Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

36-dostawa leków, leków z programu lekowego i wniosków na sprowadzenie leku spoza receptariusza szpitalnego; płynnej substancji hemostatycznej aplikowanej ze strzykawki

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl

Tarnów: sukcesywna dostawa leków, leków z programu lekowego i wniosków na sprowadzenie leku spoza receptariusza szpitalnego; płynnej substancji hemostatycznej aplikowanej ze strzykawki dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 74590 - 2016; data zamieszczenia: 01.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa leków, leków z programu lekowego i wniosków na sprowadzenie leku spoza receptariusza szpitalnego; płynnej substancji hemostatycznej aplikowanej ze strzykawki dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa leków, leków z programu lekowego i wniosków na sprowadzenie leku spoza receptariusza szpitalnego; płynnej substancji hemostatycznej aplikowanej ze strzykawki dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze zakresy (1-7)..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 7 694,00 zł. lub na poszczególne zakresy: ZAKRES Wadium 1. 216 2. 1 264 3. 576 4. 1 080 5. 1 575 6. 1 688 7. 1 296

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia, jeśli jest wymagany przez przepisy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował aktualną koncesją lub zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwoleniem GIF na wytwarzanie produktów leczniczych, (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 31.03.2016 roku.) 2) Karta techniczna lub katalogowa potwierdzająca spełnienie opisu przedmiotu zamówienia - dotyczy zakresów nr 5 i 6. 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 4)oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98
2 - Termin płatności - 2
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) numeru katalogowego produktu, b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, c) przedmiotowym (produkt zamienny), d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie), e) sposobu konfekcjonowania, f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Chloroprocaini hydrochloridum r-r do wstrzykiwań.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Chloroprocaini hydrochloridum r-r do wstrzykiwań 10mg/ml amp. 5ml x 10 Op. 30.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Imipenem + Cilastatin fiol..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Imipenem + Cilastatin fiol. 500mg +500mg x 10 Op. 120.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Palonosetron r-r do wstrzykiwań.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Palonosetron r-r do wstrzykiwań 250mcg/5ml Fiol. 60.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Toxinum botulinicum typum a ad iniectabile 100j.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Toxinum botulinicum typum a ad iniectabile 100j Fiol. 60.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Płynna matryca hemostatyczna, pojemność minimum 5ml.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Płynna matryca hemostatyczna, pojemność minimum 5ml. Zawierająca w zestawie : Gelatin Matrix pochodzenia wołowega lub wiepszowego liofilizowaną trombinę ludzką 2000-25000j.m, roztwór chlorku wapnia 200 µmol (CACL2 niezbędnego dla zwiększenia skuteczności hemostatycznej). Końcówki do aplikacji o różnej głębokości i kącie pola operacyjnego. Czas gotowości do użycia minimum 8 godzin po zmieszaniu. szt. 50.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Płynna matryca hemostatyczna, pojemność minimum 5ml.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Płynna matryca hemostatyczna, pojemność minimum 5ml. Zawierająca w zestawie : Gelatin Matrix pochodzenia wołowega liofilizowaną trombinę ludzką 2000-25000j.m. Końcówki do aplikacji o różnej głębokości i kącie pola operacyjnego. Czas gotowości do użycia minimum 8 godzin po zmieszaniu. szt. 50.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: MEROPENEM r-r do inf.1g.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: MEROPENEM r-r do inf.1g Szt. 2400.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8.


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-04-01 (0160401130055-36-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2016-04-01 (0160401130100-zalacznik nr 1b.xls)
Zał±cznik - 2016-04-01 (0160401130105-wzor umowy.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-04-06
OdpowiedĽ:dodano: 2016-04-06
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-36-1304/16 Tarnów, dnia 05.04.2016 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa leków, leków z programu lekowego i wniosków na sprowadzenie leku spoza receptariusza szpitalnego; płynnej substancji hemostatycznej aplikowanej ze strzykawki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 36/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 05.04.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zapytanie 1:
Czy Zamawiaj±cy w zakresie Nr 7 poz. 1 (MEROPENEM r-r do inf. 1g) wymaga, aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemi±, która występuje w zwi±zku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki zwi±zek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia ¶ródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki zwi±zek?
OdpowiedĽ: Nie.

Zapytanie 2:
Czy Zamawiaj±cy w zakresie Nr 7 poz. 1 (MEROPENEM r-r do inf. 1g) wymaga, aby trwało¶ć roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?
OdpowiedĽ: Nie.

