Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

52 - opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz dokumentacji wykonawczej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Dostosowanie do obowiązujących przepisów instalacji hydrantowej wewnętrznej, oraz wykon

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz dokumentacji wykonawczej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Dostosowanie do obowiązujących przepisów instalacji hydrantowej wewnętrznej, oraz wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 90692 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz dokumentacji wykonawczej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Dostosowanie do obowiązujących przepisów instalacji hydrantowej wewnętrznej, oraz wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz dokumentacji wykonawczej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Dostosowanie do obowiązujących przepisów instalacji hydrantowej wewnętrznej, oraz wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 1828,00 zł lub na poszczególne zakresy. Zakres 1 - 609,00 zakres 2 - 1219,00

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W szczególności Wykonawca musi spełniać następujący warunek: wykazać, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w tym jedno opracowanie dla obiektów użyteczności publicznej, odpowiadające swoim rodzajem i wartością niniejszemu przedmiotowi zamówienia z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności: -Osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe. -uprawnionymi projektantami bez ograniczeń minimum 3-ech letnie doświadczenie zawodowe, w branży: - konstrukcyjno - budowlanej; - instalacyjnej elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ).III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. - oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, - Dowód wniesienia/wpłaty wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - nadzór autorski - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany mogą dotyczyć: 1)ustawowej zmiany podatku VAT, 2)uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 3)zmiany zakresu prac spowodowane przedłużającymi się terminami wydawania wymaganych prawem decyzji, zezwoleń, uzgodnień bądź odmowy wydania wymaganych decyzji, zezwoleń. 4)zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 5)wystąpienia niezależnych od stron umowy zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy. Zmiana tych osób musi być uzgodniona przez Zamawiającego, kwalifikacje i oświadczenia wskazanych osób muszą być, co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne; 6)wystąpienia okoliczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, 7)sytuacji gdy wystąpi konieczność realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, 8)Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów II piętro Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów II piętro Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz dokumentacji wykonawczej dla zadania Dostosowanie do obowiązujących przepisów instalacji hydrantowej wewnętrznej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz dokumentacji wykonawczej dla zadania Dostosowanie do obowiązujących przepisów instalacji hydrantowej wewnętrznej.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. nadzór autorski - 10CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz dokumentacji wykonawczej dla zadania Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz dokumentacji wykonawczej dla zadania Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. nadzór autorski - 10


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-04-15 (0160415090106-siwz.doc)
Zał±cznik - 2016-04-15 (0160415090110-zalacznik 1b -opis przedmiotu zamowienia.docx)
Zał±cznik - 2016-04-15 (0160415090114-zalacznik ia obszar objety opracowaniem.pdf)
Zał±cznik - 2016-04-22 (0160422105645-modyfikacja umowa.odt)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2016-04-22
Tarnów, 2016-04-21

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej pozwalaj±cej na uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz dokumentacji wykonawczej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Dostosowanie do obowi±zuj±cych przepisów instalacji hydrantowej wewnętrznej, oraz wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej i dĽwiękowego systemu ostrzegawczego w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.”

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 52/2016

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm). działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

1. Zamawiaj±cy modyfikuje zapisy w Rozdziale IX SIWZ oraz wzór umowy – zał±cznik nr 7.

W Rozdziale IX było:
1. Cena oferty obejmuje:
a. Wykonanie niezbędnej inwentaryzacji, badań, odkrywek, badań geotechnicznych.
b. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń oraz uzgodnień potrzebnych do wykonania ekspertyzy i dokumentacji projektowej.
c. Wykonanie niezbędnych uzgodnień międzybranżowych.
d. Prace niewskazane wprost, a wynikaj±ce z przepisów i procesu realizacji, Wykonawca ma obowi±zek zrealizować i skalkulować w ramach ceny oferty.

a winno być:
1. Cena oferty obejmuje:
a. Wykonanie niezbędnej inwentaryzacji, badań, odkrywek, badań geotechnicznych.
b. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń oraz uzgodnień potrzebnych do wykonania dokumentacji projektowej.
c. Wykonanie niezbędnych uzgodnień międzybranżowych.
d. Prace niewskazane wprost, a wynikaj±ce z przepisów i procesu realizacji, Wykonawca ma obowi±zek zrealizować i skalkulować w ramach ceny oferty.

