Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

63/16 zakup i dostawa odczynników monoklonalnych i krwinek wzorcowych

Tarnów: dostawa odczynników monoklonalnych, jednorazowych płyt do oznaczania grupy krwi oraz konserwowanych krwinek wzorcowych
Numer ogłoszenia: 54259 - 2016; data zamieszczenia: 16.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa odczynników monoklonalnych, jednorazowych płyt do oznaczania grupy krwi oraz konserwowanych krwinek wzorcowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa odczynników monoklonalnych, jednorazowych płyt do oznaczania grupy krwi oraz konserwowanych krwinek wzorcowych.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.61.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

- oświadczenie, że oferowane produkty posiadają aktualne dopuszczenie do obrotu - Deklaracja zgodności oraz certyfikat CE jednostki notyfikacyjnej, która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagana. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ (dotyczy Zakresów: 1-5

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 2), 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Termin Płatności - 10
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 2 ust. 7. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy: a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego 4. Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza Sp ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza Sp ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ODCZYNNIKI MONOKLONALNE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ODCZYNNIKI MONOKLONALNE.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.61.00-6.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PŁYTY DO OZNACZANIA GRUPY KRWI.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PŁYTY DO OZNACZANIA GRUPY KRWI.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.61.00-6.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał odpornościowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał odpornościowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.61.00-6.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Surowica, Odczynnik antyglobulinowy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Surowica, Odczynnik antyglobulinowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.61.00-6.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zestaw krwi pełnej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw krwi pełnej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.61.00-6.


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-05-16 (0160516140551-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2016-05-16 (0160516140557-formularz ogolny zal nr 1.xls)
Załącznik - 2016-05-16 (0160516140602-zal nr 1a-asortymentowo-cenowy.doc)
Załącznik - 2016-05-16 (0160516140609-zal nr 4 - projekt umowy.doc)
Załącznik - 2016-05-16 (0160516140611-zalacznik nr 2,3 - oswiadczenia.doc)
Załącznik - 2016-05-25 (0160525121117-zal nr 4 - projekt umowy - modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-05-24
Tarnów, dnia 23.05.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/63/KK/ 2048 /16
Dot. Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę: odczynników monoklonalnych i krwinek wzorcowych nr sprawy 63/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.05.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 – Dotyczy Zakresu nr II
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty, co w konsekwencji ułatwia przeprowadzanie badań i gwarantuje wiarygodność otrzymywanych wyników diagnostycznych wykonywanych testów z ich wykorzystaniem?
Rowek usztywniający podnosi komfort, bezpieczeństwo wiarygodność wykonywania testów przy ich użyciu. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając tym samym jej odkształcenie w trakcie wykonywania testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek a tym samym stwarza warunki do otrzymania wiarygodnych diagnostycznych wyników wykonywanych testów. W metodyce badania sztywność płyty ma duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko , kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka usztywniającego, opisana czynność jest trudna do wykonania, z uwagi na giętkość płyty, co ma zasadnicze znaczenie w gwarancji wiarygodności wyników diagnostycznych przeprowadzanych testów z użyciem jednorazowej płyty
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2 – Dotyczy Zakresu nr III, poz 1-3 – konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania konserwowanych krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał o stężeniu powyżej 25%?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3 – Dotyczy Zakresu III, poz. 5 – krwinki wzorcowe do układu AB0
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania krwinek wzorcowych do układu AB0 do stosowania w metodzie szkiełkowej i probówkowej gotowych do użycia?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4 – Dotyczy Zakresu V – zestaw krwi pełnej
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu krwi pełnej o stężeniu 25-30%
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5 – Dotyczy Zakresu III, poz. 5 – krwinki wzorcowe do układu AB0
W związku z wymaganiem dla wskazanej pozycji asortymentowej tj. krwinki wzorcowe do układu AB0 - 12 amp. x 10ml, czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej i nie powinien wymagać 12 zestawów 3x10ml?
Jeśli nie zaszła omyłka pisarska to wnioskujemy o wskazanie której krwinki Zamawiający wymaga zaoferowanie, krwinki A, B czy 0?
Odpowiedź:
Sprostowanie do Zakresie nr III w poz. 5 ma być 12 zestawów 3 x 10 ml.
Dotyczy projektu umowy §1 ust 8
Pytanie 6
Wnioskujemy o ujęcie we wskazanym wyżej zapisie projektu umowy dotyczącym harmonogramu dostaw krwinek – „dotyczy zakresu III i V”
Wymagane przez Zamawiającego zestawy krwi kontrolnej (krwinki plus osocze) produkowane są cyklicznie podobnie jak krwinki wzorcowe z krwi otrzymywanej od dawców.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza harmonogram dostaw krwinek w zakresie nr V.
Pytanie 7 - Dotyczy projektu umowy § 1 ust 6
W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1588) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 201 poz. 1674 z dnia 14 października 2005 roku), zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2011r. o substancjach i preparatach chemicznych i Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE z dnia 16grudnia 2008 roku zmieniająca dyrektywy Rady 76/68/EWG, 88/378/EWG, Dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 345 z 23 grudnia 2008 roku) wnosimy o dopuszczenie, aby dla wyrobów objętych niniejsza umową, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wydaje się karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, Wykonawca w wraz z pierwsza dostawą towaru lub w ofercie przetargowej załączył oświadczenie dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, co będzie zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 8 – Dotyczy projektu umowy § 3 ust 3
Wnioskujemy o zmianę wskazanego wyżej zapisu projektu umowy na: „W razie dostawy produktu wadliwego Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 3 dni roboczych, licząc od daty rozpatrzenia reklamacji”
Zamawiający we wzorze umowy nie uwzględnił postępowania reklamacyjnego, które jest nieodzownym elementem umowy zgodnie z kc
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 9 – Dotyczy projektu umowy § 4
Wnioskujemy o zmianę zapisu dotyczącego sposobu naliczania kar umownych na procentowe określenie kar umownych od wartości wynagrodzenia netto.
Wykonawca powinien być karany od wartości świadczenia, a nie podatku jaki ma obowiązek uiścić. Zastosowanie jako podstawy do wyliczania kar umownych wartości netto nie jest wyliczanie kary częściowo od wartości podatku VAT, co tym samym potencjalnie nie prowadzi do nierówności pomiędzy wykonawcami (wykonawcy zagraniczni oferują przedmiot zamówienia ze stawką VAT 0%). Kary umowne od wartości świadczenia brutto obejmują wartość podatku VAT, natomiast zagranicznego konkurenta już nie. Podobnie będzie kiedy ofertę złoży wykonawca zwolniony z podatku VAT.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 10 – Dotyczy Pakietów
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aktualnych instrukcji użytkowania zaoferowanego asortymentu w języku polskim przy pierwszej dostawie zawierających wszystkie niezbędne do bezpośredniego użytkowania informacje, informacje dotyczące magazynowania i przechowywania zaoferowanego asortymentu w formie książkowej, co pozwoli na obniżenie kosztów realizacji zamówień w zakresie zaoferowanym przez wykonawcę?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-05-24

