Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

6 - dostawa instalacja i uruchomienie sprzętu medycznego

Adres strony internetowej, na której Zamawiajšcy udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Zakup dostawa , instalacja i uruchomienie sprzętu medycznego
Numer ogłoszenia: 8590 - 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowišzkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. œw. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiajšcego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŒLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajšcego: Zakup dostawa , instalacja i uruchomienie sprzętu medycznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Okreœlenie przedmiotu oraz wielkoœci lub zakresu zamówienia: Zakup dostawa , instalacja i uruchomienie sprzętu medycznego.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniajšcych

Okreœlenie przedmiotu oraz wielkoœci lub zakresu zamówień uzupełniajšcych


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częœciowej: tak, liczba częœci: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajšcy nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreœlonej działalnoœci lub czynnoœci, jeżeli przepisy prawa nakładajš obowišzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiajšcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załšcznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajšcego i podanych w SIWZ) dołšczonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doœwiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiajšcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załšcznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajšcego i podanych w SIWZ) dołšczonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiajšcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załšcznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajšcego i podanych w SIWZ) dołšczonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiajšcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załšcznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajšcego i podanych w SIWZ) dołšczonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiajšcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załšcznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajšcego i podanych w SIWZ) dołšczonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŒWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĽ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oœwiadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oœwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właœciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoœci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagajš wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzajšcy, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoœci - wystawiony nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczšce przynależnoœci do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należšcych do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaœnień, jeżeli osoba podpisujšca nie jest osoba upoważnionš na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołšczyć zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoœci gospodarczej. Jeżeli dołšczone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiajšcy wymaga, aby jego zgodnoœć z oryginałem poœwiadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. - oœwiadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, zał. Nr 4. - Aktualne Deklaracja zgodnoœci dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu, jeœli jest wymagane lub Wpis z Rejestru Wyrobów Medycznych - szczegółowy opis dla oferowanego wyrobu medycznego (np. załšczyć ulotki informacyjne, aktualny katalog zawierajšcy dokładny opis) potwierdzajšcy spełnienie wymagań okreœlonych w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŒW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2016 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŒW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin zwišzania ofertš: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania œrodków pochodzšcych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajšcych zwrotowi œrodków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całoœci lub częœci zamówienia: nie

ZAŁĽCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĽCE OFERT CZʌCIOWYCH

CZĘŒĆ Nr: 1 NAZWA: STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA DO ANGIOKARDIOGRAFU SZT.1..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoœci lub zakresu zamówienia: STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA DO ANGIOKARDIOGRAFU SZT.1..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwišzane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 87
2. gwarancja - 13CZĘŒĆ Nr: 2 NAZWA: CEWKA DO GŁOWY SZT.1..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoœci lub zakresu zamówienia: CEWKA DO GŁOWY SZT.1..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwišzane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. gwarancja - 5CZĘŒĆ Nr: 3 NAZWA: LAMPA RTG DO TOMOGRAFU KOMPUTWEROWEGO AQUILON 64 TSX-101 A/HC FIRMY TOSHIBA SZT.1..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoœci lub zakresu zamówienia: LAMPA RTG DO TOMOGRAFU KOMPUTWEROWEGO AQUILON 64 TSX-101 A/HC FIRMY TOSHIBA SZT.1..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwišzane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. gwarancja - 5
Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-01-13 (0160113093940-siwz spr.6.doc)
Załącznik - 2016-01-13 (0160113093948-forl og. nr 2 spr.6.doc)
Załącznik - 2016-01-13 (0160113093952-kodeks etyki zal. nr 6 spr.6.pdf)
Załącznik - 2016-01-13 (0160113093955-oswiadczenia 4, 5, spr.6.doc)
Załącznik - 2016-01-13 (0160113093959-umowa nr 3- spr.6.doc)
Załącznik - 2016-01-13 (0160113094002-zal.1- 1a spr.6.doc)
Załącznik - 2016-01-26 (0160126122910-umowa nr 3 - zakres 3- spr.6- modyfikacja.doc)
Załącznik - 2016-01-26 (0160126122913-umowa nr 3- zakres 1,2 spr.6 - modyfikacja.doc)
Załącznik - 2016-01-26 (0160126122916-zal.1- 1a spr.6- modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2016-01-20
Tarnów, dnia 20.01.2016r
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 302


znak pisma: SWLOG-271/ 6 /KK/ 270 / 16
Dot. : Przetargu nieograniczonego – zakup i dostawa: strzykawki automatycznej do angiokardiografii, cewki do głowy, lampy rtg do TK - nr sprawy 6/2016r.

