Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

67 - dostawa sprzętu jednorazowego użytku przez okres 24 m-cy od daty zawarcia umowy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
Numer ogłoszenia: 132620 - 2016; data zamieszczenia: 24.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. - oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 4), - oświadczenie Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.06.2010r z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) zał. Nr 6. - szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog, folder zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ. potwierdzające wymagane parametry.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - termin płatności - 5
3 - termin dostawy - 5

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności, gdy: a. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, lub b. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczanego sprzętu, lub c. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub, d. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmiany przepisów prawa, lub e. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: IGŁY DO POBIERANIA LEKÓW.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: IGŁY DO POBIERANIA LEKÓW.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 5
3. termin dostawy - 5CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: KANIULE OBWODOWE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KANIULE OBWODOWE.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 5
3. termin dostawy - 5CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: STRZYKAWKA 1 ML.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: STRZYKAWKA 1 ML.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 5
3. termin dostawy - 5CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: GUMKI DO ŻYLAKÓW.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: GUMKI DO ŻYLAKÓW.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 5
3. termin dostawy - 5CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: CZUJNIKI PRZEPŁYWU DO RESPIRATORA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZUJNIKI PRZEPŁYWU DO RESPIRATORA.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 5
3. termin dostawy - 5CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: CEWNIKI PEZERA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CEWNIKI PEZERA.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 5
3. termin dostawy - 5CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: RURKI TCHWICZNE METALOWE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: RURKI TCHWICZNE METALOWE.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 5
3. termin dostawy - 5CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: UKŁADY ODDECHOWE DO APARATÓW DO ZNIECZULENIA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: UKŁADY ODDECHOWE DO APARATÓW DO ZNIECZULENIA.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 5
3. termin dostawy - 5CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PROWADNICA DO INTUBACJI WIELORAZOWA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PROWADNICA DO INTUBACJI WIELORAZOWA.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 5
3. termin dostawy - 5CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: KOŁNIERZE ORTOPEDYCZNE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOŁNIERZE ORTOPEDYCZNE.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 5
3. termin dostawy - 5CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: STRZYKAWKA DO PRZEPŁUKIWANIA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: STRZYKAWKA DO PRZEPŁUKIWANIA.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 5
3. termin dostawy - 5
Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-05-24 (0160524133547-siwz biuletyn 2016 spr.67.doc)
Zał±cznik - 2016-05-24 (0160524133552-cenowy+opis nr 1 spr. nr.67.xls)
Zał±cznik - 2016-05-24 (0160524133555-formularz nr 2- spr.67.doc)
Zał±cznik - 2016-05-24 (0160524133558-oswiadcz nr 3 spr.67.doc)
Zał±cznik - 2016-05-24 (0160524133602-oswiadczenia nr 5, 6, sp.67.doc)
Zał±cznik - 2016-05-24 (0160524133605-umowa nr 4 spr.67.doc)
Zał±cznik - 2016-05-27 (0160527111809-zalacznik nr 1 - zakres 8 -modyfikacja.xlsx)
Zał±cznik - 2016-06-01 (0160601142231-modyfikacja umowa nr 4 spr.67.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2016-05-27
Tarnów, 2016-05-25

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 67/2016

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm). działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

1. Zamawiaj±cy modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dla zakresu nr 8 „układy oddechowe aparatów do znieczuleń” a tym samym modyfikuje zał±cznik nr 1 – formularz cenowy dla zakresu nr 8.
Zmodyfikowany formularz stanowi zał±cznik do niniejszego pisma.

2. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.

……Anna Czech…………
(podpis Kierownika Zamawiaj±cego
lub osoby, której Kierownik Zamawiaj±cego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynno¶ci)

OdpowiedĽ:dodano: 2016-05-27

Pytanie:dodano: 2016-05-31
OdpowiedĽ:dodano: 2016-05-31
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 30.05.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/67/AH/2170/2016

Dotyczy: sukcesywnej dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy – spr. 67/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.05.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Zakres nr 1, poz. 1

1. Prosimy o doprecyzowanie jakiej igły do leków Zamawiaj±cy oczekuje: ze szlifem ołówkowym z otworem bocznym, czy igły z otworem centralnym?

OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy zgodnie z SIWZ oczekuje ostrza zapobiegaj±cego defragmentacji korka i chroni±cym personel przed ekspozycj± zawodow±.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


- Adresat
- a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2016-06-01
OdpowiedĽ:dodano: 2016-06-01
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 01.06.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/67/AH/2211/2016

Dotyczy: sukcesywnej dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy – spr. 67/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.05.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1
Zakres nr 8 poz.2
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci układ oddechowy do aparatu do znieczuleń dla dorosłych składaj±cy się z dwóch rur roz-ci±gliwych w zakresie od ok. 60 do 200 cm z dodatkow± rur± rozci±gliw± w zakresie od 50- 150 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 2
Zakres nr 8 poz.3
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci układ oddechowy do aparatu do znieczuleń pediatryczny składaj±cy się z dwóch rur o regu-lowanej długo¶ci od 60-180 cm, z dodatkowa rur± rozci±gliw± od 50-150 cm
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

lub z dwóch rur o regulowanej długo¶ci od 80-240 cm, z dodatkow± rur± rozci±gliw± od 50-150 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?
OdpowiedĽ: Nie, zapis Zamawiaj±cy nie dopuszcza.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisał
Z-ca Dyr. Szpitala
Stanisław Łata

- Adresat
- a/a

Pytanie:dodano: 2016-06-01
OdpowiedĽ:dodano: 2016-06-01
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 01.06.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/67/AH/2211/2016

Dotyczy: sukcesywnej dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy – spr. 67/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.05.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytanie 1
Zakres nr 8 poz.2
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci układ oddechowy do aparatu do znieczuleń dla dorosłych składaj±cy się z trzech rur rozci±gliwych w zakresie od 60 cm do 180 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 2
Zakres nr 8 poz.3
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci układ oddechowy do aparatu do znieczuleń pediatryczny składaj±cy się z trzech rur o regulowanej długo¶ci od 60-180 cm?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisał
Z-ca Dyr. Szpitala
Stanisław Łata
- Adresat
- a/a

Pytanie:dodano: 2016-06-01
OdpowiedĽ:dodano: 2016-06-01
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 01.06.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/67/AH/2211/2016

Dotyczy: sukcesywnej dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy – spr. 67/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.05.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Dotyczy Zakresu nr 3
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci obwód oddechowy do aparatu do znieczulenie składaj±cy się z 2 rur rozci±gliwych o długo¶ci 0,45m do 1,5m, dodatkowa rura rozci±gliwa o długo¶ci 0,45 do 1,5 m, standardowo używane w przypadku obwodów oddechowych dla dzieci, spełniaj±cy pozostałe wymagania SIWZ?

OdpowiedĽ: Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian..


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał
Z-ca Dyr. Szpitala
Stanisław Łata

- Adresat
- a/a

Pytanie:dodano: 2016-06-01
OdpowiedĽ:dodano: 2016-06-01
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 01.06.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/67/AH/ 2211 /2016

Dotyczy: sukcesywnej dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy – spr. 67/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.05.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Dotyczy: Pakiet nr 8
1. Poz. 2
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci układ oddechowy rozci±gliwy , z koncowk± typu Twist , długo¶ć 2 rur od 42-200 cm , dodatkowa rura od 42 cm do 150cm , worek oddechowy 2 l bezlateksowy , trójnik k±towy , ¶rednica rur 22mm, zł±czka prosta 22mmM-22mmM, mikrobiologicznie czysty.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

2. Poz. 3
Czy zamawiaj±cy dopu¶ci układ oddechowy rozci±gliwy , z koncówk± typu Twist , długo¶ć 2 rur od 42-200 cm , dodatkowa rura od 42 cm do 150 cm( zgodnie z przyjętymi europejskimi standardami ) worek oddechowy 1 l bezlateksowy , trójnik k±towy , ¶rednica rur 15 mm, zł±czka prosta 22M-22M , mikrobiologicznie czysty
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisał
Z-ca Dyr. Szpitala
Stanisław Łata


- Adresat
- a/a

Pytanie:dodano: 2016-06-01
OdpowiedĽ:dodano: 2016-06-01
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 01.06.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/67/AH/2211/2016

Dotyczy: sukcesywnej dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy – spr. 67/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.05.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie nr 1
Dotyczy Zakresu nr 2 poz. 1
1) Czy Zamawiaj±cy w zakresie nr 2 pozycja 1 celem identyfikacji wytwórcy kaniuli wymaga kaniul z nazw± producenta lub nazw± materiału, z którego kaniula jest wykonana umieszczon± bezpo¶rednio na kaniuli? (Rozporz±dzenie MZ w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodno¶ci wyrobów medycznych z dn. 12 01 2011 (Dz.Ust.nr 16, poz 74, str 1221) stwierdza , że w pkt. 13.1 zapisano:
„do każdego wyrobu medycznego należy doł±czyć informacje do jego bezpiecznego i wła¶ciwego użytkowania …..oraz informacje konieczn± do identyfikacji wytwórcy )
OdpowiedĽ: Informacje te powinny znajdować się na samym wyrobie medycznym lub opakowaniu każdego egzemplarza lub na opakowaniu handlowym. Zamawiaj±cy modyfikuje zapis w projekcie umowy – zał±czniku nr 4 w § 1 ust. 6 projektu umowy. Zmodyfikowany zał±cznik znajduje się na stronie internetowej Zamawiaj±cego w plikach do pobrania.

