Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

86-dostawa środków kontrastowych i acidum

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl

Tarnów: dostawa środków kontrastowych i acidum
Numer ogłoszenia: 124431 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa środków kontrastowych i acidum.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa środków kontrastowych i acidum Umowa została zawarta na okres Dla zakresów 1-8 i 11-14 - 6 miesięcy Dla zakresów 9-10 - 12 miesięcy.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 4 950,00 zł. lub na poszczególne zakresy: ZAKRES Wadium 1. 515 2. 257 3. 310 4. 42 5. 151 6. 99 7. 299 8. 1 505 9. 1 050 10. 180 11. 76 12. 90 13. 63 14. 314

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia, jeśli jest wymagany przez przepisy, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował aktualną koncesją lub zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwoleniem GIF na wytwarzanie produktów leczniczych, (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, 3) oświadczenie, że oferowany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada wymagane świadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 30.06.2016 roku.)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98
2 - Termin płatności - 2
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) numeru katalogowego produktu, b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, c) przedmiotowym (produkt zamienny), d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie), e) sposobu konfekcjonowania, f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-07-07 (0160707122951-86-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2016-07-07 (0160707122956-86-wzor umowy.doc)
Załącznik - 2016-07-07 (0160707123102-zalacznik nr 1b.xls)
Załącznik - 2016-07-14 (0160714141731-zalacznik nr 1a - modyfikacja.docx)
Załącznik - 2016-07-14 (0160714141737-zalacznik nr 1b - modyfikacja.xls)
Załącznik - 2016-07-14 (0160714141743-86-wzor umowy - modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-07-12
Odpowiedź:dodano: 2016-07-12
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-86-2892/16 Tarnów, dnia 11.07.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa środków kontrastowych i acidum dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 86/2016

W odpowiedzi na zapytania z dnia 08.07.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie nr 2, pozycja nr 1:
pasków kompatybilnych z glukometrem, które nie potrzebują kodowania - funkacja „Auto Coding” przez co rozumiemy, że kodowanie nie może odbywa się za pomocą tzw. kluczy kodujących lub chipów lub w których kodowania dokonuje się za pomocą przycisku kodującego, nawet jeśli można zakodować go na jeden kod;
objętość krwi wynosi 0,7µl;
kalibrowany do osocza;
pomiar metodą biosensoryczną;
zakres pomiaru 20-600 mg/dl (Zalecenia PTD na 2010 rok definiujące hipoglikemię u pacjentów chorujących na cukrzycę – są to wartości zaczynające się poniżej 55mg/dl, od tego momentu rozpoznajemy hipoglikemię u pacjenta, zatem zakres pomiaru glukometru zaczynający od 20mg/dl jest wystarczający aby zdiagnozować hipoglikemię. W przypadkach kiedy wartości glikemii wynoszą poniżej zakresu na ekranie glukometru pojawia się odpowiedni komunikat – Lo, który z klinicznego punktu widzenia jest wystarczający aby podjąć odpowiednie do sytuacji działania, ponieważ oznacza patologicznie niskie wartości glikemii.);
funkcja AST (możliwość alternatywnych miejsc nakłucia - podstawa małego palca, podstawa kciuka, przedramię, ramię, łydka, udo);
część paska testowego na zewnątrz z automatyczny wyrzutem po pomiarze ( funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta);
wykorzystany enzymu Oksydaza Glukozowa (GOD), nie interferujący min. z metforminą, galaktozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną;
minimalizacja zafałszowań pomiaru, spełniający normy ISO 15197 oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego; 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke’a, oraz 100% wyników z AST mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke’a;
zakres temperatury otoczenia to 4°C - 40°C,
zakres hematokrytu 20% do 60%.
Dopuszczenie przez Zamawiającego wyżej opisanego produktu pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej.
Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie zapotrzebowania ilości glukometrów, które będą w cenie pakietu na paski.
Po wprowadzeniu nowych pasków i glukometrów producent zapewnia szkolenie personelu oraz serwis.

