Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

169/15 zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

06/01/2016 S3 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Tarnów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2016/S 003-002456

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiajšca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Wojewódzki im. œw. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Stanisław Mróz
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315404
E-mail: smroz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146315404

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiajšcej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczšce dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajšcej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalnoœci
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajšcych
Instytucja zamawiajšca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajšcych: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajšcš:
Sprzęt Medyczny jednorazowego użytku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub œwiadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakres 1 Przyrzšd do infuzji i transfuzji
Zakres 2 Przedłużki
Zakres 3 Strzykawki
Zakres 4 Igły iniekcyjne
Zakres 5 Strzykawka polipropynelowa
Zakres 6 Igły do nakłuć lędŸwiowych
Zakres 7 Igły do znieczuleń
Zakres 8 Igły do dializ
Zakres 9 Katetery
Zakres 10 Kaniulacja dużych naczyń
Zakres 11 Zestaw do wprowadzenia elektrod
Zakres 12 Kaniule noworodkowe (bez portu)
Zakres 13 Zgłębniki żołšdkowe
Zakres 14 Cewniki Foley
Zakres 15 Cewniki Pezera
Zakres 16 Cewniki do odsysania dla OIT
Zakres 17 Rurki intubacyjne
Zakres 18 Rurki trachestomijne
Zakres 19 Kraniki
Zakres 20 Łšczniki do drenów
Zakres 21 Elektrody EKG
Zakres 22 Ostrza
Zakres 23 Zestawy do drenażu opłucnej
Zakres 24 Drobny sprzęt dla noworodków
Zakres 25 Drobny sprzęt ogólnomedyczny
Zakres 26 Dreny, katetery, butelki
Zakres 27 Zestaw do autotransfuzji
Zakres 28 Rurki ustno-gardłowe
Zakres 29 Retraktor narzšdów miękkich
Zakres 30 Katetery moczowodowe
Zakres 31 Kanki doodbytnicze
Zakres 32 Worki stomijne
Zakres 33 Zestaw do przetoki kałowej
Zakres 34 System do zbiórki stolca
Zakres 35 Worki do zbiórki moczu
Zakres 36 Worki do zbiórki moczu z krótkim odpływem
Zakres 37 Worki do zbiórki moczu z zamkniętym systemem
Zakres 38 Przyrzšd do treningu oddechowego
Zakres 39 Maski tlenowe
Zakres 40 Tlenoterapia z nawilżaniem
Zakres 41 Zamknięty system odsysania
Zakres 42 Zestaw do toalety jamy ustnej
Zakres 43 Zestaw do pomp kroplówkowych Ascor
Zakres 44 Cewniki; Tieman, Cuveriela, Nelaton
Zakres 45 Rurki tchawiczne metalowe
Zakres 46 Zgłębniki do tamowania krwotoków
Zakres 47 Igła do biopsji prostaty
Zakres 48 Dreny Kehra
Zakres 49 Żele USG, EKG
Zakres 50 Żele USG dla Centralnej Pracowni USG
Zakres 51 Przetworniki, czujniki i linie do monitorów Datex Ohmeda
Zakres 52 Kaniule obwodowe
Zakres 53 Kaniule obwodowe bezpieczne
Zakres 54 Zestaw do pomp Terumo
Zakres 55 Noże okulistyczne
Zakres 56 System do pobierania wydz, oskrzel. Do badań mikrobiologicznych
Zakres 57 Igły do nakłucia mostka i talerza biodrowego
Zakres 58 Tubusy do rektoskopu Heing
Zakres 59 Kaniule dotętnicze dla noworodków
Zakres 60 Zastawki mózgowe
Zakres 61 Zestaw do pomp Infusomat
Zakres 62 Rurki do podawania leków dotchawicznych
Zakres 63 Rurki specjalistyczne
Zakres 64 Układy oddechowe aparatów do znieczuleń
Zakres 65 Maski twarzowe do aparatu Ambu wielorazowe
Zakres 66 Sondy moczowodowe z koszykami Dormia
Zakres 67 Zestaw do drenażu zewnętrznych komór mózgowych
Zakres 68 Zestaw do przezskórnej tracheostomii
Zakres 69 Trokary
Zakres 70 Sprzęt do respiratorów noworodkowych
Zakres 71 Filtr do respiratora Benet
Zakres 72 Łyżki laryngoskopowe
Zakres 73 Wkład do strzykawki automatycznej CT
Zakres 74 Zestawy i zgłębniki do żywienia dojelitowego
Zakres 75 Zestaw do wlewów kontrastowych
Zakres 76 Cewniki Dufor, Couvelaire
Zakres 77 Rurki intubacyjne do Lasera
Zakres 78 Dreniki wentylacyjne do drenażu jamy bębenkowej
Zakres 79 Układy oddechowe do respiratora Benett-Companion
Zakres 80 Wzierniki ginekologiczne
Zakres 81 Filtry oddechowe do aparatów do znieczuleń
Zakres 82 Maski krtaniowe
Zakres 83 Przewód do cystoskopu
Zakres 84 Akcesoria do aparatu Infant Flow
Zakres 85 Opaski, taœmy, podkładki do rurek
Zakres 86 Długoterminowe dostępy naczyniowe
Zakres 87 Sonda żołšdkowa p/odleżynowa
Zakres 88 Akcesoria chemioterapii
Zakres 89 Zamknięty system bezigłowy
Zakres 90 Rurki intubacyjne zbrojone
Zakres 91 Igła do podawania botoksu
Zakres 92 Anestezjologia regionalna
Zakres 93 Cewnik do długotrwałego dostępu naczyniowego
Zakres 94 Zestawy do pomiaru OCŻ
Zakres 95 Aparaty do pobierania leków
Zakres 96 Igła kotwiczka
Zakres 97 Prowadnice do intubacji jednorazowe
Zakres 98 Prowadnice do intubacji wielorazowe
Zakres 99 Rurki dooskrzelowe
Zakres 100 Maski do AMBU jednorazowe
Zakres 101 Regulator przepływu
Zakres 102 Stazy jednorazowe
Zakres 103 Strzygarka chirurgiczna i ostrza
Zakres 104 Układy oddechowe do respiratora transportowego
Zakres 105 Filtr do respiratora typu Extend
Zakres 106 Zestawy do kaniulacji dużych naczyń wieloœwiatłowe
Zakres 107 Kocyki do systemu grzewczego
Zakres 108 Gumki do żylaków
Zakres 109 Zestawy do systemu Multifiltrate
Zakres 110 Kołnierze ortopedyczne
Zakres 111 Papiery medyczne
Zakres 112 Osprzęt do aparatu Infomed
Zakres 113 Kapturki do termometru B Braun
Zakres 114 Zestawy do żywienia dojelitowego do pomp infuzyjnych
Zakres 115 Strzykawka do przepłukiwania
Zakres 116 Filtry oddechowe do respiratorów
Zakres 117 Koreczki
Zakres 118 Cewniki do hemodializy
Zakres 119 Cewniki Foley specjalistyczne
Zakres 120 Cewniki do kontrolowanego odsysania
Zakres 121 Sonda pediatryczna z madrynem do celów urologicznych
Zakres 122 Wkłady workowe do odsysania
Zakres 123 Igły akupunkturowe
Zakres 124 Zestaw moczowodowy Pigtayl
Zakres 125 Cewniki do kontrolowanego odsysania drzewa oskrzelowego
Zakres 126 Zestaw do punkcji opłucnej
Zakres 127 Akcesoria do Pracowni Cystostatyków -osłonki
Zakres 128 Akcesoria do Pracowni Cystostatyków -apteka
Zakres 129 Strzykawki do pomp Ascor
Zakres 130 Strzykawki do pomp Kwapisz
Zakres 131 Strzykawki do pomp Alaris
Zakres 132 Strzykawki do pomp Aesculap
Zakres 133 Strzykawki do pomp Fresenius
Zakres 134 Strzykawki do pomp Medima
Zakres 135 Igła Hubera do portu
Zakres 136 Igły do penów
Zakres 137 Przyrzšd do transferu leków
Zakres 138 Zamknięty system do przenoszenia leków
Zakres 139 Układy oddechowe OIT
Zakres 140 Tlenoterapia w OIT
Zakres 141 Jednorazowe narzędzia
Zakres 142 Czujnik przepływu do respiratorów
Zakres 143 Generator impulsów
Zakres 144 Mankiety do NIBP jednorazowe
Zakres 145 Zestaw do wstrzykiwaczy kontrastu – rtg
Zakres 146 Wkład do strzykawek Empower MR
Zakres 147 Zestaw do kaniulacji
Zakres 148 Cewniki i akcesoria do aparatu urodynamicznego
Zakres 149 Zestaw do szynowania moczowodów
Zakres 150 Igły do pobierania leków
Zakres 151 Zestaw do nakłucia worka osierdziowego.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzšdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rzšdowych (GPA): nie
II.1.8)Częœci
To zamówienie podzielone jest na częœci: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej częœci
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkoœć lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkoœć lub zakres:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, wartoœć zamówienia przekracza kwoty okreœlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Szacunkowa wartoœć bez VAT: 7 155 658 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegajšce wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesišcach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częœciach zamówienia
Częœć nr: 1 Nazwa: Przyrzšd do infuzji i transfuzji
1)Krótki opis
Przyrzšd do infuzji i transfuzji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 2 Nazwa: Przedłużki
1)Krótki opis
Przedłużki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 3 Nazwa: Strzykawki
1)Krótki opis
Strzykawki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 4 Nazwa: Igły iniekcyjne
1)Krótki opis
Igły iniekcyjne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 5 Nazwa: Strzykawka polipropynelowa
1)Krótki opis
Strzykawka polipropynelowa.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 6 Nazwa: Igły do nakłuć lędŸwiowych
1)Krótki opis
Igły do nakłuć lędŸwiowych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 7 Nazwa: Igły do znieczuleń
1)Krótki opis
Igły do znieczuleń.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 8 Nazwa: Igły do dializ
1)Krótki opis
Igły do dializ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 9 Nazwa: Katetery
1)Krótki opis
Katetery.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 10 Nazwa: Kaniulacja dużych naczyń
1)Krótki opis
Kaniulacja dużych naczyń.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 11 Nazwa: Zestaw do wprowadzenia elektrod
1)Krótki opis
Zestaw do wprowadzenia elektrod.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 12 Nazwa: Kaniule noworodkowe (bez portu)
1)Krótki opis
Kaniule noworodkowe (bez portu).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 13 Nazwa: Zgłębniki żołšdkowe
1)Krótki opis
Zgłębniki żołšdkowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 14 Nazwa: Cewniki Foley
1)Krótki opis
Cewniki Foley.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 15 Nazwa: Cewniki Pezera
1)Krótki opis
Cewniki Pezera.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 16 Nazwa: Cewniki do odsysania dla OIT
1)Krótki opis
Cewniki do odsysania dla OIT.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 17 Nazwa: Rurki intubacyjne
1)Krótki opis
Rurki intubacyjne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 18 Nazwa: Rurki trachestomijne
1)Krótki opis
Rurki trachestomijne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 19 Nazwa: Kraniki
1)Krótki opis
Kraniki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 20 Nazwa: Łšczniki do drenów
1)Krótki opis
Łšczniki do drenów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 21 Nazwa: Elektrody EKG
1)Krótki opis
Elektrody EKG.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 22 Nazwa: Ostrza
1)Krótki opis
Ostrza.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 23 Nazwa: Zestawy do drenażu opłucnej
1)Krótki opis
Zestawy do drenażu opłucnej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 24 Nazwa: Drobny sprzęt dla noworodków
1)Krótki opis
Drobny sprzęt dla noworodków.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 25 Nazwa: Drobny sprzęt ogólnomedyczny
1)Krótki opis
Drobny sprzęt ogólnomedyczny.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 26 Nazwa: Dreny, katetery, butelki
1)Krótki opis
Dreny, katetery, butelki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 27 Nazwa: Zestaw do autotransfuzji
1)Krótki opis
Zestaw do autotransfuzji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 28 Nazwa: Rurki ustno-gardłowe
1)Krótki opis
Rurki ustno-gardłowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 29 Nazwa: Retraktor narzšdów miękkich
1)Krótki opis
Retraktor narzšdów miękkich.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 30 Nazwa: Katetery moczowodowe
1)Krótki opis
Katetery moczowodowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 31 Nazwa: Kanki doodbytnicze
1)Krótki opis
Kanki doodbytnicze.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 32 Nazwa: Worki stomijne
1)Krótki opis
Worki stomijne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 33 Nazwa: Zestaw do przetoki kałowej
1)Krótki opis
Zestaw do przetoki kałowej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 34 Nazwa: System do zbiórki stolca
1)Krótki opis
System do zbiórki stolca.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 35 Nazwa: Worki do zbiórki moczu
1)Krótki opis
Worki do zbiórki moczu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 36 Nazwa: Worki do zbiórki moczu z krótkim odpływem
1)Krótki opis
Worki do zbiórki moczu z krótkim odpływem.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 37 Nazwa: Worki do zbiórki moczu z zamkniętym systemem
1)Krótki opis
Worki do zbiórki moczu z zamkniętym systemem.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 38 Nazwa: Przyrzšd do treningu oddechowego
1)Krótki opis
Przyrzšd do treningu oddechowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 39 Nazwa: Maski tlenowe
1)Krótki opis
Maski tlenowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 40 Nazwa: Tlenoterapia z nawilżaniem
1)Krótki opis
Tlenoterapia z nawilżaniem.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 41 Nazwa: Zamknięty system odsysania
1)Krótki opis
Zamknięty system odsysania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 42 Nazwa: Zestaw do toalety jamy ustnej
1)Krótki opis
Zestaw do toalety jamy ustnej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 43 Nazwa: Zestaw do pomp kroplówkowych Ascor
1)Krótki opis
Zestaw do pomp kroplówkowych Ascor.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 44 Nazwa: Cewniki; Tieman, Cuveriela, Nelaton
1)Krótki opis
Cewniki; Tieman, Cuveriela, Nelaton.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 45 Nazwa: Rurki tchawiczne metalowe
1)Krótki opis
Rurki tchawiczne metalowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 46 Nazwa: Zgłębniki do tamowania krwotoków
1)Krótki opis
Zgłębniki do tamowania krwotoków.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 47 Nazwa: Igła do biopsji prostaty
1)Krótki opis
Igła do biopsji prostaty.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 48 Nazwa: Dreny Kehra
1)Krótki opis
Dreny Kehra.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 49 Nazwa: Żele USG, EKG
1)Krótki opis
Żele USG, EKG.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 50 Nazwa: Żele USG dla Centralnej Pracowni USG
1)Krótki opis
Żele USG dla Centralnej Pracowni USG.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 51 Nazwa: Przetworniki, czujniki i linie do monitorów Datex Ohmeda
1)Krótki opis
Przetworniki, czujniki i linie do monitorów Datex Ohmeda.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 52 Nazwa: Kaniule obwodowe
1)Krótki opis
Kaniule obwodowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 53 Nazwa: Kaniule obwodowe bezpieczne
1)Krótki opis
Kaniule obwodowe bezpieczne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 54 Nazwa: Zestaw do pomp Terumo
1)Krótki opis
Zestaw do pomp Terumo.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 55 Nazwa: Noże okulistyczne
1)Krótki opis
Noże okulistyczne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 56 Nazwa: System do pobierania wydz, oskrzel. Do badań mikrobiologicznych
1)Krótki opis
System do pobierania wydz, oskrzel. Do badań mikrobiologicznych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 57 Nazwa: Igły do nakłucia mostka i talerza biodrowego
1)Krótki opis
Igły do nakłucia mostka i talerza biodrowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 58 Nazwa: Tubusy do rektoskopu Heing
1)Krótki opis
Tubusy do rektoskopu Heing.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 59 Nazwa: Kaniule dotętnicze dla noworodków
1)Krótki opis
Kaniule dotętnicze dla noworodków.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 60 Nazwa: Zastawki mózgowe
1)Krótki opis
Zastawki mózgowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 61 Nazwa: Zestaw do pomp Infusomat
1)Krótki opis
Zestaw do pomp Infusomat.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 62 Nazwa: Rurki do podawania leków dotchawicznych
1)Krótki opis
Rurki do podawania leków dotchawicznych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 63 Nazwa: Rurki specjalistyczne
1)Krótki opis
Rurki specjalistyczne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 64 Nazwa: Układy oddechowe aparatów do znieczuleń
1)Krótki opis
Układy oddechowe aparatów do znieczuleń.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 65 Nazwa: Maski twarzowe do aparatu Ambu wielorazowe
1)Krótki opis
Maski twarzowe do aparatu Ambu wielorazowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 66 Nazwa: Sondy moczowodowe z koszykami Dormia
1)Krótki opis
Sondy moczowodowe z koszykami Dormia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 67 Nazwa: Zestaw do drenażu zewnętrznych komór mózgowych
1)Krótki opis
Zestaw do drenażu zewnętrznych komór mózgowych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 68 Nazwa: Zestaw do przezskórnej tracheostomii
1)Krótki opis
Zestaw do przezskórnej tracheostomii.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 69 Nazwa: Trokary
1)Krótki opis
Trokary.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 70 Nazwa: Sprzęt do respiratorów noworodkowych
1)Krótki opis
Sprzęt do respiratorów noworodkowych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 71 Nazwa: Filtr do respiratora Benet
1)Krótki opis
Filtr do respiratora Benet.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 72 Nazwa: Łyżki laryngoskopowe
1)Krótki opis
Łyżki laryngoskopowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 73 Nazwa: Wkład do strzykawki automatycznej CT
1)Krótki opis
Wkład do strzykawki automatycznej CT.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 74 Nazwa: Zestawy i zgłębniki do żywienia dojelitowego
1)Krótki opis
Zestawy i zgłębniki do żywienia dojelitowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 75 Nazwa: Zestaw do wlewów kontrastowych
1)Krótki opis
Zestaw do wlewów kontrastowych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 76 Nazwa: Cewniki Dufor, Couvelaire
1)Krótki opis
Cewniki Dufor, Couvelaire.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 77 Nazwa: Rurki intubacyjne do Lasera
1)Krótki opis
Rurki intubacyjne do Lasera.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 78 Nazwa: Dreniki wentylacyjne do drenażu jamy bębenkowej
1)Krótki opis
Dreniki wentylacyjne do drenażu jamy bębenkowej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 79 Nazwa: Układy oddechowe do respiratora Benett-Companion
1)Krótki opis
Układy oddechowe do respiratora Benett-Companion.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 80 Nazwa: Wzierniki ginekologiczne
1)Krótki opis
Wzierniki ginekologiczne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 81 Nazwa: Filtry oddechowe do aparatów do znieczuleń
1)Krótki opis
Filtry oddechowe do aparatów do znieczuleń.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 82 Nazwa: Maski krtaniowe
1)Krótki opis
Maski krtaniowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 83 Nazwa: Przewód do cystoskopu
1)Krótki opis
Przewód do cystoskopu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 84 Nazwa: Akcesoria do aparatu Infant Flow
1)Krótki opis
Akcesoria do aparatu Infant Flow.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 85 Nazwa: Akcesoria do aparatu Infant Flow
1)Krótki opis
Akcesoria do aparatu Infant Flow.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 86 Nazwa: Długoterminowe dostępy naczyniowe
1)Krótki opis
Długoterminowe dostępy naczyniowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 87 Nazwa: Sonda żołšdkowa p/odleżynowa
1)Krótki opis
Sonda żołšdkowa p/odleżynowa.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 88 Nazwa: Akcesoria chemioterapii
1)Krótki opis
Akcesoria chemioterapii.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 89 Nazwa: Zamknięty system bezigłowy
1)Krótki opis
Zamknięty system bezigłowy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 90 Nazwa: Rurki intubacyjne zbrojone
1)Krótki opis
Rurki intubacyjne zbrojone.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 91 Nazwa: Igła do podawania botoksu
1)Krótki opis
Igła do podawania botoksu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 92 Nazwa: Anestezjologia regionalna
1)Krótki opis
Anestezjologia regionalna.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 93 Nazwa: Cewnik do długotrwałego dostępu naczyniowego
1)Krótki opis
Cewnik do długotrwałego dostępu naczyniowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 94 Nazwa: Zestawy do pomiaru OCŻ
1)Krótki opis
Zestawy do pomiaru OCŻ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 95 Nazwa: Aparaty do pobierania leków
1)Krótki opis
Aparaty do pobierania leków.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 96 Nazwa: Igła kotwiczka
1)Krótki opis
Igła kotwiczka.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 97 Nazwa: Prowadnice do intubacji jednorazowe
1)Krótki opis
Prowadnice do intubacji jednorazowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 98 Nazwa: Prowadnice do intubacji wielorazowe
1)Krótki opis
Prowadnice do intubacji wielorazowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 99 Nazwa: Rurki dooskrzelowe
1)Krótki opis
Rurki dooskrzelowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 100 Nazwa: Maski do AMBU jednorazowe
1)Krótki opis
Maski do AMBU jednorazowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 101 Nazwa: Regulator przepływu
1)Krótki opis
Regulator przepływu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 102 Nazwa: Stazy jednorazowe
1)Krótki opis
Stazy jednorazowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 103 Nazwa: Strzygarka chirurgiczna i ostrza
1)Krótki opis
Strzygarka chirurgiczna i ostrza.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 104 Nazwa: Układy oddechowe do respiratora transportowego
1)Krótki opis
Układy oddechowe do respiratora transportowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 105 Nazwa: Filtr do respiratora typu Extend
1)Krótki opis
Filtr do respiratora typu Extend.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 106 Nazwa: Zestawy do kaniulacji dużych naczyń wieloœwiatłowe
1)Krótki opis
Zestawy do kaniulacji dużych naczyń wieloœwiatłowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 107 Nazwa: Kocyki do systemu grzewczego
1)Krótki opis
Kocyki do systemu grzewczego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 108 Nazwa: Gumki do żylaków
1)Krótki opis
Gumki do żylaków.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 109 Nazwa: Zestawy do systemu Multifiltrate
1)Krótki opis
Zestawy do systemu Multifiltrate.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 110 Nazwa: Kołnierze ortopedyczne
1)Krótki opis
Kołnierze ortopedyczne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 111 Nazwa: Papiery medyczne
1)Krótki opis
Papiery medyczne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 112 Nazwa: Osprzęt do aparatu Infomed
1)Krótki opis
Osprzęt do aparatu Infomed.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 113 Nazwa: Kapturki do termometru B Braun
1)Krótki opis
Kapturki do termometru B Braun.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 114 Nazwa: Zestawy do żywienia dojelitowego do pomp infuzyjnych
1)Krótki opis
Zestawy do żywienia dojelitowego do pomp infuzyjnych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 115 Nazwa: Strzykawka do przepłukiwania
1)Krótki opis
Strzykawka do przepłukiwania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 116 Nazwa: Filtry oddechowe do respiratorów
1)Krótki opis
Filtry oddechowe do respiratorów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 117 Nazwa: Koreczki
1)Krótki opis
Koreczki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 118 Nazwa: Cewniki do hemodializy
1)Krótki opis
Cewniki do hemodializy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 119 Nazwa: Cewniki Foley specjalistyczne
1)Krótki opis
Cewniki Foley specjalistyczne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 120 Nazwa: Cewniki do kontrolowanego odsysania
1)Krótki opis
Cewniki do kontrolowanego odsysania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 121 Nazwa: Sonda pediatryczna z madrynem do celów urologicznych
1)Krótki opis
Sonda pediatryczna z madrynem do celów urologicznych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 122 Nazwa: Wkłady workowe do odsysania
1)Krótki opis
Wkłady workowe do odsysania.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 123 Nazwa: Igły akupunkturowe
1)Krótki opis
Igły akupunkturowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 124 Nazwa: Zestaw moczowodowy Pigtayl
1)Krótki opis
Zestaw moczowodowy Pigtayl.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 125 Nazwa: Cewniki do kontrolowanego odsysania drzewa oskrzelowego
1)Krótki opis
Cewniki do kontrolowanego odsysania drzewa oskrzelowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 126 Nazwa: Zestaw do punkcji opłucnej
1)Krótki opis
Zestaw do punkcji opłucnej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 127 Nazwa: Akcesoria do Pracowni Cystostatyków -osłonki
1)Krótki opis
Akcesoria do Pracowni Cystostatyków -osłonki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 128 Nazwa: Akcesoria do Pracowni Cystostatyków -apteka
1)Krótki opis
Akcesoria do Pracowni Cystostatyków -apteka.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 129 Nazwa: Strzykawki do pomp Ascor
1)Krótki opis
Strzykawki do pomp Ascor.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 130 Nazwa: Strzykawki do pomp Kwapisz
1)Krótki opis
Strzykawki do pomp Kwapisz.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 131 Nazwa: Strzykawki do pomp Alaris
1)Krótki opis
Strzykawki do pomp Alaris.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 132 Nazwa: Strzykawki do pomp Aesculap
1)Krótki opis
Strzykawki do pomp Aesculap.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 133 Nazwa: Strzykawki do pomp Fresenius
1)Krótki opis
Strzykawki do pomp Fresenius.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 134 Nazwa: Strzykawki do pomp Medima
1)Krótki opis
Strzykawki do pomp Medima.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 135 Nazwa: Igła Hubera do portu
1)Krótki opis
Igła Hubera do portu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 136 Nazwa: Igły do penów
1)Krótki opis
Igły do penów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 137 Nazwa: Przyrzšd do transferu leków
1)Krótki opis
Przyrzšd do transferu leków.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 138 Nazwa: Zamknięty system do przenoszenia leków
1)Krótki opis
Zamknięty system do przenoszenia leków.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 139 Nazwa: Układy oddechowe OIT
1)Krótki opis
Układy oddechowe OIT.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 140 Nazwa: Tlenoterapia w OIT
1)Krótki opis
Tlenoterapia w OIT.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 141 Nazwa: Jednorazowe narzędzia
1)Krótki opis
Jednorazowe narzędzia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 142 Nazwa: Czujnik przepływu do respiratorów
1)Krótki opis
Czujnik przepływu do respiratorów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 143 Nazwa: Generator impulsów
1)Krótki opis
Generator impulsów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 144 Nazwa: Mankiety do NIBP jednorazowe
1)Krótki opis
Mankiety do NIBP jednorazowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 145 Nazwa: Zestaw do wstrzykiwaczy kontrastu – rtg
1)Krótki opis
Zestaw do wstrzykiwaczy kontrastu – rtg.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 146 Nazwa: Wkład do strzykawek Empower MR
1)Krótki opis
Wkład do strzykawek Empower MR.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 147 Nazwa: Zestaw do kaniulacji
1)Krótki opis
Zestaw do kaniulacji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 148 Nazwa: Cewniki i akcesoria do aparatu urodynamicznego
1)Krótki opis
Cewniki i akcesoria do aparatu urodynamicznego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 149 Nazwa: Zestaw do szynowania moczowodów
1)Krótki opis
Zestaw do szynowania moczowodów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 150 Nazwa: Igły do pobierania leków
1)Krótki opis
Igły do pobierania leków.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 151 Nazwa: Zestaw do nakłucia worka osierdziowego
1)Krótki opis
Zestaw do nakłucia worka osierdziowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczšce zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokoœci: 71 556,00 zł lub na poszczególne zakresy
ZAKRES Nr Wadium PLN ZAKRES Nr Wadium PLN
1. 4000,OO 84.. 1150,OO
2. 250,OO 85.. 250,OO
3. 2700,OO 86.. 1700,OO
4. 300,OO 87.. 90,OO
5. 44,OO 88.. 280,OO
6. 91,OO 89.. 1738,OO
7. 790,OO 90.. 836,OO
8. 500,OO 91.. 45,OO
9. 128,OO 92.. 691,OO
10. 517,OO 93.. 60,OO
11. 534,OO 94.. 24,OO
12. 960,OO 95.. 1400,OO
13.. 413,OO 96.. 1150,OO
14.. 323,OO 97.. 48,OO
15.. 40,OO 98.. 12,OO
16.. 5,OO 99.. 60,OO
17.. 461,OO 100.. 102,OO
18.. 114,OO 101.. 800,OO
19.. 780,OO 102.. 150,OO
20.. 341,OO 103.. 711,OO
21.. 520,OO 104.. 57,OO
22.. 245,OO 105.. 110,OO
23.. 1397,OO 106.. 243,OO
24.. 40,OO 107.. 123,OO
25.. 496,OO 108.. 240,OO
26.. 1880,OO 109.. 1338,OO
27.. 987,OO 110.. 555,OO
28.. 57,OO 111.. 658,OO
29.. 15,OO 112.. 1575,OO
30.. 1777,OO 113.. 25,OO
31.. 320,OO 114.. 430,OO
32.. 380,OO 115.. 80,OO
33.. 60,OO 116.. 400,OO
34.. 423,OO 117.. 360,OO
35.. 325,OO 118.. 595,OO
36.. 95,OO 119.. 53,OO
37.. 152,OO 120.. 1138,OO
38.. 281,OO 121.. 2,OO
39.. 930,OO 122.. 520,OO
40.. 590,OO 123.. 62,OO
41.. 127,OO 124.. 414,OO
42.. 837,OO 125.. 6,OO
43.. 60,OO 126.. 85,OO
44.. 60,OO 127.. 154,OO
45.. 600,OO 128.. 160,OO
46.. 295,OO 129.. 650,OO
47.. 410,OO 130.. 50,OO
48.. 135,OO 131.. 80,OO
49.. 72,OO 132.. 201,OO
50.. 36,OO 133.. 50,OO
51.. 320,OO 134.. 590,OO
52.. 970,OO 135.. 225,OO
53.. 1256,OO 136.. 58,OO
54.. 310,OO 137.. 45,OO
55.. 690,OO 138.. 280,OO
56.. 30,OO 139.. 145,OO
57.. 210,OO 140.. 220,OO
58.. 48,OO 141.. 61,OO
59.. 1000,OO 142.. 48,OO
60.. 360,OO 143.. 460,OO
61.. 780,OO 144.. 27,OO
62.. 288,OO 145.. 5755,OO
63.. 270,OO 146.. 800,OO
64.. 905,OO 147.. 363,OO
65.. 135,OO 148.. 146,OO
66.. 85,OO 149.. 283,OO
67.. 153,OO 150.. 654,OO
68.. 570,OO 151.. 88,OO
69.. 141,OO
70.. 360,OO
71.. 252,OO
72.. 320,OO
73.. 176,OO
74.. 500,OO
75.. 22,OO
76.. 466,OO
77.. 500,OO
78.. 118,OO
79.. 459,OO
80.. 48,OO
81.. 628,OO
82.. 196,OO
83.. 120,OO
Gwarancja i poręczenie jako forma wniesienia wadium powinna zostać złożona w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwš i adresem Wykonawcy oraz napisem: “Postępowanie nr 169/2015.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujšcych:
Kontrakt NFZ.
III.1.3)Forma prawna, jakš musi przyjšć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Podmioty występujšce wspólnie sš zobowišzane złożyć wspólne oœwiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oddzielnie dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3-9 i 11
Wykonawcy wspólnie ubiegajšcy się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzajšce spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale V SIWZ. Ponadto podmioty występujšce wspólnie winny ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwišzane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu oceny został zamieszczony w Rozdziale V należy pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 i pkt 5 ustawy Pzp – załšczyć następujšce oœwiadczenia i dokumenty:
1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaœnień, jeżeli osoba podpisujšca nie jest osoba upoważnionš na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołšczyć zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoœci gospodarczej. Jeżeli dołšczone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiajšcy wymaga, aby jego zgodnoœć z oryginałem poœwiadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oœwiadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oœwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właœciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoœci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagajš wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaœwiadczenia właœciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzajšcego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaœwiadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoœci lub wstrzymanie w całoœci wykonania decyzji właœciwego organu – wystawionego nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaœwiadczenia właœciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajšcego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoœci lub wstrzymanie w całoœci wykonania decyzji właœciwego organu – wystawionego nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
listę podmiotów należšcych do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)
12) szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego (np. załšczyć foldery, katalogi, instrukcje obsługi oferowanego sprzętu sporzšdzonymi przez producenta w języku polskim) potwierdzajšcymi parametry z podaniem nazw sprzętu, numeru strony, spełnienie wymagań okreœlonych w SIWZ.
potwierdzajšce wymagane parametry.
13) oœwiadczenie, Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowišzujšcych zgodnie z Ustawš o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.06.2010r z póż. zm., uprawniajšcych do wprowadzania, obrotu i do używania będšcego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowišzuje się na pisemne wezwanie Zamawiajšcego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.)-zał. Nr 3.
14) Potwierdzenie wniesienia wadium w pienišdzu/oryginał gwarancji.
III.2.2)Zdolnoœć ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnoœciowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzajšcy, że Wykonawca posiada œrodki na rachunku lub zdolnoœć kredytowš potwierdzajšcš spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.2.SIWZ – wystawionš nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania wartoœci posiadanych œrodków na rachunku lub zdolnoœci kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiajšcy przeliczy wykazane kwoty Wg œredniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W tym zakresie wykonawca zobligowany jest posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnoœciowo – kredytowej œrodki finansowe lub posiadać zdolnoœć kredytowš w wysokoœci nie mniejszej niż wartoœć brutto:
ZAKRES Nr Kwota PLN
1.. 350 000,OO
2.. 20 000,OO
3.. 200 000,OO
4.. 30 000,OO
5.. 4 000,OO
6.. 9 000,OO
7.. 70 000,OO
8.. 45 000,OO
9.. 10 000,OO
10.. 50 000,OO
11.. 50 000,OO
12.. 80 000,OO
13.. 35 000,OO
14.. 30 000,OO
15.. 4 000,OO
16.. 500,OO
17.. 40 000,OO
18.. 10 000,OO
19.. 70 000,OO
20.. 30 000,OO
21.. 45 000,OO
22.. 20 000,OO
23.. 100 000,OO
24.. 4 000,OO
25.. 40 000,OO
26.. 150 000,OO
27.. 90 000,OO
28.. 5 000,OO
29.. 1 000,OO
30.. 150 000,OO
31.. 30 000,OO
32.. 30 000,OO
33.. 6 000,OO
34.. 40 000,OO
35.. 30 000,OO
36.. 9 000,OO
37.. 10 000,OO
38.. 20 000,OO
39.. 80 000,OO
40.. 50 000,OO
41.. 10 000,OO
42.. 75 000,OO
43.. 5 000,OO
44.. 5 000,OO
45.. 50 000,OO
46.. 20 000,OO
47.. 35 000,OO
48.. 12 000,OO
49.. 7 000,OO
50.. 3 000,OO
51.. 25 000,OO
52.. 90 000,OO
53.. 110 000,OO
54.. 30 000,OO
55.. 60 000,OO
56.. 2 500,OO
57.. 20 000,OO
58.. 4 000,OO
59.. 90 000,OO
60.. 30 000,OO
61.. 65 000,OO
62.. 20 000,OO
63.. 25 000,OO
64.. 85 000,OO
65.. 10 000,OO
66.. 7 500,OO
67.. 10 000,OO
68.. 50 000,OO
69.. 10 000,OO
70.. 30 000,OO
71.. 20 000,OO
72.. 30 000,OO
73.. 10 000,OO
74.. 45 000,OO
75.. 2 000,OO
76.. 40 000,OO
77.. 45 000,OO
78.. 10 000,OO
79.. 40 000,OO
80.. 4 000,OO
81.. 55 000,OO
82.. 15 000,OO
83.. 10 000,OO
84.. 100 000,OO
85.. 20 000,OO
86.. 150 000,OO
87.. 8 000,OO
88. 20 000,OO
89.. 150 000,OO
90.. 75 000,OO
91.. 4 000,OO
92.. 60 000,OO
93.. 5 000,OO
94.. 2 000,OO
95.. 100 000,OO
96.. 100 000,OO
97.. 4 000,OO
98.. 1 000,OO
99.. 5 000,OO
100.. 9 000,OO
101.. 70 000,OO
102.. 10 000,OO
103.. 60 000,OO
104.. 5 000,OO
105.. 10 000,OO
106.. 20 000,OO
107.. 10 000,OO
108.. 20 000,OO
109.. 100 000,OO
110.. 50 000,OO
111.. 55 000,OO
112.. 100 000,OO
113.. 2 000,OO
114.. 35 000,OO
115.. 7 000,OO
116.. 35 000,OO
117.. 30 000,OO
118.. 50 000,OO
119.. 4 500,OO
120.. 100 000,OO
121.. 200,OO
122.. 45 000,OO
123.. 5 000,OO
124.. 35 000,OO
125.. 600,OO
126.. 7 000,OO
127.. 10 000,OO
128.. 10 000,OO
129.. 55 000,OO
130.. 4 500,OO
131.. 7 000,OO
132.. 15 000,OO
133.. 4 000,OO
134.. 50 000,OO
135.. 18 000,OO
136.. 5 000,OO
137.. 4 000,OO
138.. 20 000,OO
139.. 10 000,OO
140.. 18 000,OO
141.. 5 000,OO
142.. 4 000,OO
143.. 40 000,OO
144.. 2 000,OO
145.. 500 000,OO
146.. 70 000,OO
147.. 30 000,OO
148.. 10 000,OO
149.. 20 000,OO
150.. 55 000,OO
151.. 8 000,OO
W przypadku składania ofert na więcej niż jeden zakres n/w dokument pkt. 4 ppkt.10 musi potwierdzić wysokoœć œrodków finansowych lub zdolnoœć kredytowš Wykonawcy równa sumie wysokoœci wymaganych œrodków finansowych lub zdolnoœci kredytowej dla poszczególnych zakresów, stanowišcych przedmiot oferty.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiajšcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załšcznik Nr 5 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajšcego i podanych w SIWZ) dołšczonych do oferty.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczšce zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczšce okreœlonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostanš zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria okreœlone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Termin płatnoœci. Waga 5

