Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

13-Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologiš Ginekologicznš oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim

Adres strony internetowej, na której Zamawiajšcy udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl

Tarnów: Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologiš Ginekologicznš oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Œw. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowišzujšcych przepisów
Numer ogłoszenia: 14109 - 2016; data zamieszczenia: 10.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowišzkowe.

Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. œw. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiajšcego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŒLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajšcego: Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologiš Ginekologicznš oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Œw. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowišzujšcych przepisów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okreœlenie przedmiotu oraz wielkoœci lub zakresu zamówienia: Zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu nieograniczonego o wartoœci wyrażonej w złotych polskich poniżej 5 255 000 euro dla robót budowlanych zgodnie z ustawš z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie zaprojektuj i wybuduj Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologiš Ginekologicznš oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Œw. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowišzujšcych przepisów.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniajšcych


Okreœlenie przedmiotu oraz wielkoœci lub zakresu zamówień uzupełniajšcych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częœciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokoœci: 107 317,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreœlonej działalnoœci lub czynnoœci, jeżeli przepisy prawa nakładajš obowišzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiajšcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załšcznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajšcego i podanych w SIWZ) dołšczonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doœwiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadajš niezbędnš wiedzę i doœwiadczenie. W szczególnoœci Wykonawca musi spełniać następujšce warunki: a) w zakresie wykonania projektów: wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnoœci jest krótszy - w tym okresie, zrealizował: - trzy dokumentacje projektowe w tym jednš dla obiektów służby zdrowia we wszystkich branżach przewidzianych w niniejszym zadaniu W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowišzani sš przedłożyć wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnoœci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoœci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane (sporzšdzony według wzoru stanowišcego załšcznik nr 5 do niniejszej SIWZ), oraz załšczeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Za główne uważa się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku okreœlonego w punkcie 8.2 -a SIWZ. Zamawiajšcy nie żšda wskazania w wykazie informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. W przypadku, gdy Zamawiajšcy jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wczeœniej wykonane, wykonawca nie ma obowišzku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. b) w zakresie robót budowlanych: wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnoœci jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: - trzy roboty budowlane polegajšce na budowie-przebudowie, w tym jednš wykonanš w czynnych obiektach budowlanych służby zdrowia. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jednš umowę z wykonawcš. Wartoœć zamówienia to wartoœć umowy. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowišzani sš przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalnoœci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartoœci, daty i miejsca wykonania (sporzšdzony według wzoru stanowišcego załšcznik nr 4 do niniejszej SIWZ) oraz z załšczeniem dowodów dotyczšcych najważniejszych robót, okreœlajšcych, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujšcych czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za najważniejsze roboty budowlane uważa się roboty budowlane niezbędne do wykazania spełnienia warunku okreœlonego w punkcie 8.2 - b SIWZ. Zamawiajšcy nie żšda wskazania w wykazie informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. W przypadku, gdy Zamawiajšcy jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wczeœniej wykonane, wykonawca nie ma obowišzku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponujš odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiajšcy na potwierdzenie powyższego warunku wymaga przedłożenia przez Wykonawcę a)w zakresie projektowania dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególnoœci osobš pełnišcš funkcję kierownika zespołu projektowego wymagane uprawnienia do projektowania w specjalnoœci architektonicznej bez ograniczeń, minimum 3 letnie doœwiadczenie zawodowe, w tym doœwiadczenie w projektowaniu samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego jednej dokumentacji projektowej obiektów służby zdrowia osobš pełnišcš funkcję głównego konstruktora konstrukcji budowlanych wymagane uprawnienia do projektowania w specjalnoœci konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, minimum 3 letnie doœwiadczenie zawodowe. oraz uprawnionymi projektantami bez ograniczeń minimum 3 letnie doœwiadczenie zawodowe w branży instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci i urzšdzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocišgowych i kanalizacyjnych,instalacyjnej elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urzšdzeń elektrycznych i elektroenergetycznych b) w zakresie robót budowlanych dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególnoœci osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w poszczególnych branżach, legitymujšcymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, tj Kierownik robót budowlanych, pełnišcy jednoczeœnie funkcję kierownika budowy, posiadajšcy uprawnienia budowlane w specjalnoœci konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 3 letnie doœwiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, uprawnionymi kierownikami robót bez ograniczeń minimum 3 letnie doœwiadczenie zawodowe, w kierowaniu robotami branży instalacyjnej sanitarnej w zakresie sieci i urzšdzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocišgowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urzšdzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowišzani sš przedłożyć wykaz osób, które będš uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoœci odpowiedzialnych za œwiadczenie usług, kontrolę jakoœci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doœwiadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnoœci, oraz informacjš o podstawie do dysponowania tymi osobami sporzšdzony według wzoru stanowišcego załšcznik nr 6 do niniejszej SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W tym zakresie Wykonawca zobligowany jest: posiadać opłaconš polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajšcy, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoœci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoœci zwišzanej z przedmiotem zamówienia na min. sumę ubezpieczenia 3 000 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŒWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĽ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oœwiadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalnoœci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartoœci, daty i miejsca wykonania oraz z załšczeniem dowodów dotyczšcych najważniejszych robót, okreœlajšcych, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujšcych, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
okreœlenie robót budowlanych, których dotyczy obowišzek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poœwiadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowišzani sš przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalnoœci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartoœci, daty i miejsca wykonania (sporzšdzony według wzoru stanowišcego załšcznik nr 4 do niniejszej SIWZ) oraz z załšczeniem dowodów dotyczšcych najważniejszych robót, okreœlajšcych, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujšcych czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za najważniejsze roboty budowlane uważa się roboty budowlane niezbędne do wykazania spełnienia warunku okreœlonego w punkcie 8.2 - b SIWZ. Zamawiajšcy nie żšda wskazania w wykazie informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. W przypadku, gdy Zamawiajšcy jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wczeœniej wykonane, wykonawca nie ma obowišzku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.;
wykaz wykonanych, a w przypadku œwiadczeń okresowych lub cišgłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalnoœci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoœci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załšczeniem dowodów, czy zostały wykonane lub sš wykonywane należycie;
okreœlenie dostaw lub usług, których dotyczy obowišzek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poœwiadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowišzani sš przedłożyć wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnoœci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoœci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane sporzšdzony według wzoru stanowišcego załšcznik nr 5 do niniejszej SIWZ, oraz załšczeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Za główne uważa się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku okreœlonego w punkcie 8.2 a SIWZ. Zamawiajšcy nie żšda wskazania w wykazie informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. W przypadku, gdy Zamawiajšcy jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wczeœniej wykonane, wykonawca nie ma obowišzku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.;
oœwiadczenie na temat wielkoœci œredniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebnoœci personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalnoœci jest krótszy – w tym okresie;
wykaz osób, które będš uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoœci odpowiedzialnych za œwiadczenie usług, kontrolę jakoœci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doœwiadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnoœci, oraz informacjš o podstawie do dysponowania tymi osobami;
opłaconš polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajšcy, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoœci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoœci zwišzanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujšcy się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujšce dokumenty dotyczšce podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconš polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajšcy, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialnoœci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoœci zwišzanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oœwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właœciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoœci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagajš wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujšcy się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będš brały udział w realizacji częœci zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczšce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreœlonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzajšcy, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoœci - wystawiony nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczšce przynależnoœci do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należšcych do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaœnień, jeżeli osoba podpisujšca nie jest osoba upoważnionš na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub zaœwiadczenia o prowadzeniu działalnoœci gospodarczej. Jeżeli dołšczone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiajšcy wymaga, aby jego zgodnoœć z oryginałem poœwiadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oœwiadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP 3) Podmiot trzeci - pisemne zobowišzanie (gdy wstępuje), ponadto gdy podmioty te będš brały udział w realizacji częœci zamówienia, zamawiajšcy żšda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów informacji i dokumentów zawartych w załšcznik Nr 6 do SIWZ. 4) Potwierdzenie wpłaty wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwišzane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Gwarancja - 10
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treœci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz okreœlenie warunków zmian

