Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

18-sukcesywna dostawa leków, Sandoglobuliny, Anagrelidum, Glatirameri acetas dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl

Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa leków, Sandoglobuliny, Anagrelidum, Glatirameri acetas dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 19045 - 2016; data zamieszczenia: 25.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa leków, Sandoglobuliny, Anagrelidum, Glatirameri acetas dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa leków, Sandoglobuliny, Anagrelidum, Glatirameri acetas dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze zakresy (1-12)..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 14 067,00 zł. lub na poszczególne zakresy: ZAKRES Wadium ZAKRES Wadium 1. 209 7. 96 2. 475 8. 2 610 3. 300 9. 252 4. 170 10. 1 440 5. 134 11. 1 568 6. 180 12. 6 633

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w tym zakresie posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia, jeśli jest wymagany przez przepisy, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował aktualną koncesją lub zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwoleniem GIF na wytwarzanie produktów leczniczych, (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 31.01.2016 roku.)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98
2 - Termin płatności - 2
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) numeru katalogowego produktu, b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, c) przedmiotowym (produkt zamienny), d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie), e) sposobu konfekcjonowania, f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: leki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dalteparin roztwór do wstrzykiwań.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dalteparin roztwór do wstrzykiwań.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Fluorescite amp..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Fluorescite amp..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatnosci - 2


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: leki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: leki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Leukeran tabl. powl.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Leukeran tabl. powl.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Tarmin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: On Call Advanced pask.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: On Call Advanced pask.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Nutricomp Intesiv płyn 500ml.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nutricomp Intesiv płyn 500ml.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Reopro inj. 0,01g/5ml (*1amp.).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Reopro inj. 0,01g/5ml (*1amp.).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatnosci - 2


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Topotecanum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,001g/1ml.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Topotecanum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,001g/1ml.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Sandoglobulin proszek do sporządzania roztworu do inf. 6g.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sandoglobulin proszek do sporządzania roztworu do inf. 6g.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatnosci - 2


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Anagrelidum kaps. 0,5 mg x 100.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Anagrelidum kaps. 0,5 mg x 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Glatirameri acetas roztwór do wstrzykiwań,.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Glatirameri acetas roztwór do wstrzykiwań,.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-02-25 (0160225130724-18-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2016-02-25 (0160225130807-wzor umowy.doc)
Załącznik - 2016-02-25 (0160225130852-zalacznik nr 1b - opis przedmiotu.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-03-01
Odpowiedź:dodano: 2016-03-01
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-18-886/16 Tarnów, dnia 29.02.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa leków, Sandoglobuliny, Anagrelidum, Glatirameri acetas dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 18/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 26.02.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie 1
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, gramów, kilogramów, ml. itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź: Należy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.

Zapytanie 2
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie?
Odpowiedź: Tak, jeżeli zmiana nie prowadzi do powstania różnic terapeutycznych.

Zapytanie 3
Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?
Odpowiedź: Należy wycenić dany produkt oraz umieścić pod pakietem stosowną informację o jego niedostępności.

Zapytanie 4
Czy Zamawiający pakiecie nr 1, poz. Nr 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu ?
Odpowiedź: Tak.

Otrzymują: Adresat
a/a


Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2016-03-01
Odpowiedź:dodano: 2016-03-01
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-18-888/16 Tarnów, dnia 01.03.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa leków, Sandoglobuliny, Anagrelidum, Glatirameri acetas dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 18/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 26.02.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:


Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych ixell o parametrach opisanych poniżej w zakresie nr 6, pozycja nr 1?
* rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa,
* paski pakowane po 50 sztuk,
* glukometr skalibrowany do osocza,
* ważność pasków testowych po otwarciu fiolki 6 miesięcy,
* paski oparte na działaniu enzymu Oksydaza Glukozowa (GOD), nieinterferującego min. z metforminą, galaktozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną;
* szeroki zakres pomiarowy 20-600mg/dl,
* temperatura przechowywania pasków min. 4ᵒC – min. 40ᵒC,
* warunki pracy glukometru 10 ᵒC - 40ᵒC
* pasek testowy współpracujący z glukometrem z automatycznym wyrzutem paska po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta);
* automatyczne kodowane (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)
* zakres hematokrytu 20-60 %
* czas pomiaru do 7 sekund
* wielkość próbki krwi nie większa niż 0,7 µl
* możliwość wykonania pomiaru z 6 alternatywnych miejsc badania (AST)
* bateria litowa typ. CR2032 3V
* przy wynikach większych i równych wartości 240 mg/dl pojawia się napis „ketone”, będący informacją i zarazem ostrzeżeniem dla personelu o możliwości wystąpienia u badanego pacjenta ciał ketonowych we krwi, taka informacja uruchamia dodatkowe procedury kontrolne, najpewniej badanie laboratoryjne, której jest bardziej miarodajne niż użycie pasków do badan ciał ketonowych a których to Zamawiający nie wymaga w tym postepowaniu
* zapewniamy możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo- i hiperglikemii u pacjenta,
* ważność płynów kontrolnych po otwarciu opakowania 6 miesięcy
* paski będące na listach refundacyjnych NFZ i MZ
* posiada i spełnia normy ISO 15197:2013 dla dla proponowanych pasków , glukometrów i płynów kontrolnych
* paski dostarczane przez hurtownie medyczne, co zwiększa bezpieczeństwo dostawy w odpowiednich warunkach przechowywania pasków testowych.
Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie zapotrzebowania ilości glukometrów, które będą w cenie pasków. Po wprowadzeniu nowych pasków testowych i glukometrów producent zapewnia szkolenie personelu oraz pełny serwis uwzględniający płyny kontrolne w cenie pakietu przez cały czas trwania umowy.

Odpowiedź: NIE. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2016-03-01
Odpowiedź:dodano: 2016-03-01
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-18-888/16 Tarnów, dnia 01.03.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa leków, Sandoglobuliny, Anagrelidum, Glatirameri acetas dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 18/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 26.02.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:


Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zakresie 6 w przedmiotowym postępowaniu:
1) W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych pasków testowych do glukometrów będących zastrzeżonymi znakami towarowymi konkretnego producenta, informujemy że paski danej marki są kompatybilne wyłącznie z glukometrami tej samej marki, co jednakże ograniczyłoby konkurencję do wyrobów tych wytwórców w poszczególnych pozycjach, nadając im praktyczną wyłączność na kształtowanie ceny oferty. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający postępując zgodnie z ustawą Pzp (art. 7 i 29 ustawy) i mając na uwadze potencjalne oszczędności wynikłe z dopuszczenia zaoferowania produktu konkurencyjnego, wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości konkurencyjnych pasków testowych (wraz z dostarczeniem kompatybilnych z nimi glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego) charakteryzujących się parametrami opisanymi poniżej:
a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu; d) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s; f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców, a także krwi żylnej i tętniczej; g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach (opcjonalna możliwość zastosowania 3. płynu); h) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy od otwarcia (opakowanie zawiera 2 fiolki x 25 pasków); i) zakres hematokrytu 20-60% i zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie;
Odpowiedź: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2016-03-01
Odpowiedź:dodano: 2016-03-01
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-18-888/16 Tarnów, dnia 01.03.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa leków, Sandoglobuliny, Anagrelidum, Glatirameri acetas dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 18/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 29.02.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:


Zapytanie 1:
Czy Zamawiający w ZAKRESIE: 1 poz. 4 i 5 (Betaloc ZOK 50 i 100, tabl. 0,05 i 0,1 g x 28) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków?
Odpowiedź: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający przyjmuje ofertę na produkty równoważne nie powodujące różnic terapeutycznych.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-03-17
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG-271-KS-18-1087/16 Tarnów, 2016-03-17

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa leków, Sandoglobuliny, Anagrelidum, Glatirameri acetas dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 18/2016


Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Wartość zakresu brutto/ Kryterium oceny ofert
01 Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. Wrocław, Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków Zakres Nr 6 – 6 480,00 Termin płatności – 60 dni
02 UNITRANS M. i W. Fijał Spółka jawna, 05-410 Józefów – Michalin ul. Borsucza 9, NIP 532-17-85-941 unitrans@unitrans-hf.com.pl
Zakres Nr 10 – 49 950,00, Termin płatności – 60 dni
04 Konsorcjum: Lider Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice; Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, przetargi@farmacol.com.pl Zakres Nr 2 – 16 543,87
Zakres Nr 8 – 80 127,79
Termin płatności – 60 dni
05 Salus International Spółka z.o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice; m.andzel@salusint.com.pl Zakres Nr 1 – 7 415,60
Zakres Nr 3 – 11 662,92
Zakres Nr 4 – 6 154,70
Zakres Nr 11 – 51 234,12
Termin płatności – 60 dni
06 Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, przetargi@asclepios.pl Zakres Nr 12 – 112 499,93
Termin płatności – 60 dni
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

