Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

77 - PN sukcesywna dostawa akcesoriów do endoskopii i endochirurgii

Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa akcesoriów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 1 roku.
Numer ogłoszenia: 105763 - 2016; data zamieszczenia: 27.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa akcesoriów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 1 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa akcesoriów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 1 roku..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
•zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty
a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ b) Oświadczenie Wykonawcy: - o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu i używania zaoferowanych produktów, zgodnie z wymaganiami prawnymi w szczególności określonymi w ustawie o Wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku - ww. dokumenty Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na wezwanie Zamawiającego - o ile dotyczy; - iż oferowane wyroby posiadają deklarację zgodności producenta z odpowiednimi normami, certyfikat CE - ww. dokumenty Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na wezwanie Zamawiającego - o ile dotyczy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Termin dostawy - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: a. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2016 godzina 10:00, miejsce: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach:30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Akcesoria video endoskopów Olympus typu EVIS EXERA.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Akcesoria video endoskopów Olympus typu EVIS EXERA.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin dostawy - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Szczotki jednorazowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczotki jednorazowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Akcesoria do diatermii elektrochirurgicznych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Akcesoria do diatermii elektrochirurgicznych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin dostawy - 10


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-06-27 (0160627140614-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2016-06-27 (0160627140621-zakres 1 (4).doc)
Zał±cznik - 2016-06-27 (0160627140626-zakres nr 2.odt)
Zał±cznik - 2016-06-27 (0160627140629-zakres 3.odt)
Zał±cznik - 2016-07-05 (0160705140555-zal nr 1a wzor.xls)
Zał±cznik - 2016-07-06 (0160706085127-zakres nr 2 modyfikacja.odt)
Zał±cznik - 2016-07-06 (0160706085141-zakres 2b.odt)
Zał±cznik - 2016-07-06 (0160706085305-zakres 2a.odt)
Zał±cznik - 2016-07-07 (0160707104552-zakres 1 (4) modyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2016-07-07 (0160707104616-zakres 1a.odt)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2016-07-05
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 105763-2016 z dnia 2016-06-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa akcesoriów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 1 roku.
Termin składania ofert: 2016-07-07Numer ogłoszenia: 119621 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 105763 - 2016 data 27.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2016 godzina 10:00, miejsce: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2016 godzina 10:00, miejsce: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).
W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty czę¶ciowej: tak, liczba czę¶ci: 3.
W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty czę¶ciowej: tak, liczba czę¶ci: 6.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZnr 1.
W ogłoszeniu jest: CZĘ¦Ć Nr: 1 NAZWA: Akcesoria video endoskopów Olympus typu EVIS EXERA. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Akcesoria video endoskopów Olympus typu EVIS EXERA. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi±cach: 12. Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi±zane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. termin dostawy - 10.
W ogłoszeniu powinno być: CZĘ¦Ć Nr: 1 NAZWA: Akcesoria video endoskopów Olympus typu EVIS EXERA. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Akcesoria video endoskopów Olympus typu EVIS EXERA. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi±cach: 12. CZĘ¦Ć Nr: 1A NAZWA: Pułapki na polipy 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Pułapki na polipy 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi±cach: 12. Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi±zane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. termin dostawy - 10.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cznr2.
W ogłoszeniu jest: CZĘ¦Ć Nr: 2 NAZWA: Szczotki jednorazowe. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Szczotki jednorazowe. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi±cach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi±zane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. termin płatno¶ci - 10.
W ogłoszeniu powinno być: CZĘ¦Ć Nr: 2 NAZWA: Szczotki jednorazowe. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Szczotki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopów 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi±cach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi±zane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. termin płatno¶ci - 10 CZĘ¦Ć Nr: 2A NAZWA: Szczotki jednorazowe. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Szczotki jednorazowe z krótkim włosiem do czyszczenia mechanizmu elewatora 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi±cach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi±zane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. termin płatno¶ci - 10 CZĘ¦Ć Nr: 2B NAZWA: Szczotki jednorazowe. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Szczotki jednorazowe do czyszczenia gniazd i zaworów endoskopów. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi±cach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi±zane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. termin płatno¶ci - 10.

OdpowiedĽ:dodano: 2016-07-05

Pytanie:dodano: 2016-07-06


Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 04.07.2016r


Nasz znak: SWLOG-271/MJ/77/ 2818 /2016Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa akcesoriów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - znak sprawy: 77/2016

W odpowiedzi na pytania z dnia 28.06.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Czy Zamawiaj±cy w ramach poprawy konkurencyjno¶ci pozwoli złożyć oddzieln± ofertę na pozycje 1, 2 i dopu¶ci:
Poz. 2
Szczotka jednorazowa do czyszczenia gniazd i zaworów videoendoskopów, dwustronna, długo¶ć całej szczotki od 10-16 cm, do kanału roboczego o ¶rednicy 1,3 – 6.0 mm.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza i wydziela poz. 1 i 2 do zakresu 2A i 2B.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.

