Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

72-Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa: Pakiet do trudnych pobrań, uchwyt, nakłuwacz, stazy, probówka z wersenianem potasowym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl


Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa: Pakiet do trudnych pobrań, uchwyt, nakłuwacz, stazy, probówka z wersenianem potasowym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 76225 - 2016; data zamieszczenia: 08.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa: Pakiet do trudnych pobrań, uchwyt, nakłuwacz, stazy, probówka z wersenianem potasowym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa: Pakiet do trudnych pobrań, uchwyt, nakłuwacz, stazy, probówka z wersenianem potasowym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.25.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty

a. oświadczenie Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.06.2010r z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) zał. Nr 4 b. szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ z zaznaczeniem i podaniem strony.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - termin dostawy - 5

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

8. Strony przewidują, iż zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy niniejszej umowy, nastąpi w drodze aneksu do umowy w przypadkach określonych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 9. W wypadku zmiany, o której mowa w pkt. 8 lit. a) powyżej, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. 10. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 8 lit. b) i c) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na terenie Polski przy wykonaniu Umowy, o ile te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, przekroczą 5% - z wyłączeniem ubezpieczenia wypadkowego. 11. W przypadkach, o których mowa w pkt. 8 lit. b) i c), przed zawarciem aneksu, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 8 lit b) i c). Do oświadczenia Wykonawca winien dołączyć księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany Umowy wraz z projektem Aneksu. Zamawiający w materiale dowodowym będzie żądał od Wykonawcy przedłożenia dokumentów poświadczających zaistniałą okoliczność. Badanie dokumentów źródłowych nie będzie trwać dłużej niż 7 dni. 12. Aneks, o którym mowa w pkt. 8, zostanie zawarty przez Strony w terminie 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu powyższego oświadczenia i dokumentów źródłowych przez Wykonawcę, przed wejściem w życie zmian, o których mowa w pkt. 8 lit. b) i c).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-06-08 (0160608142540-72-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2016-06-08 (0160608142545-zalaczanik nr 1a - specyfikacja asortymentowo - cenowa.doc)
Zał±cznik - 2016-06-14 (0160614105228-zalacznik nr 1 - modyfiakcja.docx)
Zał±cznik - 2016-06-14 (0160614105238-zalaczanik nr 1a - specyfikacja asortymentowo - cenowa - modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2016-06-13
OdpowiedĽ:dodano: 2016-06-13
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 76225-2016 z dnia 2016-06-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa: Pakiet do trudnych pobrań, uchwyt, nakłuwacz, stazy, probówka z wersenianem potasowym dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Termin składania ofert: 2016-06-17Numer ogłoszenia: 82795 - 2016; data zamieszczenia: 13.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 76225 - 2016 data 08.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Okre¶lenie przedmiotu oraz wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa: Pakiet do trudnych pobrań, uchwyt, nakłuwacz, stazy, probówka z wersenianem potasowym dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
W ogłoszeniu powinno być: Okre¶lenie przedmiotu oraz wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa: Pakiet do trudnych pobrań, uchwyt, nakłuwacz, stazy, probówka z wersenianem potasowym dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. Zakres nr 1 - Pakiet do trudnych pobrań, uchwyt, stazy, probówka z wersenianem potasowym : Zakres 1A - Nakłuwacze.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).
W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty czę¶ciowej: nie..
W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty czę¶ciowej: tak. Liczba czę¶ci 2.

Sprostowanie:dodano: 2016-06-14
OdpowiedĽ:dodano: 2016-06-14
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Tarnów, 2016-06-13

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa: Pakiet do trudnych pobrań, uchwyt, nakłuwacz, stazy, probówka z wersenianem potasowym dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 72/2016


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 72/2016


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm.). działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadza do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

W wyniku dokonanej modyfikacji w Zakresie 1 i wydzielenie poz. 5 do oddzielnego zakresu 1A , Zamawiaj±cy zmienia zał±cznik nr 1 i 1A oraz modyfikuje SIWZ w rozdziałach:

1. Rozdział II pkt. 1 ( str. 2 SIWZ)

Jest:
Zamawiaj±cy dopuszcza składania ofert na cało¶ć przedmiotu zamówienia.

Winno być:
Zamawiaj±cy dopuszcza składanie ofert czę¶ciowych. Pod pojęciem oferty czę¶ciowej rozumie się pojedyncze zakresy (1 i 1A).


2. Rozdz. XIV pkt. I ( str. 7 SIWZ )
Jest:
Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Winno być:
Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dla Zakresu 1 i 1A


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym opisem SIWZ oraz zał±cznikami.

Dyrektor Szpitala Anna Czech
(podpis kierownika zamawiaj±cego)

Pytanie:dodano: 2016-06-14
OdpowiedĽ:dodano: 2016-06-14
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-72-2463/16 Tarnów, dnia 13.06.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa: Pakiet do trudnych pobrań, uchwyt, nakłuwacz, stazy, probówka z wersenianem potasowym dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 72/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 09.06.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zwracamy się z uprzejm± pro¶b± o wyja¶nienie tre¶ci SIWZ:

Pytanie 1 (dotyczy Zakresu 1 poz. 5)
Czy Zamawiaj±cy w celu zwiększenia konkurencji, wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie nakłuwaczy bezpiecznych jednorazowego użytku produkowanych przez największego na ¶wiecie, a jednocze¶nie polskiego producenta, jałowych, długo¶ć igły 2,0 mm, igła 23G. Nakłuwacze jednorazowe, które chcieliby¶my zaoferować w tym postępowaniu s± przeznaczone do uzyskania kropli krwi do następuj±cych badań: glukozy, hemoglobiny, cholesterolu, koagulacji, gazometrii i wielu innych - poprzez swoj± uniwersalno¶ć i atrakcyjn± cenę stanowi± optymalne rozwi±zanie dla profesjonalnych placówek służby zdrowia w Polsce i za granic±.
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie wyraża zgody. Zamawiaj±cy wymaga nakłuwaczy lancetowych a nie igłowych.

Pytanie 2 (dotyczy Zakresu 1 poz. 5)
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na wyodrębnieni przedmiotu Zamówienia opisanego w poz. 5 Zakresu 1 do odrębnego Zakresu?
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy wydziela poz. 5 do osobnego zakresu 1A. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 1 i 1APozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym opisem SIWZ oraz zał±cznikami.


Otrzymuj±: Adresat + zał±cznik
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2016-06-14
OdpowiedĽ:dodano: 2016-06-14
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-72-2463/16 Tarnów, dnia 13.06.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa: Pakiet do trudnych pobrań, uchwyt, nakłuwacz, stazy, probówka z wersenianem potasowym dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 72/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 09.06.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres 1
Czy Zamawiaj±cy wydzieli z pakietu nr 1 i utworzy z pozycji nr 5 oddzielne zadanie?
Umożliwi to złożenie ofert większej ilo¶ci wykonawcom, a Państwu uzyskanie konkurencyjnych ofert.
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy wydziela poz. 5 do osobnego zakresu 1A. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 1 i 1APozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym opisem SIWZ oraz zał±cznikami.
Otrzymuj±: Adresat + zał±cznik
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2016-06-14
OdpowiedĽ:dodano: 2016-06-14
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-72-2463/16 Tarnów, dnia 13.06.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa: Pakiet do trudnych pobrań, uchwyt, nakłuwacz, stazy, probówka z wersenianem potasowym dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 72/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 10.06.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. Prosimy, aby Zamawiaj±cy w Zakresie nr 1 wyraził zgodę i wydzielił poz. 5 Nakłuwacz automatyczny do oddzielnego pakietu.
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy wydziela poz. 5 do osobnego zakresu 1A. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 1 i 1A


2. Prosimy o wyja¶nienie czy Zamawiaj±cy w Zakresie nr 1 poz. 5 pod pojęciem „głęboko¶ć wkłucia 0,8mm-2,0 mm” rozumie zakres w jakim nakłuwacz automatyczny ma wykonać nakłucie?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy wymaga nakłuwacza automatycznego lancetowego o głęboko¶ci wkucia w zakresie od 0,8 mm do. 2,0 mm. tzn. że dopuszcza w tym zakresie np. głęboko¶ć wkucia 1,5 mm; 1,8mm; 2,0mm.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym opisem SIWZ oraz zał±cznikami.Otrzymuj±: Adresat + zał±cznik
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2016-06-14
OdpowiedĽ:dodano: 2016-06-14
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-72-2463/16 Tarnów, dnia 13.06.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa: Pakiet do trudnych pobrań, uchwyt, nakłuwacz, stazy, probówka z wersenianem potasowym dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 72/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 13.06.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Zakres nr 1, poz. 5
Czy Zamawiaj±cy wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjno¶ć postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywi¶cie korzystnych ofert jako¶ciowych i cenowych.
OdpowiedĽ Ad.1: Tak. Zamawiaj±cy wydziela poz. 5 do osobnego zakresu 1A. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 1 i 1A

2. Zakres nr 1, poz. 5
Proszę o doprecyzowanie jakich konkretnie rozmiarów będzie wymagał Zamawiaj±cy w zakresie 0,8 – 2,0 mm.
3. Zakres nr 1, poz. 5
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci nakłuwacze w rozmiarze 1,5 mm; 1,8 mm; 2,0 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
OdpowiedĽ Ad. 2 i Ad.3 : Zamawiaj±cy wymaga nakłuwacza automatycznego lancetowego o głęboko¶ci wkucia w zakresie od 0,8 mm do 2,0 mm. tzn. że dopuszcza w tym zakresie np. głęboko¶ć wkucia 1,5 mm; 1,8mm; 2,0mm.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym opisem SIWZ oraz zał±cznikami.
Otrzymuj±: Adresat + zał±cznik
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2016-06-16
OdpowiedĽ:dodano: 2016-06-16
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-72-2481/16 Tarnów, dnia 15.06.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa: Pakiet do trudnych pobrań, uchwyt, nakłuwacz, stazy, probówka z wersenianem potasowym dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 72/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 15.06.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zwracamy się z uprzejm± pro¶b± o wyja¶nienie tre¶ci SIWZ:

Nadal nie jeste¶my pewni z jakim nakłuwaczem możemy złożyć ofertę. Lancet i igła to zgodnie z nazewnictwem producenta ( HTL ) to samo. Natomiast występuj± jeszcze nakłuwacze wyposażone w nożyk. Prosimy zatem o wyja¶nienie czy Zamawiaj±cy miał na my¶li nakłuwacz nożykowy ? Prosimy także o wyja¶nienie dot. głęboko¶ci wkłucia - Zamawiaj±cy podał zakres od 0,8 mm do 2,0 mm - czy możemy ten zakres interpretować w ten sposób , iż Zamawiaj±cy akceptuje każdy nakłuwacz o głęboko¶ci wkłucia mieszcz±cej się w podanym zakresie ? Czy też Zamawiaj±cy miał na my¶li grubo¶ć lancetu/igły/nożyka = 0,8 mm za¶ głęboko¶ć wkłucia = 2,0 mm ?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy wymaga nakłuwacza automatycznego lancetowego – nożykowego o głęboko¶ci nakłucia w zakresie 0,8 mm- 2,00 mm

Jednocze¶nie prosimy o dopuszczenie nakłuwacza uruchamianego przy pomocy przycisku ( wygodniejsze niż nakłuwanie całym nakłuwaczem ) i wyposażonego w nożyk o rozmiarze 17G x 2,0mm
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Jeżeli Zamawiaj±cemu zależy na niższej cenie oferty ( nożyki s± drogie ) to prosimy o rozważenie nakłuwacza typu Prolance o rozmiarze 18G x 1,8 mm , a więc b. zbliżonym do rozmiaru nożyka, a znacznie korzystniejszym cenowo .
OdpowiedĽ: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała : Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-07-11
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-72-2873/16 Tarnów, 2016-07-11


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa: Pakiet do trudnych pobrań, uchwyt, nakłuwacz, stazy, probówka z wersenianem potasowym dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 72/2016

Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszej oferty:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto/ Kryterium oceny ofert
02 Medicus Sp. z o.o., Spółka Komandytowo Akcyjna, ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy Zakres 1A – 32 400,00
Termin dostawy 2 dni
03 PZ Cormay Spółka Akcyjna, ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki Zakres 1 – 42 336,00
Termin dostawy 2 dni
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofert: Kryterium cena: 95%;Kryterium Termin płatno¶ci: 5%
Zakres 1 Cena Termin dostawy
nazwa Wykonawcy 95% 5% 100%
1 PZ CORMAY SA Łomianki 100,00 100,00
PZ CORMAY SA Łomianki 95,00 5,00 100,00
Zakres 2 Cena Termin dostawy
nazwa Wykonawcy 95% 5% 100%
1 Centrum Diabetologii sp. z o.o. W-wa 64,66 100,00
Centrum Diabetologii sp. z o.o. W-wa 61,42 5,00 66,42
2 Medicus sp. z o.o. SKA 100,00 100,00
Medicus sp. z o.o. SKA 95,00 5,00 100,00
3 PZ CORMAY SA Łomianki 41,67 100,00
PZ CORMAY SA Łomianki 39,58 5,00 44,58


3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) Centrum Diabetologii Sp. z o.o., ul. NiedĽwiedzia 29B, 02-737 Warszawa
2) Medicus Sp. z o.o., Spółka Komandytowo Akcyjna, ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy
3) PZ Cormay Spółka Akcyjna, ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki
4) Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa

4. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

5. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następuj±cego Wykonawcy:

04- Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa w zakresie 1A w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiaj±cy w zakresie 1A wymagał nakłuwaczy lancetowych – nożykowych natomiast Wykonawca zaoferował nakłuwacze igłowe co wynika ze złożonych dokumentów i wyja¶nień, a tym samym tre¶ć oferty nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Termin po upływie którego mog± zostać zawarte umowy z Wykonawc± to 16.07.2016 r.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.

Otrzymuj±: Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-07-29
18.07.2016 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
1. Medicus Sp. z o.o., Spółka Komandytowo Akcyjna, ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy Zakres 1A – 32 400,00
2. PZ Cormay Spółka Akcyjna, ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki Zakres 1 – 42 336,00