Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

22/16 zakup i dostawa podłoży i testów dla Pracowni Mikrobiologii

Tarnów: zakup i dostaw podłoży i testów
Numer ogłoszenia: 55502 - 2016; data zamieszczenia: 11.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i dostaw podłoży i testów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zakup i dostaw podłoży i testów Agarek amerykański Test lateksowy aglutynacyjny do wykrywania CF i białka A u Staphyloccocus aureus Test lateksowy aglutynacyjny do wykrywania antygenów grupowych paciorkowców Szybki test kasetkowy w kierunku wirusów RSV Szybki test kasetkowy do wykrywania Norovirusa w kale Test do wykrywania gatunków i oceny wrażliwości na leki przeciwgrzybicze drożdży (nystatyna, amphoterycyna, flucytozyna, econalozl, ketokonazol, klotrimazol, mikonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

- Oświadczenie Wykonawcy, że jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz.U.z dnia 17 czerwca 2010r.) uprawniających do wprowadzenia, obrotu i do używania na terenie RP odczynników będących przedmiotem umowy. - Katalogi/Foldery lub ulotki informacyjne w języku polskim lub inne materiały informacyjne, potwierdzające wymagane parametry z zaznaczeniem i podaniem strony (ZAŁACZNIK NR 2 - Parametry wymagane)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 3), 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Termin płatności - 10
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 2 ust. 7. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności , gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego 3. Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania stałości cen przez cały okres obowiązywania umowy. 4.Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie pisemnego aneksu) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 5.W wypadku zmiany, o której mowa w pkt. 4 lit. a) powyżej, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. 6.W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 4 lit. b) i c) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na terenie Polski przy wykonaniu Umowy, o ile te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, przekroczą 5% - z wyłączeniem ubezpieczenia wypadkowego. 7.W przypadkach, o których mowa w pkt. 4 lit. b) i c), przed zawarciem aneksu, o którym mowa w pkt. 4, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 4 lit b) i c). Do oświadczenia Wykonawca winien dołączyć księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany Umowy wraz z projektem Aneksu. Zamawiający w materiale dowodowym będzie żądał od Wykonawcy przedłożenia dokumentów poświadczających zaistniałą okoliczność. Badanie dokumentów źródłowych nie będzie trwać dłużej niż 7 dni. 8.Aneks, o którym mowa w pkt. 4, zostanie zawarty przez Strony w terminie 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu powyższego oświadczenia i dokumentów źródłowych przez Wykonawcę, przed wejściem w życie zmian, o których mowa w pkt. 4 lit. b) i c). 9.W przypadku prowadzenia promocji w stosunku do innych odbiorców towaru objętych umową, Sprzedawca zobowiązany jest objąć promocją wyroby z przedmiotowej umowy. 10.W przypadku udokumentowanego braku spowodowanego chwilowym lub całkowitym wstrzymaniem realizacji części lub całości dostaw przedmiotu umowy o nazwie handlowej, nr katalogowego wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i umowie Zamawiający dopuszcza przedmiotu umowy równoważny odpowiadający opisowi umieszczonemu w załączniku Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy zachowaniu cen jednostkowych, oraz po uprzednim zaakceptowaniu wyrobu medycznego równoważnego przez Zamawiającego. 11.Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie: numeru katalowego towaru, nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań , w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego przy zachowaniu cen jednostkowych, oraz po uprzednim zaakceptowaniu towaru przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-03-11 (0160311131530-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2016-03-11 (0160311131534-formularz ogolny - zal nr 1.xls)
Załącznik - 2016-03-11 (0160311131537-projekt umowy.doc)
Załącznik - 2016-03-11 (0160311131542-zal nr 1a - asortymentowo cenowy.doc)
Załącznik - 2016-03-11 (0160311131545-zal nr 2 - warunki podlozy.doc)
Załącznik - 2016-03-11 (0160311131548-zalacznik nr 3,4 - oswiadczenia.doc)
Załącznik - 2016-03-18 (0160318133116-umowa modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-03-17
Tarnów, dnia 16.03.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/22/KK/ 1077/16
Dot. Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę: testów i podłoży nr sprawy 22/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.03.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot. Projekt umowy: § 1 ust 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jednorazową dostawę wymienionych w ustępie dokumentów (po podpisaniu umowy wraz z umową), a następnie każdorazowo w przypadku aktualizacji dokumentów i jednocześnie wykreśli zapis znajdujący się w § 4 ust 2?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 2 Dotyczy ZAKRES Nr 1 - TESTY I PODŁOŻA poz.4:
Czy Zamawiający wymaga aby zestaw testowy zawierał zewnętrzną kontrolę dodatnią oraz ujemną?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-03-17