3. Termin dostawy. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiajšcš:
169/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczšce tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatnoœci: Na wniosek wykonawcy, zamawiajšcy Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 80 1020 2892 0000 5102 0572 2451.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.2.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporzšdzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie zwišzany ofertš
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 26.2.2016 - 11:00

Miejscowoœć:

Tarnów

Osoby upoważnione do obecnoœci podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniajšce
VI.1)Informacje o powtarzajšcym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzajšcym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)ródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.1.2016

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2016-01-07 (0160107112047-siwz- ue spr.169.doc)
Załącznik - 2016-01-07 (0160107112052-formularz nr 2- spr.169.doc)
Załącznik - 2016-01-07 (0160107112057-oswiadcz nr 3 spr.169.doc)
Załącznik - 2016-01-07 (0160107112101-oswiadczenia nr 5, 6, sp.169.doc)
Załącznik - 2016-01-07 (0160107112109-umowa nr 4 spr.169 (1).doc)
Załącznik - 2016-01-07 (0160107112112-zal nr 1 cenowy opis.xls)
Załącznik - 2016-01-13 (0160113133136-umowa nr 4 spr.169 -modyfikacja.doc)
Załącznik - 2016-01-21 (0160121132941-fotografia do pytania nr 7 - zakres 96 poz. 1 i2.doc)
Załącznik - 2016-02-11 (0160211124527-zal nr 1 cenowy opis- modyfikacja zakres 60.xls)
Załącznik - 2016-02-11 (0160211124531-zal nr 1 modyfikacja zakres nr 111.xls)
Załącznik - 2016-02-16 (0160216114307-zal nr 1 cenowy opis-modyfikacja zakres 40.xls)
Załącznik - 2016-02-16 (0160216114448-zal nr 1 cenowy opis-modyfikacja zakres nr 52 53.xls)
Załącznik - 2016-02-16 (0160216115121-zal nr 1 cenowy opis-modyfikacja 64.xls)
Załącznik - 2016-02-16 (0160216115203-zal nr 1 cenowy opis-modyfikacja zakres nr 109.xls)
Załącznik - 2016-02-17 (0160217093443-zal nr 1 cenowy opis - modufikacja zakres 74.xls)
Załącznik - 2016-02-18 (0160218090423-zdjecia do pytania nr 37.doc)
Załącznik - 2016-02-19 (0160219132029-zdjecie do pisma nr 40 z dnia 18 luty 2016.doc)
Załącznik - 2016-02-19 (0160219132132-zal nr 1 cenowy opis- modyfikacja zakres nr 144.xls)
Załącznik - 2016-02-19 (0160219133110-zal nr 1 cenowy opis-modyfikacja zakres 141.xls)
Załącznik - 2016-02-19 (0160219133520-umowa nr 4 spr.169 -modyfikacja2.doc)
Załącznik - 2016-05-30 (0160530142317-uchylenie decyzji zakres 12 90 132.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2016-01-07
Tarnów,2016.01.07


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - 169/2015ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 169/15


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

W wyniku opublikowania się ogłoszenia o zamówieniu w dniu wolnym od pracy Zamawiający w postępowaniu zmienia poniższe terminy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział XI pkt. 1, Rozdział XII, Rozdział XIX pkt.6:

1) Termin składania ofert: 29.02.2016 godz. 10.00, otwarcie 11.00
2) Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni tj. do 29.04.2016 roku
3) Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 29.04.2016r.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odpowiedź:dodano: 2016-01-07

Sprostowanie:dodano: 2016-01-08
08/01/2016 S5 - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Polska-Tarnów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2016/S 005-004753

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Osoba do kontaktów: Stanisław Mróz, Tarnów 33-100, POLSKA. Tel.: +48 146315404. Faks: +48 146315404. E-mail: smroz@lukasz.med.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 6.1.2016, 2016/S 003-002456)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33141000

Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Zamiast:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

26.2.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

26.2.2016 (11:00)

Powinno być:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

29.2.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

29.2.2016 (11:00)


Odpowiedź:dodano: 2016-01-08

Pytanie:dodano: 2016-01-13
Tarnów, dnia 13.01.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 172 /15
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczące załącznika nr 4 do SIWZ Projekt umowy.
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisu projektu umowy, w zakresie § 4 pkt. 5 o treści (cyt.):
5. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto
i nada mu proponowany zapis:
5. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości umowy brutto
Uzasadnienie:
Kara, jaka potencjalnie może zostać nałożona na Wykonawcę za zawinione przez niego rozwiązanie umowy, w żadnej mierze nie powinna być wygórowana oraz zdecydowanie nie może obejmować tej części umowy, która wcześniej została już rzetelnie i należycie zrealizowana.
Wyłącznie zapis w postulowanej przez nas, zmodyfikowanej, treści będzie pozostawał w zgodzie z art. 484 ust. 1,2 Kodeksu Cywilnego, to jest:
§ 1.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.
§ 2.
Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.
Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi do SIWZ i o nadanie im tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym postępowaniu.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 4 do SIWZ Projekt umowy § 3 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
4. Zapłata należności nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie ....... dni od daty wystawienia faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym, a w szczególności w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 pod warunkiem, że pomiędzy data doręczenia a data płatności faktury zachowany będzie termin nie krótszy niż 14 dni. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Modyfikacja została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Umowa nr 4 spr 169 - modyfikacja
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-01-13

Pytanie:dodano: 2016-01-18
Tarnów, dnia 15.01.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 201 /16
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: zakres 128 pozycja 3
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zpropownowanie produktu DualCap™ stosowany do bezigłowych zaworów, umożliwający dezynfekcję pasywną, zawierający 70% alkoholu izopropylowego ( IPA ), wpełni aseptyczny, usuwający drobnoustroje ( CRBSI ) o działaniu w pierwszych 30 sekundach od zastosowania do użycia przez 7 dni. Opakowanie zawiera 350 sztuk.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza opisany produkt.
Pytanie nr 1 dot.: zakres 128 pozycja 3
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z zakres 128 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-01-18

Pytanie:dodano: 2016-01-20
Tarnów, dnia 19.01.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 266 /16
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: pakiet 89 pozycja 1
Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnycm powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi. Produkt pakowany jest po 2 szt - oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny. Opakowanie zbiorcze 36 x 2 szt.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 2
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 89 i utworzy osobny pakiet dla tej pozycji
Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-01-20

Pytanie:dodano: 2016-01-20
Tarnów, dnia 19.01.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 266 /16
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1Dotyczy Zakresu nr 1 poz. 1, 2
Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do infuzji oraz transfuzji pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka, w związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.
Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?
Odpowiedź:
Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga złożenia ofert na przyrządy do infuzji oraz transfuzji, pozbawione ftalanów. Zamawiający nie wymaga oświadczenia Producenta oraz dołączenia karty charakterystyki na potwierdzenie, że zaoferowane przyrządy nie zawierają ftalanów.
Pytanie nr 2 Dotyczy Zakresu nr 2 poz. 1, 2, 3
Czy Zamawiający wymaga, aby przedłużacze pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka, w związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.
Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przedłużacze nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?
Odpowiedź:
Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga złożenia ofert na przedłużacze, pozbawione ftalanów. Zamawiający nie wymaga oświadczenia Producenta oraz dołączenia karty charakterystyki na potwierdzenie, że zaoferowane przydłużacze nie zawierają ftalanów.
Pytanie nr 3 Dotyczy Zakresu nr 3 poz. 3, 4, 5, 6
Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z czarną, czytelną, rozszerzoną o min. 20% skalą oraz kontrastującym tłokiem? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie nr 4 Dotyczy Zakresu nr 3 poz. 7, 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o poj. 50 ml ze skalą przedłużoną do 60 ml. Pojemność nominalna strzykawki to 50 ml, a skala widoczna na cylindrze strzykawki jest rozszerzona do 60 ml. W myśl normy oznaczona pojemność 60 ml jest tzw. całkowitą pojemnością wyskalowaną, która może być równa lub większa od pojemności nominalnej. Dla pełnej informacji często podaje się pojemność zapisując pojemność nominalną i w nawiasie pojemność wyskalowaną (o ile jest inna) np. 50 (60 ml).
Odpowiedź:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie nr 5 Dotyczy Zakresu nr 5 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych o poj. 3 ml. Pozostałe parametry bez zmian. Dopuszczenie strzykawek o poj. 3 ml pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie lepszej cenowo oferty.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie nr 6 Dotyczy Zakresu nr 13 poz. 1 - 5
Prosimy Zamawiającego o podanie jakiej długości cewników do karmienia oczekuje.
Odpowiedź:
Długość cewnika powinna współgrać z jego rozmiarem.
Pytanie nr 7Dotyczy Zakresu nr 13 poz. 6 - 16
Prosimy Zamawiającego o podanie jakiej długości zgłębników żołądkowych oczekuje.
Odpowiedź:
Długość cewnika powinna współgrać z jego rozmiarem.
Pytanie nr 8 Dotyczy Zakresu nr 22 poz. 1 - 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy wykonanych ze stali węglowej. Ostrza wykonane ze stali węglowej charakteryzują się większą sztywnością.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.
Pytanie nr 9 Dotyczy Zakresu nr 74 poz. 2
W zawiązku z zakończeniem produkcji zgłębników o długości 130 cm, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębników do żywienia dojelitowego CH10/110 cm. Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-01-20

Pytanie:dodano: 2016-01-20
Tarnów, dnia 19.01.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 266 /16
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1 dot.: pakietu 32 Czy Zamawiający dopuszcza:
Poz. 1 worek ileostomijny, przeźroczystym, zamykany na rzep, z płytka hydrokoloidową o rozmiarze do docięcia 10-76mm
Odpowiedź:
Pytanie nie dotyczy pozycji 1. W tej pozycji opisany jest worek do przetoki kanałowej.
Pytanie nr 2
Poz. 1 worek ileostomijny, przeźroczystym, zamykany na rzep, z płytka hydrokoloidową o rozmiarze do docięcia 12-75mm
Odpowiedź:
Pytanie nie dotyczy pozycji 1. W tej pozycji opisany jest worek do przetoki kanałowej.
Pytanie nr 3
Poz. 1 worek ileostomijny, zamykany na rzep, rozmiar do docięcia 10-55mm, pojemność 510ml
Odpowiedź:
Pytanie nie dotyczy pozycji 1. W tej pozycji opisany jest worek do przetoki kanałowej
Pytanie nr 4
Poz. 2 worek ileostomijny, przeźroczystym, zamykany na rzep, z płytka hydrokoloidową o rozmiarze do docięcia 10-76mm
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Opisany jest zestaw jednoczęściowy.
Pytanie nr 5
Poz. 2 worek ileostomijny, przeźroczystym, zamykany na rzep, z płytka hydrokoloidową o rozmiarze do docięcia 12-75mm
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Opisany jest zesatw jednoczęściowy.
Pytanie nr 6
Poz. 2 worek ileostomijny, zamykany na rzep, rozmiar do docięcia 10-55mm, pojemność 510ml
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 7
Poz. 3 płytke hydrokoloidową o rozmiarze do docięcia 60/10-55mm
Poz. 3 płytke hydrokoloidową o rozmiarze do docięcia 70/10-65mm
Poz. 3 płytke hydrokoloidową o rozmiarze do docięcia 50/10-45mm
Odpowiedź do poz. 3
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zagwarantowania kompatybilności worków z poz. 4. Rozmiar opisany w tym pytaniu 2 jest najoptymalniejszy dla użytkownika.
Pytanie nr 8
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?
Odpowiedź:
Zamawiający, dopuszcza wysłanie faktury osobno nie wraz z towarem.

