Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

11 - PN Implanty Neurochirurgiczne dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

 Tarnów: sukcesywna dostawa : Implanty neurochirurgiczne, dla Neurochirurgii - Blok Operacyjny Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Numer ogłoszenia: 15136 - 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa : Implanty neurochirurgiczne, dla Neurochirurgii - Blok Operacyjny Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1 Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego niskoprofilowe wyginane.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty

6) oświadczenie Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.06.2010r z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) zał. Nr 6. 7) szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog, folder zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ. potwierdzające wymagane parametry


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - termin płatności - 5

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności, gdy: a. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, lub b. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczanego sprzętu, lub c. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub, d. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmiany przepisów prawa, lub e. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego . W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany stawki VAT, jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2016 godzina 10:00, miejsce: złożyć w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-01-22 (0160122105506-siwz nowy 2016 spr.11.doc)
Zał±cznik - 2016-01-22 (0160122105526-formularz 0gol. zal. nr 2 - spr.11.doc)
Zał±cznik - 2016-01-22 (0160122105535-oswiadcz nr 6 spr.11.doc)
Zał±cznik - 2016-01-22 (0160122105540-oswiadczenia 4, 5,spr.11.doc)
Zał±cznik - 2016-01-22 (0160122105549-umowy zal, 3, 7 spr.11.doc)
Zał±cznik - 2016-01-22 (0160122105604-zal nr 1a spr.11.doc)
Zał±cznik - 2016-01-22 (0160122105609-cenowa zal. nr 1 spr.11.xls)
Zał±cznik - 2016-02-02 (0160202141300-raport zuzycia implantu do pytania z dnia 02.02.2016r..doc)
Zał±cznik - 2016-02-02 (0160202141311-przechowanie-wzor do pytania 02.02.2016r.doc)
Zał±cznik - 2016-02-02 (0160202141337-umowa udostepnienia instrumentarium- do pytania 02.02.2016r..doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-02-02
Tarnów, dnia 02.02.2016r.
WYKONAWCY BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/11/KK/ 444 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – implantów neurochirurgicznych i– nr sprawy 11/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.01.2016r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiaj±cy dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopu¶ci w trakcie obowi±zywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowi±zuj±ca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?
OdpowiedĽ:
Zgodnie z § 2 ust. 2 Projektu Umowy zał±cznik nr 3.
Pytanie nr 2
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiaj±cy dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust 1,
1) W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 0,1% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia
OdpowiedĽ:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 3
5) W przypadku wykonania prawa odst±pienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 10 % niezrealizowanej czę¶ci umowy.
OdpowiedĽ:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 3
6) W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowi±zku, o którym mowa w § 3 ust. 8 umowy, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 0,5% warto¶ci brutto czę¶ci zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% warto¶ci brutto czę¶ci zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty.
OdpowiedĽ:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na dodanie zał±cznika do umowy w postaci umowy przechowania i udostępnienia, których wzór przesyłamy w zał±czeniu?
OdpowiedĽ:
Nie, zapis pozostaje bez zmian. Zamawiaj±cy akceptuje jedynie raport zużycia implantu. Plik o nazwie: Raport zużycia implantu do pytania z dnia 02.0.2016r.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymuj±:
1/ Adresat
2/ A/a
OdpowiedĽ:dodano: 2016-02-02

Pytanie:dodano: 2016-02-02
Tarnów, dnia 02.02.2016r.
WYKONAWCY BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/11/KK/ 444 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – implantów neurochirurgicznych i– nr sprawy 11/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.01.2016r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie nr 1 dotyczy zakresu 1
Prosimy o sprecyzowanie.
Czy zamawiaj±cy może okre¶lić ilo¶ciowo zestaw do rubryki formularza cenowego zał±cznik nr I ?
OdpowiedĽ:
Zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiaj±cy potrzebuje 50 szt., zgodnie z zał±cznikiem nr 1.
pytanie 2 dotyczy zakresu 1 Czy zamawiaj±cy dopu¶ci możliwo¶ć zaoferowania zestawu o niżej opisanych parametrach tj.: ?
- tytanowy, dynamiczny system do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego;
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
- płytki o wymiarach 20-103mm
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
- płytki 4 otworowe (20-32mm), 6 otworowe (34-58mm), 8 otworowe (49-64mm), 10 otworowe (67-85mm) i 12 otworowe (82-103mm), ze skokiem co max. 3mm;
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
- płytki o niskim profilu (wys. 2,9mm), wstępnie dostosowane kształtem do anatomii kręgosłupa (wygięcie wzdłużne i poprzeczne);
OdpowiedĽ: Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
- ¶ruby samotn±ce i samogwintuj±ce: jednokorowe (4mm, dłg. 10-18mm ze skokiem co 2mm), dwukorowe (4,0mm, dłg. 10-28mm ze skokiem co 2mm) oraz rewizyjne/osteoporotyczne (4,5mm, dłg. 13-17mm ze skokiem co 2mm)
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
- ruchomo¶ć ¶ruby 350 wzdłuż i 8--0 w poprzek osi płytki;
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
- ¶ruby blokowane wewnętrznie (blokada zapobiega wykręcaniu się ¶ruby, pozostawiaj±c możliwo¶ć mikroruchów w obrębie stabilizowanych kręgów);
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
- każda ¶ruba blokowana jest niezależnie - brak dodatkowych elementów blokuj±cych na powierzchni płytki;
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
- rodzaje ¶rub kodowane kolorami z atraumatycznym zakończeniem ¶ruby
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
- trzon ¶ruby jednokorowej i rewizyjnej - stożkowy;
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
- możliwo¶ć dogięcia płytki bez utraty możliwo¶ci zablokowania/odblokowania ¶ruby;
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
- możliwo¶ć ¶ródoperacyjnej, czasowej stabilizacji płytki przy pomocy specjalnych szpilek
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
- system umożliwia w pełni dynamiczn± stabilizację
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
- porowata powierzchnia dołu płytki zapobiegaj±ca przesuwaniu się płytki na kręgach;
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
- porowata powierzchnia trzonu ¶ruby zwiększa kontakt i bezpieczeństwo poł±czenia ko¶ć-¶ruba;
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
- zachowany niski profil głowy ¶rub;
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
- trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; możliwo¶ć wydłużenia stabilizacji bez konieczno¶ci wykręcania płytki – poprzez doł±czenie do płytki bazowej specjalnych elementów wydłużaj±cych poł±czenie
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymuj±:
1/ Adresat
2/ A/a
OdpowiedĽ:dodano: 2016-02-02