2) Czy Zamawiający wymaga autokodowania (brak kodu) przez co rozumiemy:
-brak klucza kodującego lub czipa
-brak przycisku kodującego
- brak autokodu na wyświetlaczu (nawet jeśli autokod na wyświetlaczu będzie odpowiadać autokodowi nadrukowanemu na fiolce pasków testowych)?
3) Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą normy ISO 15197:2015, której to zapisy rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i gwarantują dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów?
4) Czy Zamawiający wymaga aby termin przydatności pasków testowych po otwarciu fiolki a la 50 szt. wynosił minimum 6 miesięcy?
5) Czy Zamawiający wymaga prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l i zamiennie mg/dl?
6) Czy Zamawiający wymaga bezpłatnego płynu kontrolnego w zestawie z glukometrem?
7) Czy Zamawiający wymaga płyn kontrolny o 3 różnych zakresach – (prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo i hiper glikemii u pacjenta, ważny po otwarciu 6 miesięcy?
8) Czy Zamawiający wymaga, aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego?
9) Czy szpital wymaga paski testowe podlegające refundacji ze środków publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych?
10) Czy Zamawiający wymaga glukometr, który posiada duży, czytelny oraz podświetlany wyświetlacz?
11) Czy Zamawiający dopuści paski testowe z bocznym zasysaniem krwi, z kapilarą przebiegającą w poprzeczna stronę paska „na przestrzał”? Taka konstrukcja paska może tworzyć wrażenie komory zasysającej z obu stron paska co może doprowadzić do próby zassania z pasywnej części paska i może spowodować dla szpitala zużycie większej ilości pasków.
12) Czy Zamawiąjący dopuści glukometr, który wyświetla numer autokodu po włożeniu paska testowego do szczeliny glukometru?
13) Czy Zamawiający dopuści glukometr, który samoczynnie wyłączy się dopiero po 5 minutach bezczynności?
14) Czy Zamawiający dopuści glukometr, którego gwarancja wynosi tylko 5 lat?

Odpowiedź Ad. 1 : Zamawiający wymagał pasków do sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala. Proponowane paski nie są kompatybilne z glukometrami będącego na wyposażeniu Szpital, a dopuszczenie do postępowania proponowanych pasków wraz z nowymi glukometrami zmienia opis przedmiotu zamówienia. Ze względu na negatywna odpowiedź na pytanie nr 1 Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pozostałe pytania


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2016-07-12
Odpowiedź:dodano: 2016-07-12
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-86-2892/16 Tarnów, dnia 11.07.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa środków kontrastowych i acidum dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 86/2016

W odpowiedzi na zapytania z dnia 11.07.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zakresie 2 w przedmiotowym postępowaniu:
1. W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych glukometrów będących zastrzeżonymi znakami towarowymi konkretnych producentów, do których Zamawiający oczekuje zaoferowania pasków testowych, informujemy że paski danych marek są kompatybilne wyłącznie z glukometrami tych samych marek i vice versa, co jednakże ograniczyłoby konkurencję do wyrobu konkretnego wytwórcy, nadając mu praktyczną wyłączność na kształtowanie ceny oferty. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający postępując zgodnie z ustawą Pzp (art. 7 i 29 ustawy) i mając na uwadze potencjalne oszczędności wynikłe z dopuszczenia zaoferowania produktu konkurencyjnego, wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości konkurencyjnych pasków testowych (wraz z dostarczeniem kompatybilnych z nimi glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego) charakteryzujących się parametrami opisanymi poniżej:
a. Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu; d) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s; f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców, a także krwi żylnej i tętniczej; g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych; h) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy od otwarcia (opakowanie zawiera 2 fiolki x 25 pasków); i) zakres hematokrytu 20-60% i zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie;
2. Czy Zamawiający wymaga aby oferentem w przedmiotowym postępowaniu była hurtownia farmaceutyczna, co zapewni dostarczanie towaru w warunkach kontrolowanej temperatury i wilgotności?

Odpowiedź Ad. 1 : Zamawiający wymagał pasków do sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala. Proponowane paski nie są kompatybilne z glukometrami będącego na wyposażeniu Szpital, a dopuszczenie do postępowania proponowanych pasków wraz z nowymi glukometrami zmienia opis przedmiotu zamówienia. Ze względu na negatywna odpowiedź na pytanie nr 1 Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pozostałe pytania.Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2016-07-12
Odpowiedź:dodano: 2016-07-12
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-86-2892/16 Tarnów, dnia 11.07.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa środków kontrastowych i acidum dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 86/2016

W odpowiedzi na zapytania z dnia 11.07.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:

