Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

3-Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych, leków i substancji farmaceutycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych, leków i substancji farmaceutycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 9968 - 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych, leków i substancji farmaceutycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych, leków i substancji farmaceutycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze zakresy (1-10)..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 9 159,00. Zakres nr Wadium 1 1 070 2 198 3 91 4 821 5 54 6 915 7 1 917 8 15 9 2 994 10 1 085

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował aktualną koncesją lub zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwoleniem GIF na wytwarzanie produktów leczniczych, (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty

oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 30.11.2015 roku.)


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 98
2 - Termin płatnosci - 2

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) numeru katalogowego produktu, b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, c) przedmiotowym (produkt zamienny), d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie), e) sposobu konfekcjonowania, f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Płyny infuzyjne w opakowaniach wyposażonych w dwa niezależne, zabezpieczone porty..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Płyny infuzyjne w opakowaniach wyposażonych w dwa niezależne, zabezpieczone porty..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: NATRIUM CHLORATUM inf. 0,9% 500ml roztw. do irygacji w opakowaniu typu Ecolav.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: NATRIUM CHLORATUM inf. 0,9% 500ml roztw. do irygacji w opakowaniu typu Ecolav.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: GENTAMICIN 0,08g / 2ml inj. im/iv. x 10.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: GENTAMICIN 0,08g / 2ml inj. im/iv. x 10.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Termin płatnosci - 2CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: IMIPENEM 0,5 g + CILASTATIN 0,5g r-r do inf..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: IMIPENEM 0,5 g + CILASTATIN 0,5g r-r do inf..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PENICILLINUM CRIST.inj.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PENICILLINUM CRIST.inj.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: VANCOMYCIN 1g inj. Wskazanie do stosowania: poantybiotykowe rzekomobłoniaste zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy wywołane przez Clostridium difficile, trwałość roztworu do podania doustnego minimum 48 godz..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: VANCOMYCIN 1g inj. Wskazanie do stosowania: poantybiotykowe rzekomobłoniaste zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy wywołane przez Clostridium difficile, trwałość roztworu do podania doustnego minimum 48 godz..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Primovist 0,25mmm/ml fiolka10ml.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Primovist 0,25mmm/ml fiolka10ml.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Cocarboxylasum inj. 0,05g/2ml x 5.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cocarboxylasum inj. 0,05g/2ml x 5.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Filgrastim.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Filgrastim.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Magnesium sulf. inj. 20% 10ml x 10.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Magnesium sulf. inj. 20% 10ml x 10.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Termin patności - 2

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-01-14 (0160114123749-3-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2016-01-14 (0160114123759-wzor umowy.doc)
Zał±cznik - 2016-01-14 (0160114123805-zalacznik nr 1b - opis przedmiotu zamowienia.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2016-01-15
OdpowiedĽ:dodano: 2016-01-15
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-3-198/16 Tarnów, dnia 15.01.2016 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych, leków i substancji farmaceutycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 3/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.01.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie dot.: Zakres nr 6 (Vancomycin).
Prosimy o odpowiedĽ, czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zakresie nr 6, produktu Edicin 1g x 1 fiol. w przypadku którego trwało¶ć roztworu do podania doustnego wynosi do 24 godzin ? W zał±czeniu karta CHPL proponowanego produktu.
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.


Otrzymuj±: Adresat
a/a


Podpisał: Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2016-01-19
OdpowiedĽ:dodano: 2016-01-19
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-3-253/16 Tarnów, dnia 19.01.2016 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych, leków i substancji farmaceutycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 3/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 18.01.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Pytanie nr 1
Czy Zamawiaj±cy wymaga w zakresie nr 1 poz. 1,2,3,4 produktów w butelkach szklanych bez portów. Opisany asortyment nie występuje w opakowaniach wyposażonych
w dwa niezależne zabezpieczone porty.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na dopuszczenie w zakresie 2 NATRIUM CHLORATUM inf. 0,9% 500 ml roztw. do irygacji w butelce zakręcanej typu Versylene?
OdpowiedĽ: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na dopuszczenie w zakresie nr 9 w poz. 2 leku Filgrastim 48 mln/0,8 ml?
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy wyraża zgodę pod warunkiem całkowitej refundacji przez NFZ.


Otrzymuj±: Adresat
a/aPodpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2016-01-19
OdpowiedĽ:dodano: 2016-01-19
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-3-253/16 Tarnów, dnia 19.01.2016 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych, leków i substancji farmaceutycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 3/2016


W odpowiedzi na zapytania z dnia 18.01.2016 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Pytanie dot. Zakresu 1

1. Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 1 poz. 1-4 (DEKSTRAN, MANNITOL) wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniach szklanych?
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

2. Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 4 (IMIPENEM) wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu po 10 fiol. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilo¶ci.
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-02-02
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUNasz znak : SWLOG-271-KS-3-438/16 Tarnów, 2016-02-02

Dotyczy: sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych, leków i substancji farmaceutycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 3/2016


Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto/ Kryterium oceny ofert
01 Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. - Wrocław, Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków; krakow@cezal.com.pl Zakres 2 – 5 987,52
Termin płatno¶ci 60 dni
02 Intra Spółka z o.o. ul. Odrow±ża 11, 03-310 Warszawa przetargi@intra.eu Zakres 9 – 17 926,92
Termin płatno¶ci 60 dni
03 PPHU „Specjał” Sp. z o.o. ul. J. Pawła II 80/5, 00-175 Warszawa Hurtownia Farmaceutyczna adres do korespondencji: ul. Boya Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów biuro@cezal.rzeszow.pl Zakres 1 – 32 285,52
Termin płatno¶ci 60 dni
04 Salus International Spółka z.o.o. ul. Puławska 9, 40-273 Katowice m.andzel@salusint.com.pl; Zakres 3 – 3 298,32
Zakres 7 – 69 026,04
Termin płatno¶ci 60 dni
06 Konsorcjum: Lider: PGF Utrica Sp. z .o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Konsorcjent: „Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zb±szyńska 3, 91-342 ŁódĽ; przetargi@urtica.pl Zakres 5 – 2 248,56
Zakres 10 – 34 052,40
Termin płatno¶ci 60 dni

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofert: Kryterium cena: 98%; Kryterium Termin płatno¶ci: 2%

Zakres 1 Cena Termin płatno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
3 SPECJAŁ 10,000 10,000
SPECJAŁ 9,800 0,200 10,000
Zakres 2 Cena Termin płatno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
1 Cezal 10,000 10,000
Cezal 9,800 0,200 10,000
Zakres 3 Cena Termin płatno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
2 INTRA 9,980 10,000
INTRA 9,781 0,200 9,981
4 SALUS 10,000 10,000
SALUS 9,800 0,200 10,000
6 URTICA 9,971 10,000
URTICA 9,771 0,200 9,971
Zakres 5 Cena Termin płatno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
2 INTRA 9,924 10,000
INTRA 9,725 0,200 9,925
4 SALUS 9,947 10,000
SALUS 9,748 0,200 9,948
6 URTICA 10,000 10,000
URTICA 9,800 0,200 10,000
Zakres 7 Cena Termin płatno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
4 SALUS 10,000 10,000
SALUS 9,800 0,200 10,000
6 URTICA 9,992 10,000
URTICA 9,792 0,200 9,992
Zakres 9 Cena Termin płatno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
2 INTRA 10,000 10,000
INTRA 9,800 0,200 10,000
4 SALUS 9,767 10,000
SALUS 9,572 0,200 9,772
Zakres 10 Cena Termin płatno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
2 INTRA 9,555 10,000
INTRA 9,363 0,200 9,563
4 SALUS 9,943 10,000
SALUS 9,744 0,200 9,944
6 URTICA 10,000 10,000
URTICA 9,800 0,200 10,000


3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. - Wrocław, Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków; krakow@cezal.com.pl
2) Intra Spółka z o.o. ul. Odrow±ża 11, 03-310 Warszawa przetargi@intra.eu
3) PPHU „Specjał” Sp. z o.o. ul. J. Pawła II 80/5, 00-175 Warszawa Hurtownia Farmaceutyczna adres do korespondencji: ul. Boya Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów biuro@cezal.rzeszow.pl
4) Salus International Spółka z.o.o. ul. Puławska 9, 40-273 Katowice m.andzel@salusint.com.pl;
5) Bialmed Sp. z o. o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
6) Konsorcjum: Lider: PGF Utrica Sp. z .o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Konsorcjant: „Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zb±szyńska 3, 91-342 ŁódĽ; przetargi@urtica.pl

4. Zamawiaj±cy informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

5. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawców:

06 - Konsorcjum: Lider: PGF Utrica Sp. z .o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Konsorcjant: „Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zb±szyńska 3, 91-342 ŁódĽ w zakresie 9 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – zawiera raż±co nisk± cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Pismem z dnia 28.01.2016 r znak SWLOG-271-KS-3-370/16 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do wyja¶nienia raż±co niskiej ceny w zakresie nr 9. Wykonawca złożył wyja¶nienie, iż w w/w zakresie złożył ofertę zawieraj±c± raż±co nisk± cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

05- Bialmed Sp. z o. o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska w zakresie 9 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wykonawca w ofercie w zakresie 9 w poz. 1 podał błędny kod EAN, który nie odpowiada kodowi z listy refundowanej dla proponowanego leku.

6. Jednocze¶nie, Zamawiaj±cy informuje, iż:
 zakres nr 6 i 8 unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 – nie złożono żadnej oferty niepodlegaj±cej odrzuceniu – brak ofert.

 zakresie nr 4 unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, któr± zamawiaj±cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 29 548,80 zł. brutto.

W zakresach 1-3; 5; 7 i 10 Zamawiaj±cy w my¶l art. 94 ust. 2 pkt. 3a) może zawrzeć umowę przed upływem terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przypadku, w którym nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. Umowa z dnia 05.02.2016 r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


W zakresie 9 - termin po upływie którego może zostać zawarta umowa z Wykonawc± to 08.02.2016 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.

Otrzymuj±: Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-02-11
05.02.2016 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
1) Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. - Wrocław, Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków; Zakres 2 – 5 987,52
2) PPHU „Specjał” Sp. z o.o. ul. J. Pawła II 80/5, 00-175 Warszawa; Zakres 1 – 32 285,52
3) Salus International Spółka z.o.o. ul. Puławska 9, 40-273 Katowice
Zakres 3 – 3 298,32; Zakres 7 – 69 026,04
4) Konsorcjum: Lider: PGF Utrica Sp. z .o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,
Konsorcjent: „Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zb±szyńska 3, 91-342 ŁódĽ;
Zakres 5 – 2 248,56; Zakres 10 – 34 052,40

09.02.2016 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firm±:
Intra Spółka z o.o. ul. Odrow±ża 11, 03-310 Warszawa; Zakres 9 – 17 926,92