Pytanie:dodano: 2016-05-25
Tarnów, dnia 25.05.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/63/KK/ 2097 /16
Dot. Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę: odczynników monoklonalnych i krwinek wzorcowych nr sprawy 63/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.05.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 dotyczące SIWZ:
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?
Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej netto za sztukę z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Jednocześnie zamawiający dopuszcza w pozostałych zakresach podanie ceny jednostkowej netto za sztukę z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
Dotyczy z Projektu Umowy
Pytanie 2 Dotyczy § 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 3 Dotyczy § 1 ust. 5
Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż w świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawną, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki, a zatem bez wskazania w umowie i upoważnienia osoby, która w Jego imieniu będzie składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki? Ponadto składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, może prowadzić do nieporozumień. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego Zamawiający powinien wykreślić, że wzoru umowy, iż składanie zamówień będzie następować drogą telefoniczną.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje § 1 ust. 5 Projektu Umowy, który otrzymuje brzmienie:
5. Dostawy będą poprzedzone zamówieniem pisemnym Zamawiającego.
Pytanie 4 Dotyczy § 2 ust. 5
Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje § 2 ust. 5 Projektu Umowy, który otrzymuje brzmienie:
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów w ilości mniejszej niż określona w załączniku nr 1A do umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy.
Pytanie 5 Dotyczy § 3 ust. 3
Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.
- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania,
- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.
Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać reklamowany towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania.
W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje § 3 ust 1 i 2 Projektu Umowy, które otrzymują brzmienie:
1. Zamawiający podczas odbioru produktu sprawdzi dostawę pod względem ilościowym i jakościowym oraz zgodności z załączonymi dokumentami. Sprawdzenie będzie obejmować wyłącznie przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu.
2. Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 3 dni roboczych od daty dostawy. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić brakującą ilość w terminie zgodnym z § 1 ust. 3 i 4 od dnia otrzymania zgłoszenia.
Pozostałe zapisy bez zmian.
Pytanie 6 Dotyczy § 3 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z paragrafu sformułowania: „prawidłowo”?
Prośbę motywujemy faktem, iż zmiana tego zapisu umożliwi Wykonawcy precyzyjne określenie daty, od której płynie termin płatności.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 7 Dotyczy § 4 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „wysokości 0,1 % wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy , za każdy dzień zwłoki”, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 365%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 8 Dotyczy § 4 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki (prosimy o usunięcie bądź znaczące zmniejszenie kary minimalnej, którą Zamawiający obliczył na 100 zł) z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 100 zł dziennie jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 36 500 zł !!! W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Dla Zamawiającego niezwykle istotne, jest by dokumenty określone w § 1 ust.6 Projektu Umowy zostały dostarczone w wyznaczonym terminie.
Pytanie 9 Dotyczy § 4 ust. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% niezrealizowanej wartości brutto umowy.”?
Naliczenie kary umownej w proponowanej przez Zamawiającego wysokości 10% wartości umowy brutto, na gruncie znowelizowanego przepisu art. 24.ust 1 pkt 1 ustawy pzp może doprowadzić do wykluczenia wykonawcy z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na okres trzech lat. Zdaniem Wykonawcy, konsekwencje proponowanej przez Zamawiającego kary umownej są nieadekwatne w przypadku przetargu na relatywnie małą wartość. W związku z powyższym zaproponowaną przez Zamawiającego karę umowną uznać należy za niewspółmiernie wysoką, a wręcz rażąco wygórowaną. W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości umowy brutto.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 10 Dotyczy § 4 ust. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% wartości tej części ZAMÓWIENIA, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 1% wartości brutto zamówienia jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 365%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 11 Dotyczy § 4
Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 12 Dotyczy § 6 ust. 2
W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy nie zasadne byłoby skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru do np. 9 m-cy?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacja § 6 ust.2 Projektu Umowy, kótry otrzymuje brzmienie:
2. Dostarczany produkt będzie posiadał wymagany termin ważności do stosowania, co najmniej 9 miesięczny.
W związku z pozyższym Zamawiający zmienia zapis w SIWZ Rozdział 1 – Przemiot zamówienia pkt. 2 który otrzymuje brzmienie:
2. Termin przydatności do użycia odczynników co najmniej 9 miesięczny dotyczy wszystkich zakresów.
Pytanie 13 Dotyczy § 7 ust. 3
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu z zapisem „W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzając zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu do umowy. W takiej sytuacji ceny netto pozostają bez zmian.”?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Zapisy dotyczące stawki VAT są uregulowane w § 2 ust. 4a Projektu Umowy.
Pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia
Pytanie 14 dotyczy Zakresu II Pozycji 1,2
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?
Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwa wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty. Mając na uwadze wielość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź modyfikacji, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o odpowiedni czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Modyfikacja załącznika została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Zal nr 4 Projekt umowy – modyfikacja
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-05-25

