Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

78-Dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy

24/06/2016 S120 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI.
Polska-Tarnów: Soczewki œródoczne

2016/S 120-213600

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiajšca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Wojewódzki im. Œw. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
Polska
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146315460

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiajšcej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczšce dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajšcej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalnoœci
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajšcych
Instytucja zamawiajšca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajšcych: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajšcš:
Dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub œwiadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub œwiadczenia usług: Szpital Tarnów.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy
W celu umożliwienia płynnej realizacji zabiegów operacyjnych wymagane jest utworzenie banku soczewek (depozytu) dla zakresu I II i III w siedzibie Zamawiajšcego – Oddział Okulistyczny o wielkoœci:
— dla Zakresu I (poz. 1,2) – 150 szt.
— dla Zakresu II (poz. 1) – 50 szt.
— dla Zakresu III – 35 szt.
łšcznie w depozyt powierzonych będzie 235 szt., na warunkach okreœlonych w umowie (załšcznik nr 5).
Uzupełnienie banku (depozytu) będzie następowało w uzgodnionych terminach, jednak nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, na podstawie zamówień Zamawiajšcego składanych w formie Raportu zużytych soczewek wewnštrzgałkowych tj. zamówienie będzie wysyłane w każdy czwartek – uzupełnienie depozytu będzie następować w poniedziałek.
Dwa razy w roku obowišzywania umowy, w 4 miesišcu obowišzywania umowy oraz 8 miesišcu obowišzywania umowy Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiajšcego (Odział Okulistyki) spis z natury soczewek powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiajšcym na nie mniej niż 2 tygodnie przed jej datš.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33731110, 18224000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzšdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rzšdowych (GPA): nie
II.1.8)Częœci
To zamówienie podzielone jest na częœci: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej częœci
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkoœć lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkoœć lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegajšce wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesišcach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częœciach zamówienia
Częœć nr: 1 Nazwa: Soczewki wewnštrzgałkowe akrylowe zwijalne o współczynniku uwodnienia poniżej 0,5 %
1)Krótki opis
Soczewki wewnštrzgałkowe akrylowe zwijalne o współczynniku uwodnienia poniżej 0,5 %.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33731110, 18224000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 2 Nazwa: Soczewki wewnštrzgałkowe, miękkie, zwijalne, akrylowe, hydrofilne,
1)Krótki opis
Soczewki wewnštrzgałkowe, miękkie, zwijalne, akrylowe, hydrofilne,
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33731110, 18224000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 3 Nazwa: Soczewki wewnštrzgałkowe twarde z PMMA przeznaczone do wszczepów przedniokomorowych
1)Krótki opis
Soczewki wewnštrzgałkowe twarde z PMMA przeznaczone do wszczepów przedniokomorowych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33731110, 18224000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 4 Nazwa: Implant filtrujšcy przeciw-jaskrowy
1)Krótki opis
Implant filtrujšcy przeciw-jaskrowy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33731110, 18224000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 5 Nazwa: Płyny wiskoelastyczne
1)Krótki opis
Płyny wiskoelastyczne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33731110, 18224000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 6 Nazwa: Roztwór błękitu trypanu
1)Krótki opis
Roztwór błękitu trypanu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33731110, 18224000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 7 Nazwa: Sterylny jednorazowy zbiorczo zapakowany wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodš fakoemulsyfikacji,
1)Krótki opis
Sterylny jednorazowy zbiorczo zapakowany wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodš fakoemulsyfikacji,
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33731110, 18224000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 8 Nazwa: Sterylny jednorazowy zbiorczo zapakowany wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodš fakoemulsyfikacji.
1)Krótki opis
Sterylny jednorazowy zbiorczo zapakowany wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodš fakoemulsyfikacji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33731110, 18224000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczšce zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokoœci: 43 521 PLN lub na poszczególne zakresy:
Zakres Wadium
1 17 955
2 4 854
3 120
4 1 872
5 9 450
6 270
7 8 100
8 900.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujšcych:
Kontrakt NFZ.
III.1.3)Forma prawna, jakš musi przyjšć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwišzane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaœnień, jeżeli osoba podpisujšca nie jest osoba upoważnionš na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołšczyć zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoœci gospodarczej. Jeżeli dołšczone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiajšcy wymaga, aby jego zgodnoœć z oryginałem poœwiadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oœwiadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oœwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właœciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoœci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagajš wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaœwiadczenia właœciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzajšcego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaœwiadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoœci lub wstrzymanie w całoœci wykonania decyzji właœciwego organu – wystawionego nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaœwiadczenia właœciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajšcego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoœci lub wstrzymanie w całoœci wykonania decyzji właœciwego organu – wystawionego nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 i pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) Oœwiadczenia o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawš o wyrobach medycznych) dokumentów dopuszczajšcych do obrotu i używania na terenie RP (deklaracja zgodnoœci, certyfikat CE oraz zgłoszenie/ powiadomienie/ przeniesienie danych do rejestru wyrobów medycznych) oraz Oœwiadczenie o niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiajšcego zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu,
10) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierajšcy dokładny opis) potwierdzajšcy spełnienie wymagań okreœlonych w SIWZ.
11) listę podmiotów należšcych do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)
12) Potwierdzenie wniesienia wadium w pienišdzu/oryginał gwarancji.
III.2.2)Zdolnoœć ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiajšcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załšcznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajšcego i podanych w SIWZ) dołšczonych do oferty.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiajšcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załšcznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajšcego i podanych w SIWZ) dołšczonych do oferty.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczšce zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczšce okreœlonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostanš zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria okreœlone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Termin płatnoœci. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiajšcš:
78/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczšce tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczšcych uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 5.8.2016 - 09:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatnoœci: Przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 80 1020 2892 0000 5102 0572 2451.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.8.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporzšdzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie zwišzany ofertš
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.8.2016 - 11:30

Miejscowoœć:

Tarnów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniajšce
VI.1)Informacje o powtarzajšcym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzajšcym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

KIO
Warszawa
Polska
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)ródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.6.2016