We wzorze umowy – zał±czniku nr 7 w § 2 Zamawiaj±cy wykre¶la zapis w ust. 4. oraz wprowadza prawidłow± numerację.

§ 2 wzoru umowy po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca o¶wiadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ma obowi±zek wykonać okre¶lony w § 1 umowy przedmiot umowy w sposób zgodny z postanowieniami umowy, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i technologicznej, przy zastosowaniu obowi±zuj±cych przepisów prawnych, norm i warunków technicznych.


2. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.


…………Anna Czech…………
(podpis Kierownika Zamawiaj±cego
lub osoby, której Kierownik Zamawiaj±cego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynno¶ci)
OdpowiedĽ:dodano: 2016-04-22

Sprostowanie:dodano: 2016-04-26
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 90692-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pozwalaj±cej na uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz dokumentacji wykonawczej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Dostosowanie do obowi±zuj±cych przepisów...
Termin składania ofert: 2016-05-05Numer ogłoszenia: 103582 - 2016; data zamieszczenia: 26.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 90692 - 2016 data 15.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i do¶wiadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W szczególno¶ci Wykonawca musi spełniać następuj±cy warunek: wykazać, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalno¶ci jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej dwie usługi polegaj±ce na opracowaniu dokumentacji projektowej w tym jedno opracowanie dla obiektów użyteczno¶ci publicznej, odpowiadaj±ce swoim rodzajem i warto¶ci± niniejszemu przedmiotowi zamówienia z podaniem jej warto¶ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowi±zani s± przedłożyć wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalno¶ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto¶ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane (sporz±dzony według wzoru stanowi±cego zał±cznik nr 4 do niniejszej SIWZ), oraz zał±czeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie..
W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i do¶wiadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W szczególno¶ci Wykonawca musi spełniać następuj±cy warunek: wykazać, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalno¶ci jest krótszy - w tym okresie, wykonał: - co najmniej jedn± usługę polegaj±ce na opracowaniu dokumentacji projektowej w tym jedno opracowanie dla obiektów użyteczno¶ci publicznej, odpowiadaj±ce swoim rodzajem i warto¶ci± niniejszemu przedmiotowi zamówienia z podaniem jej warto¶ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - zapis dotyczy zakresu nr 1 - co najmniej jedn± usługę polegaj±ce na opracowaniu dokumentacji projektowej w tym jedno opracowanie dla obiektów użyteczno¶ci publicznej, odpowiadaj±ce swoim rodzajem i warto¶ci± niniejszemu przedmiotowi zamówienia z podaniem jej warto¶ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - zapis dotyczy zakresu nr 2. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowi±zani s± przedłożyć wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalno¶ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto¶ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane (sporz±dzony według wzoru stanowi±cego zał±cznik nr 4 do niniejszej SIWZ), oraz zał±czeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
W ogłoszeniu jest: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W tym zakresie Wykonawca zobowi±zany jest wykazać, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególno¶ci: -Osob± posiadaj±c± uprawnienia do projektowania w specjalno¶ci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urz±dzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci±gowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, minimum 3 letnie do¶wiadczenie zawodowe. -uprawnionymi projektantami bez ograniczeń minimum 3-ech letnie do¶wiadczenie zawodowe, w branży: - konstrukcyjno - budowlanej; - instalacyjnej elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urz±dzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowi±zani s± przedłożyć wykaz osób, które będ± uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do¶wiadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynno¶ci, oraz informacj± o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporz±dzony według wzoru stanowi±cego zał±cznik nr 5 do niniejszej SIWZ)..
W ogłoszeniu powinno być: W tym zakresie Wykonawca zobowi±zany jest wykazać, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególno¶ci: -Osob± posiadaj±c± uprawnienia do projektowania w specjalno¶ci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urz±dzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci±gowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, minimum 3 letnie do¶wiadczenie zawodowe. -uprawnionymi projektantami bez ograniczeń minimum 3-ech letnie do¶wiadczenie zawodowe, w branży: -konstrukcyjno - budowlanej;- zapis dotyczy zakresu nr 1 W tym zakresie Wykonawca zobowi±zany jest wykazać, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególno¶ci: -uprawnionymi projektantami bez ograniczeń minimum 3-ech letnie do¶wiadczenie zawodowe, w branży: -instalacyjnej elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urz±dzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. -konstrukcyjno - budowlanej; - zapis dotyczy zakresu nr 2. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowi±zani s± przedłożyć wykaz osób, które będ± uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do¶wiadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynno¶ci, oraz informacj± o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporz±dzony według wzoru stanowi±cego zał±cznik nr 5 do niniejszej SIWZ)..

