Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

157/2015 - sukcesywna dostawa czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.


05/12/2015 S236 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Tarnów: Zestawy medyczne

2015/S 236-427770

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywna dostawa czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sukcesywna dostawa czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)
Informacje o opcjach
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: 1
1)
Krótki opis
Zakres 1 Prześcieradła i pościel jednorazowa, niesterylna.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Akcesoria jednorazowe, sterylne
1)
Krótki opis
Akcesoria jednorazowe, sterylne.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Prześcieradła celulozowe, jednorazowe, niesterylne
1)
Krótki opis
Prześcieradła celulozowe, jednorazowe, niesterylne.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: 4
1)
Krótki opis
Ubrania i bielizna jednorazowa, niesterylna.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: 5
1)
Krótki opis
Podkłady chłonne czepki, serwety, kocyki, niesterylny.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Maski chirurgiczne do zabiegów implantowania
1)
Krótki opis
Maski chirurgiczne do zabiegów implantowania.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Maski chirurgiczne do zabiegów operacyjnych
1)
Krótki opis
Maski chirurgiczne do zabiegów operacyjnych.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Maski proceduralne z gumkami
1)
Krótki opis
Maski proceduralne z gumkami.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Maski z filtrem
1)
Krótki opis
Maski z filtrem.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Fartuchy chirurgiczne sterylne, jednorazowe
1)
Krótki opis
Fartuchy chirurgiczne sterylne, jednorazowe.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Fartuchy do długich i mokrych zabiegów
1)
Krótki opis
Fartuchy do długich i mokrych zabiegów.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Fartuchy włóknikowe, niesterylne
1)
Krótki opis
Fartuchy włóknikowe, niesterylne.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Czepek typu beret
1)
Krótki opis
Czepek typu beret.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Czepek chirurgiczny typu furażerka
1)
Krótki opis
Czepek chirurgiczny typu furażerka.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Obłożenia dla neurochirurgii – jednorazowe, sterylne
1)
Krótki opis
Obłożenia dla neurochirurgii – jednorazowe, sterylne.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Obłożenia dla ortopedii – jednorazowe, sterylne
1)
Krótki opis
Obłożenia dla ortopedii – jednorazowe, sterylne.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Obłożenia dla urologii – jednorazowe, sterylne
1)
Krótki opis
Obłożenia dla urologii – jednorazowe, sterylne.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Obłożenia dla urologii endoskopowej – jednorazowe, sterylne
1)
Krótki opis
Obłożenia dla urologii endoskopowej – jednorazowe, sterylne.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Zestaw do długich zabiegów – sterylne
1)
Krótki opis
Zestaw do długich zabiegów – sterylne.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Obłożenia do cięć cesarskich – jednorazowe, sterylne
1)
Krótki opis
Obłożenia do cięć cesarskich – jednorazowe, sterylne.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Obłożenia dla otolaryngologii – jednorazowe, strylne
1)
Krótki opis
Obłożenia dla otolaryngologii – jednorazowe, strylne.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Obłożenia do rozruszników – jednorazowe, sterylne
1)
Krótki opis
Obłożenia do rozruszników – jednorazowe, sterylne.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Obłożenia uniwersalne dla dorosłych i dzieci – jednorazowe, sterylne
1)
Krótki opis
Obłożenia uniwersalne dla dorosłych i dzieci – jednorazowe, sterylne.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Obłożenia uniwersalne podstawowe – jednorazowe, sterylne
1)
Krótki opis
Obłożenia uniwersalne podstawowe – jednorazowe, sterylne.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Obłożenia do laparoskopii – jednorazowe sterylne
1)
Krótki opis
Obłożenia do laparoskopii – jednorazowe sterylne.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Obłożenia do tarczycy – jednorazowe, sterylne
1)
Krótki opis
Obłożenia do tarczycy – jednorazowe, sterylne.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Materiały wysokochłonne na blok operacyjny
1)
Krótki opis
Materiały wysokochłonne na blok operacyjny.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Obłożenia do operacji brzuszno–kroczowych – jednorazowe, sterylne
1)
Krótki opis
Obłożenia do operacji brzuszno–kroczowych – jednorazowe, sterylne.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: Zestawy sterylne jednorazowe
1)
Krótki opis
Zestawy sterylne jednorazowe.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: Szczoteczki do mycia
1)
Krótki opis
Szczoteczki do mycia.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: Akcesoria bezpieczne
1)
Krótki opis
Akcesoria bezpieczne.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: Osłonki foliowe – jednorazowe, sterylne
1)
Krótki opis
Osłonki foliowe – jednorazowe, sterylne.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: Osłona na ramię C – jednorazowa, sterylna
1)
Krótki opis
Osłona na ramię C – jednorazowa, sterylna.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: Spodenki do kolonoskopii, ochraniacze, osłonki
1)
Krótki opis
Spodenki do kolonoskopii, ochraniacze, osłonki.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: Pokrowiec na zwłoki
1)
Krótki opis
Pokrowiec na zwłoki.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: Pokrowce na słuchawki, jednorazowe, niesterylne
1)
Krótki opis
Pokrowce na słuchawki, jednorazowe, niesterylne.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37 Nazwa: Akcesoria do pielęgnacji pacjenta w OIT
1)
Krótki opis
Akcesoria do pielęgnacji pacjenta w OIT.
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141620, 39518200, 39518000, 33199000
3)
Wielkość lub zakres
4)
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 19 835 PLN lub na poszczególne zakresy:
Zakres Wadium
1. 3 458,
2. 1 820,
3. 415,
4. 302,
5. 670,
6. 82,
7. 80,
8. 67,
9. 91,
10. 1 620,
11. 288,
12. 324,
13. 148,
14. 188,
15. 1 044,
16. 658,
17. 76,
18. 713,
19 306,
20 302,
21 348,
22 528,
23 1 740,
24 700,
25 480,
26 200,
27 810,
28 70,
29 710,
30 23,
31 888,
32 61,
33 130,
34 331,
35 41,
36 28,
37 95.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)
Inne szczególne warunki
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10) Oświadczenie Wykonawcy:
— o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu i używania zaoferowanych produktów, zgodnie z wymaganiami prawnymi w szczególności określonymi w ustawie o Wyrobach medycznych z 20.5.2010 – ww. dokumenty Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na wezwanie Zamawiającego – o ile dotyczy;
— iż oferowane wyroby posiadają deklarację zgodności producenta z odpowiednimi normami, certyfikat CE – ww. dokumenty Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na wezwanie Zamawiającego – o ile dotyczy
11) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotki informacyjne, aktualne katalogi) przedstawiające oferowany produkt i jego parametry zgodnie z wymaganiami określonych w SIWZ.
12) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)
13) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Termin płatności. Waga 10
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
157/2015
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 18.1.2016 - 10:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30 PLN – przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 80 1020 2892 0000 5102 0572 2451.
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.1.2016 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 18.1.2016 - 10:30
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)
Informacje dodatkowe
Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy:
a) numeru katalogowego produktu,
b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
c) przedmiotowym (produkt zamienny),
d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie),
e) sposobu konfekcjonowania,
f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego,
g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, lub
h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub
i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub
j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub
k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
KIO
Warszawa
POLSKA
VI.4.2)
Składanie odwołań
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.12.2015
O TED | Pomoc | Mapa witryny | Kontakt | Ważna informacja prawna

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-12-05 (0151205095427-siwz.doc)
Załącznik - 2015-12-05 (0151205100113-opis przedmiotu zamowienia.ods)
Załącznik - 2016-01-13 (0160113141318-pytania z dnia 23.12.2015.pdf)
Załącznik - 2016-03-16 (0160316124304-odwolanie.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-12-17
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16.12.2015r
Nasz znak: SWLOG-271/157/MJ/ 4974 /2015

Dotyczy: sukcesywnej dostawy czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 157/2015

W odpowiedzi na pytania z dnia 08.12.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie 1:
Zakres 12, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze L, polipropylen + folia o gramaturze 30 g/m2 ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiającemu zależy na fartuchu nie podfoliowanym.

Zakres 12, poz. 2
1. Czy Zamawiający określając fartuch ochronny wzmocniony miał na myśli fartuch podfoliowany?
Odpowiedź: Nie, Zamawiającemu zależy na fartuchu nie podfoliowanym.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze L oraz XL ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisał STANISŁAW ŁATA DYREKTOR DS. LECZNICTWA
Odpowiedź:dodano: 2015-12-17

Pytanie:dodano: 2015-12-18


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 17.12.2015r

Nasz znak: SWLOG-271/157/MJ/ 4997 /2015

Dotyczy: sukcesywnej dostawy czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 157/2015

W odpowiedzi na pytania z dnia 09.12.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:
zakres 1 Prześcieradła i pościel jednorazowa, niesterylna :
jaki kolor mają mieć prześcieradła niesterylne lp. 1,2,3 , oraz pościel
jednorazowa lp. 4. ?
Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje konkretnego koloru, natomiast preferuje jasne o opisanej w SIWZ gramaturze

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


PODPISAŁA Anna Czech Dyrektor Szpitala
Odpowiedź:dodano: 2015-12-18

Pytanie:dodano: 2015-12-22


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 21.12.2015r
Nasz znak: SWLOG-271/157/MJ/ 5020 /2015

Dotyczy: sukcesywnej dostawy czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 157/2015

W odpowiedzi na pytania z dnia 09.12.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający wydzieli z Zakresu 37 - AKCESORIA DO PIELĘGNACJI PACJENTA W OIT pozycję 6, tj. Nieprzemakalny podkład wielokrotnego użytku do osobnego zakresu?
Wydzielenie asortymentu wielokrotnego użytku umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie Wykonawców.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści temperaturę prania podkładów wielokrotnego użytku 60°C?
Wysoka temperatura prania wyrobów negatywnie wpływa na ich właściwości.

Ad 1 i ad 2: Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ wymieniony asortyment tworzy grupę jednorodnych produktów jak również w Oddziale Intensywnej Terapii zalecone jest pranie bielizny pościelowej w znacznie wyższej temperaturze, ze względu na wydzieliny i ich toksyczność.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpis Zdzisław Wolak Dyrektor Ds. Pielęgniarstwa
Odpowiedź:dodano: 2015-12-22

Pytanie:dodano: 2016-01-08


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 05-01-2016r
Nasz znak: SWLOG-271/157/MJ/ 63 /2016

Dotyczy: sukcesywnej dostawy czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 157/2015

W odpowiedzi na pytania z dnia 21.12.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:

Zakres 13 poz.2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie czepka pielęgniarskiego typu beret o gramaturze min.15 g/m2, posiadającego wysokie walory użytkowe. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postepowania, a więc pozwoli Zamawiającemu wybrać najkorzystniejszą cenowo ofertę. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Zakres 18, poz.1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu urologicznego o chłonności warstwy zewnętrznie min. 300 % przy jednoczesnej wysokim poziomie odporności na przenikanie płynów min. 200 cm H₂O , posiadającego dwa ręczniczki chłonne. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Zakres 18, poz.1
Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy zakresie 18 wydzieli pozycję nr 1 osobnego zakresu np.18 A? Przychylenie się Zamawiającego do naszego wniosku zwiększy konkurencyjność przez co Zamawiający otrzyma towar zdecydowanie tańszy o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikował.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zakres 19 ,poz.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw:
Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony -wykonany z chłonnego trzywarstwowego laminatu włókniny polipropylenowej, folii polietylenowej oraz wiskozy o minimalnej gramaturze 77g/m² wzmocnionego wiskozową włókniną Spunlace o gramaturze min. 70g/m² i chłonności min. 600% . Chłonność warstwy wierzchniej laminatu – 1170%. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym ≥ 177 kPa, odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym ≥ 220 kPa.
Odporność na przesiąkanie płynów ≥ 139 cm H20.
Skład :
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm wzmocniona włókniną polipropylenową
- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm wzmocniona na powierzchni 50x75cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175x200cm wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm wzmocnione na powierzchni min. 45x60cm
- taśma samoprzylepna 9x50cm
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 150x190cm. Serwety posiadają lepiące brzegi , które zapewniają stabilność i szczelność obłożenia. Serwety bez zawartości celulozy. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami PN EN 13795 : 2011.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres 19, poz.2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania:
Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony, dwuwarstwowy wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze łaty chłonnej min. 70g/m². Łącznie gramatura w obszarze wzmocnionym 132 g/m².
Skład :
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 górna samoprzylepna serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 175x200cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o min. wym. 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm
- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30x40cm
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.
Pozostałe parametry wymagane zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres 20, poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do cesarskiego cięcia z taśma samoprzylepną o wymiarach minimalnie różniących się od wymaganych przez Zamawiającego-9cmx50cm, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