1) zmiany jakoœci lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowanš zmianš elementu robót budowlanych, 2) zmiany producenta urzšdzeń lub wyposażenia, 3) wystšpienia niezależnych od stron umowy zmian dotyczšcych osób kluczowych dla realizacji umowy. Zmiana tych osób musi być uzgodniona przez Zamawiajšcego, kwalifikacje i oœwiadczenia wskazanych osób muszš być, co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne; 4) wystšpienia okolicznoœci zmiany podwykonawcy dla częœci zamówienia, którš wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy jš do wykonania podwykonawcy, za zgodš Zamawiajšcego i z zachowaniem zasad dotyczšcych podwykonawców okreœlonych w umowie, 5) sytuacji gdy wystšpi koniecznoœć realizacji przez podwykonawcę częœci zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy jš do wykonania podwykonawcy, za zgodš Zamawiajšcego i z zachowaniem zasad dotyczšcych podwykonawców okreœlonych w umowie, 6) Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazujšc spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŒW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŒW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin zwišzania ofertš: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczšce finansowania projektu/programu ze œrodków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania œrodków pochodzšcych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajšcych zwrotowi œrodków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całoœci lub częœci zamówienia: tak


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-02-10 (0160210145859-13-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2016-02-10 (0160210145905-kodeks etyki.pdf)
Załącznik - 2016-02-10 (0160210145946-zalacznik 1a - szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.pdf)
Załącznik - 2016-02-10 (0160210145954-zalacznik nr 4 harmonogram.doc)
Załącznik - 2016-02-10 (0160210150004-zalacznik nr i.pdf)
Załącznik - 2016-02-10 (0160210150010-zalacznik nr ii.pdf)
Załącznik - 2016-02-10 (0160210150015-zalacznik nr iii.pdf)
Załącznik - 2016-02-10 (0160210150020-zalacznik nr iv.pdf)
Załącznik - 2016-02-10 (0160210150026-zalacznik nr v.pdf)
Załącznik - 2016-02-10 (0160210150304-procedura qp-034 akt..pdf)
Załącznik - 2016-02-25 (0160225115038-wzor umowy - modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-02-16
Odpowiedź:dodano: 2016-02-16
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/13/AN/ 661 /2016 Tarnów, dnia 2016-02-16

Dotyczy: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów – spr. 13/2016.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.02.2016 r., Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia zgodnie z punktem 8.2 SIWZ, jeśli Wykonawca wykaże doświadczenie polegające na realizacji zadań w systemie zaprojektuj i wybuduj spełniające pozostałe zapisy SIWZ tj. trzy roboty budowlane polegające na budowie/ przebudowie, w tym jedną wykonaną w czynnych obiektach budowlanych służby zdrowia.
Ad.1 Tak, Zamawiający uzna.

2. Czy Zamawiający dopuści udzielenie gwarancji na urządzenia zgodnie z kartą producenta, jednak nie mniej niż 24 miesiące?
Ad. 2 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują: Adresat
A/a


Sprostowanie:dodano: 2016-02-19
Tarnów,2016-02-19

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 13/2016

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zamawiający modyfikuje poniższe zapis SIWZ: tj. warunki udziału w postępowaniu, opis przedmiotu zamówienia, zmienia terminy: składania, otwarcia, wpłaty wadium i inne:

1. Punkt 8 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, podpunkt 8.2.b) – Zamawiający modyfikuje warunek:

b) w zakresie robót budowlanych:
wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał:
- trzy roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie, w tym jedną wykonaną w czynnych obiektach budowlanych służby zdrowia. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy.

Warunek po modyfikacji brzmi:

b) w zakresie robót budowlanych:
wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał:
- trzy roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie, w tym jedną wykonaną w czynnych obiektach budowlanych służby zdrowia o wartości wykonanych robót co najmniej 1 300 000 zł. brutto każda. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

2. Załącznik nr 1A Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Punkt 4.5.17 Winda (str. 25-26)

Parametry techniczne dźwigu:
Jest: udźwig nominalny min. 1600 kg lub 21 osób
Winno być: udźwig nominalny min. 1000 kg lub 12 osób

Drzwi przystankowe:
Jest: wymiary min 1200 x 2000 mm
Winno być: wymiary min 1100 x 2000 mm

Drzwi kabinowe:
Jest: wymiary min 1200 x 2000 mm
Winno być: wymiary min 1100 x 2000 mm

Pozostałe wymogi pozostają bez zmian.

3. Termin składania ofert: 07.03.2016 godz. 10.00, otwarcie 10.30.
4. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni tj. do 05.04.2016 roku
5. Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 05.04.2016.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się w/w zmodyfikowanym opisem.


Anna Czech ............................
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby, której Kierownik Zamawiającego powierzył
wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)


Odpowiedź:dodano: 2016-02-19

Sprostowanie:dodano: 2016-02-19
Odpowiedź:dodano: 2016-02-19
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 14109-2016 z dnia 2016-02-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu nieograniczonego o wartości wyrażonej w złotych polskich poniżej 5 255 000 euro dla robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie...
Termin składania ofert: 2016-02-25


Numer ogłoszenia: 37418 - 2016; data zamieszczenia: 19.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 14109 - 2016 data 10.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: a) w zakresie wykonania projektów: wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował: - trzy dokumentacje projektowe w tym jedną dla obiektów służby zdrowia we wszystkich branżach przewidzianych w niniejszym zadaniu W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Za główne uważa się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w punkcie 8.2 -a SIWZ. Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. b) w zakresie robót budowlanych: wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: - trzy roboty budowlane polegające na budowie-przebudowie, w tym jedną wykonaną w czynnych obiektach budowlanych służby zdrowia. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ) oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za najważniejsze roboty budowlane uważa się roboty budowlane niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w punkcie 8.2 - b SIWZ. Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: a) w zakresie wykonania projektów: wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował: - trzy dokumentacje projektowe w tym jedną dla obiektów służby zdrowia we wszystkich branżach przewidzianych w niniejszym zadaniu W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Za główne uważa się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w punkcie 8.2 -a SIWZ. Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. b) w zakresie robót budowlanych: wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: - trzy roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie, w tym jedną wykonaną w czynnych obiektach budowlanych służby zdrowia o wartości wykonanych robót co najmniej 1 300 000 zł. brutto każda. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ) oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za najważniejsze roboty budowlane uważa się roboty budowlane niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w punkcie 8.2 - b SIWZ. Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..

