Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

92-wykonywanie usług transportu sanitarnego dla potrzeb pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

19/07/2016 S137 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Tarnów: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

2016/S 137-248896

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
Polska
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146315460

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie usług transportu sanitarnego dla potrzeb pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 2: Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie usług transportu sanitarnego dla potrzeb pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze zakresy (1-4).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60130000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Wykonywanie usług transportu sanitarnego ambulansem z kierowcą
1)Krótki opis
Wykonywanie usług transportu sanitarnego ambulansem z kierowcą.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60130000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryterium
1 Cena – Średni miesięczny przebieg kilometrów -75 %
2 Cena – Średnia miesięczna ilość godzin – 25 %.
Część nr: 2 Nazwa: Wykonywanie usług transportu sanitarnego ambulansem z kierowcą
1)Krótki opis
Wykonywanie usług transportu sanitarnego ambulansem z kierowcą.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60130000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryterium
1 Cena – Średni miesięczny przebieg kilometrów -75 %
2 Cena – Średnia miesięczna ilość godzin – 25 %.
Część nr: 3 Nazwa: Wykonywanie usług transportu sanitarnego ambulansem pacjentów dializowanych.
1)Krótki opis
Wykonywanie usług transportu sanitarnego ambulansem pacjentów dializowanych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60130000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryterium
1 Cena – Średni miesięczny przebieg kilometrów -90 %
2 Cena – Średnia miesięczna ilość godzin – 10 %.
Część nr: 4 Nazwa: Wykonywanie usług transportu sanitarnego pacjentów dializowanych -w pozycji siedzącej.
1)Krótki opis
Wykonywanie usług transportu sanitarnego pacjentów dializowanych -w pozycji siedzącej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60130000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryterium
1 Cena – Średni miesięczny przebieg kilometrów -90 %
2 Cena – Średnia miesięczna ilość godzin – 10 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 26 029 PLN lub na poszczególne zakresy:
Zakres Wadium
1 11 974
2 5 113
3 5 314
4 3 629.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Kontrakt NFZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 i pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) oświadczenie że posiada zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na użytkowanie wykorzystywanych w trakcie realizacji zamówienia pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym dot.: zakresu nr 1 poz. 1-2, zakresu nr 2 poz. 1-2.
10) Oświadczenie o treści zgodnej z warunkiem postawionym w ustępie 3 niniejszego rozdziału.
11) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)
12) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji
13) Z uwagi na brak implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i 2014/25/UE przez Państwo Polskie dopuszcza się poniższe rozwiązania):
A. Zamawiający dopuszcza możliwość niezłożenia wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów opisanych w rozdz. V pkt 2 i 4 SIWZ i zastąpienia ich oświadczeniem własnym wykonawców składanym w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), załącznik nr 5 do SIWZ, którego wzór określa Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16). W przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
B. W przypadku gdy wykonawcy powołują się w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, wskazując te bazy danych, Zamawiający samodzielnie pobierze te dokumenty.
C. W przypadku gdy wykonawcy powołują się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu zamawiającego, Zamawiający uwzględni te dokumenty.
D. Zmawiający zastosuje w odniesieniu do wykonawców instytucję tzw. self – c/eaning, polegającą na dopuszczeniu – w sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania – możliwości przedstawienia przez tego wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności (w tym że: (1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, (2) podjął współpracę z organami ścigania; (3) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu). Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia wykonawcy określonych wart. 24 ust. 1 pkt. 2, 4-11 oraz w ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp.
E. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższe dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.
F. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, to składa JEDZ podmiotu trzeciego. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego oraz dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia.
G. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, to składa JEDZ tych podwykonawców. JEDZ powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia".
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
92/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 29.8.2016 - 09:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30 PLN – przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 80 1020 2892 0000 5102 0572 2451.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.8.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 29.8.2016 - 11:30

Miejscowość:

