Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

26-Przedmiotem zamówienia jest świadczenie ciągłej usługi ochrony fizycznej terenu oraz obiektów szpitalnych (budynki i budowle) w tym również Ośrodka Zdrowia Psychicznego zlokalizowanych w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178 a i 178 na działkach o nr 164/21

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie ciągłej usługi ochrony fizycznej terenu oraz obiektów szpitalnych (budynki i budowle) w tym również Ośrodka Zdrowia Psychicznego zlokalizowanych w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178 a i 178 na działkach o nr 164/21 obr. 213 i 33/24 obr. 221 dzielnica Rzędzin
Numer ogłoszenia: 62404 - 2016; data zamieszczenia: 18.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasza.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie ciągłej usługi ochrony fizycznej terenu oraz obiektów szpitalnych (budynki i budowle) w tym również Ośrodka Zdrowia Psychicznego zlokalizowanych w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178 a i 178 na działkach o nr 164/21 obr. 213 i 33/24 obr. 221 dzielnica Rzędzin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie ciągłej usługi ochrony fizycznej terenu oraz obiektów szpitalnych (budynki i budowle) w tym również Ośrodka Zdrowia Psychicznego zlokalizowanych w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178 a i 178 na działkach o nr 164/21 obr. 213 i 33/24 obr. 221 dzielnica Rzędzin.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości 21 000,00.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w tym zakresie posiadają Koncesja, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem publicznym. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia koncesja, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem publicznym.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Oświadczenie o dysponowaniu grupą interwencyjną. - Oświadczenie, że zadeklarowana przez Wykonawcę w ofercie jako przedmiot zamówienia usługa będzie wykonywana przy użyciu osób posiadających niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także spełniać będzie inne wymagania określone obowiązującym prawemIII.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. sumę ubezpieczenia 600 000,00 zł.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
•oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, 3) Oświadczenie o dysponowaniu grupą interwencyjną ( załącznik nr 4 do SIWZ ) 4) Oświadczenie, że zadeklarowana przez Wykonawcę w ofercie jako przedmiot zamówienia usługa będzie wykonywana przy użyciu osób posiadających niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także spełniać będzie inne wymagania określone obowiązującym prawem oraz określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ ( załącznik nr 4 do SIWZ ) 5) potwierdzenie wniesienia wadium/ gwarancji

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 70
2 - Czas przybycia grupy interwencyjnej - 30

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego f) wystąpienia niezależnych od stron umowy zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy. Zmiana tych osób musi być uzgodniona przez Zamawiającego, kwalifikacje i oświadczenia wskazanych osób muszą być, co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne; g) obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. h) Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-03-18 (0160318141628-specyfikacja26.docx)
Zał±cznik - 2016-03-18 (0160318141632-qp-o34.pdf)
Zał±cznik - 2016-03-18 (0160318141635-kodeks etyki.pdf)
Zał±cznik - 2016-03-23 (0160323122606-wzor umowy - modyfikacja.docx)
Zał±cznik - 2016-03-25 (0160325130137-zalacznik nr 1 - modyfikacja.docx)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-03-23
OdpowiedĽ:dodano: 2016-03-23
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-26-1153/16 Tarnów, dnia 22.03.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest ¶wiadczenie ci±głej usługi ochrony fizycznej terenu oraz obiektów szpitalnych (budynki i budowle) w tym również O¶rodka Zdrowia Psychicznego zlokalizowanych w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178 a i 178 na działkach o nr 164/21 obr. 213 i 33/24 obr. 221 dzielnica Rzędzin Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy– sprawa nr 26/2016