Pytanie:dodano: 2016-02-19
Odpowiedź:dodano: 2016-02-19
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
e-mail: kstrzalba@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/13/AN/ 746 /2016 Tarnów, dnia 2016-02-19


Dotyczy: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów – spr. 13/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.02.2016 r., Zamawiający wyjaśnia:


1. W załączniku nr 1A na str. 3 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający wymaga wykonania nowej instalacji hydrantowej.

a) Czy wymagane ciśnienie i wydajność hydrantów w budynku A, C i H aktualnie mieści się w normach przewidzianych przepisami p.poż. ?
Ad. a) Zamawiający posiada protokoły z przeglądu instalacji hydrantowej dla zakresu opracowania, wynik prób pozytywny.

b) Czy Zamawiający w przypadku braku wymaganego ciśnienia i wydajności bierze pod uwagę konieczność wymiany pionów, hydrantów i ewentualnie montaż zestawów hydroforowych podnoszących ciśnienie w instalacji p.poż. dla budynków A, C i H ?
Ad. b) Zamawiający przewiduje modernizację instalacji w innym zadaniu.

c) Czy w przypadku odpowiedniego ciśnienia skrzynki hydrantowe będą wymieniane tylko na remontowanej kondygnacji II piętra czy na wszystkich kondygnacjach w budynkach A,C i H ?
Ad. c) Należy wymienić skrzynki hydrantowe wraz z oprzyrządowaniem na II piętrze, w zakresie opracowania.
Na poziomie objętym zakresem opracowaniem ciśnienie w hydrantach wewnętrznych jest zgodne z przepisami pożarowymi. W chwili obecnej występują hydranty 52 z wężem płasko składanym, który ma być wymieniony na hydrant 25 z wężem półsztywnym. Wymiana hydrantów będzie możliwa na podstawie dokumentacji projektowej (zaopiniowanej przez Rzeczoznawcę Ppoż.).Zamawiający informuje, że docelowo wszystkie hydranty w Szpitalu będą wymieniane na hydranty 25 w innym zadaniu.

2. W załączniku nr 1A na str. 4 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający wymaga modernizacji węzła cieplnego w budynku „C” na poziomie –1

a) Prosimy określić czy modernizacja ma polegać także na montażu regulatora pogodowego, co się wiąże z montażem zaworów regulacyjnych z siłownikami ?
Ad.a) Zamawiający nie wymaga montażu regulatora pogodowego.

b) Proszę o bardziej szczegółowy opis odnośnie połączenia z systemem BMS
Ad. b) Zamawiający informuje, iż wykona uzbrojenie w oprzyrządowanie i armaturę, wymianę zaworów, pomiar temperatur na zasilaniu i powrocie w połączeniu z systemem BMS w ramach innego zadania.

3. Prosimy o potwierdzenie, że trasa doprowadzenia wody lodowej i ciepła technologicznego z budynku B do central wentylacyjnych na dachu budynku C będzie prowadzona w piwnicach i będzie przechodziła poprzez pomieszczenia parteru i pierwszego piętra nie objęte zakresem robót.
Ad.3. Zamawiający informuje, iż węzły technologiczne znajdują się w piwnicach innego budynku, niż objęte opracowaniem. Należy doprowadzić instalacje piwnicami i szachtami instalacyjnymi w miejsca montażu central wentylacyjnych. Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Należy przewidzieć ingerencję w infrastrukturze budowlanej i instalacyjnej Szpitala Zaistniałe rozkucia, wpięcia, itp. Wykonawca na własny koszt odtworzy zgodnie z istniejącym standardem w Szpitalu.

4. Prosimy o podanie ilości płuczko – dezynfektorów
Ad.4. Zgodnie z załącznikiem V Zamawiający wymaga myjno- dezynfektory do kaczek i basenów (2 sztuki) w Brudownikach tj. pomieszczeniach nr 19 i 51.

5. Prosimy o podanie koloru stolarki drzwiowej a także jakiej futryny Państwo oczekujecie (stal czy drewno).
Ad.5 Zamawiający dopuszcza futryny stalowe regulowane, w tym samym kolorze co skrzydła drzwiowe.

6. Czy inwestor wymaga wykonania instalacji SSP w pozostałej części bloku H ?
Ad. 6. Tak. Wymagane jest dostosowanie SSP na całej kondygnacji bloku H, bez klatki schodowej północnej.

7. Czy drzwi do pomieszczeń personelu mają być objęte kontrolą dostępu oraz otwierane bezprzewodowo ?
Ad. 7. Drzwi do pomieszczeń administracyjnych objęte kontrolą dostępu, nie wymagane otwieranie bezprzewodowe.

8. Czy oddymianie klatek schodowych jest wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy oddymianie jest objęte zakresem opracowania, czy jest z niego wyłączone.
Ad. 8. Oddymianie klatek schodowych wykonano zgodnie z przepisami i wydzielono drzwiami EI60, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

9. Czy obszar budynku będący przedmiotem opracowania jest jedną wydzieloną strefą pożarową (zgodnie z obowiązującymi przepisami) i zapewnione ma drogi ewakuacyjne spełniające wymagania obecnych przepisów.
Ad. 9. Obszar będący przedmiotem opracowania nie jest jedną wydzieloną strefą pożarową. Zapewnione są drogi ewakuacyjne, które spełniają wymagania.

10. Czy inwestor dysponuje aktualną inwentaryzacja architektoniczną i instalacyjną dla kondygnacji -1, 0 i 1 budynków A, B, C, E, H oraz kondygnacji wszystkich kondygnacji budynku A, dla potrzeb projektowanych instalacji.
Ad. 10. Nie posiada.