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-01-20

Pytanie:dodano: 2016-01-21
Tarnów, dnia 20.01.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 281 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot (zakres 55, poz. 2)
Czy Zamawiający dopuści noże w rozmiarze: 0,75mm; 1,0 mm; 1,1 mm; 1,4mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 (zakres 55, poz. 3)
Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,5mm ostrzony od góry?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3 (zakres 55, poz. 3)
Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,5mm ostrzony od dołu?
Odpowiedź:
Zamawiający, dopuszcza.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-01-21

Pytanie:dodano: 2016-01-21
Tarnów, dnia 20.01.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 281 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dot. Zakres 47 poz. 2
Prosimy o wyjaśnienie określenia „igła… z koralikiem ułatwiającym wprowadzenie igły”. Czy Zamawiający miał na myśli przesuwany stoper na igle, który reguluje głębokość wkłucia?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie nr 2 Dot. Zakres 47 poz. 3 i 4
Prosimy o określenie, jaki model aparatu Promag jest na wyposażeniu Szpitala.
Odpowiedź:
Pro – Mag 2,2.
Pytanie nr 3 Dot. Zakres 96 poz. 1 i 2
W opisie igieł lokalizacyjnych Zamawiający użył określenia ALMS co oznacza, że przedmiotem zamówienia są igły z wąskim, nieprzeźroczystym uchwytem. Czy Zamawiający dopuści igły lokalizacyjne z uchwytem przeźroczystym, zapewniającym dobre trzymanie jak na załączonej fotografii?
Fotografia w Plikach do pobrania o nazwie: Fotografia do pytania nr 7 dot.: zakresu 96 poz. 1 i 2
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4 dot. zakresu nr 76, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 3-j drożnego Dufor CH 16 wykonanego ze 100% silikonu z balonem o pojemności 40 ml.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza 100% silikonu, pojemności balona jak w SIWZ.
Pytanie nr 5 dot. zakresu nr 76, poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 3-j drożnego Dufor CH 18 wykonanego ze 100% silikonu z balonem o pojemności 50 ml.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza 100% silikonu, pojemności balona jak w SIWZ.
Pytanie nr 6 dot. zakresu nr 76, poz.3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 3-j drożnego Dufor CH 20 wykonanego ze 100% silikonu z balonem o pojemności 60 ml.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza 100% silikonu, pojemności balona jak w SIWZ.
Pytanie nr 7 dot. zakresu nr 76, poz.4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 3-j drożnego Dufor CH 22 wykonanego ze 100% silikonu z balonem o pojemności 70 ml.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza 100% silikonu, pojemności balona jak w SIWZ.
Pytanie nr 8 dot. zakresu nr 76, poz.5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 3-j drożnego Dufor CH 24 wykonanego ze 100% silikonu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 9 dot. zakresu nr 76, poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 3-j drożnego Couvelaire CH 16 wykonanego ze 100% silikonu z balonem o pojemności 40 ml.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza 100% silikonu, pojemności balona jak w SIWZ.
Pytanie nr 10 dot. zakresu nr 76, poz. 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 3-j drożnego Couvelaire CH 18 wykonanego ze 100% silikonu z balonem o pojemności 50 ml.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza 100% silikonu, pojemności balona jak w SIWZ.
Pytanie nr 11 dot. zakresu nr 76, poz.8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 3-j drożnego Couvelaire CH 20 wykonanego ze 100% silikonu z balonem o pojemności 60 ml.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza 100% silikonu, pojemności balona jak w SIWZ.
Pytanie nr 12 dot. zakresu nr 76, poz.9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 3-j drożnego Couvelaire CH 22 wykonanego ze 100% silikonu z balonem o pojemności 70 ml.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 13 dot. zakresu nr 76, poz.10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika 3-j drożnego Couvelaire CH 24 wykonanego ze 100% silikonu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 14 dot. zakresu nr 124, poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu moczowodowego podwójnie zagiętego PIGTAIL w rozmiarze 4,7 CH.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie dot. zakresu nr 124, poz. 1-3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu moczowodowego podwójnie zagiętego PIGTAIL z prowadnikiem o długości 125 cm.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-01-21

Pytanie:dodano: 2016-01-25
Tarnów, dnia 22.01.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 302 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakresu n 32
Ad. 2 Czy Zamawiający dopuści worek ileostomijny o średnicy 15-60mm?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-01-25

Pytanie:dodano: 2016-02-08
Tarnów, dnia 05.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 563 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 78 pozycja 1 drenik o średnicy 0,89 mm?
Odpowiedź:
Tak, Zmawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2
2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 78 pozycja 2 drenik o średnicy 1,14mm?
Odpowiedź:
Tak, Zmawiający dopuszcza.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-08

Pytanie:dodano: 2016-02-08
Tarnów, dnia 05.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/563/16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Pakiet 122 Pozycja 1-4
Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki)? W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o określenie ilości stanowisk do doposażenia. System nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.
Dodatkowo każdy wkład wyprodukowany jest w opatentowanej technologii antybakteryjnej, zapewniającej, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi).

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zagwarantowania kompatybilnych z proponowanym systemem elementów opisanych przez Zamawiającego w pozycjach od 5 do 11.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-08

Pytanie:dodano: 2016-02-08
Tarnów, dnia 05.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot. Pakiet 66
Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 1,2,3 i 4 sondy moczowodowe z koszykami Dormia o grubości 4,5 Fr i długości 65 cm?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 1 dot.Pakiet 91
Czy Zamawiający dopuści igłę o rozmiarze 3,8 Fr, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 3 dot.Pakiet 124 – pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestawy o rozmiarach 4,7 Fr?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 4 dot.Pakiet 124 – pozycje 1, 2 i 3
Czy Zamawiający dopuści zestawy zawierajce prowadnik o długości 145 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 5 dot. Pakiet 149
Czy Zamawiający wyłączy pozycje 4 i 5 do osobnego pakietu?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 6 dot.Pakiet 149 – Pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści cewniki do długotrwałego drenażu (6 miesięcy) o rozmiarze 4,7 Fr pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-08

Pytanie:dodano: 2016-02-09
Tarnów, dnia 08.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 569 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot. Zakres nr 7, poz. 1 i 2
Jakiego typu igły do znieczuleń podpajęczynówkowych wymaga Zamawiający: Standard czy Pencil Point?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza oba rodzaje igieł.
.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-09

Pytanie:dodano: 2016-02-09
Tarnów, dnia 08.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 569 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot. Zakres nr 66
Czy Zamawiający w pozycji 2 Zakresu 66 dopuści zaoferowanie sondy moczowodowej Dormia o średnicy 3FR/CH, bez filiformu, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź:
Nie- zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 2 dot. Zakres nr 66
Czy Zamawiający w pozycji 3 Zakresu 66 dopuści zaoferowanie sondy moczowodowej Dormia z 4 spiralnymi drutami, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź:
Nie- zapis SIWZ pozostaje bez zmian
Pytanie nr 3 dot. Zakres nr 66
Czy Zamawiający w pozycji 4 Zakresu 66 dopuści zaoferowanie sondy moczowodowej Dormia o średnicy 3FR/CH, 4 spiralne druty, bez filiformu, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Odpowiedź:
Nie- zapis SIWZ pozostaje bez zmian
Pytanie nr 4 dot. Zakres nr 124
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów moczowodowych z prowadnikiem o długości 150 cm.
Odpowiedź:
Nie- zapis SIWZ pozostaje bez zmian
Pytanie nr 5 dot. Zakres nr 124
Czy Zamawiający w pozycji 1 Zakresu 124 dopuści zaoferowanie zestawów o rozmiarze 4,7.
Odpowiedź:
Nie- zapis SIWZ pozostaje bez zmian


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-09

Pytanie:dodano: 2016-02-09
Tarnów, dnia 08.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 569 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zakresie 101 poz. 1 aparatu do infuzji grawitacyjnej, z regulatorem przepływu, z portem do wkłuć, zakończenie drenu lock, wentylowana komora kroplowa z zaciskiem blokującym, linia długości 210cm, z nieprzeźroczystym przewodem, sterylny.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zakresie 144 poz. 1 Jednopacjentowych mankietów NIBP w rozmiarze 26-33cm, poz. 2 Jednopacjentowych mankietów NIBP w rozmiarze 33-41cm.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-09

Pytanie:dodano: 2016-02-09
Tarnów, dnia 08.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 569 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 – dotyczy zakres nr 135, pozycja 1, pozycja nr 2
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego produkt równoważny: igły jednorazowe, bezpieczne do portu, zakrzywione o szlifie atraumatycznym ze skrzydełkami, drenem i zaciskiem typu Hubera, zagięte pod kątem 90 stopni, z elastycznym przedłużeniem, z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer Lock, z systemem zapobiegającym zakłuciu, w rozmiarach, jak przedstawiono w poniższej tabeli – do wyboru przez Zamawiającego.
Igła jest kompatybilna ze środowiskiem MRI do 3 Tesla.
Rozmiar igły Automatyczna
infuzja Barwne oznakowanie
grubości igły
19 Ga x 0,75” (19 mm) TAK Brązowy
19 Ga x 1” (25,4 mm) TAK Brązowy
20 Ga x 0,5” (13 mm) TAK Żółty
20 Ga x 0,75” (19 mm) TAK Żółty
20 Ga x 1” (25,4 mm) TAK Żółty
20 Ga x 1,5” (38 mm) TAK Żółty
22 Ga x 0,5” (13 mm) NIE Czarny
22 Ga x 0,75” (19 mm) NIE Czarny
22 Ga x 1” (25,4 mm) NIE Czarny
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza produkt równoważny, przy zachowaniu rozmiaru igieł 19,20,22G oraz długości min. 15mm o max 20 mm.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-09

Pytanie:dodano: 2016-02-09
Tarnów, dnia 08.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11 i 18.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakresu 78:
Dreniki wentylacyjne do drenażu jamy bębenkowej, typ. I, śr. 0,9mm – czy Zamawiający dopuści średnicę 1,0mm; uzasadnienie merytoryczne: większa średnica pozwala na sprawniejsze wyrównanie ciśnienia i lepszą ewakuację płynu z ucha środkowego.
Odpowiedź:
Nie –zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 2 dot.: Zakresu 78:
Dreniki wentylacyjne do drenażu jamy bębenkowej, typ. II, śr. 1,15mm – czy Zamawiający dopuści średnicę 1,25mm; uzasadnienie merytoryczne: większa średnica pozwala na sprawniejsze wyrównanie ciśnienia i lepszą ewakuację płynu z ucha środkowego.
Odpowiedź:
Nie –zapis SIWZ pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-09

Pytanie:dodano: 2016-02-11
Tarnów, dnia 22.01.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 593 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:


Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne którymi dysponuje wyrazi zgodę na zaproponowanie:

Pytanie nr 1 do pak 89 w poz 2
systemu bezigłowego ( opis jak w poz nr 1) składającego się z jednego zaworu bezigłowego połączonego trwale z drenem o przekroju 1,2 mm. z zaciskiem suwakowym. Objętości wypełnienia 0,2 ml., długości 13 cm.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 2 do pak 89 W poz 3
systemu bezigłowego ( opis jak w poz nr 1) składającego się z dwóch zaworów bezigłowych połączonego trwale z drenem o przekroju 1,2 mm. z 2 zaciskami suwakowymi. Objętości wypełnienia 0,4ml., długości 14 cm.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3 do pak 89 W poz 4
systemu bezigłowego ( opis jak w poz nr 1) składający się z trzech zaworów bezigłowych połączonych trwale z drenem o przekroju 1,2 mm. z trzema zaciskami suwakowymi. Objętości wypełnienia 0,49ml., długości 13 cm.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-11

Pytanie:dodano: 2016-02-11
Tarnów, dnia 10.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 593 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: ZAKRES NR 60 - ZASTAWKI MÓZGOWE" Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie :
Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia - Parametry wymagane Rozmiar
1 2 3
1 Zestaw zastawkowy z zaworem antysyfonowym niskociśnieniowy
2 Zestaw zastawkowy z zaworem antysyfonowym średniociśnieniowy
3 Zestaw zastawkowy z zaworem antysyfonowym wysokociśnieniowy
Ad. 1
Czy Zamawiający wymaga aby zastawki były zintegrowane z zaworem antysysfonowym tzn. zawór antysyfonowy ma być wbudowany w zastawkę ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga. Modyfikacja załącznika nr 1 – Zakres nr 60.

Czy Zamawiający wymaga aby zestaw antysyfonowy był dostarczony oddzielnie ?
Odpowiedź:
Nie.

Czy Zamawiający wymaga aby zestaw zawierał również dren dootrzewnowy i dokomorowy ?
Odpowiedź:
Tak. Modyfikacja załącznika nr 1 – Zakres nr 60.

Pytanie nr 2 Dotyczy: ZAKRES NR 67 - ZESTAW DO DRENAŻU ZEWNĘTRZNYCH KOMÓR MÓZGOWYCH”
Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia - Parametry wymagane Rozmiar
1 2 3
1 Zestaw do drenażu zewnętrznych komór mózgowych. Standardowy zestaw do drenażu składa się z: drenu komorowego, prowadnicy drenu dokomorowego, łącznika Luer, uchwytu do szwu, trokara, worka drenażowego 500ml połączonego z drenem, dokomorowym systemem drenów, sterylny Nd
2 Zapas worków drenażowych kompatybilnych z pozycją 1, pakowane pojedynczo, sterylne Nd
Prosimy o dopuszczenie zestawu zawierającego worek drenażowy o pojemności powyżej 500 ml?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Prosimy o doprecyzowanie czy zestaw do drenażu oprócz worka drenażowego powinien zawierać oddzielną komorę kroplową.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Modyfikacja załącznika została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Zal nr 1– modyfikacja Zakresu nr 60
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-11

Pytanie:dodano: 2016-02-11
Tarnów, dnia 10.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 593 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakres 21 poz. 4
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie opisu elektrody. Wymagają Państwo jednocześnie elektrody
z czujnikiem Ag/AgCl i elektrody radioprzeziernej. Jest to sprzeczny zapis. Elektroda niewidoczna
w rtg ma czujnik węglowy a nie pokryty chlorkiem srebra (inaczej byłaby widoczna w promieniach rtg).
Poza tym elektroda do rtg znajduje się w pozycji nr 7. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie elektrody przeznaczonej do Holtera, z klejem stałym, z czujnikiem Ag/AgCl, z wycięciem do mocowania elektrody o rozmiarze 40mm x 55mm. Oświadczamy, że jesteśmy producentem jednorazowych elektrod EKG i wszystkie powyższe elektrody
są elektrodami równoważnymi, spełniającymi wymagania Zamawiającego. Oferujemy bardzo dobrą cenę
i jakość.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną elektrodę.
Pytanie nr 2 Zakres 21 poz. 1-4,7
Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego
50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc
po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej netto za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza w pozostałych zakresach podanie ceny jednostkowej netto za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
Pytanie nr 3 Zakres 28 poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dosuszenie rozmiaru rurek ustno-gardłowych w rozmiarze od 5 cm- 11 cm
co 1 cm. Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4 Zakres 72 poz. 6-10
Prosimy o wyjaśnienie czy łyżki z ww. pozycji mają być jednorazowe z jednorazową żarówką?
Odpowiedź:
Tak, zarówno łyżka jak i żarówka powinny być jednorazowe.
Pytanie nr 5 Zakres 72 poz. 6-10
Prosimy o dopuszczenie łyżek do laryngoskopu wielorazowych.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga łyżek do laryngoskopu jednorazowych.
Pytanie nr 6 Zakres 111 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji papier kompatybilny, nieoryginalny. Papier taki jest z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach.
Odpowiedź:
Nie- zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 7 Zakres 111 poz. 4
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie odnośnie ilości wymaganych sztuk papieru. Czy Zamawiający wymaga 200 bloków papieru 420x300x 1000 kartek (tym samym 100 bloków papieru 420x300x 2000 kartek)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza obydwie podane propozycje.
Pytanie nr 8 Zakres 111 poz. 9
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie rozmiaru papieru.
Odpowiedź:
Rozmiar papieru 120x150 składany po 50 arkuszy.
Pytanie nr 9 Zakres 111 poz. 17
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie rozmiaru papieru. W przypadku rolki szerokość
x długość, w przypadku bloku szerokość x długość x ilość kartek
Odpowiedź:
Rozmiar papieru 209x208x300 składany w ryzach. Modyfikacja załącznika nr 1 – zakres nr 111 poz. 17.
Pytanie nr 10 Projekt umowy- §2 ust. 3
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu odnośnie wyładunku towaru w miejscu wskazanym.
Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki
z samochodu i ustawienia jej na podłożu. )
Odpowiedź:
Zgodnie z Projektem Umowy, Wykonawca ma wyładować i dostarczyć ładunek do magazynu medycznego (zgodnie z § 2 ust.3 Projektu Umowy).
Pytanie nr 11 Projekt umowy- §2 ust.11, 12
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania
w wersji elektronicznej na stronie UZP).
Odpowiedź:
Zamawiający z należytą starannością oszacował podane w SIWZ ilości zamówienia.
Pytanie nr 12 Projekt umowy- §4 ust. 5
Prosimy o odniesienie kary umownej przewidzianej w § 4 ust. 6 do wartości niezrealizowanej części umowy, a nie, jak przewidziano we wzorze umowy, do wartości całej umowy.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Modyfikacja załącznika została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Zal nr 1– modyfikacja Zakresu nr 111
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-11

Pytanie:dodano: 2016-02-11
Tarnów, dnia 10.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 593 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Pakiet 32, pozycja 1:
Czy Zamawiający dopuści worki jednoczęściowe w rozmiarze do docięcia 10-70 mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 dot.: Pakiet 32, pozycja 2:
Czy Zamawiający dopuści worki jednoczęściowe w rozmiarze do docięcia 13-60 mm?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 3 dot.: Pakiet 32, pozycja 3+4:
Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 3 oraz 4 zamiast produktów dwuczęściowych tj. płytek i worków, znakomite jednoczęściowe worki pooperacyjne, przeznczone do zapatrzenia przetok kałowych - kolostomii i ileostomii, posiadające otwierane / zamykane okienko w systemie pierścienia zatrzaskowego o średnicy wewnętrznej 70 mm – umożliwiające łatwy dostęp do stomii, bez konieczności odklejania worka od skóry? Przylepiec worka posiada możliwość docięcia otworu aż do 90 mm, dzięki czemu można zaopatrzyć produktem bardzo szeroką gamę pacjentów.
Prosimy o podanie ilości wymaganej przez Zamawiającego w przypadku zaoferowania do pozycji 3 oraz 4 opisanego pooperacyjnego worka jednoczęściowego.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 4 dot.: Pakiet 32, pozycja 5:
Czy Zamawiający dopuści worki jednoczęściowe w rozmiarze do docięcia 13-60 mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunjkiem spełenienia pozostałych zapisów SIWZ.

.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-11

Pytanie:dodano: 2016-02-11
Tarnów, dnia 10.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 593 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot. Zakres nr 4
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane igły z pozycji 1-9 posiadały na opakowaniu jednostkowym informację czy ostrze jest krótko czy długo ścięte?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 2 dot. Zakres nr 4
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania igieł 1,1 i 1,2 krótko oraz długo ściętych, zamawianych w zależności od potrzeb szpitala?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określa w SIWZ długości ścięcia igieł i nie oczekuje tego od Wykonawcy składającego swoją ofertę.
Pytanie nr 3 Zakres nr 53
Czy Zamawiający wymaga kaniulę obwodową, bezpieczną wykonaną z PUR, z portem, z elastycznymi skrzydełkami, z trzema liniami RTG, z filtrem hydrofobowym, z igłą zaopatrzoną w automatyczny zatrzask zabezpieczający personel medyczny przed zakłuciem, posiadającą samodomykający się korek, z logo producenta na korku w celu szybkiej identyfikacji produktu, o rozmiarach i przepływach

-G14 2,1x45 mm, przepływ 305ml/min
-G16 1,7x45 mm, przepływ 200ml/min
-G17 1,5x45 mm, przepływ 142ml/min
-G18 w dwóch długościach1,3x45 mm i 1,3x32 mm, przepływ 95ml/min
-G20 w dwóch długościach 1,1x32 mm i 1,1x25 mm, przepływ 65ml/min
-G22 0,9x25 mm, przepływ 36ml/min
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną kaniulę obwodową, przy zachowaniu posiadania przez kaniule zastawki antyzwrotnej oraz zabezpieczenia przed zachlapaniem, zakłuciem oraz nie przewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igieł.
Pytanie nr 4 dot. Zakres nr 7
Prosimy o wydzielenie pozycji 5 do osobnego pakietu. Umożliwi to złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 5 dot. Zakres nr 7 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 22G, posiadającą długość 88 mm?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 6 dot.: Zakres nr 7 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 22G 0,7x40mm?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 7 dot.: Zakres nr 7 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil-Point z igła prowadzącą w rozmiarze 25G o długości 88mm?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 8 dot. Zakres nr 7 Pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych 26-27G posiadające długość 88mm?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 9 dot.: Zakres nr 6 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę do nakłuć lędźwiowych, 1x użytku, sterylną, pakowaną pojedynczo w rozmiarze 0,8x88 mm?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 10 Zakres nr 6 Pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę do nakłuć lędźwiowych, 1x użytku, sterylną, pakowaną pojedynczo w rozmiarze 19G 1,1x88 mm?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 11 Zakres nr 6 Pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę do nakłuć lędźwiowych, 1x użytku, sterylną, pakowaną pojedynczo w rozmiarze 18G 1,3x88 mm?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 12 dot.: Zakres nr 5
Czy Zamawiający wymaga strzykawkę posiadającą mleczny tłok i rozszerzoną skalę oraz cylinder strzykawki oznaczony nazwą własną i logo producenta?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww opisaną strzykawkę ale nie wymaga.
Pytanie nr 13 dot.: Zakres nr 5 Pozycja 1-5
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a 100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości? Wycena za opakowanie umożliwi złożenie korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 14 dot.: Zakres nr 5 Pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o pojemności 50 ml z rozszerzeniem do 60 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że odcinek rozszerzenia będzie wyskalowany co 1.0 ml i przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 15 dot.: Zakres nr 52
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane kaniule jałowe wykonane były z PTFE, posiadały 2 linie RTG, wyposażone były w filtr hydrofobowy, o następujących rozmiarach i przepływach:
14G 2,1x45mm, przepływ 270ml/min,
16G 1,7x45mm, przepływ 200ml/min,
17G 1,5x45mm, przepływ 142ml/min,
18G 1,3x45mm, przepływ 90ml/min,
20G 1,1x32mm, przepływ 60ml/min,
22G 0,9x25mm, przepływ 36ml/min?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie nr 16 dot.: Zakres nr 117
Czy Zamawiający wymaga, by koreczki z pozycji 1 i 2 w celu łatwiejszej identyfikacji pochodziły od jednego producenta?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie nr 17 dot.: Zakres nr 117
Czy Zamawiający wymaga, by zaoferowane koreczki dwustronne były w trzech kolorach: białym, czerwonym i niebieskim?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wymaga kolorystycznego oznakowania.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-11

Pytanie:dodano: 2016-02-12
Tarnów, dnia 12.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 646 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 do ZAKRESU NR 84 - AKCESORIA DO APARATU INFANT FLOW do poz. nr 24
Czy Zamawiający wymaga komory z automatycznym napełnianiem wody MR290 o niżej podanych parametrach.
Komora samonapełniająca pasująca do wszystkich nawilżaczy z serii MR, dla dorosłych, dzieci i noworodków posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Oba pływaki zamocowane na ściance bocznej komory w tym jeden pływak pracujący w ruchu wahadłowym a drugi w płaszczyźnie pionowej. Komora nie zawierająca wskaźnika poziomu wody. Zastosowane dwa pływaki zwiększają bezpieczeństwo pacjenta przy zachowaniu stałego poziomu wody. Produkt mikrobiologicznie czysty.
Dodatkowo posiadająca:
- zintegrowany, nierozłączalny dren o długości 90 cm zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym.
- Otwór wejścia 22 mm M (zewnętrzna średnica)
- Otwór wyjścia 22 mm M (zewnętrzna średnica)
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-12

Pytanie:dodano: 2016-02-12
Tarnów, dnia 12.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 646 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakres 102, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści stazy perforowane co 45 cm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-12

Pytanie:dodano: 2016-02-12
Tarnów, dnia 12.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 646 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy: Pakiet 42 Prosimy o dopuszczenie w poz. 1
Zestaw do 24 godzinnej toalety jamy ustnej składający się z :szczoteczki do zębów z odsysaniem + 2 aplikatorów czyszcząco-ssących , 3 gąbek,3 saszetek chlorheksydyny ,3 pojemników na płyn.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że istnieje możliwość podłączenia gąbki do ssania.
Pytanie nr 2 Prosimy o dopuszczenie w poz. 2
Zestaw 2 aplikatorów czyszcząco-ssacych z możliwością odsysania i 2 saszetki żelu do mycia
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 3 Prosimy o dopuszczenie w poz. 3
Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu szczoteczkę do zębów z odsysaniem oraz gąbkę ,pojemnik na płyn, chlorheksydynę ,żel do mycia
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-12