Tarnów

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

KIO
Warszawa
Polska
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.7.2016

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-07-19 (0160719093840-92-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2016-07-19 (0160719093918-zalacznik nr 1b.doc)
Zał±cznik - 2016-07-19 (0160719093922-zalacznik nr 4 - umowa.doc)
Zał±cznik - 2016-07-19 (0160719094059-espd_formularz_edytowalny_jedz.doc)
Zał±cznik - 2016-07-26 (0160726113610-zalacznik nr 4 - umowa modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2016-07-26
§14 ust. 1 pkt e) projektu umowy otrzymuje brzmienie :
e) w przypadku odst±pienia od umowy z przyczyn leż±cych po stronie Wykonawcy albo w przypadku każdej formy prawnej rozwi±zania umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialno¶ć - w zakresie nr 1 w wysoko¶ci 50 000,00 zł, w zakresie nr 2 w wysoko¶ci 20 000,00 zł, w zakresach nr 3 i nr 4 w wysoko¶ci 3 000,00 zł (każdy zakres).


Dokument dostępny w plikach do pobrania
OdpowiedĽ:dodano: 2016-07-26

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-09-09
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-92-3744/16 Tarnów, 2016-09-09

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie usług transportu sanitarnego dla potrzeb pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 92/2016

Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty :
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto/ Kryterium oceny ofert
01 OPC Spółka z ograniczona odpowiedzialno¶ci± Sp. k. ul. Kordylewskiego 4; 31-542 Kraków Zakres 3 – 201 360,00
Zakres 4 – 112 560,00
02 Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o.o., ul. Chyszowska 10, 33-100 Tarnów Zakres 1 – 442 380,00
Zakres 2 – 188 136,00

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofert:

Zakres 1 ¦redni miesięczny przebieg kilometrów ¦rednia miesięczna ilo¶ć godzin
nazwa Wykonawcy 75% 25% 100%
2 MKTS TARNÓW 10,00 10,00
MKTS TARNÓW 75,00 25,00 100,00
Zakres 2 ¦redni miesięczny przebieg kilometrów ¦rednia miesięczna ilo¶ć godzin
nazwa Wykonawcy 75% 25% 100%
2 MKTS TARNÓW 10,00 10,00
MKTS TARNÓW 75,00 25,00 100,00
Zakres 3 ¦redni miesięczny przebieg kilometrów ¦rednia miesięczna ilo¶ć godzin
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
1 OPC Sp. z o.o. 10,00 10,00
OPC Sp. z o.o. 90,00 10,00 100,00
2 MKTS TARNÓW 8,80 4,37
MKTS TARNÓW 79,20 4,37 83,57
Zakres 4 ¦redni miesięczny przebieg kilometrów ¦rednia miesięczna ilo¶ć godzin
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
1 OPC Sp. z o.o. 10,00 10,00
OPC Sp. z o.o. 90,00 10,00 100,003. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) OPC Spółka z ograniczona odpowiedzialno¶ci± Sp. k. ul. Kordylewskiego 4; 31-542 Kraków
2) Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o.o., ul. Chyszowska 10, 33-100 Tarnów

4. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

5. Zamawiaj±cy w my¶l art. 94 ust. 2 pkt. 1a) może zawrzeć umowę przed upływem terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przypadku, gdy złożono tylko jedn± ofertę. W zakresie 1; 2 i 4 umowy z dnia 15.09.2016 r zostan± przesłane do wybranej Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
W zakresie 3 - Termin po upływie którego może zostać zawarta umowa z Wykonawc± to: 19.09.2016 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.

Otrzymuj±: Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a
Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-09-20
15.09.2016 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
1. OPC Spółka z ograniczona odpowiedzialno¶ci± Sp. k. ul. Kordylewskiego 4; 31-542 Kraków
Zakres 4 – 112 560,00
2. Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o.o., ul. Chyszowska 10, 33-100 Tarnów
Zakres 1 – 442 380,00; Zakres 2 – 188 136,00

oraz dnia 20.09.2016 r.
OPC Spółka z ograniczona odpowiedzialno¶ci± Sp. k. ul. Kordylewskiego 4; 31-542 Kraków
Zakres 3 – 201 360,00