Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

167/15 system rejestracji czasu pracy pracownikó szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie

Tarnów: dostawa i wdrożenie u Zamawiającego Systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP): wejść, wyjść oraz wyjść służbowych pracowników Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 347094 - 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa i wdrożenie u Zamawiającego Systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP): wejść, wyjść oraz wyjść służbowych pracowników Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa i wdrożenie u Zamawiającego Systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP), który ma rejestrować wszystkie zdarzenia dotyczące wejść, wyjść oraz wyjść służbowych pracowników Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie i umożliwić docelowo (w drugim etapie) integrację z system kadrowym INFOMEDICA oraz integrację (w drugim etapie) z Active Directory (AD) oraz spełniać następujące wymagania.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.71.13.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

Licencja na użytkowanie aplikacji RCP, Licencja bezy danych (jeśli wymagana), do urządzeń (drukarka, rejestrator czasu pracy, czytnik USB- Deklaracja Zgodności b. szczegółowy opis oferowanego wyrobu (np. załączyć ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, zał. Nr 4. 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zał. Nr 5.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95
2 - Termin dostawy - 5
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana ceny tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena brutto.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Św.aŁukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.aŁukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-12-18 (0151218100927-siwz.doc)
Załącznik - 2015-12-18 (0151218100933-forl ogl nr 2 spr 167.doc)
Załącznik - 2015-12-18 (0151218100936-kodeks etyki.pdf)
Załącznik - 2015-12-18 (0151218100939-oswiadczenie 4,5 spr 167.doc)
Załącznik - 2015-12-18 (0151218100942-umowa nr 3 -spr 167.doc)
Załącznik - 2015-12-18 (0151218100945-zal nr 1-1a.doc)
Załącznik - 2016-01-08 (0160108111721-zal nr 1a-modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-12-30
Tarnów, dnia 29.12.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/167 /KK/ 5115 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – dostawa i uruchomienie elektronicznego systemu czasu pracy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 167/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.12.2015. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1
Czy istotne dla Zamawiającego są wymiary i waga urządzenia, jeśli zaproponowane przez Oferenta urządzenie nie będzie ich spełniało przy zachowaniu tej samej funkcjonalności ?
Odpowiedź:
Zamawiający rozumie, że pytanie dotyczące urządzenia dotyczy Rejestratora czasu pracy jednocześnie w takim rozumieniu Zamawiający nie określał wagi, natomiast podane wartości dotyczące wymiarów urządzenia wskazuje na jakie minimalne gabaryty powinno posiadać urządzenie tzn.: zamawiający dopuści urządzenia o wymiarach nie mniejszych niż podane przez zamawiającego.
Pytanie nr 2
Czy różnica w wielkości wyświetlacza np 4,3" lub 5" będzie akceptowalna dla Zamawiającego jeśli urządzenia będą spełniać opisane w SIWZ funkcjonalność?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza. Wielkość wyświetlacza podana przez zamawiającego jest wartością minimalną urządzenia posiadające wyświetlacze o wielkości podanej przez Zamawiającego lub większe będą jak najbardziej dopuszczone przez Zamawiającego.
Pytanie nr 3
Opis programu i jego krotka i ogólna lista funkcjonalności wskazuje na produkt będący dopiero rozwijany lub o faktycznie niewielkich możliwościach. Zatem wyspecyfikowany w SIWZ warunek, ze ma to byc baza SQL Serwer sugeruje , ze jest podstawowym warunkiem wymaganym do spełnienia prze aplikacje. Czy Zamawiający zaakceptuje produkt oparty o inna wiodąca na rynku bazę danych lecz program posiadający dużo większa funkcjonalność, sprawdzony na rynku od kilkunastu lat, stworzony w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie dostawcy?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza . Zamawiający podał, iż dopuszcza różne rozwiązania dotyczące baz danych podane nazwy własne mają jedynie wskazać skalowalność i wielkość samego projektu. Zamawiający nie narzuca rozwiązania w oparciu o konkretną bazę danych. Opisane wymagania funkcjonalności aplikacji są wymaganiami minimalnymi.
Pytanie nr 4
Czytniki maja obsługiwać wyspecyfikowane przez zamawiającego formaty kart, czy Zamawiający może wskazać który format wybiera? Zarówno oferowane przez nas czytniki jak i te wyspecyfikowane spełniają warunek Zamawiającego, jednak wymagają aby wskazano rodzaj karty przed dostawa. Czy zamawiający może wskazać przed przedstawieniem oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wskaże bezpośrednio rodzaju kart. Dobór kart zależy od wykonawcy w sposób taki aby system zapewniał bezawaryjne działanie.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-12-30

Sprostowanie:dodano: 2016-01-07
W związku z przygotowywaną modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 21.01.2016r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 21.01.2016r. o godz. 11.00. Składający ofertę Wykonawca pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy.
Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Odpowiedź:dodano: 2016-01-07

Sprostowanie:dodano: 2016-01-08
Tarnów,2016-01-07


Dot. Przetarg nieograniczony – dostawa i uruchomienie elektronicznego systemu czasu pracy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 167/2015r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 167/15

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zamawiający modyfikuje poniższe zapisy SIWZ w Załączniku nr 1A Zakres nr 1 Parametry techniczne – Zestawienie parametrów i warunków wymaganych, dodaje pkt. 6 o treści:

1 A. Zakres nr 1– Parametry techniczne – Zestawienie parametrów i warunków wymaganych – kolumna: Nazwa/opis parametru b. - dodano pkt. 6

6. Karty zbliżeniowe (szt. 2000)
Karta zbliżeniowa biała zgodna ze standardem wymaganym przez system oferowany przez wykonawcę. Możliwość wykonania zadruku na urządzeniu oferowanym w pkt. 2


Zmianie uległy terminy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział XI, Rozdział XII:

Zmodyfikowany załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego pod nazwą: zal 1A – modyfikacja

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się w/w zmodyfikowanym opisem.

...................................................................
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby, której Kierownik Zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Odpowiedź:dodano: 2016-01-08

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-01-22
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów


WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/KK/ 167/ 291 /16 Tarnów,2016-01-22


Dot. Przetarg nieograniczony – dostawa i uruchomienie elektronicznego systemu czasu pracy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 167/2015r.OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a informuje, iż unieważnia postępowanie na podstawie art. 94 ust.1 pkt. 4 - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Kwota brutto jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie to: 47.010,60 PLN

Otrzymują Adresat
A/a