Pytanie:dodano: 2016-02-16
Tarnów, dnia 12.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 648 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1. Dot.: Pakietu 5 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie strzykawki skalowanej co 0,2 ml, co umożliwia bardziej precyzyjne dawkowanie tak jak obecnie stosowana w Państwa placówce
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 2 dot.: Pakiet 7 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 22 Gx65mm
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 3 Pakiet 12 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kaniule dożylne dla noworodków 24 i 26 G posiadały przepływ 13 ml/min, tak jak dotychczas stosowane w Państwa placówce.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww kaniule pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 4 Pakiet 12 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kaniule mają posiadać zastawkę antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, tak jak obecnie stosowane w Państwa placówce?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww kaniule pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 5 dot.: Pakiet 14 poz. 11,12
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy oczekuje, aby Cewnik Foleya posiadał min. trzy czy cztery otwory drenujące zwiększające efektywność drenażu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww Cewnik Foleya pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 6 dot.: Pakiet 17 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dopuszcza rurki nieskalowane w sposób numeryczny?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 7 Pakiet 18 poz. 1, 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek tracheotomijnych w opakowaniu typu blister z jedną tasiemką w środku, o tej samej funkcjonalności co 2 tasiemki i wygodniejszym sposobie mocowania
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww rurki tracheotomijne pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 8 Pakiet 19 poz. 2
Czy Zamawiający oczekuje kranika z dodatkowym czy bez dodatkowego portu do iniekcji?
Odpowiedź:
Zamawiający nie oczekuje kranika z dodatkowym portem do iniekcji.
Pytanie nr 9 Pakiet 40 poz. 1
W związku z możliwością zaoferowania różnej pojemność pojemników z wodą tj. od 300 ml do 400 ml, prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za 10 ml i odpowiednim przeliczeniem ceny w formularzu cenowym. W innym wypadku nie można w sposób jednoznaczny wybrać najtańszej oferty, ponieważ różni producenci produkują różną pojemność wody np. 325 ml i 340 ml, stąd też oferta w drugim przypadku będzie droższa, co jest spowodowane nie wyższą ceną przypadającą na 1 ml, tylko zaoferowaniem większej ilości wody w pojemniku, co za tym idzie możliwością nawilżenia większej ilości pacjentów z jednego opakowania wody.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie ceny za 1ml z tym, że proponowana pojemność pojemników nie mniej niż 300 ml a nie więcej niż 400ml. Modyfikacja załacznika nr 1 - zakres nr 40.
Pytanie nr 10 Pakiet 48 poz. 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do zbiórki żółci ze standardową ścianką przylegającą do pacjenta.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 11 Pakiet 59 poz. 1
Czy Zamawiający oczekuje aby kaniula dotętnicza była pakowana w sztywne opakowanie Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 12 Pakiet 64 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Układ oddechowy dla dorosłych, rozciągliwy w zakresie 0,6m di 1.8m, kolanko z portem do próbkowania gazu, dodatkowa rura rozciągliwa w zakresie 0,5m do 1,5m, worek 2L, konektor 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że rura jest trwale połączona z workiem.
Pytanie nr 13 Pakiet 64 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Układ oddechowy rozciągliwy, pediatryczny o średnicy 15mm, długość w zakresie od 0,6m do 1.8m, kolanko z portem do próbkowania gazu, rura worka o długości 1m, worek 1L
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 14 Pakiet 71
Czy Zamawiający oczekuje aby filtr był bez wymiennika ciepła i wilgoci, posiadał skuteczność przeciwbakteryjną 99,9999%, p/wirusową 99,999%, medium filtracyjne hydrofobowe o powierzchni 19,25 cm2, przestrzeń martwa 26 ml, opory przepływu 1,6 cm H20 przy 60 l/min , objętość oddechowa Vt 150-1000 ml, waga 22 g, filtr ze złączem prostym - tak jak obecnie stosowany w Państwa placówce.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 15 Pakiet 95 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przygotowania i pobierania leków z butelek/fiolek z filtrem bakteryjnym, wyposażonego w samouszczelniający się i samozamykający się zawór bezigłowy.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 16 Pakiet 95 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek/fiolek ma posiadać bakteryjny, hydrofobowy filtr 0,2 µm, który zapewnia skuteczną wentylację i zatrzymuje toksyczne aerozole.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 17 Pakiet 95 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przygotowania i pobierania leków z butelek/fiolek. Wyposażony w filtr zatrzymujący toksyczne aerozole powstające podczas rozpuszczania toksycznych substancji, wyposażonego w samouszczelniający się i samozamykający się zawór bezigłowy, z oznaczeniem barwnym na korpusie aparatu umożliwiającym jego identyfikację .
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 18 Pakiet 95 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści specjalny aparat do przygotowywania leków z butelek/fiolek zatrzymujący toksyczne aerozole powstające podczas rozpuszczanie toksycznych substancji o konstrukcji bezigłowej o następujących parametrach: objętości napełnienia 0,1 ml, długość zestawu 6,5 cm, średnica nasadki dostępowej fiolki 13 mm, 20 mm i 28 mm do wyboru Zamawiającego w momencie składania Zamówienia, zawór wlotu powietrza.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 19 Pakiet 120 poz. 1-9
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy suma średnic otworów bocznych ma być mniejsza niż średnica otworu centralnego, co zapobiega zassaniu śluzówki?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie nr 20 Pakiet 120 poz. 1-9
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki do kontrolowanego odsysania mają posiadać przeźroczysty łącznik ułatwiający wizualizację odsysanej wydzieliny, tak jak obecnie stosowany w Państwa Placówce?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 21 Pakiet 120 poz. 1-9
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy łącznik regulacji siły ssania ma być równoległy do cewnika czy też ścięty pod kątem ostrym w kierunku cewnika - ułatwiający regulację siły ssania.
Odpowiedź:
Ma być pod kątem ostrym.
Pytanie nr 22 Pakiet 124 Poz.1-4
Czy Zamawiający dopuszcza zestawy z prowadnikiem długości 100cm , dający lepszą kontrolę nad wprowadzaniem cewnika.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 23 Pakiet 124 Poz.1-4
Czy Zamawiający dopuszcza zestawy z prowadnikiem długości 150cm , dający lepszą kontrolę nad wprowadzaniem cewnika
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 24 Pakiet 124 Poz.1-4
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy kateter powinien być skalowany co 1 cm czy co 5 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza cewnik skalowany co 1 cm.
Pytanie nr 25 Pakiet. 129 poz 3, Pakiet 130 poz.3 Pakiet 132 poz. 3, Pakiet 133 poz.3
Prosimy o dopuszczenie strzykawek Luer Lock 20 ml pakowanych po 120 szt tak samo jak obecnie stosowane w Państwa placówce
Odpowiedź:
Tak. Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie nr 26 Pakiet 136 poz. 1.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do pena renomowanej firmy Becton Dickinson w rozmiarze 31Gx5mm, co daje możliwość Zamawiającemu dokonania bezpiecznej iniekcji u wszystkich pacjentów.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza.

Modyfikacja załącznika została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Zal nr 1– modyfikacja Zakresu nr 40
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-16

Pytanie:dodano: 2016-02-16
Tarnów, dnia 12.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 648 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:


Czy w Zakresie nr 55 poz. 2 Zamawiający dopuści noże o kalibracji: 0.9 / 1.1 / 1.2 ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2
Czy w Zakresie nr 55 poz. 3 Zamawiający dopuści noże crescent ostrzone od góry?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-16

Pytanie:dodano: 2016-02-16
Tarnów, dnia 12.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 648 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy pakietu nr 52
Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie opisu „możliwość kontroli promieniami RTG”.
Czy zamawiający wymaga aby kaniule dożylne posiadały cztery paski RTG jako optymalny widok w RTG czy wymaga mniejszą ilość pasków a tym samym gorszą jakość widoku w RTG czy też wymaga by kaniule posiadały min. 5 pasków RTG co pozwoli na bardzo dobrą wizualizację kaniuli w promieniach RTG. Pozostałe wymagane parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga min. 5 pasków RTG. Modyfikacja załącznika nr 1 – Zakres nr 52
Pytanie nr 2 Dotyczy pakietu nr 53
Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie opisu „możliwość kontroli promieniami RTG”.
Czy zamawiający wymaga aby kaniule dożylne posiadały cztery paski RTG jako optymalny widok w RTG czy wymaga mniejszą ilość pasków a tym samym gorszą jakość widoku w RTG czy też wymaga by kaniule posiadały min. 5 pasków RTG co pozwoli na bardzo dobrą wizualizację kaniuli w promieniach RTG. Pozostałe wymagane parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga min. 5 pasków RTG. Modyfikacja załącznika nr 1 – Zakres nr 55.


Modyfikacja załącznika została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Zal nr 1– modyfikacja Zakresu nr 52 53
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-16

Pytanie:dodano: 2016-02-16
Tarnów, dnia 12.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 653 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy Zakresu nr 21 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrod na gąbce PE o średnicy 32 mm ze stałym żelem. Pozostałe parametry bez zmian. Dopuszczenie w/w opisanych elektrod pozwoli na uzyskanie lepszej cenowo oferty.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 2 Dotyczy Zakresu nr 21 poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrod do Holtera i prób wysiłkowych o rozmiarze 42/56 mm z nacięciem, widocznych w RTG. Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 3 Dotyczy Zakresu nr 21 poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrod o średnicy 50 mm, okrągłych bez nacięcia, niewidocznych w RTG. Pozostałe parametry bez zmian. Dopuszczenie w/w opisanych elektrod pozwoli na uzyskanie lepszej cenowo oferty.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-16

Pytanie:dodano: 2016-02-16
Tarnów, dnia 12.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 653 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 do ZAKRESU NR 84 - AKCESORIA DO APARATU INFANT FLOW
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do pozycji 2 ww. zakresu końcówki donosowej o rozmiarze L.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2 do ZAKRESU NR 84
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do pozycji 3, 4, 5, 6, 7 ww. zakresu maseczek nosowych o rozmiarze S, M, L, XL.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3 do ZAKRESU NR 84
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 17, 18, 19, 20, 21 ww. zakresu w miejsce paskowego mocowania czapeczek o niżej podanych rozmiarach:
Kolor Rozmiar Obwód głowy
Biała 000 16-18
Szara 00 18-20
Różowa 0 20-22
Brązowa 1 22-24
Żółta 2 24-26
Niebieska 3 26-28
Złota 4 28-30
Zielona 5 30-32
Bordowa 6 32-34
Pomarańczowa 7 34-36
Ciemno zielona 8 36-38
Granatowa 9 38-40
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-16

Pytanie:dodano: 2016-02-16
Tarnów, dnia 15.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 653 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy Zakres nr 17 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez mankietu z pojedynczym wyraźnym czarnym znacznikiem głębokości intubacji na zakończeniu rurki, odstępując tym samym od wymogu min. 2cm znacznika głębokości intubacji, przy zachowaniu pozostałych wymogów? Pragniemy zauważyć, że przy małych rozmiarach rurek intubacyjnych nie ma możliwości aby znaczniki głębokości posiadały min. 2 cm.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 2 Zakres nr 17 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z dwoma wyraźnymi czarnymi znacznikami głębokości intubacji nad mad mankietem, odstępując tym samym od wymogu grubego ringu wokół całego obwodu rurki, przy zachowaniu pozostałych wymogów?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 3 Zakres nr 64 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 układu oddechowego do aparatu do znieczulenia z 2 rurami rozciągliwymi o długości 0,45-1,8m, z dodatkową rurą rozciągliwą 0,45-1,8m przy zachowaniu pozostałych wymogów?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 4 Zakres nr 64 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 układu oddechowego do aparatu do znieczulenia z 2 rurami rozciągliwymi o długości 0,45-1,5m, przy zachowaniu pozostałych wymogów?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 5 Zakres nr 64 poz. 4
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje układu oddechowego Jacksona-Reesa dla dorosłych czy dla dzieci?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga układu oddechowego Jacksona-Rees dla dzieci. Modyfikacja załącznika nr 1 – Zakres nr 64 poz. 4.
Pytanie nr 6 Zakres nr 79 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do łączenia rurki intubacyjnej z filtrem o przestrzeni martwej przed rozciągnięciem 25ml i po rozciągnięciu 40ml, przy zachowaniu pozostałych wymogów, mikrobiologicznie czysty?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 7 Zakres nr 81 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności bakteryjno/wirusowej 99,999%, o przestrzeni martwej 32ml i wadze 23g, opory przepływu 0,6cm H2O PRZY 30 l/min, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z koreczkiem wciskanym zamocowanym do filtra za pomocą paska, bez nadrukowanych na obwodzie filtra wartości min. i max. objętości oddechowej Vt.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 8 Zakres nr 81 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności bakteryjno/wirusowej 99,999%, z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci – poziom nawilżania 31mg H2O przy VT=50ml o przestrzeni martwej 13ml i wadze 9g, opory przepływu 0,2cm H2O przy 10 l/min, objętość oddechowa >45ml, filtr ze złączem kolankowym, sterylny, z portem kapno z koreczkiem wciskanym zamocowanym do filtra za pomocą paska, bez nadrukowanych na obwodzie filtra wartości min. i max. objętości oddechowej Vt.

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ
Pytanie nr 9 Zakres nr 90
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej ustno-nosowej w komplecie z prowadnicą umieszczoną w kanale rurki, z 2 wyraźnymi znacznikami głębokości zamiast jednego pierścienia, przy zachowaniu pozostałych wymogów.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Modyfikacja załącznika została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Zal nr 1– modyfikacja Zakresu nr 64
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-16

Pytanie:dodano: 2016-02-16
Tarnów, dnia 15.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 653 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy załącznik nr 1 cenowy zakres nr 109 pozycja 4:
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do pomyłki pisarskiej przy określeniu długości igły, gdyż jej parametr oznaczany jest zwyczajowo w milimetrach (72 mm). Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zamierza kupować 250 sztuk produktu, czy też 250 opakowań a 100 sztuk, jak zawarł w opisie. Ze względu na niewielkie rozmiary produktu jest on sprzedawany tylko w opakowaniach zbiorczych a 100 sztuk – prosimy o uwzględnienie powyższego faktu.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapis w zakresie nr 109 w poz. 4 i zamiast dł. 72 cm wpisuje 7,2 cm oraz wykreśla słowa: “opak. a 100 szt.”. Modyfikacja załącznika nr 1 – Zakres nr 109 poz. 4.

Modyfikacja załącznika została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Zal nr 1– modyfikacja Zakresu nr 109
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-16

Pytanie:dodano: 2016-02-16
Tarnów, dnia 15.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 653 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Pakiet 1 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów wykonany z PCV bez lateksu?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 2 Pakiet 1 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów wykonany z PCV bez lateksu i bezftalanów?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 3 Pakiet 1 pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji krwii wykonany z PCV bez lateksu i bezftalanów?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 4 Pakiet 5 pozycja 1-6
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby gumowy tłok w zaoferowanej strzykawce był bezlateksu?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 5 Pakiet 5 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę skalowaną co 0,2ml?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 6 Pakiet 6 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści igły 1,1x90mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 7 Pakiet 7 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści igły 0,7x40mm 22G, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 8 Pakiet 7 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści igły 120mm 22G, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian
Pytanie nr 9 Pakiet 7 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści igły 151mm 27G, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 10 Pakiet 7 pozycja 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 11 Pakiet 13 pozycja 6-14
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z otworem centralnym i czterema otworami bocznymi, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 12 Pakiet 14 pozycja 4-12
Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya w opakowaniu podwójny, wewnętrzna folia zewnętrzna papier-folia?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 13 Pakiet 15 pozycja 1-4
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewnik był silikonowany?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 14 Pakiet 16 pozycja 1-7.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewniki były skalowane co 1cm?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 15 Pakiet 17 pozycja 1-2
Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną skalowaną co 2cm, z podwójnym znacznikiem głębokości w postaci 2 półpierścieni?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 16 Pakiet 21 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści elektrodę z gąbki PE w kształcie kończyki w rozmiarze 25/25mm lub elektrodę na bazie materiału nonwoven o średnicy 30mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza elektrodę z gąbki PE w kształcie kończyki w rozmiarze 25/25 mm pod warunkiem, że zastosowany materiał jest hypoalergiczny.
Pytanie nr 17 Pakiet 25 pozycja 1
Proszę o sprecyzowanie ilości jakich oczekuje Zamawiający: 100 000 op a’100szt. czy 100 000szt.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o dopuszczenie podania ceny za opakowanie a’100szt. z ewentualnym przeliczeniem ilości
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga w tej pozycji 100 000 szt. w opak.a 100 szt., zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie nr 18 Pakiet 25 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści op.a’75szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.
Pytanie nr 19 Pakiet 25 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.
Pytanie nr 20 Pakiet 25 pozycja 1-4
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje z pakietu?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 21 Pakiet 26 pozycja 3-11
Czy Zamawiający dopuści dreny Redona zawinięte, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 22 Pakiet 34 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, wyposażone w absorbent cieczy, który pochłania zapach oraz zapobiega balonowaniu worka biologicznie czyste?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 23 Pakiet 35 pozycja 2
Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane worki na mocz były zarejestrowane jako wyrób medyczny?

Odpowiedź:
Tak. Wykonawca składając swoją ofertę przedkłada w niej załącznik nr 3, zgodnie z zapisami SIWZ – Rozdział V ust. 4 pkt. 13.
Pytanie nr 24 Pakiet 35 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.
Pytanie nr 25 Pakiet 35 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.
Pytanie nr 26 Pakiet 36 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 800ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.
Pytanie nr 27 Pakiet 37 pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 28 Pakiet 38 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do treningu oddechu wykonane z polipropylenu, polietylenu i polistyrenu?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 29 Pakiet 38 pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 30 Pakiet 48 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści dren Kehra o rozpiętości ramion 450mm x 180mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 31 Pakiet 48 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści dren Kehra o rozpiętości ramion 450mm x 180mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 32 Pakiet 48 pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 500ml?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 33 Pakiet 50 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści żel do USG 5l w zestawie z butelką 250ml i dodatkową końcówką/zwężką mocowaną do gwintu karnistra w celu ułatwienia dozowania?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów
Pytanie nr 34 Pakiet 56 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pobierania wydzieliny o pojemności próbówki 20ml?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów
Pytanie nr 35 Pakiet 65 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć talerza biodrowego w rozmiarze 15G o całkowitej długości 73mm z możliwością regulacji wkłucia w zakresie 35-60mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Błędna numeracja pakietu. W zakresie nr 65 poz. 1 brak ww igły.


Pytanie nr 36 Pakiet 65 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć mostka w rozmiarze 18G o całkowitej długości 60mm z możliwością regulacji wkłucia w zakresie 22-47mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Błędna numeracja pakietu. W zakresie nr 65 brak pozycji nr 2..
Pytanie nr 37 Pakiet 89 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści system bezigłowy składający się z drenu o długości 14cm i przekroju 1,2x2,5mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 38 Pakiet 89 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści system bezigłowy składający się z drenu o długości 21cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że średnica wynosi 1mm3 . Pozostałe zapisy jak w SIWZ.
Pytanie nr 39 Pakiet 89 pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści system bezigłowy składający się z drenu o długości 12,5cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że średnica wynosi 1mm3 oraz objętość wewnętrzna nie większa niż 0,3ml. Pozostałe zapisy jak w SIWZ
Pytanie nr 40 Pakiet 101 pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 41 Pakiet 102 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści stazy uciskowe bezpudrowe perforowane co 45cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 42 Pakiet 111 pozycja 4
Czy Zamawiający oczekuje 100 bloków a’1000szt. czy a’2000szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga 100 bloków a’2000 z odpowiednim przeliczeniem na bloki 1000 sztukowe, zgodnie z zapisami SIIWZ.
Pytanie nr 43 Pakiet 111 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści papier 150x100x150?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 44 Pakiet 111 pozycja 9, 17
Proszę o doprecyzowanie jaki rozmiar papieru Zamawiający oczekuje?
Odpowiedź:
Poz. 9- rozmiar papieru 120x150 składany po 50 arkuszy. Poz. 17 – rozmiar papieru to 209x208x300 składany w ryzach, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie nr 45 Pakiet 101 pozycja 9, 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.
Odpowiedź:
Błędna numeracja pakietu. W zakresie nr 101 brak takich pozycji.
Pytanie nr 46 Pakiet 111 pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści papier 111x125x200 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 47 Pakiet 111 pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści papier 216x20?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 48 Pakiet 113 pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’200szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.
Pytanie nr 49 Pakiet 117 pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’250szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.
Pytanie nr 50 Pakiet 150 pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-16

Pytanie:dodano: 2016-02-16
Tarnów, dnia 15.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 653 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy pakietu nr 34, poz. 2.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie worków wymiennych kompatybilnych z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1500 ml, skalowanych - 100ml, 250ml, 400ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml. Z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 2 Dotyczy pakietu nr 34, poz. 1.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie systemu do kontrolowanej zbiórki stolca dla pacjentów z nietrzymaniem stolca, zestaw posiada specjalnie kalibrowaną strzykawkę z podziałką o pojemności 45ml z zakończeniem luer lock do napełnienia balonika retencyjnego, która ułatwia określenie momentu napełnienia balonu i zapobiega jego przepełnienia oraz uszkodzeniu naczyń odbytu oraz neutralizacją przykrych zapachów.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie 3 Dotyczy pakietu nr 102.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opasek uciskowych (stazy), jednorazowych, do pobierania krwi, perforowanych co 45cm, płaskich, teksturowanych, lekko pudrowanych; opakowanie – rolka. 25 szt.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie 4 Dotyczy pakietu nr 96, poz. nr 4 i 5.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł do oligobiopsji do pistoletu BARD MAGNUM do wątroby w poniższych rozmiarach:
- dla poz. nr 4 – 16G x 15cm lub 16G x 20cm,
- dla poz. nr 5 – 14G x 15cm lub 14G x 20cm.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza dla poz. Nr 4: 16G x 15cm a dla poz. Nr 5: 14G x 15cm.
Pytanie 5 Dotyczy pakietu nr 96, poz. nr 1 i 2.
Zwracamy się z prośbą do o określenie czy igła do biopsji piersi lokalizacyjna ma być repozycyjna czy nierepozycyjna oraz jakiego typu końcówki Zamawiający oczekuje; dodatkowo zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie znaczenia terminu ALMS.
Odpowiedź:
ALMS to nazwa igieł, które Zamawiający w obecnej umowie stosował. Precyzując opis: igła ma być nie nierepozycyjna z typem końcówki w kształcie litery „V” lub wąsami.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-16

Pytanie:dodano: 2016-02-17
Tarnów, dnia 16.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 664 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1 Dotyczy Pakietu 74, pozycja 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 4 (Łącznik do butelek umożliwiający podłączenie butelki z dietą do zestawu grawitacyjnego do opakowań typu pack) w pakiecie 74 w związku z zakończeniem produkcji łącznika do butelek umożliwiającego podłączenie butelki z dietą do zestawu grawitacyjnego do opakowań typu pack?
Łącznik ten jest obecnie zbędny, ponieważ Nutricia oferuje:
-uniwersalny zestaw do podaży diety (Flocare® Zestawy uniwersalne do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENLock służą do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu Pack) lub butelki z dietą (butelka 500 ml i 200 ml) ze zgłębnikiem. Umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (wersja grawitacyjna) lub za pomocą pomp:Flocare® Infinity™ oraz Flocare® 800 (wersje do pompy). Łącznik (A) pasuje do butelek o średnicy 26 mm oraz 40 mm.)
Taki zestaw znajduje się w pozycji 1 pakietu 74, co zabezpiecza potrzeby szpitala.
Lub:
-Flocare® zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENLock służy do połączenia opakowania diety (butelek 500 ml i 200 ml) ze zgłębnikiem. Umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (wersja grawitacyjna) lub za pomocą pomp: Flocare® Infinity™lub Flocare® 800 (wersje do pompy).
Łącznik (A) pasuje do butelek o średnicy 26 mm oraz 40 mm.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z Zakresu nr 74 poz. 4. Modyfikacja załącznika nr 1 – zakres nr 74.

Modyfikacja załącznika została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Zal nr 1– modyfikacja Zakresu nr 74
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a


Odpowiedź:dodano: 2016-02-17

Pytanie:dodano: 2016-02-17
Tarnów, dnia 15.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 664 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Czy Zamawiający w pakiecie 32 dopuszcza:
Pytanie nr 1
Poz. 1 worek kolostomijny, zamknięty, jednoczęściowy, rozmiar do docięcia 10-76mm, z filtrem, worek można stosować do przetoki kałowej
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zagwarantowania samoprzylepności worka kolostomijnego.
Pytanie nr 2
Poz. 1 worek kolostomijny, zamknięty, jednoczęściowy, rozmiar do docięcia 15-45mm, z filtrem, worek można stosować do przetoki kałowej
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 3
Poz. 1 worek kolostomijny, zamknięty, jednoczęściowy, rozmiar do docięcia 15-55mm, z filtrem, worek można stosować do przetoki kałowej
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 4
Poz. 1 worek stomijny pooperacyjny, rozmiar do docięcia 10-70mm lub 10-100mm, łatwy dostęp do stomii w okresie pooperacyjnym. Można używać go w przypadku przetok oraz jako worek do drenażu, zamykany za pomocą ujścia
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający taki zestaw pooperacyjny opisał w poz. 3.
Pytanie nr 5
Poz. 2 worek ileostomijny, jednoczęściowy, z filtrem, zamykany na rzep rozmiar do docięcia 10-76mm,
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 6
Poz. 2 worek stomijny pooperacyjny, rozmiar do docięcia 10-70mm lub 10-100mm, łatwy dostęp do stomii w okresie pooperacyjnym. Można używać go w przypadku przetok oraz jako worek do drenażu, zamykany za pomocą ujścia
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-17

Pytanie:dodano: 2016-02-17
Tarnów, dnia 15.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 664 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Zakres 17 lp 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej wykonanej z medycznego PCV, z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości w postacji dwóch ringów biegnących wokół całego obwodu rurki w rozmiarze od 3.0-10.0 co 0,5mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 2 Zakres nr 63 lp 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej do przedłużonej intubacji z systemem drenażu przestrzeni podgłośniowej z cienkościennym poliuretanowy mankietem bez znacznika głębokości. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3 Zakres nr 63 lp 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki tracheostomijnej z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim cienkościennym, niskociśnieniowym mankietem bez kaniuli wewnętrznej, ponieważ rurka tracheostomijna z systemem odsysania przestrzeni podgłośniowej nie posiadaja kaniuli wewnętrzej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4 Zakres 90
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej ze znacznikiem głębokosci w postaci dwóch ringów biegnących wokół obwodu rurki w rozmiarach od 3.0-9.5 co 0,5mm , skalowanej co 2cm, z okienkiem Murpy’ego od rozmiaru 6.0 do 9.5. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 5 Zakres nr 99 lp1
Czy zamawiający dopuści rurki dooskrzelowe lewostronne dwuświatłowe w rozmiarach 32, 35, 37, 39, 41 bez rozmiaru 33
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 6 Zakres nr 99 lp2
Czy zamawiający dopuści rurki dooskrzelowe prawostronne dwuświatłowe w rozmiarach 35, 37, 39, 41 bez rozmiaru 33 ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 7 Zakres 69
Czy Zamawiający oczekuje cewnika z Trokarem CH8 dł. 23 cm z przeznaczeniem dla najmłodszych dzieci?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-17

Pytanie:dodano: 2016-02-17
Tarnów, dnia 16.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 726 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie1 do Zadania Nr 10 lp. 5,6
Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najlepszej ceny i zwiększenia konkurencyjności zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 5 i 6 do osobnego pakietu co pozwoli nam na zaoferowanie wysokiej jakości produktu europejskiego producenta ?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie2 do Zadania Nr 30 lp. 1-12
Czy zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1-12 do osobnego pakietu co pozwoli nam na zaoferowanie wysokiej jakości produktu europejskiego producenta ?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie3 do Zadania Nr 30 lp. 19,20
Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najlepszej ceny i zwiększenia konkurencyjności zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 19 i 20 do osobnego pakietu co pozwoli nam na zaoferowanie wysokiej jakości produktu europejskiego producenta wg poniższej charakterystyki:
Zestaw do cystostomii : Transprentny cewnik Foleya wykonany z silikonu z zintegorowanym miękkim balonem, z krótkim atraumatycznym, centralnie otwartym zakończeniem cewnika , z dwoma oczka. Linia kontrastująca widoczna w RTG na całej długości cewnika oraz na końcówce . Długość cewnika 41cm. Rozczepialana kaniula o długości12cm, ze specjanym szlifem. Zatyczka schodkowa
Cewnik 12CH ( balon 5 ml), kaniula 15CH (5mm)
Cewnik 14CH ( balon 5 ml), kaniula 16,8CH (5,6mm)?
Zdjęcie poglądowe w plikach do pobrania pod nazwą: zdjęcia do pytania nr 37
Pytanie 4 do Zadania Nr 78 lp.1/2/
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania Dreniki wentylacyjne do drenażu jamy bębenkowej wg poniższej charakterystyki :
Lp.1 średnica wewnętrzna 1,0mm ( materiał silikon) drenik wkręcany dzieki nacięciu na kołnierzu ( parasolce) oraz języczke do łatwiejszej aplikacji i usunięcia
LP.2 średnica wewnętrzna: 1,1mm ( drenik z ogonkiem) dla łatwiejszej aplikacji i usunięcia
Zdjęcia poglądowe w plikach do pobrania pod nazwą: zdjęcia do pytania nr 37
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 5 do Zadania Nr 93
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości cewnik permanentny europejskiego producenta wg poniższej charakterystyki:
Cewnik permanentny do dializ wykonany z biokompatybilnego carbothanu, o konstrukcji kanałów w kształcie podwójnego „D” ( wysokie przepływy nawet 400ml/min) z miękką atraumatyczną końcówką zakończoną „schodkowo” w rozmiarach : 14Fr lub 16Fr . Długości : do mufki / długość całkowita : 19/24cm, 23/28cm, 27/32cm, 31/36cm,35/40cm, 50/55cm. Skład zestawu: *cewnik z nadrukiem pojemności kanałów na ramionach cewnika i grubości cewnika na rozgałęźniku , *igła 18g x 7cm z bocznym portem /zastawka, *prowadnik nitinolowy o średnicy 0,035' , długości 70cm typu J, odporny na zaginanie , * 3 rozszerzadła w tym jedno z koszulką rozrywalną i zastawką hemostatyczną, *tunelizator, *strzykawka 10ml, *skalpel 11, *2 nakrętki/ koreczki, *skrzydełka do przyszycia cewnika oraz dodatkowo plaster z rzepem do bezszwowego zamocowania cewnika, * 2 opatrunki w formie plastra ,*naklejka identyfikacyjna pacjenta. Cewniki dostępne w wersji prostej i zagiętej. Zestawy pakowane sterylnie z pełną charakterystyką składu zestawu na opakowaniu.
Zdjęcie poglądowe w plikach do pobrania pod nazwą: zdjęcia do pytania nr 37
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 6 do Zadania Nr 118 lp.1/2/3
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania znany mu: Cewnik do hemodializy - zestaw dwukanałowy 12 Fr i długościach :15 cm,17cm, 20cm - sterylny, cewnik z tworzywa miękkiego (poliuretan) odporny na roztwory dezynfekcyjne Zestaw do wyboru przez zamawiającego w wersji : prosty cewnik, zagięty cewnik, cewnik z zagiętymi ramionami ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZOtrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a


Odpowiedź:dodano: 2016-02-17

Pytanie:dodano: 2016-02-17
Tarnów, dnia 16.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 726 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakres 17
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rurek intubacyjnych w pozycji nr 2 dostępnych w rozmiarach od 3,5 do 10,0 spełniających pozostałe wymagania SIWZ.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 2 dot.: Zakres 56
Prosmy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy pojemnika do pobierania wydzieliny o pojemności 15 ml.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 3 dot.:Zakres 65
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy maski silikonowej, wielorazowej, przezroczystej, z otwartym mankietem, w rozmiarach 3,4,5. Możliwość sterylizacji maski w 134 st.C lub tlenku etylenu, potwierdzona dokumentem od producenta. Rozmiar maski oznaczony odpowiednią cyfrą na korpusie.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 4 dot.:Zakres 100
Czy Zamawiający wymaga masek twarzowych w rozmiarach 4, 5 z odpowiednim oznaczeniem kolorystycznym: rozmiar 4 - kolor biały, dla rozmiaru 5 - kolor niebieski.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 5 dot.: Zakres 107
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy kołderek grzewczych w pozycji nr 1 i 2, współpracujących z urządzeniami WarmAir, Cocoon, MistralAir plus, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a


Odpowiedź:dodano: 2016-02-17

Pytanie:dodano: 2016-02-19
Tarnów, dnia 18.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 742 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy: Zakres nr 38 pozycja 1
Wnosimy o podzielenie pakietu nr 38 na 2 osobne pakiety zawierające poszczególne pozycje.
Uzasadnienie: Podzielenie pakietu przyczyni się do zwiększenia liczby ofert na poszczególne pozycje i obniżenia cen jednostkowych zakupu.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 2 Dotyczy: Zakres nr 47 pozycja 3 i 4
Prosimy o podanie modelu/typu aparatu PROMAG z którym mają być kompatybilne zaoferowane igły z w/w pozycji.
Odpowiedź:
Pro-Mag 2,2
Pytanie nr 3 Dotyczy: Zakres nr 57 pozycja 1 i 2
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł do nakłuć talerza biodrowego i mostka z regulacją długości 50 – 70 mm (poz.1) oraz 30-50 mm (poz.2)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza ww igły.
Pytanie nr 4 Dotyczy: Zakres nr 57 pozycja 1 i 2
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane igły były wyposażone w poprzeczny zdejmowalny uchwyt?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie nr 5 Dotyczy: Zakres nr 57 pozycja 1 i 2
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane igły były wyposażone w metalowe gniazdo z łączem luer-lock do podłączenia strzykawki aspiracyjnej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza metalowe gniazdo. Igły służą do pobierania materiału tkankowego więc muszą być wyposażone w gniazdo obligatoryjnie.
Pytanie nr 6 Dotyczy: Zakres nr 96 pozycje 3,4 i 5
W związku z tym, że Centralna Pracownia USG Państwa szpitala jest wyposażona m.in. w dwa typy pistoletów biopsyjnych BARD MAGNUM oraz MEDGUN prosimy o potwierdzenie czy zaoferowane igły do oligobiopsji w pozycjach 3,4 i 5 mają być kompatybilne z pistoletem BARD MAGNUM oraz MEDGUN?
Odpowiedź:
Tak, igły w poz. 3,4 i 5 mają być kompatybilne z pistoletem BARD MAGNUM.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a


Odpowiedź:dodano: 2016-02-19

Pytanie:dodano: 2016-02-19
Tarnów, dnia 18.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 742 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.01.2016r. i 29.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 3 poz. 1-6
Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wyrażenie zgody pozwoli na nie zawyżanie wartości oferty.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości podanych przez Zamawiającego.
Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 3 poz. 3-6
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o pojemności odpowiednio 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml z skalą rozszerzoną do 3ml, 6ml, 12ml oraz 24 ml. Prośbę swą kierujemy ponieważ obecny zapis pod pakietem powołujący się na normę PN-EN ISO 7886-1 nie nakazuje aby strzykawki posiadały skalę nominalną. Powyższa norma dopuszcza możliwość oferowania strzykawek z skalą powyżej pojemności nominalnej: „pkt. 10.1.2 Jeśli skala wykracza poza pojemność nominalną , wówczas ta część skali powinna się różnić od jej części pozostałej.
W załączeniu przesyłam kserokopię normy PN-EN ISO 7886-1.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 3 poz. 7
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek Luer spełniające wszystkie wymagania SIWZ z stożkiem umieszczonym centralnie.
Prośbę swą kierujemy ponieważ z naszej wiedzy wynika, że żaden producent nie posiada strzykawek z stożkiem umieszczonym z boku.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 13 poz. 15-16
Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 17 poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rurek intubacyjnych z dwoma czarnymi znacznikami głębokości spełniającą resztę postawionych wymagań SIWZ.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 17 poz. 2
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rurek intubacyjnych ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch półpierścieni spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 21 poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o średnicy 30 mm spełniającą resztę postawionych wymagań SIWZ.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 21 poz. 5-7
Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji do oddzielnego pacjenta co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 22 poz. 1-10
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie ostrza wykonanego ze stali węglowej spełniającej resztę postawionych wymagań SIWZ.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 22 poz. 1-10
Czy Zamawiający będzie wymagał aby ostrza posiadały wygrawerowaną nazwę producenta co ułatwia możliwość identyfikacji ostrza po wyjęciu z opakowania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 24 poz. 4
Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 25 poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wyrażenie zgody pozwoli na nie zawyżanie wartości oferty.
Odpowiedź:
Tak, zgodnie z zapisami SIWZ op. a 100 szt.
Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 25 poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 14 dot.: Pakiecie nr 52 poz.1
Czy Zamawiający w wymaga kaniul wyposażonych w min. 4 paski radiocieniujące? Takie rozwiązanie umożlwia zawsze pewne odnalezienie części kaniuli w organizmie?
Odpowiedź:
Zgodnie z modyfikacją z dnia 12.02.2016r. Znak pisma: SWLOG-271/169/648/16.
Pytanie 15 dot. Zakresu nr 52 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga kaniul dożylnych z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami? Takie rozwiązanie zapobiego drażnieniu żył w momencie umieszczania srzykawki w porcie bocznym.
Odpowiedź:
Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie 16 dot. Zakresu nr 52 poz. 1
Czy Zamawiajacy celem identyfikacj rodzaju kaniuli wymaga kaniul z nazwą producenta wydrukowaną na kaniuli?
Odpowiedź:
Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie 17 dot. Zakresu nr 52 poz. 1
Czy Zamawiający celem identyfikacj wytwórcy kaniuli wymaga kaniuli z nazwą producenta lub nazwą materiału z którego kaniula jest wykonana umieszczoną bezpośrednio na kaniuli? Rozporządzenia MZ w sprawie wymagań zasdniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów med. (Dz.U. nr 16 poz. 74 str. 1221).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a


Odpowiedź:dodano: 2016-02-19

Pytanie:dodano: 2016-02-19
Tarnów, dnia 18.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 742 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy: Pakiet 144, poz. 1, 2.
Kierując się dobrem pacjenta oraz kompatybilnością i precyzją pomiaru prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli mankiety jednopacjentowe, wykonane z miękkiego, chłonnego fliselinowego materiału, zapewniającego pełen komfort dla pacjenta, nie zawierającego lateksu kauczukowego ani DEHP (szkodliwych ftalanów), dzięki czemu są bezpieczniejsze w użytkowaniu; posiadające zaokrąglone brzegi. Rozmiary kodowane kolorami. Mankiety zgodne z normami rozmiarowymi AAMI i AHA NIBP, co umożliwia natychmiastowy poprawny dobór rozmiaru?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jakie preparaty czyszczące ma na myśli.
Odpowiedź:
Detergent enzymatyczny, 70% alkohol izopropylowy oraz wskazane przez producenta 10% roztwory wybielacza dopuszczone do procesu czyszczenia i dezynfekcji.
Pytanie 3
Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta i kolonizowanie się patogenów - czy w pojęciu: min. 15 czyszczeń Zamawiający oczekuje również potwierdzenia przez producenta mankietów min jednego odkażania niskiego stopnia?
Odpowiedź:
Zgodnie z opisem Zamawiający wymaga min 15 czyszczeń.
Pytanie 4
W pozycji 1. Zamawiający określił długość mankietu jako „standard”;
Ponieważ w pozycji 2. Nie ma określonej długości, czy Zamawiający ma na myśli:
- długość standard
- długość LONG (z wydłużonym ok. 10 cm rzepem – dla stabilizacji przy dłuższym użytkowaniu)
- długość standard lub Long do wyboru przez Zamawiającego przy zamówieniu?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga w poz.2 – 30 sztuk mankietów standard i 20 mankietów LONG. Modyfikacja załącznika nr 1 Zakres 144 poz. 2.

Modyfikacja załącznika została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Zal nr 1– modyfikacja Zakresu nr 144
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a

Odpowiedź:dodano: 2016-02-19

Pytanie:dodano: 2016-02-19
Tarnów, dnia 18.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 742 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1- Zdanie 1, poz. 1,2
Czy Zamawiający wymaga logo producenta na zaciskaczu rolkowym, w celu lepszej, łatwiejszej identyfikacji przyrządu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie 2- Zdanie 1, poz. 1,2
W związku z tym, że Zamawiający wymaga długość drenu min. 150 cm -1500mm, czy Zamawiający wymaga podania długości drenu na opakowaniu jednostkowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie 3- Zdanie 1, poz. 1,2
Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania przyrządu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie 4- Zdanie 1, poz. 1
Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd w opakowaniu foliowym?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 5- Zdanie 3, poz. 7
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę Luer skalowaną co 1 ml, stożkiem umieszczonym centralnie,
z rozszerzoną skalą do 60 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 6- Zdanie 3, poz. 3-6
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzona skalą w stosunku do nominalnej o 20procent, tj 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12 ml, 20-24 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 7- Zdanie 3, poz. 9
Czy Zamawiajacy dopuści strzykawkę z rozszerzona skalą do 60 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 8- Zdanie 4, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,5 x 42 mm zamiast 0,5 x 40mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 9- Zdanie 4, poz. 1-9
Czy Zamawiający dopuszcza igły, gdzie opakowanie zbiorcze i opakowanie jednostkowe a 100 szt. są oznaczone w kolorze rozmiaru konektora zgodnie z kodami kolorystycznymi ISO w celu łatwiejszej identyfikacji.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 10- Zdanie 5, poz. 1-4
Czy Zamawiajacy dopuści strzykawki z rozszerzona skalą w stosunku do nominalnej o 20procent,
tj 2-2,5 ml, 5-6 ml, 10-12 ml, 20-22 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 11- Zdanie 5, poz. 6
Czy Zamawiajacy dopuści strzykawką 50 ml z rozszerzona skala do 60ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 12- Zdanie 12, poz. 1
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP, zarówno FEP-teflon jak i PTFE- teflon. Kaniula typu bezpiecznego, posiada polimerowe, filigranowe zabezpieczenie igły po użyciu
(co chroni personel przed zakłuciem). Posiada także otwór boczny w igle, co pozwala
na natychmiastową ocenę prawidłowego wkłucia (krew natychmiast pojawia się między igłą
a cewnikiem), 4 paski RTG, rozmiar G26 przepływ 15 ml-min i rozmiar G24 przepływ 22 ml-min. Kaniula bez portu bocznego, posiada uchwyt, widoczna w RTG, ma 4 paski radiocieniujące.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 13- Zdanie 12, poz. 1
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP. Zarówno FEP-teflon jak i PTFE- teflon. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 14- Zdanie 12, poz. 1
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 15- Zdanie 19, poz. 3,4
Zwracam się z prosba o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to państwu uzyskać większą liczbe korzystnych ofert.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 16- Zdanie 19, poz. 3
Czy Zamawiajacy dopuszcza rampę 3- drożną Luer-Lock (3 kraniki scalone ze sobą), sterylna,
jak na obrazku poniżej:
Zdjęcie poglądowe w plikach do pobrania pod nazwą: zdjęcia do pytań z dnia 18.02.2016r.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 17- Zdanie 19, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny przeźroczysty, z przedłużaczem 25 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Opis w pytaniu nie odpowiada opisowi SIWZ w tej pozycji.
Pytanie 18- Zdanie 52, poz. 1
Czy Zamawiajacy może doprecyzować ile kaniul z poszczególnych rozmiarów będzie wymagał?
Odpowiedź:
Zamawiający najwięcej zamawia rozmarów: 20G, 22G, 18G.
Pytanie 19- Zdanie 53, poz. 1
Czy Zamawiajacy wymaga żeby kaniula posiadała minimum 4 RTG? Pozostałe parametry zgodne
z SIWZ.
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z modyfikacją z dnia 12.02.2016r. Znak pisma: SWLOG-271/169/648/16.
Pytanie 20- Zdanie 89, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści system bezigłowy z drenem o długości 10 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 21- Zdanie 89, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści system bezigłowy z dwoma drenami o długości 10 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 22- Zdanie 89, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści system bezigłowy z trzema drenami o długości 10 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 23- Zdanie 89, poz. 1
Zwracam się z prośba o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakiet. Pozwoli to Państwu uzyskać wiekszą liczbę korzystnych ofert pod względem asortymentowo-cenowym.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 24- Zdanie 117, poz. 1,2
Czy Zamawiajacy wymaga żeby koreczki posiadały trzpień poniżej krawędzi korka? Co znacznie zwiększa aseptykę pracy.
Odpowiedź:
Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie 25- Zdanie 117, poz. 2
Czy Zamawiający wymaga koreczka o średnicy minimum 1,1 cm. Dodatkowe kryterium jest zasadne ze względu na wygodę stosowania. Koreczek o takich rozmiarach nie wypada z ręki, w przeciwieństwie do koreczków mniejszych. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie 26- Zdanie 117, poz. 2
Czy Zamawiający wymaga, aby pojedynczy koreczek posiadał na ścianie bocznej, na całej jej długości, pionowe wytłoczenia ułatwiające utrzymanie go w palcach oraz sprawne wkręcenie. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiajacy nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie 27- Zdanie 136poz. 1
Czy Zamawiający dopuszcza igłę w rozmiarze 0,25 x 6 mm.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 28- Zdanie 150poz. 1
Czy Zamawiajacy dopuszcza igłe typ szlifu igły ołówkowy z bocznym otworem, który zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu eliminując możliwość dostania się skrawków materiału (guma, tworzywo), jednorazowa, pakowana pojedynczo, rozm. 1,2x40mm.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 29- Zdanie 3, poz. 3-5
Czy Zamawiający wyraża zgode na podanie ceny za opakowanie a 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości podanych przez Zamwiajacego.
Pytanie 30- Zdanie 3, poz. 6
Czy Zamawiający wyraża zgode na podanie ceny za opakowanie a 80szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości podanych przez Zamwiajacego.
Pytanie 31- Zdanie 5, poz. 1-3
Czy Zamawiający wyraża zgode na podanie ceny za opakowanie a 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości podanych przez Zamwiajacego.
Pytanie 32- Zdanie 5, poz. 4-5
Czy Zamawiający wyraża zgode na podanie ceny za opakowanie a 50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem ilości podanych przez ZamwiajacegoPozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a

Odpowiedź:dodano: 2016-02-19

Pytanie:dodano: 2016-02-19
Tarnów, dnia 18.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 742 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dot. pak. 89
Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 system różniący się względem SIWZ:
· średnica wewnętrzna 1,5 mm
· długość 13,5 cm
· objętość wypełnienia 0,348 ml
Odpowiedź:
Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 system różniący się względem SIWZ:
· długość każdego z ramion – 8 cm
· objętość wypełnienia – 0,3 ml
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 system różniący się względem SIWZ:
· długość każdego z ramion – 8 cm
· objętość wypełnienia – 0,6 ml
Odpowiedź:
Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 4 Dot. pak. 101
Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 i 2 aparat z regulatorem wyposażony w przezroczysty, bursztynowy dren pozwalający na podaż leków światłoczułych, zapewniający jednocześnie bezpieczeństwo (możliwość podglądu poziomu płynu, mniejsze ryzyko spowodowania zaotru powietrznego), linia o długości 195 cm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 5 Dot. pak. 135
Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 igły o rozmiarze 20Gx13mm i 20Gx19mm oraz 22Gx13mm i 22Gx19mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 6 Dot. pak. 135
Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 igły z odpinanym uchwytem, występujące w rozmiarach 19Gx19mm, 20Gx16mm, 20Gx19mm, 22Gx16mm, 22Gx19mm?
Odpowiedź:
Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 7 Dot. pak. 135
Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 igły w rozmiarach 19Gx19mm, 20Gx16mm, 20Gx19mm, 22Gx16mm, 22Gx19mm?
Odpowiedź:
Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-19

Pytanie:dodano: 2016-02-19
Tarnów, dnia 18.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 742 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 01.02.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 2
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 5, 6:
1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia
5. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.
6.W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego zamówienia
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-19

Pytanie:dodano: 2016-02-19
Tarnów, dnia 19.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 745 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: ZAKRES NR 32 Pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka do przetoki kałowej z otworem o średnicy 20-60 mm lub 10-55/70 mm (wys/szer), pozostałe parametry spełnione ?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza rozmiar 10-55/70mm.
Pytanie nr 2 dot.: ZAKRES NR 32 Pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka ileostomijnego z otworem o średnicy 15-60 mm lub 10-55/70 mm (wys/szer), pozostałe parametry spełnione?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza rozmiar 10-55/70mm
Pytanie nr 3 dot.: ZAKRES NR 32 Pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania systemu 2- częściowego, w którym płytki oraz worki stomijne pakowane są oddzielnie?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 4 dot.: ZAKRES NR 32 Pozycje 3, 4
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania worka zamkniętego czy z możliwością opróżniania?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza obie możliwości
Pytanie nr 5 dot.: ZAKRES NR 32 Pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worków urostomijnych o średnicy otworu do przycięcia 12-46 mm, pozostałe parametry spełnione?
Odpowiedź:
Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 6 dot.: ZAKRES NR 141 Pozycja 9
Czy w opisie przedmiotu zamówienia nie zaszła omyłka pisarska w rozmiarze skalpela? Powinno być: ostrze skalpel 6,5 cm.
Odpowiedź:
Tak, ostrze skalpela powinna być 6,5 cm.. Modyfikacja załącznika nr 1 – Zakres nr 141 poz.9
Pytanie nr 7 dot.: ZAKRES NR 141 Pozycja 10
Czy w opisie przedmiotu zamówienia nie zaszła omyłka pisarska w składzie zestawu do cewnikowania? Powtórzony jest zapis: 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 45 x 75 cm. Czy Zamawiający oczekuje jednej serwety 45 x 75 cm i jednej serwety 75 x 90 cm w składzie zestawu do cewnikowania?
Odpowiedź:
Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.
Pytanie nr 8 dot.: ZAPISY SIWZ PROJEKT UMOWY
§ 2, ust. 4 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość stałości cen przez 12 miesięcy obowiązywania umowy, a następnie możliwość zmiany cen po tym okresie ?
w składzie zestawu do cewnikowania?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 9
§ 4, ust. 1 - 2 Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości do 0,2 % wartości niedostarczonego/ wadliwego towaru.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.


