Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

50/2016 zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku - kaniule

Tarnów: Sprzęt Medyczny jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
Numer ogłoszenia: 92848 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzęt Medyczny jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt Medyczny jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy. Zakres 1 Kaniule obwodowe Zakres 2 Kaniule dotętnicze Zakres 3 Kaniule obwodowe 2 Zakres 4 Kaniule obwodowe bezp..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

a. szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog, folder zawierający dokładny opis) potwierdzające wymagane parametry z podaniem numeru strony, oraz spełnienie wymagań określonych w SIWZ. b. oświadczenie Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.06.2010r z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) zał. Nr 6.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 4), 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Termin płatności - 5
3 - Termin dostawy - 5
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

5. Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie pisemnego aneksu) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: a. stawki podatku od towarów i usług, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 6. W wypadku zmiany, o której mowa w pkt. 5 lit. a) powyżej, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 5 lit. b) i c) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na terenie Polski przy wykonaniu Umowy, o ile te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, przekroczą 5% - z wyłączeniem ubezpieczenia wypadkowego. 8. W przypadkach, o których mowa w pkt. 5 lit. b) i c), przed zawarciem aneksu, o którym mowa w pkt. 5, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 5 lit b) i c). Do oświadczenia Wykonawca winien dołączyć księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany Umowy wraz z projektem Aneksu. Zamawiający w materiale dowodowym będzie żądał od Wykonawcy przedłożenia dokumentów poświadczających zaistniałą okoliczność. Badanie dokumentów źródłowych nie będzie trwać dłużej niż 7 dni. 9. Aneks, o którym mowa w pkt. 5, zostanie zawarty przez Strony w terminie 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu powyższego oświadczenia i dokumentów źródłowych przez Wykonawcę, przed wejściem w życie zmian, o których mowa w pkt. 5 lit. b) i c). 10. W przypadku prowadzenia promocji w stosunku do innych odbiorców towaru objętych umową, Sprzedawca zobowiązany jest objąć promocją wyroby z przedmiotowej umowy. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów w ilości mniejszej niż określona w załączniku nr 1 do umowy. 12. W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 10, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 13. Dopuszcza się możliwość dostarczenia wyrobów medycznych po cenie niższej od wskazanej w umowie. 14. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych wyrobów medycznych objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. 15. Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie: numeru katalogowego towaru, nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań , w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego przy zachowaniu cen jednostkowych, oraz po uprzednim zaakceptowaniu towaru przez Zamawiającego. 16. W przypadku udokumentowanego braku spowodowanego chwilowym lub całkowitym wstrzymaniem realizacji części lub całości dostaw wyrobów medycznych o nazwie handlowej, nr katalogowego wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i umowie Zamawiający dopuszcza wyrób medyczny równoważny odpowiadający opisowi umieszczonemu w załączniku Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy zachowaniu cen jednostkowych, oraz po uprzednim zaakceptowaniu wyrobu medycznego równoważnego przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 2 ust. 7. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności, gdy: a. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, lub b. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczanego sprzętu, lub c. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub, d. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmiany przepisów prawa, lub e. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kaniule obwodowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kaniule obwodowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kaniule dotętnicze.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kaniule dotętnicze.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kaniule obwodowe 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kaniule obwodowe 2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kaniule obwodowe bezp..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kaniule obwodowe bezp..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-04-15 (0160415133438-siwz biuletyn 2016 spr.50.doc)
Załącznik - 2016-04-15 (0160415133444-cenowy+opis nr 1 spr. nr.50.xls)
Załącznik - 2016-04-15 (0160415133447-formularz nr 2- spr.50.doc)
Załącznik - 2016-04-15 (0160415133451-oswiadcz nr 3 spr.50.doc)
Załącznik - 2016-04-15 (0160415133454-oswiadczenia nr 5, 6, sp.50.doc)
Załącznik - 2016-04-15 (0160415133458-umowa nr 4 spr.50.doc)
Załącznik - 2016-05-02 (0160502094418-cenowy+opis nr 1 spr. nr.50 - modyfikacja.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2016-05-02
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 92848-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Sprzęt Medyczny jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy. Zakres 1 Kaniule obwodowe Zakres 2 Kaniule dotętnicze Zakres 3 Kaniule obwodowe 2 Zakres 4 Kaniule obwodowe bezp.
Termin składania ofert: 2016-05-06Numer ogłoszenia: 109344 - 2016; data zamieszczenia: 02.05.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 92848 - 2016 data 15.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt Medyczny jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy. Zakres 1 Kaniule obwodowe Zakres 2 Kaniule dotętnicze Zakres 3 Kaniule obwodowe 2 Zakres 4 Kaniule obwodowe bezp...
W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt Medyczny jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy. Zakres 1 Kaniule obwodowe Zakres 2 Kaniule dotętnicze Zakres 2A Cewniki do cewnikowania i kaniulacji Zakres 3 Kaniule obwodowe 2 Zakres 4 Kaniule obwodowe bezp...
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów..
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Załącz.1.
W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kaniule obwodowe. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kaniule obwodowe. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kaniule dotętnicze. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kaniule dotętnicze. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kaniule obwodowe 2. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kaniule obwodowe 2. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kaniule obwodowe bezp.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kaniule obwodowe bezp.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0..
W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kaniule obwodowe. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kaniule obwodowe. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kaniule dotętnicze. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kaniule dotętnicze. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. CZĘŚĆ Nr: 2A NAZWA: Cewniki do cewnikowania i kaniulacji. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewniki do cewnikowania i kaniulacji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kaniule obwodowe 2. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kaniule obwodowe 2. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kaniule obwodowe bezp.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kaniule obwodowe bezp.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0..

