Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

PN - 68 sukcesywna dostawa nośników danych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie przez 24 miesiace.

Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa nośników danych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 24 miesięcy
Numer ogłoszenia: 62015 - 2016; data zamieszczenia: 31.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa nośników danych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 24 miesięcy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa nośników danych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie tj. płyt CD i DVD.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.72.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)
•zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 70
2 - jakość - 30

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: a. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. 1. Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie pisemnego aneksu) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: a. stawki podatku od towarów i usług, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2016 godzina 10:00, miejsce: złożyć w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: płyty CD.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Płyty do nadruku atramentowego CD-R 700 MB 52x - 180000 szt.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.72.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 70
2. jakość - 30CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: płyty DVD.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Płyty DVD+RW 4.7GB 4xSpeed - 60000 szt.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.72.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 70
2. jakość - 30Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-05-31 (0160531142640-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2016-05-31 (0160531142715-opis przedmiotu zamowienia zal. nr 1b.odt)
Zał±cznik - 2016-06-07 (0160607121705-opis przedmiotu zamowienia zal. nr 1b modyfikacja.odt)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2016-06-07
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 07.06.2016r
Nasz znak: SWLOG-271/68/ /MJ/2016
Dotyczy: Sukcesywnej dostawy no¶ników danych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie przez okres 24 miesięcy – sprawa nr 68/2016
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR sprawy 68/2016

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm ) działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

Zamawiaj±cy informuje iż dokonał modyfikacji w zał±czniku nr 1B w Zakresie nr 2 pozycji 1 i 2. Zmodyfikowany zał±cznik nr 1B - modyfikacja w zał±czeniu.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem nr 1B.
OdpowiedĽ:dodano: 2016-06-07

Sprostowanie:dodano: 2016-06-07
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 62015-2016 z dnia 2016-05-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
sukcesywna dostawa no¶ników danych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie tj. płyt CD i DVD
Termin składania ofert: 2016-06-10Numer ogłoszenia: 74097 - 2016; data zamieszczenia: 07.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 62015 - 2016 data 31.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZnr.2.
W ogłoszeniu jest: CZĘ¦Ć Nr: 2 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Płyty DVD+RW 4.7GB 4xSpeed - 60000 szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.72.00-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi±cach: 24. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi±zane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 70 2. jako¶ć - 30.
W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Płyty DVD+RW 4.7GB 4xSpeed - 6 000 szt. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.72.00-1. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi±cach: 24. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi±zane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 70 2. jako¶ć - 30.


OdpowiedĽ:dodano: 2016-06-07

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-07-15
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 13.07.2016r

Nasz znak:SWLOG-271/68/MJ/ 2933 /16

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: Sukcesywnej dostawy no¶ników danych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie - nr sprawy 68/2016
Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje, że:
1. dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Warto¶ć brutto

P.P.U.H. Content Sp. z o. o., 40-161 Katowice, al. W. Korfantego 66
Zakres nr 1 – 88 537,86
Zakres nr 2 – 9 445,66
W KRYTERIUM JAKO¦Ć – OFERTA OTRZYMAŁA 30 PKT.
Uzasadnienie:
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu zamówienia.

2. Ocena ofert:
Nazwa (firma) wykonawcy, Liczba punktów, Ł±czna liczba punktów

zakres I PUNKTY
nazwa Wyk-noawcy 70% 30% 100% CENA 88 537,86
2 CONTENT 10,00 10,00 88 537,86
28,00 12,00 40,00
4 KOMERS 9,73 10,00 90 995,40
27,24 12,00 39,24
zakres 2
nazwa Wyk-noawcy 70% 30% 100% CENA 9 445,66
2 CONTENT 10,00 10,00 9 445,66
28,00 12,00 40,00
4 KOMERS 8,76 10,00 10 782,18
24,53 12,00 36,53


3. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
01 P.P.U.H. Content Sp. z o. o., 40-161 Katowice, al. W. Korfantego 66
02 Makro Market Sachajko M. i Wspólnicy Sp. Jawna 53—234 Wrocław ul. Grabiszyńska 273
03 VIREX POLSKA SP. ZO.O., 04-175 WARSZAWA, UL. OSTROBRAMSKA 75C
04 Komers Sp. J. Danuta Krzysztof Kurpiel ul. Wolno¶ci 38, 58-500 Jelenia Góra

4. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następuj±cy Wykonawcy:

(02) Makro Market Sachajko M. i Wspólnicy Sp. Jawna 53—234 Wrocław ul. Grabi-szyńska 273 - z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp zamawiaj±cy zobligowany jest wykluczyć wykonawcę, który nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Zamawiaj±cy pismem z dn. 04.07.2016 r. znak: SWLOG – 271/68/ MJ /2822 /16 wyst±pił do Wykonawcy o przedłużenie okresu zwi±zania ofert± . W wyznaczonym terminie Zamawiaj±cy nie otrzymał od Wykonawcy odpowiedzi. Wykonawca nie zgodził się na przedłu-żenie okresu zwi±zania ofert±. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.
(03) VIREX POLSKA SP. ZO.O., 04-175 WARSZAWA, UL. OSTROBRAMSKA 75C - z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicz-nych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp zamawiaj±cy zobligowany jest wykluczyć wyko-nawcę, który nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Zamawiaj±cy pismem z dn. 04.07.2016 r. znak: SWLOG – 271/68/ MJ /2822 /16 wyst±pił do Wykonawcy o przedłużenie okresu zwi±zania ofert± . W wyznaczonym ter-minie Zamawiaj±cy nie otrzymał od Wykonawcy odpowiedzi. Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu zwi±zania ofert±. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.

Termin po upływie którego może być zawarta umowa: to 20.07.2016 r.

Jednostronnie podpisana umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.


Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-07-29
21 lipca 2016 roku Szpital Wojewódzki w Tarnowie zawarł umowę z:

P.P.U.H. Content Sp. z o. o., 40-161 Katowice, al. W. Korfantego 66
Zakres nr 1 – 88 537,86
Zakres nr 2 – 9 445,66
W KRYTERIUM JAKO¦Ć – OFERTA OTRZYMAŁA 30 PKT.