Pytanie nr 10
§ 4, ust. 6 Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i naliczanie ich wysokości od wartości niezrealizowanej części umowy zamiast wartości brutto umowy.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Modyfikacja załącznika została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Zal nr 1– modyfikacja Zakresu nr 141
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-19

Pytanie:dodano: 2016-02-19
Tarnów, dnia 19.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 745 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Pyt. 1 - Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis cenowy Dot. pakietu nr 145
Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 2 złącz niskociśnieniowych zawierających dwa zaworki antyzwrotne. Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 2 Pyt.2 – Projekt umowy zał. nr 4 Dot. § 4 – Odpowiedzialność
Prosimy Zamawiającego o modyfikację w/w paragrafu w następujący sposób:
„§ 4 – Odpowiedzialność
1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% 0,2% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a. w razie niewykonania zamówienia lub trzech nieterminowych realizacjach zamówienia,
b. w razie nienależytego wykonania zamówienia, w tym w szczególności dostarczenia produktu po upływie terminu jego ważności, lub z terminem krótszym niż umówiony, dostarczenia zbyt małej ilości produktów, dostarczenia produktów o jakości niezgodnej z umową.
3. Prawo odstąpienia od umowy ogranicza się, według wyboru Zamawiającego, do części umowy objętej określonym zamówieniem, albo, do całej reszty niespełnionego do czasu odstąpienia od umowy świadczenia.
4. Przy pierwszym stwierdzeniu nienależytego wykonania umowy Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu do należytego wykonania umowy.
5. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.
6. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% 0,5% wartości brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki.
7. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.”
W obecnej formie zapisy umowy nie precyzują po ilu opóźnionych dostawach Zamawiający może odstąpić od umowy i naliczyć kary umowne. Jeśli zapisy pozostaną bez zmian, Zamawiający tak naprawdę już po jednej opóźnionej dostawie będzie w stanie odstąpić od umowy (nawet jeśli dostawa była spóźniona tylko o 1 dzień).
Naraża to potencjalnego wykonawcę na bardzo duże ryzyko, że jeden błąd będzie prowadzić do bardzo dotkliwych kar, które będą nieadekwatna do popełnionych uchybień i strat u Zamawiającego poniesionych w wyniku jednokrotnego opóźnienia.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-19

Pytanie:dodano: 2016-02-19
Tarnów, dnia 19.02.2016r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 745 /16

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.01.2016r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot. opisu przedmiotu zamówienia w Zakresie 55, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści kalibracje: 1,0/ 1,2 mm (zamiast wskazanych w formularzu cenowym 0,9/ 1,0/ 1,1/ 1,2), przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2, dot. opisu przedmiotu zamówienia w Zakresie 55, poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści nóż typu Crescent zakrzywiony, jednostronnie ostrzony (z góry), przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3, dot. zapisów pkt. II. 2. Formularza Ofertowego oraz zapisów § 2 ust. 5 a) projektu Umowy:
Zwracam się z prośbą o modyfikację zapisu w taki sposób aby zmiana stawki VAT następowała automatycznie z chwilą wejścia w życie aktu prawnego regulującego zmianę stawki, bez konieczności podpisywania aneksu.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 4, dot. § 2 ust. 7 projektu Umowy:
Zwracam się z prośbą aby § 2 ust. 7 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 5 lit. b) i c) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na terenie Polski przy wykonaniu Umowy, o ile te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.” Nie ma żadnego uzasadnienia aby wprowadzić ograniczenie w zmianie wysokości wynagrodzenia, której podstawą jest wysokość minimalnego wynagrodzenia, tak aby zmiana wynagrodzenia została wprowadzona wyłącznie w przypadku gdy zmiana wynagrodzenia będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przekraczające 5%.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 5, dot. § 3 ust. 2 projektu Umowy:
Zwracam się z prośbą aby § 3 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych wyłącznie w trakcie dokonywania odbioru towaru, w przypadku przyjęcia towaru przez Zamawiającego Strony uznają, że towar został dostarczony, pod względem ilościowym, w prawidłowy sposób. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji jakościowych do chwili użycia wyrobu medycznego w udzielanym świadczeniu zdrowotnym.”. Postanowienie precyzuje, że wady ilościowe mogą być zgłaszane wyłącznie w trakcie odbioru towarów.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 6, dot. § 3 ust. 3 projektu Umowy:
Zwracam się z prośbą o modyfikację zapisu w taki sposób aby termin 7 dniowy był liczony od chwili otrzymania wadliwego towaru przez Wykonawcę oraz poprzez dodanie do Umowy zapisu, że Zamawiający odsyła reklamowany wadliwy towar do Wykonawcy na koszt Wykonawcy.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 7, dot. § 3 ust. 4 projektu Umowy:
Zwracam się z prośbą aby § 3 ust. 4 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Zapłata należności nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie ....... dni od daty wystawienia faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym, a w szczególności w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 pod warunkiem, że pomiędzy data doręczenia a data płatności faktury zachowany będzie termin nie krótszy niż 7 dni. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.”. Dniem zapłaty powinien być dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy jako wierzyciela.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 8, dot. § 4 ust. 2 lit. a. projektu Umowy:
Zwracam się z prośbą aby § 4 ust. 2 lit a. wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „w razie trzykrotnego niewykonania zamówienia lub trzykrotnej nieterminowej realizacji zamówienia,”. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy (oraz nałożenia kary umownej) w przypadku jednokrotnego opóźnienia w dostawie jest uprawnieniem zbyt surowym, które narusza zasadę równowagi stron umowy wzajemnej oraz zasady współżycia społecznego.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 9, dot. § 4 ust. 2 lit. b. projektu Umowy:
Zwracam się z prośbą aby § 4 ust. 2 lit b. wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „w razie trzykrotnego nienależytego wykonania zamówienia to jest dostarczenia produktu po upływie terminu jego ważności, lub z terminem krótszym niż umówiony, dostarczenia zbyt małej ilości produktów, dostarczenia produktów o jakości niezgodnej z umową.” Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy (oraz nałożenia kary umownej) w przypadku jednokrotnego dostarczenia zbyt małej ilości produktów jest uprawnieniem zbyt surowym, które narusza zasadę równowagi stron umowy wzajemnej oraz zasady współżycia społecznego.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 10, dot. § 4 ust. 6 projektu Umowy:
Zwracam się z prośbą o modyfikację zapisu w taki sposób, że 1% kary naliczony zostanie od wartości brutto towaru niewymienionego w terminie (a nie jak jest obecnie całego zamówienia).
Obecny poziom kary jest rażąco wysoki.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje Zał nr 4 Projektu umowy § 4 ust.6 który otrzymuje brzmienie:
6. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto towaru niewymienionego w terminie, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki (...)
Pytanie 11, dot. § 7 ust. 2 projektu Umowy:
Zwracam się z prośbą aby § 7 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności, gdy:”. Zgodnie z §2 ust. 5 zmiana wynagrodzenia będzie wprowadzana zawsze w formie aneksu.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Modyfikacja załącznika została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Umowa nr 4 spr 169-modyfikacja 2
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2016-02-19

Sprostowanie:dodano: 2016-02-22


Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/169/KK/ 753 /16 Tarnów, dnia 22.02.2016r.


Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa – sprzęt medyczny jednorazowego użytku nr sprawy 169/2015r


Zamawiający wyjaśnia, iż pismem Znak: SWLOG-271/169/KK/648/16 z dnia 12.02.2106r. w. dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) w Zakresie nr 52 i 53 wprowadzając wymóg posiadania min 5 pasków przy kaniulach dożylnych co automatycznie anuluje poprzednio udzielone odpowiedzi tj.: dopuszczenie mniejszej liczby pasków.
Odpowiedź:dodano: 2016-02-22

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-03-24
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 6315167

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/KK/ 169 / 1173/16 Tarnów,2016-03-24


Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 169/2015r


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA


Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a informuje, iż unieważnia:
 Zakresy 20, , 25, 58, 66, 75, 91, 94, 108, 112, 121, 142, 146 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 – „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)”- brak ofert.
 Zakres 22 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie: Zakres 22 – 26.460,00 PLN
 Zakres 73 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych - jedynym kryterium oceny nie było kryterium ceny w postępowaniu nie mogła znaleźć zastosowania instytucja składania ofert dodatkowych opisana w art. 91 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Doszło zatem do sytuacji, kiedy w postępowaniu w w/w zakresie 73 nie można wyłonić jednej oferty najkorzystniejszej. Sytuację taką należy traktować jako wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, skutkującą obowiązkiem unieważnienia postępowania.
.
Otrzymują Adresat
A/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-04-15
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 6315167

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/KK/ 169 / 1491 /16 Tarnów,2016-04-15

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 169/2015r

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zakresów: 52, 53, 59

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje, iż unieważnia:

 Zakres nr 52 i 53 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie: Zakres 52 – 104.760,00 PLN, Zakres 53 – 135.648,00 PLN
 Zakres 59 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 – „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)”- brak ważnych ofert.

1. Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty Wykonawców:
 PHU Anmar Sp.zo.o. Sp.K. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy w Zakresie nr 59 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 6) Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – zawiera błędy w obliczeniu ceny.
Zamawiający wezwał Wykonawcę pismem z dnia 06.04.2105r. Znak: SWLOG-271/169/KK/1305/16 do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Wykonawca złożył wyjaśnienia, iż podane ceny jednostkowe netto w poz. 4 i 5 zawierają błędy, zostały rażąco zaniżone.
 Zarys International Group w Zakresie nr 53 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ) Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiający wymagał w Zakresie nr 53 Kaniule obwodową z min. 5 paskami RTG Wykonawca zaoferował 2 paski RTG tym samym nie spełnił warunki w postępowaniu.

Pouczenie:
zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP w przypadku nie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z ubiegania się o udzielenie zamówienia. Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia jeśli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2 (…)”.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego pocztą elektroniczną , oryginał wysłano pocztą.


Otrzymują : Wykonawca biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-05-20
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 6315167

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/KK/ 169 / 2024 /16 Tarnów,2016-05-19


Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 169/2015r

Zawiadomienie o wyborze ofert w pozostałych zakresach

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty założone przez Wykonawców:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Zakład Detali Medycznych DEMED Sp. Z o.o. 43-190 Mikołów Ul. Żwirki i Wigury 56c
Email: demed@demed.pl
Zakres 46 – 31.860,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
02 EFmed Sp. z o.o. Ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk
Email: efmed@efmed.pl
Zakres 54 – 31.320,00 PLN
Termin płatności: 30 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
03 MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Group, 70-392 Szczecin Ul. Wawrzyniaka 6W
Tel/fax. 91/ 421 14 96 Email: biuro@medicavera.pl
Zakres 16 – 408,24 PLN
Zakres nr 107 – 13.230,00 PLN
Termin płatności: 30 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
05 MDT Sp. z o.o. Ul. Skośna 12A 30-383 Kraków Email: biuro@mdt.pl Zakres 55 – 86.238,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
08 Coloplast Sp. z o.o. Ul. Inflancka 4 00-189 Warszawa Tel. 22/ 535 60 00
Fax. 22/ 535 60 74 Email: plsyda@coloplast.com Zakres 32 - 31.509,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
09
EKOMED Sp. z o.o. Ul. Łotewska 17/01 03-918 Warszawa Tel.fax/ 22 831 53 89
Email: ekomed@ekomed.waw.pl
Zakres 145 - 642.154,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
010
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. Ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice
Email: magdalenka.mrowka@hartmann.info
Zakres 141 - 5.279,55 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
011
Fresenius Medical Care Polska S.A. 60-118 Poznań Ul. Krzywa 13
Tel. 61/ 839 26 00 Fax. 61/ 839 26 34 Email: sekretariat@fmc.pl
Zakres 109 - 148.100,40 PLN
Termin płatności: 30 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
012 COMEF Sp. z o.o. Sp. K. Ul. Gdańska 2 40-719 Katowice
Tel. 32/ 203 41 49 , 32/ 203 58 23 fax. Wew. 30 Email: comef@comef.com.pl
Zakres 67 - 15.249,60 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
013 AKME Sp. z o.o. Sp. K. Ul. Poloneza 89B 02-826 Warszawa
Tel. 22/ 853 50 69 Fax. 22/ 853 50 71 Email: akme@akme.com.pl
Zakres 68 - 56.700,00 PLN
Zakres 87 - 9.072,00 PLN
Zakres 126 - 10.530,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
014 WOLFMED Sp. z o.o.Ul. Balicka 77, 30-149 Kraków Email: info@wolfmed.pl
Zakres 143 - 50.220,00 PLN
Termin płatności: 30 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
016 Optimed Pro-Office Piotr Szewczyk Ul. Forteczna 5 bud. Fort 47a
32-086 Węgrzce e-mail: optimed@optimedpro-office.eu
Zakres 86 - 173.872,80 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
017 Vygon Polska Sp. z o.o. Ul. Francuska 39/6 03-905 Warszawa
Tel. Fax. 22/ 617 26 97 22/ 617 18 54 e-mail: biuro@vygon.pl
Zakres 62 - 31.104,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
018 Billmed Sp. z o.o. Ul. Krypska 24/1 04-082 Warszawa
Tel. 22/ 870 27 52 Fax. 22/ 870 27 76 e-mail: billmed@e.pl
Zakres 85 - 26.622,00 PLN
Zakres 101 - 70.200,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
020 NZ Techno Sp. z o.o.Ul. Berneńska 5A, 03-976 Warszawa Tel. 22/ 616 32 45
Fax. 22/ 617 07 85 Email: office.pl@nztechno.com Zakres 70 - 36.698,40 PLN
Zakres 84 - 78.364,80 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
022 Baxter Polska Sp. z o.o. Ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa
Email: katarzyna tucholska@baxter.com Zakres 88 - 26.541,00 PLN
Zakres 137 - 3.855,60 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
023 Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. Wrocław Oddział Kraków
30-149 Kraków Ul. Balicka 117 Tel. 12/ 655 10 88
Email: krakow@cezal.com.pl Zakres 26 - 175.061,52 PLN
Zakres 50 - 4.320,00 PLN
Zakres 132 - 19.116,00 PLN
Zakres 133- 3.855,60 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 6 dni roboczych
024 UROVISION F.H. Zbigniew Płonka Os. Złotego Wieku 43/7 31-618 Kraków
Email: info@urovision.pl
Zakres 148 - 13.802,40 PLN
Termin płatności: 30 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
025 Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe ANMAR Sp. z o.o. Sp. K. ul. Strefowa 22
43-100 Tychy Tel/fax. 32/ 780 65 31 Email: biuro@anmar.tychy.pl Zakres 43 - 5.454,00 PLN
Zakres 128 - 20.695,50 PLN
Zakres 135 - 23.392,80 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
026 Aero-Medika Sp.zo.o. ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
Email: biuro@aeromedika.pl Zakres 28 - 3.618,00 PLN
Zakres 71 - 16.200,00 PLN
Zakres 90 - 34.020,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
027 Medtronic Poland SP.zo.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
Email: rs.wawtenders@medtronic.com

Zakres 60 - 39.528,00 PLN
Zakres 78 - 8.640,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
030 Covidien Polska Spz.o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Email: monika.jarczewska@covidien.com
Zakres 63 - 29.035,80 PLN
Zakres 105 - 10.800,00 PLN
Zakres 116 - 37.216,80 PLN
Zakres 139 - 14.094,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
032 AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Iganciuk Spigarski SP.J. ul. Przyrodników 1C, 80-298 Gdańsk Email: ania@aksis.com.pl
Zakres 79 - 33.966,00 PLN
Zakres 100 - 6.415,20 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
034
Aesculap Chifa Spz.o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl Email: acp_zamowienia.publiczne@bbraun.com
Zakres 10 - 47.098,80 PLN
Zakres 61 - 84.240,00 PLN
Zakres 92- 70.757,28 PLN
Zakres 114- 39.744,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
036
Advance Europe Sp.zo.o. Biuro Techniczno-Handlowe ul. Skrzetuskiego 30 m.3 02-726 Warszawa Email: ae@advanceeurope.com.pl
Zakres 57 - 14.499,00 PLN
Zakres 96 - 92.102,40 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
038
Balton Spz.o.o. ul. Nowy Świat 7m.14, 00-496 Warszawa
Email: marta.dabrowska@balton.pl
Zakres 7 - 80.352,00 PLN
Zakres 8 - 45.576,00 PLN
Zakres 9 - 14.472,00 PLN
Zakres 11 - 47.174,40 PLN
Zakres 19 - 43.740,00 PLN
Zakres 30 - 237.081,60 PLN
Zakres 118 - 55.296,00 PLN
Zakres 124 - 44.064,00 PLN
Zakres 147 - 34.344,00 PLN
Zakres 151 - 8.640,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
040 Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa
Email: przetargi@promed.com.pl
Zakres 51 - 37.908,00 PLN
Zakres 93 - 6.026,40 PLN
Zakres 104 - 6.156,00 PLN
Zakres 106 - 26.006,40 PLN
Zakres 140 - 23.796,72 PLN
Zakres 144 - 2.970,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
041
Beryl MED. Ltd siedziba: 1 st. Floor, 26 Foubers Place, Londeon W1F, Wileka Brytania
Adres korespondecyjny: Ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów Email: bman@ beryl-med.com
Zakres 23- 139.752,00 PLN
Zakres 47 - 28.296,00 PLN
Zakres 122 - 55.506,30 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
044

SKAMEX SP.zo.o. S.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
Email: dzp16@skamex.com.pl
Zakres 3 - 255.262,32 PLN
Zakres 14 - 37.821,60 PLN
Zakres 17 - 38.377,80 PLN
Zakres 27 - 106.423,20 PLN
Zakres 29 - 1.593,00 PLN
Zakres 34 - 25.812,00 PLN
Zakres 37 - 15.390,00 PLN
Zakres 40 - 31.914,00 PLN
Zakres 41 - 13.284,00 PLN
Zakres 42 - 87.372,00 PLN
Zakres 48 - 14.580,00 PLN
Zakres 56 - 2.838,24 PLN
Zakres 74 - 32.836,32 PLN
Zakres 76 - 46.656,00 PLN
Zakres 77 - 40.824,00 PLN
Zakres 81 - 60.156,00 PLN
Zakres 82 - 20.196,00 PLN
Zakres 89 - 187.790,40 PLN
Zakres 95 - 144.234,00 PLN
Zakres 99 - 4.752,00 PLN
Zakres 103 - 76790,16 PLN
Zakres 119 - 4.806,00 PLN
Zakres 120 - 118.972,80 PLN
Zakres 125 - 626,40 PLN
Zakres 130 - 4.004,64 PLN
Zakres 131- 6.566,40 PLN
Zakres 134 - 61.884,00 PLN
Zakres 136 - 5.934,60 PLN
Zakres 138 - 28.107,00 PLN
Zakres 149 - 35202,60 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
045
POiFAM Pofam-Poznań Spz.o.o. ul. Lindego 6, 60-573 Poznań
Email: biuro@pfam.poznan.pl
Zakres 33 - 5.127,73 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
046 Sorimex Spz.o.o. Sp.K. ul. Rówinna 25, 87-100 Toruń
Email: a.pucinska@sorimex.pl
Zakres 21 - 44.402,58 PLN
Zakres 111 - 64.670,62 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
048

J.Chodecki, A. Misztal Medica Sp.J. ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin
Email: m.tomczak@medica.lubin.pl
Zakres 5 - 4.114,26 PLN
Zakres 12 - 100.116,00 PLN
Zakres 117 - 32.400,00 PLN
Zakres 129 - 34.938,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
049 ZARYS International Group SP.zo.o. Sp.K. ul. Pod Borem 1, 41-808 Zabrze
Email: zarys@zarys.com.pl
Zakres 4- 32.525,06 PLN
Zakres 6 9.486,72 PLN
Zakres 13- 46.072,80 PLN
Zakres 24- 3.412,80 PLN
Zakres 31- 21.749,04 PLN
Zakres 36- 9.514,80 PLN
Zakres 39- 87.550,20 PLN
Zakres 44- 5.146,74 PLN
Zakres 65- 2.417,04 PLN
Zakres 69- 13.424,84 PLN
Zakres 80- 4.309,20 PLN
Zakres 83- 7.205,76 PLN
Zakres 102- 9.072,00 PLN
Zakres 113- 1.134,00 PLN
Zakres 150- 868,15 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
050 Bialmed SPz.o.o. ul. Marii Konopnickie 11a, 12-230 Biała Piska
Email: dzp@bialmed.com.pl

Zakres 2- 23.392,80 PLN
Zakres 18- 9.054, 72 PLN
Zakres 49- 5.096,52 PLN
Zakres 97 4.935,33 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
052 Konsorcjum: Bafarm Spz.o.o. ul. Kościuszki 27A, 43-100 Tychy-Lider K.
Biuro Finansowe Finanser Sp.z.o.o. ul. Gajowa 54/1, 85-087 Bydgoszcz – uczestnik K.
Email: dzp@bafarm.pl
Zakres 1 - 358.128,00 PLN
Zakres 35 - 31.026,24 PLN
Zakres 72 - 37848,70 PLN
Zakres 123- 5.369,76 PLN
Zakres 127 - 5.313,60 PLN
Termin płatności: 30 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
054
BiaMediTek Sp.zo.o. ul. Składowa 12, 15-399 Białystok
Email: przetargi@biameditek .pl
Zakres 38- 29.624,40 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
Zakresy nr: 15, 45, 64, 98,110,115 – unieważnione - na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie: Zakres 15 – 4.320,00 PLN, Zakres 45 – 64.800,00 PLN, Zakres nr 64 – 97.740,00 PLN, Zakres nr 98 – 1.296,00 PLN, Zakres nr 110 – 59.940,00 PLN, Zakres nr 115 – 8.640,00 PLN