2. Ocena ofert: Kryterium cena: 98%; Kryterium Termin płatności: 2%

Zakres 1 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
5 SALUS INTERNATIONAL 100,000 100,000
SALUS INTERNATIONAL 98,000 2,000 100,000
Zakres 2 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
4 Farmacol S.A./Farmacol Logistyka 100,000 100,000
Farmacol S.A./Farmacol Logistyka 98,000 2,000 100,000
Zakres 3 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
5 SALUS INTERNATIONAL 100,000 100,000
SALUS INTERNATIONAL 98,000 2,000 100,000
Zakres 4 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
5 SALUS INTERNATIONAL 100,000 100,000
SALUS INTERNATIONAL 98,000 2,000 100,000
Zakres 6 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
1 CEZAL S.A. 100,000 100,000
CEZAL S.A. 98,000 2,000 100,000
Zakres 8 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
4 Farmacol S.A./Farmacol Logistyka 100,000 100,000
Farmacol S.A./Farmacol Logistyka 98,000 2,000 100,000
Zakres 10 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
2 UNITRANS SPÓLKA JAWNA 100,000 100,000
UNITRANS SPÓLKA JAWNA 98,000 2,000 100,000
Zakres 11 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
5 SALUS INTERNATIONAL 100,000 100,000
SALUS INTERNATIONAL 98,000 2,000 100,000
Zakres 12 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
6 ASCLEPIOS S.A. 100,000 100,000
ASCLEPIOS S.A. 98,000 2,000 100,000

3. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1) Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. Wrocław, Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków,
2) UNITRANS M. i W. Fijał Spółka jawna, 05-410 Józefów – Michalin ul. Borsucza 9
3) Konsorcjum: Lider: PGF Utrica Sp. z .o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Konsorcjent: „Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź; przetargi@urtica.pl
4) Konsorcjum: Lider Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice; Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice NIP 5252409576 przetargi@farmacol.com.pl
5) Salus International Spółka z.o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice, m.andzel@salusint.com.pl
6) Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, przetargi@asclepios.pl

4. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

5. Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

03 - Konsorcjum: Lider: PGF Utrica Sp. z .o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Konsorcjant: „Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź w zakresie 1; 3; 4; 8 i 9 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wykonawca w ofercie w zakresach 1; 3; 4; 8 i 9 nie podał wymaganego przez Zamawiającego kodu EAN lub równoważnego kodu produktu.

6. Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż:
 zakres nr 5 i 7 unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – brak ofert.

 zakresie nr 9 unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 9 072,00 zł. brutto.

Termin po upływie którego mogą zostać zawarte umowy z Wykonawcą to 22.03.2016 r.Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.
Otrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a


Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-04-14
23.03.2016 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
1. Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. Wrocław, Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków Zakres Nr 6 – 6 480,00
2. UNITRANS M. i W. Fijał Spółka jawna, 05-410 Józefów – Michalin ul. Borsucza 9
Zakres Nr 10 – 49 950,00
3. Konsorcjum: Lider Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice; Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Zakres Nr 2 – 16 543,87 ; Zakres Nr 8 – 80 127,79
4. Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, przetargi@asclepios.pl
Zakres Nr 12 – 112 499,93

oraz dnia 25.03.2016 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firmą:
Salus International Spółka z.o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice;
Zakres Nr 1 – 7 415,60; Zakres Nr 4 – 6 154,70; Zakres Nr 11 – 51 234,12

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-04-15
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-18-1484/16 Tarnów, dnia 14.04.2016 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa leków, Sandoglobuliny, Anagrelidum, Glatirameri acetas dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 18/2016


Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze ofert z dnia 17.03.2016 r pismo znak: SWLOG-271-KS-18-1087/16

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie informuje, iż otrzymał pismo z dnia 31.03.2016 r od Wykonawcy Salus International Spółka z.o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice, w którym to Wykonawca poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od podpisania umowy nr 152/2016 z dnia 23.03.2016 r w przedmiotowym postępowaniu w zakresie 3.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z powyższym nie dokonał wyboru kolejnej oferty najkorzystniejszej, gdyż w w/w zakresie oferta Wykonawcy Salus International Spółka z.o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice była jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech