Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

79 - PN dostawa materiałów i sprzetu pomocniczego do diagnostyki laboratoryjnej

Tarnów: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętu pomocniczego do diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 106953 - 2016; data zamieszczenia: 28.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętu pomocniczego do diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZAKRES PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 SPRZĘT POMOCNICZY 2 PLASTIKI LABORATORYJNE 3 SPRZĘT POMOCNICZY 4 SZKŁO LABORATORYJNE 5 SZKIEŁKA 6 NOZE DO MIKROTOMU 7 MATERIAŁY DO WIRÓWKI.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.15-4, 33.12.41.00-6, 33.79.30.00-5, 38.00.00.00-7, 38.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)
•zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty

Oświadczenie Wykonawcy: - o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu i używania zaoferowanych produktów, zgodnie z wymaganiami prawnymi w szczególności określonymi w ustawie o Wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku - ww. dokumenty Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na wezwanie Zamawiającego - o ile dotyczy; - iż oferowane wyroby posiadają deklarację zgodności producenta z odpowiednimi normami, certyfikat CE - ww. dokumenty Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na wezwanie Zamawiającego - o ile dotyczy

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, -

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - termin płatności - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: a. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2016 godzina 10:00, miejsce: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: SPRZĘT POMOCNICZY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĘT POMOCNICZY.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.79.30.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PLASTIKI LABORATORYJNE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PLASTIKI LABORATORYJNE.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.15-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: SPRZĘT POMOCNICZY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPRZĘT POMOCNICZY.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatnosci - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: SZKŁO LABORATORYJNE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SZKŁO LABORATORYJNE.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.39.30.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 10
2. termin płatności - 90

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: SZKIEŁKA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SZKIEŁKA.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.79.30.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatnosci - 10

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: NOZE DO MIKROTOMU.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: NOZE DO MIKROTOMU.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 10

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: MATERIAŁY DO WIRÓWKI.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: MATERIAŁY DO WIRÓWKI.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 10


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-06-28 (0160628112805-specyfikacja szklo.doc)
Zał±cznik - 2016-06-28 (0160628112816-opis przedmiotu zal 1b.doc)
Zał±cznik - 2016-06-28 (0160628112821-zal nr 1a wzor.xls)
Zał±cznik - 2016-07-06 (0160706090801-opis przedmiotu zal 1b modyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2016-07-08 (0160708142300-opis przedmiotu zal 1b modyfikacja ii.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-07-01
OdpowiedĽ:dodano: 2016-07-01
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 30.06.2016r


Nasz znak: SWLOG-271/79/ 2721/KS/2016Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętu pomocniczego do diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - znak sprawy: 79/2016

W odpowiedzi na pytania z dnia 29.06.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Czę¶ć 1 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę zapisu w projekcie umowy tak, aby § 4 ust. 1., 5, i 6, uzyskały odpowiednio brzmienie:
„1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 1% warto¶ci netto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.”
OdpowiedĽ: Nie. Zapis umowy pozostaje bez zmian.
„5. W przypadku wykonania prawa odst±pienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 10 % warto¶ci niezrealizowanej czę¶ci umowy netto.”,
Uzasadnienie: Je¶li dostawa towaru będzie w znacz±cej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odst±pienie od umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej warto¶ci całej umowy na dostawę będzie miała charakter raż±co zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi w±tpliwo¶ci dysproporcja między poniesion± szkod± a wysoko¶ci± kary umownej.
OdpowiedĽ: Nie. Zapis umowy pozostaje bez zmian.
„6. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowi±zku, o którym mowa w § 3 ust. 3 i 4 umowy, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 1% warto¶ci netto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki.” ?
OdpowiedĽ: Nie. Zapis umowy pozostaje bez zmian.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Sprostowanie:dodano: 2016-07-05
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 106953-2016 z dnia 2016-06-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
ZAKRES PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 SPRZĘT POMOCNICZY 2 PLASTIKI LABORATORYJNE 3 SPRZĘT POMOCNICZY 4 SZKŁO LABORATORYJNE 5 SZKIEŁKA 6 NOZE DO MIKROTOMU 7 MATERIAŁY DO WIRÓWKI
Termin składania ofert: 2016-07-07Numer ogłoszenia: 119603 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106953 - 2016 data 28.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2016 godzina 10:00, miejsce: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2016 godzina 10:00, miejsce: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.