Pytanie:dodano: 2016-02-03
Tarnów, dnia 02.02.2016r.
WYKONAWCY BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/11/KK/ 451 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – implantów neurochirurgicznych i– nr sprawy 11/2016r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.01.2016r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie nr 1 dotyczy zakresu 1
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego zestawu płytek do zespoleń kręgosłupa szyjnego niskoprofilowe wyginane o poniższych parametrach?
Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych. Standardowo dostępne w rozmiarach 12 – 92 mm, stopniowane co 2mm i co 4mm. ¦ruby długo¶ci 12, 14 i 16 mm, ¶rednicy 4,0 i 5,0 mm (typy ¶rub kodowane kolorami). Możliwo¶ć jedno- i wielok±towego ustawienia ¶rub (20 stopni). Płytki niskoprofilowe – wysoko¶ć płytki wraz z zablokowanymi ¶rubami nie przekraczaj±ca 2,0 mm. Samoczynna blokada ¶ruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokuj±cych oraz elementów wystaj±cych ponad otwory płytki). Mechanizm blokowania ¶ruby w płytce z możliwo¶ci± powtórzenia. Możliwo¶ć zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwo¶ci blokady ¶rub. Zestaw zawieraj±cy narzędzia do ewentualnej ekstrakcji ¶rub. Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.
OdpowiedĽ:
Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymuj±:
1/ Adresat
2/ A/a

OdpowiedĽ:dodano: 2016-02-03

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-02-26
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
Bior±cy udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271 / 11 /KK/ 824 /16 Tarnów, 2016-02-25


Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa implantów neurochirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 11/2016r.


Zawiadomienie o wyborze oferty.
Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów neurochirurgicznych wybrano jako ofertę najkorzystniejsz± ofertę założon± przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01
Johnson&Johnson Poland SPz.o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Zakres 1 – 53.784,00 PLN
Termin Płatno¶ci: 60 dni.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu zamówienia.
1. Ocena ofert:
zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95%
Cena 5%
Termin Płatno¶ci 100%
1 Johnson&Johnson 95,00 5,00
Johnson&Johnson 90,25 0,25 90,50
2 Biomet 82,28 5,00
Biomet 78,16 0,25 78,41
3 Aesculap 81,99 5,00
Aesculap 77,89 0,25 78,14
4 Medtronic 59,14 5,00
Medtronic 56,18 0,25 56,43

2. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±c± ofertę:
01 – Johnson&Johnson Poland SPz.o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
02- Biomet Polska Spz.o.o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa
03 – Aesculap Chifa Spz.o.o. ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l
04 – Medtronic Poland Sp.zo.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Zamawiaj±cy w my¶l art. 94 ust. 2 pkt. 3a) może zawrzeć umowę przed upływem terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przypadku, gdy nie odrzucono ani nie wykluczona żadnego wykonawcy . Umowa z dnia 29.02.2016 r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


Proszę o odwrotne potwierdzenie (piecz±tk± i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drog± elektroniczn±, oryginał wysłano poczt±.

Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-03-03

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w zwi±zku z postępowaniem dot. Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa implantów neurochirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 11/2016r. wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o warto¶ci zamówienia nie przekraczaj±cej wyrażonej w złotych równowarto¶ci kwoty 207 000 euro/ przekraczaj±cej kwotę wyrażon± w zł równowarto¶ci 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 02.03 2016r. podpisano umowe z Wykonawc±::


Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01
Johnson&Johnson Poland SPz.o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Zakres 1 – 53.784,00 PLN
Termin Płatno¶ci: 60 dni.