W odpowiedzi na zapytania z dnia 21.03.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Działaj±c na podstawie art.181 ust. 1 ustawy PZP informuję o następuj±cych czynno¶ciach oraz zaniechaniach Zamawiaj±cego w postępowaniu którego przedmiotem jest „Ochrona fizyczna terenu oraz obiektów szpitalnych (budynki i budowle) w tym również O¶rodka Zdrowia Psychicznego zlokalizowanych w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178 a i 178 na działkach o nr 164/21 obr. 213 i 33/24 obr. 221 dzielnica Rzędzin Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w okresie 24 miesięcy”
1. zaniechaniu wprowadzenia do umowy o zamówienie publiczne postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysoko¶ci wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług,
b. wysoko¶ci minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paĽdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko¶ci stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Ustawa Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: pzp), w art. 142 ust. 5 nakazuje zamawiaj±cemu w umowach trwaj±cych powyżej 12 miesięcy – a z takow± mamy do czynienia w przedmiotowym postępowaniu, okre¶lić zasady waloryzowania zamówienia, przy czym waloryzacja ta musi odpowiadać (tj. być równa) zwiększeniu kosztów realizacji kontraktu w zwi±zku ze zmianami w obowi±zuj±cych przepisach prawa. Maj±c powyższe na względzie, informujemy, że Zamawiaj±cy nie wypełnił obowi±zku wynikaj±cego z dyspozycji przepisu art. 142 ust. 5 pzp, gdyż tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zawiera postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysoko¶ci wynagrodzenia wykonawcy.
Podkre¶lić należy, iż uzasadnieniem nowelizacji przywołanego przepisu art. 142 pzp było m.in. że: „w praktyce zamawiaj±cych wła¶ciwie nieobecne było wł±czanie do wzorów umów tzw. klauzul waloryzacyjnych. Przygotowana przez zamawiaj±cych tre¶ć wzorów (projektów) umów, nie pozwalała na uwzględnienie w ostatecznych rozliczeniach nawet znacznych, niezależnych od wykonawców, zmian kosztów wykonania zamówienia, zwłaszcza dotycz±cych zmian wysoko¶ci obci±żeń publicznoprawnych. W efekcie, przy niewysokich marżach, pozornie niewielka zmiana np. podatku od towarów i usług (VAT) powodowała utratę marży, a w konsekwencji prowadziła do pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Powyższe prowadziło do znacznego ograniczania przez przedsiębiorców kosztów wykonania zamówienia. Wyżej wskazane sytuacje odnosiły się przede wszystkim do umów wieloletnich, w trakcie trwania których wykonawcy byli zaskakiwani zmianami ciężarów publicznoprawnych oraz kosztami okre¶lanymi przez przepisy prawa. Ponadto, skutki dotycz±ce zmian wynagrodzenia odczuwaj± także pracownicy, przy czym jednocze¶nie zamawiaj±cy s± narażeni na pogorszenie jako¶ci wykonywanego zamówienia, np. przez zast±pienie materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia materiałami tańszymi, które zazwyczaj s± materiałami niższej jako¶ci. Zniwelowanie powyższych działań może nast±pić dzięki wprowadzeniu zasady obowi±zku wprowadzania do umów zapisów dotycz±cych odpowiedniej zmiany wysoko¶ci wynagrodzenia w ¶ci¶le okre¶lonych przypadkach”.
A zatem zamawiaj±cy powinien nie tylko przewidzieć możliwo¶ć zmian wynagrodzenia w tre¶ci SIWZ, lecz także precyzyjnie okre¶lić:
1) od jakiego momentu obowi±zywania umowy wynagrodzenie wykonawcy będzie waloryzowane,
2) termin, od którego będzie obowi±zywało zwaloryzowane wynagrodzenie;
3) z jak± częstotliwo¶ci± waloryzacja będzie dokonywana,
4) o jak± warto¶ć lub wielko¶ć waloryzacja będzie dokonywana;
5) jaki będzie mechanizm waloryzowania wynagrodzenia wykonawcy przewidziany w zawartej umowie.
Wnosimy o wypełnienie dyspozycji art. 142 ust. 5 pzp – wraz z precyzyjnym okre¶leniem zasad dokonywania zmian wynagrodzenia umownego.

OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje zapisy § 13 w zał±czniku nr 6 - wzór umowy. Zmodyfikowany zał±cznik znajduje się na stronie Zamawiaj±cego w plikach do pobrania.

Otrzymuj±: Adresat + zał±cznik
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2016-03-24
OdpowiedĽ:dodano: 2016-03-24
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-26-1166/16 Tarnów, dnia 23.03.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest ¶wiadczenie ci±głej usługi ochrony fizycznej terenu oraz obiektów szpitalnych (budynki i budowle) w tym również O¶rodka Zdrowia Psychicznego zlokalizowanych w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178 a i 178 na działkach o nr 164/21 obr. 213 i 33/24 obr. 221 dzielnica Rzędzin Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy– sprawa nr 26/2016

W odpowiedzi na zapytania z dnia 21.03.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Zamawiaj±cy wymaga, aby wykonawca wyposażył pracowników ochrony w ¶rodki przymusu bezpo¶redniego - prosimy o sprecyzowanie , które ¶rodki przymusu oraz w jakiej ilo¶ci.
OdpowiedĽ: Pracownicy ochrony powinni zostać wyposażeni w ¶rodki przymusu bezpo¶redniego umożliwiaj±ce należyte wykonanie umowy, dobrane do charakteru zadań objętych zamówieniem.

2. Ponieważ Zamawiaj±cy wymaga stało¶ci cen przez okres obowi±zywania umowy, pytanie - czy na dzień składania ofert Zamawiaj±cy przewiduje przeznaczyć ¶rodki na planowane przez rz±d podwyżki od wrze¶nia br. i ewentualne podwyżki w roku przyszłym?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy przewiduje zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz dostosowuje postanowienia umowy do tego przepisu . Zmodyfikowany zał±cznik nr 6 znajduje się na stronie Zamawiaj±cego w plikach do pobrania.