Zakres 25 , poz.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania użytkowany obecnie w Państwa placówce:
Jałowy zestaw do laparoskopii pozycja litotomijna z nogawicami - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m. Odporność materiału na przeniknie cieczy – min. 200 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym ≥ 170 kPa, odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym ≥ 180 kPa. Absorpcja w obszarze wzmocnień min. 600 %.
Skład :
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm,
- 1 serweta o min. wymiarach 250/260x300cm z przylepnym oknem 28x30x24cm, ze zintegrowanymi nogawicami i dwiema przezroczystymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką
Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu „folia-papier”, posiadające dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami PN EN 13795 : 2011.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pytania dot. projektu umowy:

1. Prosimy o modyfikację zapisu § 2 ust. 4 lit. a projektu umowy poprzez zastąpienie go następującą treścią: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.
2. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez w wydłużenie w § 3 ust. 3 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

3. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,5% w § 4 ust. 1 oraz § 4 ust. 7. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zo-stać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiające-go nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na za-sadach ogólnych.
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała Anna Czech |Dyrektor Szpitala



Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 05-01-2016r
Nasz znak: SWLOG-271/157/MJ/ 63 /2016

Dotyczy: sukcesywnej dostawy czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 157/2015

W odpowiedzi na pytania z dnia 23.12.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakres nr 2.
Pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet steryl-nych o poniższym składzie:
-1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
-1 samoprzylepna serweta operacyjna z otworem (10 x 10 cm) 200 x 240 cm
Pozostałe parametry spełnione.
Pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet steryl-nych o poniższym składzie:
-1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 160 cm
-1 samoprzylepnym serweta operacyjna z otworem (ø10 cm) 170 x 250 cm
-1 ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Zakres nr 7.
Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek chirurgicznych trójwarstwowych o poziomie filtracji >=98% i ciśnieniu różnicowym (opór dla powietrza) < 29,4 Pa.
Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Zakres nr 10.
Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicz-nych wykonanych z włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 40g/m2. Obszary wzmocnień wykonane z włókniny o gramaturze 38g/m2, pozostałe parametry spełnione.
Odpowiedź: Prawdopodobnie w pytaniu wystąpił błąd dotyczący gramatury w obszarze wzmocnionym.

Zakres nr 13.
Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepków pielęgniarskich typu beret z gumką jednorazowego użytku wykonanych z włókniny polipropylenowej o grama-turze 14g/m2.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Zakres nr 14.
Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepków typu furażerka wykonanych w całości z przewiewnej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2. Czepek wią-zany z tyłu na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała Anna Czech |Dyrektor Szpitala



Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 05-01-2016r
Nasz znak: SWLOG-271/157/MJ/ 63 /2016

Dotyczy: sukcesywnej dostawy czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 157/2015

W odpowiedzi na pytania z dnia 28.12.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:
Zakres 5 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu chłonnego w rozmiarze 61x45 cm spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.
Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Zakres 10 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych ze wzmocnieniami o gramaturze 41g/m2 i odpornością na penetracje płynów w obszarze wzmocnień min. 86 cmH2O w rozmiarach L, XL, XLL spełniających pozostałe wymogi SIWZ
lub fartuchów wykonanych z włókniny SMMS ze wzmocnieniami z folii PE o gramaturze 51 g/m2 i odpornością na penetrację płynów w obszarze wzmocnień 119 cm H2O w rozmiarach L, XL, XLL pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Nie

Zakres 10 poz.2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów wykonanych w włókniny SMMS w rozmiarach S/M, L, XL, XLL, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Nie

Zakres 10 poz. 1-2
Czy poprzez stwierdzenie „rzep o długim zakresie regulacji” Zamawiający rozumie rzep o długości min.15 cm?
Odpowiedź: Długość rzepu ma zapewniać stabilność zapięcia przy różnych obwodach szyii.

Zakres 11 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych o gramaturze 81g/m2 spełniających pozostałe wymogi SIWZ.
Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Zakres 11 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w rozmiarach S/M, L, XL, XLL spełniających pozostałe wymogi SIWZ.
Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Zakres 19 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy Sterylnego zestaw uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych. Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego trójwarstwowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 66 g/m2, o wytrzymałości na rozrywanie na sucho/mokro min. 200kPa, laminat ten ma bardzo wysoką odporność na penetrację płynów, tj. 200cmH2O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH2O), a jego absorpcja wynosi 400% (norma EN13795 nie narzuca poziomu absorpcji), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia, dodatkowo serwety są miękkie a dzięki trzeciej chłonnej spodniej warstwie polipropylenowej zapewniają większy komfort dopasowania i ułożenia serwet na pacjencie. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2,3. Skład zestawu:
-1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu), niebieska wykonana z folii PE ze wzmocnieniem chłonnym z polipropylenu o szerokości 74cm, o gramaturze min.76g/m2. Chłonność 580%.
-1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm niebieska, wykonana z folii PE ze wzmocnieniem chłonnym z polipropylenu w rozmiarze 55x88cm, o gramaturze min.95g/m2. Chłonność 580%. Serweta składana rewersowo
-2 x serweta 75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
-1 x serweta 196x 200 cm, przylepna
-1 x serweta 160x260 cm, przylepna
-1 x taśma typu rzep 2,5 cm x 13cm
-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm
Odpowiedź: Nie

Zakres 19 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego ze wzmocnieniem, Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2 w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze materiału min.115g/m2. Oporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 252 kPa. Oporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 341 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH2O). Skład zestawu:
-1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190cm (owinięcie zestawu)
-1 x serweta na stolik Mayo 80x142cm,
-2 x serweta 75x93cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 37x58 cm
-1 x serweta 175x183cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x64cm, zintegrowany 1 organizator przewodów.
-1 x serweta 152x250cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x65 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów.
-4 x ręcznik chłonny 34x36 cm
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres 20
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
-1 x serweta na stolik Mayo 80x142cm
-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm wykonany z materiału bawełnopodobnego typu Spunlace
-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem brzusznym 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰, z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie .
Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Zakres 20
Czy w związku z rutynowym odkładaniem narzędzi na nogi pacjentki serweta do cięcia cesarskiego powinna posiadać poza wzmocnieniem wokół otworu dodatkowe wzmocnienie (na części serwety okrywającej kończyny pacjentki) ?
Odpowiedź: Nie wymagamy, ale dopuszczamy

Zakres 24
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirur-gicznych wykonanego z materiału złożonego z Polipropylenu Spunbound i folii polietylenowej o gramaturze 58 g/m2 i zdolność absorpcji >250% (norma EN13795 nie narzuca poziomu ab-sorpcji)
Skład zestawu:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepne na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna
- 1 x serwetę górna 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x pudełko do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy, magnetyczny, 20 miejsc (pakowane oddzielnie)
Odpowiedź: Nie


Zakres 25
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety wykonanej z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43 g/m2 w strefie krytycznej ze wzmocnieniem z laminatu o łącznej gramaturze min. 110 g/m2, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała Anna Czech |Dyrektor Szpitala


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 05-01-2016r
Nasz znak: SWLOG-271/157/MJ/ 63 /2015

Dotyczy: sukcesywnej dostawy czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 157/2015

W odpowiedzi na pytania z dnia 17.12.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:

Zakres 18
1. Pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do zabiegów urologicznych TUR w następującym składzie:
1.Serweta główna w rozmiarze 225/260 x 210 cm z otworem w okolicy odbytu 5 cm i otworem nadłonowym 8 cm oraz z osłoną na palec do badania per rectum
2. Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm
3. Uchwyt typu rzep do mocowania przewodów
4.Ręczniki chłonne - 2 szt.
Pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Pozycja 2 - Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do cystoskopii w następującym składzie:
1. Serweta z otworem 9 x 15 cm w rozmiarze 175 x 90 cm
2. Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm
3. Osłony na kończyny w rozmiarze 75 x 120 cm – 2 szt.
Pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Pozycja 3 - Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fartucha urologicznego w rozmiarze uniwersalnym 150 cm co odpowiada L/XL?
Pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Odpowiedź: Długość fartucha musi być zgodna z jego przeznaczeniem.

4. Zakres 25 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do laparoskopii ze wzmocnieniem w następującym składzie:
1. Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm
2. Serweta na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm
3. Ręczniki chłonne- 4 szt.
4. Serweta do laparoskopii w rozmiarze 260 x 310 cm z otworem brzusznym 28 x 32 cm i
wzmocnieniem chłonnym wokół otworu 50 x 60 cm ze zinegrowanymi nogawicami , z 4
zinegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów zapewniających niezawodne,
pewne mocowanie.
Serweta wykonana jest z laminatu 2-warstwowego ( polipropylen/polietylen) o gramaturze
57,5 g/m2 a w strefie krytycznej posiada dodatkową warstwę chłonną o gramaturze 112,5
g/m2 . Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień > 125 cm H2O ( norma ≥ 100
cm H2O), odporność na rozerwanie na sucho/mokro 250/270 kPa , zdolność absorbcji 405
ml/m2.
Zestaw pakowany w opakowanie papier/folia.
Pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

5. Zakres 28: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do laparoskopii ze wzmocnieniem w następującym składzie:
1. Serweta operacyjna zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i osłonami na kończyny w rozmiarze 310 x 260 cm z otworem brzusznym 28 x 32 cm otoczonym taśmą lepną i łata chłonną oraz z otworem w okolicy krocza 10 x 15 cm zabezpieczonym klapką
2.Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm
3.Serweta na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm
4.Ręczniki chłonne- 4 szt.
Pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.




Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała Anna Czech |Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 05-01-2016r
Nasz znak: SWLOG-271/157/MJ/ 63 /2016
Dotyczy: sukcesywnej dostawy czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 157/2015

W odpowiedzi na pytania z dnia 21.12.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:

Do SIWZ/do umowy
Zamawiający w rozdziale III SIWZ pisze o realizacji Zamówień w terminie max. 4 dni roboczych, natomiast w § 1ust. 4 umowy mowa jest o 5 dniach roboczych. Który termin przyjąć jako właściwy?
Odpowiedź: Termin dostaw wynosi 5 dni roboczych, na cito do 48 godzin.