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-06-24 (0160624112845-78-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2016-06-24 (0160624112852-zalacznik nr 1b opis przedmiotu zamowienia.doc)
Załącznik - 2016-06-24 (0160624112859-wykaz - depozyt.pdf)
Załącznik - 2016-06-24 (0160624112908-78-wzor umowy.doc)
Załącznik - 2016-07-14 (0160714134842-espd_formularz_edytowalny_jedz.doc)
Załącznik - 2016-07-14 (0160714135242-modyfikacja.pdf)
Załącznik - 2016-07-19 (0160719115558-modyfikacja-zalacznik nr 1b opis przedmiotu zamowienia.doc)
Załącznik - 2016-07-20 (0160720121151-78-wzor umowy- modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-07-01
Odpowiedź:dodano: 2016-07-01

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniuNasz znak: SWLOG-271/78/AN/ 2734 /16 Tarnów,2016-06-30


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy, znak sprawy: 78/2015


Pytania 1.: Pakiet nr VI: Czy zamawiający dopuści również roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06% rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego – fiolka o pojemności 1ml ?

Ad.1 Tak, Zamawiający dopuszcza.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują: Adresat
a/a

Pytanie:dodano: 2016-07-07
Odpowiedź:dodano: 2016-07-07
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/78/AN/2845 /16 Tarnów,2016-07-06

Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy, znak sprawy: 78/2015
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.07.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:
Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści w Zakresie V pozycji nr 1 materiał wiskoelastyczny , zawierający 0,55 ml kwasu hialuronowego 1,8% oraz 0,80 ml kwasu hialuronowego 1,4% , otrzymywany w procesie biofermentacji, w dwóch oddzielnych ampułkostrzykawkach z kaniulą 25G w jednym opakowaniu?
Ad.1 Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 2 Czy Zamawiający dopuści w Zakresie V pozycji nr 1 materiał wiskoelastyczny o właściwościach dyspersyjnych o składzie chemicznym: 2% hialuronian sodu + 2% chondronitynosiarczanu sodu w jednej ampułkostrzykawce o pojemności 1ml, lepkości: 40 000 +/- 15 000 mPas, masa cząsteczkowa: 3 000 000 Da (hialuronian sodu), 21 000 Da (siarczan chondroityny), osmolarność 350 mOsml/l?
Ad.2 Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 3 Czy Zamawiający dopuści w Zakresie V pozycji nr 2 hialuronian sodu o stężeniu 1,4% w ampułkostrzykawce o pojemności 1,0ml ze sterylną kaniulą 25G?
Ad.3 Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zakresu V pozycji nr 2 do oddzielnego Zakresu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert na tę pozycję?
Ad.4 Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 5. Czy Zamawiający w zakresie V odstąpi od wymogu dostarczenia 2 końcówek irygacji-aspiracji (jednoczęściowych)?
Ad.5 Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 6. Czy Zamawiający w Zakresie VI dopuści roztwór błękitu trypanu w ampułkostrzykawkach o pojemności 1,0ml?
Ad.6 Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 7. Czy Zamawiający w Zakresie VI dopuści błękit trypanu w fiolkach o pojemności 1ml pakowany po 10szt w opakowaniu (tj. 1op=2x5x1ml)?
Ad.7 Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 8. Czy Zamawiający w Zakresie III dopuści soczewkę wykonaną z PMMA, przedniokomorową, jednoczęściową o średnicy optycznej 6,0mm, średnicy całkowitej 13,75mm, angulacji 3,7°?
Ad.8 Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 9. Dotyczy zapisu w § 3 ust. 4 Wzoru Umowy dla Zakresu IV-VIII oraz § 3 ust. 7 Wzoru Umowy dla Zakresu I-III:
Wymóg Zamawiającego jest bezprawny, gdyż narzuca wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana na zakup konkretnego oprogramowania, konkretnej firmy (DATAFARM lub MALICKI) co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Wystawienie faktury jest czynnością techniczną, która prowadzi do zapłaty wykonawcy wynagrodzenia za należycie wykonany przedmiot zamówienia. Zamawiający nie może odmówić zapłaty z tego tylko powodu, że wykonawca wystawił faktury w inny (technicznie) sposób niż sobie tego zamawiający życzył. Wnosimy zatem o usunięcie tego zapisu bądź o takie jego zmodyfikowanie, które dopuści wystawienie faktury elektronicznej również w innym formacie tj PDF. Wymóg zastosowania konkretnego programu do wystawiania faktury nie jest w żaden sposób związany z przedmiotem zamówienia a także narusza zasadę uczciwej konkurencji z art. 7 Pzp gdyż po pierwsze, faworyzuje wykonawców, którzy takie oprogramowanie posiadają, a po drugie, zaburza konkurencję na rynku oprogramowania.

Ad. 9
Z uwagi na fakt iż Wykonawca nie dysponuje system umożliwiającym zapisywanie faktur
w wersji elektronicznej w formacie „DATAFARM”, czy „MALICKI” ani też równoważnym, Zamawiający zgodzi się na dostarczenie faktur w wersji elektronicznej zapisanych tylko jako dokument w formacie „.pdf” w takim przypadku Zamawiający zmodyfikuje odpowiednio zapis § 3 ust. 4 umowy dostawy i § 3 ust. 7 umowy depozytu, poprzez jego wykreślenie.