Pytanie:dodano: 2016-03-17
Tarnów, dnia 17.03.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/22/KK/ 1077 /16
Dot. Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę: testów i podłoży nr sprawy 22/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.03.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakres 1
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 4 i 5 do osobnego zakresu w celu zwiększenia konkurencyjności złożonych ofert?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-03-17

Pytanie:dodano: 2016-03-17
Tarnów, dnia 17.03.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167
znak pisma: SWLOG-271/22/KK/ 1077 /16
Dot. Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę: testów i podłoży nr sprawy 22/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.03.2016r. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 dot. projektu umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 2 ust. 1 :
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”. Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia U stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny", izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy". Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10). Dodatkowo, chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż powyższa konstrukcja kwestionowanego zapisu stoi w rażącej dysproporcji względem zapisu § 4 ust.6, w którym Zamawiający określił wysokość kary umownej, liczonej od wartości niezrealizowanej wartości umowy brutto. Jeżeli Zamawiający zakłada zmniejszenie konsumpcji przedmiotu zamówienia, pozbawiając jednocześnie Wykonawców „wynagrodzenia uzupełniającego” lub „innych roszczeń”, to wydaje się być zasadnym wprowadzenie równowagi dla drugiej strony kontraktu zarówno poprzez modyfikację § 2 jak i § 4 ust.6 przedmiotowej umowy.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Ilości podane w SIWZ zostały obliczone z należytą starannością.
Pytanie 2 dot. projektu umowy:
W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacja zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.
Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu: „Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizacje maksymalnie …. dostaw miesięcznie, co daje liczbę ….. dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Ilości badań zależne są od potrzeb poszczególnych oddziałów i procedur tam obowiązujących. Zamawiający systematycznie co miesiąc wg ilości podanych w SIWZ będzie zamawiał potrzebne testy, podłoża.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-03-17

Pytanie:dodano: 2016-03-18
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 18.03.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/22/AH/ 1098 /2016

Dotyczy: sukcesywna dostawa podłoży i testów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – spr. 22/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.03.2016 r., Zamawiający wyjaśnia:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by Wykonawca nie dostarczał do każdej dostawy kart charakterystyki od-czynników, jeżeli dokumentacja ta zostanie dostarczona wraz z pierwszą dostawą zamówionych odczynni-ków laboratoryjnych w formie zbindowanej książki?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w § 1 ust. 6 projektu umowy. Zapis po modyfikacji brzmi:

„Wykonawca wraz z każdą dostawą towaru , dostarczy Zamawiającemu w wersji papierowej:
- Certyfikaty do każdej serii testów i podłoży

Jednorazowo wraz z pierwszą dostawą oraz po każdej aktualizacji:
- Karty charakterystyki odczynników
- wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC zgodnie z normami EUCAST”.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 agarku amerykańskiego w probówce ozna-kowanej: symbolem podłoża, numerem serii i datą ważności, bez podawania godziny rozlania podłoża?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów pakowanych w kartonowe pudełko z oznakowa-niem: symbol podłoża, numer serii i datą ważności, bez podawania godziny rozlania podłoża?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 testu INTEGRAL SYSTEM YEASTS zawiera-jącego 20 testów pakowanych po 10 x 2 sztuki?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 testu INTEGRAL SYSTEM YEASTS zawiera-jącego 24 studzienki?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przypadku nieterminowej realizacji obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 6?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z wysokości 100,00 zł na 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przypadku nieterminowej realizacji obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 6?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Jednocześnie Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 1 udzielonej w dniu 16.03.2016 r znak pisma: SWLOG-271/22/kk/1077/16. Odpowiedź brzmiała: „ Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian”, natomiast odpowiedź winna brzmieć:
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w § 1 ust. 6 projektu umowy. Zapis po modyfikacji brzmi:

„Wykonawca wraz z każdą dostawą towaru , dostarczy Zamawiającemu w wersji papierowej:
- Certyfikaty do każdej serii testów i podłoży

Jednorazowo wraz z pierwszą dostawą oraz po każdej aktualizacji:
- Karty charakterystyki odczynników
- wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC zgodnie z normami EUCAST”.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem

Podpisał
Z-ca Dyr. ds. Pielęgniarstwa
Zdzisław Wolak
Otrzymują:
- Adresat +załącznik
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2016-03-18

Pytanie:dodano: 2016-04-06
Odpowiedź:dodano: 2016-04-06
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271 /22 /KK / 1303 /16 Tarnów, 2016-04-06

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa podłoży i testów dla Działu Diagnostyki Laboratoryjne Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy 22/2016

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę podłoży i testów wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
02
BioMaxima S.A. ul. Vetterów5, 20-277 Lublin
Zakres nr 1 – 31.956,12 PLN
Termin Płatności: 60 dni

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
1. Ocena ofert:
zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% Cena 10%
Termin Płatności 100%
2 BioMaxima 90,00 10,00
BioMaxima 81,00 1,00 82,00
3 Argenta 87,57 10,00
Argenta 78,81 1,00 79,81
4 Diag-med. 68,63 10,00
Diag-med. 65,20 1,00 66,20

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
01- GRASO Zenon Sobiecki, 83-200 Starogard Gd. – Krąg 4A,
02- BioMaxima S.A. ul. Vetterów5, 20-277 Lublin ,
03- Argenta Sp.zo.o. Sp.K. ul. Polska 114, 60-401 Poznań
04- Diag-Med. Ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa

3. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:
• 01 - GRASO Zenon Sobiecki, 83-200 Starogard Gd. – Krąg 4A, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 90 ust 3 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – niezłożenie wyjaśnień przez wezwanego Wykonawcę rażąco niskiej ceny:
Zamawiający wezwał Wykonawcę pismem z dnia 30.03.2106r. Znak: SWLOG-271/22/KK/1230/16 do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Wykonawca nie złożył wyjaśnień.

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:
1.
Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 07.03.2016r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-04-06
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271 /22 /KK / 1303 /16 Tarnów, 2016-04-06

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa podłoży i testów dla Działu Diagnostyki Laboratoryjne Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy 22/2016

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę podłoży i testów wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
02
BioMaxima S.A. ul. Vetterów5, 20-277 Lublin
Zakres nr 1 – 31.956,12 PLN
Termin Płatności: 60 dni

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
1. Ocena ofert:
zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 90% Cena 10%
Termin Płatności 100%
2 BioMaxima 90,00 10,00
BioMaxima 81,00 1,00 82,00
3 Argenta 87,57 10,00
Argenta 78,81 1,00 79,81
4 Diag-med. 68,63 10,00
Diag-med. 65,20 1,00 66,20

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
01- GRASO Zenon Sobiecki, 83-200 Starogard Gd. – Krąg 4A,
02- BioMaxima S.A. ul. Vetterów5, 20-277 Lublin ,
03- Argenta Sp.zo.o. Sp.K. ul. Polska 114, 60-401 Poznań
04- Diag-Med. Ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa

3. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:
• 01 - GRASO Zenon Sobiecki, 83-200 Starogard Gd. – Krąg 4A, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 90 ust 3 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – niezłożenie wyjaśnień przez wezwanego Wykonawcę rażąco niskiej ceny:
Zamawiający wezwał Wykonawcę pismem z dnia 30.03.2106r. Znak: SWLOG-271/22/KK/1230/16 do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Wykonawca nie złożył wyjaśnień.

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:
1.
Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 07.03.2016r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-04-07

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa podłoży i testów dla Działu Diagnostyki Laboratoryjne Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy 22/2016. wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 209.000 euro zawarto umowę w:
w dniu 07 .04 2016r. podpisano umowy z Wykonawcą:


Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
02
BioMaxima S.A. ul. Vetterów5, 20-277 Lublin
Zakres nr 1 – 31.956,12 PLN
Termin Płatności: 60 dni