Zakres 4
Poz. 1
Czy Zamawiający dopuści ubranie z włókniny SMMS o gramaturze min. 45g/m2?
Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Poz. 2
Czy Zamawiający dopuści ubranie z włókniny SMMS o gramaturze min. 30g/m2, z min. 1 kiesze-nią, spodnie z trokiem, rozmiary S-XXL.
Odpowiedź: Tak dopuszczamy

Poz. 3 i 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tych pozycji z Zakresu 4 i utworzy z nich od-dzielny zakres? Umożliwi to złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Zakres 10
Poz. 1 i 2
Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMS ?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Zakres 20
Poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie :
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
1 serweta dla noworodka 60 x 80 cm
4 ręczniki do rak
1 serweta główna 160x300 z otworem wypełnionym folią chirurgiczną , zintegro-wany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów , 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka
3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Zakres 24
Poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 200cm
1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
1 serweta samoprzylepna 180 x 180cm
1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm
2 serwety samoprzylepne 75 x 100cm
2 włókninowe OP taśmy 10 x 50
4 ręczniki 40 x 40
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Zakres 25
Poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii o składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm;
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm,
1 uchwyt typu Velcro 2 cm x 30 cm
2 ręczniki do rąk 40 x 40 cm
1 osłona na przewód do kamery 14 x 250 cm
1 serweta główna 180 cm x 320 cm z samoprzylepnym trapezoidalnym otworem brzusznym (20 cm x 30 cm x 20cm )
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Zakres 27
Poz. 1
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wyko-nane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa.Warstwa spodnia pełnobarierowa, wykonana z folii polietylenowej. Wymiar całkowi-ty 230 X 101cm (tolerancja +/- 2 cm). Rdzeń chłonny 49 x 197cm (tolerancja +/- 1 cm).
W przypadku wyrażenia zgody na zaoferowanie powyższego produktu, p[rosimy Zamawiające-go o wydzielenie tej pozycji i utworzenie z niej oddzielnego zakresu.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Zakres 33
Poz. 1
Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C o wymiarze 156x265cm z taśmami samoprzylep-nymi do mocowania?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.



Zakres 34
Poz. 4
Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylną o wymiarze 14cm x 250cm?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała Anna Czech |Dyrektor Szpitala


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 05-01-2016r.
Nasz znak: SWLOG-271/157/MJ/ 63 /2016

Dotyczy: sukcesywnej dostawy czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 157/2015

W odpowiedzi na pytania z dnia 17.12.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy Zakresu nr 2 poz. 22
Czy Zamawiający w zakresie nr 1 poz. 22 dopuści i wydzieli nieprzemakalne pokrowce na podłokietniki 31x74/75 cm, wyposażoną w taśmę zakończoną rzepem umożliwiającym regulację mocowania na podłokietniku. Wydzielenie pozycji pozwoli na uzyskanie konkurencyjnej ceny .

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2
Dotyczy Zakresu nr 5 poz. 1
Czy Zamawiający w zakresie nr 5 poz. 1 dopuści i wydzieli jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/- 2 cm) x 152 cm (+/- 2 cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Produkt spełniający normę 13795.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3
Dotyczy Zakresu nr 5 poz. 2
Czy Zamawiający w zakresie nr 5 poz. 1 dopuści i wydzieli jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/- 2 cm) x 75 cm (+/- 2 cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Produkt spełniający normę 13795.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4
Dotyczy Zakresu nr 32 poz. 3
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje sterylnej, bezlateksowej, jednorazowej osłony na sondę do USG. Wymiary 14 cm na 244cm, w komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20g
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5
Dotyczy Zakresu nr 33 poz. 1
Czy Zamawiający w zakresie 33 poz. 1 oczekuje jednorazowa sterylna osłona na ramie C. Wymiary 230 na 104cm. Produkt posiadający rozcięcie ułatwiające zakładanie o długości 137cm. Wydzielenie pozycji pozwoli na uzyskanie konkurencyjnej ceny.
Odpowiedź: W zakresie rozmiaru dopuszczamy. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Pytanie nr 6
Dotyczy Zakresu nr 34 poz. 4
Czy Zamawiający w zakresie 34 poz. 4 dopuści i wydzieli sterylną osłonę na przewody o rozmiarze 13x 235 cm. Wydzielenie pozycji pozwoli na uzyskanie konkurencyjnej ceny.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.




Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała Anna Czech |Dyrektor Szpitala



Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 05-01-2016r
Nasz znak: SWLOG-271/157/MJ/ 63 /2016

Dotyczy: sukcesywnej dostawy czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 157/2015

W odpowiedzi na pytania z dnia 18.12.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 – dotyczy zakresu nr 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o odporności na penetrację płynów 100cm H2O?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 2 – dotyczy zakresu nr 28
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia w składzie:

• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
• 2 ręczniki do rąk
• 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
• 1 serweta brzuszno-kroczowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany)
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

W odpowiedzi na pytania z dnia 22.12.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 – dotyczy zakresu nr 19 poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SIWZ, z serwetą 180x180cm, w której łata chłonna jest większa i wynosi 15x60cm ?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała Anna Czech |Dyrektor Szpitala



Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 05-01-2016r
Nasz znak: SWLOG-271/157/MJ/ 63 /2015

Dotyczy: sukcesywnej dostawy czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 157/2015

W odpowiedzi na pytania z dnia 23.12.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:
Zakres 1 poz. 1-2
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od składania pojedynczego.
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 1 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?
Odpowiedź: Tak dopuszczamy pod warunkiem zachowania nieprzeźroczystości materiału.

Zakres 6 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od Wyraźne oznakowania zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym.
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 8 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli maska proceduralna.
Odpowiedź: Maski używane do wszystkich procedur oprócz zabiegów operacyjnych.

Zakres 8 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koloru zielonego.
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 8 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu typu II.
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 10 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha z włókniny SMS o gramaturze 35G/M2 ze wzmocnieniem o gramaturze 38g/m2.
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 10 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha z włókniny SMS.
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 10 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o odporności na penetrację płynów 125cm H2O.
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 12 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha włókniny polipropylenowej foliowanej na całej powierzchni o gramaturze 30 g/m² .
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 13 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o gramaturze 18g/m2?
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 14 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka:
• głębokiego typu „furażerka” z trokami
• Wykonanego z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m²
• Zapewnia doskonałą oddychalność i komfort użytkowania
• Po wywinięciu część przednia utworzy dodatkową warstwę stanowiącą za-bezpieczenie przed potem
• Kolor: zielony, niebieski
• Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający pojedyncze wyjmowanie
• Niejałowy
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 19 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następującym składzie i parametrach:
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłon-ność 350%.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,
z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzy-stanie jako worka na odpady medyczne.
Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.
Chłonność serwety 350%.
1 x Serweta o wym. 170 cm x 180 cm Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m². W polu kryrtycznym łata chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 50 cm x 80 cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenika-nie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizer na 4 przewody.
1 x Serweta o wym. 170 cm x 240 cm
Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m². W polu kryrtycznym łata chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 30 cm x 80 cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenika-nie cieczy 496 cm H₂0, wytrzymałaość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizer na 4 przewody.
2 x Serweta o wym. 70 cm x 90 cm
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłon-ność 350%.
Serweta z przylepcem.
1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm
4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm
Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 19 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następującym składzie i parametrach:
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwe-ty.
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m². Serweta składana teleskopowo,
z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.
Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140cm x 60cm.
Chłonność serwety 350%.
1 x Serweta o wym. 150 cm x 180 cm
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.
Serweta z przylepcem. 1 x Serweta o wym. 150 cm x 240 cm
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.
Serweta z przylepcem.
2 x Serweta o wym. 75 cm x 90 cm
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłonność 350%.
Serweta z przylepcem.
2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm
Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²
1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 20 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następującym składzie i parametrach:
1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ². Chłon-ność 350%.
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,
z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzy-stanie jako worka na odpady medyczne.
Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.
Chłonność serwety 350%.
1x serweta o wym. 200 x 320cm Serweta z włókniny typu SMS, gramatura 51g/2, otwór o wym. 25 x 30cm , z torbą na płyny o wym. 75x85cm, wysokość ścianki torby 20 cm., usztywnienie do formowa-nia torby w górnej części każdej ścianki, z 2 portami do odsysania treści umieszczo-nymi po obu stronach dolnej części worka,budowa końcówek portów umożliwia do-pasowanie do nich drenów o różnej średnicy.
1x serweta chłonna dla noworodka o wym. 75 cm x 80 cm
Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 75g/m²
1x taśma przylepna o wym. 10 x 50cm
4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm
Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 27 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu wysokochłonnego o warstwie chłonnej o długości min 200cm.
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 27 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty na podłogę o rozmiarze 102cm x 117cm.
Odpowiedź: Tak dopuszczamy pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Zakres 27 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty przylegającej do podłogi umożliwiając przejazd np. wózków ze sprzętem lub łóżek bez ryzyka zwijania się maty lub jej rozdarcia.
Odpowiedź: Tak dopuszczamy pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Zakres 27 poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podłokietnika o rozmiarze 75cm x 35cm.
Odpowiedź: Tak dopuszczamy pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Zakres 29 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie korcanga plastikowego o długości 23cm.
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.
Zakres 29 poz. 1-2
Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfiko-wanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podsta-wie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:
- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produk-tów Biobójczych,
- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycz-nych.
Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowa-dzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestawy zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych
Zakres 30 poz. 1-2
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu wyrobu medycznego, ponieważ sterylne szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk personelu medycznego nie spełniają definicji wyrobu medycznego i jako takie nie mogą zostać uznane za wyrób medyczny w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych (art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych – Dz. U. nr 107 poz. 679 ze zm.) oraz stanowiska Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, stawka VAT zao-ferowanych szczoteczek powinna wynosić 23%. Stosowanie obniżonej stawki VAT dla ww. wyrobu medycznego jest niezgodne z ustawą o podatku od towarów i usług (poz. 105 załącz-nika 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu wyrobu medycznego w zakresie 30 poz.1-2.

Zakres 31 poz. 4
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od przylepców.
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 34 poz. 1
Prosimy Zamawiający wyrazi zgodę na spodenki w rozmiarze uniwersalnym.
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 34 poz. 3
Prosimy Zamawiający o odstąpienie od wymogu antypoślizgowej warstwy na butach folio-wych.
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała Anna Czech |Dyrektor Szpitala


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 05-01-2016r
Nasz znak: SWLOG-271/157/MJ/ 63 /2016

Dotyczy: sukcesywnej dostawy czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 157/2015

W odpowiedzi na pytania z dnia 22.12.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:
1. zakres 1 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o gramaturze 43 g/m2?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

2. zakres 1 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 150x180cm?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

3. zakres 1 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pościeli z poszwą w rozmiarze 150x200cm i poszewką w rozm. 75x90 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Poszewka – tak, poszwa – nie.

4. zakres 2 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety z otworem przylep-nym 8x6cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy poz. 1.

5. zakres 2 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 90x150 cm?
Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

6. zakres 2 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 190x150 cm?
Odpowiedź: Tak. Dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ

7. zakres 2 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 190x150 cm?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

8. zakres 2 poz. 7, 8, 14, 20, 23: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozy-cji i utworzenie odrębnego zakresu? Wyłączenie w/w pozycji dałoby możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

9. zakres 2 poz. 10: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 100x150 cm?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

10. zakres 2 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 150x240cm z otworem U 63x7cm?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

11. zakres 2 poz. 12: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 150x240cm z otworem U 63x7cm?
Odpowiedź: Tak. Dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ

12. zakres 2 poz. 13: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie taśmy w rozmiarze 9x50cm?
Odpowiedź: Tak. Dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ

13. zakres 2 poz. 16: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety z otworem przylep-nym 8cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Tak. Dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ

14. zakres 2 poz. 17: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 90x150 cm z otwo-rem przylepnym 8cm?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

15. zakres 2 poz. 19: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 90x150 cm z otwo-rem przylepnym 8cm?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

16. zakres 2 poz. 22: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podłokietnika w rozmiarze 40x60 cm pakowanego a 1 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

17. zakres 4 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrania operacyjnego z włók-niny o gramaturze 45g/m2? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Tak. Dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ

18. zakres 4 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrania operacyjnego z włók-niny o gramaturze 45g/m2, 3 kieszeniami i spodniami z trokiem?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

19. zakres 4 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie majtek jednorazowych wyko-nanych z włókniny o gramaturze 35g/m2 z gumką w pasie i luźnymi nogawkami w roz-miarze uniwersalnym?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

20. zakres 4 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszule dla pacjenta z włókni-ny o gramaturze 35g/m2 rozciętą z tyłu, wkładaną od przodu o długości 110 cm (+/- 2 cm) i szerokości 140 cm (+/- 2 cm)?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