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

1. Ocena ofert
ZAKRES 1 CENA TERMIN PŁATNOŚCI TERMIN DOSTAWY RAZEM
nazwa Wykonawcy 90%
5%
5%

100%
23 CEZAL Wrocław 81,01 5,00 2,50
CEZAL Wrocław 72,91 0,25 0,13 73,28
48 MEDICA J. Chodecki 88,51 5,00 5,00
MEDICA J. Chodecki 79,65 0,25 0,25 80,15
49 ZARYS 84,59 5,00 5,00
ZARYS 76,13 0,25 0,25 76,63
50 BIALMED 79,20 5,00 5,00
BIALMED 71,28 0,25 0,25 71,78
51 KONS. BAFARM-FINANSER 90,00 2,50 5,00
KONS. BAFARM-FINANSER 81,00 0,13 0,25 81,38
ZAKRES 2
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
23 CEZAL WROCŁAW 83,49 5,00 2,50
CEZAL Wrocław 75,14 0,25 0,13 75,51
38 BALTON 58,19 5,00 5,00
BALTON 52,37 0,25 0,25 52,87
44 SKAMEX 78,23 5,00 5,00
SKAMEX 70,40 0,25 0,25 70,90
48 MEDICA J. Chodecki 85,80 5,00 5,00
MEDICA J. Chodecki 77,22 0,25 0,25 77,72
50 BIALMED 90,00 5,00 5,00
BIALMED 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 3
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 4
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
42 CEZETEL 75,44 5,00 5,00
CEZETEL 67,90 0,25 0,25 68,40
48 MEDICA J. Chodecki 87,54 5,00 5,00
MEDICA J. Chodecki 78,79 0,25 0,25 79,29
49 ZARYS 90,00 5,00 5,00
ZARYS 81,00 0,25 0,25 81,50
50 BIALMED 81,70 5,00 5,00
BIALMED 73,53 0,25 0,25 74,03
ZAKRES 5
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
23 CEZAL WROCŁAW 29,67 5,00 2,50
CEZAL Wrocław 26,70 0,25 0,13 27,08
44 SKAMEX 26,44 5,00 5,00
SKAMEX 23,80 3,00 1,00 27,80
48 MEDICA J. Chodecki 90,00 5,00 5,00
MEDICA J. Chodecki 81,00 0,25 0,25 81,50
49 ZARYS 75,59 5,00 5,00
ZARYS 68,03 0,25 0,25 68,53
50 BIALMED 72,93 5,00 5,00
BIALMED 65,64 0,25 0,25 66,14
ZAKRES 6
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
18 BILLMED ED 59,89 5,00 5,00
BILLMED 53,90 0,25 0,25 54,40
38 BALTON 68,15 5,00 5,00
BALTON 61,34 0,25 0,25 61,84
49 ZARYS 90,00 5,00 5,00
ZARYS 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 7
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
11888 BILLMED ED 65,65 5,00 5,00
BILLMED 59,08 0,25 0,25 59,58
38 BALTON 90,00 5,00 5,00
BALTON 81,00 0,25 0,25 81,50
44 SKAMEX 89,67 5,00 5,00
SKAMEX 80,70 0,25 0,25 81,20
ZAKRES 8
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
6 COLOR-TRADING 67,32 5,00 5,00
COLOR-TRADING 60,58 0,25 0,25 61,08
38 BALTON 90,00 5,00 5,00
BALTON 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 9
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
38 BALTON 90,00 5,00 5,00
BALTON 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 10
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
34 AESCULAOP CHIFA 90,00 5,00 5,00
AESCULAOP CHIFA 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 11
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
34 AESCULAOP CHIFA 75,85 5,00 5,00
AESCULAOP CHIFA 68,27 0,25 0,25 68,77
38 BALTON 90,00 5,00 5,00
BALTON 81,00 0,25 0,25 81,50
43 SYMICO 66,29 5,00 5,00
SYMICO 59,66 0,25 0,25 60,16
ZAKRES 12
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 87,45 5,00 5,00
SKAMEX 78,71 0,25 0,25 79,21
48 MEDICA J. Chodecki 90,00 5,00 5,00
MEDICA J. Chodecki 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 13
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
49 ZARYS 90,00 5,00 5,00
ZARYS 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 14
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 16
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
3 MEDICAVERA 90,00 2,50 5,00
MEDICAVERA 81,00 0,13 0,25 81,38
44 SKAMEX 44,18 5,00 5,00
SKAMEX 39,76 0,25 0,25 40,26
50 BIALMED 64,68 5,00 5,00
BIALMED 58,21 0,25 0,25 58,71
ZAKRES 17
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 18
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 61,37 5,00 5,00
SKAMEX 55,23 0,25 0,25 55,73
50 BIALMED 90,00 5,00 5,00
BIALMED 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 19
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
38 BALTON 90,00 5,00 5,00
BALTON 81,00 0,25 0,25 81,50
44 SKAMEX 46,76 5,00 5,00
SKAMEX 42,08 0,25 0,25 42,58
48 MEDICA J. Chodecki 88,27 5,00 5,00
MEDICA J. Chodecki 79,44 0,25 0,25 79,94
ZAKRES 21
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
46 SORIMEX 90,00 5,00 5,00
SORIMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 23
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
41 BERYL MED. 90,00 5,00 5,00
BERYL MED. 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 24
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
39 SONDA 87,03 5,00 5,00
SONDA 78,32 0,25 0,25 78,82
49 ZARYS 90,00 5,00 5,00
ZARYS 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 26
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
23 CEZAL WROCŁAW 90,00 5,00 2,50
CEZAL WROCŁAW 81,00 0,25 0,13 81,38
38 BALTON 85,64 5,00 5,00
BALTON 77,08 0,25 0,25 77,58
ZAKRES 27
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 28
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
23 CEZAL WROCŁAW 62,81 5,00 2,50
CEZAL WROCŁAW 56,53 0,25 0,13 56,91
26 Aero-Medica 90,00 5,00 5,00
Aero-Medica 81,00 0,25 0,25 81,50
40 PROMED 35,47 5,00 5,00
PROMED 31,92 0,25 0,25 32,42
42 CEZETEL 75,38 5,00 5,00
CEZETEL 67,84 0,25 0,25 68,34
44 SKAMEX 33,50 5,00 5,00
SKAMEX 30,15 0,25 0,25 30,65
46 SORIMEX 57,63 5,00 5,00
SORIMEX 51,87 0,25 0,25 52,37
49 ZARYS 74,44 5,00 5,00
ZARYS 67,00 0,25 0,25 67,50
50 BIALMED 73,54 5,00 5,00
BIALMED 66,18 0,25 0,25 66,68
ZAKRES 29
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 30
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
38 BALTON 90,00 5,00 5,00
BALTON 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 31
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
23 CEZAL WROCŁAW 83,76 5,00 2,50
CEZAL WROCŁAW 75,38 0,25 0,13 75,76
44 SKAMEX 63,60 5,00 5,00
SKAMEX 57,24 0,25 0,25 57,74
49 ZARYS 90,00 5,00 5,00
ZARYS 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 32
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
8 COLOPLAST 90,00 5,00 5,00
COLOPLAST 81,00 0,25 0,25 81,50
45545 POiFAM 84,67 5,00 5,00
POiFAM 76,20 0,25 0,25 76,70
ZAKRES 33
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
45 POiFAM 90,00 5,00 5,00
POiFAM 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 34
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 35
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
4 POLMIL 85,93 5,00 5,00
POLMIL 77,34 0,25 0,25 77,84
23 CEZAL WROCŁAW 57,73 5,00 2,50
CEZAL WROCŁAW 51,96 0,25 0,13 52,33
37 INTERGOS PW 87,88 5,00 5,00
INTERGOS PW 79,09 0,25 0,25 79,59
39 SONDA 77,87 5,00 5,00
SONDA 70,08 0,25 0,25 70,58
44 SKAMEX 80,26 5,00 5,00
SKAMEX 72,23 0,25 0,25 72,73
49 ZARYS 89,91 5,00 5,00
ZARYS 80,92 0,25 0,25 81,42
50 BIALMED 73,86 5,00 5,00
BIALMED 66,48 0,25 0,25 66,98
52 KONS. BAFARM-FINANSER 90,00 5,00 5,00
KONS. BAFARM-FINANSER 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 36
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
49 ZARYS 90,00 5,00 5,00
ZARYS 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 37
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 38
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
54 BiaMediTek 90,00 5,00 5,00
BiaMediTek 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 39
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
26 Aero-Medica 80,96 5,00 5,00
Aero-Medica 72,86 0,25 0,25 73,36
32 AKSIS 72,58 5,00 5,00
AKSIS 65,32 0,25 0,25 65,82
42 CEZETEL 70,60 5,00 5,00
CEZETEL 63,54 0,25 0,25 64,04
46 SORIMEX 36,49 5,00 5,00
SORIMEX 32,84 0,25 0,25 33,34
49 ZARYS 90,00 5,00 5,00
ZARYS 81,00 0,25 0,25 81,50
50 BIALMED 67,30 5,00 5,00
BIALMED 60,57 0,25 0,25 61,07
54 BiaMediTek 65,97 5,00 5,00
BiaMediTek 59,37 0,25 0,25 59,87
ZAKRES 40
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 41
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 42
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 43
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
25 ANMAR 90,00 5,00 5,00
ANMAR 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 44
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
23 CEZAL WROCŁAW 50,22 5,00 2,50
CEZAL WROCŁAW 45,20 0,25 0,13 45,57
42 CEZETEL 75,80 5,00 5,00
CEZETEL 68,22 0,25 0,25 68,72
44 SKAMEX 60,97 5,00 5,00
SKAMEX 54,87 0,25 0,25 55,37
49 ZARYS 90,00 5,00 5,00
ZARYS 81,00 0,25 0,25 81,50
50 BIALMED 79,25 5,00 5,00
BIALMED 71,32 0,25 0,25 71,82
ZAKRES 46
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
1 DEMED 90,00 5,00 5,00
DEMED 81,00 0,25 0,25 81,50
23 CEZAL WROCŁAW 84,96 5,00 2,50
CEZAL WROCŁAW 76,46 0,25 0,13 76,84
25 ANMAR 87,77 5,00 5,00
ANMAR 78,99 0,25 0,25 79,49
ZAKRES 47
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
36 ADVANCE EUROPE 61,41 5,00 5,00
ADVANCE EUROPE 55,27 0,25 0,25 55,77
41 BERYL MED. 90,00 5,00 5,00
BERYL MED. 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 48
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 49
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
23 CEZAL WROCŁAW 76,08 5,00 2,50
CEZAL WROCŁAW 68,47 0,25 0,13 68,85
49 ZARYS 81,36 5,00 5,00
ZARYS 73,23 0,25 0,25 73,73
50 BIALMED 90,00 5,00 5,00
BIALMED 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 50
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
23 CEZAL WROCŁAW 90,00 5,00 2,50
CEZAL WROCŁAW 81,00 0,25 0,13 81,38
ZAKRES 51
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
40 PROMED 90,00 5,00 5,00
PROMED 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 54
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
2 Efmed 90,00 2,50 5,00
Efmed 81,00 0,13 0,25 81,38
ZAKRES 55
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
5 MDT 90,00 5,00 5,00
MDT 81,00 0,25 0,25 81,50
7 ABJ VISION 90,00 2,50 5,00
ABJ VISION 81,00 0,13 0,25 81,38
33 ALCON POLSKA 79,13 5,00 5,00
ALCON POLSKA 71,22 0,25 0,25 71,72
35 CONSULTRONIX 83,01 5,00 5,00
CONSULTRONIX 74,71 0,25 0,25 75,21
7 ABJ VISION 64,52 5,00 5,00
ABJ VISION 58,06 0,25 0,25 58,56
ZAKRES 56
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
3 MEDICAVERA 49,90 2,50 5,00
MEDICAVERA 44,91 0,13 0,25 45,28
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
49 ZARYS 84,23 5,00 5,00
ZARYS 75,81 0,25 0,25 76,31
ZAKRES 57
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
21 eMtiM 81,28 5,00 5,00
eMtiM 73,15 0,25 0,25 73,65
36 ADVANCE EUROPE 90,00 5,00 5,00
ADVANCE EUROPE 81,00 0,25 0,25 81,50
41 BERYLMED 80,55 5,00 5,00
BERYLMED 72,50 0,25 0,25 73,00
ZAKRES 60
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
12 COMEF 5,67 5,00 5,00
COMEF 5,10 0,25 0,25 5,60
27 Medtronic Poland 90,00 5,00 5,00
Medtronic Poland 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 61
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
34 AESCULAP CHIFA 90,00 5,00 5,00
AESCULAP CHIFA 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 62
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
17 VYGON POLSKA 90,00 5,00 5,00
VYGON POLSKA 81,00 0,25 0,25 81,50
44 SKAMEX 84,71 5,00 5,00
SKAMEX 76,24 0,25 0,25 76,74
ZAKRES 63
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
30 COVIDIEN 90,00 5,00 5,00
COVIDIEN 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 65
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
49 ZARYS 90,00 5,00 5,00
ZARYS 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 67
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
12 COMEF 90,00 5,00 5,00
COMEF 81,00 0,25 0,25 81,50
27 Medtronic Poland 84,72 5,00 5,00
Medtronic Poland 76,25 0,25 0,25 76,75
ZAKRES 68
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
13 AKME 90,00 5,00 5,00
AKME 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 69
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
13 AKME 70,84 5,00 5,00
AKME 63,75 0,25 0,25 64,25
17 VYGON POLSKA 49,94 5,00 5,00
VYGON POLSKA 44,95 0,25 0,25 45,45
49 ZARYS 90,00 5,00 5,00
ZARYS 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 70
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
20 NZ TECHNO 90,00 5,00 5,00
NZ TECHNO 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 71
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
20 NZ TECHNO 37,50 5,00 5,00
NZ TECHNO 33,75 0,25 0,25 34,25
26 Aero -Medica 90,00 5,00 5,00
Aero -Medica 81,00 0,25 0,25 81,50
32 AKSIS 35,71 5,00 5,00
AKSIS 32,14 0,25 0,25 32,64
44 SKAMEX 59,21 5,00 5,00
SKAMEX 53,29 0,25 0,25 53,79
ZAKRES 72
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
23 CEZAL WROCŁAW 85,17 5,00 2,50
CEZAL WROCŁAW 76,66 0,25 0,13 77,03
25 ANMAR 87,61 5,00 5,00
ANMAR 78,85 0,25 0,25 79,35
52 KONS.BAFARM-FINANSER 90,00 5,00 5,00
KONS. BAFARM-FINAN 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 74
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
23 CEZAL WROCŁAW 86,99 5,00 2,50
CEZAL WROCŁAW 78,29 0,25 0,13 78,67
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
50 BIALMED 89,90 5,00 5,00
BIALMED 80,91 0,25 0,25 81,41
ZAKRES 76
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 77
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 78
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
1 DEMED 61,28 5,00 5,00
DEMED 55,15 0,25 0,25 55,65
25 ANMAR 60,89 5,00 5,00
ANMAR 54,80 0,25 0,25 55,30
24 Medtronic Polska 90,00 5,00 5,00
Medtronic Polska 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 79
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
32 AKSIS 90,00 5,00 5,00
AKSIS 81,00 0,25 0,25 81,50
40 PROMED 54,22 5,00 5,00
PROMED 48,80 0,25 0,25 49,30
54 BiaMediTek 81,28 5,00 5,00
BiaMediTek 73,15 0,25 0,25 73,65
ZAKRES 80
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
4 POLMIL 86,95 5,00 5,00
POLMIL 78,25 0,25 0,25 78,75
37 INTERGOS PW 78,92 5,00 5,00
INTERGOS PW 71,03 0,25 0,25 71,53
49 ZARYS 90,00 5,00 5,00
ZARYS 81,00 0,25 0,25 81,50
50 BIALMED 88,45 5,00 5,00
BIALMED 79,60 0,25 0,25 80,10
ZAKRES 81
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 82
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 83
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
23 CEZAL WROCŁAW 67,62 5,00 2,50
CEZAL WROCŁAW 60,86 0,25 0,13 61,23
39 SONDA 82,39 5,00 5,00
SONDA 74,15 0,25 0,25 74,65
44 SKAMEX 73,16 5,00 5,00
SKAMEX 65,84 0,25 0,25 66,34
49 ZARYS 90,00 5,00 5,00
ZARYS 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 84
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
20 NZ TECHNO 90,00 5,00 5,00
NZ TECHNO 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 85
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
18 BILLMED 90,00 5,00 5,00
BILLMED 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 86
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
16 OPTIMED PRO-OFFICE 90,00 5,00 5,00
OPTIMED PRO-OFFICE 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 87
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
13 AKME 90,00 5,00 5,00
AKME 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 88
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
22 Baxter Polska 90,00 5,00 5,00
Baxter Polska 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 89
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
4 POLMIL 57,85 5,00 5,00
POLMIL 52,07 0,25 0,25 52,57
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 90
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
4 POLMIL 24,55 5,00 5,00
POLMIL 22,09 0,25 0,25 22,59
26 Aero-Medica 90,00 5,00 5,00
Aero-Medica 81,00 0,25 0,25 81,50
44 SKAMEX 35,22 5,00 5,00
SKAMEX 31,70 0,25 0,25 32,20
ZAKRES 92
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
34 AESCULAP CHIFA 90,00 5,00 5,00
AESCULAP CHIFA 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 93
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
40 PROMED 90,00 5,00 5,00
PROMED 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 95
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 96
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
25 ANMAR 77,87 5,00 5,00
ANMAR 70,09 0,25 0,25 70,59
31 IVRA 81,65 5,00 5,00
IVRA 73,49 0,25 0,25 73,99
36 ADVANCE EUROPE 90,00 5,00 5,00
ADVANCE EUROPE 81,00 0,25 0,25 81,50
41 BERYL MED. 84,31 5,00 5,00
BERYL MED. 75,88 0,25 0,25 76,38
ZAKRES 97
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
50 BIALMED 90,00 5,00 5,00
BIALMED 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 99
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
30 COVIDIEN 77,34 5,00 5,00
COVIDIEN 69,61 0,25 0,25 70,11
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 100
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
3 MEDICAVERA 59,40 2,50 5,00
MEDICAVERA 53,46 0,13 0,25 53,84
19 TRIDENT MED. 49,50 2,50 5,00
TRIDENT MED. 44,55 0,13 0,25 44,93
23 CEZAL WROCŁAW 67,50 5,00 2,50
CEZAL WROCŁAW 60,75 0,25 0,13 61,13
25 ANMAR 68,28 5,00 5,00
ANMAR 61,45 0,25 0,25 61,95
25 Aero-Medica 62,99 5,00 5,00
Aero-Medica 56,69 0,25 0,25 57,19
32 AKSIS 90,00 5,00 5,00
AKSIS 81,00 0,25 0,25 81,50
40 PROMED 33,37 5,00 5,00
PROMED 30,03 0,25 0,25 30,53
44 SKAMEX 33,75 5,00 5,00
SKAMEX 30,38 0,25 0,25 30,88
46 SORIMEX 44,00 5,00 5,00
SORIMEX 39,60 0,25 0,25 40,10
49 ZARYS 61,70 5,00 5,00
ZARYS 55,53 0,25 0,25 56,03
52 KONS.BAFARM-FINANSER 66,00 5,00 5,00
KONS.BAFARM-FINANSER 59,40 0,25 0,25 59,90
ZAKRES 101
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
13 AKME 86,03 5,00 5,00
AKME 77,43 0,25 0,25 77,93
18 BILLMED 90,00 5,00 5,00
BILLMED 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 102
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
4 POLMIL 84,17 5,00 5,00
POLMIL 75,76 0,25 0,25 76,26
21 eMtiM 81,29 5,00 5,00
eMtiM 73,16 0,25 0,25 73,66
29 PZ Cormay 39,38 5,00 5,00
PZ Cormay 35,44 0,25 0,25 35,94
39 SONDA 66,32 5,00 5,00
SONDA 59,68 0,25 0,25 60,18
49 ZARYS 90,00 5,00 5,00
ZARYS 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 103
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 104
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
40 PROMED 90,00 5,00 5,00
PROMED 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 105
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
30 COVIDIEN 90,00 5,00 5,00
COVIDIEN 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 106
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
40 PROMED 90,00 5,00 5,00
PROMED 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 107
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
3 MEDICAVERA 90,00 2,50 5,00
MEDICAVERA 81,00 0,13 0,25 81,38
ZAKRES 109
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
11 FRESENIUS MEDICAL 90,00 2,50 5,00
FRESENIUS MEDICAL 81,00 0,13 0,25 81,38
ZAKRES 111
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
46 SORIMEX 90,00 5,00 5,00
SORIMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 113
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
25 ANMAR 65,17 5,00 5,00
ANMAR 58,66 0,25 0,25 59,16
49 ZARYS 90,00 5,00 5,00
ZARYS 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 114
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
34 AESCULAP CHIFA 90,00 5,00 5,00
AESCULAP CHIFA 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 116
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
30 COVIDIEN 90,00 5,00 5,00
COVIDIEN 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 117
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
23 CEZAL WROCŁAW 75,84 5,00 2,50
CEZAL WROCŁAW 68,26 0,25 0,13 68,63
37 INTERGOS PW 75,84 5,00 5,00
INTERGOS PW 68,26 0,25 0,25 68,76
48 MEDICA J. Chodacki 90,00 5,00 5,00
MEDICA J. Chodacki 81,00 0,25 0,25 81,50
49 ZARYS 62,52 5,00 5,00
ZARYS 56,27 0,25 0,25 56,77
50 BIALMED 75,84 5,00 5,00
BIALMED 68,26 0,25 0,25 68,76
ZAKRES 118
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
28 EUMED 86,43 5,00 5,00
EUMED 77,79 0,25 0,25 78,29
38 BALTON 90,00 5,00 5,00
BALTON 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 119
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
30 COVIDIEN 85,21 5,00 5,00
COVIDIEN 76,69 0,25 0,25 77,19
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 120
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 122
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
41 BERYL MED 90,00 5,00 5,00
BERYL MED 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 123
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
25 ANMAR 86,24 5,00 5,00
ANMAR 77,61 0,25 0,25 78,11
39 SONDA 54,72 5,00 5,00
SONDA 49,25 0,25 0,25 49,75
52 KONS. BAFARM- FINANSER 90,00 5,00 5,00
KONS. BAFARM- FINANSER 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 124
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
38 BALTON 90,00 5,00 5,00
BALTON 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 125
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 126
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
13 AKME 90,00 5,00 5,00
AKME 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 127
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 89,59 5,00 5,00
SKAMEX 80,63 0,25 0,25 81,13
52 KONS. BAFARM-FINANSER 90,00 5,00 5,00
KONS. BAFARM-FINANSER 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 128
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
25 ANMAR 90,00 5,00 5,00
ANMAR 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 129
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
23 CEZAL WROCŁAW 74,14 5,00 2,50
CEZAL WROCŁAW 66,73 0,25 0,13 67,10
44 SKAMEX 31,51 5,00 5,00
SKAMEX 28,36 0,25 0,25 28,86
48 MEDICA J. Chodacki 90,00 5,00 5,00
MEDICA J. Chodacki 81,00 0,25 0,25 81,50
50 BIALMED 75,29 5,00 5,00
BIALMED 67,76 0,25 0,25 68,26
ZAKRES 130
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 131
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 132
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
23 CEZAL WROCŁAW 90,00 5,00 2,50
CEZAL WROCŁAW 81,00 0,25 0,13 81,38
44 SKAMEX 83,40 5,00 5,00
SKAMEX 75,06 0,25 0,25 75,56
ZAKRES 133
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
23 CEZAL WROCŁAW 90,00 5,00 2,50
CEZAL WROCŁAW 81,00 0,25 0,13 81,38
44 SKAMEX 69,85 5,00 5,00
SKAMEX 62,86 0,25 0,25 63,36
ZAKRES 134
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 135
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
17 VYGON POLSKA 85,50 5,00 5,00
VYGON POLSKA 76,95 0,25 0,25 77,45
25 ANMAR 90,00 5,00 5,00
ANMAR 81,00 0,25 0,25 81,50
34 AESCULAP CHIFA 79,02 5,00 5,00
AESCULAP CHIFA 71,12 0,25 0,25 71,62
ZAKRES 136
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 137
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
22 Baxter Polska 90,00 5,00 5,00
Baxter Polska 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 138
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 139
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
30 COVIDIEN 90,00 5,00 5,00
COVIDIEN 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 140
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
40 PROMED 90,00 5,00 5,00
PROMED 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 141
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
10 PAUL HARTMANN 90,00 5,00 5,00
PAUL HARTMANN 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 143
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
14 WOLFMED 90,00 2,50 5,00
WOLFMED 81,00 0,13 0,25 81,38
ZAKRES 144
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
40 PROMED 90,00 5,00 5,00
PROMED 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 145
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
9 EKOMED 90,00 5,00 5,00
EKOMED 81,00 0,25 0,25 81,50
51 ALTERIS 85,21 5,00 5,00
ALTERIS 76,69 0,25 0,25 77,19
ZAKRES 147
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
38 BALTON 90,00 5,00 5,00
BALTON 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 148
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
24 UROVISION 90,00 2,50 5,00
UROVISION 81,00 0,13 0,25 81,38
ZAKRES 149
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
4 POLMIL 68,70 5,00 5,00
POLMIL 61,83 0,25 0,25 62,33
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 150
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
49 ZARYS 90,00 5,00 5,00
ZARYS 81,00 0,25 0,25 81,50
ZAKRES 151
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
38 BALTON 90,00 5,00 5,00
BALTON 81,00 0,25 0,25 81,50