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-07-13
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 6315167

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/ 63 /KK / 2900 /16 Tarnów, 2016-07-12


Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –odczynników monoklonalnych i krwinek wzorcowych – nr sprawy 63/2016r

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że dokonał ponownej czynności oceny ofert w tych zakresach w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i krwinek, wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:


Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto/ kryterium
03 Hydrex Diagnostics Sp. zo.o. Spółka Komandytowa ul. Tomasza Zana 4 ,04-313 Warszawa Zakres nr 2 – 5.313,60 PLN
Zakres nr 5 – 1.283,04 PLN
Termin Płatności: 60 dni
06 Farmator Sp.zo.o. ul. Szosa Bydgoska 56, 87-100 Toruń
Zakres nr 1 – 28.062,72 PLN
Zakres nr 3 – 2.766,96 PLN
Zakres nr 4 – 312,77 PLN
Termin Płatności: 60 dni
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.


1. Ocena ofert:
zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% CENA 10%
Płatność 100%
3 Hydrex 86,94 10,00
Hydrex 78,24 1,00 79,24
4 Farmator 90,00 10,00
Farmator 81,00 1,00 82,00
5 BHU Brzozowska 83,54 10,00
BHU Brzozowska 75,18 1,00 76,18
zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% 10% 100%
1 Medilab 69,19 10,00
Medilab 62,27 1,00 63,27
2 Equimed 55,07 10,00
Equimed 49,57 1,00 50,57
3 Hydrex 90,00 10,00
Hydrex 81,00 1,00 82,00
4 Farmator 44,28 10,00
Farmator 39,85 1,00 40,85
zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% 10% 100%
4 Farmator 90,00 10,00
Farmator 81,00 1,00 82,00
zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% 10% 100%
3 Hydrex 37,23 10,00
Hydrex 33,51 1,00 34,51
4 Farmator 90,00 10,00
Farmator 81,00 1,00 82,00
zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% 10% 100%
3 Hydrex 90,00 10,00
Hydrex 81,00 1,00 82,00
4 Farmator 29,70 10,00
Farmator 26,73 1,00 27,73

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:
01- Medlab Products Spz.o.o. ul. Gałczyńskiego 8 05-090 Raszyn
02- Equimed Sp.J. ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków
03 Hydrex Diagnostics Sp. zo.o. Spółka Komandytowa ul. Tomasza Zana 4 ,04-313 Warszawa
04 Farmator Sp.zo.o. ul. Szosa Bydgoska 56, 87-100 Toruń
05 Biuro Handlowo Usługowe Danuta Brzozowska ul. M.Gorkiego 21a, 92-524 Łódź

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 15.07.2016r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dzaił Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów
.
Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.

Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-07-15

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –odczynników monoklonalnych i krwinek wzorcowych – nr sprawy 63/2016r wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 15.07 2016r. podpisano umowę z Wykonawcami:


Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto/ kryterium
03 Hydrex Diagnostics Sp. zo.o. Spółka Komandytowa ul. Tomasza Zana 4 ,04-313 Warszawa Zakres nr 2 – 5.313,60 PLN
Zakres nr 5 – 1.283,04 PLN
Termin Płatności: 60 dni
06 Farmator Sp.zo.o. ul. Szosa Bydgoska 56, 87-100 Toruń
Zakres nr 1 – 28.062,72 PLN
Zakres nr 3 – 2.766,96 PLN
Zakres nr 4 – 312,77 PLN
Termin Płatności: 60 dni