Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

14 - Zakup dostawa instalacja i uruchomienie REJESTRATORA CISNIENIA KRWI I POMPY STRZYKAWKOWEJ

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Zakup dostawa instalacja i uruchomienie REJESTRATORA CISNIENIA KRWI I POMPY STRZYKAWKOWEJ
Numer ogłoszenia: 31522 - 2016; data zamieszczenia: 12.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup dostawa instalacja i uruchomienie REJESTRATORA CISNIENIA KRWI I POMPY STRZYKAWKOWEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup dostawa instalacja i uruchomienie REJESTRATORA CISNIENIA KRWI I POMPY STRZYKAWKOWEJ.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. - oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, zał. Nr 4. Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wpis z Rejestru Wyrobów Medycznych - szczegółowy opis dla oferowanego wyrobu medycznego (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - gwarancja - 5

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A II piętro Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A II piętro Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: REJESTRATOR CISNIENIA KRWI SZT.1. - (PORADNIA KARDIOLOGICZNA).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: REJESTRATOR CISNIENIA KRWI SZT.1. - (PORADNIA KARDIOLOGICZNA).


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. gwarancja - 5CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: POMPA STRZYKAWKOWA SZT.2. - (UROLOGIA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: POMPA STRZYKAWKOWA SZT.2. - (UROLOGIA.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. gwarancja - 5
Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-02-12 (0160212104406-siwz spr.14.doc)
Zał±cznik - 2016-02-12 (0160212104410-forl og. nr 2 spr.14.doc)
Zał±cznik - 2016-02-12 (0160212104413-kodeks etyki zal. nr 6 spr.14.pdf)
Zał±cznik - 2016-02-12 (0160212104419-oswiadczenia 4, 5, spr.14.doc)
Zał±cznik - 2016-02-12 (0160212104423-umowa nr 3- spr.14.doc)
Zał±cznik - 2016-02-12 (0160212104426-zal.1- 1a spr.14.doc)
Zał±cznik - 2016-02-17 (0160217121254-zal. 1a zakres nr 1 modyfikacja spr.14.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-02-17
OdpowiedĽ:dodano: 2016-02-17

Pytanie:dodano: 2016-02-17
WYKONAWCY BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak: SWLOG-271-SM-/14/2016 Tarnów, dnia 16. 02. 2016 r

Dotyczy: Przetargu Nieograniczonego-zakup i dostawa aparatury medycznej - Znak nr sprawy 14/2016

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1: Dotyczy zakresu nr 1 Rejestrator ci¶nienia krwi
Czy Zamawiaj±cy dopuszcza rejestrator ambulatoryjnego monitorowania ci¶nienia krwi tętniczej o wysokiej jako¶ci bez wy¶wietlacza LCD i bez możliwo¶ci wywołania ostatniego pomiaru, posiadaj±cy walidację wszystkich trzech międzynarodowych stowarzyszeń tj. Europejskiego Towarzystwa Nadci¶nienia Tętniczego, Brytyjskiego Towarzystwa Nadci¶nienia Tętniczego oraz amerykańskiego towarzystwa ANSI/AAMI, którego dokładno¶ć kliniczna jest zgodna z normami ANSI/AAMI SP10/2002(R)2008, EN1060-4/2004, ISO 81060-2/2009, BHS A/A? Według naszych wieloletnich do¶wiadczeń z różnymi rejestratorami wy¶wietlacz LCD wskazuj±cy wynik pomiaru i dostępny dla pacjenta może zniekształcić wynik badania z powodu wprowadzania niepotrzebnego stresu u pacjentów.

Odp: Nie zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 2: Dotyczy zakresu nr 1 Rejestrator ci¶nienia krwi
Czy Zamawiaj±cy dopuszcza rejestrator ambulatoryjnego monitorowania ci¶nienia krwi tętniczej o wysokiej jako¶ci, posiadaj±cy walidację wszystkich trzech międzynarodowych stowarzyszeń tj. Europejskiego Towarzystwa Nadci¶nienia Tętniczego, Brytyjskiego Towarzystwa Nadci¶nienia Tętniczego oraz amerykańskiego towarzystwa ANSI/AAMI, którego dokładno¶ć kliniczna jest zgodna z normami ANSI/AAMI SP10/2002(R)2008, EN1060-4/2004, ISO 81060-2/2009, BHS A/A, gdzie zakres pomiaru ci¶nienia krwi jest 20-260 mmHg? Wymagany maksymalny pomiar ci¶nienia 300 mmHg wymagałoby osi±gnięcia ci¶nienia w mankiecie ponad 300 mmHg, co nie jest zgodne z normami bezpieczeństwa (rejestratory musz± wł±czyć natychmiastowy spust mankietu- tj. w ci±gu maks. 10 ms- powietrza w momencie przekroczenia ci¶nienia 300 mmHg) , za¶ minimalny poziom pomiaru ci¶nienia w wysoko¶ci 0 mmHg nie ma znaczenia klinicznego w przypadku rejestratorów ci¶nienia krwi (dolny zakres u większo¶ci producentów ¶wiatowych waha się w granicach 20-40 mmHg). Oferowany przez nas rejestrator otrzymał najwyższ± możliw± ocenę dokładno¶ci BHS.
Odp: Nie zapis pozostaje bez zmian.