Zakresu 2:
Zwracam się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie konkurencyjnych testów paskowych do glukometrów (wraz z dostarczeniem kompatybilnych glukometrów, które w przypadku glukometrów każdego producenta współdziałają tylko i wyłącznie z dedykowanymi do nich testami paskowymi) o następującej charakterystyce: Auto-coding, zakres mierzonych wyników pomiaru 20-600 mg/dl, szeroki zakres hematokrytu 10-70%, testy paskowe przeznaczone do pomiaru glikemii u osób dorosłych, dzieci i noworodków, przycisk wyrzutu zużytego testu paskowego umożliwiający bezkontaktowe usunięcie paska, stabilność testów paskowych 6 miesięcy po pierwszym otwarciu fiolki, temperatura działania testów paskowych w zakresie 5°C-45°C. W przypadku dopuszczenia oferuję pełny, nieodpłatny serwis i wymianę zużytych glukometrów na nowe.
Odpowiedź: Zamawiający wymagał pasków do sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala. Proponowane paski nie są kompatybilne z glukometrami będącego na wyposażeniu Szpital, a dopuszczenie do postępowania proponowanych pasków wraz z nowymi glukometrami zmienia opis przedmiotu zamówienia.Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2016-07-13
Odpowiedź:dodano: 2016-07-13
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-86-2903/16 Tarnów, dnia 12.07.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa środków kontrastowych i acidum dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 86/2016

W odpowiedzi na zapytania z dnia 10.07.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1:
Czy w zakresie Nr 3 poz. 1 i 2 (Budesonide zaw. 0,25 i 0,5 mg/ml, 2ml x 20 pojemników) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis z SIWZ, który zawiera nazwę substancji czynnej, dawkę i postać.

Zapytanie 2:
Czy Zamawiający w zakresie Nr 3 poz. 1 i 2 (Budesonide zaw. 0,25 i 0,5 mg/ml, 2ml x 20 pojemników) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ?
Odpowiedź: Nie.

Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2016-07-13
Odpowiedź:dodano: 2016-07-13
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-86-2903/16 Tarnów, dnia 12.07.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa środków kontrastowych i acidum dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 86/2016

W odpowiedzi na zapytania z dnia 11.07.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pyt. 1
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 Gadovist 2 ml x 3szt., dopuszcza wycenę fiolki 7,5ml lub fiolki 15 ml, ze względu na brak dostępności fiolki 2ml ?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza gdyż posiada już umowę na dawki w objętości 7,5ml i 15 ml.

Pyt. 2
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź: Ilość opakowań należy przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Sprostowanie:dodano: 2016-07-13
Odpowiedź:dodano: 2016-07-13
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 124431-2016 z dnia 2016-07-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
dostawa środków kontrastowych i acidum Umowa została zawarta na okres Dla zakresów 1-8 i 11-14 - 6 miesięcy Dla zakresów 9-10 - 12 miesięcy
Termin składania ofert: 2016-07-18Numer ogłoszenia: 134111 - 2016; data zamieszczenia: 13.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 124431 - 2016 data 07.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa środków kontrastowych i acidum Umowa została zawarta na okres Dla zakresów 1-8 i 11-14 - 6 miesięcy Dla zakresów 9-10 - 12 miesięcy..
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa środków kontrastowych; acidum oraz Dabrafenibum Umowa została zawarta na okres Dla zakresów 1-8 i 11-15 - 6 miesięcy Dla zakresów 9-10 - 12 miesięcy..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).
W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14..
W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: WADIUM Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 4 950,00 zł. lub na poszczególne zakresy: ZAKRES Wadium 1. 515 2. 257 3. 310 4. 42 5. 151 6. 99 7. 299 8. 1 505 9. 1 050 10. 180 11. 76 12. 90 13. 63 14. 314.
W ogłoszeniu powinno być: WADIUM Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 13 860,00 zł. lub na poszczególne zakresy: ZAKRES Wadium 1. 515 2. 257 3. 310 4. 42 5. 151 6. 99 7. 299 8. 1 505 9. 1 050 10. 180 11. 76 12. 90 13. 627 14. 314 15. 8 347.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).
W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa środków kontrastowych i acidum..
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa środków kontrastowych; acidum oraz Dabrafenibum.

Pytanie:dodano: 2016-07-14
Odpowiedź:dodano: 2016-07-14
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-86-2922/16 Tarnów, dnia 13.07.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa środków kontrastowych i acidum dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 86/2016

W odpowiedzi na zapytania z dnia 12.07.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie 1, pakiet 1 poz. 1:
Prosimy o doprecyzowanie pojemności oraz wielkości opakowania. Na rynku nie istnieje środek kontrastowy o podanych parametrach.
Odpowiedź: Produkt zarejestrowany w Urzędzie Leków kod EAN 5909991098735

