Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

31/2016 zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Tarnów: Sprzęt Medyczny jednorazowego użytku
Numer ogłoszenia: 75376 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzęt Medyczny jednorazowego użytku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1 Łączniki do drenów Zakres 2 Drobny sprzęt ogólnomedyczny Zakres 3 Tubusy do rektoskopu Heing Zakres 4 Sondy moczowodowe z koszykami Dormia Zakres 5 Zestaw do wlewów kontrastowych Zakres 6 Igła do podawania botoksu Zakres 7 Zestawy do pomiaru OCŻ Zakres 8 Gumki do żylaków Zakres 9 Osprzęt do aparatu Infomed Zakres 10 Sonda pediatryczna z madrynem do celów urologicznych Zakres 11 Czujnik przepływu do respiratorów Zakres 12 Wkład do strzykawek Empower MR Zakres 13 Wkład do strzykawek automatycznej CT Zakres 14 Ostrza.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

a. szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego (np. załączyć ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ. b. oświadczenie Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.06.2010r z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) zał. Nr 6.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 4), 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Termin płatności - 5
3 - Termin dostawy - 5
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie pisemnego aneksu) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: a. stawki podatku od towarów i usług, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 2. W wypadku zmiany, o której mowa w pkt. 5 lit. a) powyżej, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 5 lit. b) i c) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na terenie Polski przy wykonaniu Umowy, o ile te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, przekroczą 5% - z wyłączeniem ubezpieczenia wypadkowego. 4. W przypadkach, o których mowa w pkt. 5 lit. b) i c), przed zawarciem aneksu, o którym mowa w pkt. 5, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 5 lit b) i c). Do oświadczenia Wykonawca winien dołączyć księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany Umowy wraz z projektem Aneksu. Zamawiający w materiale dowodowym będzie żądał od Wykonawcy przedłożenia dokumentów poświadczających zaistniałą okoliczność. Badanie dokumentów źródłowych nie będzie trwać dłużej niż 7 dni. 5. Aneks, o którym mowa w pkt. 5, zostanie zawarty przez Strony w terminie 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu powyższego oświadczenia i dokumentów źródłowych przez Wykonawcę, przed wejściem w życie zmian, o których mowa w pkt. 5 lit. b) i c). 6. W przypadku prowadzenia promocji w stosunku do innych odbiorców towaru objętych umową, Sprzedawca zobowiązany jest objąć promocją wyroby z przedmiotowej umowy. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów w ilości mniejszej niż określona w załączniku nr 1 do umowy. 8. W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 10, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 9. Dopuszcza się możliwość dostarczenia wyrobów medycznych po cenie niższej od wskazanej w umowie. 10. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych wyrobów medycznych objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. 11. Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie: numeru katalogowego towaru, nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań , w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego przy zachowaniu cen jednostkowych, oraz po uprzednim zaakceptowaniu towaru przez Zamawiającego. 12. W przypadku udokumentowanego braku spowodowanego chwilowym lub całkowitym wstrzymaniem realizacji części lub całości dostaw wyrobów medycznych o nazwie handlowej, nr katalogowego wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i umowie Zamawiający dopuszcza wyrób medyczny równoważny odpowiadający opisowi umieszczonemu w załączniku Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy zachowaniu cen jednostkowych, oraz po uprzednim zaakceptowaniu wyrobu medycznego równoważnego przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im. Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im. Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Łączniki do drenów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Łączniki do drenów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Drobny sprzęt ogólnomedyczny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drobny sprzęt ogólnomedyczny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Tubusy do rektoskopu Heing.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tubusy do rektoskopu Heing.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Sondy moczowodowe z koszykami Dormia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sondy moczowodowe z koszykami Dormia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zestaw do wlewów kontrastowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do wlewów kontrastowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Igła do podawania botoksu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Igła do podawania botoksu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zestawy do pomiaru OCŻ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawy do pomiaru OCŻ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Gumki do żylaków.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gumki do żylaków.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Osprzęt do aparatu Infomed.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Osprzęt do aparatu Infomed.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Sonda pediatryczna z madrynem do celów urologicznych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sonda pediatryczna z madrynem do celów urologicznych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Czujnik przepływu do respiratorów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Czujnik przepływu do respiratorów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Wkład do strzykawek Empower MR.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wkład do strzykawek Empower MR.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Wkład do strzykawek automatycznej CT.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wkład do strzykawek automatycznej CT.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Ostrza.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ostrza.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-04-04 (0160404092503-siwz biuletyn 2016 spr.31.doc)
Załącznik - 2016-04-04 (0160404092506-cenowy+opis nr 1 spr. nr.31.xls)
Załącznik - 2016-04-04 (0160404092509-formularz nr 2- spr.31.doc)
Załącznik - 2016-04-04 (0160404092513-oswiadcz nr 3 spr.31.doc)
Załącznik - 2016-04-04 (0160404092516-oswiadczenia nr 5, 6, sp.31.doc)
Załącznik - 2016-04-04 (0160404092520-umowa nr 4 spr.31.doc)
Załącznik - 2016-04-06 (0160406124157-umowa nr 4 spr.31-modyfikacja.doc)
Załącznik - 2016-04-12 (0160412134857-formularz nr 2- spr.31 - modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-04-06
Tarnów, dnia 05.04.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/31/KK/ 1308 /16
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 31/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.04.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Powołując się na zapisy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2013 r, poz, 907 z poŹn. zm.), zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień i o odpowiedź na poniższe pytanie,
dotyczące załącznika nr 4 do SIWZ Projekt umowy.

