Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

155-świadczenie usługi odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych jak również odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni szpitalnej. Usługa obejmuje odbiór odpadów wraz z ich załadunkiem, transportem na własny koszt i ryzyko własny

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl

Tarnów: świadczenie usługi odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych jak również odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni szpitalnej. Usługa obejmuje odbiór odpadów wraz z ich załadunkiem, transportem na własny koszt i ryzyko własnymi siłami oraz dostawą oznakowanych pojemników do ich gromadzenia jak również unieszkodliwianiem w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. 2013 , Poz. 21 ).
Numer ogłoszenia: 170359 - 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usługi odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych jak również odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni szpitalnej. Usługa obejmuje odbiór odpadów wraz z ich załadunkiem, transportem na własny koszt i ryzyko własnymi siłami oraz dostawą oznakowanych pojemników do ich gromadzenia jak również unieszkodliwianiem w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. 2013 , Poz. 21 )..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usługi odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych jak również odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni szpitalnej. Usługa obejmuje odbiór odpadów wraz z ich załadunkiem, transportem na własny koszt i ryzyko własnymi siłami oraz dostawą oznakowanych pojemników do ich gromadzenia jak również unieszkodliwianiem w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. 2013 , Poz. 21 ). Łącznie do 231,31 Mg w skali roku..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.52.40.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 11 400,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. aktualne zezwolenie na transport specjalistyczny jak również aktualną umowę z zakładem prowadzącym unieszkodliwianie przedmiotowych odpadów lub zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 , Poz. 21) o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia. 6) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę) 7) dowód wpłaty wadium / oryginał gwarancji.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95
2 - Czas realizacji odbioru odpadu - 5
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy jest możliwa w szczególności, gdy: a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-11-20 (0151120115820-155-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2015-11-20 (0151120115829-wzor umowy.doc)
Załącznik - 2015-11-24 (0151124130239-modyfikacja - zalacznik nr 1.doc)
Załącznik - 2015-12-01 (0151201102337-wzor umowy - modyfikacja.doc)
Załącznik - 2015-12-01 (0151201102341-wzor umowy-odpady-kuchenne.doc)
Specyfikacja - 2015-12-01 (0151201113417-155-specyfikacja modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2015-11-24
Tarnów,2015-11-24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych jak również odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni szpitalnej.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 155/2015

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zamawiający modyfikuje poniższy zapis SIWZ: tj. ust. 2 ROZDZIAŁU XI „Miejsce i termin składania ofert” – który otrzymuje brzmienie:
„Wszystkie oferty, które zostaną złożone po terminie ich składania, będą zwrócone niezwłocznie wykonawcom bez otwierania. Dla ofert przesłanych pocztą (kurierem itp.) liczy się data wpływu do Zamawiającego.”

Załącznik nr 1 Formularz Oferty ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Oferujemy odbioru odpadów w godzinach ................”

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się w/w zmodyfikowanym opisem i załącznikiem.
Odpowiedź:dodano: 2015-11-24

Pytanie:dodano: 2015-11-27


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 25.11.2015r
Nasz znak: SWLOG-271/155/MJ/ 4678 /2015

Dotyczy: Świadczenia usługi odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych jak również odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni szpitalnej – numer sprawy 155/2015

W odpowiedzi na pytania z dnia 24.11.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Zwracamy się z pytaniem czy odbiór odpadów medycznych ma odbywać się każdorazowo z wymianą kontenerów zbiorczych o poj. 1,1m3, jeśli tak to czy każdorazowo do wymiany będzie 17 szt. kontenerów?
Czy zamawiający dopuści odbiór luzem bez konieczności wymiany kontenerów?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia jednorazowo , na własny koszt na czas obowiązywania umowy odpowiednio oznakowanych pojemników do gromadzenia odpadów.

2. W związku z wymogiem mycia i dezynfekcji chłodni po jej każdorazowym opróżnieniu oraz pojemników służących do magazynowania odpadów zwracamy się z pytaniem o powierzchnię posiadanej przez Wytwórcę chłodni celem wyliczenia zużycia środka do dezynfekcji.
Odpowiedź: Powierzchnia 49 m²

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie środka do dezynfekcji producenta: SAVO, DESPRAY?
Odpowiedź: Środek dezynfekcyjny powinien posiadać zakres działania bójczego: bakterie, wirusy, grzyby. Zaleca się aby posiadał badania działania bójczego przeprowadzone zgodnie z normą PNEN 14885:2015

4. Proszę o podanie daty planowanego rozpoczęcia umowy.
Odpowiedź: 23.12.2015 roku.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala
Odpowiedź:dodano: 2015-11-27

Sprostowanie:dodano: 2015-11-27
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 170359-2015 z dnia 2015-11-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
świadczenie usługi odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych jak również odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni szpitalnej. Usługa obejmuje odbiór odpadów wraz z ich załadunkiem, transportem na własny...
Termin składania ofert: 2015-12-01Numer ogłoszenia: 174959 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 170359 - 2015 data 20.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..