Odpowiedź:dodano: 2016-05-02

Pytanie:dodano: 2016-05-02
Odpowiedź:dodano: 2016-05-02
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 29.04.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/50/AH/ 1697 /2016
Dotyczy: sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy – spr. 50/2016


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21.04.2016 r., Zamawiający wyjaśnia:


PYTANIE 1
Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 pozycji 1 dopuści do zaoferowania produkt równoważny kaniule Vasofix Certo BBraun dożylne z samodomykającym się portem bocznym, elastycznymi skrzydełkami wykonane z poliuretanu , z filtrem hydrofobowym w mandrynie zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w trakcie wprowadzania kaniuli z 4 paskami RTG wzdłuż całej kaniuli, rozmiary Rozmiary : 14- 22 . ??.
Odp.: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.


PYTANIE NR 2
Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 1,3,4 kaniul dożylnych z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami?
Takie rozwiązanie zapobiega drażnieniu żył w momencie umieszczania strzykawki w porcie bocznym.
Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.


PYTANIE NR 3
Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 pozycji 1 dopuści do zaoferowania produkt równoważny kaniule dożylne bezpieczne Vasofix Safety BBraun , z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi. Wykonane z poliuretanu wyposażone w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem i zachlapaniem uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: 1. Łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2. Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem zapobiegającym wypływowi krwi. 3 Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4. 4 paski kontrastujące w rtg . Rozmiary : 14-22G.
Odp.: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.


Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala


Otrzymują:
Adresat
a/a

Pytanie:dodano: 2016-05-02
Odpowiedź:dodano: 2016-05-02

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 29.04.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/50/AH/1697 /2016
Dotyczy: sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy – spr. 50/2016


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21.04.2016 r., Zamawiający wyjaśnia:

Zakres 2, poz. 1
Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i stworzenie osobnego pakietu z przyrządami
do przetaczania. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.
Odp.: Tak, Zamawiający informuje, że w związku z prośbą o wydzielenie pozycji 1 modyfikuje zakres nr 2 tworząc zakresy 2 i 2A. Zmodyfikowane załączniki znajdują się w plikach dom pobrania na stronie internetowej Zamawiającego.