11. Czy lokalizacja windy szpitalne w budynku H spełnia wymagania aktualnych przepisów .
Ad. 11. Windę należy wymienić zgodnie z opisem oraz podłączyć do SSP

12. Czy przedstawiona przez inwestora koncepcja uzyskała pozytywną opinię rzeczoznawcy Sanepid.
Ad. 12. Zamawiający informuje, że koncepcja uzyskała pozytywną opinię rzeczoznawcy d/s. sanitarnohigienicznych oraz d/s. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
13. Czy inwestor dysponuje czytelną koncepcją pokazującą pełen zakres robót budowlanych (na przedstawionym rysunku nieczytelny jest zakres wyburzeń).
Ad. 13. Nie posiada.
14. Czy zamawiający ustalając termin realizacji inwestycji brał pod uwagę terminy wymagane dla uzyskania odpowiednich odstępstw, uzgodnień i decyzji administracyjnych .
Ad. 14. Termin inwestycji ma związek z przyznaniem środków pochodzących z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

15. Czy zamawiający posiada dokumentacje geologiczna wymagana do przedmiotowej inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami?
Ad. 15. Nie posiada.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują: Adresat
A/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2016-02-19
Odpowiedź:dodano: 2016-02-19
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
e-mail: kstrzalba@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/13/AN/ 747 /2016 Tarnów, dnia 2016-02-19


Dotyczy: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów – spr. 13/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.02.2016 r., Zamawiający wyjaśnia:


1. Czy Zamawiający w budynku "C" przewidział trasę prowadzenia kanałów 2-ch systemów wentylacji nawiewno - wywiewnej?
Ad.1. Zamawiający przewiduje co najmniej 2 systemy wentylacji nawiewno- wywiewnej. Dokładną ilość należy wyznaczyć w oparciu o wymagania higieniczno- sanitarne i funkcje pomieszczeń

2. Czy Zamawiający dopuszcza ewentualne prowadzenia tras kanałów wentylacji nawiewno - wywiewnej nad sufitem podwieszanym, co wiąże się w miejscowymi obniżeniami sufitu?
Ad.2 Zamawiający proponuje zaprojektowanie tras kanałów w przestrzeni pomiędzy stropodachem, a stropem dla co najmniej jednego systemu. Dopuszcza się wykonanie jednego systemu nad sufitem podwieszonym z miejscowym obniżeniem do 15 cm, liczone od stanu istniejącego.

3. Czy Zamawiający posiada na obiekcie zamontowany i działający system DSO? Jeśli nie, to czy Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji w zakresie tej inwestycji w celu doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami ppoz?
Ad.3. Zamawiający informuje, iż wykonanie DSO dla tej inwestycji nie jest wymagane.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują: Adresat
A/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Sprostowanie:dodano: 2016-02-22
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/13/AN/750/2016 Tarnów, dnia 2016-02-22


Dotyczy: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów – spr. 13/2016.

Modyfikacja i sprostowanie

1. Zamawiający modyfikuje odpowiedz udzieloną pismem znak: SWLOG-271/13/AN/746/2016 z dnia 19.02.2016 - pytanie nr 6 z dnia 17.02.2016 r.:

Pytanie nr 6 Czy inwestor wymaga wykonania instalacji SSP w pozostałej części bloku H ?
Ad. 6. Tak. Wymagane jest dostosowanie SSP na całej kondygnacji bloku H, bez klatki schodowej północnej i przestrzeni wydzielonej drzwiami pożarowymi.

2. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) wprowadza do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany: Zamawiający modyfikuje poniższe zapis SIWZ: tj. opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1A Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia):
1) Wybrane ściany wskazane przez Zamawiającego należy wytapetować:
1. w każdej sali łóżkowej na całej długości ściany na wprost łóżek, od wykładziny ściennej do sufitu
2. na całej długości korytarzy, na jednej stronie tapeta od wykładziny ściennej do sufitu (1/2 długości ścian)
3. w Sali Intensywnego Nadzoru Noworodków na jednej ścianie
Wymagania dotyczące tapet:
- winylowe, o gramaturze nie mniejszej jak 350 gr/m2, wytłaczany wzór lub zdjęcie, lub grafika
-z włókien szklanych z nadrukowanym zdjęciem lub grafiką
-odporność ogniowa min. B-s2,d0
-zmywalne
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru rodzaju tapety(po zapoznaniu się z ofertą) i zastosowania wielu wzorów i rodzajów na terenie całego obiektu.
2) Zamawiający wprowadza poniższe wymagania dotyczące windy.
a. Wykończenie windy-stal nierdzewna o strukturze płótna.
b. Symetryczna opaska wokół drzwi do windy wykonana ze stali nierdzewnej jak winda. Minimalna szerokość opaski powinna być taka aby kaseta wezwań znajdowała się w jej obrębie.
3) Plakaty/zdjęcia o tematyce pejzażowej - 6 sztuk
Format zdjęcia 50x70 cm w rozdzielczości 300 dpi, oprawione w białą ramę o szerokości około 3cm, zabezpieczone plexi antyrefleksyjnym z zastosowaniem passe partout o szerokości 8 cm na górze i po bokach, w dolnej części 11 cm. W celu dokonania wyboru odpowiedniego zestawu fotografii dostawca powinien udostępnić nazwę banku zdjęć, z którego będą one pochodzić. Kolorystyka passe partout zostanie dobrana do wybranych zdjęć


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się w/w zmodyfikowanym opisem.


Zdzisław Wolak .............................
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby, której Kierownik Zamawiającego powierzył
wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)


Odpowiedź:dodano: 2016-02-22

Pytanie:dodano: 2016-02-22
Odpowiedź:dodano: 2016-02-22
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
e-mail: kstrzalba@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/13/KS/752/2016 Tarnów, dnia 2016-02-22


Dotyczy: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów – spr. 13/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.02.2016 r., Zamawiający wyjaśnia:

1. W załączniku 1A „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” na stronie 19 znajduje się opis sufitowej jednostki zasilającej dla stanowiska intensywnej terapii noworodka wyposażony w gniazda gazów medycznych w ilości 3 x O2, 2 x A5, 2 x V. Z karty pomieszczeń wynika, że do pomieszczenia 43 należy doprowadzić tylko tlen i próżnię. Prosimy o podanie w jakie gazy powinna być wyposażona sufitowa jednostka zasilająca.
Ad. 1. Tlen, Sprężone powietrze, Próżnia.

2. W załączniku 1A „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” na stronie 20 znajduje się opis naściennego panelu zasilającego wyposażonego w gniazda gazów medycznych w ilości 6 x O2, 4 x A5, 4 x V. Z karty pomieszczeń wynika, że do pomieszczenia 43 należy doprowadzić tylko tlen i próżnię. Prosimy o podanie w jakie gazy powinien być wyposażony panel.
Ad. 2. Tlen, Sprężone powietrze, Próżnia.

3. Prosimy o potwierdzenie, że dla punktu pielęgniarskiego w pomieszczeniu 26 należy przewidzieć podtynkowe punkty poboru gazów medycznych w ilości 1xO, 1xV.
Ad. 3. Nie ma konieczności wykonanie punktów poboru gazów medycznych.

