Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

40-Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SOR i Sali Cięć Cesarskich, Oddziału Okulistyki, Bloku Porodowego oraz baterii oświetlenia ewakuacyjnego na Oddziałach: Kard

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl

Tarnów: Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SOR i Sali Cięć Cesarskich, Oddziału Okulistyki, Bloku Porodowego oraz baterii oświetlenia ewakuacyjnego na Oddziałach: Kardiologii, Chirurgii Ogólnej, Ginekologii, Rehabilitacji, Neurologii, Ośrodku Dializ i Piwnicy bud. A
Numer ogłoszenia: 76892 - 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SOR i Sali Cięć Cesarskich, Oddziału Okulistyki, Bloku Porodowego oraz baterii oświetlenia ewakuacyjnego na Oddziałach: Kardiologii, Chirurgii Ogólnej, Ginekologii, Rehabilitacji, Neurologii, Ośrodku Dializ i Piwnicy bud. A.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SOR i Sali Cięć Cesarskich, Oddziału Okulistyki, Bloku Porodowego oraz baterii oświetlenia ewakuacyjnego na Oddziałach: Kardiologii, Chirurgii Ogólnej, Ginekologii, Rehabilitacji, Neurologii, Ośrodku Dializ i Piwnicy bud. A.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.43.00.00-9, 31.43.10.00-6, 45.31.70.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 98.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 8 700,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostarczył i wykonał: - montażu minimum 2 baterii zasilania gwarantowanego składającego się z kompletu 108 ogniw o pojemności nominalnej od 200Ah do 500 Ah o wartości minimum 50 000 zł brutto każda, - montażu minimum 10 monobloków żelowych odpornych na głębokie rozładowanie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający w szczególności dysponowania: 1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 2) świadectwa kwalifikacyjne grupy 1 w zakresie dozoru D, 3) świadectwa kwalifikacyjne grupy 1 w zakresie eksploatacji E.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

1) Karty katalogowej oferowanych baterii. 2) Deklaracji producenta (w języku polskim), zgodności wykonania oferowanej baterii VRLA z Polską Normą PN-EN 60896-2 lub IEC 896-2, 3) Certyfikat producenta baterii (w języku polskim) o żywotności oferowanych baterii akumulatorów, 4) Oświadczenie producenta o zgodności wykonania baterii wg normy DIN 40736, 5) Oświadczenie producenta o żywotności baterii oraz o produkcji płyt i ogniw z bieżącej produkcji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80
2 - gwarancja na dostarczone urządzenia i wykonane roboty - 20
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

-

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-04-05 (0160405094007-40- specyfikacja-.doc)
Załącznik - 2016-04-05 (0160405094014-zalacznik nr 1a - szczegolowy opis przedmiotu.doc)
Załącznik - 2016-04-05 (0160405094018-procedura qp-034 akt..pdf)
Załącznik - 2016-04-14 (0160414150011-zalacznik nr 1 - modyfikacja.docx)
Załącznik - 2016-04-14 (0160414150017-zalacznik nr 1a - szczegolowy opis przedmiotu - modyfikacja.doc)
Załącznik - 2016-04-14 (0160414150136-zalacznik nr 7 wzor umowy - modyfikacja.docx)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2016-04-08
Odpowiedź:dodano: 2016-04-08
Tarnów, 2016-04-07


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SOR i Sali Cięć Cesarskich, Oddziału Okulistyki, Bloku Porodowego oraz baterii oświetlenia ewakuacyjnego na Oddziałach: Kardiologii, Chirurgii Ogólnej, Ginekologii, Rehabilitacji, Neurologii, Ośrodku Dializ i Piwnicy bud. A– sprawa nr 40/2016


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 40/2016


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm.). działając w imieniu Zamawiającego, modyfikuje zapis w treści SIWZ rozdz. XIV pkt. b ( str. 9 SIWZ)

Jest :

b) Kryterium nr 2 „Gwarancja”
 3 lata gwarancji – 0 pkt.
 4 lata gwarancji – 5 pkt.
 5 lat gwarancji – 15 pkt.

Winno być:

b) Kryterium nr 2 „Gwarancja”
 3 lata gwarancji – 3 pkt.
 4 lata gwarancji – 10 pkt.
 5 lat gwarancji – 20 pkt.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym opisem SIWZ.


Dyrektor Szpitala Anna Czech
(podpis )

Pytanie:dodano: 2016-04-11
Odpowiedź:dodano: 2016-04-11
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-40-1398/16 Tarnów, dnia 08.04.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SOR i Sali Cięć Cesarskich, Oddziału Okulistyki, Bloku Porodowego oraz baterii oświetlenia ewakuacyjnego na Oddziałach: Kardiologii, Chirurgii Ogólnej, Ginekologii, Rehabilitacji, Neurologii, Ośrodku Dializ i Piwnicy bud. A– sprawa nr 40/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 07.04.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:


Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji dotyczących dostępu (piwnica, parter, lokalizacja) oraz wymiarów do pomieszczeń akumulatorni lub wymiarów obecnych stelaży (oraz typu np. schodkowy, jednopoziomowy) w celu dobrania odpowiednich wielkości stelaży dla pomieszczeń objętych postępowaniem.
Odpowiedź: Ograniczony dostęp jest tylko do baterii OPzS i VRLA dla Bloku Operacyjnego, które znajdują się na strychu budynku B. Transport baterii można wykonać windą do II piętra a następnie jedną kondygnację trzeba pokonać schodami. W pozostałych przypadkach można wszędzie dojechać transportem kołowym. Baterię OPzS 250Ah należy zainstalować na IIp. (strychu) bud. B o dostępnej powierzchni montażowej 3,2 x 5,5m. Baterię OPzS 350Ah należy zainstalować w piwnicy bud. C o dostępnej powierzchni montażowej 2,25 x 5,7m. Baterię OPzS 490Ah należy zainstalować w piwnicy bud. E o dostępnej powierzchni montażowej 3 x 4,6m. Pozostałe baterie VRLA należy zainstalować w zamykanych wnękach o dostępnej powierzchni montażowej 0,3 x 0,9m.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2016-04-11
Odpowiedź:dodano: 2016-04-11
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-40-1396/16 Tarnów, dnia 11.04.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SOR i Sali Cięć Cesarskich, Oddziału Okulistyki, Bloku Porodowego oraz baterii oświetlenia ewakuacyjnego na Oddziałach: Kardiologii, Chirurgii Ogólnej, Ginekologii, Rehabilitacji, Neurologii, Ośrodku Dializ i Piwnicy bud. A– sprawa nr 40/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 11.04.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:


Zgodnie z treścią pkt. 2.2 rozdziału V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wymaga posiadania wiedzy i doświadczenia polegającego na montażu baterii typu VRLA, precyzując je do minimum 10 monobloków żelowych odpornych na głębokie rozładowanie.

Czy dla Zamawiającego wystarczające będzie przedstawienie referencji dotyczących montażu baterii akumulatorów zestawionych z monobloków VRLA innych typów?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji na montaż baterii akumulatorów zestawionych z monobloków VRLA innych typów.Otrzymują: Adresat
a/a


Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Sprostowanie:dodano: 2016-04-11
Odpowiedź:dodano: 2016-04-11
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 76892-2016 z dnia 2016-04-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SOR i Sali Cięć Cesarskich, Oddziału Okulistyki, Bloku Porodowego oraz baterii oświetlenia ewakuacyjnego na...
Termin składania ofert: 2016-04-15

Numer ogłoszenia: 37605 - 2016; data zamieszczenia: 11.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 76892 - 2016 data 05.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostarczył i wykonał: - montażu minimum 2 baterii zasilania gwarantowanego składającego się z kompletu 108 ogniw o pojemności nominalnej od 200Ah do 500 Ah o wartości minimum 50 000 zł brutto każda, - montażu minimum 10 monobloków żelowych odpornych na głębokie rozładowanie..
W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostarczył i wykonał: - montażu minimum 2 baterii zasilania gwarantowanego składającego się z kompletu 108 ogniw o pojemności nominalnej od 200Ah do 500 Ah o wartości minimum 50 000 zł brutto każda,.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..