Pyt. 10.Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych z § 4 ust. 5 Wzoru Umowy dla Zakresu IV-VIII z 10% na 5% wartości umowy brutto?
Ad.10 Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pyt. 11. Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych z § 4 ust. 6 Wzoru Umowy dla Zakresu I-III z 10% na 5% wartości umowy brutto?
Ad.11 Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pyt. 12. dotyczy Wzoru Umowy dla Zakresu I-III
Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru Umowy w § 3 dodatkowych zapisów dotyczących banku soczewek (Pakiet: III):
1. „Zamawiający zobowiązuje się po upływie obowiązywania umowy zwrócić Wykonawcy niewykorzystane materiały i soczewki w stanie nienaruszonym”.
2. „Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych materiałów.”
3. „Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania materiałów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.”
4. „W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że materiały przechowywane są nieprawidłowo Wykonawcy przysługuje prawo do natychmiastowego ich odbioru i wystawienia Zamawiającemu faktury na uszkodzony asortyment.”
5. „Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.”
6. „Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu oraz warunków jego przechowywania.”
7. „Dwa razy w roku Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie ustalony z Zamawiającym na co najmniej 2 tygodnie przed datą jej przeprowadzenia.”
8. „Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony asortyment.”
9. „Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym mowa w ust. 6 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.”
Ad.1 do 9. Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
a/a
Sprostowanie:dodano: 2016-07-14
Tarnów,2016-07-13

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 78/16

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

W nawiązaniu do komunikatu Urzędu zamówień Publicznych dotyczącego obowiązywania dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE, obuli kowanego w dniu 17.04.2016 r. pod adresem https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test, oraz mając na uwadze zasadę bezpośredniej skuteczności ww. dyrektyw w krajowym porządku prawnym – w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2016 r., Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – w skr. Pzp. (teks jedn. Dz. U. Z 2015 r. poz 2164), dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

I.

W rozdziale V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków ust. 4 - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia - dodaje się ust. 13-19 o następującej treści (z uwagi na brak implementacji dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE przez Państwo Polskie dopuszcza się poniższe rozwiązania):

,,13. Zamawiający dopuszcza możliwość niezłożenia wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów opisanych w rozdz. V pkt. 2 i 4 SIWZ i zastąpienia ich oświadczeniem własnym wykonawców składanym w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), załącznik nr 5 do SIWZ, którego wzór określa Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16). W przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

14. W przypadku gdy wykonawcy powołują się w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, wskazując te bazy danych, Zamawiający samodzielnie pobierze te dokumenty.

15. W przypadku gdy wykonawcy powołują się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu zamawiającego, Zamawiający uwzględni te dokumenty.

16. Zmawiający zastosuje w odniesieniu do wykonawców instytucję tzw. self - c/eaning, polegającą na dopuszczeniu - w sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania - możliwości przedstawienia przez tego wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności (w tym że: (1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, (2) podjął współpracę z organami ścigania; (3) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu). Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia wykonawcy określonych wart. 24 ust. 1 pkt. 2, 4-11 oraz w ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp.

17. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższe dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.

18. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, to składa JEDZ podmiotu trzeciego. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego oraz dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia.

19. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, to składa JEDZ tych podwykonawców. JEDZ powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia".

II.

W rodz. X ust. 6 - Informacje dotyczące złożenia oferty otrzymuje brzmienie:

6. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: “PRZETARG NIEOGRANICZONY NR SPRAWY 78/2016
Oferta - winna zawierać:
- wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany Formularz Oferty (załącznik nr 1),
- wypełnioną czytelnie, podpisaną i opieczętowana specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową – kalkulacja cen oferowanych (załącznik nr 1A),
- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
- oraz pozostałe dokumenty wymienione w SIWZ.
- zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 1-8, 11 Wykonawca może złożyć jednolity europejski dokument zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ)
Na kopercie winny być umieszczone dane Wykonawcy”.


III.

Do SIWZ (str 14) Wykaz załączników do SIWZ - dodaje się załącznik nr 5 o następującej treści:

"Załącznik nr 5 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia".

Zamawiający przypomina, że do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w których wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych, mają zastosowanie przepisy obowiązującej ustawy Pzp z uwzględnieniem zasady bezpośredniej skuteczności dyrektyw. Oznacza to, że Wykonawcy mogą złożyć dokumenty zgodnie z wymogami opisanymi w rozdz. V ust. 4 pkt. 1-8 i 11 lub skorzystać z uprawnień nadanych przez dyrektywy i złożyć jednolity europejski dokument zamówienia.

W przypadku skorzystania z możliwości złożenia wraz z ofertą formularza JEDZ, Wykonawca składa go w formie pisemnej, wypełniając go odpowiednio w zakresie i formie zgodnie z warunkami udziału w niniejszym postępowaniu i wykazania braku podstaw do wykluczenia, a także zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym komisji (UE). Formularz JEDZ winien zawierać co najmniej następujące informacje:

a) oświadczenie wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki (podstawy) wykluczenia;

b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu;

c) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przez niego kryteriów selekcji służących do ograniczenia liczby wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu; d) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji;

e) formalne oświadczenie wykonawcy, z którego wynika, że wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji;

f) informacje niezbędne w celu uzyskania przez zamawiającego dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bazy danych (na warunkach określonych wart. 59 ust. 5 dyrektywy).

Ponadto Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf file/0014/31361/lEDZ-instrukcja.pdf oraz komunikat dotyczący stosowania JEDZ: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-stosowania-jednolitego-europejskiego-dokumentu-zamowienia

Zamawiający, tj. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - w skr. Pzp. (tekst jedno Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), przedłuża termin składania ofert.

IV.

Rozdział VIII ust. 1 SIWZ otrzymują brzmienie:

1. ,, Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni tj. do 06 października 2016 roku, nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy”

Rozdział XI ust. 1 SIWZ otrzymują brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna do dnia : 08 sierpnia 2016 do godziny 10.00

Rozdział XII SIWZ otrzymują brzmienie:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a sala konferencyjna Nr 42 w dniu : 08 sierpnia 2016r. o godzinie 11.30Rozdział XIX ust. 6 SIWZ otrzymują brzmienie:

6. Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 06.10.2016r.


Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 Pzp., dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę ogłoszenia Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Załącznik:

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ)
Sporz. A.Nowicka
Odpowiedź:dodano: 2016-07-14

Pytanie:dodano: 2016-07-15
Odpowiedź:dodano: 2016-07-15
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/78/AN/2940/16 Tarnów,2016-07-15

Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy, znak sprawy: 78/2015
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.07.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:


Pyt. 1
Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr II pozycji nr 1 soczewkę o średnicy optycznej 6,0mm, długości całkowitej 13.0mm, zakresie mocy od -10,0D do +40,0D, część haptyczna: „Elastic Band” po dwa otwory stabilizujące soczewkę w każdej z części haptycznej, C-Loop, średnia angulacja 9°, wszczepianie przez cięcie 2.2mm za pomocą jednorazowego zestawu implantacyjnego złożonego z injectora oraz cartridga (cartridge nie jest wbudowany w injector), współczynnik refrakcji 1,465?
Ad.1 Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2
Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr II pozycji nr 1 soczewkę o angulacji haptyków 10 stopni,
średnica całkowita soczewki 12,5mm i średnica części optycznej 6,5mm dostępna w dioptrażu od -10,0D do +9,0 D; średnica całkowita soczewki 12mm i średnica optyczna 6mm dostępna w dioptrażu od +10D do +40D. Soczewka dostępna w zakresie dioptrażu od -10 do +10 i +30D do +40D co 1D oraz w dioptrażu od +10D do +30D co 0,5D. Soczewka posiada dwie części haptyczne, w których znajduje się po 1 podłużnym otworze.
Wszczepianie przez cięcie 2,2mm za pomocą zestawu jednorazowego użycia do implantacji zawiera: implantator oraz cartridge( cartridge nie jest wbudowany w injector)?
Ad.2. Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pyt. 3
Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr II pozycji nr 2 soczewkę o średnicy optycznej optycznej 6,0mm, długości całkowitej 13.0mm, zakresie mocy od -10,0D do +40,0D, część haptyczna: „Elastic Band” po dwa otwory stabilizujące soczewkę w każdej z części haptycznej, C-Loop, średnia angulacja 9°, profil optyczny: podwójne kwadratowa krawędź na całym obwodzie (360°) wszczepianie przez cięcie 2.2mm za pomocą jednorazowego zestawu implantacyjnego złożonego z injectora oraz cartridga (cartridge nie jest wbudowany w injector), współczynnik refrakcji 1,465?
Ad.3. Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pyt. 4
Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr II pozycji nr 2 soczewkę o podwójnej ostrej krawędzi 360 stopni, angulacji haptyków 10 stopni, średnica całkowita soczewki 12,5mm i średnica części optycznej 6,5mm dostępna w dioptrażu od -10,0D do +9,0 D; średnica całkowita soczewki 12mm i średnica optyczna 6mm dostępna w dioptrażu od +10D do +40D.
Soczewka dostępna w zakresie dioptrażu od -10 do +10 i +30D do +40D co 1D oraz w dioptrażu od +10D do +30D co 0,5D. Soczewka posiada dwie części haptyczne, w których znajduje się po 1 podłużnym otworze. Wszczepianie przez cięcie 2,2mm za pomocą zestawu jednorazowego użycia do implantacji zawiera: implantator oraz cartridge( cartridge nie jest wbudowany w injector)?
Ad.4. Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują: Adresat
a/a


Pytanie:dodano: 2016-07-15
Odpowiedź:dodano: 2016-07-15

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniuNasz znak: SWLOG-271/78/AN/ 2939 /16 Tarnów,2016-07-15


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy, znak sprawy: 78/2015

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.07.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytania 1.: Pytania 1.: Czy w Zakresie nr VI Zamawiający dopuści błękit trypanu w ampułko-strzykawkach o pojemności 1,0ml?

Ad.1 Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują: Adresat
a/a

Pytanie:dodano: 2016-07-15
Odpowiedź:dodano: 2016-07-15

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Nasz znak: SWLOG-271/78/AN/ 2941 /16 Tarnów,2016-07-15


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy, znak sprawy: 78/2015

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.07.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytania 1.: Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr VI roztwór błękitu trypanu zapakowany w fiolki, pozostałe zapisy bez zmian.


Ad.1 Tak, Zamawiający dopuszcza.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
a/a


Sprostowanie:dodano: 2016-07-18
16/07/2016 S136 - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Polska-Tarnów: Soczewki śródoczne

2016/S 136-245668

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Dział Logistyki, Osoba do kontaktów: Anna Nowicka, Tarnów 33-100, Polska. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146315460. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.6.2016, 2016/S 120-213600)
Przedmiot zamówienia:
CPV:33731110, 18224000

Soczewki śródoczne

Odzież z wyrobów włókienniczych powlekanych lub impregnowanych

Zamiast:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.

2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 i pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9) Oświadczenia o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE oraz zgłoszenie/ powiadomienie/ przeniesienie danych do rejestru wyrobów medycznych) oraz Oświadczenie o niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu,

10) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ.

11) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)

12) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

5.8.2016 (9:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

5.8.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

5.8.2016 (11:30)
Powinno być:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie

jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba

fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego

zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do

reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.

2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp,

3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia

w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert,

5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 i pkt 10 i 11

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy,

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9) Oświadczenia o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych)

dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE oraz

zgłoszenie/ powiadomienie/ przeniesienie danych do rejestru wyrobów medycznych) oraz Oświadczenie o

niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania

postępowania jak i po jego zakończeniu,

10) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny

opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ.

11) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo

informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z

Wykonawców składa listę)

12) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji

13. Zamawiający dopuszcza możliwość niezłożenia wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów opisanych w rozdz. V pkt. 2 i 4 SIWZ i zastąpienia ich oświadczeniem własnym wykonawców składanym w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), załącznik nr 5 do SIWZ, którego wzór określa Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U.U.E. L 3/16). W przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

14. W przypadku gdy wykonawcy powołują się w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, wskazując te bazy danych, Zamawiający samodzielnie pobierze te dokumenty.

15. W przypadku gdy wykonawcy powołują się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu zamawiającego, Zamawiający uwzględni te dokumenty.

16. Zmawiający zastosuje w odniesieniu do wykonawców instytucję tzw. self – c/eaning, polegającą na dopuszczeniu – w sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania – możliwości przedstawienia przez tego wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności (w tym że: (1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, (2) podjął współpracę z organami ścigania; (3) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu). Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia wykonawcy określonych wart. 24 ust. 1 pkt. 2, 4-11 oraz w ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp.

17. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższe dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.

18. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, to składa JEDZ podmiotu trzeciego. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego oraz dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia.

19. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, to składa JEDZ tych podwykonawców. JEDZ powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia".

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

8.8.2016 (9:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

8.8.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

8.8.2016 (11:30)
Odpowiedź:dodano: 2016-07-18

Sprostowanie:dodano: 2016-07-19
Tarnów,2016-07-19

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 78/16

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) działając w imieniu Zamawiającego, w związku z dokonaną modyfikacją opisu przedmiotu wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Rozdział VIII ust. 1 SIWZ otrzymują brzmienie:

1. ,, Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni tj. do 09 października 2016 roku, nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy”

Rozdział XI ust. 1 SIWZ otrzymują brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna do dnia : 11 sierpnia 2016 do godziny 10.00

Rozdział XII SIWZ otrzymują brzmienie:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a sala konferencyjna Nr 42 w dniu : 11 sierpnia 2016r. o godzinie 11.30

Rozdział XIX ust. 6 SIWZ otrzymują brzmienie:

6. Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 09.10.2016r.


Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 Pzp., dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę ogłoszenia Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
Odpowiedź:dodano: 2016-07-19

Pytanie:dodano: 2016-07-19
Odpowiedź:dodano: 2016-07-19
Tarnów,2016-07-19

Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy, znak sprawy: 78/2015
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.07.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pyt. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zakresu II pozycji nr 1 do oddzielnego Zakresu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert?
Ad .1 Tak, Zamawiający wydziela z zakresu II pozycji nr 2 i tworzy Zakres Nr IIA. W załączeniu modyfikacja.

Pyt. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zakresu V pozycji 2 do oddzielnego zakresu?
Ad.2. Tak, Zamawiający wydziela z zakresu V pozycję nr 2 i tworzy Zakres Nr VA. W załączeniu modyfikacja.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje ust. 1 Rozdziału XIX Informacja dotycząca wadium – warunek po modyfikacji brzmi: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 43 521,00 zł. lub na poszczególne zakresy:

ZAKRES Wadium
1. 17 955
2. 4 770
2A 84
3. 120
4. 1 872
5. 8 550
5A 900
6. 270
7. 8 100
8. 900

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat + załącznik
a/a

Pytanie:dodano: 2016-07-20
Odpowiedź:dodano: 2016-07-20
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/78/AN/ 2976 /16 Tarnów,2016-07-20