Zakres 1
Czy Zamawiający wymaga kaniulę z zastawką antyzwrotną? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp.: Nie, nie wymaga, ale dopuszcza.

Zakres 3
Czy Zamawiający dopuści kaniule z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp.: Nie, nie dopuszcza. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Zakres 4
Czy Zamawiający wymaga kaniulę z min. 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp.: Nie dopuszcza.
Podpisała
Anna Czech
Dyrektor SzpitalaOtrzymują:
Adresat + załączniki
a/a

Pytanie:dodano: 2016-05-02
Odpowiedź:dodano: 2016-05-02

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 29.04.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/50/AH/ 1697/2016
Dotyczy: sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy – spr. 50/2016


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.04.2016 r., Zamawiający wyjaśnia:


Czy zamawiający wydzieli z pakietu 2 pozycję nr 2, 3, 4, 5 i utworzy osobny pakiet?


Odp.: Tak zamawiający informuje, że w związku z prośbą o wydzielenie pozycji 2, 3, 4, 5 tworzy osobny pakiet o nazwie zakres 2A. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 – formularz cenowy dla zakresu nr 2, poprzez utworzenie zakresów 2 i 2A.

Zmodyfikowany załącznik znajduje się w plikach do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego.

Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala
Otrzymują:
Adresat + załącznik
a/a

Pytanie:dodano: 2016-05-02
Odpowiedź:dodano: 2016-05-02

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 29.04.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/50/AH/1697 /2016
Dotyczy: sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy – spr. 50/2016


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.04.2016 r., Zamawiający wyjaśnia:

Pakiet 2 poz. 1
1. Czy Zamawiający oczekuje aby kaniula dotętnicza była pakowana w sztywne opakowanie Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje aby kaniula dotętnicza była pakowana w sztywne opakowanie Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dla zakresu nr 2. Zmodyfikowany opis znajduje się w plikach do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji nr 1 do odrębnego pakietu celem umożliwienia złożenia większej liczby konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający informuje, że w związku z prośbą o wydzielenie pozycji 1 modyfikuje zakres nr 2 tworząc zakresy 2 i 2A. Zmodyfikowane załączniki znajdują się w plikach dom pobrania na stronie internetowej Zamawiającego.

Pakiet 3 poz. 1
1. Czy Zamawiający oczekuje aby kaniula obwodowe były pakowana w sztywne opakowanie Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje aby kaniula obwodowa była pakowana w sztywne opakowanie Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dla zakresu nr 3 poz. 1. Zmodyfikowany opis znajduje się w plikach do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kaniule mają posiadać zastawkę antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia?
Odpowiedź: Tak, kaniule mają posiadać zastawkę antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dla zakresu nr 3 poz. 1. Zmodyfikowany opis znajduje się w plikach do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zaoferowane kaniule powinny posiadać koreczek portu górnego samodomykający się, co nie wymaga dociskania w celu zamknięcia korka, zapewnia mniejszą traumatyzację naczynia oraz zwiększa bezpieczeństwo pacjenta? Brak korka samodomykającego może m.in. zwiększyć ryzyko podrażnienia ścian naczynia, w których znajduje się cewnik, a w konsekwencji zwiększyć ryzyko zapalenia żyły na skutek urazu mechanicznego.
Odpowiedź: Tak, kaniule powinny posiadać koreczek portu górnego samodomykający się, co nie wymaga dociskania w celu zamknięcia korka, zapewnia mniejszą traumatyzację naczynia oraz zwiększa bezpieczeństwo pacjenta. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dla zakresu nr 3 poz. 1. Zmodyfikowany opis znajduje się w plikach do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego.

Pakiet 4 poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zaoferowane kaniule powinny zabezpieczać personel przed rozpryskiwaniem się krwi?
Zachlapanie personelu krwią pacjenta, któremu podawano właśnie cytostatyki stanowi dodatkowe zagrożenie. Pierwszym jest ryzyko ekspozycji na patogeny przenoszone drogą krwi, drugim ze względu na specyfikę szpitala ryzyko kontaktu z lekami cytostatycznymi. W związku z powyższym zabezpieczenie przed zachlapaniem (wypływem krwi z mandrynu) nabiera szczególnego znaczenia u Państwa grupy zawodowej. Powyższe zabezpieczenie spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W/w rozporządzenie w § 2 i 3 zobowiązuje pracodawców do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie pracownikom dostępnych środków w postaci wyrobów medycznych, które mają zabezpieczać przed zakłuciem, zranieniem lub przeniesieniem zakażenia.
Odpowiedź: Tak, zaoferowane kaniule powinny zabezpieczać personel przed rozpryskiwaniem się krwi. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dla zakresu nr 4 poz. 1. Zmodyfikowany opis znajduje się w plikach do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego.


2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula bezpieczna ma posiadać zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek, w których ciecz przepływająca przez nią znajduje się w polu oddziaływania sił związanych z jej ściankami i cieczy bezpośrednio przylegającej do ścianek (kapilary)?
Odpowiedź: Kaniula może posiadać takie zabezpieczenia, ale Zamawiający tego nie wymaga.Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala
Otrzymują:
Adresat + załączniki
a/a

Sprostowanie:dodano: 2016-05-02
Tarnów, 2016-04-29

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:


SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 50/2016


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm). działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

1. Zamawiający modyfikuje zapisy w Rozdziale I, XI, XII, SIWZ oraz w załączniku nr 1 – formularz cenowy dla zakresów nr 2,3,4. Zamawiający modyfikuje zakres nr 2 poprzez wydzielenie pozycji 2,3,4,5 do odrębnego zakresu nr 2A. Zamawiający zmienia terminy składania i otwarcia ofert.


W Rozdziale I było:

sukcesywna dostawa : Sprzęt Medyczny jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 tj. Zakresy/y, od Zakresu nr 1 – 4, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasz SP ZOZ w Tarnowie.

Zakres 1 Kaniule obwodowe
Zakres 2 Kaniule dotętnicze
Zakres 3 Kaniule obwodowe 2
Zakres 4 Kaniule obwodowe bezp.

a winno być:

sukcesywna dostawa : Sprzęt Medyczny jednorazowego użytku przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 tj. Zakresy/y, od Zakresu nr 1 – 4, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasz SP ZOZ w Tarnowie.

Zakres 1 Kaniule obwodowe
Zakres 2 Kaniule dotętnicze
Zakres 2A Cewniki do cewnikowania i kaniulacji
Zakres 3 Kaniule obwodowe 2
Zakres 4 Kaniule obwodowe bezp.


2. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 11.05.2016 r.
Oferty należy składać w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna do dnia : 11.05.2016 r do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2016 r Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a sala konferencyjna Nr 42 o godzinie 12:00.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załącznikami.


………Anna Czech…………………
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby, której Kierownik Zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)
Odpowiedź:dodano: 2016-05-02

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-07-01
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271 /50 /KK / 2722 /16 Tarnów, 2016-06-29


Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 50/2016r

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
03 Bafarm Spz.o.o. ul. T.Kościuszki 27A, 43-100 Tychy Zakres 3 –113.400,00 PLN
Termin płatności – 30 dni
Termin dostawy – 5 dni
04
PHU Anmar Spz.o.o. Sp.K. ul. Bławatków 6 , 43-100 Tychy
Zakres 2 – 24.948,00 PLN
Termin płatności – 60 dni
Termin dostawy – 5 dni
05
Vygon Polska Spz.o.o. ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa
Zakres 2A – 12.096,00 PLN
Termin płatności – 60 dni
Termin dostawy – 5 dni
08 Zarys International Group Spz.o.o. Sp.K. ul. Pod Borem 18. 41-808 Zabrze

Zakres 4 – 123552,00 PLN
Termin płatności – 60 dni
Termin dostawy – 5 dni
Zakres nr 1 - unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych - jedynym kryterium oceny nie było kryterium ceny w postępowaniu nie mogła znaleźć zastosowania instytucja składania ofert dodatkowych opisana w art. 91 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Doszło zatem do sytuacji, kiedy w postępowaniu w w/w zakresie 1 nie można wyłonić jednej oferty najkorzystniejszej. Sytuację taką należy traktować jako wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, skutkującą obowiązkiem unieważnienia postępowania w zakresie.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
1. Ocena ofert:
zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95%
Cena 5%
Termin płatności
5%
Termin dostawy
100% CENA
4 Anmar 95,00 5,00 5,00 24 948,00
Anmar 90,25 0,25 0,25 90,75
6 Medica 91,44 5,00 5,00 25 920,00
Medica 86,87 0,25 0,25 87,37
zakres 2a PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 5% 100% CENA
4 Anmar 77,86 5,00 5,00 14 758,20
Anmar 73,97 0,25 0,25 74,47
5 Vygon 95,00 5,00 5,00 12 096,00
Vygon 90,25 0,25 0,25 90,75
zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 5% 100% CENA
3 Bafarm 95,00 2,50 5,00 113 400,00
Bafarm 90,25 0,13 0,25 90,63
zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 5% 100% CENA
3 Bafarm 91,79 2,50 5,00 127 872,00
Bafarm 87,20 0,13 0,25 87,58
8 Zarys 95,00 5,00 5,00 123 552,00
Zarys 90,25 0,25 0,25 90,75

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
01 – Skamex Spz.o.o. Sp.K.A. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
02 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intergos Spz.o.o. ul. Legionów 59A, 43-300 Bielsko-Białą
03 –Bafarm Spz.o.o. ul. T.Kościuszki 27A, 43-100 Tychy
04 – PHU Anmar Spz.o.o. Sp.K. ul. Bławatków 6 , 43-100 Tychy
05- Vygon Polska Spz.o.o. ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa
06 – J.Chodacki A.Misztal Medica Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin
07 – Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Widna 4, Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30- 149 Kraków
08 – Zarys International Group Spz.o.o. Sp.K. ul. Pod Borem 18. 41-808 Zabrze
09 – Bialmed Spz.o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Białą Piska


3. Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2) ustawy – Prawo zamówień publicznych został wykluczony następujący Wykonawca:
• Skamex Spz.o.o. Sp.K.A. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 2 ) Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) –Zamawiający wezwał Wykonawcę pismem z dnia 06.06.2106r. Znak: SWLOG-271/50/KK/2306/2016 do przedłużenia terminu związania ofertą. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 06.07.2016r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-07-07

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 50/2016r. wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 209.000 euro zawarto umowę w:
w dniu 07 .07 2016r. podpisano umowy z Wykonawcami:


Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
03 Bafarm Spz.o.o. ul. T.Kościuszki 27A, 43-100 Tychy Zakres 3 –113.400,00 PLN
Termin płatności – 30 dni
Termin dostawy – 5 dni
04
PHU Anmar Spz.o.o. Sp.K. ul. Bławatków 6 , 43-100 Tychy
Zakres 2 – 24.948,00 PLN
Termin płatności – 60 dni
Termin dostawy – 5 dni
05
Vygon Polska Spz.o.o. ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa
Zakres 2A – 12.096,00 PLN
Termin płatności – 60 dni
Termin dostawy – 5 dni
08 Zarys International Group Spz.o.o. Sp.K. ul. Pod Borem 18. 41-808 Zabrze

Zakres 4 – 123552,00 PLN
Termin płatności – 60 dni
Termin dostawy – 5 dni