Sprostowanie:dodano: 2016-04-14
Odpowiedź:dodano: 2016-04-14
Tarnów, 2016-04-13

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SOR i Sali Cięć Cesarskich, Oddziału Okulistyki, Bloku Porodowego oraz baterii oświetlenia ewakuacyjnego na Oddziałach: Kardiologii, Chirurgii Ogólnej, Ginekologii, Rehabilitacji, Neurologii, Ośrodku Dializ i Piwnicy bud. A– sprawa nr 40/2016


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 40/2016


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm.). działając w imieniu Zamawiającego, wprowadza do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Dokonuje modyfikacji w rozdziale V pkt. 2.2 ( str. 3 SIWZ); rozdz. XIV pkt. b ( str. 9 SIWZ) oraz modyfikacji załącznika nr 1 - Oferta cenowa w pkt. 7, załącznik nr 1A – opis przedmiotu zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienie oraz „Wymagań dodatkowych”, oraz załącznika nr 7 Wzór umowy.

1. Rozdział V pkt. 2.2 ( str. 3 SIWZ)

Jest:
2.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujący warunek: wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostarczył i wykonał:
 montażu minimum 2 baterii zasilania gwarantowanego składającego się z kompletu 108 ogniw o pojemności nominalnej od 200Ah do 500 Ah o wartości minimum 50 000 zł brutto każda,
 montażu minimum 10 monobloków żelowych odpornych na głębokie rozładowanie.

Winno być:
2.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujący warunek: wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostarczył i wykonał:
 montażu minimum 2 baterii zasilania gwarantowanego składającego się z kompletu 108 ogniw o pojemności nominalnej od 200Ah do 500 Ah o wartości minimum 50 000 zł brutto każda,

2. Rozdz. XIV pkt. b ( str. 9 SIWZ)

Jest:
b) Kryterium nr 2 „Gwarancja”
 3 lata gwarancji – 3 pkt.
 4 lata gwarancji – 10 pkt.
 5 lat gwarancji – 20 pkt.
Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 5 lat, to Zamawiający i tak przyjmie do porównania okres 5 lat. Jeżeli wykonawca nie poda okresu gwarancji w ofercie lub poda okres krótszy od wymaganego, to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji (3 lat) i poprawi omyłkę zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Winno być:
b) Kryterium nr 2 „Gwarancja” zgodnie z opisem w załączniku nr 1 pkt. 7 – oferta cenowa

Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 5 lat, to Zamawiający i tak przyjmie do porównania okres 5 lat. Jeżeli wykonawca nie poda okresu gwarancji w ofercie lub poda okres krótszy od wymaganego, to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji (2/3 lata) i poprawi omyłkę zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.


W wyniku dokonanej modyfikacji, Zamawiający zmienia poniższe terminy.

1) Termin składania ofert: 22.04.2016 godz. 10.00, otwarcie 10.30
2) Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni tj. do 21.05.2016 roku
3) Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 21.03.2016 r.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym opisem SIWZ oraz załącznikami.

… Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak…..
(podpis kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego upoważnionego przez kierownika zamawiającego)

Pytanie:dodano: 2016-04-14
Odpowiedź:dodano: 2016-04-14
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-40-1461/16 Tarnów, dnia 12.04.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SOR i Sali Cięć Cesarskich, Oddziału Okulistyki, Bloku Porodowego oraz baterii oświetlenia ewakuacyjnego na Oddziałach: Kardiologii, Chirurgii Ogólnej, Ginekologii, Rehabilitacji, Neurologii, Ośrodku Dializ i Piwnicy bud. A– sprawa nr 40/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 11.04.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:


Proszę o informację, czy jest możliwa zmiana wymagań technicznych dotyczących wymiany akumulatorów OPzS ( załącznik nr1A) i dopuszczenie do ofertowania oprócz akumulatorów OPzSCa także akukulatorów OPzS niskoantymonowych (zawartość antymonu do 1,7%)
Odpowiedź: Zamawiający dopuści niskoantymonowe baterie OPzS pod następującymi warunkami:
 Wykonawca dołączy do oferty certyfikat badań typu (w języku polskim) wykonanych przez akredytowane laboratorium i na życzenie udostępni raport testów.
 Wykonawca wyposaży ogniwa w korki rekombinacyjne wyposażone w zewnętrzną katalityczną rekombinację gazów. Dokumentację pozwalającą jednoznacznie potwierdzić spełnienie tych wymagań należy dołączyć do oferty.
 Wykonawca do oferty dołączy dokumenty potwierdzające równoważność produktów, zwłaszcza w zakresie spełnienia normy PN-EN 50272-2 oraz PN-EN 60896-21.
 Wykonawca spełni wszystkie inne wymagania niniejszego SIWZ.


Otrzymują: Adresat
a/a
Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2016-04-14
Odpowiedź:dodano: 2016-04-14
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-40-1461/16 Tarnów, dnia 12.04.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SOR i Sali Cięć Cesarskich, Oddziału Okulistyki, Bloku Porodowego oraz baterii oświetlenia ewakuacyjnego na Oddziałach: Kardiologii, Chirurgii Ogólnej, Ginekologii, Rehabilitacji, Neurologii, Ośrodku Dializ i Piwnicy bud. A– sprawa nr 40/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 11.04.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:


Czy w związku z faktem, iż baterie typu OPzSCa i typu VRLA różnią się znacznie między sobą deklarowanymi przez producentów okresami żywotności oraz okresami gwarancji, Zamawiający dopuści zaoferowanie innego okresu gwarancji dla baterii OPzSCa a innego dla baterii VRLA?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje rozdział XIV pkt. b ( str. 9 SIWZ); załącznika nr 1 - Oferta cenowa w pkt. 7, oraz załącznik nr 1A – opis przedmiotu zamówienia „Wymagania dodatkowe”.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-05-18
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-40-2010/16 Tarnów, 2016-05-18

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, wymiana i wykonanie pomiarów pojemności baterii dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SOR i Sali Cięć Cesarskich, Oddziału Okulistyki, Bloku Porodowego oraz baterii oświetlenia ewakuacyjnego na Oddziałach: Kardiologii, Chirurgii Ogólnej, Ginekologii, Rehabilitacji, Neurologii, Ośrodku Dializ i Piwnicy bud. A– sprawa nr 40/2016

Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Wartość zakresu brutto/ Kryterium oceny ofert
01 BATER SP. Z O.O. ul. Dźwigowa 63; 01-376 Warszawa 197 404,13 zł.
Gwarancja 15,2 pkt.
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

2. Ocena ofert:

Zakres 1 Cena Okres gwarancji
nazwa Wykonawcy 80% 20% 100%
1 BATER SP. Z O.O. 100,00 76,00
BATER SP. Z O.O. 80,00 15,20 95,20
2 MIFAMA OPA CARBO 90,72 76,00
MIFAMA OPA CARBO 72,58 15,20 87,78


3. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1) BATER SP. Z O.O. ul. Dźwigowa 63; 01-376 Warszawa biuro@bater.pl
2) Mifama Opa Carbo Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 4, 43-190 Mikołów marketing@mifama-opa.pl
3) SEVITEL Sp. z o.o., ul. Leopolda 29; 40-189 Katowice marketing@sevitel.pl
4. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

5. Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następującego Wykonawcy:

03 - SEVITEL Sp. z o.o., ul. Leopolda 29; 40-189 Katowice w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Wykonawca złożył ofertę na niezmodyfikowanym załączniku nr 1 „ Oferta cenowa oraz oświadczenie Wykonawcy”. Zamawiający dnia 14.04.2016 zmodyfikował załącznik nr 1 pkt. 7 poprzez rozpisanie gwarancji na poszczególne rodzaje baterii co stanowiło drugie kryterium oceny ofert.

Termin po upływie którego mogą zostać zawarte umowy z Wykonawcą to 23.05.2016 r.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.

Otrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a
Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-06-17
30.05.2016 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firmą:
BATER SP. Z O.O. ul. Dźwigowa 63; 01-376 Warszawa - 197 404,13 zł.