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisu projektu umowy, w zakresie § 4 pkt. 5 o treści (cyt.):
5. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiający naliczy karę umowną
w wysokoŚci 10% wartości umowy brutto
i nada mu proponowany zapis:
5. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiający naliczy karę umowną
w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości umowy brutto
Uzasadnienie:
Kara, jaka potencjalnie może zostać nałożona na Wykonawcę za zawinione przez niego rozwiązanie umowy, w żadnej
mierze nie powinna być wygórowana oraz zdecydowanie nie może obejmować tej części umowy/ która wcześniej została
już rzetelnie i należycie zrealizowana.
Wyłącznie zapis w postulowanej przez nas zmodyfikowanej, treści będzie pozostawał w zgodzie z art. 4B4 ust. 1/2
Kodeksu Cywilnego, to jest:
§1.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w
zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania
,,przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.
§2.
Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo
dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.
Prosimy wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi do SIWZ i o nadanie im tym samym
charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym postępowaniu.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 4 do SIWZ Projekt umowy § 4 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
5. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiający naliczy karę umowną
w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości umowy brutto
.
Modyfikacja została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Umowa nr 4 spr 31 - modyfikacja
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-04-06

Sprostowanie:dodano: 2016-04-12

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUZamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/31/KK/ 1425 /16 Tarnów, dnia 12.04.2016r


Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 31/2016


SPROSTOWANIE

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2 -Oferta Formularz Ogólny – w Rozdziale III pkt. 3 - wkradł się błąd:
Jest:
3.Ważność oferty 60 dni od dnia złożenia - akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania z ofertą

a powinno być:
3.Ważność oferty 30 dni od dnia złożenia - akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania z ofertą

Modyfikacja załącznika została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Formularz nr 2 – spr 31 – modyfikacja
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Otrzymują
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-04-12

Pytanie:dodano: 2016-04-12
Tarnów, dnia 12.04.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/31/KK/ 1419 /16
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 31/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.04.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakres 1, poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu da możliwość wyboru bardziej korzystnego cenowo rozwiązania.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 2 dot.: Zakres 3, poz. 1
Jakiej długości tubusów do rektoskopu oczekuje Zamawiający ?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje w tej pozycji tubusów o długości 25 cm.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-04-12