OdpowiedĽ:dodano: 2016-07-05

Pytanie:dodano: 2016-07-06

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 04.07.2016rNasz znak: SWLOG-271/MJ/79/2819 /2016Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętu pomocniczego do diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - znak sprawy: 79/2016

W odpowiedzi na pytania z dnia 01.07.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:1. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na modyfikację tre¶ci umowy § 4: ust 1:
W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 0,3% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.

OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisał: Zdzisław Wolak Dyrektor ds. Pielęgniarstwa
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 04.07.2016rNasz znak: SWLOG-271/MJ/79/ 2819 /2016Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa akcesoriów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - znak sprawy: 77/2016

W odpowiedzi na pytania z dnia 30.06.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Zakres nr 2 – Plastiki laboratoryjne jednorazowego użytku:
a) Czy w poz. 1 Zamawiaj±cy dopu¶ci pojemniki aseptyczne?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

b) Czy w poz. 2 Zamawiaj±cy wymaga wymazówek klasy IIa, stosowanych do wymazów m.in. z jam ciała, ran, oczu, uszu czy nosogardzieli? Czy przynależno¶ć do klasy IIa, a tym samym jako¶ć wymazówek należy potwierdzić doł±czonym do oferty certyfikatem wydanym przez zewnętrzny organ notyfikowany?
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie wymaga.

c) Czy w pozycji 2 Zamawiaj±cy wymaga wymazówek w probówce 13x165mm, co zapewnia optymalne zanurzenie wacika w podłożu transportowym?
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie wymaga.

d) Czy w pozycji 2 Zamawiaj±cy wymaga wymazówek z instrukcj± pobrania na opakowaniu w języku polskim, pakowanych indywidualnie?
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie wymaga.

e) Czy w pozycji 2 Zamawiaj±cy oczekuje wymazówek z etykiet± do opisu próbki na każdej probówce w języku polskim?
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie wymaga.

f) Czy w pozycji 2 Zamawiaj±cy oczekuje wymazówek z udokumentowan± przeżywalno¶ci± szczepów wzorcowych (ilo¶ci jednostek tworz±cych kolonię) w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania.? Czy dokument potwierdzaj±cy powyższe należy złożyć wraz z ofert±?
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie wymaga.

g) Czy w poz. 4 i 5 Zamawiaj±cy ma na my¶li końcówki typu Eppendorf?
OdpowiedĽ: Nie.

h) Czy w poz. 10 Zamawiaj±cy dopu¶ci pipety Pasteura z podziałk± o pojemno¶ci całkowitej 7ml lub 5ml?
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie wymaga, ale dopuszcza.

i) Czy w poz. 11 Zamawiaj±cy dopu¶ci stożkowe probówki do wirowania moczu?
OdpowiedĽ: Nie.

j) Czy w poz. 19 Zamawiaj±cy dopu¶ci pojemnik o poj. 25 ml?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

k) Czy w poz. 20 Zamawiaj±cy dopu¶ci probówki o wymiarach 12x75ml?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

l) Czy w poz. 22-23 Zamawiaj±cy wymaga przedłożenia wraz z ofert± certyfikatu kalibracji ez ?
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie wymaga.

m) Czy Zamawiaj±cy wydzieli poz. 25 do osobnego zakresu?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wydzieli poz. 25 do osobnego zakresu 2A.

n) Czy w poz. 6 Zamawiaj±cy dopu¶ci kuwety o pojemno¶ci 0,5 -2 ml?
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

o) Czy w poz. 8 Zamawiaj±cy dopu¶ci naczynka wagowe o wym. 41x41mm ?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

2. Zakres nr 3 – Sprzęt pomocniczy
a) Czy Zamawiaj±cy wydzieli pozycje: 1-8 do osobnego zakresu?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wydzieli pozycje 1-8 do zakresu 3A.

b) Czy Zamawiaj±cy wymaga w poz. 1-7 pipet typu HTL?
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie wymaga.

c) Czy Zamawiaj±cy wymaga, by pipety w poz. 1-7 były w cało¶ci autoklawowalne ?
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie wymaga.

d) Czy Zamawiaj±cy wymaga, by pipety w poz. 1-7 były odporne na promieniowanie UV?
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie wymaga.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.