W związku z przygotowanymi odpowiedziami na pytania Szpital Wojewódzki im.Św.Łukasza w Tarnowie, przesuwa termin składania ofert na dzień 29.01.2016r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 29.01.2016r. o godz. 12.00. Składający ofertę Wykonawca pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy.
Wszystkie pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

Otrzymują:
1/ A/a
2/ Adresat
Odpowiedź:dodano: 2016-01-20

Sprostowanie:dodano: 2016-01-20
Numer ogłoszenia: 13540 - 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8590 - 2016 data 13.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2016 godzina 10:00,.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2016 godzina 10:00,.
Odpowiedź:dodano: 2016-01-20

Pytanie:dodano: 2016-01-21
Tarnów, dnia 21.01.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/6 /KK/ 287 /16
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa, uruchomienie i instalacja sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 6/2016r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.01.2016. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy Zakres nr 2 Cewka do głowy
Dotyczy SIWZ Rozdział V pkt. 2.4 ppk 3:
Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wpis z Rejestru Wyrobów Medycznych
Z uwagi na fakt, że cewka do głowy do aparatu rezonansu magnetycznego jest częścią składową głównego systemu i w związku z tym nie posiada deklaracji zgodności a wymieniony w SIWZ aparat nie jest już produkowany. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na załączenie dokumentów dopuszczających dla innego aparatu rezonansu magnetycznego tego samego producenta, w którego skład wchodzi żądana cewka?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-01-21

Pytanie:dodano: 2016-01-26
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 25.01.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/6/AH/ 335 /2016

Dotyczy: Przetarg nieograniczony - zakup, dostawa, uruchomienie i instalacja sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie nr sprawy 6/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.01.2016 r., Zamawiający wyjaśnia:
W nawiązaniu do w/w postępowania prosimy o odpowiedź na następujące pytania dot. Załącznika nr 1A - ZAKRES NR 1 – STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA DO ANGIOKARDIOGRAFU szt/kpl. 1.:

1. dot. pkt. 1.6. – Prosimy o dopuszczenie wkładów o pojemności 150 ml.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

2. dot. pkt. 1.11. – Prosimy o zmniejszenie (dopuszczenie) zakresu natężenia przepływu w opcji angio od 0,1 do 25 ml/sec.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

3. dot. pkt. 1.12. – Prosimy o dopuszczenie zakresu natężenia przepływu w opcji TK od 1 do 60 ml/sec.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeżeli regulowana jest szybkość przepływu.

4. dot. pkt. 1.13. – Prosimy o dopuszczenie strzykawki mającej 20 protokołów pamięci – w badaniach angio większa ilość protokołów nie jest konieczna do prawidłowego wykonania badania.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

5. dot. pkt. 1.14. – Prosimy o dopuszczenie opóźnienia iniekcji w zakresie 99,9 sec.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2016-01-26

Pytanie:dodano: 2016-01-26
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 25.01.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/6/AH/ 335 /2016

Dotyczy: Przetarg nieograniczony - zakup, dostawa, uruchomienie i instalacja sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie nr sprawy 6/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.01.2016 r., Zamawiający wyjaśnia:
Dotyczy: zakres 2: Cewka do głowy szt. 1- (dział diagnostyki obrazowej)


1. Dotyczy Zał. 3 Istotne postanowienia umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekra-czającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzial-ność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rze-czywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekracza-jącej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie intere-sów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

2. Dotyczy Zał. 3 Istotne postanowienia umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.
Odpowiedź: § 5 ust. 1a i b przewiduje maksymalny wymiar kary na poziomie 10%.

3. Dotyczy Zał. 3 Istotne postanowienia umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych oso-bowych: „Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie prze-twarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw gwarancyjnych.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


4. Dotyczy Zał. 3 Istotne postanowienia umowy par. 4 ust.4
Prosimy Zamawiającego o podanie nazwisk osób upoważnionych do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy par. 4 ust. 4 umowy.

5. Dotyczy Zał. 1A pkt. 2
Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosimy o jednoznaczne dookreślenie, czy Zamawiający poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy o których stanowi ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.).
Odpowiedź: Tak, Zamawiający poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy o których stanowi ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.).