21. zakres 6 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maseczki wykonanej w całości z włókniny i filtracji 98,8%?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

22. zakres 7 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maseczki o filtracji 98,8%?
Odpowiedź: Tak. Dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ

23. zakres 10 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha chirurgicznego wy-konanego z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniami z włókniny o grama-turze 40g/m2, o odporności na penetracje płynów w części niekrytycznej 203,3 H2O oraz w części mniej krytycznej 32 H20?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

24. zakres 10 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha chirurgicznego wy-konanego z włókniny SMS?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

25. zakres 11 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha chirurgicznego wy-konanego z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniami z włókniny o grama-turze 40g/m2, o odporności na penetracje płynów w części niekrytycznej 203,3 H2O oraz w części mniej krytycznej 32 H20? Obecny opis daje możliwość złożenia oferty tylko jednej firmie.
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

26. zakres 11 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha chirurgicznego wy-konanego z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze 68g/m2 ze wzmocnieniami z włókniny poliestrowo-celulozowej, o odporności na penetracje płynów zgodniej z normą 25,2 H20?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

27. zakres 12 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha wykonanego z włók-niny SMS o gramaturze 35g/m2?
Odpowiedź: Tak. Dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

28. zakres 13 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepka wykonanego z włók-niny o gramaturze 17g/m2?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

29. zakres 16 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu operacyjnego do zabiegów endoprotezy stawu biodrowego o składzie:
skład ilość rozmiar
serweta z przylepcem z włókniny dwuwar-stwowej o gramaturze 56g/m2 na całej po-wierzchni i nieprzemakalności 250 H2O, chłonności 570% 1 260x240 WYCIĘC. U 100x20
serweta z przylepcem o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni i nieprzemakalności 250 H2O, chłonności 570% 1 240x150
pokrowiec na nogę 1 120x37
kieszeń na płyny z kształtką 1 40x30
taśma medyczna 6 50x9
serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80
serwetki do rąk 2 40x20

Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

30. zakres 16 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu operacyjnego do zabiegów endoprotezy stawu biodrowego II o składzie:
skład ilość rozmiar
serweta z przylepcem z włókniny dwuwar-stwowej o gramaturze 56g/m2 na całej po-wierzchni 1 240x150
Serweta, chłonności 570% 1 260x240 WYCIĘC. U 100x20
pokrowiec na nogę 1 120x37
kieszeń na płyny 1 40x30
taśma medyczna 6 50x9
serwetki do rąk 2 40x20
i osobno wycenionej serwecie Mayo?

Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

31. zakres 16 poz. 2: W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 30 zwracamy się z prośbą o wyłączenie w/w pozycji i utworzenie odrębnego zakresu? Wyłączenie w/w pozy-cji dałoby możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

32. zakres 16 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu artroskopii stawu kolanowego o składzie:
skład ilość rozmiar
serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni i nieprzemakalności 250 H2O, chłonności 570% 1 320x240 OKRĄG 6
pokrowiec na nogę 1 75x37
taśma medyczna 2 50x9
serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80
serwetki do rąk 2 40x20
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

33. zakres 16 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu artroskopii stawu kolanowego o składzie:
skład ilość rozmiar
serweta z wycięciem U i przylepcem z włókni-ny trójwarstwowej o gramaturze 73 g/m2 na całej powierzchni i nieprzemakalności 191 H2O 1 240x200 WYCIĘC. U 60x7
serweta z przylepcem 1 240x150
pokrowiec na kończynę górną pacjenta 1 75x37
serweta pod kończynę górną pacjenta 1 180x150
taśma medyczna 2 50x9
serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80
serwetki do rąk 4 40x20

Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

34. zakres 17 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zabiegów urolo-gicznych o składzie:
skład ilość rozmiar
serweta z przylepcem i kieszenią na płyny z kształtką o gramaturze 73 g/m2 na całej powierzchni 1 300x180 PROST. 22x15
serweta na stół instrum. 1 190x150

Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

35. zakres 18 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zabiegów urolo-gicznych o składzie:
skład ilość rozmiar
serweta z otworem elastycznym, ochraniaczem na palec i workiem na płyny z sitem i zawo-rem do zamocowania drenu i zintegrowanymi nogawicami z włókniny dwuwarstwowej o gra-maturze 56g/m2 na całej powierzchni i chłonno-ści 570% 1 215x180 OKRĄG 5; 4
serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80
serwetki do rąk 2 40x20
taśma medyczna 1 50x9
Odpowiedź: Tak. Dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ

36. zakres 18 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do cystoskopii o składzie:
skład ilość rozmiar
serweta z otworem i przylepcem z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni i chłonności 570% 1 180x75 ROMB 20x10 WYCIĘC. PÓŁOKRĄ. 10
serweta
przeznaczona pod pośladki 1 90x75
pokrowiec na nogę 2 120x75
serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80
serwetki do rąk 2 40x20

Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

37. zakres 18 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha wykonanego z włók-niny SMS o gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniami z włókniny o gramaturze 40g/m2?
Odpowiedź: Tak. Dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ

38. zakres 19 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego o składzie:
skład ilość rozmiar
serweta z przylepcem z włókniny dwuwarstwo-wej o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni i i nieprzemakalności 250 H2O, wypychaniu na morko i na sucho 150 kPa na całej powierzchni serwety 1 240x150
serweta z przylepcem z włókniny dwuwarstwo-wej o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni i i nieprzemakalności 250 H2O, wypychaniu na morko i na sucho 150 kPa na całej powierzchni serwety 1 180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni i i nieprzemakal-ności 250 H2O, wypychaniu na morko i na sucho 150 kPa na całej powierzchni serwety 2 90x75
taśma medyczna 1 50x9
serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80
serwetki do rąk 2 40x20


Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

39. zakres 19 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego o składzie:
serweta z przylepcem z włókniny trójwarstwo-wej o gramaturze 73 g/m2 na całej powierzchni i nieprzemakalności 191 H2O, wypychaniu na morko 100 kPa i na sucho 108 kPa na całej powierzchni serwety 1 240x150
serweta z przylepcem z włókniny trójwarstwo-wej o gramaturze 73 g/m2 na całej powierzchni i nieprzemakalności 191 H2O, wypychaniu na morko 100 kPa i na sucho 108 kPa na całej powierzchni serwety 1 180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku z włókniny trójwarstwowej o gramaturze 73 g/m2 na całej powierzchni i nieprzemakal-ności 191 H2O, wypychaniu na morko 100 kPa i na sucho 108 kPa na całej powierzchni ser-wety 2 90x75
taśma medyczna 1 50x9
serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80
serwetki do rąk 4 40x20

Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

40. zakres 19 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do cystoskopii o składzie:
skład ilość rozmiar
serweta z przylepcem z włókniny dwuwarstwo-wej o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni i i nieprzemakalności 250 H2O, wypychaniu na morko i na sucho 150 kPa na całej powierzchni serwety 1 240x150
serweta z przylepcem z włókniny dwuwarstwo-wej o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni i i nieprzemakalności 250 H2O, wypychaniu na morko i na sucho 150 kPa na całej powierzchni serwety 1 180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni i i nieprzemakal-ności 250 H2O, wypychaniu na morko i na sucho 150 kPa na całej powierzchni serwety 2 90x75
taśma medyczna 1 50x9
serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80
serwetki do rąk 2 40x20

Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

41. zakres 22 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu operacyjny do roz-ruszników o składzie:
serweta z otworem, warstwą chłonną i folią chir. z włókniny trójwarstwowej o gramaturze 73 g/m2 na całej powierzchni i nieprzemakalności 191 H2O, wypychaniu na morko 100 kPa i na sucho 108 kPa na całej powierzchni serwety 1 265x200 OKRĄG 12
serweta z przylepcem z włókniny trójwar-stwowej o gramaturze 73 g/m2 na całej powierzchni i nieprzemakalności 191 H2O, wypychaniu na morko 100 kPa i na sucho 108 kPa na całej powierzchni ser-wety 1 180x150
podkład chłonny z pulpy celulozowej 1 60x60
serweta na stolik Mayo 1 145x80
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

42. zakres 24 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o składzie:
skład ilość rozmiar
serweta z przylepcem z włókniny dwuwarstwo-wej o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni i chłonności 570% 1 240x150
serweta z przylepcem z włókniny dwuwarstwo-wej o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni i chłonności 570% 1 180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m2 na całej powierzchni i chłonności 570% 2 90x75
taśma medyczna 1 50x9
serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80
serwetki do rąk 2 40x20
Pojemnik na igły 1

Odpowiedź: Tak. Dopuszczamy pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ

43. zakres 25 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do laparoskopii o składzie:
skład ilość rozmiar
serweta z otworem trapez i przylepcem z włókniny trój-warstwowej o gramaturze 73 g/m2 na całej powierzchni i chłonności 824 % 1 300x180 TRAPEZ 28x20x19
kieszeń na płyny z kształtką 1 42x35
taśma medyczna 1 50x9
serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80
serwetki do rąk 4 40x20
i dodatkowo osobno pakowany organizer 15x10 z 3 otwory; o śr. 2 cm?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

44. zakres 28 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zabiegów brzusz-no-kroczowych o składzie:
skład ilość rozmiar
serweta z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem aneste-zjologicznym; w górnej części otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folia chirur., w częsci dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m2 na całej po-wierzchni 1 260x240
serweta
przeznaczona pod pośladki 1 90x75
taśma medyczna 1 50x9
kieszeń na płyny 1 42x35
serweta na stół instrum. 1 190x150
serweta na stolik Mayo 1 145x80
serwetki do rąk 4 40x20
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

45. zakres 29 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do dezynfekcji pola operacyjnego o składzie: rękawice lateksowe M – 2 szt., korcang – 1 szt., tupfer fasolka 20x20 cm – 5 szt.?

Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

46. zakres 29 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do wkłuć central-nych:
serweta FB 75x45cm 1
serweta L2 50x60cm z otworem 10cm 50x60cm;Ø10cm 1
strzykawka 3ml 3ml 1
strzykawka 5ml 5ml 1
igła 1,2x40mm 1,2x40mm 1
igła 0,5x25mm 0,5x25mm 1
kompres z włókniny 30 gram, 4W 7,5x7,5cm 10
Opatrunek Fixopore S 5x7,2cm 1
penseta plastikowa 13 m 1
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

47. zakres 35 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca na zwłoki w roz-miarze 220x80cm?

Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.






Pytanie dot. projektu umowy:
1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź: Tak.

2. Zważywszy na treść § 1 ust. 3 wzoru umowy, jaki będzie minimalny termin dostawy wskazany w zamówieniu Zamawiającego?
Aktualnie wzór umowy nie określa minimalnego terminu dostawy wynikającego z zamówie-nia; dlatego wymaga doprecyzowania. Aby ocenić swoją zdolność do należytego (termino-wego) wykonania umowy i należycie skalkulować cenę oferty wykonawca powinien znać minimalne terminy dostawy wynikającego z zamówienia. Wykonawca nie może należycie przygotować oferty nie wiedząc czy obowiązujące go terminy dostawy będą wynosić np. 1 dzień czy 5 dni.
Odpowiedź: Termin dostawy zgodnie z § 1 ust. 4 wynosi 5 dni roboczych, na cito 48 godzin.
3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 4 wzoru umowy został dodany podpunkt b) o następującej (lub podobnej) treści: „przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%; jednakże zmiana w tym zakresie obowiązuje dopiero po podpisaniu aneksu”?
Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował moż-liwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.
4. Zważywszy na treść § 2 ust. 5 i 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; za-mawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć do-kładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajo-wa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.
Odpowiedź: Zamawiający z należyta starannością oszacował ilości roczne.

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1, 2 i 7 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naru-szenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóź-nienie w wykonaniu umowy.”
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.

6. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 6 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy brutto” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości nie-zrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przy-padku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się uło-żyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne sta-nowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.
Odpowiedź: Nie, Zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała Anna Czech |Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 05-01-2016r
Nasz znak: SWLOG-271/157/MJ/ 63 /2016

Dotyczy: sukcesywnej dostawy czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 157/2015

W odpowiedzi na pytania z dnia 23.12.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:


Zapytanie Nr 1- dotyczy Zakres 1 poz.2
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne z zakładkami , pozostałe parametry i rozm. zgodny z SIWZ?
Odpowiedź: Tak pod warunkiem, że nie zawierają celulozy.

Zapytanie Nr 2- dotyczy Zakres 1 poz.3
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozm. 130x210cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie Nr 3- dotyczy Zakres 1 poz.3
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozm. 160x210cm?
Odpowiedź: Tak dopuszczamy przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ

Zapytanie Nr 4- dotyczy Zakres 1 poz.4
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozm. 140x210cm, poszwa 80x90cm bez zakładki, poszwa na kołdrę 140x210cm, gramatura zgodna z SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie Nr 5- dotyczy Zakres 2 poz.4
Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę przylepną w rozm. 100x100cm?
Odpowiedź: Tak przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ

Zapytanie Nr 6- dotyczy Zakres 2 poz.4
Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę przylepną w rozm. 90x110cm?
Odpowiedź: Tak przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ

Zapytanie Nr 7- dotyczy Zakres 2 poz.6
Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozm. 90x150cm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie Nr 8- dotyczy Zakres 2 poz.7
Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę rozm. 200x240 z otworem 12cm otwór znajduje się 45 cm od górnego końca serwety?
Odpowiedź: Tak przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ

Zapytanie Nr 9- dotyczy Zakres 2 poz.10
Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozm. 75x100cmz otworem regulowanym?
Odpowiedź: Nie.

Zapytanie Nr 10- dotyczy Zakres 2 poz.11
Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 150x200cm otwór 7x65cm?
Odpowiedź: Nie.

Zapytanie Nr 11- dotyczy Zakres 2 poz.13
Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną w rozm. 9x49cm?
Odpowiedź: Tak przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ

Zapytanie Nr 12- dotyczy Zakres 2 poz.14 i 23 oraz Zakres 3 poz. 3
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 14 i 23 oraz Zakres 3 poz. 3 i umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia naszej firmie – producentowi wysokiej jakości wyrobów jednorazowego użytku przeznaczonych na salę operacyjną złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.
Odpowiedź: Nie.

Zapytanie Nr 13- dotyczy Zakres 2 poz.15
Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepną o wymiarach 75x90cm?
Odpowiedź: Nie.

Zapytanie Nr 14- dotyczy Zakres 2 poz.16
Czy Zamawiający dopuści otwór 6x8cm?
Odpowiedź: Tak przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ

Zapytanie Nr 15- dotyczy Zakres 2 poz.17
Czy Zamawiający dopuści otwór 5x7cm?
Odpowiedź: Nie.

Zapytanie Nr 16- dotyczy Zakres 2 poz.19
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozm. 120x150cm otwór 5x7cm?
Odpowiedź: Nie.

Zapytanie Nr 17- dotyczy Zakres 2 poz.19
Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną:

Odpowiedź: Nie. Opis serwety okulistycznej znajduje się w poz. nr 20

Zapytanie Nr 18- dotyczy Zakres 3 poz.1-2
Czy Zamawiający dopuści prześcieradeł bez paska bocznego, pozostałe parametry zgodne z SWIZ?
Odpowiedź: Tak pod warunkiem, że prześcieradło posiada obszar zabezpieczający przed wyciekiem płynów.

Zapytanie Nr 19- dotyczy Zakres 4 poz.1 i 2
Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku, w komplecie bluza z krótkim rękawem i spodnie proste, wiązane na troki, bluza z kieszeniami, dekolt możliwie niewielki ale umożliwiający swobodne włożenie bluzy przez głowę; ubranie wykonane z włókniny polipropylenowej SMS typu Spunbonded 35 gr/m2; nić zszywająca wykonana z nylonu, kolor niebieski; zielony, fioletowy; nieprześwitujące, rozmiary co najmniej: S, M, L, XL. Pakowane po 45 szt w opakowaniu?
Odpowiedź: Nie.

Zapytanie Nr 20- dotyczy Zakres 4 poz.3
Czy Zamawiający dopuści majtki dla pacjenta wiązane na tasiemkę w pasie, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Nie.

Zapytanie Nr 21- dotyczy Zakres 4 poz.3
Czy Zamawiający dopuści koszule w rozm. XL, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Pytanie nie dot. poz. nr 3.

Zapytanie Nr 22- dotyczy Zakres 10 poz.1
Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m2, rękawy 40 g/m2 (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk.. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia 2,1 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?
Odpowiedź: Nie.

Zapytanie Nr 23- dotyczy Zakres 10 poz.2
Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny- do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się niskim poziomem pylenia 2,9 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?
Odpowiedź: Nie.

Zapytanie Nr 24- dotyczy Zakres 11 poz.1
Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny - do procedur standartowych, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace, o właściwościach hydrofobowych – odporność na przenikanie cieczy min. >24 cm H2O (strefa krytyczna) i gramatura min. 68 g/m2; ; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi. zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-folia, wewnętrzne owinięcie wykonane z włókniny celulozowej, 2 celulozowe ręczniczki. Wymaga się, aby na opakowaniu jednostkowym umieszczono min. dwie samoprzylepne etykiety służące do prowadzenia dokumentacji medycznej. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3 Rozmiary M, L, LL, XL, XL-L, XXL-XL?
Odpowiedź: Nie.

Zapytanie Nr 25- dotyczy Zakres 11 poz.2
Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony - do długich procedur, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace, o właściwościach hydrofobowych – odporność na przenikanie cieczy >290 cm H2O (strefa krytyczna) i >24 cm H2O (strefa mniej krytyczna), gramatura min. 68 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i przedramionach (strefa krytyczna); fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-folia, wewnętrzne owinięcie wykonane z włókniny celulozowej, 2 celulozowe ręczniczki. Wymaga się, aby na opakowaniu jednostkowym umieszczono min. dwie samoprzylepne etykiety służące do prowadzenia dokumentacji medycznej. Zgodny z normą PN EN 13795- 1-3 wymagania wysokie. Rozmiary L,LL, XL, XL- L, XXL-XL?
Odpowiedź: Nie.

Zapytanie Nr 26- dotyczy Zakres 15 poz.1
Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do kraniotomii skład:
1. serweta z taśmą lepną 90 x 75 cm 2 szt.
2. Osłona na stolik Mayo 79x145cm 1 szt.
3. Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny 75x190cm 1 szt.
4. Ręcznik chłonny 18x25cm 2 szt.
5. Taśma lepna 9x49cm 1 szt.
6. Obłożenie chirurgiczne do kraniotomii 230x300cm, otwór z folią 30x20cm 1 szt.

Odpowiedź: Tak pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ


Zapytanie Nr 27- dotyczy Zakres 15 poz.2
Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do kręgosłupa skład:
1. Serweta z taśmą lepną 90 x 75 cm 2 szt.
2. Serweta z taśma lepną 240x150 cm 1 szt.
3. Serweta z taśma lepną 240x150 cm 1 szt.
4. Osłona na stolik Mayo 79x145cm 1 szt.
5. Osłona na stół narzędziowy 140x190cm, obszar chłonny 65x190cm 1 szt.
6. Folia operacyjna 45x55cm 1 szt.
7. Osłona foliowa na kamerę 8x120cm 1 szt.
8. Ręcznik chłonny 18x25cm 2 szt.
9. Taśma lepna 9x49cm 1 szt.
10. Tupfer okrągły gazowy nr 3 (gaza 17-nitkowa, biały) 6 szt.
11. Kleszcze naczyniowe proste Spencer-Wells 20cm (SS) 1 szt.

Odpowiedź: Tak pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Zapytanie Nr 27- dotyczy Zakres 16 poz.1
Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do zabiegów endoprotezy stawu biodrowego skład:

Obłożenie chirurgiczne wykonane jest z laminatu dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu
spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełnia wymagania wysokie strefy krytycznej na
całej powierzchni zgodnie z normą EN 13795.

Odpowiedź: Tak pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Zapytanie Nr 28- dotyczy Zakres 16 poz.2
Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do zabiegów endoprotezy stawu biodrowego II skład:

Odpowiedź: Nie

Zapytanie Nr 29- dotyczy Zakres 16 poz.3
Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do zabiegów artroskopii stawu kolanowego skład:

Serweta główna dwuwarstwowa o gramaturze 67g/m2 z warstwą chłonną
Odpowiedź: Nie

Zapytanie Nr 30- dotyczy Zakres 16 poz.4
Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do zabiegów artroskopii stawu kolanowego skład:

Odpowiedź: Nie

Zapytanie Nr 31- dotyczy Zakres 17 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do zabiegów PCNL skład:

Odpowiedź: Tak pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Zapytanie Nr 32- dotyczy Zakres 18 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do zabiegów TUR skład:

Odpowiedź: Tak pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Zapytanie Nr 33- dotyczy Zakres 18 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do zabiegów cystoskopii skład:

Odpowiedź: Tak pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Zapytanie Nr 34- dotyczy Zakres 18 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch urologiczny wykonany w części przedniej i w rękawach z całkowicie nieprzemakalnej folii PE, w części tylnej z hydrofobowej włókniny bawełnopodobnej, obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem, także w pozycji siedzącej. Fartuch posiada kontafałdy w części przedniej rozm. L i XL?
Odpowiedź: Tak pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Zapytanie Nr 35- dotyczy Zakres 19 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony skład:

Odpowiedź: Tak pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Zapytanie Nr 36- dotyczy Zakres 19 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z dodatkową łatą chłonną skład:
Odpowiedź: Tak pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Zapytanie Nr 37- dotyczy Zakres 20 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny do cięcia cesarskiego skład:

Odpowiedź: Tak pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Zapytanie Nr 38- dotyczy Zakres 21 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw laryngologiczny skład:

Odpowiedź: Nie

Zapytanie Nr 38- dotyczy Zakres 22 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw laryngologiczny skład:

Odpowiedź: Nie.

Zapytanie Nr 40- dotyczy Zakres 23 poz.1
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z Zakres 23 pozycji 1 i umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia naszej firmie – producentowi wysokiej jakości wyrobów jednorazowego użytku przeznaczonych na salę operacyjną złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.
Odpowiedź: Nie. Nie wydzielamy

Zapytanie Nr 41- dotyczy Zakres 23 poz.1
Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny dziecięcy skład:

Odpowiedź: Nie.

Zapytanie Nr 42- dotyczy Zakres 24 poz.1
Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny uniwersalny skład:
1. Serweta z taśmą lepną 90 x 75 cm 2 szt.
2. Serweta z taśmą lepną 175x175 cm 1 szt.
3. Serweta z taśma lepną 240x150 cm 1 szt.
4. Osłona na stolik Mayo 79x145cm 1 szt.
5. Osłona na stół narzędziowy 140x190cm, obszar chłonny 65x190cm 1 szt.
6. Ręczniki 40x60cm 4 szt.
7. Taśma lepna 9x49cm 1 szt.
8. Pojemnik na igły magnetyczny (20szt.) 1 szt.

Odpowiedź: Tak pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Zapytanie Nr 43- dotyczy Zakres 25 poz.1
Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii skład:

Zestaw w opakowaniu typu folia folia w kolorze białym.
Odpowiedź: Tak pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Zapytanie Nr 44- dotyczy Zakres 26 poz.1
Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy skład:

Odpowiedź: Nie

Zapytanie Nr 45- dotyczy Zakres 28 poz.1
Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych skład:

Odpowiedź: Tak pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Zapytanie Nr 45- dotyczy Zakres 28 poz.1
Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych skład:

Odpowiedź: Tak pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Zapytanie Nr 46- dotyczy Zakres 33 poz.1
Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na ramię C wykonany z przezroczystej folii PE 100x220cm?
Odpowiedź: Nie

Zapytanie Nr 47- dotyczy Zakres 34 poz.2
Czy Zamawiający dopuści sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę Ø 140?
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy zakresu 34. Nie.