2) Czy Zamawiaj±cy wymaga w zakresie nr 2 kaniul dożylnych z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami? Takie rozwi±zanie zapobiega drażnieniu żył w momencie umieszczania strzykawki w porcie bocznym.
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie wymaga ale dopuszcza.

3) Czy Zamawiaj±cy w zakresie nr 2 pozycji 1 rozmiar 18G i 20G wymaga kaniul dostępnych w dwóch różnych długo¶ciach ? Takie rozwi±zanie pozwala dopasować rodzaj kaniuli do pacjenta oraz miejsca wkłuwania kaniuli
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie wymaga ale dopuszcza.
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał
Z-ca Dyr. Szpitala
Stanisław Łata

- Adresat + zał±cznik
- a/a

Sprostowanie:dodano: 2016-06-02


Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 02.06.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/67/AH/2250 /2016

Dotyczy: sukcesywnej dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy – spr. 67/2016.


Sprostowanie

do odpowiedzi udzielonej przez Zamawiaj±cego w pi¶mie z dnia 01.06.2016 r znak: SWLOG-271/67/AH/2211/2016


Pytanie brzmiało:
Cyt.: „Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci obwód oddechowy do aparatu do znieczulenie składaj±cy się z 2 rur rozci±gliwych o długo¶ci 0,45m do 1,5m, dodatkowa rura rozci±gliwa o długo¶ci 0,45 do 1,5 m, standardowo używane w przypadku obwodów oddechowych dla dzieci, spełniaj±cy pozostałe wymagania SIWZ? ”

Z uwagi na brak okre¶lenia w przywołanym wyżej pytaniu numeru pozycji, do których odnosi się pytanie, Zamawiaj±cy po analizie pytania udziela następuj±cej odpowiedzi w miejsce udzielonej poprzednio:

„ Je¶li chodzi o pozycję 2 czyli zestawy oddechowe dla dorosłych zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
W przypadku obwodów oddechowych dla dzieci z pozycji 3 – tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.”


Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie nr 8 „układy oddechowe aparatów do znieczuleń” dokonanej w dniu 25.05.2016 Zamawiaj±cy omyłkowo oznaczył modyfikowany zakres jako „3” zamiast pierwotnego oznaczenia „8”.
Podpisał
Z-ca Dyr. Szpitala
Stanisław Łata


Otrzymuj±:
Adresat
a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2016-06-02

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-06-28
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
kasia23@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG-271/67/AH/ 2662 /16 Tarnów, 2016-06-28

Dotyczy: sukcesywnej dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy – spr. 67/2016.

Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że:

I. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako oferty najkorzystniejsze, oferty złożone przez Wykonawców:

08. ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze zarys@zarys.com.pl
Zakres 1 – 58 968,00 zł
Termin płatno¶ci - 60 dni
Termin dostawy – 5 dni

Zakres 6 – 3 712,29 zł
Termin płatno¶ci - 60 dni
Termin dostawy – 5 dni


12. J. Chodacki A. Misztal „MEDICA” Sp. J. ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin m.konstantynowicz@medica.lubin.pl
Zakres 2 – 44 280,00 zł
Termin płatno¶ci – 60 dni
Termin dostawy – 5 dni


09. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Sp. z o.o. Sp. K. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy biuro@anmar.tychy.pl
Zakres 7 – 89 955,90 zł
Termin płatno¶ci - 60 dni
Termin dostawy – 5 dni

07. AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna 80-298 Gdańsk
ul. Przyrodników 1c ania@aksis.com.pl
zakres 8 – 99 565,20 zł
termin płatno¶ci 60 dni
termin dostawy 5 dni


06. Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. Wrocław Oddział Kraków ul. Balicka 117,
30-149 Kraków zpkrakow@cezal.com.pl
Zakres 9 – 691,20 zł
Termin płatno¶ci 60 dni
Termin dostawy – 5 dni

11.BOXMET MEDICAL Sp. z o.o. Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce przetargi@boxmet.com.pl
Zakres 10 – 77 198,40 zł
Termin płatno¶ci – 60 dni
Termin dostawy – 5 dni

10. Skamex Sp. z o.o. Sp. K. 93-121 ŁódĽ ul. Częstochowska 38/52 ola.nowak@skamex.com.pl; dzp06@skamex.com.pl
Zakres 11 – 10 918,80 zł
Termin płatno¶ci - 60 dni
Termin dostawy – 1 dzieńOferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przedstawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacj± o złożonych ofertach.