6. Dotyczy Zał. 1A pkt. 7
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie pkt 7 czy „Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po na-prawie” rozumie jednoznacznie jak pkt 1 „Gwarancja
- okres gwarancji na dostarczony sprzęt, elementy ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego”?
Odpowiedź: Nie – okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie powinien być liczony od daty instalacji nowego elementu.7. Dotyczy Zał. 1A pkt. 11
Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić ten punkt, jeżeli Producent nie wymaga przeglądu dostarczonej części?
Odpowiedź: Jeżeli Producent nie wymaga przeglądów należy w załączniku 1A w kolumnie „parametr oferowany” udzielić informacji, że Producent nie wymaga przeglądów.

8. Dotyczy Zał. 3 Istotne postanowienia umowy par. 2 ust.2
Czy Zamawiający potwierdza, że ewentualne instalacja i uruchomienie, kalibracja cewki wraz z testami odbiorczymi z Zakresu nr 2 wykonana będzie w ramach Umowy serwisowej Nr 292/2014 z firma Philips Polska Warszawa tylko w sytuacji kiedy najkorzystniejszą ofertę złoży Philips Polska, w pozostałym przypadku każdy inny wykonawcy niż Philips winien uwzględnić w cenie oferty instalację i uruchomienie, kalibrację cewki wraz z testami odbiorczymi.
Odpowiedź: Niezależnie odm tego, który z Wykonawców złoży ofertę najkorzystniejszą winien uwzględnić w cenie oferty instalację i uruchomienie, kalibrację cewki wraz z testami odbiorczymi, albowiem umowa serwisowa
nr 1292/2014 zawiera uprawnienie po stronie Wykonawcy Philips do odmowy wykonania w/w czynności w przy-padku, w którym instalowana cewka miałaby pochodzić od innego Producenta.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2016-01-26

Pytanie:dodano: 2016-01-26
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 25.01.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/6/AH/ 335 /2016

Dotyczy: Przetarg nieograniczony - zakup, dostawa, uruchomienie i instalacja sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie nr sprawy 6/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.01.2016 r., Zamawiający wyjaśnia:

1. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie we-ksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz instytucji finansowej?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

2. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

3. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blan-co wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

4. Prosimy o dodanie do wzoru umowy dostawy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamó-wienia”.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

5. Prosimy o zmianę zapisu §5 ust.1 pkt. a) i nadanie mu brzmienia: „Wykonawca w razie odstąpienia od umo-wy Zamawiającego z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto”.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji projekt umowy – załącznika nr 3 dla zakresu nr 3 w §5 ust.1 pkt. a). Zapis po modyfikacji brzmi:
„ W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn opisanych w §4 ust. 1 b), c), d) Wyko-nawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto”.
Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy – załącznika nr 3 dla zakresu nr 3 poprzez wykreślenie §4 ust. 2. Ustępy 3 i 4 w §4 otrzymują stosownie oznaczenia 2 i 3.

6. Prosimy o zmianę zapisu §5 ust.1 pkt. b) i nadanie mu brzmienia:” w przypadku zwłoki Wykonawcy w wyko-naniu umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki (…)”.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

7. Mając na uwadze równość stron prosimy o dodanie do §5 ust. 1 pkt. c) o następującej treści: „Zamawiający w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto”.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

8. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o dodanie do §3 projektu umowy ust. 7 i nadanie mu brzmienia: „Termin zapłaty stanowi data uznania rachun-ku bankowego Wykonawcy”.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

9. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu punktu 9 załącznika nr 1 A do SIWZ „Warunki gwarancji i serwisu dot. Zakresu nr 3” i skrócenie okresu gwarancji sprzedaży części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego do 5 lat. Pozytywna odpowiedź znacząco wpłynie na wysokość zaoferowanej ceny. Zaznaczyć należy, iż produ-cent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku, nałożonego prawem, na produkcję czy przechowywanie części zamiennych przez tak długi okres, jeśli w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, nie będzie kontynuował produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ry-zyko ponoszenia dużych kosztów przez Wykonawcę, co może wpłynąć na zaniżenie kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenie ceny oferty.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1A pkt. 9 dla zakresu nr 3 poprzez skróce-nie okresu gwarancji sprzedaży części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez okres min. 5 lat. Zmodyfikowany załącznik znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający a tym samym dodanie do §4 ust.5 wzoru umowy zapisów o następującym brzmie-niu:
„Strony dopuszczają zmiany w umowie – na podstawie pisemnego aneksu - w zakresie:
a) zmiany terminu dostawy sprzętu, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b) zmiany terminu montażu sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c) zmiany terminu uruchomienia sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
e) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzę-tem nowym posiadającym, co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ule-gnie zwiększeniu;
g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzę-tem o wyższej, jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawie-rania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
h) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
i) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.”
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje projekt umowy – załącznik nr 3 dla zakresu nr 3 poprzez rozszerzenie zapi-sów paragrafu 1. Zapis po modyfikacji brzmi:
„Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności czynności, których zmiana dotyczy. Strony dopuszczają zmiany w umowie – na podstawie pisemnego aneksu - w zakresie:
a) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okolicz-ności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym, co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzy-mania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowa-dzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
d) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej, jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu
e) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umo-wy do aktualnego stanu prawnego”;

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.


Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

- Adresat + załącznik
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2016-01-26

Pytanie:dodano: 2016-01-26
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 25.01.2016 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/6/AH/ 335 /2016

Dotyczy: Przetarg nieograniczony - zakup, dostawa, uruchomienie i instalacja sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie nr sprawy 6/2016.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.01.2016 r., Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie 1
Dotyczy: Załącznik nr 1A - ZAKRES NR 1, pkt. 1.6
Czy Zamawiający dopuści aby wstrzykiwacz, który może stosować tylko jeden rozmiar wkładów – 200 ml ?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 2
Dotyczy: Załącznik nr 1A - ZAKRES NR 1, pkt. 1.7
Czy Zamawiający dopuści wstrzykiwacz bez możliwości zastosowania dodatkowej opcji elektronicznego wykrywania mikrokatorów powietrza ?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 3
Dotyczy: Załącznik nr 1A - ZAKRES NR 1, pkt. 1.11
Czy Zamawiający dopuści wstrzykiwacz kontrastu którego natężenie przypływu wynosi od 0,1 – 30 ml/s przy opcji angiograficznej ?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 4
Dotyczy: Załącznik nr 1A - ZAKRES NR 1, pkt. 1.14
Czy Zamawiający dopuści aby opóźnienie iniekcji było ustawiane z zakresu od 0 – 255 sekund ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeżeli czas jest regulowany.

Pytanie 5
Dotyczy: SIWZ, Rozdział III – Termin wykonania Zamówienia.
Czy Zamawiający dopuści termin 30 dni na wykonanie Zamówienia (dostawa strzykawki) ?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 6
Dotyczy: Załącznik nr 1A - ZAKRES NR 1, pkt. 1.15
Czy Zamawiający wymaga sprzężenia strzykawki z aparatem Siemens AXION-ARTIS ?
Jeśli tak to czy Zamawiający dopuści wstrzykiwacz bez sprzężenia z aparatem Siemens AXION-ARTIS ?
Odpowiedź: Tak, bo tylko takim aparatem dysponuje Zamawiający.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2016-01-26

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-02-11
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUNasz znak : SWLOG-271/6/AH/612/16 Tarnów, 2016-02-11


Dotyczy: Przetarg nieograniczony - zakup, dostawa, uruchomienie i instalacja sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie nr sprawy 6/2016.


Zawiadomienie o wyborze ofert


I. Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

01.MEDFinance S.A. Al. Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź
Zakres 3 – 432.000,00 zł
Gwarancja – 12 m-cy

02.Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa
Zakres 2 – 115.791,12 zł
Gwarancja – 12 m-cy

03. Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
Zakres 1 – 59.400 zł
Gwarancja – 36 m-cy

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteriów opisanych w SIWZ spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny
i porównania złożonych ofert wraz z informacją o złożonych ofertach.

Zakres 1 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 87% 13% 100%
3 Asclepios 87,000 13,000
Asclepios 75,690 1,690 100,000
Zakres 2 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 95% 5% 100%
2 Philips 95,000 5,000
Philips 90,250 0,250 100,000
Zakres 3 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 95% 5% 100%
1 Medfinance 95,000 5,000
Medfinance 90,250 0,250 100,000


II. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

01. MEDFinance S.A. Al. Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź
02. Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa
03. Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław


III. Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, nie została odrzucona żadna oferta.
Zamawiający informuje, że w myśl art. 94 ust. 2 pkt. 1a) może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. Umowa z dnia 15.02.2016 r zostanie przesłana do Państwa Firmy.
Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.

Podpisał
Z-ca Dyr.. ds. Pielęgniarstwa
Zdzisław Wolak


Otrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-02-22
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup, dostawę i instalację sprzętu medycznego w dniu 15.02.2016 r zostały zawarte umowy z Wykonawcami:

01.MEDFinance S.A. Al. Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź -
Zakres 3

02.Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa - Zakres 2

03. Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - Zakres 1