3. Czy Zamawiaj±cy zapewnia warunki socjalne dla pracowników ochrony i jaka jest odpłatno¶ć za wynajem pomieszczeń?
OdpowiedĽ: Nie. Istnieje możliwo¶ć spożycia posiłku własnego w warunkach jadalni lub zakupu.

4. Czy osoba monitoruj±ca obraz z kamer wliczona jest do stanu 4 osób obsługi ochrony na zmianie?
OdpowiedĽ: Tak.

5. Jaka jest wymagana ilo¶ć ¶rodków ł±czno¶ci bezprzewodowej tj. telefonów komórkowych, radiotelefonów oraz które z w/w urz±dzeń zaleca Zamawiaj±cy?
OdpowiedĽ: Telefony komórkowe w ilo¶ci 4 szt.

6. Czy służbę mog± pełnić pracownicy ochrony posiadaj±cy orzeczon± grupę o niepełnosprawno¶ci?
OdpowiedĽ: Tak.

Jednocze¶nie zamawiaj±cy modyfikuje zapis SIWZ str.5- 6 dotycz±cego podmiotu trzeciego który otrzymuje brzmienie:
Podmiot trzeci
Wykonawca może polegać na wiedzy i do¶wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno¶ciach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego ł±cz±cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi±zany jest udowodnić zamawiaj±cemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególno¶ci przedstawiaj±c w tym celu pisemne zobowi±zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Udowadniaj±c powyższe okoliczno¶ci wykonawca przedłoży dokumenty dotycz±ce podmiotu udostępniaj±cego zasobów, w zakresie okre¶lonym odpowiednio w pkt. 8-10 w zależno¶ci od tego, spełnienie, jakiego warunku wykonawca udowadnia powołuj±c się na współpracę z tym podmiotem. Je¶li podmioty te brać będ± udział w realizacji czę¶ci zamówienia wykonawca zobligowany jest przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dodatkowo dokumenty podane w pkt.4.1. ppkt.3-4;6-7 W takich wypadkach kopie tych dokumentów po¶wiadcza za zgodno¶ć podmiot udostępniaj±cy zasoby.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym opisem.

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor szpitala Anna Czech

Protest:dodano: 2016-03-25
OdpowiedĽ:dodano: 2016-03-25
Tarnów, 2016-03-25

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest ¶wiadczenie ci±głej usługi ochrony fizycznej terenu oraz obiektów szpitalnych (budynki i budowle) w tym również O¶rodka Zdrowia Psychicznego zlokalizowanych w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178 a i 178 na działkach o nr 164/21 obr. 213 i 33/24 obr. 221 dzielnica Rzędzin Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy– sprawa nr 26/2016

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 26/2016


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm.). działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadza zmiany w tre¶ci zał±cznika nr 1 – Formularz oferty, poprzez dodanie w pkt. 1 formularza ppkt. C o następuj±cej tre¶ci:


C/. ¦rednia stawki wynagrodzenia brutto za 1h na dzień składania ofert ………………( przy czym stawka godzinowa nie może być niższa niż iloraz minimalnego wynagrodzenia za prace okre¶lonego w odrębnych przepisach i liczby godzin pracy w miesi±cu składania ofert )


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem .

Dyrektor Szpitala Anna Czech
(podpis Kierownika Zamawiaj±cego

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-03-31
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
email: kstrzalba@lukasz.med.pl

WYKONAWCY,
KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

Nasz znak:SWLOG-271-KS-26-1233/16 Tarnów, dnia 31.03.2016

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest ¶wiadczenie ci±głej usługi ochrony fizycznej terenu oraz obiektów szpitalnych (budynki i budowle) w tym również O¶rodka Zdrowia Psychicznego zlokalizowanych w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178 a i 178 na działkach o nr 164/21 obr. 213 i 33/24 obr. 221 dzielnica Rzędzin Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy– sprawa nr 26/2016

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania na „¶wiadczenie ci±głej usługi ochrony fizycznej terenu oraz obiektów szpitalnych (budynki i budowle) w tym również O¶rodka Zdrowia Psychicznego zlokalizowanych w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178 a i 178 na działkach o nr 164/21 obr. 213 i 33/24 obr. 221 dzielnica Rzędzin Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie”

Uzasadnienie:
1. Zamawiaj±cy unieważnia postępowanie gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, któr± zamawiaj±cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 861 000,00 zł. brutto

2. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) Agencja Ochrony „Security 24” Spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci±, ul. Pomianowska 7,
32-800 Brzesko
2) „DERSŁAW” Sp. z o.o., ul. Ruszczańska 24, 28-230 Połaniec


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a
Podpisał: Z-ca Dyrektora Szpitala Zdzisław Wolak