Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

62 - PN dostawa produktów z tworzyw sztucznych w postaci worków foliowych na odpady dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa produktów z tworzyw sztucznych w postaci worków foliowych na: odpady komunalne, medyczne, zakaźne, niebezpieczne, do transportu bielizny pościelowej itp. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 73943 - 2016; data zamieszczenia: 07.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa produktów z tworzyw sztucznych w postaci worków foliowych na: odpady komunalne, medyczne, zakaźne, niebezpieczne, do transportu bielizny pościelowej itp. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa produktów z tworzyw sztucznych w postaci worków foliowych na: odpady komunalne, medyczne, zakaźne, niebezpieczne, do transportu bielizny pościelowej itp. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19.52.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)
•zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

•inne dokumenty

próbki, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty po jednej sztuce próbki do pozycji worków czerwonych i niebieskich (poz. 3,4,5,6,18,20,21,22). Próbki powinny być opisane w sposób umożliwiający bezproblemową identyfikację z pozycją oferowanego asortymentu. b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 80
2 - termin dostawy częściowej - 20

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: a. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d. potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2016 godzina 10:00, miejsce: złożyć w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePliki do pobrania
Zał±cznik - 2016-06-07 (0160607142718-specyfikacja goto.doc)
Zał±cznik - 2016-06-07 (0160607142800-opis przedmiotu zamowienia - zal.1b.odt)
Zał±cznik - 2016-06-14 (0160614133415-opis przedmiotu zamowienia - zal.1b modyfikacja.odt)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2016-06-14
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 73943-2016 z dnia 2016-06-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa produktów z tworzyw sztucznych w postaci worków foliowych na: odpady komunalne, medyczne, zakaĽne, niebezpieczne, do transportu bielizny po¶cielowej itp. dla Szpitala Wojewódzkiego...
Termin składania ofert: 2016-06-16Numer ogłoszenia: 84609 - 2016; data zamieszczenia: 14.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 73943 - 2016 data 07.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2016 godzina 10:00, miejsce: złożyć w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2016 godzina 10:00, miejsce: złożyć w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..


OdpowiedĽ:dodano: 2016-06-14

Pytanie:dodano: 2016-06-14
OdpowiedĽ:dodano: 2016-06-14
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 14.06.2016r


Nasz znak: SWLOG-271/62/MJ/ 2467/2016


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa produktów z tworzyw sztucznych w postaci worków foliowych na odpady(…)dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 62/2016

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.06.2016r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie:

Prosimy o podanie dopuszczalnej tolerancji w rozmiarze i grubo¶ci worków foliowych +/- cm.
OdpowiedĽ: Dopuszczona tolerancja w rozmiarze +/- 0,5 cm. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie:
W opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 1A jest zamieszczona informacja iż do worków koloru niebieskiego , czerwonego i żółtego winna być doł±czona opaska zaciskowa , tymczasem poz. 12 worki pomarańczowe , 16 i 23 worki bezbarwne , 17 i 19 worki białe , też maj± dopisek o opasce zaciskowej ? Prosimy o doprecyzowanie tego opisu


OdpowiedĽ: Zapinki do każdej pozycji worka koloru czerwonego, niebieskiego i żółtego. Omyłkowo wprowadzono zapis o zapinkach do pozycji 12;16;23;17 i 19. Modyfikacja zał±cznika nr 1A w zał±czeniu.Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje iż:
- przedłuża termin składania ofert do 17.06.2016 r. do godz. 10.00.
- otwarcie ofert nast±pi 17.06.2016 r. o godz. 11.30.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał Stanisław łata Dyrektor DS. Pielęgniarstw

Pytanie:dodano: 2016-06-15
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 14.06.2016r

Nasz znak: SWLOG-271/62/MJ/ 2471 /2016
Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa produktów z tworzyw sztucznych w postaci worków foliowych na odpady(…)dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie – sprawa nr 62/2016

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.06.2016r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie:
Czy dopuszczacie Państwo worki z domieszk± regranulatów w składzie surowcowym produktu? O ile spełniałyby nadal państwa kryteria i będ± w dalszym ci±gu bezzapachowe.


OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala


OdpowiedĽ:dodano: 2016-06-15

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-07-21
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
e-mail: mjacher@lukasz.med.pl
WYKONAWCY,
KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA


Nasz znak:SWLOG-271-62-MJ- 2999 /2016 Tarnów, dnia 20.07.2016r.


Dotyczy: sukcesywnej dostawy produktów z tworzyw sztucznych w postaci worków foliowych na: odpady komunalne, medyczne, zakaĽne, niebezpieczne, do transportu bielizny po¶cielowej itp. dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. – nr spr. 62/2016Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania
na sukcesywn± dostawę produktów z tworzyw sztucznych w postaci worków foliowych na odpady dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

Uzasadnienie:
1. Zamawiaj±cy unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1) PZP – „nie złożono żadnej oferty nie podlegaj±cej odrzuceniu (...)”

2. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

01 - HELPLAST J.HADASIK-M.HELBIG 43-190 MIKOŁÓW UL. POWSTAŃCÓW ¦L.11
02 - ARTFOL SPÓŁKA JAWNA JANUSZ LUBERA I WSPÓLNICY UL. SOKOŁOWSKA 28 36-100 KOLBUSZOWA
03 - BIG WACŁAW ZAJAC 38-406 ODRZYKOŃ UL. MŁYNEK 20

2. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następuj±cy Wykonawcy:

(02) ARTFOL SPÓŁKA JAWNA JANUSZ LUBERA I WSPÓLNICY UL. SOKOŁOWSKA 28 36-100 KOLBUSZOWA - z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp zamawiaj±cy zobligowany jest wykluczyć wykonawcę, który nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Zamawiaj±cy pismem z dn. 11.07.2016 r. znak: SWLOG – 271/62/ MJ /2893/16 wyst±pił do Wykonawcy o przedłużenie okresu zwi±zania ofert± . W wyznaczonym terminie Zamawiaj±cy nie otrzymał od Wykonawcy odpowiedzi. Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu zwi±zania ofert±. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.

(01) HELPLAST J.HADASIK-M.HELBIG 43-190 MIKOŁÓW UL. POWSTAŃCÓW ¦L.11 z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
Zamawiaj±cy pismem z dn. 17.06.2016 r. znak: SWLOG – 271/MJ/62/2494/16 wyst±pił do Wykonawcy o uzupełnienie dokumentów w formie próbek. W wyznaczonym terminie Zamawiaj±cy nie otrzymał od Wykonawcy uzupełnienia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.3. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta.

03 - BIG WACŁAW ZAJAC 38-406 ODRZYKOŃ UL. MŁYNEK 20 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dostarczone próbki nie s± zgodne z wymaganiami specyfikacji:
Pozycja 22 - worki foliowe czerwone powinny być nieprzeĽroczyste, dostarczona próbka jest przeĽroczysta.
Pozycja 21 – Zamawiaj±cy wymagał aby worek posiadał szew zgrzewaj±cy szczelny, płaski 30-35 cm, dostarczona próbka nie potwierdza wymaganych rozmiarów, szew zgrzewaj±cy wynosi 26 cm. Rozmiar worka wymagany 55x80cm, rozmiar dostarczonej próbki 50,5 x 80cm
Pozycja 4 - Zamawiaj±cy wymagał aby worek posiadał szew zgrzewaj±cy szczelny, płaski 30-35 cm, dostarczona próbka nie potwierdza wymaganych rozmiarów, szew zgrzewaj±cy wynosi 25,5 cm. Wykonawca dostarczył za mały worek, wymagany rozmiar worka 55x60cm, rozmiar dostarczonej próbki 50 x 60cm.
Ponadto, należy zauważyć, że uzupełnienie oferty przez Wykonawcę nie może prowadzić do jej zmiany. Tymczasem Wykonawca uzupełniaj±c ofertę zmienił jej tre¶ć bowiem przedłożył próbki o innych niż pierwotnie oferowanych rozmiarach.Wykonawca , zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP może wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.Podpisał: Zdzisław Wolak Dyrektor DS. Pielęgniarstwa