Zapytanie Nr 48- dotyczy Zakres 34 poz.2
Czy Zamawiający dopuści majtki do kolonoskopii w rozm. uniwersalnym?
Odpowiedź: Nie

Zapytanie Nr 49- dotyczy Zakres 35 poz.2
Czy Zamawiający dopuści jednorazowe owinięcie na zwłoki o wymiarach 160x220 cm, wykonane z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym. Wyposażone w cztery troki o długości 80 cm?
Odpowiedź: Nie

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała Anna Czech |Dyrektor Szpitala
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 04-01-2016r
Nasz znak: SWLOG-271/157/MJ/ /2015
Dotyczy: sukcesywnej dostawy czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 157/2015

W odpowiedzi na pytania z dnia 21.12.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:

Zakres 12
poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze L, polipropylen + folia o gramaturze 30 g/m2 ?
Odpowiedź: Nie

Pakiet 4
Poz.2
Czy dla zachowania intymności pacjenta i komfortu zamawiający wymaga ubrań granato-wych? Ubrania w jasnym kolorze mogą niefortunnie podkreślać szczegóły anatomiczne.
Odpowiedź: Dopuszcza. Opis SIWZ wskazuje na wymóg intymności

Poz.3
Czy dla zachowania higieny i wygody pacjenta Zamawiający wymaga podwójnej warstwy włókniny w kroku (wzmocnienia).
Odpowiedź: Tak, dopuszcza. Opis SIWZ wskazuje na wymóg intymności

Poz.3
Czy dla zachowania intymności pacjenta i komfortu zamawiający wymaga majtek w kolo-rze granatowym? Majtki pacjenta szczególnie w jasnym kolorze mogą niefortunnie podkre-ślać szczegóły anatomiczne, a tym samym dawać dyskomfort psychiczny.
Odpowiedź: Tak, dopuszcza. Opis SIWZ wskazuje na wymóg intymności

Poz.3
Czy dla wygody użytkowania nie powinna być wysokość majtek na linii biodra—minimum 10 cm? Mniejsza długość na boku, to płytsze majtki dla pacjenta.
Odpowiedź: Tak, dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 12
Prosimy o wydzielenie z pakietu 12 pozycji nr 1
Odpowiedź: Nie.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.







Odpowiedź:dodano: 2016-01-08

Pytanie:dodano: 2016-01-11
Odpowiedź:dodano: 2016-01-11

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 11-01-2016r
Nasz znak: SWLOG-271/157/MJ//2016

Dotyczy: sukcesywnej dostawy czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – numer sprawy 157/2015

W odpowiedzi na pytania z dnia 11.01.2016 r. Zamawiający wyjaśnia:
• W nawiązaniu do Państwa odpowiedz z dnia 05.01.2016 r. informujemy, iż zadane przez nas
zapytanie dnia 23.12.2015 r. do ww. pozycji i zakresu mogło być niezrozumiałe
dla Zamawiającego. W związku z tym doprecyzowujemy nasze
zapytanie i prosimy
Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 40g/m2 ze wzmocnieniami wykonanymi z włókniny
o gramaturze wzmocnienia 38 g/m2. Tym samym gramatura w obszarach wzmocnionych
fartucha wynosi 78 g/m2 , pozostałe parametry spełnione.
• Odpowiedź: Tak dopuszcza, Zamawiający określił minimalną gramaturę.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.





Protest:dodano: 2016-03-16
Tarnów, 2016-03-16

Zamawiający:
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów

Wykonawca:
Mercator Medical Spółka Akcyjna
Ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków


dot.: zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – Nr sprawy 157/15


WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA
DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO W ZAKRESIE 10


Zawiadamiam, że w trakcie postępowania, w dniu 15 marca 2016 roku do Zamawiającego wpłynęło odwołanie do wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie zostało wniesione przez Wykonawcę Mercator Medical Spółka Akcyjna, Ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków


Kopię odwołania przekazuję w załączeniu.

Jednocześnie wzywam stosowanie do art. 185 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.



Zdzisław Wolak – Dyrektor DS. Pielęgniarstwa
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby, której Kierownik Zamawiającego powierzył
wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)





Załącznik:
- kopia odwołania w plikach do pobrania




Odpowiedź:dodano: 2016-03-16

Protest:dodano: 2016-03-31
Dotyczy: sprawy KIO 386/16



Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

Odwołujący: Mercator Medical S.A. 31-327 Kraków
Ul. Modrzejewskiej 30
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa


SW LOG – 271/1/MJ/ /16 Tarnów, dn. 24.03.2016r



Dotyczy: Odwołania wniesionego przez Wykonawcę Mercator Medical S.A. 31-327 Kraków ul. Modrzejewskiej 30 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „sukcesywną dostawę czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie” – nr sprawy 157/15


Zamawiający na podstawie art. 186 ust 2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity ze zm.) po rozpatrzeniu dnia 24.03.2016 roku odwołania z dnia 15.03.2016 roku wniesionego przez Wykonawcę Mercator Medical S.A., 31-327 Kraków, Ul. Modrzejewskiej 30 dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania w zakresie 10
- zawiadamia, że odwołanie uznaje.

Uzasadnienie:
15 marca 2016 roku Odwołujący wniósł z zachowaniem terminu do jego wniesienia odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Zamawiający po rozpatrzeniu odwołania informuje, iż uznaje odwołanie, gdyż zarzuty zawarte w odwołaniu okazały się uzasadnione.
Czynność wyboru zostaje unieważniona, a Zamawiający przystępuje do ponownej oceny ofert.

W związku z uwzględnieniem odwołania w całości wnoszę o umorzenie postępowania.









Odpowiedź:dodano: 2016-03-31

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-02-23
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/ 157 /MJ/765 /16 Tarnów, dn 2016-02-23

Dot. Przetargu nieograniczonego – sukcesywna dostawa czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy 157/2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie 1;2;3;4;5;6;8;9;11;12;16;17;18;21;22;23;24;26;27;28;29;30;31;32;33;34;37
i unieważnieniu w zakresie 7;35 i 36

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:


Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Zakres (pln) Kryterium oceny ofert
10 FPUH M.KRUSZELNICKI ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław
Zakres nr 1 – 98 647,20
Zakres nr 8 – 2 073,60
Zakres nr 12 – 16 135,20 Termin płatności – 60 dni
15 Paul Hartmann Polska Sp. z o. o., ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice
Zakres nr 2 – 96 763,14
Zakres nr 24 – 38 275,20 Termin płatności – 60 dni
08 Abena Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15 Łozienica 72-100 Goleniów
Zakres nr 3 – 21 502,80
Zakres nr 4 – 14 640,48
Zakres nr 37 – 5 497,34 Termin płatności – 60 dni
03 Skamex Sp. z o. o., Spółka komandytowa ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
Zakres nr 5 – 36 072,81
Zakres nr 11 – 16 018,56
Zakres nr 26 – 10 778,40
Zakres nr 31 – 52 113,00 Termin płatności – 60 dni
01 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS SP. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze Zakres nr 9 – 4 640,79
Zakres nr 30 – 1 297,65 Termin płatności – 60 dni
05 Molnlycke Health Care Polska Sp. z o. o. 15-703 BIAŁYSTOK, Biuro: UL. Przesnyska 6B, 01-756 Warszawa Zakres nr 6 – 12 96,00
Termin płatności – 60 dni
02 PANEP S.R.O. Brnenska 1246, 665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska ODDZIAŁ W POLSCE UL. Warszawska 153, 43-300 BIELSKO BIAŁA
Zakres nr 16 – 33 860,70
Zakres nr 17 – 3 549,96
Zakres nr 21 – 18 792,00
Zakres nr 23 – 93 960,00
Zakres nr 29 – 32 400,00 Termin płatności – 60 dni
11 Lohman&Rauscher Polska Sp. z o. o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice Zakres nr 18 – 30 142,80
Zakres nr 28 – 3 024,00 Termin płatności – 60 dni
13 Agencja naukowo Techniczna SYMICO SP. Z O.O., UL. Powstańców Śląskich 54A/2, 53-333 Wrocław Zakres nr 22 – 20 088,00 Termin płatności – 60 dni
06 Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. Wrocław Oddział Kraków 30 -149 Kraków, ul.. Balicka 117
Zakres nr 27 – 43 338,24
Zakres nr 32 – 3 409,02
Zakres nr 33 – 7 196,04
Termin płatności – 60 dni
04 NEOMED Barbara J. Stańczyk, 05-501 Piaseczno, ul. Okrężna 6A
Zakres nr 34 – 11 394,00

Termin płatności – 60 dni

Zakres nr 35 i 36 unieważniono cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.
zakres 35 – 2 195,86 zł
zakres nr 36 - 1 512,00 zł

Zakres nr 7 unieważniono: Z uwagi na to, iż jedynym kryterium oceny nie było kryterium ceny w postępowaniu nie mogła znaleźć zastosowania instytucja składania ofert dodatkowych opisana w art. 91 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Doszło zatem do sytuacji, kiedy w postępowaniu w w/w zakresie 7 nie można wyłonić jednej oferty najkorzystniejszej. Sytuację taką należy traktować jako wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, skutkującą obowiązkiem unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Uzasadnienie
Oferty w/w Wykonawców zostały uznana za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskały największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Ocena ofert:


zakres I PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,980 0,020 1,000 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
10 Kruszelnicki 10,00 10,00 98 647,20 60
45,00 5,00 50,00
4 NEOMED 9,55 10,00 103 248,00 60
42,99 5,00 47,99
6 CEZAL 8,29 10,00 119 059,20 60
32,48 0,80 33,28
9 JU-KA 8,45 10,00 116 769,60 60
33,12 0,80 33,92

zakres 2 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,900 0,100 1,000 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
15 PAUL 10,00 10,00 96 763,14 60
45,00 5,00 50,00

zakres 3 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,900 0,100 1,000 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
8 ABENA 10,00 10,00 21 502,80 60
45,00 5,00 50,00

zakres 4 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,900 0,100 1,000 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
4 NEOMED 7,81 10,00 18 746,10 60
35,14 5,00 40,14
8 ABENA 10,00 10,00 14 640,48 60
45,00 5,00 50,00
10 KRUSZELNICKI 7,73 10,00 18 946,98 60
34,77 5,00 39,77

zakres 5 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,900 0,100 1,000 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
3 SKAMEX 10,00 10,00 36 072,81 60
45,00 5,00 50,00

zakres 6 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,900 0,100 1,000 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
3 SKAMEX 4,05 10,00 3 196,80 60
18,24 0,80 19,04
5 MOLNLYCKE 10,00 10,00 1 296,00 60
45,00 5,00 50,00

zakres 8 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
3 SKAMEX 5,71 10,00 3 628,80 60
25,71 5,00 30,71
5 MOLNLYCKE 5,00 10,00 4 147,20 60
22,50 5,00 27,50
8 ABENA 8,89 10,00 2 332,80 60
40,00 5,00 45,00
10 KRUSZELNICKI 10,00 10,00 2 073,60 60
45,00 5,00 50,00
15 PAUL 4,00 10,00 5 184,00 60
18,00 5,00 23,00

zakres 9 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
1 ZARYS 10,00 10,00 4 640,79 60
45,00 5,00 50,00
3 SKAMEX 9,49 10,00 4 890,48 60
42,70 5,00 47,70
12 TRANS-MED. 1,93 10,00 24 042,56 60
8,69 5,00 13,69

zakres 11 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
3 SKAMEX 10,00 10,00 16 018,56 60
45,00 5,00 50,00