Podpisał: Zdzisław Wolak – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa
OdpowiedĽ:dodano: 2016-07-06

Pytanie:dodano: 2016-07-08

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 06.07.2016r

Nasz znak: SWLOG-271/79/ MJ/ 2865 /2016

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętu pomocniczego do diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - znak sprawy: 79/2016

W odpowiedzi na pytania z dnia 29.06.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. Dotyczy zakresu nr 7:
1.1. Zamawiaj±cy dopu¶cił materiały zużywalne kompatybilne do wirówki Cytospin 4, a więc nie będ±ce oryginalnymi materiałami producenta wirówki. Tymczasem poprzez wymaga-nie bibuł filtracyjnych z dwoma oczkami (poz. 6 tabeli zakresu nr 7) Zamawiaj±cy faktycznie ogranicza możliwo¶ć złożenia oferty wył±cznie na wyroby producenta wirówki, ponieważ tylko producent wirówki Cytospin 4 oferuje bibuły z dwoma oczkami do oferowanych przez siebie kominków wielorazowego użytku. Istotny jest przy tym fakt, że kominki wielokrotne-go użytku, do których Zamawiaj±cy zamawia bibuły filtracyjne maj± tylko jedno oczko, więc bibuły z jednym oczkiem s± całkowicie wystarczaj±ce. Tak okre¶lone wymaganie jest więc dla Zamawiaj±cego niekorzystne, ponieważ ogranicza liczbę wykonawców wył±cznie do wyko-nawcy reprezentuj±cego producenta wirówki Cytospin 4, nie wnosz±c przy tym żadnych istotnych korzy¶ci jako¶ciowych. Dlatego prosimy o dopuszczenie w tym zakresie jednorazo-wych bibuł filtracyjnych do kominków wielokrotnego użytku kompatybilnych z wirówk± cy-tologiczn± Cytospin 4 - bibuły z jednym oczkiem, opakowanie 200 szt.
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o jej uzasadnienie.

OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy wymaga bibuł z dwoma oczkami w celu łatwego i szybkiego montażu, tzn. bibułki z symetrycznym rozstawieniem oczek tak aby można było założyć bibułkę w dowolnej orientacji. Takie rozwi±zanie niweluje ryzyko popełnienia błędu. Ponadto istnieje co najmniej kilku producentów bibuł z dwoma oczkami.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała Anna Czech Dyrektor


Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 07.07.2016r


Nasz znak: SWLOG-271/MJ/79/ 2863 /2016

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętu pomocniczego do diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - znak sprawy: 79/2016
W odpowiedzi na pytania z dnia 01.07.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Dotyczy zadania nr 6
1. Zwracamy się z pro¶b± o dopuszczenie asortymentu od różnych producentów.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy wymaga aby produkty zaoferowane w pozycjach 1-6 pochodziły od jednego producenta. Według zamawiaj±cego tylko taki wymóg zapewnia odpowiednie przeznaczenie poszczególnych produktów oraz pełn± kompatybilno¶ć ostrzy oraz uchwytów - jest to niezwykle ważne ze względu na wymagan± precyzję cięcia oraz bezpieczeństwo użytkowania.
2. Zwracamy się z pro¶b± o dopuszczenie w poz. 3 uchwytu dedykowanego przez producenta do oferowanych przez nas ostrzy? Wymiary uchwytu 6cm x 5,5cm.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy nie wyraża zgody. Podane wymiary uchwytu s± za małe dla zapewnienia precyzyjnej i bezpiecznej pracy.
3. Zwracamy się z pro¶b± o dopuszczenie ostrzy wykonanych ze stali nierdzewnej
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiaj±cy wymaga aby ostrza z pozycji nr 2 oraz nr 4 wykonane były ze stali węglowej ze względu na jej większ± twardo¶ć co jest wymagane dla produktów z tych pozycji.
4. Zwracamy się z pro¶b± o wydzielenie poz. 7 do osobnego pakietu. Według najlepszej naszej wiedzy nie ma jednego producenta, który wytwarzałby produkty opisane w poz. od 1 do 7, co grozi brakiem możliwo¶ci złożenia oferty.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, jednakże ze względu na fakt, iż produkt z pozycji nr 7 służy jedynie do przechowywania żyletek ( nie do precyzyjnej pracy jak pozostałe pozycje pakietu) Zamawiaj±cy wyraża zgodę na zaoferowanie w tej pozycji produktu pochodz±cego od innego producenta niż produkty zaoferowane w pozycjach 1-6 niemniej jednak z zapewnieniem pełnej kompatybilno¶ci tego produktu z zaoferowanymi żyletkami.

5. Zwracamy się z pro¶b± o dopuszczenie w poz. 6 uchwytu o długo¶ci 10cm i szeroko¶ci około 2,5 cm
Zamawiaj±cy dopuszcza uchwyt o podanych wymiarach z podtrzymaniem pozostałych wymogów dla tego produktu, tj. możliwo¶ć wykorzystania ostrzy niskoprofilowych i wysokoprofilowych, uchwyt wyposażony w zatrzask pozwalaj±cy na bezpieczne i stabilne zamknięcie żyletki, uchwyt wykonany z odpornego na wysokie temperatury plastiku.
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.