Pytanie 2, pakiet 5, poz. 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkową za opakowanie według rejestracji Cubitan 200 ml x 4 but. z przeliczeniem ilości na 125 op.?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3, pakiet 7, pozycja 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Fluoresceine 10% 5ml x 10 amp. Z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4, pakiet 13, poz. 1, 2:
Prosimy o potwierdzenie czy nie doszło do pomyłki w opisie przedmiotu Zamówienia. Pozycja 1 i 2 są identyczne.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ w zakresie 13 .Otrzymują: Adresat + załącznik
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Szpitala Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2016-07-14
Odpowiedź:dodano: 2016-07-14
ZAMAWIAJCY:
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Ul. Lwowska 178 A
33-100 Tarnów
NIP: 873-27-13-732

znak pisma: SWLOG-271-KS-86-2921/16 Tarnów, dnia 13.07.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa środków kontrastowych; acidum oraz Dabrafenibum dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 86/2016

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 86/2016

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm). działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

W wyniku dokonanej modyfikacji w Zakresie 13 i dodania Zakresu 15 Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1A, załącznik nr 1B oraz załącznik nr 4, wadia dla w/w Zakresów oraz poniższe terminy.

1. Rozdział II pkt. 1 ( str. 2 SIWZ )
Jest:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze zakresy (1-14).

Winno być:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze zakresy (1-15).

2. Rozdział III ( str. 2 SIWZ )
Jest:
Wymagany termin wykonania Zamówienia: Zamówienie realizowane będzie w częściowych dostawach, od dnia złożenia zamówienia faksem lub telefonicznie przez okres:
- Dla zakresów 1-8 i 11-14 - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
- Dla zakresów 9-10 - 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Winno być:
Wymagany termin wykonania Zamówienia: Zamówienie realizowane będzie w częściowych dostawach, od dnia złożenia zamówienia faksem lub telefonicznie przez okres:
- Dla zakresów 1-8 i 11-15 - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
- Dla zakresów 9-10 - 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
-
3. Rozdział XIX pkt. 1 ( str. 9 SIWZ )
Wadium dla Zakresu 13 – 627,00 zł., Zakresu 15 – 8 347,00 zł. , wadium ogółem 13 860,00 – wadium dla pozostałych zakresów pozostaje bez zmian.

W wyniku dokonanej modyfikacji, Zamawiający zmienia poniższe terminy.

1) Termin składania ofert: 21.07.2016 godz. 10.00, otwarcie 11.00
2) Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni tj. do 19.08.2016 roku
3) Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 19.08.2016 r.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym opisem SIWZ oraz załącznikami.
Z-ca Dyrektora Szpitala Zdzisław Wolak
(podpis osoby, której Kierownik Zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-08-03
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-86-3174/16 Tarnów, 2016-08-03

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa środków kontrastowych i acidum dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 86/2016

Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Wartość zakresu brutto/ Kryterium oceny ofert
01 ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o.,
ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa przetargi.add@abbott.com Zakres 2 – 8 991,00
Termin płatności 60 dni
02 Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice; Farmacol – Logistyka Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice przetargi@farmacol.com.pl
Zakres 1 – 17 812,44
Zakres 3 – 8 610,62
Zakres 12 – 1 981,07
Zakres 14 – 4 350,24
Termin płatności 60 dni
03 Salus International Spółka z.o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice m.andzel@salusint.com.pl
Zakres 7 – 13 031,28
Termin płatności 60 dni
04 Konsorcjum: Lider: PGF Utrica Sp. z .o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Konsorcjant: „Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, przetargi@urtica.pl
Zakres 5 – 5 375,39
Zakres 6 – 3 063,96
Zakres 15 – 300 482,14
Termin płatności 60 dni
05 Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław przetargi@asclepios.pl
Zakres 13 – 10 178,46
Termin płatności 60 dni
06 Neuca S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń tatiana.kocur@neuca.pl
Zakres 8 – 54 507,60
Termin płatności 60 dni