Odpowiedź:dodano: 2015-11-27

Sprostowanie:dodano: 2015-12-01
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 170359-2015 z dnia 2015-11-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
świadczenie usługi odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych jak również odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni szpitalnej. Usługa obejmuje odbiór odpadów wraz z ich załadunkiem, transportem na własny...
Termin składania ofert: 2015-12-01Numer ogłoszenia: 176393 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 170359 - 2015 data 20.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).
W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie..
W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1) WAD.
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 11 400,00 zł..
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 11 400,00 zł lub na poszczególne zakresy: zakres I - 11 082,00 zakres II - 318,00.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.1).
W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. aktualne zezwolenie na transport specjalistyczny jak również aktualną umowę z zakładem prowadzącym unieszkodliwianie przedmiotowych odpadów lub zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 , Poz. 21) o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia. 6) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę) 7) dowód wpłaty wadium / oryginał gwarancji..
W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. aktualne zezwolenie na transport specjalistyczny jak również aktualną umowę z zakładem prowadzącym unieszkodliwianie przedmiotowych odpadów lub zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 , Poz. 21) o kodach (18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*,18 01 07, 18 01 08*,18 01 09) odpowiadających przedmiotowi zamówienia - zakres I b) aktualnej decyzji w zakresie transportu i zbierania odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni szpitalnej o kodach 160380,200125 - zakres 2 6) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę) 7) dowód wpłaty wadium / oryginał gwarancji..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usługi odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych jak również odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni szpitalnej. Usługa obejmuje odbiór odpadów wraz z ich załadunkiem, transportem na własny koszt i ryzyko własnymi siłami oraz dostawą oznakowanych pojemników do ich gromadzenia jak również unieszkodliwianiem w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. 2013 , Poz. 21 ). Łącznie do 231,31 Mg w skali roku...
W ogłoszeniu powinno być: część I Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usługi odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych. Usługa obejmuje odbiór odpadów wraz z ich załadunkiem, transportem na własny koszt i ryzyko własnymi siłami oraz dostawą oznakowanych pojemników do ich gromadzenia jak również unieszkodliwianiem w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. 2013 , Poz. 21 ). - ilość 225,07 Mg część II -Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:świadczenie usługi odbioru, transportu odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni szpitalnej - ilość 6,24 Mg.

II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: cześćII.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: część II - świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni szpitalnej - ilości roczne 6,24 Mg.


Odpowiedź:dodano: 2015-12-01

Pytanie:dodano: 2015-12-01
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 30.11.2015r
Nasz znak: SWLOG-271/155/MJ/ 4730 /2015
Dotyczy: Świadczenia usługi odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych jak również odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni szpitalnej – numer sprawy 155/2015
W odpowiedzi na pytania z dnia 25.11.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:
1. Zamawiający w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia wykazał w 2 punktach rodzaje odpadów- 1: Odpady medyczne (o kodach 180101, 180102, 180103, 180104, 180106, 180107, 180108, 180109) oraz 2: Odpady powstałe w wyniku działalności kuchni szpitalnej (o kodach 160380, 200125).

Zgodnie z Ustawą o odpadach z dn. 14.12.2012r art 95.1 Zakaźne odpady medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne unieszkodliwia się przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych.
w związku z powyższym w zakresie odpadów z pkt. 2 Odpady powstałe w wyniku działalności kuchni szpitalnej o kodach 160380 oraz 20012 dopuszcza się inny sposób ich zagospodarowania niż termiczne unieszkodliwianie.