zakres 12 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
3 SKAMEX 6,83 10,00 23 640,60 60
30,71 5,00 35,71
5 MOLNLYCKE 4,96 10,00 32 562,00 60
22,30 5,00 27,30
10 KRUSZELNICKI 10,00 10,00 16 135,20 60
45,00 5,00 50,00

zakres 16 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
2 PANEP 10,00 10,00 33 860,70 60
45,00 5,00 50,00

zakres 17 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
2 PANEP 10,00 10,00 3 549,96 60
45,00 5,00 50,00
5 MOLNLYCKE 8,43 10,00 4 212,00 60
37,93 0,80 38,73
6 CEZAL 7,79 10,00 4 557,60 60
35,05 5,00 40,05

zakres 18 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
5 MOLNLYCKE 9,15 10,00 32 940,00 60
41,18 5,00 46,18
6 CEZAL 7,44 10,00 40 489,20 60
26,80 5,00 31,80
11 LOHMANN 10,00 10,00 30 142,80 60
45,00 5,00 50,00
15 PAUL 9,99 10,00 30 171,96 60
44,96 5,00 49,96

zakres 21 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
2 PANEP 10,00 10,00 18 792,00 60
45,00 5,00 50,00

zakres 22 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
2 PANEP 9,73 10,00 20 638,80 60
43,80 5,00 48,80
13 SYMICO 10,00 10,00 20 088,00 60
45,00 5,00 50,00

zakres 23 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
2 PANEP 10,00 10,00 93 960,00 60
45,00 5,00 50,00

zakres 24 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
5 MOLNLYCKE 6,69 10,00 57 229,20 60
30,10 5,00 35,10
15 PAUL 10,00 10,00 38 275,20 60
45,00 5,00 50,00

zakres 26 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
3 SKAMEX 10,00 10,00 10 778,40 60
45,00 5,00 50,00

zakres 27 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
1 ZARYS 8,57 10,00 50 569,38 60
38,57 5,00 43,57
6 CEZAL 10,00 10,00 43 338,24 60
45,00 5,00 50,00





zakres 28 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
5 MOLNLYCKE 9,09 10,00 3 326,40 60
40,91 5,00 45,91
11 LOHMANN 10,00 10,00 3 024,00 60
45,00 5,00 50,00
14 ONEMED 7,84 10,00 3 855,60 60
35,29 5,00 40,29

zakres 29 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
2 PANEP 10,00 10,00 32 400,00 60
45,00 5,00 50,00

zakres 30 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
1 ZARYS 10,00 10,00 1 297,65 60
45,00 5,00 50,00

zakres 31 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
3 SKAMEX 10,00 10,00 52 113,00 60
45,00 5,00 50,00

zakres 32 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
6 CEZAL 10,00 10,00 3 409,02 60
45,00 5,00 50,00

zakres 33 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
6 CEZAL 10,00 10,00 7 196,04 60
45,00 5,00 50,00

zakres 34 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
4 NEOMED 10,00 10,00 11 394,00 60
45,00 5,00 50,00
10 KRUSZELNICKI 5,75 10,00 19 807,20 60
25,89 5,00 30,89

zakres 37 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
8 ABENA 10,00 10,00 5 497,34 60
45,00 5,00 50,00





3. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
01- GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO ZARYS SP. ZO.O. UL. POD BOREM 18, 41-808 ZABRZE
02- PANEP S.R.O. SP. ZO.O. ODDZIAŁ W POLSCE UL. WARSZAWSKA 153 43-300 BIELSKO BIAŁA
03- Skamex Sp. z o. o., Spółka komandytowa ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
04- NEOMED Barbara J.Stańczyk, 05-501 Piaseczno, ul. Okrężna 6A
05- Molnlycke Health Care Polska Sp. z o. o. 15-703 BIAŁYSTOK, Biuro: UL. Przesnyska 6B 01-756 Warszawa
06- CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. WROCŁAW ODDZIAŁ KRAKÓW 30 -149 KRAKÓW, UL. BALICKA 117
07- MERCATOR MEDICAL S.A. UL. MODRZEJEWSKIEJ 30, 31-327 KRAKÓW
08- Abena Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15 Łozienica 72-100 Goleniów
09- P.P.H.U. JU-KA R.M. Dawidowicz 93-448 Łódź ul. Zarzeczna 17
10- FPUH M.KRUSZELNICKI UL. CHORWACKA 45, 51-107 WROCŁAW
11- Lohmann&Rauscher Polska Sp. z o. o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice
12- Przedsiębiorstwo TRANS – MED. s.c. Wioletta Pietrzak, Paulina Domagała ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P, 42-400 Zawiercie
13- AGENCJA NAUKOWO TECHNICZNA SYMICO SP. ZO.O., UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 54A/2, 53-333 WROCŁAW
14- OneMed Polska Sp. z o. o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice
15- Paul Hartman Polska Sp. z o. o., ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice


4. Nie zostały odrzucone żadne oferty.

5. Nie został wykluczony żaden Wykonawca.



Termin po upływie którego umowa może być zawarta to 04.03.2016r.

Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


Wybór najkorzystniejszej oferty w pozostałych zakresach nastąpi w terminie późniejszym.

Pouczenie:
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 1 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia jeśli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2 (…)”.

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala






Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-03-07
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/ 157/956 /MJ/16 Tarnów, 2016-03-07

Dot. Przetargu nieograniczonego – sukcesywna dostawa czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie 10;13;14;15;19;20;25

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Zakres (pln)
Kryterium oceny ofert
05 Molnlycke Health Care Polska Sp. z o. o. 15-703 BIAŁYSTOK, Biuro: UL. Przesnyska 6B, 01-756 Warszawa Zakres nr 13 – 8 640,00
Zakres nr 10 – 77 976,00 Termin płatności – 60 dni
07 MERCATOR MEDICAL S. A. UL. MODRZEJEWSKIEJ 30, 31-327 KRAKÓW

Zakres nr 20 – 14 256,00
Zakres nr 25 – 18 900,00
Termin płatności – 60 dni

02 PANEP S.R.O. Brnenska 1246, 665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska ODDZIAŁ W POLSCE UL. Warszawska 153, 43-300 BIELSKO BIAŁA
Zakres nr 15 – 56 376,00 Termin płatności – 60 dni

14
One Med Polska Sp. z o. o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

Zakres nr 19 – 15 984,00 Termin płatności – 60 dni
03 Skamex Sp. z o. o., Spółka komandytowa ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
Zakres nr 14 - 11 664,00 Termin płatności – 60 dni

Uzasadnienie

Oferty w/w Wykonawców zostały uznana za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskały największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


1. Ocena ofert:
zakres 10 PUNKTY
nazwa Wyk-noawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
2 PANEP 7,73 10,00 100 872,00 60
34,79 5,00 39,79
5 MOLNLYC-KE 10,00 10,00 77 976,00 60
45,00 5,00 50,00
7 MERCATOR 9,63 10,00 81 000,00 60
43,32 5,00 48,32
13 SYMICO 9,07 10,00 86 011,20 60
40,80 5,00 45,80
15 PAUL 7,25 10,00 107 503,20 60
32,64 5,00 37,64



zakres 13 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
3 SKAMEX 4,08 10,00 21 168,00 60
18,37 5,00 23,37
5 MOLNLYCKE 10,00 10,00 8 640,00 60
45,00 5,00 50,00
11 LOHMANN 4,30 10,00 20 088,00 60
19,35 5,00 24,35

zakres 14 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
3 SKAMEX 6,48 10,00 11 664,00 60
45,00 5,00 50,00
5 MOLNLYCKE #DZIEL/0! 10,00 7 560,00 60
######## 5,00 #DZIEL/0!


zakres 15 PUNKTY
nazwa Wyko-nawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
2 PANEP 10,00 10,00 56 376,00 60
45,00 5,00 50,00
5 MOLNLYCKE 7,37 10,00 76 464,00 60
33,18 5,00 38,18


zakres 19 PUNKTY
nazwa Wyko-nawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
5 MOLNLYCKE #DZIEL/0! 10,00 12 696,48 60
######## 5,00 #DZIEL/0!
7 MERCATOR 8,16 10,00 19 585,80 60
36,72 5,00 41,72
14 ONEMED 10,00 10,00 15 984,00 60
45,00 5,00 50,00


zakres 20 PUNKTY
nazwa Wyko-nawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
2 PANEP 7,33 10,00 19 440,00 60
33,00 5,00 38,00
3 SKAMEX 6,23 10,00 22 896,00 60
28,02 5,00 33,02
5 MOLNLYCKE 6,60 10,00 21 608,64 60
29,69 5,00 34,69
7 MERCATOR 10,00 10,00 14 256,00 60
45,00 5,00 50,00
13 SYMICO 7,42 10,00 19 224,00 60
33,37 0,80 34,17


zakres 25 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI
3 SKAMEX 8,10 10,00 23 328,00 60
36,46 5,00 41,46
5 MOLNLYCKE 7,95 10,00 23 760,00 60
35,80 5,00 40,80
7 MERCATOR 10,00 10,00 18 900,00 60
45,00 5,00 50,00



2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
01- GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO ZARYS SP. ZO.O. UL. POD BOREM 18, 41-808 ZABRZE
02- PANEP S.R.O. SP. ZO.O. Brnenska 1246, 665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska ODDZIAŁ W POLSCE UL. WARSZAWSKA 153 43-300 BIELSKO BIAŁA
03- Skamex Sp. z o. o., Spółka komandytowa ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
04- NEOMED Polska , 05-501 Piaseczno, ul. Orężna 6A
05- Molnlycke Health Care Polska Sp. z o. o. 15-703 BIAŁYSTOK, Biuro: UL. Przesnyska 6B 01-756 Warszawa
06- CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO CEZAL S.A. WROCŁAW ODDZIAŁ KRAKÓW 30 -149 KRAKÓW, UL. BALICKA 117
07- MERCATOR MEDICAL S.A. UL. MODRZEJEWSKIEJ 30, 31-327 KRAKÓW
08- Abena Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15 Łozienica 72-100 Goleniów
09- P.P.H.U. JU-KA R.M. Dawidowicz 93-448 Łódź ul. Zarzeczna 17
10- FPUH M.KRUSZELNICKI UL. CHORWACKA 45, 51-107 WROCŁAW
11- Lohman&Rauscher Polska Sp. z o. o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice
12- Przedsiębiorstwo TRANS – MED. s.c. Wioletta Pietrzak, Paulina Domagała ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P, 42-400 Zawiercie
13- AGENCJA NAUKOWO TECHNICZNA SYMICO SP. ZO.O., UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 54A/2, 53-333 WROCŁAW
14- OneMed Polska Sp. z o. o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice
15- Paul Hartman Polska Sp. z o. o., ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice


3. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty.


(05) Molnlycke Health Care Polska Sp. z o. o. 15-703 BIAŁYSTOK, ul. Przesnyska 6B, 01-756 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie nr 14 i 19 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w zakresie 14 firma Molnyckle Health Care Polska Sp. z o. o., w zakresie 14 zaoferowała czepek niezgodny z wymaganiami SIWZ .
Zamawiający wymagał „Czepek o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMMS o gramaturze max. 10 g/m2.”
W uzupełnionych na wezwanie Zamawiającego katalogach, komisja nie znalazła potwierdzenia głównych parametrów czepka. W założonych przez Wykonawcę wyjaśnieniach z dnia 23.02.2016 roku w/w firma nie potwierdziła wymagań Zamawiającego został zaoferowany czepek o gramaturze 28 g/m2, natomiast ta gramatura nie jest zgodna z opisem zawartym w SIWZ gdzie cześć boczna czepka powinna być wykonana z włókniny o gramaturze 47 g/m2, a cześć górna z polipropylenu max. 10 g/m2. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty nie spełniają również wymogu produktu równoważnego, z przyczyn wyżej wykazanych.