Pytanie:dodano: 2016-04-12
Tarnów, dnia 12.04.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/31/KK/ 1417 /16
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 31/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.04.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakres nr 4
Czy Zamawiający w pozycji 1 Zakresu nr 4 dopuści zaoferowanie sond bezkońcówkowych (typ Tipless), pozostałe
parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający w pozycji 2 Zakresu nr 4 dopuści zaoferowanie sond z krótką końcówką (około 2-3 mm), pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający w pozycji 3 Zakresu nr 4 dopuści zaoferowanie sond bezkońcówkowych (typ Tipless), 4 spiralne druty, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający w pozycji 2 Zakresu nr 4 dopuści zaoferowanie sond z krótką końcówką (około 2-3 mm), 4 spiralne
druty, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-04-12

Pytanie:dodano: 2016-04-12
Tarnów, dnia 12.04.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/31/KK/ 1419 /16
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 31/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.04.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakres nr 4
Pozycja 1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koszyków dormia w rozmiarze 4.5 Fr/CH – 65 cm spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2
Pozycja 2: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koszyków dormia w rozmiarze 4.5 Fr/CH – 65 cm spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3
Pozycja 3: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koszyków dormia w rozmiarze 4.5 Fr/CH – 65 cm spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4
Pozycja 4: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koszyków dormia w rozmiarze 4.5 Fr/CH – 65 cm o 5 spiralnych drutach spełniających pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5 Dotyczy Zakresu nr 6:
Pozycja 1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły o rozmiarze 3,8 Fr/CH, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-04-12

Pytanie:dodano: 2016-04-12
Tarnów, dnia 12.04.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/31/KK/ 1419 /16
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 31/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.04.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakres nr 4 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sond moczowodowych Dormia jak w opisie lecz z 5 spiralnymi drutami?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 dot.: Zakres nr 4 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sond moczowodowych Dormia jak w opisie lecz z 5 spiralnymi drutami?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-04-12

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-05-18
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271 /31 /KK / 2008 /16 Tarnów, 2016-05-18


Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 31/2015r

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 IVRA Tomasz Kaczmarek ul. Górnośląska 24/14, 00-484 Warszawa
Zakres 4 – 8.424,00 PLN
Termin płatności – 60 dni
Termin dostawy – 5 dni
03 Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. Wrocław Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30- 149 Kraków
Zakres 3 – 4.860,00 PLN
Zakres 7 –2.835,00 PLN
Zakres 14 – 104.438,16 PLN
Termin płatności – 30 dni
Termin dostawy – 5 dni
06 Meden – Inmed Sp.zo.o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
Zakres 6 – 4.860,00 PLN
Termin płatności – 30 dni
Termin dostawy – 6 dni
07 Skamex Spz.o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93- 121 Łódź
Zakres 1 – 30.834,00 PLN
Zakres 10 – 518,40 PLN
Termin płatności – 60 dni
Termin dostawy – 5 dni
08
EKOMED Spz.o.o. ul. Łotewska 17/01, 03-918 Warszawa