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

2. Ocena ofert:
Zakres 1 Cena Termin płatności
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
2 Farmacol S.A./ Farmacol Logistyka sp. z o.o. 100,000 100,000
Farmacol S.A./ Farmacol Logistyka sp. z o.o. 98,000 2,000 100,000
3 SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O. 99,457 100,000
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O. 97,468 2,000 99,468
4 PGF Urtica/ PGF S.A. 99,952 100,000
PGF Urtica/ PGF S.A. 97,952 2,000 99,952
5 ASCLEPIOS S.A. 97,998 100,000
ASCLEPIOS S.A. 96,038 2,000 98,038
Zakres 2 Cena Termin płatności
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
1 ABBOTT LABORATORIES POLAND SP. Z O.O. 100,000 100,000
ABBOTT LABORATORIES POLAND SP. Z O. O. 98,000 2,000 100,000
Zakres 3 Cena Termin płatności
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
2 Farmacol S.A./ Farmacol Logistyka sp. z o.o. 100,000 100,000
Farmacol S.A./ Farmacol Logistyka sp. z o. o. 98,000 2,000 100,000
3 SALUS INTERNATIONAL 99,997 100,000
SALUS INTERNATIONAL 97,997 2,000 99,997
4 PGF Urtica/ PGF S.A. 99,855 100,000
PGF Urtica/ PGF S.A. 97,858 2,000 99,858
6 NEUCA S.A. 89,317 100,000
NEUCA S.A. 87,531 2,000 89,531
Zakres 5 Cena Termin płatności
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
2 Farmacol S.A./ Farmacol Logistyka sp. z o.o. 99,187 100,000
Farmacol S.A./ Farmacol Logistyka sp. z o.o. 97,203 2,000 99,203
3 SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O. 98,836 100,000
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O. 96,859 2,000 98,859
4 PGF Urtica/ PGF S.A. 100,000 100,000
PGF Urtica/ PGF S.A. 98,000 2,000 100,000
Zakres 6 Cena Termin płatności
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
3 SALUS INTERNATIONAL 97,619 100,000
SALUS INTERNATIONAL 95,666 2,000 97,666
4 PGF Urtica/ PGF S.A. 100,000 100,000
PGF Urtica/ PGF S.A. 98,000 2,000 100,000
Zakres 7 Cena Termin płatności
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
3 SALUS INTERNATIONAL 100,000 100,000
SALUS INTERNATIONAL 98,000 2,000 100,000
4 PGF Urtica/ PGF S.A. 96,717 100,000
PGF Urtica/ PGF S.A. 94,783 2,000 96,783
Zakres 8 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
6 NEUCA S.A. 100,000 100,000
NEUCA S.A. 98,000 2,000 100,000
Zakres 12 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
2 Farmacol S.A./ Farmacol Logistyka sp. z o.o. 100,000 100,000
Farmacol S.A./ Farmacol Logistyka sp. z o.o. 98,000 2,000 100,000
4 ASCLEPIOS S.A. 90,988 100,000
ASCLEPIOS S.A. 89,169 2,000 91,169
Zakres 13 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
2 Farmacol S.A./ Farmacol Logistyka sp. z o.o. 73,219 100,000
Farmacol S.A./ Farmacol Logistyka sp. z o.o. 71,755 2,000 73,755
5 ASCLEPIOS S.A. 100,000 100,000
ASCLEPIOS S.A. 98,000 2,000 100,000
Zakres 14 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
2 Farmacol S.A./ Farmacol Logistyka sp. z o.o. 100,000 100,000
Farmacol S.A./ Farmacol Logistyka sp. z o.o. 98,000 2,000 100,000
3 SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O. 66,305 100,000
SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O. 64,978 2,000 66,978
5 ASCLEPIOS S.A. 93,111 100,000
ASCLEPIOS S.A. 91,249 2,000 93,249
7 EGIS POLSKA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. 84,180 100,000
EGIS POLSKA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. 82,496 2,000 84,496
Zakres 15 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
4 PGF Urtica/ PGF S.A. 100,000 100,000
PGF Urtica/ PGF S.A. 98,000 2,000 100,000


3. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1) ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa przetargi.add@abbott.com
2) Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice; Farmacol – Logistyka Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice przetargi@farmacol.com.pl
3) Salus International Spółka z.o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice m.andzel@salusint.com.pl
4) Konsorcjum: Lider: PGF Utrica Sp. z .o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Konsorcjant: „Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, przetargi@urtica.pl
5) Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław przetargi@asclepios.pl
6) Neuca S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń tatiana.kocur@neuca.pl
7) EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45D, 02-146 Warszawa przetargi@egis.pl

4. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.
5. Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż:
• W zakresie nr 4; 9 i 10 - unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – brak ofert
• W zakresie nr 11- unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 2 721,60 zł. brutto.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w którym nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Umowy zostaną zawarte w dniu 05.08.2016


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.

Otrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-08-26
05.08.2016 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
1. ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa
Zakres 2 – 8 991,00
2. Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice; Farmacol – Logistyka Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice; Zakres 1 – 17 812,44; Zakres 3 – 8 610,62; Zakres 12 – 1 981,07
Zakres 14 – 4 350,24
3. Salus International Spółka z.o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice Zakres 7 – 13 031,28
4. Konsorcjum: Lider: PGF Utrica Sp. z .o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Konsorcjant: „Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, Zakres 5 – 5 375,39
Zakres 6 – 3 063,96; Zakres 15 – 300 482,14
5. Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław Zakres 13 – 10 178,46
6. Neuca S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Zakres 8 – 54 507,60