Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

424/16 art 4 pkt.8-materiały budowlane (onk)


Nr 424/2016 Tarnów, 2016-05-11


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
przy ul. Lwowskiej 178A

ZAPRASZA
DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.

„ Materiały Ogólnobudowlane : Nr spr 424/2016

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. :
„ Materiały Ogólnobudowlane : Nr spr 424/2016

c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
e) ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Według załącznika Nr 2

3. Wymagany termin realizacji umowy: maksymalnie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy ,
z dostawą i rozładunkiem w Magazynie Szpitala
4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – 100%.
5. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.

6. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty :

a) formularz propozycji wg wzoru
b) kserokopię wpisu do właściwego rejestru
c) Regon
d) NIP
e) wypełniony i zaparafowany wzór umowy

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość towaru, transport, rozładunek, opłatę parkingową i inne koszty, określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek VAT,
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.


8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 23 Maj 2016 r do godz. 10.00
w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis : Propozycja cenowa na zadanie pn:

„ Materiały Ogólnobudowlane : Nr spr 424/2016


Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jego składania.

9. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 23 Maj 2016 r o godz. 11:00
w siedzibie zamawiającego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów, pok. nr 49, II piętro budynek główny H.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Wiesław Jarosz - ul. Lwowska 178A tel. 14 631-57-90 fax 014 621-25-81.


11. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
Niezwłocznie po dokonaniu wyboru zostanie zawarta umowa z wybranym Wykonawcą.
Podpisał
Z-ca Dyrektora

mgr Zdzisław Wolak


W załączeniu:
1. wzór druku dla „propozycji cenowej”.(załącznik nr 1)
2. formularz cenowy (załącznik nr 2).
3.Wzór umowyPliki do pobrania
Załącznik - 2016-05-12 (0160512112303-prop-zad.doc)
Załącznik - 2016-05-12 (0160512112308-rys-naroznik.pdf)
Załącznik - 2016-05-12 (0160512112322-umowa wzor (1).doc)
Załącznik - 2016-05-12 (0160512112413-formularz.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-05-12
Odpowiedź:dodano: 2016-05-12

Pytanie:dodano: 2016-05-20

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 20.05.2016r


Nasz znak: SWLOG-271/JW/33/ 2030 /2016
Dotyczy: zaproszenia ofertowego na dostawę materiałów budowlanych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. Nr sprawy 424/2016.

W odpowiedzi na pytanie z dnia19.05.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie : W nawiązaniu do zapytania nr spr 424/20016 pozycja nr 14.
Oświadczamy że wymieniony towar w pozycji jw. wykładzina występuje w szerokościach 2m a nie jak w zapytaniu w szerokościach 1m. Prosimy o sprawdzanie czy zapytanie zostało prawidłowo sformułowane.


Odpowiedź : Nastąpił błąd w opisie, szerokość wykładziny 2 m..

Pozostała treść zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część wymaganych cech technicznych i jakościowych przedmiotu Zamówienia..

Podpisał
Z-ca Dyrektora
mgr Zdzisław Wolak
Odpowiedź:dodano: 2016-05-20

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-05-25
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81

FIRMY
KTÓRE ZŁOŻYŁY PROPOZYCJĘ CENOWĄ

Nasz znak: SWLOG-271-JW/ 2069 /16 Tarnów, 23.05.2016 r

Dotyczy: Dostawa materiałów budowlanych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – spr. 424/2015.

Zawiadomienie o wyborze oferty .

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zostaje zawarta umowa na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z firmą:

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy- Zadanie Nr 1 Wartość brutto oferty PLN

„Westa Group„ Sp. z o.o.,
33-150 Wola Rzędzińska 184 E,
33-150 Wola Rzędzińska
7 833 , 88 zł brutto

Jednocześnie informujemy iż w niniejszym postępowaniu , do terminu składania ofert złożono następujące oferty:


1. ” Konstruktor BIS „ Sp. z o.o.,Spólka Komandytowa
30-727 Kraków Filia Tarnów ul.Mościckiego 197e 12 659,46 zł brutto

2. H M B Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul.Fabryczna 7 8 679, 72 zł brutto

3. WESTA , Wola Rzędzińska184 E, 33-150 7 833, 88 zł brutto


W załączeniu przesyłamy umowę jednostronnie podpisaną przez Zamawiającego.
Po podpisaniu umowy z Państwa strony, uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 TarnówPodpisała
D Y R E K T O R
Anna Czech