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-04-26
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG-271-KS-36-1601/16 Tarnów, 2016-04-26

Dotyczy: sukcesywna dostawa leków, leków z programu lekowego i wniosków na sprowadzenie leku spoza receptariusza szpitalnego; płynnej substancji hemostatycznej aplikowanej ze strzykawki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 36/2016


Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto/ Kryterium oceny ofert
01 Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa rafal_wojcicki@baxter.com
Zakres 6 – 50 760,00
Termin płatno¶ci 60 dni
02 PPHU „Specjał” Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 80/5; 00-175 Warszawa, Hurtowania Farmaceutyczna, ul. B. Żeleńskiego 5,
35-105 Rzeszów biuro@cezal.rzeszow.pl
Zakres 2 – 22 252,32
Termin płatno¶ci 60 dni
04 Konsorcjum: Lider: PGF Utrica Sp. z .o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Konsorcjent: „Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zb±szyńska 3, 91-342 ŁódĽ, przetargi@urtica.pl
Zakres 1 – 6 844,82
Zakres 3 – 12 972,96
Zakres 7 – 36 907,49
Termin płatno¶ci 60 dni
07 Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.,
ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa; przetargi.mdd@its.jnj.com
Zakres 5 – 47 520,00
Termin płatno¶ci 60 dni
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofert: Kryterium cena: 98%; Kryterium Termin płatno¶ci: 2%

Zakres 1 CENA Termin płatno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
4 PGF Urtica/ PGF S.A. 100,000 100,000
PGF Urtica/ PGF S.A. 98,000 2,000 100,000
Zakres 2 CENA Termin płatno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
2 Specjał sp. z o.o. Rzeszów 100,000 100,000
Specjał sp. z o.o. Rzeszów 98,000 2,000 100,000
4 PGF Urtica/ PGF S.A. 74,649 100,000
PGF Urtica/ PGF S.A. 73,156 2,000 75,156
5 SALUS INTERNATIONAL 83,858 100,000
SALUS INTERNATIONAL 82,181 2,000 84,181
Zakres 3 CENA Termin płatno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
4 PGF Urtica/ PGF S.A. 100,000 100,000
PGF Urtica/ PGF S.A. 98,000 2,000 100,000
3 SALUS INTERNATIONAL 98,962 100,000
SALUS INTERNATIONAL 96,983 2,000 98,983
Zakres 5 CENA Termin płatno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
1 BAXTER POLSKA SP. Z O.O. 93,617 100,000
BAXTER POLSKA SP. Z O.O. 91,745 2,000 93,745
7 J&J POLAND SP. Z O.O. 100,000 100,000
J&J POLAND SP. Z O.O. 98,000 2,000 100,000
Zakres 6 CENA Termin płatno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
1 BAXTER POLSKA SP. Z O.O. 100,000 100,000
BAXTER POLSKA SP. Z O.O. 98,000 2,000 100,000
Zakres 7 CENA Termin płatno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
2 Specjał sp. z o.o. Rzeszów 98,336 100,000
Specjał sp. z o.o. Rzeszów 96,369 2,000 98,369
4 PGF Urtica/ PGF S.A. 100,000 100,000
PGF Urtica/ PGF S.A. 98,000 2,000 100,000
5 SALUS INTERNATIONAL 99,226 100,000
SALUS INTERNATIONAL 97,242 2,000 99,242
6 NEUCA S.A. 98,011 100,000
NEUCA S.A. 96,051 2,000 98,051


3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa rafal_wojcicki@baxter.com
2) PPHU „Specjał” Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 80/5; 00-175 Warszawa, Hurtowania Farmaceutyczna, ul. B. Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów biuro@cezal.rzeszow.pl
3) Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice; Farmacol – Logistyka Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, przetargi@farmacol.com.pl
4) Konsorcjum: Lider: PGF Utrica Sp. z .o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Konsorcjent: „Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zb±szyńska 3, 91-342 ŁódĽ, przetargi@urtica.pl
5) Salus International Spółka z .o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice; m.andzel@salusint.com.pl
6) Neuca S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń; Adres do korespondencji: Biuro Handlowe w Katowicach ul. Porcelanowa 76, 40-246 Katowice; tatiana.kocur@neuca.pl
7) Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa; przetargi.mdd@its.jnj.com
4. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.


5. Jednocze¶nie, Zamawiaj±cy informuje, iż:
 zakres nr 4 unieważniono- z uwagi na to, iż jedynym kryterium oceny nie było kryterium ceny w postępowaniu nie mogła znaleĽć zastosowania instytucja składania ofert dodatkowych opisana w art. 91 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Doszło zatem do sytuacji, kiedy w postępowaniu w w/w zakresie 4 nie można wyłonić jednej oferty najkorzystniejszej. Sytuację tak± należy traktować jako wadę postępowania uniemożliwiaj±c± zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, skutkuj±c± obowi±zkiem unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiaj±cy może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w którym nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Umowy zostan± zawarte w dniu 29.04.2016


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Otrzymuj±: Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-05-02
29.04.2016 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
1. Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa rafal_wojcicki@baxter.com
Zakres 6 – 50 760,00
2. PPHU „Specjał” Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 80/5; 00-175 Warszawa, Hurtowania Farmaceutyczna, ul. B. Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów Zakres 2 – 22 252,32
3. Konsorcjum:PGF Utrica Sp. z .o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Konsorcjent: „Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zb±szyńska 3, 91-342 ŁódĽ,
Zakres 1 – 6 844,82, Zakres 3 – 12 972,96; Zakres 7 – 36 907,49
4. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa; Zakres 5 – 47 520,00