Zakres nr 13 – 13.824,00 PLN
Termin płatności – 60 dni
Termin dostawy – 5 dni
09 TERIM M. Siekański, G.Konieczny ul. Królowej Jadwigi 50c/1, 61-872 Poznań Zakres nr 9 – 183.783,60 PLN
Termin płatności – 30 dni
Termin dostawy – 7 dni
011
Centrala Farmaceutyczna CEFAR S.A. ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
Zakres nr 12 - 79.380,00 PLN
Termin płatności – 60 dni
Termin dostawy – 5 dni
Zakresy : 2, 5, 8 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 – „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)”- brak ofert. Zakres 11 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie: Zakres 11 – 5.400,00 PLN.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
1. Ocena ofert:
01- IVRA Tomasz Kaczmarek ul. Górnośląska 24/14, 00-484 Warszawa
02- Cook Medical Sp.zo.o. Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa
03- Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. Wrocław Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30- 149 Kraków
04 – NTM- MED. J. Krysiak ul. Wyszyńskiego 154B/1, 66-400 Gorzów Wlkp
05 – EKOMARK Spz.o.o. ul. Boguckiego 1A, 01-508 Warszawa
06 – Meden – Inmed Sp.zo.o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
07 – Skamex Spz.o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93- 121 Łódź
08- EKOMED Spz.o.o. ul. Łotewska 17/01, 03-918 Warszawa
09- TERIM M. Siekański, G.Konieczny ul. Królowej Jadwigi 50c/1, 61-872 Poznań
010- ALTERIS S.A. ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
011 – Centrala Farmaceutyczna CEFAR S.A. ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
012 – ASCLEPIOS S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
zakres 1
PUNKTY
nazwa OFERENTA 95%
Cena 5%
Termin Płatności 5%
Termin dostawy 100%
7 Skamex 95,00 2,50 1,50
Skamex 90,25 0,13 0,08 90,45
zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 5% 100%
3 Cezal Wrocław 95,00 2,50 5,00
Cezal Wrocław 90,25 0,13 0,25 90,63
zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 5% 100%
1 IVRA 95,00 5,00 5,00
IVRA 90,25 0,25 0,25 90,75
2 Cook Medical 58,81 5,00 5,00
Cook Medical 55,87 0,25 0,25 56,37
zakres 6 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 5% 100%
6 Meden Inmed 95,00 2,50 2,50
Meden Inmed 90,25 0,13 0,13 90,50
zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 5% 100%
3 Cezal Wrocław 95,00 2,50 5,00
Cezal Wrocław 90,25 0,13 0,25 90,63
zakres 9 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 5% 100%
9 Termin 95,00 2,50 1,50
Termin 90,25 0,13 0,08 90,45
zakres 10 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 5% 100%
7 Skamex 95,00 5,00 5,00
Skamex 90,25 0,25 0,25 90,75
zakres 12 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 5% 100%
11 Cefar 95,00 5,00 5,00
Cefar 90,25 0,25 0,25 90,75
zakres 13 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 5% 100%
4 NTM-Med.
NTM-Med.
8 Eko-Med. 95,00 5,00 5,00
Eko-Med. 90,25 0,25 0,25 90,75
10 Alteris 86,86 5,00 5,00
Alteris 82,51 0,25 0,25 83,01
12 Ascelpios 54,29 5,00 5,00
Ascelpios 51,57 0,25 0,25 52,07
zakres 14 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 5% 100%
3 Cezal Wrocław 95,00 2,50 5,00
Cezal Wrocław 90,25 0,13 0,25 90,633. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:
• NTM- MED. J. Krysiak ul. Wyszyńskiego 154B/1, 66-400 Gorzów Wlkp w zakresie 13 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego– jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
 Zamawiający wymagał w Formularzu cenowym (załącznik nr 1) w kolumnie 13 podania parametru oferowanego. Brak wpisu.

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:
1.
Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 23.05.2016r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-05-24
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 31/2015r .wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 209.000 euro zawarto umowę w:
w dniu 24 .05 2016r. podpisano umowy z Wykonawcami:


Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 IVRA Tomasz Kaczmarek ul. Górnośląska 24/14, 00-484 Warszawa
Zakres 4 – 8.424,00 PLN
Termin płatności – 60 dni
Termin dostawy – 5 dni
03 Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. Wrocław Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30- 149 Kraków
Zakres 3 – 4.860,00 PLN
Zakres 7 –2.835,00 PLN
Zakres 14 – 104.438,16 PLN
Termin płatności – 30 dni
Termin dostawy – 5 dni
06 Meden – Inmed Sp.zo.o. ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
Zakres 6 – 4.860,00 PLN
Termin płatności – 30 dni
Termin dostawy – 6 dni
07 Skamex Spz.o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93- 121 Łódź
Zakres 1 – 30.834,00 PLN
Zakres 10 – 518,40 PLN
Termin płatności – 60 dni
Termin dostawy – 5 dni
08
EKOMED Spz.o.o. ul. Łotewska 17/01, 03-918 Warszawa

Zakres nr 13 – 13.824,00 PLN
Termin płatności – 60 dni
Termin dostawy – 5 dni
09 TERIM M. Siekański, G.Konieczny ul. Królowej Jadwigi 50c/1, 61-872 Poznań Zakres nr 9 – 183.783,60 PLN
Termin płatności – 30 dni
Termin dostawy – 7 dni
011
Centrala Farmaceutyczna CEFAR S.A. ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa
Zakres nr 12 - 79.380,00 PLN
Termin płatności – 60 dni
Termin dostawy – 5 dni