Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

66-Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012 poz. 1529)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.lukasz.med.pl

Tarnów: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012 poz. 1529) do wszystkich miejscowości na terenie kraju oraz telegramów i świadczenia usługi poczty firmowej na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy .
Numer ogłoszenia: 57461 - 2016; data zamieszczenia: 23.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012 poz. 1529) do wszystkich miejscowości na terenie kraju oraz telegramów i świadczenia usługi poczty firmowej na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) Zakres 1 - na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów oraz telegramów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz.U. z 2012 poz. 1529) do wszystkich miejscowości na terenie kraju oraz świadczenia usługi poczty firmowej na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie b) Zakres 2 - Telegramy.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w tym zakresie posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - zg. z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo Pocztowe ( Dz. U. z 2012 , poz. 1529 ) - działalność pocztowa wymaga wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia oświadczenie, że Wykonawca jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych - Urzędu Komunikacji Elektronicznej

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, 3) Oświadczenie, że Wykonawca jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych - Urzędu Komunikacji Elektronicznej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji zmianie ulegnie stawka podatku VAT, ceny jednostkowe brutto, wartość wynagrodzenia brutto, wartość podatku VAT wchodzące w skład cen jednostkowych brutto o których mowa w załączniku do umowy. b) zmiany ustawy Prawa pocztowego i aktów wykonawczych do ustawy - w takim przypadku będą miały zastosowanie nowe przepisy prawa, w szczególności w zakresie terminów dostarczania przesyłek pocztowych,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.06.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów do wszystkich miejscowości na terenie kraju oraz świadczenia usługi poczty firmowej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów do wszystkich miejscowości na terenie kraju oraz świadczenia usługi poczty firmowej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Możliwość śledzenia za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy rejestrowanych przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym - 10


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Telegramy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Telegramy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Możliwość wysyłania telegramów za pośrednictwem strony internetowej - 10

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-05-23 (0160523221318-specyfikacja 66.doc)
Załącznik - 2016-05-27 (0160527140618-wzor umowy - modyfikacja.docx)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-05-27
Odpowiedź:dodano: 2016-05-27
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-66-2143/16 Tarnów, dnia 27.05.2016 r.

Dotyczy: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012 poz. 1529) do wszystkich miejscowości na terenie kraju oraz telegramów i świadczenia usługi poczty firmowej na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy

W odpowiedzi na zapytania z dnia 25.05.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 – Kryteria i zasady oceny ofert:
Czy mając na uwadze najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, podkreślające walor kryteriów oceny ofert o charakterze społecznym, na które położył nacisk sam ustawodawca w ostatniej nowelizacji ustawy Pzp (ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, Dz. U. dnia 18 września 2014 r., dalej jako „ustawa nowelizująca”) Zamawiający dokona modyfikacji treści zapytania ofertowego w zakresie Rozdziału KRYTERIUM OCENY OFERT poprzez dodanie obok wymienionych kryteriów, kryterium „społecznego”, przez które należy rozumieć liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (cały etat), którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia (dalej jako „kryterium społeczne”) oraz w związku z powyższym dokona odpowiednich zmian dokumentacji dotyczącej Postępowania. Wykonawca wskazuje, iż konsekwencją wprowadzenia wskazanego kryterium powinno być m.in. równoczesne przewidzenie mechanizmów weryfikacyjnych dotyczących poziomu zatrudnienia podczas realizacji zamówienia. Jako przykład ww. mechanizmu weryfikacyjnego Wykonawca wskazuje na możliwość zamieszczenia we wzorze umowy zastrzeżenia o następującej treści:
„Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu kwartalnych raportów (do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego) obejmujących informacje o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia.”
Wykonawca wskazuje, iż ustawodawca nadając ustawą nowelizującą nowe brzmienie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, położył wyraźny nacisk na posługiwanie się kryteriami społecznymi w ramach wyboru oferty najkorzystniejszej, co potwierdził również w uzasadnieniu do ustawy, gdzie wskazane zostało, że obecna sytuacja, w której zamówienia publiczne są udzielane podmiotom omijającym nakaz z art. 22 § 11 Kodeksu pracy jest demoralizująca. Okazuje się, bowiem, że pomimo jasnego nakazu przepisu prawa, to samo państwo, które to prawo ustanowiło wspiera omijających przepisy. Innymi słowy samo państwo lekceważy ustanowione przez siebie prawo. Z pragmatycznego punktu widzenia skutki są nawet dalej idące. Praworządni przedsiębiorcy są stopniowo eliminowani z rynku zamówień publicznych. Tolerowanie nieformalnego zatrudnienia na rynku zamówień publicznych niesie za sobą osłabienie pewności obrotu gospodarczego. Koszty tego procesu ponoszą nie tylko pracodawcy, ale także ich pracownicy, system zabezpieczenia społecznego, system opieki zdrowotnej i w konsekwencji - budżet państwa. […] Obecny stan wymaga pilnej i radykalnej poprawy. Wydatki publiczne powinny wspierać rzetelnych i praworządnych uczestników rynku i ich pracowników.
Stanowisko ustawodawcy, o którym mowa powyżej, jest wynikiem treści dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE, która nałożyła na Państwa Członkowskie obowiązek podejmowania działań, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego przestrzegali stosownych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy . Zatem w ustawie nowelizującej przyznano zamawiającemu tak uprawnienie do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań, dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności (art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp), jak i możliwość takiego kształtowania kryteriów oceny ofert, które uwzględniać będą m.in. aspekty społeczne.
Podkreślenia w tym aspekcie wymaga, bowiem to, że celem wprowadzenia kryteriów społecznych do kryteriów oceny ofert, zrealizowanym poprzez znowelizowane brzmienie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp było, zatem premiowanie tych wykonawców, którzy w swojej działalności respektują zasady praworządności
i dbałości o dobro wspólne i wyrównywanie ich szans w przetargach, w których konfrontują się
z wykonawcami obniżającymi koszty swojej działalności kosztem wartości istotnych z punktu widzenia interesu państwa. Co za tym idzie, społeczne kryterium oceny ofert w postaci zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ma w takiej sytuacji niwelować dysproporcję związaną z możliwością wyceny usług, występującą pomiędzy podmiotami zatrudniającymi pracowników na podstawie umowy o pracę a tymi, którzy nakaz z art. 22§1 Kodeksu Pracy omijają . W związku z tym, posługiwanie się kryteriami społecznymi przy ocenie ofert, nie tylko nie zaprzecza konkurencyjności, ale umożliwia pełną realizację tej zasady i rzeczywistą konkurencję między operatorami pocztowymi . Ponadto analiza niniejszego Postępowania pozwala na stwierdzenie, iż ustanowienie tego rodzaju kryterium jest zasadne z uwagi na przedmiot Postępowania i charakter czynności wchodzących w zakres niniejszego zamówienia, tj. ze względu na ochronę tajemnicy korespondencji. Zaznaczenia wymaga również fakt, iż wiele analogicznych postępowań na świadczenie usług pocztowych jest obecnie prowadzonych (po wejściu w życie ustawy nowelizującej) z zastosowaniem kryterium społecznego oceny ofert lub podkreśla się w nich wymóg zatrudniania osób wykonujących dane zamówienie na podstawie umów o pracę. Przykładowo są to postępowania prowadzone przez: (i) Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Krakowie (nr postępowania: ZP/01/2015), (ii) Komendę Główną Policji, z siedzibą w Warszawie (nr postępowania: 125/BŁiI/15/TG), czy też (iii) Narodowy Bank Polski, z siedzibą w Warszawie (nr postępowania: DKRZ-WPO-RS-243-041-DA-15). Wskazać zatem należy, iż stanowisko Zamawiającego zajęte dotychczas w Postępowaniu, mówiące o tym, że przedmiot niniejszego zamówienia lub charakter wykonywanych w nim czynności nie wypełnia dyspozycji normy wyrażonej w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, jest odosobnione. Jednocześnie takie zachowanie Zamawiającego powoduje, iż de facto nie dąży on do popularyzacji umów o pracę oraz nie realizuje wszystkich funkcji zamówień publicznych, na które wskazuje Krajowa Izba Odwoławcza w powołanych poniżej wyrokach. Jak podkreślono na wstępie niniejszego pisma, na duże znaczenie kryterium społecznego oraz jego walory wskazuje również najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 15 czerwca 2015 r., sygn. akt KIO 1040/15 Izba stwierdziła, iż zamawiający mają prawo wprowadzania do kryteriów oceny ofert klauzul o charakterze społecznym, na które położył nacisk sam ustawodawca w ostatniej nowelizacji. Co więcej pokreśliła, że zamówienia publiczne muszą realizować także społeczne obowiązki państwa, w tym obowiązki związane z zatrudnieniem i jego promocji. Ponadto wskazała, iż w żadnym stopniu kryterium społeczne nie narusza zasad uczciwej konkurencji – każdy z wykonawców ma dowolność, co do przyjętej przez siebie polityki zatrudnienia i strategii budowania przez siebie treści oferty, tj. czy zdecyduje się na zawiązywanie współpracy na podstawie umowy o pracę, co rodzić będzie większe koszty czy też zdecyduje się na cywilnoprawne formy współpracy, umożliwiające obniżenie kosztów i zaoferowanie niższej ceny. W uzasadnieniu ww. orzeczenia Izba wyraźnie stwierdziła, że wymóg zatrudnienia na umowę o pracę jest dopuszczalny zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe z uwagi na charakter tych zamówień. „W ocenie Izby fakt spełnienia tych przesłanek jest oczywisty. Świadczenie usług pocztowych niewątpliwie wymaga takiej organizacji, gdzie określone jest miejsce, czas realizacji zadań, a w dodatku po stronie wykonawcy musi istnieć atrybut w postaci możliwości sprawowania kierownictwa nad zaangażowanym personelem. Brak któregokolwiek z tych elementów nie pozwalałby na należyte wykonanie zamówienia na rzecz Zamawiającego”. Izba dodatkowo zwróciła uwagę na palący problem „eliminacji z rynku zamówień publicznych” praworządnych przedsiębiorców oraz na fakt, że „tolerowanie nieformalnego zatrudnienia na rynku zamówień publicznych niesie za sobą osłabienie pewności obrotu gospodarczego”. „Koszty tego procesu ponoszą nie tylko pracodawcy, ale także ich pracownicy, system zabezpieczenia społecznego, system opieki zdrowotnej i w konsekwencji budżet państwa”. Mając powyższe na uwadze Izba zaapelowała: „Obecny stan wymaga pilnej i radykalnej poprawy. Wydatki publiczne powinny wspierać rzetelnych i praworządnych uczestników rynku i ich pracowników. Stąd, w przypadku gdy charakter zamówienia publicznego to uzasadnia, potrzebne jest wyraźne upoważnienie zamawiających do stawiania warunku angażowania personelu na podstawie umowy o pracę (…) Zamówienia publiczne muszą być postrzegane także jako instrument realizacji społecznych obowiązków państwa, w tym obowiązku ochrony stosunku pracy i jego promocji (…)” Można oczekiwać, że Zamawiający, który jest instytucją powołaną do ochrony stosunku pracy nie pozostawi tego apelu bez odpowiedzi.
Podobnie, KIO w wyroku z dnia 4 grudnia 2014 r., sygn. akt 2354/14, uznała – w odniesieniu do zbliżonego przedmiotu zamówienia (tj. postępowania na świadczenie usług pocztowych i usług personalizowania, wydruku, konfekcjonowania, kopertowania i doręczania korespondencji) za dopuszczalny wymóg, aby osoby realizujące usługę w zakresie personalizowania, wydruku, konfekcjonowania i kopertowania były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Krajowa Izba Odwoławcza ww. orzeczeniu podkreśliła, że „regulacja w oparciu, o którą Zamawiający wprowadził do SIWZ wskazany wymóg zatrudniania pracowników ma charakter klauzuli społecznej dopuszczonej do polskiej ustawy Pzp przez ustawodawcę krajowego, a także wskazywanej jako jak najbardziej pożądaną także przez ustawodawcę europejskiego. Stosowanie w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tej klauzuli potwierdza też działania polskiego ustawodawcy nakierowane na ochronę stosunku pracy.”
Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o rozszerzenie kryterium oceny ofert o następujący warunek:
- Liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę – 10%
Sposób obliczania kryterium „Liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej wykonawcy na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 30.04.2016 r.
Zx
Z = –––––––– × 10 punktów
Z max
gdzie:
1. Z = liczba punktów za kryterium „Liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej wykonawcy na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 30.04.2016 r.
2. Zx = liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej wykonawcy na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 30.04.2016 r. wynikająca z oferty badanej;
3. Z max = największa liczba pracowników wykonawcy zatrudnionych w działalności operacyjnej wykonawcy na umowę o pracę, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych, według stanu na 31.03.2016 r. wynikający z ofert, które nie podlegają odrzuceniu.
4. Przez działalność operacyjną Zamawiający rozumie działalność Wykonawcy związaną z realizacją usług objętych niniejszym postępowaniem w zakresie: odbierania i dostarczania korespondencji, obsługi korespondencji w placówkach pocztowych, spedycji i transportu, czynności ekspedycyjno-rozdzielczych, z uwzględnieniem osób zatrudnionych u wykonawcy i jego podwykonawców.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku. Podsumowując powyższe, Wykonawca wnosi o dokonanie wskazanej modyfikacji zapytania ofertowego poprzez dodanie kryterium społecznego oraz dokonanie odpowiednich zmian w dokumentacji dotyczącej Postępowania.
Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przygotowania korespondencji w taki sposób aby na stronie adresowej przesyłki zostały naniesione przez Zamawiającego dodatkowe oznaczenia literowe (oznaczenie o wymiarach min. 5 mm jedno lub dwuliterowe) ?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3
Rozdział IX pkt 3 SIWZ
Zamawiający określił:
Warunki płatności:
1) Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do zaoferowania:
a) Formy płatności – przelew na konto wykonawcy
b) Terminu płatności: 30 dni
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w/w zapisu na:
1) Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do zaoferowania:
a) Formy płatności – przelew na konto wykonawcy
b) Terminu płatności: 21 dni
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 4
Załącznik nr 4 – wzór umowy, § 4 pkt 7
Zamawiający określił:
7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w/w zapisu na:
7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.


Pytanie 5
Mając na uwadze, iż zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, „umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę”, wnosimy o zmianę we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, postanowień § 5 ust. 2 na:
1. Wysokość wynagrodzenia ulegnie zmianie w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie za usługi świadczone od dnia wejścia w życie zmiany będzie uwzględniała stawkę podatku VAT po zmianie. Za datę świadczenia usługi uważa się datę nadania przesyłki lub datę zwrócenia niedoręczonej przesyłki do nadawcy.
3. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, każda ze stron umowy może zwrócić się do drugiej strony z propozycją dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia. W terminie 14 dni od otrzymania propozycji strony zobowiązane są przeprowadzić negocjacje, których przedmiotem będzie dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia oraz – jeżeli uznają, że zmiana taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę – dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy § 13 w załączniku nr 4 - wzór umowy. Zmodyfikowany załącznik znajduje się na stronie Zamawiającego w plikach do pobrania.

Pytanie 6
Czy w związku z treścią pytania nr 5, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień § 5 pkt 3 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ na:
3. W przypadku zmiany cenników przez Wykonawcę, Wykonawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem dwumiesięcznego wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem na ostatni dzień drugiego pełnego miesiąca okresu wypowiedzenia.
Odpowiedź: Patrz § 5 pkt 3 wzoru umowy załącznik nr 4
Pytanie 7
Załącznik nr 4 – wzór umowy, § 10 ust. 2
Zamawiający określił:
„2. Strony ustalają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy”.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej po przeprowadzeniu trybu reklamacyjnego (uregulowanego w/w przepisami) Nadawcy przysługuje prawo do wypłaty kar umownych odszkodowania.
W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza zmianę w/w zapisu na:
„2. Strony ustalają, że po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego Wykonawca wypłaci Zamawiającemu odszkodowanie na warunkach określonych w § 10 pkt. 1. Odszkodowanie zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego”.
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje be zmian

Pytanie 8
Załącznik nr 4 – wzór umowy, § 1 ust. 1
Przedmiotem zamówienia zakresu 1 jest świadczenie usług pocztowych oraz usługi poczty firmowej>
W związku z powyższym, wnioskujemy o usunięcie z treści § 1 ust. 1 wzoru umowy sformułowania „oraz telegramów”.
Usługa telegram pocztowy jest wyodrębniona do zakresu 2
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis umowy w § 1 ust. 1.

Pytanie 9
Załącznik nr 1A – Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa – Zakres I
W Specyfikacji asortymentowo – cenowej Zamawiający określił:
IX Przesyłki listowe w obrocie zagranicznym
Ekonomiczne
1. do 50 g. 40 0
W celu prawidłowej wyceny prosimy o doprecyzowanie, czy chodzi o przesyłki niejestrowane (zwykłe) czy polecone
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż chodzi o przesyłki niejestrowane (zwykłe)

Pytanie 10
Załącznik nr 1A – Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa – Zakres I
W Specyfikacji asortymentowo – cenowej Zamawiający określił:
X Przesyłki pobraniowe
1. do 0,5 kg 100 0

W celu prawidłowej wyceny prosimy o doprecyzowanie, czy chodzi o przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym czy o przesyłki najszybszej kategorii w obrocie krajowym.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż chodzi o przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-06-10
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-66-2417/16 Tarnów, 2016-06-09

Dotyczy: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012 poz. 1529) do wszystkich miejscowości na terenie kraju oraz telegramów i świadczenia usługi poczty firmowej na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy

Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Wartość zakresu brutto/ Kryterium oceny ofert
01 Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa pawel.sobczak@poczta-polska.pl
Zakres 1 – 132 517,78 Śledzenie przesyłek - 10 pkt.
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

2. Ocena ofert:

Zakres 1 Cena Śledzenie przesyłek
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
1 POCZTA POLSKA S.A. 100,00 100,00
POCZTA POLSKA S.A. 90,00 10,00 100,00

3. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1) Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa pawel.sobczak@poczta-polska.pl

4. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

5. Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż:
 zakres nr 2 unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – brak ofert.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w którym nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Umowy zostaną zawarte w dniu 17.06.2016

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.

Otrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-06-22
17.06.2016 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firmą:
Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa Zakres 1 – 132 517,78