4. Na projekcie koncepcji architektonicznej w pomieszczeniu 43 znajduje się 13 stanowisk inkubatorów. W karcie pomieszczenia dla Sali 43 przewidziano sufitową jednostkę zasilającą/most z dwoma kolumnami w ilości 4 szt. oraz naścienny panel zasilający w ilości 2 szt. Prosimy o potwierdzenie że stanowiska znajdujące się przy ścianie zewnętrznej (z oknami) mają być wyposażone w sufitową jednostkę zasilającą/most z dwoma kolumnami a stanowiska znajdujące się od strony korytarza mają być wyposażone w panel ścienny dwustanowiskowy pomiędzy stanowiskami.
Ad. 4. Tak, zgodnie z parametrami podanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zał. 1A

5. W karcie pomieszczenia nr 45 znajduje się informacja o konieczności zastosowania paneli przyłóżkowych. Prosimy o podanie ilustanowiskowe mają to być panele oraz wyspecyfikowanie ich wyposażenia elektrycznego i gazowego.
Ad. 5. Pomieszczenie należy wyposażyć w punkty poboru gazów medycznych naścienne 2 x O2, 2 x A5, 2 x V, po 5 gniazd elektrycznych do każdego stanowiska fototerapii, a stanowisko do pielęgnacji noworodka wyposażyć w promiennik podczerwieni służący do ogrzewania noworodków.

6. Zgodnie z kartą pomieszczenia nr 48 należy dla tego pomieszczenia przewidzieć instalację tlenu i próżni. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować punkty poboru gazów medycznych naścienne podtynkowe w ilości 1xO2, 1xV.
Ad. 6. Tak

7. Pomieszczenie nr 49 jest salą 2 osobową a w karcie pomieszczenia nr 49 znajduje się informacja o konieczności zastosowania paneli przyłóżkowych dla 3 stanowisk. Prosimy o potwierdzenie, że to pomyłka i należy zastosować panel dla 2 stanowisk.
Ad. 7. Należy zastosować panel dla 2 stanowisk.

8. Prosimy o informację, czy w zakresie dostawy jest całość wyposażenia opisanego w załączniku nr V Karty pomieszczeń objętych przebudową wymieniona w wierszach: Wyposażenie pomieszczenia/ meble; Aparatura medyczna; Dodatkowe wyposażenie pomieszczenia. Jeśli nie, to prosimy o sprecyzowanie które z w/w elementów wyposażenia wchodzą w zakres dostawy i montażu.
Ad. 8. Tak całość wyposażenia pomieszczeń objętych przebudową opisano w Zał. V. Wyposażenie dla pomieszczeń przeznaczonych do remontu opisano w Zał. 1
9. Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana windy w budynku A jest poza zakresem prac projektowych i robót budowlanych.
Ad. 9. Tak w budynku A winda nie będzie wymieniona.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
A/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2016-02-23
Odpowiedź:dodano: 2016-02-23
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/13/AN/ 767/2016 Tarnów, dnia 2016-02-23

Dotyczy: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów – spr. 13/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.02.2016 r., Zamawiający wyjaśnia:

Myjnia – dezynfektor naczyń sanitarnych
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor przymocowaną do ściany, dostosowaną do mycia basenów Kamed, słojów, ssaków, misek nerkowatych, kaczek i drobnego sprzętu (przy zastosowania kilku koszyków), komora mycia ze stali kwasoodpornej AISI 316, głęboko tłoczona, bez spoin, Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 85 stop C, czas standardowego procesu mycia i dezynfekcji poniżej 7 min., 5 programów mycia i dezynfekcji, Przystosowana do pracy z wodą ciepłą i zimną nieuzdatnioną, przed maszyną zamontowane dodatkowe filtry wyłapujące zanieczyszczenia z sieci łatwe do czyszczenia, Zużycie wody dla programu standardowego max 20l, Posiadająca 12 dysz myjących w tym 8 rotacyjnych, zasilana 3-fazowo, obsługa bezdotykowa, Wbudowana pompa preparatu myjąco – płuczącego o właściwościach zmiękczających zamykanego w urządzeniu (jedna pompa dozująca), Blokada drzwi, automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi, Zgodna z normą PN-EN 15883 ?
Ad.1. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2
Czy Zamawiający może na tym etapie podać, które z wymienionych naczyń będą myte i dezynfekowane w myjniach w pomieszczeniach 19 i 51 ?
Ad.2 . Basenów, słojów, ssaków, misek nerkowatych, drobnego sprzętu itp.

Pytanie 3
Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki wymagając komory mycia ze stali nierdzewnej ? Biorąc pod uwagę wysoką temperaturę, zanieczyszczenia organiczne oraz kwasowe preparaty myjąco – płuczące komora powinna być wykonana ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej AISI 316.
Ad. 3 Obudowa i komora wykonana w całości z austenitycznej stali nierdzewnej chromowo-niklowanej odpornej na korozję typu AISI 316

Pytanie 4
Czy myjnia dezynfektor naczyń sanitarnych ma być zgodna z dyrektywą dot. sprzętu medycznego 93/42/EEC ?
Tak

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują: Adresat
A/a

Pytanie:dodano: 2016-02-25
Odpowiedź:dodano: 2016-02-25
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
e-mail: kstrzalba@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/13/KS/814/2016 Tarnów, dnia 2016-02-25


Dotyczy: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów – spr. 13/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.02.2016 r., Zamawiający wyjaśnia:

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 3, którą Zamawiający udzielił w dniu 23-02-2016, zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający nie popełnił pomyłki wymagając obudowy ze stali austenitycznej nierdzewnej chromowo-niklowej odpornej na korozję typu AISI 316?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie obudowy ze stali AISI 304.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują: Adresat
A/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Sprostowanie:dodano: 2016-02-25
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/13/AN/ 817/2016 Tarnów, dnia 2016-02-24


Dotyczy: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów – spr. 13/2016.

Sprostowanie do udzielonej odpowiedzi
pismo znak: SWLOG-271/13/AN/ 767/2016 z dnia 23.02.2016 r.

Myjnia – dezynfektor naczyń sanitarnych

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor przymocowaną do ściany, dostosowaną do mycia basenów Kamed, słojów, ssaków, misek nerkowatych, kaczek i drobnego sprzętu (przy zastosowania kilku koszyków), komora mycia ze stali kwasoodpornej AISI 316, głęboko tłoczona, bez spoin, Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 85 stop C, czas standardowego procesu mycia i dezynfekcji poniżej 7 min., 5 programów mycia i dezynfekcji, Przystosowana do pracy z wodą ciepłą i zimną nieuzdatnioną, przed maszyną zamontowane dodatkowe filtry wyłapujące zanieczyszczenia z sieci łatwe do czyszczenia, Zużycie wody dla programu standardowego max 20l, Posiadająca 12 dysz myjących w tym 8 rotacyjnych, zasilana 3-fazowo, obsługa bezdotykowa, Wbudowana pompa preparatu myjąco – płuczącego o właściwościach zmiękczających zamykanego w urządzeniu (jedna pompa dozująca), Blokada drzwi, automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi, Zgodna z normą PN-EN 15883 ?
Ad.1 Zamawiający dopuszcza modyfikację tylko i wyłącznie pod warunkiem zastosowania dwóch pomp dozujących (wbudowane pompy detergentu w urządzeniu). Ponadto urządzenie wyposażone w ergonomiczny ekran wyświetlający informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim oraz wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna wszystkich rur doprowadzających wodę oraz dysz strumieniowych.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują: Adresat
A/a