Kryteria oceny ofert: cena 90%, termin płatno¶ci 5%, termin dostawy 5%.

ZAKRES 1 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
4 Bialmed 4,50 10,00 10,00
Bialmed 4,05 0,50 0,50 5,05
8 ZARYS 10,00 10,00 10,00
ZARYS 9,00 0,50 0,50 10,00
10 SKAMEX 4,04 10,00 2,00
SKAMEX 3,63 0,50 0,10 4,23
12 MEDICA #DZIEL/0! 10,00 10,00
MEDICA #DZIEL/0! 0,50 0,50 #DZIEL/0!

ZAKRES 2 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
1 VYGON 6,31 10,00 10,00
VYGON 5,68 0,50 0,50 6,68
3 INTERGOS 9,76 10,00 10,00
INTERGOS 8,79 0,50 0,50 9,79
4 Bialmed 9,76 10,00 10,00
Bialmed 8,79 0,50 0,50 9,79
6 CEZAL 7,32 10,00 10,00
CEZAL 6,59 0,50 0,50 7,59
8 ZARYS 9,32 10,00 10,00
ZARYS 8,39 0,50 0,50 9,39
10 SKAMEX 2,41 10,00 2,00
SKAMEX 2,17 0,50 0,10 2,77
12 MEDICA 10,00 10,00 10,00
MEDICA 9,00 0,50 0,50 10,00


ZAKRES 6 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
8 ZARYS 10,00 10,00 10,00
ZARYS 9,00 0,50 0,50 10,00
10 SKAMEX 5,81 10,00 2,00
SKAMEX 5,23 0,50 0,10 5,83

ZAKRES 7 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
6 CEZAL 8,62 10,00 10,00
CEZAL 7,76 0,50 0,50 8,76
9 ANMAR 10,00 10,00 10,00
ANMAR 9,00 0,50 0,50 10,00


ZAKRES 8 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
5 BIAMEDITEK 8,89 10,00 10,00
BIAMEDITEK 8,00 0,50 0,50 9,00
7 AKSIS 10,00 10,00 10,00
AKSIS 9,00 0,50 0,50 10,00
10 SKAMEX #DZIEL/0! 10,00 2,00
SKAMEX #DZIEL/0! 0,50 0,10 #DZIEL/0!
13 PROMED 7,88 10,00 10,00
PROMED 7,09 0,50 0,50 8,09

ZAKRES 9 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
2 AKME 4,21 10,00 10,00
AKME 3,79 0,50 0,50 4,79
6 CEZAL 10,00 10,00 10,00
CEZAL 9,00 0,50 0,50 10,00

ZAKRES 10 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
11 BOXMET 10,00 10,00 10,00
BOXMET 9,00 0,50 0,50 10,00

ZAKRES 11 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
10 SKAMEX 10,00 10,00 2,00
SKAMEX 9,00 0,50 0,10 9,60


Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

01. VYGON POLSKA Sp. z o.o. ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa biuro@vygon.pl
02. AKME Sp. z o.o. Sp. K. ul. Poloneza 89B, 02- 826 Warszawa akme@akme.com.pl
03. INTERGOS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. 43-300 Bielsko –Biała ul. Legionów 59a sektretariat@intergos.com.pl
04. Bialmed Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska bok@bialmed.com.pl
05. BIAMEDITEK Sp. z o.o. 15-620 Białystok ul. Elewatorska 58 przetargi@biameditek.pl
06. Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. Wrocław Oddział Kraków ul. Balicka 117,
30-149 Kraków zpkrakow@cezal.com.pl
07. AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna 80-298 Gdańsk
ul. Przyrodników 1c ania@aksis.com.pl
08. ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze zarys@zarys.com.pl
09. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Sp. z o.o. Sp. K. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy biuro@anmar.tychy.pl
10. Skamex Sp. z o.o. Sp. K. 93-121 ŁódĽ ul. Częstochowska 38/52 ola.nowak@skamex.com.pl; dzp06@skamex.com.pl
11. BOXMET MEDICAL Sp. z o.o. Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce przetargi@boxmet.com.pl
12. J. Chodacki A. Misztal „MEDICA” Sp. J. ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lublin m.konstantynowicz@medica.lubin.pl
13. PROMED S.A. ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa przetargi@promed.com.pl


II. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że w postępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawców:

- w zakresie nr 1 - J. Chodacki A. Misztal „MEDICA” Sp. J. ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin.
W toku procesu badania i oceny ofert Zamawiaj±cy otrzymał w dniu 15.06.2016 r pismo od Wykonawcy Bialmed
Sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie, dotycz±ce niezgodno¶ci pomiędzy zaoferowanym asortymentem a zapisami SIWZ w ofercie Wykonawcy MEDICA Sp. z o.o. w zakresie nr 1. Zamawiaj±cy wymagał w zakresie nr 1: „tępej igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków, ze specjalnym ostrzem zapobiegaj±cym defragmentacji korka
i chroni±cym personel przed ekspozycj± zawodow± (ryzykiem zakłucia).
Wykonawca Bialmed Sp. z o.o. podnosił w pi¶mie, iż: „igła zaoferowana przez Wykonawcę J. Chodacki A. Misztal Medica Sp. J. nie spełnia zapisów SIWZ, gdyż jest to igła typu szlifu ołówkowego z bocznym otworem, który zapewnia nisk± siłę wkłucia i przesuwu eliminuj±c możliwo¶ć dostania się skrawków materiału (guma, tworzywo). Igły zakończone szlifem typu ołówkowym s± igłami zakończonymi ostro (igła zakończona czubkiem ostrym), które nie chroni± personel przed ekspozycj± zawodow± czyli zakłuciem”.

Wobec zaistniałej sytuacji Zamawiaj±cy zwrócił się w pi¶mie z dnia 21.06.2016 r znak: SWLOG-271/67/AH/2571/16 do Wykonawcy J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Sp. J. o ustosunkowanie się do powyższego pisma. Wykonawca w odpowiedzi w pi¶mie z dnia 23.06.2016 r wyja¶nił, iż zaoferował „igłę do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z typem szlifu igły ołówkowego z otworem bocznym, który zapobiega defragmentacji korka”. Wraz z pismem wyja¶niaj±cym Wykonawca doł±czył próbki zaoferowanej igły Zamawiaj±cemu. Wykonawca nie odniósł się w wyja¶nieniach do zarzutu, że zaoferowane przez niego igły nie chroni± personel przed ekspozycj± zawodow± czyli zakłuciem.

Na tle udzielonych wyja¶nień Zamawiaj±cy powzi±ł decyzję, że zaoferowana przez Wykonawcę J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Sp. J. igła nie jest igł± tęp±, chroni±c± personel przed ekspozycj± zawodow± (ryzykiem zakłucia). Wobec powyższego Zamawiaj±cy odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci SIWZ.


- w zakresie nr 8 - Skamex Sp. z o.o. Sp. K. 93-121 ŁódĽ ul. Częstochowska 38/52. Zamawiaj±cy wymagał
w tym zakresie w pozycji nr 3 rury dodatkowej do worka o długo¶ci w zakresie od 0,45m do 1,8m. Wykonawca zaoferował rurę o długo¶ci 1m. Zamawiaj±cy odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci SIWZ.

III. Zamawiaj±cy informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 unieważnia postępowanie w zakresach 3, 4, 5:
„Nie złożono żadnej oferty niepodlegaj±cej odrzuceniu”….

Zamawiaj±cy przeznaczył na realizację zamówienia kwoty brutto: w zakresie 3 - 3 888,00 zł, w zakresie 4 – 27 000,00 zł, w zakresie 5 – 5 400,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu na te zakresy nie wpłynęła żadna oferta.Termin, po upływie którego może być zawarta umowa to 04.07.2016 r. Umowa zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.

Podpisała
Anna Czech
Dyrektor SzpitalaOtrzymuj±: Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-07-07
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy w dniu 06.07.2016 r zostały zawarte umowy z Wykonawcami:

08. ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - Zakres 1, 6

12. J. Chodacki A. Misztal „MEDICA” Sp. J.
ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin - Zakres 2

09. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR
Sp. z o.o. Sp. K. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy -
Zakres 7

07. AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna 80-298 Gdańsk - zakres 8

06. Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. Wrocław Oddział Kraków ul. Balicka 117,
30-149 Kraków - Zakres 9

11.BOXMET MEDICAL Sp. z o.o. Piskorzów 51,
58-250 Pieszyce - Zakres 10

10. Skamex Sp. z o.o. Sp. K. 93-121 ŁódĽ
ul. Częstochowska 38/52 - Zakres 11