Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

60- dostawa tonerów i tuszy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

Tarnów: sukcesywna dostawa tonerów i tuszy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 106108 - 2016; data zamieszczenia: 28.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa tonerów i tuszy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie prze okres 12 miesięcy..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 8 408,00 lub na poszczególne zakresy: Zakres nr Wadium 1 8 047,00 2 362,00

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
•zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty
W przypadku zaoferowania przez wykonawcę materiałów równoważnych wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: Karty z testów (raporty z badań) produktów równoważnych wykonanych zgodnie z poszczególnymi normami: ISO/IEC 19752 lub równoważne dla monochromatycznych kaset z tonerami, ISO/IEC 19798 lub równoważne dla kaset do kolorowych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 lub równoważne dla nabojów czarnych do drukarek atramentowych, ISO/IEC 24712 lub równoważne dla nabojów kolorowych do drukarek atramentowych - wystawione przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. (nie dotyczy bębnów oraz materiałów wskazanych w poz.: 33;34;47;80;81;113-117)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - wsparcie techniczne - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany stawki VAT, zmiana w tym zakresie obowiązuje od dnia wejścia w życie przepisów i nie wymaga podpisania aneksu. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) DZIAŁ LOGISTYKI.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: TONERY.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: TONERY I BĘBNY DO DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. WSPARCIE TECHNICZNE - 10
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: TUSZE.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: TUSZE DO DRUKAREK.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.13-5, 30.19.21.13-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. WSPARCIE TECHNICZNE - 10

Pliki do pobrania
Zał±cznik - 2016-04-28 (0160428100213-zalacznik 1a.xlsx)
Zał±cznik - 2016-04-28 (0160428100226-zalacznik nr 1b.odt)
Specyfikacja - 2016-04-28 (0160428100402-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2016-05-06 (0160506121928-zalacznik nr 1b - modyfikacja.odt)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2016-05-06
 Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 106108-2016 z dnia 2016-04-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek i urz±dzeń wielofunkcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie prze okres 12...Termin składania ofert: 2016-05-10 Numer ogłoszenia: 113238 - 2016; data zamieszczenia: 06.05.2016OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106108 - 2016 data 28.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
W ogłoszeniu jest: inne dokumenty W przypadku zaoferowania przez wykonawcę materiałów równoważnych wykonawca zobowi±zany jest złożyć wraz z ofert±: Karty z testów (raporty z badań) produktów równoważnych wykonanych zgodnie z poszczególnymi normami: ISO/IEC 19752 lub równoważne dla monochromatycznych kaset z tonerami, ISO/IEC 19798 lub równoważne dla kaset do kolorowych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 lub równoważne dla nabojów czarnych do drukarek atramentowych, ISO/IEC 24712 lub równoważne dla nabojów kolorowych do drukarek atramentowych - wystawione przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jako¶ci potwierdzaj±ce, że dostarczone produkty odpowiadaj± okre¶lonym normom lub specyfikacjom technicznym. (nie dotyczy bębnów oraz materiałów wskazanych w poz.: 33;34;47;80;81;113-117).
W ogłoszeniu powinno być: inne dokumenty W przypadku zaoferowania przez wykonawcę materiałów równoważnych wykonawca zobowi±zany jest złożyć wraz z ofert±: Karty z testów (raporty z badań) produktów równoważnych wykonanych zgodnie z poszczególnymi normami: ISO/IEC 19752 lub równoważne dla monochromatycznych kaset z tonerami, ISO/IEC 19798 lub równoważne dla kaset do kolorowych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 lub równoważne dla nabojów czarnych do drukarek atramentowych, ISO/IEC 24712 lub równoważne dla nabojów kolorowych do drukarek atramentowych - wystawione przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jako¶ci lub producenta potwierdzaj±ce, że dostarczone produkty odpowiadaj± okre¶lonym normom lub specyfikacjom technicznym. (nie dotyczy bębnów oraz materiałów wskazanych w poz.: 33;34;47;80;81;113-117).
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.05.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..