Odpowiedź:dodano: 2016-02-25

Pytanie:dodano: 2016-02-25
Odpowiedź:dodano: 2016-02-25
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/13/AN/ 818/2016
Tarnów, dnia 2016-02-25


Dotyczy: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów – spr. 13/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.02.2016 r., Zamawiający wyjaśnia:

1. Zgodnie z koncepcją architektoniczną część pomieszczeń jest objętych remontem (segment „A”). Dla robót tego rodzaju nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Czy zamawiający dopuszcza rozpoczęcie prac remontowych po odpowiednim zgłoszeniu, przed zyskaniem pozwolenia na budowę dla przebudowy pozostałej części inwestycji?
Ad. 1 Tak dopuszcza, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

2. W związku z licznymi rozbieżnościami pomiędzy szczegółowym opisem zamówienia ( Załącznik 1A do SIWZ) a programem funkcjonalno użytkowym (Załącznik nr II do SIWZ) prosimy o potwierdzenie iż w oferta winna zostać sporządzana na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia ( Załącznik 1A do SIWZ). Jeżeli część elementów ujętych w programie funkcjonalno użytkowym również należy uwzględnić w ofercie prosimy o ich enumeratywne wymienienie. Przykładem niejednoznacznego opisu zakresu jest konieczność wykonania projektu i zastosowania rozwiązań ochrony akustycznej, które uwzględniono w programie funkcjonalno użytkowym, natomiast pominięto w szczegółowym opisie przedmiotu. Analogicznie do powyższej sytuacji jest propozycja wykonania instalacji telewizji przemysłowej dla pomieszczeń sal pacjentów, sanitariatów, pomieszczeń ogólnodostępnych i ciągów komunikacyjnych. Prosimy o uszczegółowienie zakresu robót dot. wykonania remontu klatek schodowych.
Ad. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie zadania „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów” uszczegóławia Program funkcjonalno – użytkowy. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia załącznik IA, oraz kartach pomieszczeń objętych przebudową załącznik nr V nie została zawarta konieczność wykonania projektu i zastosowania rozwiązań ochrony akustycznej, Zamawiający nie planuje realizacji, przeciwnie, gdy przepisy, lub normy budowlane w zakresie ochrony akustycznej nie zostaną spełnione.
Instalacji telewizji przemysłowej nie przewiduje się. Instalacja RTV zgodnie z załącznikiem nr IA i V
Remont klatek schodowych obejmuje roboty budowlane od niskiego parteru do drugiego piętra włącznie. Zakres robót to:
- usuwanie starej warstwy złuszczonej farby;
- dwukrotne szpachlowanie ścian, płyt: biegów, spoczników w celu usunięcia nierówności i dziur
- pomalowanie ścian, płyt: biegów, spoczników.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż nie zachodzi wymóg uzyskania zgody na odstępstwo od obowiązujących warunków technicznych (np. wysokość pomieszczeń, odległość drzwi windy od przegrody).
Ad.3. Uzyskanie niezbędnego odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych dotyczące wysokości pomieszczeń po stronie Wykonawcy.

4. Prosimy o potwierdzenie iż drzwi do wymienionej windy nie powinny posiadać odporności ogniowej.
Ad.4 Drzwi windy powinny posiadać odporność ogniową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Czy w przeprowadzenie przeglądów zamontowanych urządzeń, wykonywania serwisów, napraw, przeglądów istniejących wind należy ująć w cenie oferty?.
Ad.5 Tak, w cenie oferty Wykonawca ujmie koszty przeprowadzania wszystkich wymaganych przeglądów, serwisów i napraw dla zamontowanych urządzeń.
6. Prosimy o potwierdzenie informacji, iż bieżąca konserwacja instalacji i urządzeń jest po stronie Zamawiającego.
Ad.6 Nie, bieżąca konserwacja po stronie Wykonawcy. Po stronie Zamawiającego wymiana materiałów eksploatacyjnych.

7. Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach etapowania prac budowlanych, przekazanie Zamawiającemu części objętej jednym etapem, upoważnia Wykonawcę do rozpoczęcia robót etapu następnego. Przekazanie ukończonego etapu Zamawiającemu rozumiane jest jako przekazanie Zamawiającemu, a nie uzyskania pozwolenia na użytkowanie które jest niemożliwe ze względów czasowo technologicznych jak i przepisów prawa (np. brak możliwości uruchomienia tylko części instalacji gazów medycznych, dozorowej, elektrycznej itp.)
Ad.7. Zamawiający przekaże Wykonawcy cały teren objęty przebudową po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. W wycenie należy uwzględnić prace transportowe związane z przenoszeniem wyposażenia gabinetów, sal chorych, itp do pomieszczeń zastępczych.

8. W nawiązaniu do dodatkowych wymagań Zamawiającego opisanych w punkcie 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ppkt. 16 „Termin usunięcia wad i usterek wyznacza Zamawiający” prosimy o uzupełnienie zapisu do postaci:” Termin usunięcia wad i usterek wyznacza Zamawiający z uwzględnieniem możliwości technologicznych oraz czasu potrzebnego na dostawy części serwisowych”
Ad.8. Tak uzupełniamy opis. Zamawiający modyfikuje § 13 ust. 8 projektu umowy.

9. Prosimy o potwierdzenie iż opis wymaganego wyposażenia pomieszczeń został wskazany w poszczególnych kartach pomieszczeń objętych przebudową (załącznik nr V do SIWZ).
Ad.9 Całość wyposażenia pomieszczeń objętych przebudową opisano w Zał. V. Wyposażenie dla pomieszczeń przeznaczonych do remontu opisano w Zał. 1A

10. Prosimy o potwierdzenie iż nie należy uwzględniać wymiany starych grzejników na nowe zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (pkt. 4.3.2).
Ad.10 Grzejniki istniejące należy pozostawić.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują: Adresat + załącznik
A/a


Pytanie:dodano: 2016-02-26
Odpowiedź:dodano: 2016-02-26
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/13/AN/835/2016 Tarnów,dnia 2016-02-26