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy, znak sprawy: 78/2015

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.07.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie 1, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Zakresie 1, poz. 3: Czy Zamawiający może doprecyzować, że wymagany zakres mocy soczewki torycznej wynosi od +6,0 D do +30,0 D co 0,5 D, natomiast od + 31,0 D do +34,0 D co 1,0D? Opis wymaganego zakresu mocy nie jest jednoznaczny.
Ad. 1 Tak, Zamawiający modyfikuje opis w zakresie wymaganej mocy soczewki torycznej, która winna wynosić: + 31,0 D do +34,0 D co 1,0D
Pytanie 2, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Zakresie 1, poz. 4:
Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga soczewki asferycznej z systemem do implantacji Pre-loaded, czy też soczewki torycznej?
Jeżeli Zamawiający wymaga soczewki asferycznej z systemem Pre-loaded, bardzo proszę o doprecyzowanie poprzez wykreślenie mocy cylidnrów oraz ograniczenie wymaganego dioptrażu do 27,0D lub dopuszczenie dioptrażu od +6,00D do +27,0D).
Z uwagi na specyfikę produktu soczewki toryczne, na chwile obecną, nie są produkowane w systemie Pre-loaded.
Ad. 2 Zamawiający modyfikuje opis - wymaga soczewki asferycznej z systemem do implantacji Pre-loaded, dioptraż +6,00D do +27,0D.
Pytanie 3, dot. § 3 ust. 4 projektu Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje zapisu, zgodnie z propozycją:
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Szpitalowi fakturę w dwóch egzemplarzach wraz z dostawą, a także w miarę możliwości, w formie elektronicznej (poczta elektroniczna: aptksiegowosc@lukasz.med.pl) w standardzie "DATAFARM" lub "MALICKI specyfikację do faktury zawierającą następujące dane: logo kontrahenta, nazwę odbiorcy, nr faktury, NIP dostawcy, NIP odbiorcy, nazwę towaru, ilość sprzedaną, ilość sztuk w opakowaniu, cenę netto, % VAT, serię, datę ważności, nr zamówienia i data zamówienia.”
Realizacja wymogu jest dla Wykonawcy ze względów logistycznych trudna do realizacji, dlatego proszę jak we wstępie.
Ad. 3 Tak, Zamawiający modyfikuje § 3 ust. 4 projektu umowy.
Pytanie 4, dot. § 3 ust. 7 projektu Umowy Depozytu: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje zapisu, zgodnie z propozycją:
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Szpitalowi fakturę w dwóch egzemplarzach wraz z dostawą, a także w miarę możliwości, w formie elektronicznej (poczta elektroniczna: aptksiegowosc@lukasz.med.pl) w standardzie "DATAFARM" lub "MALICKI specyfikację do faktury zawierającą następujące dane: logo kontrahenta, nazwę odbiorcy, nr faktury, NIP dostawcy, NIP odbiorcy, nazwę towaru, ilość sprzedaną, ilość sztuk w opakowaniu, cenę netto, % VAT, serię, datę ważności, nr zamówienia i data zamówienia.
Realizacja wymogu jest dla Wykonawcy ze względów logistycznych trudna do realizacji, dlatego proszę jak we wstępie.
Ad. 4 Tak, Zamawiający modyfikuje § 3 ust. 7 projektu umowy.
Pytanie 5, dot. Rozdziału I SIWZ oraz projektu Umowy Depozytu § 3 ust. 14 projektu: Zwracam się z prośbą o zastąpienie wymogu 2-krotnego wymogu spisu z natury w ciągu 12 miesięcy na rzecz 1 spisu przeprowadzonego po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
Ad. 5, Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 6, dot. § 3 projektu Umowy depozytu:
W związku z wymogiem utworzenia depozytu soczewek przez Wykonawcę realizującego dostawę soczewek, prosimy o dodanie do obecnego brzemienia Umowy poniższych zapisów dotyczących zasad realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:
„1. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt soczewek.
2. Uzupełnienie depozytu będzie następowało, na podstawie zamówień Zamawiającego w formie Raportu zużytych soczewek, przesyłanych nie rzadziej niż raz w miesiącu. Na podstawie Raportu zużytych soczewek wystawiona zostanie Faktura VAT.
3. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania soczewek we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
4. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane. W przypadku stwierdzenia, że soczewki przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.
5. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 9 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.
6. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie spisu z natury lub rozliczenia depozytu po wygaśnięciu lub wyczerpaniu umowy, upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały. W przypadku braków lub uszkodzeń stwierdzonych podczas spisu z natury, Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.”
Ad. 6, Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 7, dot. § 2 ust. 4 projektu Umowy Depozytu: Zwracam się z prośbą o zwiększenie przez Zamawiającego minimalnego zakupu do 70%.
Ad. 7. Tak, Zamawiający modyfikuje zapis § 2 ust. 4.
Pytanie 8, dot. projektu Umowy: Zwracam się z prośbą aby § 1 ust. 4 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Maksymalny termin realizacji zamówienia w dni robocze określa się: na 72 godziny, licząc od daty złożenia zamówienia u Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż pierwsza dostawa sterylnego zestawu do operacji zaćmy, w ramach Zakresu nr 7 i 8, zostanie zrealizowana w ciągu 6 tygodni od chwili złożenia zamówienia.”. Nie ma żadnego uzasadnienia aby Zamawiający mógł wskazywać dowolny termin realizacji dostawy w zamówieniu – termin realizacji dostawy powinien wynikać z umowy.
Ad. 8. Tak, Zamawiający modyfikuje zapis § 1 ust. 4.
Pytanie 9, dot. projektu Umowy: Zwracam się z prośbą aby § 2 ust. 1 wzoru umowy został usunięty. Postanowienie zostało usunięte w związku z brzmieniem § 2 ust. 5 wzoru umowy, na podstawie którego Zamawiający jest zobowiązany do złożenia zamówienia na produktu w określonej wielkości.
Ad. 9, Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 10, dot. projektu Umowy: Zwracam się z prośbą aby § 3 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty dostawy. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić brakującą ilość w terminie 72 godzin od licząc od daty złożenia reklamacji.”. Postanowienie zostało doprecyzowane w zakresie terminu realizacji reklamacji.
Ad.10, Nie, zapis pozostaje bez zmian. § 3 ust. 2 reguluje zgłaszanie braków ilościowych, natomiast § 3 ust. 3 reguluję procedurę zgłaszania reklamacji.
Pytanie 11, dot. projektu Umowy: Zwracam się z prośbą aby § 3 ust. 6 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Zapłata należności nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do ..... dni od daty wystawienia faktury, sporządzonej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym, a w szczególności w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1A.”. Nie ma żadnego uzasadnienia aby wprowadzać wymóg zachowania 14 dniowego terminu, który wydłuży termin płatności.
Ad. 11, Nie, zapis pozostaje bez zmian. Zapis nie powoduje wydłużenia terminu płatności.
Pytanie 12, dot. projektu Umowy: Zwracam się z prośbą aby § 3 ust. 7 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy”. Dniem zapłaty powinien dzień uznania rachunku Wykonawcy jako wierzyciela.
Ad. 12, Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 13, dot. projektu Umowy: Zwracam się z prośbą aby § 4 ust. 1 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.”. Zaproponowany w umowie poziom kary umownej jest rażąco wygórowany i narusza zasadę równowagi Stron umowy wzajemnej.
Ad. 13, Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 14, dot. projektu Umowy: Zwracam się z prośbą aby § 4 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku czterokrotnego niewykonania zamówienia lub czterokrotnej nieterminowej realizacji zamówienia.”. Prawo do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku np. jednokrotnego opóźnienia w dostawie w sposób rażący narusza zasadę równowagi stron umowy wzajemnej, ponadto katalog otwarty przesłanek uprawniających do odstąpienia od umowy będzie budził wątpliwości interpretacyjne stron umowy.
Ad. 14, Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 15, dot. projektu Umowy: Zwracam się z prośbą aby § 4 ust. 5 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości umowy brutto.”. Nie ma żadnego uzasadnienia aby kara umowna była naliczana od całej wartości umowy.
Ad. 15. Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 16, dot. projektu Umowy: Zwracam się z prośbą aby § 4 ust. 6 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości wadliwych produktów za każdy dzień zwłoki.”. Nie ma żadnego uzasadnienia aby kara umowna naliczana była od całości dostawy.
Ad. 16, Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 17, dot. projektu Umowy: Zwracam się z prośbą aby § 7 ust. 3 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa i obowiązuje automatycznie od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT bez konieczności zawierania przez Strony umowy aneksu.”. Propozycja pozwoli na lepszą współpracę Stron w związku z wykonywaniem umowy – Strony unikną konieczności podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zmianą wysokości cen wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług.
Ad. 17. Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 18, dot. projektu Umowy: Zwracam się z prośbą aby § 7 ust. 4 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 oraz § 7 ust. 3. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie :”. Zmiana postanowienia jest związana z proponowanym nowym brzmieniem § 7 ust. 3.
Ad. 18. Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 19, dot. projektu Umowy Depozytu: Zwracam się z prośbą aby § 1 ust. 5 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie:
„Maksymalny termin realizacji zamówienia w dni robocze określa się: na 72 godziny, licząc od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę”.
Nie ma żadnego uzasadnienia aby Zamawiający mógł wskazywać dowolny termin realizacji dostawy w zamówieniu – termin realizacji dostawy powinien wynikać z umowy.
Ad. 19. Tak, Zamawiający modyfikuje zapis § 1 ust. 5.
Pytanie 20, dot. projektu Umowy Depozytu: Zwracam się z prośbą aby § 2 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Ceny określone przez Wykonawcę obowiązują przez cały okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany stawki VAT, ponadto zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian – w takim przypadku zmiana ceny następuje z mocy prawa i obowiązuje automatycznie od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT bez konieczności zawierania przez Strony umowy aneksu.”. Propozycja pozwoli na lepszą współpracę Stron w związku z wykonywaniem umowy – Strony unikną konieczności podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zmianą wysokości cen wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług.
Ad. 20. Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 21, dot. projektu Umowy Depozytu: Zwracam się z prośbą aby § 3 ust. 9 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Zapłata należności nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do ..... dni od daty wystawienia faktury, sporządzonej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym, a w szczególności w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1A.”. Nie ma żadnego uzasadnienia aby wprowadzać wymóg zachowania 14 dniowego terminu, który wydłuży termin płatności.
Ad. 21. Nie, zapis pozostaje bez zmian. Zapis nie powoduje wydłużenia terminu płatności.
Pytanie 22, dot. projektu Umowy Depozytu: Zwracam się z prośbą aby § 3 ust. 11 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy”. Dniem zapłaty powinien dzień uznania rachunku Wykonawcy jako wierzyciela.
Ad. 22. Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 23, dot. projektu Umowy Depozytu: Zwracam się z prośbą aby ze wzoru umowy usunąć § 3 ust. 17. Kwestia dnia płatności została już uregulowana w §3 ust. 11.
Ad. 23. Tak, zapis zdublowany – wykreślamy.
Pytanie 24, dot. projektu Umowy Depozytu: Zwracam się z prośbą aby § 4 ust. 1 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.”. Zaproponowany w umowie poziom kary umownej jest rażąco wygórowany i narusza zasadę równowagi Stron umowy wzajemnej.
Ad. 24. Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 25, dot. projektu Umowy Depozytu: Zwracam się z prośbą aby § 4 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „W razie sprzedaży wadliwego wyrobu medycznego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania reklamowanego, wadliwego towaru wraz z pisemną reklamacją. Zamawiający odsyła do Wykonawcy, na koszt Wykonawcy reklamowany, wadliwy towar. W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości wadliwego wyrobu medycznego za każdy dzień zwłoki.”. Nie ma żadnego uzasadnienia aby kara umowna naliczana była od całości dostawy.
Ad. 25. Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 26, dot. projektu Umowy Depozytu: Zwracam się z prośbą aby § 4 ust. 3 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku czterokrotnego niewykonania zamówienia lub czterokrotnej nieterminowej realizacji zamówienia.”. Prawo do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku np. jednokrotnego opóźnienia w dostawie w sposób rażący narusza zasadę równowagi stron umowy wzajemnej, ponadto katalog otwarty przesłanek uprawniających do odstąpienia od umowy będzie budził wątpliwości interpretacyjne stron umowy.
Ad. 26. Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 27, dot. projektu Umowy Depozytu: Zwracam się z prośbą aby § 4 ust. 6 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 3 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości umowy brutto.”. Nie ma żadnego uzasadnienia aby kara umowna była naliczana od całej wartości umowy.
Ad. 27. Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 28, dot. projektu Umowy Depozytu: Zwracam się z prośbą aby § 7 ust. 4 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 i 6. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie :”. Zmiana postanowienia jest związana z proponowanym nowym brzmieniem §2 ust. 2.
Ad. 28. Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 29, dot. projektu Umowy Użyczenia: Zwracam się z prośbą aby § 3 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie:
„Użyczający ubezpieczy przedmiot użyczenia od wszelkich ryzyk, we własnym zakresie i na własny koszt. Użyczający nie zwalnia biorącego w używanie od odpowiedzialności za przypadkową utratę lub uszkodzenie sprzętu.”. Nie ma żadnego uzasadnienia aby w przypadku przypadkowej utraty przedmiotu użyczenia Biorący do Używania nie ponosił odpowiedzialności w tym zakresie.
Ad. 29. Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Sprostowanie:dodano: 2016-07-21
21/07/2016 S139 - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Polska-Tarnów: Soczewki śródoczne