Podpisał: Zdzisław Wolak Z-ca Dyrektora DS. Pielęgniarstwa
OdpowiedĽ:dodano: 2016-07-06

Pytanie:dodano: 2016-07-07
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 04.07.2016r

Nasz znak: SWLOG-271/MJ/77/2846/2016

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa akcesoriów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - znak sprawy: 77/2016

W odpowiedzi na pytania z dnia 01.07.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie nr 1
Zakres 1 (oraz SIWZ rozdział V pkt. 3.b) i 4.5), projekt umowy par. 6 ust. 1, zał±cznik nr 4
Z uwagi na elementy wyposażenia, które nie s± wyrobami medycznymi (VAT 23%) prosimy o możliwo¶ć zaoferowania elementów nie posiadaj±cych deklaracji i certyfikatów, dopuszczonych do obrotu i używania na postawie instrukcji obsługi lub etykiet (dot. zakresu 1 poz. 8,18)?
OdpowiedĽ: par. 6 ust. 1 przewiduje dla wyrobów medycznych ¶wiadectwa dopuszczenia do obrotu a dla wyrobów niemedycznych inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania zgodne z obowi±zuj±cymi przepisami.


Pytanie nr 2
Zał±cznik nr 1B, Zakres nr 1. Pozycja 9.
Ze względu na opakowanie handlowe zawieraj±ce 3 sztuk pojemnika wielorazowego na wodę z nakrętk±, prosimy o zmianę ilo¶ci zamawianej do pełnego opakowania wynosz±cego 3 sztuki.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 1B.

Pytanie nr 3
Zał±cznik nr 1B, Zakres nr 1. Pozycja 12.
Ze względu na cechę charakterystyczn± dla MAJ-1608, wnosimy o zmianę zapisu na następuj±cy
„Przewód zasilaj±cy wodę do kanału dodatkowego, jednodniowy (MAJ-1608) do posiadanych pomp płucz±cych Olympus typu: OFP–1 oraz OFP-2 – ilo¶ć: 500 sztuk”
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wyraża zgodę.

Pytanie nr 4
Zał±cznik nr 1B, , Zakres nr 2. Pozycja 1
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci Szczotkę jednorazow± do czyszczenia kanałów endoskopów kompatybiln± z posiadanymi videoendoskopami Olympus EVIS EXERA dwustronna tj. posiadaj±ca dwie szczotki do czyszczenia kanałów na jednej osłonce odpornej na zginanie, z plastikowym zakończeniem na końcu drutu szczotki, które chroni kanały endoskopu przed zarysowaniami i uszkodzeniami, dł. max. 220 cm, do kanału roboczego o ¶rednicy od 2.0 – 4,2 mm - ilo¶ć: 1500 sztuk
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.


Pytanie nr 5
Zał±cznik nr 1B, Zakres nr 2. Pozycja 2
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci jednostronn± Szczotkę jednorazow± do czyszczenia gniazd i zaworów videoendoskopów kompatybilna z posiadanymi videoendoskopami Olympus typu EVIS EXERA, do kanału roboczego o ¶rednicy 1,2 – 6.0 mm - ilo¶ć: 1500 sztuk ?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie nr 6
Zakres 1 Pozycja 13
Prosimy o wył±czenie pozycji z pakietu z powodu braku dostępno¶ci pozycji - zakończenie produkcji
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wydziela pozycję 13 do osobnego zakresu numer 1A.
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.

Podpisał Zdzisław Wolak Dyrektor DS. Pielęgniarstwa
OdpowiedĽ:dodano: 2016-07-07

Sprostowanie:dodano: 2016-07-07

Dotyczy: Dostawy przyrz±dów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 77/2016

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 77/2016

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

1. W wyniku dokonanej modyfikacji Zakresu nr 1; 2 i dodania Zakresu nr 1A ; 2A i 2B ; oraz zał±cznika nr 1A Zamawiaj±cy zmienia poniższe terminy.

Termin składania ofert: 14.07.2016 godz. 10.00, otwarcie 11.30


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.
Podpisał: Zdzisław Wolak Dyrektor ds. Pielęgniarstwa
Zał±czniki:
Zakres nr 1 - modyfikacja
Zakres nr 2 - modyfikacja
Zakres nr 1A
Zakres nr 2A
Zakres nr 2B


________________________________________________________________________
OdpowiedĽ:dodano: 2016-07-07

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-08-03
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 02.08.2016r

Nasz znak:SWLOG-271/77/MJ/ 3200 /16

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: dostawy przyrz±dów do endoskopii i endochirurgii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr sprawy 77/2016

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje, że:
dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Warto¶ć brutto, termin płatno¶ci
POL-MED. PLUS 32-020 WIELICZKA, CZARNOCHOWICE 67 Zakres nr 3 - 3 423,60
Termin płatno¶ci 60 dni

Olympus Polska Sp. zo.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa Zakres nr 1 - 6 9278,30
Zakres nr 2 - 2 246,40
Termin płatno¶ci 60 dni

DR PIKTEL MEDIC@L SYSTEMS SP. ZO.O. UL. T.CZACKIEGO 2/2 15-268 BIAŁYSTOK Zakres nr 1A - 5 057,10
Termin płatno¶ci 60 dni

PLUS SP. Z O. O., SONOLOGISTIC SP. KOM. UL. KRESOWA 7A LOK.9-10 22-400 ZAMO¦Ć Zakres nr 2A - 6 804,00
zakres nr 2B - 6 804,00
Termin płatno¶ci 60 dni

Uzasadnienie wyboru:
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu zamówienia.

Ocena ofert:
Nazwa (firma) wykonawcy, Liczba punktów, Ł±czna liczba punktów
zakres I PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 90% 10% 100% CENA termin PŁATNO¦CI 69 278,30
5 olympus 10,00 10,00 69 278,30 10
36,00 4,00 40,00

zakres 1A PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 90% 10% 100% CENA termin PŁATNO¦CI 5 057,10
3 piktel 10,00 10,00 5 057,10 10
36,00 4,00 40,00

zakres 2 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 90% 10% 100% CENA termin PŁATNO¦CI 2 246,40
3 olympus 10,00 10,00 2 246,40 10
36,00 4,00 40,00

zakres 2A PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 90% 10% 100% CENA termin PŁATNO¦CI 6 804,00
4 plus 10,00 10,00 6 804,00 10
36,00 4,00 40,00
5 olympus 7,00 10,00 9 720,00 10
25,20 4,00 29,20

zakres 2B PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 90% 10% 100% CENA termin PŁATNO¦CI 6 804,00
4 plus 10,00 10,00 6 804,00 10
36,00 4,00 40,00
5 olympus 3,89 10,00 17 496,00 10
14,00 4,00 18,00
zakres 3 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 90% 10% 100% CENA termin PŁATNO¦CI 3 423,60
1 erbe 9,92 10,00 3 450,60 10
35,72 4,00 39,72
2 polmedplus 10,00 10,00 3 423,60 10
36,00 4,00 40,00
Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

ERBE POLSKA SP. ZO.O. 02-972 WARSZAWA; AL. RZECZPOSPOLITEJ 14 LOK.2.8
POL-MED. PLUS 32-020 WIELICZKA, CZARNOCHOWICE 67
DR PIKTEL MEDIC@L SYSTEMS SP. ZO.O. UL. T.CZACKIEGO 2/2 15-268 BIAŁYSTOK
PLUS SP. Z O. O., SONOLOGISTIC SP. KOM. UL. KRESOWA 7A LOK.9-10 22-400 ZAMO¦Ć
Olympus Polska Sp. zo.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa

Nie zostały odrzucone żadne oferty.
Nie został wykluczony żadny Wykonawca.


Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3) a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiaj±cy, może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Umowa z dnia 09.08.2016r zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów.

Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.

Podpisał: Zdzisław Wolak Dyrektor ds Pielęgniarstwa

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-08-12
09-08-2016 ROKU SZPITAL WOJEWÓDZKI W TARNOWIE ZAWARŁ UMOWĘ Z:
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Warto¶ć brutto, termin płatno¶ci
POL-MED. PLUS 32-020 WIELICZKA, CZARNOCHOWICE 67 Zakres nr 3 - 3 423,60
Termin płatno¶ci 60 dni

Olympus Polska Sp. z o. o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa Zakres nr 1 - 6 9278,30
Zakres nr 2 - 2 246,40
Termin płatno¶ci 60 dni

DR PIKTEL MEDIC@L SYSTEMS SP. ZO.O. UL. T.CZACKIEGO 2/2 15-268 BIAŁYSTOK Zakres nr 1A - 5 057,10
Termin płatno¶ci 60 dni

PLUS SP. Z O. O., SONOLOGISTIC SP. KOM. UL. KRESOWA 7A LOK.9-10 22-400 ZAMO¦Ć Zakres nr 2A - 6 804,00
zakres nr 2B - 6 804,00
Termin płatno¶ci 60 dni