OdpowiedĽ:dodano: 2016-04-26

Sprostowanie:dodano: 2016-04-26
Tarnów, 2016-04-25

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej pozwalaj±cej na uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz dokumentacji wykonawczej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Dostosowanie do obowi±zuj±cych przepisów instalacji hydrantowej wewnętrznej, oraz wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej i dĽwiękowego systemu ostrzegawczego w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie.”

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 52/2016

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm). działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

1. Zamawiaj±cy modyfikuje zapisy w Rozdziale V ppkt. 2.2 i 2.3., Rozdział IX SIWZ.

W Rozdziale V ppkt. 2.2 było:

Posiadaj± niezbędn± wiedzę i do¶wiadczenie. W szczególno¶ci Wykonawca musi spełniać następuj±cy warunek: wykazać, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalno¶ci jest krótszy - w tym okresie, wykonał:

-co najmniej dwie usługi polegaj±ce na opracowaniu dokumentacji projektowej w tym jedno opracowanie dla obiektów użyteczno¶ci publicznej, odpowiadaj±ce swoim rodzajem i warto¶ci± niniejszemu przedmiotowi zamówienia z podaniem jej warto¶ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

a winno być:

Posiadaj± niezbędn± wiedzę i do¶wiadczenie. W szczególno¶ci Wykonawca musi spełniać następuj±cy warunek: wykazać, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalno¶ci jest krótszy - w tym okresie, wykonał:

-co najmniej jedn± usługę polegaj±ce na opracowaniu dokumentacji projektowej w tym jedno opracowanie dla obiektów użyteczno¶ci publicznej, odpowiadaj±ce swoim rodzajem i warto¶ci± niniejszemu przedmiotowi zamówienia z podaniem jej warto¶ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – zapis dotyczy zakresu nr 1
-co najmniej jedn± usługę polegaj±ce na opracowaniu dokumentacji projektowej w tym jedno opracowanie dla obiektów użyteczno¶ci publicznej, odpowiadaj±ce swoim rodzajem i warto¶ci± niniejszemu przedmiotowi zamówienia z podaniem jej warto¶ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – zapis dotyczy zakresu nr 2
W Rozdziale V ppkt. 2.3 było:

W tym zakresie Wykonawca zobowi±zany jest wykazać, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególno¶ci:
-Osob± posiadaj±c± uprawnienia do projektowania w specjalno¶ci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urz±dzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci±gowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, minimum 3 letnie do¶wiadczenie zawodowe.
-uprawnionymi projektantami bez ograniczeń minimum 3-ech letnie do¶wiadczenie zawodowe, w branży:
konstrukcyjno – budowlanej;
instalacyjnej elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urz±dzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

a winno być:

W tym zakresie Wykonawca zobowi±zany jest wykazać, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególno¶ci:
-Osob± posiadaj±c± uprawnienia do projektowania w specjalno¶ci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urz±dzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci±gowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, minimum 3 letnie do¶wiadczenie zawodowe.
-uprawnionymi projektantami bez ograniczeń minimum 3-ech letnie do¶wiadczenie zawodowe, w branży:
konstrukcyjno – budowlanej;- zapis dotyczy zakresu nr 1

W tym zakresie Wykonawca zobowi±zany jest wykazać, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególno¶ci:
-uprawnionymi projektantami bez ograniczeń minimum 3-ech letnie do¶wiadczenie zawodowe, w branży:
-instalacyjnej elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urz±dzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
konstrukcyjno – budowlanej; - zapis dotyczy zakresu nr 2.