Podpisała Anna Czech - Dyrektor


OdpowiedĽ:dodano: 2016-07-08

Sprostowanie:dodano: 2016-07-08
Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. „sukcesywna dostawa materiałów i sprzętu pomocniczego do diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.”(znak: 79/2016)


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 79/2016

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 lutego 2004r. Dz. U. Nr 19 poz.177z póżn. zm). działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

1. Zamawiaj±cy informuje o zmianie Opisu przedmiotu zamówienia zał±cznik nr 1B


W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiaj±cy przesuwa :
1. Termin składania ofert na : 14.07.2016 godz. 10.00 otwarcie 10.30
2. Składaj±cy ofertę pozostaje ni± zwi±zany przez okres 30 dniPozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.


Zał±czniki:
- Załacznik nr 1B - Opis przedmiotu zamówienia modyfikacja
Podpisała: Anna Czech Dyrektor
OdpowiedĽ:dodano: 2016-07-08

Pytanie:dodano: 2016-07-08

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 08.07.2016r


Nasz znak: SWLOG-271/MJ/79/ 2870 /2016Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa materiałów i sprzętu pomocniczego do diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - znak sprawy: 79/2016

W odpowiedzi na pytania z dnia 01.07.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Czy rozważ± Państwo możliwo¶ć wydzielenia spo¶ród 10 pozycji znajduj±cych się w zakresie nr 5 (szkiełka), pozycji nr 9 (szkiełka mikroskopowe podstawowe do materiałów centryfugowanych, kompatybilne z wirówk± Cytospin 4, …..) i utworzenie nowego oddzielnego pakietu lub wł±czenie tej pozycji do zakresu nr 7 (materiały zużywalne do wirówki) do których zaliczaj± się w/w szkiełka podstawowe, co pozwoli na przyst±pienie do przetargu większej ilo¶ci oferentów, nie tylko dystrybutorowi wirówek i asortymentu do nich używanych, a tym samym zwiększy konkurencyjno¶ci składanych ofert oraz będzie zgodne z artykułem nr 7 PZP o zachowaniu uczciwej konkurencji ? Pytanie dotyczy zakresu nr 5 poz. 9.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wył±cza pozycję nr 6 i 9 z zakresu 5 i doł±cza je do zakresu nr 7 (materiały zużywalne do wirówki). Modyfikacja nr II opisu przedmiotu zamówienia w zał±czeniu.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.

Podpisała: Anna Czech - Dyrektor
OdpowiedĽ:dodano: 2016-07-08

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-08-02
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 02.08.2016r

Nasz znak:SWLOG-271/79/MJ/ 3173 /16

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: sukcesywna dostawa materiałów i sprzętu pomocniczego do diagnostyki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - PN nr sprawy 79/2016
Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:


Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Warto¶ć brutto
MAR-FOUR Marian Siekierski, 90-348 ŁódĽ, ul. Kilińskiego 185
Zakres nr 6 – 138 243,96
Termin płatno¶ci 60 dni
PPHU Bor-Pol Mariusz Borkowski 44-152 Gliwice Plac Ja¶minu 2
Zakres nr 3A – 6 301,56
Termin płatno¶ci 60 dni
EQUIMED Sp. J., ul. Pr±dnicka 46 , 31-202 Kraków
Zakres nr 1 – 16 546,45
Zakres nr 4 – 7 329,87
Termin płatno¶ci 30 dni
ElektroMed Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska nr 11, 32-005
Niepołomice Zakres nr 5 – 20 968,20
Zakres nr 7 – 15 091,92
Termin płatno¶ci - 60 dni
Uzasadnienie wyboru:
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższ± cenę spo¶ród przedstawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofert:


zakres 1 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 90% 10% 100% CENA termin PŁATNO¦CI 16 546,45
1 equimed 10,00 5,00 16 546,45 5
27,00 1,50 28,50
zakres 3A PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 90% 10% 100% CENA termin PŁATNO¦CI 6 301,56
2 BORPOL 10,00 10,00 6 301,56 10
27,00 3,00 48,07
zakres 4 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 90% 10% 100% CENA termin PŁATNO¦CI 7 329,87
1 equimed 10,00 5,00 7 329,87 5
27,00 1,50 28,50
zakres 5 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 90% 10% 100% CENA termin PŁATNO¦CI 20 968,20
4 COMEX 8,31 10,00 25 222,86 10
22,45 3,00 25,45
5 ELEKROMED 10,00 10,00 20 968,20 10
27,00 3,00 30,00
zakres 6 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 90% 10% 100% CENA termin PŁATNO¦CI 138 243,96
5 MARFOUR 10,00 10,00 138 243,96 10
27,00 3,00 30,00
zakres 7 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 90% 10% 100% CENA termin PŁATNO¦CI 13 695,00
6 ELEKTRO 9,07 10,00 15 091,92 10
24,50 3,00 27,503. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

01 Equimed Hołda Lenk Trembacki Sp. J. ul. Pr±dnicka 46, 31-202 Kraków
02 PPHU Bor-Pol Mariusz Borkowski 44-152 Gliwice Plac Ja¶minu 2
03 AMP Polska Sp. z o. o., ul. Bolesława Prusa 37/1; 30-117 Kraków
04 Comex Deweloperstwo Spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± Spółka Komandytowa ul. Ma¶licka 154, 54-107 Wrocław
05 MAR-FOUR Marian Siekierski 90-348 ŁódĽ ul. Kilińskiego 185
06 Elektro Med. Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11, 32 – 005 Niepołomice

5. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta.

03 AMP Polska Sp. z o. o. , ul. Bolesława Prusa 37/1; 30-117 Kraków – w zakresie 7 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zgonie z rozdziałem IV ustęp 5 SIWZ oferta musi być sporz±dzona w języku polskim. Oferta Wykonawcy jest niezgodna ze specyfikacj±, gdyż sporz±dzona jest w języku obcym (niemieckim), obowi±zkiem było sporz±dzenie oferty w języku umożliwiaj±cym póĽniejsz± realizację zamówienia, tym bardziej że wykonawca nie zał±cza żadnych dodatkowych dokumentów wyja¶niaj±cych.

01 Equimed Hołda Lenk Trembacki Sp. J. ul. Pr±dnicka 46, 31-202 Kraków – w zakresie 2 i 3 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W tym przypadku Wykonawca sporz±dził ofertę niezgodnie ze SIWZ, gdyż zał±cznik Nr 1A został sporz±dzony niezgodnie z wymogami SIWZ, w tym w szczególno¶ci dane zawarte w poszczególnych pozycjach tego zał±cznika nie odpowiadaj± zakresom danych, które powinny być umieszczone, zgodnie z dokonan± przez zamawiaj±cego modyfikacj± przedmiotu zamówienia dokonan± w dniu 04-07-2016r. Przy sporz±dzaniu oferty należało posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.

4. Nie został wykluczony żaden Wykonawca.
5. Zakres nr 2; 2A; 3 unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 „nie złożono żadnej oferty nie podlegaj±cej odrzuceniu (...)”

Termin po upływie którego może być zawarta umowa:

- w zakresie 7; Zamawiaj±cy zawiadamia, iż zgodnie z art 94 ust.1 pkt 2) ustawy – Prawo zamówień
publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty :
termin po upływie którego może być zawarta umowa to 08.08.2016r. Po upływie tego terminu umowa
zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza
w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki
ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

- w zakresie 1; 3A; 4; 6 złożono tylko jedn± ofertę. Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1)a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiaj±cy, może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym złożono tylko jedn± ofertę. Umowa z dnia 05.08.2016r zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów.

- w zakresie 5; Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiaj±cy, może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Umowa z dnia 05.08.2016r zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów.


Umowa jednostronnie podpisana zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.

Podpisał Zdzisław Wolak – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-09-12
05.08.2016 roku Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z:
Umowa została zawarta w dniu 05-08-2016 z:
MAR-FOUR Marian Siekierski, 90-348 ŁódĽ, ul. Kilińskiego 185
Zakres nr 6 – 138 243,96
Termin płatno¶ci 60 dni
PPHU Bor-Pol Mariusz Borkowski 44-152 Gliwice Plac Ja¶minu 2
Zakres nr 3A – 6 301,56
Termin płatno¶ci 60 dni
EQUIMED Sp. J., ul. Pr±dnicka 46 , 31-202 Kraków
Zakres nr 1 – 16 546,45
Zakres nr 4 – 7 329,87
Termin płatno¶ci 30 dni
ElektroMed Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska nr 11, 32-005 Niepołomice Zakres nr 5 – 20 968,20
Termin płatno¶ci - 60 dni

w zakresie 7 umowa została zawarta w dniu 09-08-2016 r., z:
ElektroMed Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska nr 11, 32-005 Niepołomice Zakres nr 7 – 15 091,92
Termin płatno¶ci - 60 dni