Dotyczy: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów – spr. 13/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.02.2016 r., Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy zamawiający dopuszcza zmiany w przekazanej koncepcji przy zachowaniu programu funkcjonalnego ?
Ad.1 Tak, w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Które windy przewidziane są do wymiany ?
Ad.2 Winda w budynku H.
3. Czy dźwig w budynku H przewidziany jest do transportu pacjentów na łóżkach, czy jest to dźwig osobowy, szpitalny lub towarowy?
Ad.3 Będzie to traktowane jako dźwig osobowy.
4. Czy drzwi przystankowe wind mają spełniać wymagania odporności ogniowej ?
Ad. 4 Tak
5. Czy drzwi szachtów instalacyjnych mają spełniać wymagania odporności ogniowej ?
Ad.5. Tak
6. Czy klatki schodowe posiadają system oddymiania ?
Ad. 6 Tak
7. Czy budynek posiada drzwi pożarowe na granicy stref pożarowych ?
Ad. 7 Tak
8. Prosimy o graficzne podanie podziału na strefy pożarowe obszaru objętego zakresem prac oraz elementów sąsiednich .
Ad. 8 Szpital nie posiada aktualnego graficznego podziału na strefy pożarowe. Zostanie to opracowane po realizacji przedmiotowego zadania.
9. Czy wymagany jest projekt ochrony akustycznej ?
Ad. 9 Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia załącznik IA, oraz kartach pomieszczeń objętych przebudową załącznik nr V nie została zawarta konieczność wykonania projektu i zastosowania rozwiązań ochrony akustycznej, Zamawiający nie planuje realizacji, przeciwnie, gdy przepisy, lub normy budowlane w zakresie ochrony akustycznej nie zostaną spełnione.
9. Które pomieszczenia mają być klimatyzowane ?
Ad.9 Wentylację mechaniczną i klimatyzację oraz montaż klimatyzatorów miejscowych należy zastosować w pomieszczeniach zgodnie z załącznikiem V i załącznikiem nr IA, z tym, że dodatkowo należy włączyć pomieszczenie nr36. Natomiast w pomieszczeniu nr 49 zamiast wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy wykonać instalacje do klimatyzatora wraz z jego montażem.
10. Gdzie należy zlokalizować centrale klimatyzacyjne?
Ad. 10 Na dachu budynku C
11. Z którego miejsca należy doprowadzić media dla central wentylacyjnych ?
Ad.11 Z uwzględnieniem zapisów SIWZ- węzeł cieplny budynek B, węzeł wody lodowej budynek B, Rozdzielnia główna budynek C
12. Z którego miejsca należy prowadzić zasilanie gazów medycznych ?
Ad.12 Budynek A - piwnice część środkowa.
13. W którym miejscu zamawiający przewiduje lokalizację pomieszczenia dla potrzeb zasilania gwarantowanego ?
Ad. 13. Akumulatorownia w budynku A piwnica.
14. Czy pomieszczenie dla potrzeb zasilania gwarantowanego wymaga remontu ?
Ad. 14 Pomieszczenie wymaga dostosowania instalacji wentylacji tj. minimalna wymiana powietrza przy wentylacji wymuszonej 222 m3/h.
15. Czy w budynku występują elementy z azbestu ?
Ad. 15. Nie

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Pytanie:dodano: 2016-03-03
Odpowiedź:dodano: 2016-03-03
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/13/AN/ 942 /2016 Tarnów, 2016-03-03

Dotyczy: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów – spr. 13/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 01.03.2016 r., Zamawiający wyjaśnia:


1. Czy do pomieszczeń nr 42a i 45 należy zastosować drzwi przesuwne, czy drzwi uchylne?
Ad. 1. W pomieszczeniach 42a, 45 wykonać drzwi w wersji uchylnej o szerokości minimalnej skrzydła 100 cm

2. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zamówienia nie będzie konieczności wymiany istniejących grzejników higienicznych na nowe.
Ad.2. W zakresie zamówienia nie ma konieczności wymiany istniejących grzejników na nowe, chyba że ilość energii dostarczanej przez grzejniki będzie niewystarczająca. Dodatkowo należy zaprojektować i wykonać grzejniki do nowo powstałych pomieszczeń np. : łazienki;

3. Prosimy o informację, czy w zakresie zamówienia jest wymiana istniejących parapetów wewnętrznych na nowe. Jeśli tak, to prosimy o informację na temat materiału, z jakiego należy je wykonać i wymiarów (szer., gr.).
Ad.3. W pomieszczeniach objętych przebudową i remontem należy wykonać montaż nowych parapetów typu wewnętrzny komórkowy, kolor biały, wymiary zgodnie z wymiarami poszczególnych otworów okiennych. Grubość 2 cm, okap (wywinięcie) 4 cm
Parapety powinny spełniać:
• Wysoka wytrzymałość mechaniczna: odporność na obciążenia, wgniecenia, zarysowania oraz ścieranie.
• Odporność na oddziaływanie środków czyszczących, stosowanych w gospodarstwie domowym.
• Odporność na działanie promieni UV – nie zmienia barwy pod wpływem promieni słonecznych.
• Odporność na wysoką temperaturę – nawet w nasłonecznionym miejscu nie ulegają zniekształceniom.
• Łatwość samodzielnego montażu bez użycia skomplikowanych narzędzi: łatwo je przyciąć do żądanej długości.

4. Prosimy o informację, czy w ramach zamówienia należy wymienić drzwiczki rewizyjne w szachtach instalacyjnych. Jeśli tak, to prosimy o informację, czy należy zamontować drzwiczki bez odporności ogniowej, czy drzwiczki z odpornością ogniową (jaką?).
Ad 4. W ramach zamówienia należy we wszystkich pomieszczeniach wymienić drzwiczki rewizyjne w szachtach instalacyjnych bez odporności ogniowej.

5. Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie zapis: Struktura budowlano-instalacyjna powinna umożliwiać w przyszłości dokonywanie zmian układu funkcjonalnego pomieszczeń.
Ad 5. Zamawiający nie przewiduje w późniejszym okresie zmiany w sposobie użytkowania pomieszczeń

6. W PFU pkt. 3.2, Tynki i powłoki malarskie wewnętrzne widnieje zapis: W pomieszczeniach gospodarczych, łazienkach i brudowniku należy na ścianach ułożyć wykładzinę ścienną z przeznaczeniem do pomieszczeń szpitalnych „mokrych” do pełnej wysokości pomieszczeń. Natomiast według standardów wykończenia C oraz D należy ściany wykończyć w następujący sposób: Płytki ceramiczne ścienne, szkliwione, ponad 2,10m farba lateksowa oraz Farba lateksowa. Prosimy o wyjaśnienie, który zapis jest obowiązujący.
Ad 6. W pierwszej kolejności obowiązuje zapis w załączniku IA. Dla pomieszczeń gospodarczych, łazienkach i brudowniku należy ściany wykończyć płytkami ceramicznymi ściennymi, szkliwowymi, ponad 2,10 m farba lateksowa
7. Prosimy o informację, czy należy przewidzieć malowanie farbą lateksową powyżej sufitów podwieszanych?
Ad 7. Należy przewidzieć malowanie farbą lateksową 10 cm ponad poziom sufitów podwieszanych. Pozostałą część ścian i dolną płaszczyznę stropu (sufit) należy zagruntować.