W Rozdziale IX było:

1. Cena oferty obejmuje:
a. Wykonanie niezbędnej inwentaryzacji, badań, odkrywek, badań geotechnicznych.
b. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń oraz uzgodnień potrzebnych do wykonania dokumentacji projektowej.
c. Wykonanie niezbędnych uzgodnień międzybranżowych.
d. Prace niewskazane wprost, a wynikaj±ce z przepisów i procesu realizacji, Wykonawca ma obowi±zek zrealizować i skalkulować w ramach ceny oferty.

a winno być:
1. Cena oferty obejmuje:
a. Wykonanie niezbędnej inwentaryzacji, badań, odkrywek.
b. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń oraz uzgodnień potrzebnych do wykonania dokumentacji projektowej.
c. Wykonanie niezbędnych uzgodnień międzybranżowych.
d. Prace niewskazane wprost, a wynikaj±ce z przepisów i procesu realizacji, Wykonawca ma obowi±zek zrealizować i skalkulować w ramach ceny oferty.2. Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.


…………Anna Czech……………….……
(podpis Kierownika Zamawiaj±cego
lub osoby, której Kierownik Zamawiaj±cego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynno¶ci)
OdpowiedĽ:dodano: 2016-04-26

Pytanie:dodano: 2016-04-26
OdpowiedĽ:dodano: 2016-04-26
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 25.04.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/52/AH/ 1598 /2016

Dotyczy: opracowanie dokumentacji projektowej pozwalaj±cej na uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz dokumentacji wykonawczej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.„Dostosowanie do obowi±zuj±cych przepisów instalacji hydrantowej wewnętrznej, oraz wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej i dĽwiękowego systemu ostrzegawczego w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- spr. 52/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.04.2016 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytanie 1
Czy oferta obejmuj±ca oba przedmiotowe zakresy będzie dodatkowo punktowana w stosunku do ofert obejmuj±cych tylko jeden zakres, w jaki sposób będzie punktowana oferta obejmuj±ca tylko jeden z zakresów?
OdpowiedĽ: Każdy z zakresów będzie punktowany osobno zgodnie z kryteriami oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty opisanymi w Rozdziale XIV SIWZ.

Pytanie 2
SIWZ, Rozdział IX pkt 1a : Wykonanie niezbędnej inwentaryzacji, badań, odkrywek, badań geotechnicznych.
W jakim zadaniu inwestor przewiduje wykonanie badań geotechnicznych?
OdpowiedĽ: Inwestor nie przewiduje wykonania badań geotechnicznych. Zapis zostaje wykre¶lony z SIWZ. Za-mawiaj±cy modyfikuje zapis w Rozdział IX pkt 1a. Stosowna modyfikacja znajduje się na stronie internetowej Zamawiaj±cego.

Pytanie 3
Zamawiaj±cy wymaga w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykazania przez Wykonawcę osoby posiadaj±cej uprawnienia do projektowania w specjalno¶ci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urz±dzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci±go-wych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Czy Wykonawca składaj±cy ofertę tylko dla Zakresu 2 przedmiotu zamówienia również musi wykazać, ze posiada projektanta z wyżej opisanymi uprawnieniami?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje warunek w pkt. 2.3. Rozdziału V SIWZ. Stosowna modyfikacja znajduje się na stronie internetowej Zamawiaj±cego.

Pytanie 4
Zamawiaj±cy w celu spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i do¶wiadczenia wymaga aby Wykonawca wykazał co najmniej dwie usługi polegaj±ce na opracowaniu dokumentacji projektowej w tym jedno opracowanie dla obiektów użyteczno¶ci publicznej odpowiadaj±ce swoim rodzajem i warto¶ci± przedmiotowi zamówienia. Czy Wyko-nawca składaj±c ofertę na wykonanie zarówno Zakresu 1 i 2 musi wykazać dwie usługi dla Zakresu 1 i dwie usługi dla Zakresu 2?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje warunek w pkt. 2.2. Rozdziału V SIWZ. Stosowna modyfikacja znajduje się na stronie internetowej Zamawiaj±cego.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przy sporz±dzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi zał±cznikami.
Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala- Adresat + zał±cznik
- a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-05-25
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/52/AH/2096/16 Tarnów, 2016-05-25Dotyczy: opracowanie dokumentacji projektowej pozwalaj±cej na uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz dokumentacji wykonawczej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.„Dostosowanie do obowi±zuj±cych przepisów instalacji hydrantowej wewnętrznej, oraz wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej i dĽwiękowego systemu ostrzegawczego w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- spr. 52/2016.