- w zakresie 19 pozycji 1 i 2 Zamawiający wymagał zestawów do długich zabiegów sterylnych składających się z pokrowców, serwet i taśmy i ręczników o parametrach opisanych w punktach od 1 do 7 opisu zakresu 19. Zgodnie z opisem Zamawiający zastrzegł, że serwety nie mogą zawierać celulozy, ponieważ chłonność materiału zawierającego w swoim składzie włókna celulozowe jest inna, niż materiału nie zawierającego celulozy. Różnica chłonności polega na gorszym wchłanianiu płynów ustrojowych i płynów do płukania stosowanych śródoperacyjnie.
Właściwości użytkowe serwet operacyjnych wielokrotnie zaobserwowali pracownicy Bloku Operacyjnego Szpitala, w wyniku czego stwierdzone zostało, że w przypadku użycia w trakcie zabiegu operacyjnego, serwet (obłożeń pola operacyjnego) wykonanych z materiałów zawierających celulozę, w momencie używania koagulacji, jeśli pozostawi się końcówkę do koagulacji na polu obłożenia do końcówki przyklejają się luźne włókna z obłożenia. Jest to praktyka stosowana powszechnie. Oklejenie końcówki elektrody czynnej przy koagulacji może powodować pozostawienie włókien celulozowych w ranie operacyjnej pacjenta, a także zmusza do każdorazowego oczyszczania końcówki lub jej wymiany na nową przed ponownym użyciem. Wydłuża to czas procedury medycznej, jednocześnie może powodować powstanie zwiększonego ryzyka dla pacjenta na skutek wydłużonego krwawienia naczyń krwionośnych, na co szpital z oczywistych względów nie może wyrazić zgody. Sytuacja taka nie ma miejsca w przypadku użytkowania obłożeń wykonanych z materiałów nie zawierających celulozy w swoim składzie.
W zakresie pylenia stwierdzono że materiał zawierający w swoim składzie celulozę z pewnością powo-duje znacznie większe pylenie w porównaniu z materiałem wykonanym bez dodatku celulozy. Nawet jeśli materiał zawierający celulozę spełnia wymagania normy EN 13795, nie oznacza to, że jest po-równywalny z materiałem nie zawierającym celulozy. Doświadczenia kliniczne i praktyczne szpitala w tym zakresie wskazują, że materiał nie zawierający celulozy jest w tym przypadku znacznie lepszy, stąd w specyfikacji bezwzględny wymóg zaoferowania wyrobów wykonanych z takiego właśnie mate-riału.
Wykonawca zaoferował zestaw serwet uniwersalnych niezgodny z wymogiem opisu przedmiotu doty-czącego zakresu 19. Zamawiający w związku z powziętymi wątpliwościami co do jakości i składu dwukrotnie pismem z dnia 11/02/2016 i 18/02/2016 wystąpił do wykonawcy z zapytaniem o wyja-śnienie czy w składzie serwet występuje włókno celulozowe. W odpowiedzi na zapytanie Wykonawca w pismach z dnia 17/02/2016 roku i 23.02.2016 roku nie wyjaśnił zaistniałego problemu, gdyż nie po-twierdził, że zaoferowane w zestawie serwety (obłożenia) nie zawierają w swoim składzie celulozy. Tym samym nie wykazał spełnienia wymogu zastrzeżonego przez Zamawiającego dotyczącego włókna celulozy w składzie produktu. Zaoferowane przez Wykonawcę produkty nie spełniają również wymogu produktu równoważnego, z przyczyn wyżej wykazanych.
4. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca:



Termin po upływie którego umowa może być zawarta to 17.03.2016r.

Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 1 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia jeśli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2 (…)”.


Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala





Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-03-29
07 marca 2016 roku Szpital Wojewódzki im. św. ŁUKASZA w Tarnowie zawarł umowę z
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Zakres (pln) Kryterium oceny ofert
10 FPUH M.KRUSZELNICKI ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław
Zakres nr 1 – 98 647,20
Zakres nr 8 – 2 073,60
Zakres nr 12 – 16 135,20 Termin płatności – 60 dni
15 Paul Hartmann Polska Sp. z o. o., ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice
Zakres nr 2 – 96 763,14
Zakres nr 24 – 38 275,20 Termin płatności – 60 dni
08 Abena Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15 Łozienica 72-100 Goleniów
Zakres nr 3 – 21 502,80
Zakres nr 4 – 14 640,48
Zakres nr 37 – 5 497,34 Termin płatności – 60 dni
03 Skamex Sp. z o. o., Spółka komandytowa ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
Zakres nr 5 – 36 072,81
Zakres nr 11 – 16 018,56
Zakres nr 26 – 10 778,40
Zakres nr 31 – 52 113,00 Termin płatności – 60 dni
01 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS SP. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze Zakres nr 9 – 4 640,79
Zakres nr 30 – 1 297,65 Termin płatności – 60 dni
05 Molnlycke Health Care Polska Sp. z o. o. 15-703 BIAŁYSTOK, Biuro: UL. Przesnyska 6B, 01-756 Warszawa Zakres nr 6 – 12 96,00
Termin płatności – 60 dni
02 PANEP S.R.O. Brnenska 1246, 665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska ODDZIAŁ W POLSCE UL. Warszawska 153, 43-300 BIELSKO BIAŁA
Zakres nr 16 – 33 860,70
Zakres nr 17 – 3 549,96
Zakres nr 21 – 18 792,00
Zakres nr 23 – 93 960,00
Zakres nr 29 – 32 400,00 Termin płatności – 60 dni
11 Lohman&Rauscher Polska Sp. z o. o. ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice Zakres nr 18 – 30 142,80
Zakres nr 28 – 3 024,00 Termin płatności – 60 dni
13 Agencja naukowo Techniczna SYMICO SP. Z O.O., UL. Powstańców Śląskich 54A/2, 53-333 Wrocław Zakres nr 22 – 20 088,00 Termin płatności – 60 dni
06 Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. Wrocław Oddział Kraków 30 -149 Kraków, ul.. Balicka 117
Zakres nr 27 – 43 338,24
Zakres nr 32 – 3 409,02
Zakres nr 33 – 7 196,04
Termin płatności – 60 dni
04 NEOMED Polska, 05-501 Piaseczno, ul. Okrężna 6A
Zakres nr 34 – 11 394,00

Termin płatności – 60 dni
21 marca 2016 roku Szpital Wojewódzki im. św. ŁUKASZA w Tarnowie zawarł umowę z


Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Zakres (pln)
Kryterium oceny ofert
07 MERCATOR MEDICAL S. A. UL. MODRZEJEWSKIEJ 30, 31-327 KRAKÓW

Zakres nr 20 – 14 256,00
Zakres nr 25 – 18 900,00
Termin płatności – 60 dni

02 PANEP S.R.O. Brnenska 1246, 665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska ODDZIAŁ W POLSCE UL. Warszawska 153, 43-300 BIELSKO BIAŁA
Zakres nr 15 – 56 376,00 Termin płatności – 60 dni

14
One Med Polska Sp. z o. o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

Zakres nr 19 – 15 984,00 Termin płatności – 60 dni
03 Skamex Sp. z o. o., Spółka komandytowa ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
Zakres nr 14 - 11 664,00 Termin płatności – 60 dni

24 marca 2016 roku Szpital Wojewódzki im. św. ŁUKASZA w Tarnowie zawarł umowę z
05 Molnlycke Health Care Polska Sp. z o. o. 15-703 BIAŁYSTOK, Biuro: UL. Przesnyska 6B, 01-756 Warszawa Zakres nr 13 – 8 640,00
Termin płatności – 60 dni

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-03-31
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/ 157/ 1228 /MJ/16 Tarnów, 2016-03-30

Dot. Przetargu nieograniczonego – sukcesywna dostawa czepków, masek, fartuchów, serwet, odzieży i obłożeń operacyjnych sterylnych i nie sterylnych jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Nr 10 i ponownego wyboru w tym zakresie

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie po uwzględnieniu odwołania złożonego przez Spółkę Mercator Medical S.A. ul. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie nr 10, przekazanej Wykonawcom pismem znak: SWLOG 271/MJ/157/956/16 z dnia 2016-03-07, e-mailem i pocztą w dniu 07-03-2016r.

Zamawiający dokonał ponownej oceny ofert w wyniku, czego wybiera jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Zakres (pln)
Kryterium oceny ofert
07 MERCATOR MEDICAL S. A. UL. MODRZEJEWSKIEJ 30, 31-327 KRAKÓW
Zakres nr 10 – 81 000,00

Termin płatności – 60 dni

Uzasadnienie
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:

zakres 10 PUNKTY
nazwa Wyknoawcy 0,90 0,10 1,00 CENA TERMIN PŁATNOŚCI preferencje 81 000,00
2 PANEP 8,03 10,00 100 872,00 60 100 872,00
36,13 5,00 41,13
5 MOLNLYCKE #DZIEL/0! 10,00 77 976,00 60
######## 5,00 #DZIEL/0!
7 MERCATOR 10,00 10,00 81 000,00 60 81 000,00
45,00 5,00 50,00
13 SYMICO 9,42 10,00 86 011,20 60 86 011,20
42,38 5,00 47,38
15 PAUL 7,53 10,00 107 503,20 60 107 503,20
33,91 5,00 38,91



2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
02 -PANEP S.R.O. SP. ZO.O. Brnenska 1246, 665 01 Rosice u Brna, Republika Czeska ODDZIAŁ W POLSCE UL. WARSZAWSKA 153 43-300 BIELSKO BIAŁA
05 -Molnlycke Health Care Polska Sp. z o. o. 15-703 BIAŁYSTOK, Biuro: UL. Przesnyska 6B 01-756 Warszawa
07 -MERCATOR MEDICAL S.A. UL. MODRZEJEWSKIEJ 30, 31-327 KRAKÓW
13 -AGENCJA NAUKOWO TECHNICZNA SYMICO SP. ZO.O., UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 54A/2, 53-333 WROCŁAW
15 -Paul Hartman Polska Sp. z o. o., ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

3. Ponad to Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta:

(05) Molnlycke Health Care Polska Sp. z o. o. 15-703 BIAŁYSTOK, ul. Przesnyska 6B, 01-756 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie nr 10 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający poprzez opis przedmiotu zamówienia określił parametry i proces technologiczny, wymagał fartucha „SMMMS” tj. 3 warstwy Meltblown, które dają większe bezpieczeństwo, jeśli chodzi o penetrację drobnoustrojów. Ponad to zamawiający na wszystkie pytania dotyczące fartuchów SMS odpowiedział negatywnie.
Zamawiający, celowo zamieścił w opisie przedmiotu zamówienia zapis typu SMMMS, a nie w technologii SMS, gdyż właśnie to drugie określenie determinowałoby jedynie zarys technologiczny bez określenia szczegółowej budowy (ile i jakich warstw), a zamawiający wskazując typ SMMMS wymagał fartuchów pięciowarstwowych.
Ponad to zamawiający wymagał aby szwy wykonane były techniką ultradźwiękową na całej długości rękawa fartucha chirurgicznego. Natomiast Wykonawca załączył do swojej oferty fartuchy chirurgiczne, które nie posiadają ww. techniki na całej długości rękawa fartucha.
Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, gdyż nie odpowiada treści SIWZ. Wobec powyższego oferta zostaje odrzucona jak na wstępie.

4. Nie został wykluczony żaden wykonawca
Termin po upływie którego umowa może być zawarta to 11 .04.2016r.

Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 1 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia jeśli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2 (…)”.



podpisał Zdzisław Wolak – z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa











Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-04-22
Umowa w dniu 13-04-2016 r.,
została zawarta z:

07 MERCATOR MEDICAL S. A. UL. MODRZEJEWSKIEJ 30, 31-327 KRAKÓW
Zakres nr 10 – 81 000,00

Termin płatności – 60 dni