8. W związku z powyższymi pytaniami oraz licznymi odpowiedziami Zamawiającego, prosimy o przesuniecie terminu składania ofert na dzień 14.03.2016r.. Przesuniecie pozwoli na uwzględnienie przez Wykonawcę i podwykonawców branżowych wszystkich zmian wynikających z odpowiedzi Zamawiającego oraz przygotowanie rzetelnej wyceny robót budowlanych.
Ad 8. Termin pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:dodano: 2016-03-03
Odpowiedź:dodano: 2016-03-03
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
e-mail: kstrzalba@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/13/KS/944/2016 Tarnów, dnia 2016-03-03


Dotyczy: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów – spr. 13/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.03.2016 r., Zamawiający wyjaśnia:

1.Czy należy dodatkowo wymienić drzwi przystankowe windy na pozostałych piętrach w budynku H tj-1,0,1,3?
Ad. 1. Należy wymienić drzwi przystankowe windy na pozostałych piętrach w budynku H -1, 0, 1, 3

2. Czy należy wymienić drzwi windowe w pozostałych windach na piętrze objętych w/w zamówieniem
Ad. 2. Nie należy wymieniać drzwi windowych w pozostałych windach na piętrze objętych w. w zamówieniem.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
A/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Szpitala Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2016-03-03
Odpowiedź:dodano: 2016-03-03
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
e-mail: kstrzalba@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/13/KS/943/2016 Tarnów, dnia 2016-03-03


Dotyczy: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów – spr. 13/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.03.2016 r., Zamawiający wyjaśnia:

1. W załączniku 1A do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia widnieje zapis iż należy zastosować na posadzkach wykładzinę PVC homogeniczną, natomiast w PFU jest zapis, iż powinna być to wykładzina heterogeniczna. Prosimy o wyjaśnienie, który zapis jest obowiązujący.
Ad. 1. Obowiązuje zapis z opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik 1A)


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
A/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Szpitala Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2016-03-04
Odpowiedź:dodano: 2016-03-04
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
e-mail: kstrzalba@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/13/KS/947/2016 Tarnów, dnia 2016-03-03


Dotyczy: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów – spr. 13/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.03.2016 r., Zamawiający wyjaśnia:

Proszę wyjaśnienie:

1. W myśl odpowiedzi z 26.02.br klimatyzowane indywidualne mają być w pomieszczeniach: 8,10,62,60 i 49 oraz pom. GDP, łącznie 6 klimatyzatorów?
Odpowiedź: Tak

2. Gdzie znajduje się pomieszczenie GPD?
Odpowiedź: Planuje się GPD w obecnym Oddziale Ginekologii II p budynek A zgodnie z opisem załącznik IA

3. Czy w pomieszczeniach z wentylacją wywiewną są nawiewniki okienne?
Odpowiedź: Należy zastosować nawiewniki okienne zgodnie z SIWZ

4. W myśli rozporządzenia w „sprawie warunków technicznych budynków..” wszystkie pomieszczenia powinny być wentylowane. W pomieszczeniach 55, 57, 58, 60, 61 i 62 nie ma wzmianki o jakiejkolwiek wentylacji. Czy należy zastosować wentylację wyciągową?
Odpowiedź: Jeżeli przepisy wymagają w pomieszczeniach należy zastosować wentylację wyciągową. W pozostałych przypadkach wentylacja grawitacyjna.

5. Czy zamawiający zaaprobuje wykonanie w pomieszczeniach remontowanych w segmencie A i przebudowywanych w segmencie H wentylacji wywiewnej z zastosowaniem wywiewników higrosterowanych wspomaganych przez nasadę kominową, a napływ powietrza przez nawiewniki okienne lub ścienne podciśnieniowe?
Odpowiedź: Należy zastosować system istniejący w Szpitalu w budynku A, zgodnie z SIWZ.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
A/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Szpitala Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2016-03-04
Odpowiedź:dodano: 2016-03-04
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
e-mail: kstrzalba@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/13/KS/949/2016 Tarnów, dnia 2016-03-03


Dotyczy: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów – spr. 13/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.03.2016 r., Zamawiający wyjaśnia:

Proszę wyjaśnienie:
1. Jakiej wydajności jest komora laminarna w pomieszczeniu 56?
Odpowiedź: Zamawiający posiada komorę laminarną z pionowym przepływem powietrza model Aura Mini, firmy BIOAIR


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
A/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2016-03-04
Odpowiedź:dodano: 2016-03-04
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
e-mail: kstrzalba@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/13/KS/951/2016 Tarnów, dnia 2016-03-04


Dotyczy: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów – spr. 13/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.03.2016 r., Zamawiający wyjaśnia:

Zgodnie z zapisem zawartym w załączniku 1A do SIWZ dotyczącym central wentylacyjnych (str. 8 i 9 załącznika 1A) proszę o określenie:
1) Które z kryteriów jest dla Zamawiającego ważniejsze: wykonanie zgodnie z DIN czy certyfikat Eurovent?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oba kryteria muszą być spełnione jednocześnie. Ponadto należy spełnić wymagania dyrektywy:
- Rozporządzenie KE_1253_2014_PL,
- Rozporządzenie KE_1254_2014_PL.

2) Czy zamawiający dopuszcza wykonanie centrali zgodnie z norma DIN potwierdzonej certyfikatem TUV, w zamian certyfikatu Euroventu?
Odpowiedź: Nie dopuszcza.

3) Proszę o podanie dwóch dostawców central spełniających wszystkie podane wymagania.
Odpowiedź: Wymagania SIWZ spełnia co najmniej dwóch producentów.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
A/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-03-21
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-13-1109/16 Tarnów, 2016-02-21


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania: „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego z Onkologią Ginekologiczną oraz Oddziału Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie do obowiązujących przepisów – sprawa nr 13/2016


Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Wartość zakresu brutto/ Kryterium oceny ofert
02 Zakład Budowlano Montażowy" POLBUD " Piątek i Ptak Spółka Jawna;
ul. Spokojna 6 33-100 Tarnów Cena brutto – 4 390 000,00
Okres gwarancji : 5 lat
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

2. Ocena ofert: Kryterium cena: 90%; Kryterium: Okres gwarancji 10%


Zakres 1 Cena Okres gwarancji
nazwa Wykonawcy 90% 10% 100%
1 ERBUD Spółka Akcyjna 89,86 10,00
ERBUD Spółka Akcyjna 80,87 1,00 81,87
2 POLBUD Spółka Jawna 90,00 10,00
POLBUD Spółka Jawna 81,00 1,00 82,00


3. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1) ERBUD Spółka Akcyjna ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa; Adres do korespondencji:
ERBUD Spółka Akcyjna O/Rzeszów ul. Fredry 4, 35-959 Rzeszów
2) Zakład Budowlano Montażowy" POLBUD " Piątek i Ptak Spółka Jawna; ul. Spokojna 6 33-100 Tarnów

4. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w którym nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Umowa zostanie zawarta po 24.03.2016 .

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.

Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-04-07
04.04.2016 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firmą:
Zakład Budowlano Montażowy" POLBUD " Piątek i Ptak Spółka Jawna; ul. Spokojna 6
33-100 Tarnów– 4 390 000,00