2.Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
01 Zakład Detali Medycznych DEMED Sp. Z o.o. 43-190 Mikołów Ul. Żwirki i Wigury 56c
02 EFmed Sp. z o.o. Ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk
03 MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Group, 70-392 Szczecin Ul. Wawrzyniaka 6W
04 POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. 85-758 Bydgoszcz Ul. Przemysłowa 8
05 MDT Sp. z o.o. Ul. Skośna 12A 30-383 Kraków
06 COLOR-TRADING Sp. z o.o. 02-815 Warszawa Ul. Żołny 40 Tel. 22/ 643 04 45-6
07 ABJ VISION Sp. z o.o. Ul. Główna 76 95-041 Gałków Duży
08 Coloplast Sp. z o.o. Ul. Inflancka 4 00-189 Warszawa Tel. 22/ 535 60 00
09 EKOMED Sp. z o.o. Ul. Łotewska 17/01 03-918 Warszawa Tel.fax/ 22 831 53 89
010 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. Ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice
011 Fresenius Medical Care Polska S.A. 60-118 Poznań Ul. Krzywa 13
012 COMEF Sp. z o.o. Sp. K. Ul. Gdańska 2 40-719 Katowice
013 AKME Sp. z o.o. Sp. K. Ul. Poloneza 89B 02-826 Warszawa
014 WOLFMED Sp. z o.o.Ul. Balicka 77, 30-149 Kraków
015 NTM – MED. Jolanta Krysiak Ul. Wyszyńskiego 154B/1 66-400 Gorzów Wielkopolski
016 Optimed Pro-Office Piotr Szewczyk Ul. Forteczna 5 bud. Fort 47a
017 Vygon Polska Sp. z o.o. Ul. Francuska 39/6 03-905 Warszawa
018 Billmed Sp. z o.o. Ul. Krypska 24/1 04-082 Warszawa
019 Trident Med. S.C. ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa
020 NZ Techno Sp. z o.o.Ul. Berneńska 5A, 03-976 Warszawa
021 eMtiM Marek Mazurkiewicz ul. A. Struga 85/5 41-800 Zabrze
022 Baxter Polska Sp. z o.o. Ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa
023 Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. Wrocław Oddział Kraków
024 UROVISION F.H. Zbigniew Płonka Os. Złotego Wieku 43/7 31-618 Kraków
025 Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe ANMAR Sp. z o.o. Sp. K. ul. Strefowa 22
43-100 Tychy
026 Aero-Medika Sp.zo.o. ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
027 Medtronic Poland SP.zo.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
028 Eumed Spz.o.o. ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa
029 PZ Cormay S.A. ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki
030 Covidien Polska Spz.o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
031 IVRA Tomasz Kaczmarek ul. Górnośląska 24/14, 00-484 Warszawa
032 AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Iganciuk Spigarski SP.J. ul. Przyrodników 1C, 80-298 Gdańsk
033 ALCON Polska Spz.o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
034 Aesculap Chifa Spz.o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl Em
035 Consultonix S.A. ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice
036 Advance Europe Sp.zo.o. Biuro Techniczno-Handlowe ul. Skrzetuskiego 30 m.3 02-726 Warszawa
037 Intergos PW Sp.zo.o. Ul. Legionów 59a 43-300 Bielsko-Biała
038 Balton Spz.o.o. ul. Nowy Świat 7m.14, 00-496 Warszawa
039 SONDA W.Makowski i Wspólnicy Sp.J. ul. Poznańska 82B, 62-080 Tarnowo Podgórne
040 Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa
041 Beryl MED. Ltd siedziba: 1 st. Floor, 26 Foubers Place, Londeon W1F, Wileka Brytania
Adres korespondecyjny: Ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów
042 Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel – Poznań Spz.o.o. os. Rusa 64 m.6 31-245 Poznań Hurtownia: Szczepankowo 189, 61-313 Poznań
043 Agencja Naukowo-Technczna SYMICO Sp.zo.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/2, 53-333 Wrocław
044 SKAMEX SP.zo.o. S.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
045 POiFAM Pofam-Poznań Spz.o.o. ul. Lindego 6, 60-573 Poznań
046 Sorimex Spz.o.o. Sp.K. ul. Rówinna 25, 87-100 Toruń
047 BoxMET Medical Spz.o.o. 58-250 Pieszyce, Piskorzów 51
048 J.Chodecki, A. Misztal Medica Sp.J. ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin
049 ZARYS International Group SP.zo.o. Sp.K. ul. Pod Borem 1, 41-808 Zabrze
050 Bialmed SPz.o.o. ul. Marii Konopnickie 11a, 12-230 Biała Piska
051 Alteris S.A. ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
052 Konsorcjum: Bafarm Spz.o.o. ul. Kościuszki 27A, 43-100 Tychy-Lider K.
Biuro Finansowe Finanser Sp.z.o.o. ul. Gajowa 54/1, 85-087 Bydgoszcz – uczestnik K.
053 Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
054 BiaMediTek Sp.zo.o. ul. Składowa 12, 15-399 Białystok

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

3 Ponadto, Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)– odrzucił ofertę Wykonawcy:
1. J.Chodecki, A. Misztal Medica Sp.J. ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin w:
 Zakresie nr 3 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Zamawiający wymagał w poz. 7 – Strzykawka Luer (...), stożek umieszczony z boku. Wykonawca oferuje strzykawkę ze stożkiem umieszczonym centralnie co tym samym nie potwierdza spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu.
 Zakresie nr 150- – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Zamawiający wymagał w poz. 1 – igłę pakowaną pojedynczo. Wykonawca w Formularzu cenowym podaje cenę jednostkową za opakowane 100szt. co nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego.
2. ZARYS International Group SP.zo.o. Sp.K. ul. Pod Borem 1, 41-808 Zabrze w:
 Zakresie nr 14 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Zamawiający wymagał w poz. 4-12 Cewnik Foley sterylizowany radiacyjnie. Wykonawca oferuje cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Wykonawca nie potwierdził w tym zakresie spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu.
 Zakresie nr 50 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Pismem znak: SWLOG-271-KK-169-1345/16 z dnia 07.04.2016 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił wymagany dokument do Zakresu tj.: ogólny opis z charakterystyką produktu, w którym brak informacji, że preparat jest bakteriostatyczny i nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz że karnister posiada gwint pasujący do gwintu butelki o poj. 250 ml.. Tym samym wykonawca nie potwierdził w wyznaczonym terminie spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu.
3. Bialmed SPz.o.o. ul. Marii Konopnickie 11a, 12-230 Biała Piska w:
 Zakresie nr 14 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia –- Zamawiający wymagał w poz. 4-12 Cewnik Foley sterylizowany radiacyjnie. Wykonawca oferuje cewnik sterylizowany tlenkiem etylenu co tym samym nie potwierdza spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu.
 Zakresie 98 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Zamawiający wymagał w poz. 1 – Prowadnicę (...) wykonaną z plecionki włókien poliestrowych pokrytej powłoką żywiczną. Brak potwierdzenie tego parametru. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 Zakresie 134 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Zamawiający wymagał w poz. 3 – drenu do pompy objętościowej Medima. Wykonawca oferuje przedłużacz do pompy strzykawkowej co tym samym nie potwierdza spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu.
 Zakresie nr 150- – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Zamawiający wymagał w poz. 1 – igłę pakowaną pojedynczo. Wykonawca w Formularzu cenowym podaje cenę jednostkową za opakowane 100szt. co nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego.
4. Aero-Medika Sp.zo.o. ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa w:
 Zakresie nr 17 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia –- Zamawiający wymagał:
 w poz. 1 Rurki intubacyjnej (...)z czarnym minimum 2 cm znacznikiem głębokości intubacji na zakończeniu rurki (...).
 w poz. 2 Rurki intubacyjnej (...) ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki (...)
Brak znaczników głębokości intubacji. Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku uczestnictwa postępowaniu.

5. Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa w:
 Zakresie nr 64 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia –- Zamawiający wymagał w poz. 3 Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania (...) z dodatkową rurę rozciągliwa o dług. 0,45-1,5m. Wykonawca oferuje dodatkową rurę rozciągliwą o długości 0,45 - 0,8m co tym samym nie potwierdza spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu.
6. BiaMediTek Sp.zo.o. ul. Składowa 12, 15-399 Białystok w:
 Zakresie nr 64 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia –- Zamawiający wymagał w poz. 2 - 3 Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania (...) z dodatkową rurę rozciągliwa o dług. 0,45-1,5m. Wykonawca oferuje dodatkową rurę rozciągliwą o długości 0,45 - 0,9m co tym samym nie potwierdza spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu.
 Zakresie nr 139 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia –- Zamawiający wymagał w poz 3 - Układ oddechowy z kolankiem połączonym z respiratorem. Wykonawca oferuje kolanko łączące układ oddechowy z rurą intubacyjną tym samym nie potwierdza spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu.
7. AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Iganciuk Spigarski SP.J. ul. Przyrodników 1C, 80-298 Gdańsk w:
 Zakresie nr 139 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia –- Zamawiający wymagał w poz 3 - Układ oddechowy z kolankiem połączonym z respiratorem. Wykonawca oferuje kolanko łączące układ oddechowy z rurą intubacyjną tym samym nie potwierdza spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu.
8. Billmed Sp. z o.o. Ul. Krypska 24/1 04-082 Warszawa w:
 Zakresie nr 144 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Zamawiający wymagał – mankiet z fliselinową powierzchnią (...). Wykonawca oferuje mankiet z vinylową powierzchnią co tym samym nie potwierdza spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu.

9. SKAMEX SP.zo.o. S.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź w:
 Zakresie nr 150- – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Zamawiający wymagał w poz. 1 – igłę pakowaną pojedynczo. Wykonawca w Formularzu cenowym podaje cenę jednostkową za opakowane 100szt. co nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego.

I.
Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 29.05..2016r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dzaił Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Ponadto zgodnie z art. 182 ust.1 i pkt. 1 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2(...)” .Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Otrzymują Adresat
A/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-05-30
zawiadomienie o uchyleniu decyzji wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresach 12, 90, 132 w plikach do pobrania pn.: uchylenie decyzji wyboru w zakresach 12, 90, 132

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-05-30
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 6315167

WYKONAWCY
Biorący udział w postępowaniu
Nasz znak : SWLOG-271/ 169 /KK / 2155 /16 Tarnów, 2016-05-30

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 169/2015r

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty w Zakresie 99

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, iż uchyla decyzję wyboru oferty w zakresie nr 99 pismo z dnia 19 maja 2016r. Znak: SWLOG-271/KK/169/2024/16 i dokonał ponownej czynności oceny oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku w zakresie nr 99 gdzie wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
030 Covidien Polska Spz.o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa Zakres 99 - 5.529,60 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
1. Ocena ofert:
ZAKRES 99 CENA TERMIN PŁATNOŚCI TERMIN DOSTAWY RAZEM
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
30 COVIDIEN 90,00 5,00 5,00
COVIDIEN 81,00 0,25 0,25 81,50

2. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych została odrzucona oferta następującego Wykonawcy:

- SKAMEX SP.zo.o. S.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź w:
Zakresie nr 99 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Zamawiający wymagał - Rurkę dooskrzelową (...) z mankietem tchawiczym wykonanym z poliuretanu. Zaoferowane rurki nie posiadają mankietu wykonanego z poliuretanu.

3. Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 10.06..2016r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dzaił Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Ponadto zgodnie z art. 182 ust.1 i pkt. 1 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2(...)” .

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.

Otrzymują Adresat
A/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-05-31
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 169/2015r wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 31.05 2016r. podpisano umowę z Wykonawcami:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Zakład Detali Medycznych DEMED Sp. Z o.o. 43-190 Mikołów Ul. Żwirki i Wigury 56c
Email: demed@demed.pl
Zakres 46 – 31.860,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
02 EFmed Sp. z o.o. Ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk
Email: efmed@efmed.pl
Zakres 54 – 31.320,00 PLN
Termin płatności: 30 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
03 MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Group, 70-392 Szczecin Ul. Wawrzyniaka 6W
Tel/fax. 91/ 421 14 96 Email: biuro@medicavera.pl
Zakres 16 – 408,24 PLN
Zakres nr 107 – 13.230,00 PLN
Termin płatności: 30 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
05 MDT Sp. z o.o. Ul. Skośna 12A 30-383 Kraków Email: biuro@mdt.pl Zakres 55 – 86.238,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
08 Coloplast Sp. z o.o. Ul. Inflancka 4 00-189 Warszawa Tel. 22/ 535 60 00
Fax. 22/ 535 60 74 Email: plsyda@coloplast.com Zakres 32 - 31.509,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
09
EKOMED Sp. z o.o. Ul. Łotewska 17/01 03-918 Warszawa Tel.fax/ 22 831 53 89
Email: ekomed@ekomed.waw.pl
Zakres 145 - 642.154,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
010
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. Ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice
Email: magdalenka.mrowka@hartmann.info
Zakres 141 - 5.279,55 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
011
Fresenius Medical Care Polska S.A. 60-118 Poznań Ul. Krzywa 13
Tel. 61/ 839 26 00 Fax. 61/ 839 26 34 Email: sekretariat@fmc.pl
Zakres 109 - 148.100,40 PLN
Termin płatności: 30 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
012 COMEF Sp. z o.o. Sp. K. Ul. Gdańska 2 40-719 Katowice
Tel. 32/ 203 41 49 , 32/ 203 58 23 fax. Wew. 30 Email: comef@comef.com.pl
Zakres 67 - 15.249,60 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
013 AKME Sp. z o.o. Sp. K. Ul. Poloneza 89B 02-826 Warszawa
Tel. 22/ 853 50 69 Fax. 22/ 853 50 71 Email: akme@akme.com.pl
Zakres 68 - 56.700,00 PLN
Zakres 87 - 9.072,00 PLN
Zakres 126 - 10.530,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
014 WOLFMED Sp. z o.o.Ul. Balicka 77, 30-149 Kraków Email: info@wolfmed.pl
Zakres 143 - 50.220,00 PLN
Termin płatności: 30 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
016 Optimed Pro-Office Piotr Szewczyk Ul. Forteczna 5 bud. Fort 47a
32-086 Węgrzce e-mail: optimed@optimedpro-office.eu
Zakres 86 - 173.872,80 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
017 Vygon Polska Sp. z o.o. Ul. Francuska 39/6 03-905 Warszawa
Tel. Fax. 22/ 617 26 97 22/ 617 18 54 e-mail: biuro@vygon.pl
Zakres 62 - 31.104,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
018 Billmed Sp. z o.o. Ul. Krypska 24/1 04-082 Warszawa
Tel. 22/ 870 27 52 Fax. 22/ 870 27 76 e-mail: billmed@e.pl
Zakres 85 - 26.622,00 PLN
Zakres 101 - 70.200,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
020 NZ Techno Sp. z o.o.Ul. Berneńska 5A, 03-976 Warszawa Tel. 22/ 616 32 45
Fax. 22/ 617 07 85 Email: office.pl@nztechno.com Zakres 70 - 36.698,40 PLN
Zakres 84 - 78.364,80 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
022 Baxter Polska Sp. z o.o. Ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa
Email: katarzyna tucholska@baxter.com Zakres 88 - 26.541,00 PLN
Zakres 137 - 3.855,60 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
023 Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. Wrocław Oddział Kraków
30-149 Kraków Ul. Balicka 117 Tel. 12/ 655 10 88
Email: krakow@cezal.com.pl Zakres 26 - 175.061,52 PLN
Zakres 50 - 4.320,00 PLN
Zakres 133- 3.855,60 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 6 dni roboczych
024 UROVISION F.H. Zbigniew Płonka Os. Złotego Wieku 43/7 31-618 Kraków
Email: info@urovision.pl
Zakres 148 - 13.802,40 PLN
Termin płatności: 30 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
025 Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe ANMAR Sp. z o.o. Sp. K. ul. Strefowa 22
43-100 Tychy Tel/fax. 32/ 780 65 31 Email: biuro@anmar.tychy.pl Zakres 43 - 5.454,00 PLN
Zakres 128 - 20.695,50 PLN
Zakres 135 - 23.392,80 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
026 Aero-Medika Sp.zo.o. ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
Email: biuro@aeromedika.pl Zakres 28 - 3.618,00 PLN
Zakres 71 - 16.200,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
027 Medtronic Poland SP.zo.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
Email: rs.wawtenders@medtronic.com

Zakres 60 - 39.528,00 PLN
Zakres 78 - 8.640,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
030 Covidien Polska Spz.o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Email: monika.jarczewska@covidien.com
Zakres 63 - 29.035,80 PLN
Zakres 105 - 10.800,00 PLN
Zakres 116 - 37.216,80 PLN
Zakres 139 - 14.094,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
032 AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Iganciuk Spigarski SP.J. ul. Przyrodników 1C, 80-298 Gdańsk Email: ania@aksis.com.pl
Zakres 79 - 33.966,00 PLN
Zakres 100 - 6.415,20 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
034
Aesculap Chifa Spz.o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl Email: acp_zamowienia.publiczne@bbraun.com
Zakres 10 - 47.098,80 PLN
Zakres 61 - 84.240,00 PLN
Zakres 92- 70.757,28 PLN
Zakres 114- 39.744,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
036
Advance Europe Sp.zo.o. Biuro Techniczno-Handlowe ul. Skrzetuskiego 30 m.3 02-726 Warszawa Email: ae@advanceeurope.com.pl
Zakres 57 - 14.499,00 PLN
Zakres 96 - 92.102,40 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
038
Balton Spz.o.o. ul. Nowy Świat 7m.14, 00-496 Warszawa
Email: marta.dabrowska@balton.pl
Zakres 7 - 80.352,00 PLN
Zakres 8 - 45.576,00 PLN
Zakres 9 - 14.472,00 PLN
Zakres 11 - 47.174,40 PLN
Zakres 19 - 43.740,00 PLN
Zakres 30 - 237.081,60 PLN
Zakres 118 - 55.296,00 PLN
Zakres 124 - 44.064,00 PLN
Zakres 147 - 34.344,00 PLN
Zakres 151 - 8.640,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
040 Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa
Email: przetargi@promed.com.pl
Zakres 51 - 37.908,00 PLN
Zakres 93 - 6.026,40 PLN
Zakres 104 - 6.156,00 PLN
Zakres 106 - 26.006,40 PLN
Zakres 140 - 23.796,72 PLN
Zakres 144 - 2.970,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
041
Beryl MED. Ltd siedziba: 1 st. Floor, 26 Foubers Place, Londeon W1F, Wileka Brytania
Adres korespondecyjny: Ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów Email: bman@ beryl-med.com
Zakres 23- 139.752,00 PLN
Zakres 47 - 28.296,00 PLN
Zakres 122 - 55.506,30 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
044

SKAMEX SP.zo.o. S.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
Email: dzp16@skamex.com.pl
Nie skończone niewkładaj Zakres 3 - 255.262,32 PLN
Zakres 14 - 37.821,60 PLN
Zakres 17 - 38.377,80 PLN
Zakres 27 - 106.423,20 PLN
Zakres 29 - 1.593,00 PLN
Zakres 34 - 25.812,00 PLN
Zakres 37 - 15.390,00 PLN
Zakres 40 - 31.914,00 PLN
Zakres 41 - 13.284,00 PLN
Zakres 42 - 87.372,00 PLN
Zakres 48 - 14.580,00 PLN
Zakres 56 - 2.838,24 PLN
Zakres 74 - 32.836,32 PLN
Zakres 76 - 46.656,00 PLN
Zakres 77 - 40.824,00 PLN
Zakres 81 - 60.156,00 PLN
Zakres 82 - 20.196,00 PLN
Zakres 89 - 187.790,40 PLN
Zakres 95 - 144.234,00 PLN
Zakres 103 - 76790,16 PLN
Zakres 119 - 4.806,00 PLN
Zakres 120 - 118.972,80 PLN
Zakres 125 - 626,40 PLN
Zakres 130 - 4.004,64 PLN
Zakres 131- 6.566,40 PLN
Zakres 134 - 61.884,00 PLN
Zakres 136 - 5.934,60 PLN
Zakres 138 - 28.107,00 PLN
Zakres 149 - 35202,60 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
045
POiFAM Pofam-Poznań Spz.o.o. ul. Lindego 6, 60-573 Poznań
Email: biuro@pfam.poznan.pl
Zakres 33 - 5.127,73 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
046 Sorimex Spz.o.o. Sp.K. ul. Rówinna 25, 87-100 Toruń
Email: a.pucinska@sorimex.pl
Zakres 21 - 44.402,58 PLN
Zakres 111 - 64.670,62 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
048

J.Chodecki, A. Misztal Medica Sp.J. ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin
Email: m.tomczak@medica.lubin.pl
Zakres 5 - 4.114,26 PLN
Zakres 117 - 32.400,00 PLN
Zakres 129 - 34.938,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
049 ZARYS International Group SP.zo.o. Sp.K. ul. Pod Borem 1, 41-808 Zabrze
Email: zarys@zarys.com.pl
Zakres 4- 32.525,06 PLN
Zakres 6 9.486,72 PLN
Zakres 13- 46.072,80 PLN
Zakres 24- 3.412,80 PLN
Zakres 31- 21.749,04 PLN
Zakres 36- 9.514,80 PLN
Zakres 39- 87.550,20 PLN
Zakres 44- 5.146,74 PLN
Zakres 65- 2.417,04 PLN
Zakres 69- 13.424,84 PLN
Zakres 80- 4.309,20 PLN
Zakres 83- 7.205,76 PLN
Zakres 102- 9.072,00 PLN
Zakres 113- 1.134,00 PLN
Zakres 150- 868,15 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
050 Bialmed SPz.o.o. ul. Marii Konopnickie 11a, 12-230 Biała Piska
Email: dzp@bialmed.com.pl

Zakres 2- 23.392,80 PLN
Zakres 18- 9.054, 72 PLN
Zakres 49- 5.096,52 PLN
Zakres 97 4.935,33 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
052 Konsorcjum: Bafarm Spz.o.o. ul. Kościuszki 27A, 43-100 Tychy-Lider K.
Biuro Finansowe Finanser Sp.z.o.o. ul. Gajowa 54/1, 85-087 Bydgoszcz – uczestnik K.
Email: dzp@bafarm.pl
Zakres 1 - 358.128,00 PLN
Zakres 35 - 31.026,24 PLN
Zakres 72 - 37848,70 PLN
Zakres 123- 5.369,76 PLN
Zakres 127 - 5.313,60 PLN
Termin płatności: 30 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
054
BiaMediTek Sp.zo.o. ul. Składowa 12, 15-399 Białystok
Email: przetargi@biameditek .pl
Zakres 38- 29.624,40 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-06-09
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 6315167

WYKONAWCY
Biorący udział w postępowaniu
Nasz znak : SWLOG-271/ 169 /KK / 2418 /16 Tarnów, 2016-06-09

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 169/2015r

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty w Zakresie 12,90,132

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, iż dokonał ponownej czynności oceny oferty w zakresach: 12,90,132 w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, gdzie wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
044

SKAMEX SP.zo.o. S.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
Email: dzp16@skamex.com.pl
Zakres nr 12 – 103.032,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
026 Aero-Medika Sp.zo.o. ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
Email: biuro@aeromedika.pl
Zakres 90 - 34.020,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
023 Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. Wrocław Oddział Kraków
30-149 Kraków Ul. Balicka 117 Tel. 12/ 655 10 88
Email: krakow@cezal.com.pl

Zakres 132 - 19.116,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 6 dni roboczych
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
1. Ocena ofert:
ZAKRES 12 CENA Termin płatności Termin dostawy
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
44 SKAMEX 90,00 5,00 5,00
SKAMEX 81,00 0,25 0,25 81,50
48 MEDICA J. Chodecki
MEDICA J. Chodecki
ZAKRES 90
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
4 POLMIL 24,55 5,00 5,00
POLMIL 22,09 0,25 0,25 22,59
26 Aero-Medica 90,00 5,00 5,00
Aero-Medica 81,00 0,25 0,25 81,50
44 SKAMEX 35,22 5,00 5,00
SKAMEX 31,70 0,25 0,25 32,20
ZAKRES 132
nazwa Wykonawcy 90% 5% 5% 100%
23 CEZAL WROCŁAW 90,00 5,00 2,50
CEZAL WROCŁAW 81,00 0,25 0,13 81,38
44 SKAMEX 83,40 5,00 5,00
SKAMEX 75,06 0,25 0,25 75,56

2. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych została odrzucona oferta następującego Wykonawcy:

- J.Chodecki, A. Misztal Medica Sp.J. ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin w:
Zakresie nr 12 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Zamawiający wymagał - Kaniule pediatryczną (...) wykonaną z PTFE (...). Zaoferowane kaniule nie spełniają wymogów przedstawionych w SIWZ, gdyż są wykonane FEP innego rodzaju materiału.

3. Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 19.06..2016r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dzaił Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Ponadto zgodnie z art. 182 ust.1 i pkt. 1 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2(...)” .

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.

Otrzymują Adresat
A/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-06-10
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 169/2015r wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 10.06 2016r. podpisano umowę z Wykonawca:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
030 Covidien Polska Spz.o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa Zakres 99 - 5.529,60 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-06-20
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 169/2015r wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 20.06 2016r. podpisano umowę z Wykonawca:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
044

SKAMEX SP.zo.o. S.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
Email: dzp16@skamex.com.pl
Zakres nr 12 – 103.032,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
026 Aero-Medika Sp.zo.o. ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
Email: biuro@aeromedika.pl
Zakres 90 - 34.020,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 5 dni roboczych
023 Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. Wrocław Oddział Kraków
30-149 Kraków Ul. Balicka 117 Tel. 12/ 655 10 88
Email: krakow@cezal.com.pl

Zakres 132 - 19.116,00 PLN
Termin płatności: 60 dni
Termin dostawy: 6 dni roboczych