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostaj± bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralna czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
WYKONAWCY BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak: SWLOG-271-SM-/14/2/2016 Tarnów, dnia 17. 02. 2016 r

Dotyczy: Przetargu Nieograniczonego-zakup i dostawa aparatury medycznej - Znak nr sprawy 14/2016

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1: Dotyczy zakresu nr 1 Rejestrator ci¶nienia krwi
1. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci wysokiej klasy, nowoczesny rejestrator ci¶nienia tętniczego z zasilaniem na 2 baterie lub akumulatory (w zestawie z ładowark±), z pamięci± 300 pomiarów i wag± do 240g gotowego do pracy.

Oferowany rejestrator posiada walidacje BSH, ESH i AAMI.


Odp: Tak Zamawiaj±cy dopuszcza

Pytanie 2: Dotyczy zakresu nr 1 Rejestrator ci¶nienia krwi
Ponieważ zgodnie z opisem zamówienie obejmuje tylko rejestrator ci¶nienia krwi
prosimy o informację z jakim oprogramowaniem do analizy ci¶nienia krwi metod± Holtera
ma on współpracować (nazwa producent, numer seryjny lub data produkcji)Odp: Zamawiaj±cy wymaga dostarczenie Rejestratora ci¶nienia krwi wraz z oprogramowaniem w języku polskim.
Modyfikacja zał±cznika nr 1A z Zakresu nr 1 została umieszczona na stronie internetowej Zamawiaj±cego pod nazwa:
Zał±cznik nr 1A – modyfikacja Zakres nr 1


Pozostałe zapisy w SIWZ pozostaj± bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralna czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.
OdpowiedĽ:dodano: 2016-02-17

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-03-11
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUNasz znak : SWLOG-271/14/AH/1029/16 Tarnów, 2016-03-11


Dotyczy: Dostawa, instalacja i uruchomienie rejestratora ci¶nienia krwi i pompy strzykawkowej –
spr. 14/2016

Zawiadomienie o wyborze ofert

I. Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

01. HAS-MED. Sp. z o.o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko Biała
zakres 1 – 4.401,00 zł
gwarancja – 29 m-cy

03. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l
zakres 2 – 7.560,00 zł
gwarancja – 29 m-cy

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny
i porównania złożonych ofert wraz z informacj± o złożonych ofertach.

Kryteria oceny ofert: 95% cena, 5% gwarancja

Zakres 1 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 95% 5% 100%
1 HAS-MED. 95,00 5,00
HAS-MED. 90,25 0,25 100,00
02 Margot Medical 70,39 5,00
Margot Medical 66,87 0,25 75,39
04 CEZAL #DZIEL/0! 4,31
CEZAL #DZIEL/0! 0,22 #DZIEL/0!

Zakres 2 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 95% 5% 100%
3 Aesculap 95,00 5,00
Aesculap 90,25 0,25 100,00


II. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

01. HAS-MED. Sp. z o.o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko Biała
02. Margot Medical Sp. z o.o. ul. W±wozowa 18 lok. 154-155, 02-796 Warszawa
03. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l
04. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o. Al. Spółdzielczo¶ci Pracy 38, 20-147 Lublin

III. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawców:

04. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o. Al. Spółdzielczo¶ci Pracy 38, 20-147 Lublin- Pismem z dnia 01.03.2016 r znak SWLOG -271/14/AH/885/16 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do złożenia wyja¶nień dotycz±cych oferty zawieraj±cej raż±co nisk± cenę. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyja¶nienia. Zamawiaj±cy odrzuca ofertę na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.


Zamawiaj±cy informuje, że w zakresie nr 2 w my¶l art. 94 ust. 2 pkt. 1a) może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedn± ofertę. Umowa z dnia 16.03.2016 r zostanie przesłana do Państwa Firmy.
Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


Termin po upływie którego może być zawarta umowa z Wykonawc± w zakresie nr 1 w to 16.03.2016 r. Umowa zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.Podpisał
Z-ca Dyr. ds. Pielęgniarstwa
Zdzisław Wolak


Otrzymuj±: Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-03-18
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie rejestratora ci¶nienia krwi i pomp strzykawkowych Zamawiaj±cy zawarł umowy z Wykonawcami:

- w dniu 16.03.2016 r z Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l - zakres 2
- w dniu 17.03.2016 r z HAS-MED. Sp. z o.o.
ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko Biała -zakres 1