2016/S 139-251822

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Dział Logistyki, Osoba do kontaktów: Anna Nowicka, Tarnów 33-100, Polska. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146315460. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.6.2016, 2016/S 120-213600)
Przedmiot zamówienia:
CPV:33731110, 18224000

Soczewki śródoczne

Odzież z wyrobów włókienniczych powlekanych lub impregnowanych

Zamiast:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 43 521 PLN lub na poszczególne zakresy:

Zakres Wadium

1 17 955

2 4 854

3 120

4 1 872

5 9 450

6 270

7 8 100

8 900.

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 2 Nazwa: Soczewki wewnątrzgałkowe, miękkie, zwijalne, akrylowe, hydrofilne

1) Krótki opis:

Soczewki wewnątrzgałkowe, miękkie, zwijalne, akrylowe, hydrofilne,

Część nr: 5 Nazwa: Płyny wiskoelastyczne

1) Krótki opis:

Płyny wiskoelastyczne.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

8.8.2016 (9:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

8.8.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

8.8.2016 (11:30)
Powinno być:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 43 521 PLN lub na poszczególne zakresy:

Zakres Wadium

1. 17 955

2. 4 770

2A 84

3. 120

4. 1 872

5. 8 550

5A 900

6. 270

7. 8 100

8. 900.

Informacje o częściach zamówienia:

Część nr: 2 Nazwa: Soczewki wewnątrzgałkowe, miękkie, zwijalne, akrylowe, hydrofilne

1) Krótki opis:

Soczewki wewnątrzgałkowe, miękkie, zwijalne, akrylowe, hydrofilne,

Część nr: 2 A Nazwa: Soczewki wewnątrzgałkowe, miękkie, zwijalne, akrylowe, hydrofilne,

1) Krótki opis:

Soczewki wewnątrzgałkowe, miękkie, zwijalne, akrylowe, hydrofilne,

Część nr: 5 Nazwa: Płyny wiskoelastyczne

1) Krótki opis:

Płyny wiskoelastyczne

1 % Hialuronian sodu – zawartość strzykawki 0,40 ml oraz 3 % Hialuronian sodu z 4 chondroitynosiarczanem sodu – zawartość strzykawki 0,35 ml w jednym opakowaniu i sterylne kaniule 27g

Część nr: 5A Nazwa: Płyny wiskoelastyczne

1) Krótki opis:

Płyny wiskoelastyczne

od 1 % do 1,4 % Hialuronian sodu – zawartość strzykawki 0,85 – 1 ml ze sterylną kaniulą 27g.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

11.8.2016 (9:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.8.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

11.8.2016 (11:30)
Odpowiedź:dodano: 2016-07-21

Sprostowanie:dodano: 2016-07-22
Informacja / Wyjaśnienie


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję:

W zakresie II i IIA Zamawiający wymaga aby soczewki charakteryzowały się możliwością obustronnego wszczepienia.
Odpowiedź:dodano: 2016-07-22

Sprostowanie:dodano: 2016-08-03
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy, znak sprawy: 78/2016

Sprostowanie omyłki pisarskiej


W piśmie znak SWLOG-271/78/AN/2965/16 z dnia 19.07.2016 wkradł się błąd Zamawiający powołał się na numer prawy 78/2015 a winno być 78/2016. Z uwagi na powielenie powyższego w kilku pismach wyjaśniających treść oferty Zamawiający jednocześnie prostuje wszystkie omyłki o powyższej treści.
Odpowiedź:dodano: 2016-08-03

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-09-01
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-78-3606/16 Tarnów, 2016-08-31

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa soczewek, płynu wiskoelastycznego, oraz materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 78/2016

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Wartość zakresu brutto/ Kryterium oceny ofert
02 VALEANT Sp. z o. o., sp. j., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów małgorzata.mrozowicz@valeant.com
Zakres 6 – 3 463,56
Termin płatności 60 dni
03 ALCON Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa pl.przetargi@alcon.com
Zakres 1 – 491 238,00
Zakres 3 – 3 110,40
Zakres 4 – 60 912,00
Zakres 7 – 291 600,00
Zakres 8 – 32 400,00
Termin płatności 60 dni
04 Optotech Medical Sp. z o.o., sp. k. ul. Św. Barbary 18; 32-020 Wieliczka optotech@post.pl
Zakres 5 – 194 940,00
Zakres 5A – 17 874,00
Termin płatności 60 dni
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

2. Ocena ofert:
Kryterium oceny: Cena 98%, Termin płatności 2%

Zakres 1 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
3 ALCON POLSKA SP. ZO.O. 100,000 100,000
ALCON POLSKA SP. ZO.O. 98,000 2,000 100,000
Zakres 3 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
3 ALCON POLSKA SP. ZO.O. 100,000 100,000
ALCON POLSKA SP. ZO.O. 98,000 2,000 100,000
Zakres 4 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
3 ALCON POLSKA SP. ZO.O. 100,000 100,000
ALCON POLSKA SP. ZO.O. 98,000 2,000 100,000
Zakres 5
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
3 ALCON POLSKA SP. ZO.O. 73,077 100,000
ALCON POLSKA SP. ZO.O. 71,615 2,000 73,615
4 OPTOTECH MEDICAL SP. Z O.O., 100,000 100,000
OPTOTECH MEDICAL SP. Z O.O., 98,000 2,000 100,000
Zakres 5 A
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
1 POLYMED POLSKA SP. Z O.O. 94,571 100,000
POLYMED POLSKA SP. Z O.O. 92,680 2,000 94,680
3 ALCON POLSKA SP. ZO.O. 60,182 100,000
ALCON POLSKA SP. ZO.O. 58,978 2,000 60,978
4 OPTOTECH MEDICAL SP. Z O.O., 100,000 100,000
OPTOTECH MEDICAL SP. Z O.O., 98,000 2,000 100,000
Zakres 6 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
1 POLYMED POLSKA SP. Z O.O. 57,784 100,000
POLYMED POLSKA SP. Z O.O. 56,628 2,000 58,628
2 VALEANT SP. Z O.O. SP.J. RZESZÓW 100,000 100,000
VALEANT SP. Z O.O. SP.J. RZESZÓW 98,000 2,000 100,000
4 OPTOTECH MEDICAL SP. Z O.O., 98,981 100,000
OPTOTECH MEDICAL SP. Z O.O., 97,002 2,000 99,002
Zakres 7
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
3 ALCON POLSKA SP. ZO.O. 100,000 100,000
ALCON POLSKA SP. ZO.O. 98,000 2,000 100,000
Zakres 8 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
3 ALCON POLSKA SP. ZO.O. 100,000 100,000
ALCON POLSKA SP. ZO.O. 98,000 2,000 100,0003. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1) Polymed Polska Sp. z o.o., ul. Warszawska 320A, 05-082 Stare Babice zp@polymed.com.pl
2) VALEANT Sp. z o. o., sp. j., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów małgorzata.mrozowicz@valeant.com
3) ALCON Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa pl.przetargi@alcon.com
4) Optotech Medical Sp. z o.o., sp. k. ul. Św. Barbary 18; 32-020 Wieliczka optotech@post.pl

4. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

5. W zakresach 1, 3; 4; 7 i 8- Zamawiający w myśl art. 94 ust. 2 pkt. 1a) może zawrzeć umowę przed upływem terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę. Umowa z dnia 05.09.2016 r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


W zakresach nr 5; 5a i 6 - Termin po upływie którego może zostać zawarta umowa z Wykonawcą to:11.09.2016 r.

6. Zamawiający informuje, iż w zakresie nr 2 i 2a unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – brak ofert
Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/aRozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-09-15
05.09.2016 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
1. ALCON Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa Zakres 1 – 491 238,00
Zakres 3 – 3 110,40; Zakres 4 – 60 912,00; Zakres 7 – 291 600,00; Zakres 8 – 32 400,00

oraz dnia 13.09.2016
1. Optotech Medical Sp. z o.o., sp. k. ul. Św. Barbary 18; 32-020 Wieliczka
Zakres 5 – 194 940,00; Zakres 5A – 17 874,00
2. VALEANT Sp. z o. o., sp. j., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów Zakres 6 – 3 463,56