OdpowiedĽ:dodano: 2016-05-06

Sprostowanie:dodano: 2016-05-06
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 06.05.2016r

Nasz znak: SWLOG-271/60/ 1761 /MJ/2016

Dotyczy: zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek i urz±dzeń wielofunkcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie prze okres 12 miesięcy – sprawa nr 60/2016

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 60/2016

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm ) działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

Zamawiaj±cy informuje, iż modyfikuje Rozdział V ust.4 pkt 5) SIWZ i zał±cznik nr 1B – Opis przedmiotu zamówienia:
W przypadku zaoferowania przez wykonawcę materiałów równoważnych wykonawca zobowi±zany jest złożyć wraz z ofert±:
Karty z testów (raporty z badań) produktów równoważnych wykonanych zgodnie z poszczególnymi
normami: ISO/IEC 19752 lub równoważne dla monochromatycznych kaset z tonerami, ISO/IEC19798 lub równoważne dla kaset do kolorowych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 lub równoważne dla nabojów czarnych do drukarek atramentowych, ISO/IEC 24712 lub równoważne dla nabojów kolorowych do drukarek atramentowych
- wystawione przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jako¶ci lub producenta potwierdzaj±ce, że dostarczone produkty odpowiadaj± okre¶lonym normom lub specyfikacjom technicznym (nie dotyczy bębnów oraz materiałów wskazanych w poz.: 33;34;47;80;81;113-117).

Ponadto, Zamawiaj±cy informuje, iż modyfikuje rozdział XI ; XII ; XIX SIWZ:

1. Termin składania ofert : 12.05.2016 godzina 10:00, otwarcie godzina 11:30
2. Termin ważno¶ci wadium wnoszonego w innej formie niż “pieni±dz” – do 10.06.2016 r.
3. Gwarancja i poręczenie jako forma wniesienia wadium powinna zostać złożona w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazw± i adresem Wykonawcy oraz napisem: „Postępowanie nr 60/2016. Nie otwierać przed dniem 12.05.2016 r. przed godzin± 10.00”
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała ANNA CZECH DYREKTOR SZPITALA

OdpowiedĽ:dodano: 2016-05-06

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-05-31
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 30.05.2016r
Nasz znak:SWLOG-271/60/MJ/ 2173 /16

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: PN nr sprawy 60/2016 – sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek faksów i urz±dzeń wielofunkcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) po doko-naniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Warto¶ć brutto, Kryterium: wsparcie techniczne
Laser 1 s.c. Jerzy Osieja Zdzisław Suchodolski, ul. Warszawska 31 25-518 Kielce Zakres nr 1 – 143 728,01
Zakres nr 2 – 11 720,33
Wsparcie techniczne - NIE
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu zamówienia.
2. Ocena ofert:

zakres I PUNKTY
nazwa Wyknoaw-cy 90% 10% 100% CENA wsparcie technicz-ne 143 728,01
1 LASER1 10,00 0,00 143 728,01 0
36,00 0,00 36,00
zakres 2 PUNKTY
nazwa Wyknoaw-cy 90% 10% 100% CENA wsparcie technicz-ne 11 720,33
1 Laser 1 10,00 0,00 11720,33 0
36,00 0,00 36,00

3. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±c± ofertę:
01 Laser 1 25-518 Kielce ul. Warszawska 31

4. Nie została odrzucona żadna oferty.
5. Nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Umowa jednostronnie podpisana zostanie przesłana do Państwa firmy po upływie terminu do składania odwołań. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska178a, 33-100Tarnów.
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.
Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-06-15
03 CZERWCA 2016 ROKU SZPITAL WOJEWÓDZKI IM ¦W. ŁUKASZA ZAWARŁ UMOWĘ Z:

Laser 1 s.c. Jerzy Osieja Zdzisław Suchodolski, ul. Warszawska 31 25-518 Kielce Zakres nr 1 – 143 728,01
Zakres nr 2 – 11 720,33
Wsparcie techniczne - NIE