Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

58-Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywn

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl

Tarnów: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów
Numer ogłoszenia: 93340 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1 833,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Inwestor Zastępczy składający ofertę wykaże, że dysponuje do wykonania zamówienia publicznego osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach określonych w poniższej tabeli, legitymujących się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Lp. Stanowisko Wymagana liczba osób Praktyka jako inspektor nadzoru inwestorskiego podobnych robót(min ilość realizacji) Uprawnienia budowlanewykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie 1 Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 2 Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych. * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych * 1 3 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. * ) Praktyka zawodowa na budowie Inwestor zastępczy wyznaczy Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, który powinien: 1) posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 2) Osoba ta w okresie ostatnich 3 lat pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji co najmniej dwóch obiektów o charakterze użyteczności publicznej o wartości inwestycji co najmniej 2 000 000,00 zł. (dwa miliony zł. 00/100 gr.) każda. Inspektor nadzoru powinien posiadać uprawnienia budowlane w podanej wyżej specjalności w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.); zgodnie z przepisami art. 104 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane - osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie (zatem zakres uprawnień musi odpowiadać zakresowi robót objętych zamówieniem). Kandydata na stanowisko wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu powierzonych czynności z informacją o podstawie dysponowania tą osobą Wykonawca przedstawi zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz oraz oświadczy, że osoba ta posiada wymagane uprawnienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80
2 - Ilość wizyt tygodniowo(min. 3 wizyty) - 20
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego. Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą dotyczyć: a. zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, b. zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, c. zmiany kluczowych specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego kluczowego specjalistę, d. zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. podatek VAT, przepisy branżowe), e. zmiana treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego. f. zmiana personelu Inwestora zastępczego, o którym mowa w § 11 ust. 1 , w tym: - z powodu konieczności zastąpienia osób wyznaczonych do pełnienia funkcji określonych w § 14 ust. 1 nowymi osobami; warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji nie niższych niż kwalifikacje osoby wskazanej w załączniku nr 3 do umowy - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia - załącznik nr 3 do siwz, g. zmiana sposobu, częstotliwości oraz terminu płatności Wykonawcy, o których mowa w § 11 w tym: a) z powodu zmian terminu zakończenia robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski, b) z powodu zmian w terminach odbioru robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-04-15 (0160415141733-58-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2016-04-15 (0160415141737-58-projekt umowy.doc)
Załącznik - 2016-04-15 (0160415141741-procedura qp-034 akt..pdf)
Załącznik - 2016-04-15 (0160415141746-przetarg ginekologia.zip)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-05-04
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

WYKONAWCY,
KTÓRZY UBIEGAJĄ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA


Nasz znak:SWLOG-271/58/AH/ 1718 /2016 Tarnów, dnia 04.05.2016 rDotyczy:. „Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów” – spr. 58/2016.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

I. Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów”.

W postępowaniu wpłynęło 9 ofert z czego oferty dwóch Wykonawców: Biuro Usług w zakresie Budownictwa i Nieruchomości Marek Bochenek 33-100 Tarnów ul. Mickiewicza 17/9 i GRUPA INWESTOR Sp. z o.o. ul. Graniczna 1b 35-326 Rzeszów przedstawiały identyczny bilans ceny i nadzoru autorskiego – kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ.

Z uwagi na to, iż jedynym kryterium oceny nie było kryterium ceny w postępowaniu nie mogła znaleźć zastosowania instytucja składania ofert dodatkowych opisana w art. 91 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Doszło zatem do sytuacji, kiedy w postępowaniu nie można wyłonić jednej oferty najkorzystniejszej. Sytuację taką należy traktować jako wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, skutkującą obowiązkiem unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacją o złożonych ofertach.

Kryteria oceny ofert cena 80%, nadzór autorski - 20%.

PUNKTY
nazwa Wykonawcy 80% 20% 100%
1 Kołodziej #DZIEL/0! 0,00
KOŁODZIEJ #DZIEL/0! 0,00 #DZIEL/0!
2 ARKADIS 9,50 0,00
ARKADIS 7,60 0,00 7,60
3 LABOR 8,92 5,00
LABOR 7,13 1,00 8,13
4 Kłusek 8,53 10,00
Kłusek 6,83 2,00 8,83
5 Szott 9,12 10,00
Szott 7,30 2,00 9,30
6 AMP PARTNERS 6,23 10,00
AMP PARTNERS 4,99 2,00 6,99
7 SMAJDOR 5,75 0,00
SMAJDOR 4,60 0,00 4,60
8 M. Bochenek 9,82 10,00
M. Bochenek 7,86 2,00 9,86
9 GRUPA INWESTOR 9,82 10,00
GRUPA INWESTOR 7,86 2,00 9,86


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1.Nadzory i Projekty Budowlane Kazimierz Kołodziej ul. Bitwy pod Monte Cassino 12B, 33-100 Tarnów, piast.bia@interia.pl
2. ARKADIS Spółka Cywilna 38-120 Czudec m. Przedmieście Czudeckie 439, arkadis.biuro@o2.pl
3. LABOR Sp. z o.o. 35-207 Rzeszów ul. Jastrzębia 4, labor@labor.rzeszow.pl
4. Usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski inż. Franciszek Kłusek Wola Rzędzińska 179c, 33-150 Wola Rzędzińska, franciszek.klusek@upini.pl
5. Firma Handlowo –Usługowa Wojciech Szott, ul. Krakowska 253 B, 33-101 Tarnów w.szott@vp.pl
6. AMP PARTNERS Sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 6, 27-200 Starachowice biuro@amppartners.pl
7. Oferta Wspólna Pełnomocnik: Firma „SMAJDOR” Nowy Sącz 33-300, ul. Grunwaldzka 200f, smajdor@ns.onet.pl
8. Biuro Usług w Zakresie Budownictwa i Nieruchomości Marek Bochenek 33-100 Tarnów ul. Mickiewicza 17/9, biuro@bochenek.com.pl
9. Grupa Inwestor Sp. z o.o. ul. Graniczna 1b, 35-326 Rzeszów, info@grupainwestor.pl


II. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że w powyższym postępowaniu na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:
01. Nadzory i Projekty Budowlane Kazimierz Kołodziej ul. Bitwy pod Monte Cassino 12B, 33-100 Tarnów –
Podczas badania i oceny oferty Zamawiający powziął wątpliwość co do wysokości ceny złożonej oferty. W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający, na mocy art. 90 ust. 1 PZP obowiązany był zwrócić się do Wykonawcy o szczegółowe wyjaśnienie powodów zaproponowania tak niskiej ceny. W związku z tym Zamawiający pismem z dn. 28.04.2016 r znak SWLOG-271-AH-58-1688/16 zwrócił się do Wykonawcy o złożenie szczegółowych wyjaśnień dotyczących wyliczenia elementów składowych mających wpływ na wysokość ceny określonej w złożonej ofercie. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień.


Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 75 138,00 zł brutto.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.
Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala
Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a