Zawiadomienie o wyborze ofert

I. Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
w/w usługę wybrano jako ofertę najkorzystniejsz± ofertę złożon± przez Wykonawcę:

3. CERBEX Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Lwowska 14 cerbex@cerbex.pl
Zakres 2 – 54 120,00 zł
Ilo¶ć wizyt - 5

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych
w SIWZ spo¶ród przedstawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny
i porównania złożonych ofert wraz z informacj± o złożonych ofertach.

Kryteria oceny ofert cena 90%, nadzór autorski - 10%.
ZAKRES 1 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
1 DALES #DZIEL/0! 10,00
DALES #DZIEL/0! 1,00 #DZIEL/0!
2 GPVT Pr. Architektoniczna #DZIEL/0! 10,00
GTVP Pr. Architektoniczna #DZIEL/0! 1,00 #DZIEL/0!

ZAKRES 2 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
1 DALES 6,77 10,00
DALES 6,09 1,00 7,09
2 GTVP Prac. Architektoniczna 6,88 10,00
GTVP Prac. Architektoniczna 6,19 1,00 7,19
3 CERBEX 10,00 5,00
CERBEX 9,00 0,50 9,50


Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

1. „DALES” Zygmunt Pawlak 33-300 Nowy S±cz ul. B. Prusa 140A tukannowysacz@gmail.com
2. GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. ul. Pami±tkowa 2/37, 61-512 Poznań serkretariat@gpvt.pl
3. CERBEX Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Lwowska 14 cerbex@cerbex.pl

II. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawców:

1. „DALES” Zygmunt Pawlak 33-300 Nowy S±cz ul. B. Prusa 140A w zakresie nr 1 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – zawiera raż±co nisk± cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia:
Podczas badania i oceny oferty Zamawiaj±cy powzi±ł w±tpliwo¶ć co do wysoko¶ci ceny złożonej oferty. W celu ustalenia, czy oferta zawiera raż±co nisk± cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiaj±cy, na mocy art. 90 ust. 1 PZP obowi±zany jest zwrócić się do Wykonawcy o szczegółowe wyja¶nienie powodów zaproponowania tak niskiej ceny. W zwi±zku z tym Zamawiaj±cy pismem z dn. 09.05.2016 r. wyst±pił do Wykonawcy o złożenie szczegółowych wyja¶nień dotycz±cych wyliczenia elementów składowych maj±cych wpływ na wysoko¶ć ceny okre¶lonej w złożonej ofercie w zakresie nr 1. Wykonawca odpowiedział na wezwanie Zamawiaj±cego w pi¶mie z dnia 11.05.2016 r, jednakże po dokonanej analizie Zamawiaj±cy uznał, że udzielone wyja¶nienie nie zawiera argumentacji uzasadniaj±cej przyjęcie rzetelno¶ci zaoferowanej ceny oraz gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiaj±cego. Wykonawca wyja¶nił m.in., że w złożonej ofercie zakładał, że Inwestor dysponuje podkładami w formie elektronicznej oraz, że w ofercie nie uwzględnił inwentaryzacji budowlanej, która była wymagana przez Zamawiaj±cego w opisie przedmiotu zamówienia a jedynie inwentaryzację sieci hydrantowej. Złożone wyja¶nienia nie mog± zostać uwzględnione z uwagi na fakt, iż cena oferty nie obejmuje cało¶ci przedmiotu zamówienia opisanego przez Zamawiaj±cego.

III. Ponadto Zamawiaj±cy informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie nr 1, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, któr± Zamawiaj±cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę brutto 25 000,00 złTermin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w zakresie nr 2: to 30.05.2016 r.

Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.

Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala


Otrzymuj±: Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/aRozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-06-02
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej pozwalaj±cej na uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz dokumentacji wykonawczej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.Dostosowanie do obowi±zuj±cych przepisów instalacji hydrantowej wewnętrznej, oraz wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej i dĽwiękowego systemu ostrzegawczego w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w dniu 01.06.2016 r została zawarta umowa z Wykonawc±:
CERBEX Sp. z o.o. ul. Lwowska 14, 38-400 Krosno - zakres 2