Zwracam się zatem z pytaniem czy zamawiający wyrazi zgodę na podział przedmiotu zamówienia na 2 pakiety, osobno na pakiet nr 1: Odpady medyczne (o kodach 180101, 180102, 180103, 180104, 180106, 180107, 180108, 180109) oraz pakiet nr 2: Odpady powstałe w wyniku działalności kuchni szpitalnej (o kodach 160380, 200125)

Podział zamówienia zwiększy konkurencyjność wśród składanych ofert co przyczyni się do zwiększenia korzyści finansowych dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zakresy:
Zakres I (odpady medyczne) – ilość 225,07Mg
Zakres II(odpady powstałe w wyniku działalności kuchni szpitalnej)- ilość 6,24Mg

2. Zgodnie z Ustawą o odpadach z dn. 14.12.2012r art 27.3 Jeżeli wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów przekazuje odpady następnemu posiadaczowi
odpadów, który posiada decyzję wymienioną w ust. 2 pkt 1 lub 2 (posiada zezwolenie na zbieranie odpadów) albo posiada wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a, odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania, przechodzi na tego następnego posiadacza odpadów.

Czy w związku z powyższym zamawiający wyraża zgodę by na Odpady powstałe w wyniku działalności kuchni szpitalnej o kodach 160380 oraz 200125 wymagane były tylko decyzje w zakresie transportu i zbierania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacja SIWZ w załączeniu.

W związku z powyższym ulega zmianie:
a) termin składania ofert na: 08.12.2015 godz. 10.00, otwarcie 10.30
b) Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 6.01.2016 r.
c) Gwarancja i poręczenie jako forma wniesienia wadium powinna zostać złożona w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: „Postępowanie nr 155/15. Nie otwierać przed dniem 08.12.2015 r. przed godziną 10.00”
d) Zamawiający zmodyfikował Rozdział II;V;XI;XII;XIX; załącznik nr 1;wzór umowy usługi.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załącznikami.
Odpowiedź:dodano: 2015-12-01

Sprostowanie:dodano: 2015-12-02
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 170359-2015 z dnia 2015-11-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
świadczenie usługi odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych jak również odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni szpitalnej. Usługa obejmuje odbiór odpadów wraz z ich załadunkiem, transportem na własny...
Termin składania ofert: 2015-12-01Numer ogłoszenia: 177171 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 170359 - 2015 data 20.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.1).
W ogłoszeniu jest: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. aktualne zezwolenie na transport specjalistyczny jak również aktualną umowę z zakładem prowadzącym unieszkodliwianie przedmiotowych odpadów lub zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 , Poz. 21) o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia. 6) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę) 7) dowód wpłaty wadium / oryginał gwarancji.
W ogłoszeniu powinno być: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5)a) aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. aktualne zezwolenie na transport specjalistyczny jak również aktualną umowę z zakładem prowadzącym unieszkodliwianie przedmiotowych odpadów lub zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 , Poz. 21) o kodach 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06,18 01 07, 18 01 08,18 01 09 odpowiadających przedmiotowi zamówienia -dotyczy zakresu 1 b)aktualna decyzja w zakresie transportu i zbierania lub aktualna decyzja w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni szpitalnej o kodach 160380,200125, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach dotyczy zakresu 2. . 6) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę) 7) dowód wpłaty wadium oryginał gwarancji.


Odpowiedź:dodano: 2015-12-02

Pytanie:dodano: 2015-12-02


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 01.12.2015r
Nasz znak: SWLOG-271/155/MJ/ 4742 /2015
Dotyczy: Świadczenia usługi odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych jak również odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni szpitalnej – numer sprawy 155/2015

W odpowiedzi na pytania z dnia 01.12.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), prosimy o modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w poniższym zakresie:

1. Wnosimy o zmianę SIWZ w części dotyczącej dokumentów, jakie Oferent musi złożyć z ofertą przetargową w części dotyczącej odbioru odpadów z kuchni szpitalnej o kodach 160380,200125:
W treści Sprostowania SIWZ opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01 grudnia 2015r., w którym Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na dwie części : część a) odpady medyczne podgrupa 18 01 oraz część b) odpady z kuchni szpitalnej kody 16 03 80, 20 01 25, Zamawiający żąda w zakresie części b) złożenia przez Oferentów aktualnej decyzji w zakresie transportu i zbierania odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni szpitalnej o kodach 160380,200125.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. definiuje zbieranie odpadów, jako gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie, nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów.
W przypadku Wykonawcy, który świadczy kompleksowe usługi w zakresie zarówno transportu jak i termicznego przekształcania odpadów, odpady te są bezpośrednio transportowane do miejsca ich unieszkodliwienia, co eliminuje konieczność ich zbierania. Natomiast czynnością właściwą dla podmiotu prowadzącego przetwarzanie odpadów jest magazynowanie odpadów, co zostaje określone w decyzji na przetwarzanie odpadów wydanej przez właściwy organ administracyjny.
W związku z powyższym, wnosimy o przyjęcie w zakresie części b) przedmiotu zamówienia poniższego zapisu:

„Do oferty należy załączyć w części zakres I b) : aktualna decyzja w zakresie transportu i zbierania lub aktualna decyzja w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni szpitalnej o kodach 160380,200125, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach”.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ. W Rozdziale V w ust. 2.1 W szczególności Wykonawca musi posiadać:
a) aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. aktualne zezwolenie na transport specjalistyczny jak również aktualną umowę z zakładem prowadzącym unieszkodliwianie przedmiotowych odpadów lub zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 , Poz. 21) o kodach o kodach 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*,18 01 07, 18 01 08*,18 01 09 odpowiadających przedmiotowi zamówienia – zakres 1
b) aktualna decyzja w zakresie transportu i zbierania lub aktualna decyzja w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni szpitalnej o kodach 160380,200125, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach – zakres 2

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisał Stanisław Łata Dyrektor DS. Lecznictwa
Odpowiedź:dodano: 2015-12-02

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-12-11
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
mjacher@lukasz.med.pl
Wykonawcy
Biorący udział w postępowaniu
Nasz znak : SWLOG-271/155/MJ / 4916 /15 Tarnów,dn.2015-12-11

Nr sprawy 155/15 - świadczenie usługi odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych jak również odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje ze, w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych jak również odpadów powstałych w wyniku działalności kuchni Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie wybrano jako oferty najkorzystniejsze na poszczególne zakresy, oferty złożone przez Wykonawców:
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wartość brutto/kryterium
Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum
REMONDIS Medison Sp. z o. o.
ul. Puszkina 41
42-530 Dąbrowa Górnicza
Konsorcjant
TERMO EKO ENERGIA Sp. z o. o.
Ul. Powstańców Styczniowych 9
32-500 Chrzanów

Zakres nr 1 – 279 536,94
Odbiór w godz. 7:00-8:00
Zakłady Sanitarne w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dymarek 7,
31-983 Kraków Zakres nr 2 – 8 760,96
Odbiór w godz. 7:00-8:00
Oferta/y w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

2. Poniżej streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert, które nie zostały odrzucone:
zakres I PUNKTY
nazwa Wykonawcy 95% 0,050 1,000
3 Zakłady Sanitarne 8,846 10,000
Zakłady Sanitarne 25,212 1,500 26,712
2 REMONDIS 10,000 10,000
REMONDIS 28,500 1,500 30,000

zakres II PUNKTY
nazwa Wykonawcy 95% 0,050 1,000
3 Zakłady Sanitarne 10,000 10,000
Zakłady Sanitarne 28,500 1,500 30,000

3. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
(01)RAF-EKOLOGIA Sp. z o. o., 38-460 Jedlicze ul. Trzecieskiego 14,
(02) Lider Konsorcjum:- REMONDIS Medison Sp. z o. o. ,ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza Polska
Konsorcjent:- TERMO EKO ENERGIA Sp. z o. o., Ul. Powstańców Styczniowych 9, 32-500 Chrzanów

(03) Zakłady Sanitarne w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dymarek 7, 31-983 Kraków,

4. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następującego Wykonawcy:

(01)RAF-EKOLOGIA Sp. z o. o., 38-460 Jedlicze ul. Trzecieskiego 14, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) –ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Oferta w zakresie nr 1 i 2 nie spełnia wymagań SIWZ. Wykonawca nie podał wymaganej ceny jednostkowej netto co jest bardzo istotnym elementem oferty. W kolumnie nr 4 formularza ofertowego Wykonawca umieścił zaoferowaną cenę całkowitą netto za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia. Podanie tej samej ceny raz jako ceny całkowitej raz jako ceny jednostkowej jest mylące i nie pozwala na ustalenie ceny oferty w sposób jednoznaczny.
Błędne obliczenie ceny oferty stanowi błąd istotny, który wynika z niezachowania należytej staranności przez Wykonawcę przy sporządzeniu oferty. Tego rodzaju pomyłka (błąd) popełniona przez Wykonawcę nie zobowiązuje zamawiającego do poprawienia oferty w trybie art. 87 ust.2 ustawy. Omyłka popełniona przez Wykonawcę nie jest ani oczywistą omyłką pisarską, ani też oczywistą omyłką rachunkową. Omyłka ta polega na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zaś jej poprawienie powoduje istotną zmianę treści oferty.

5. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

6. Termin po upływie, którego może być zawarta umowa to: 16.12.2015 r.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w rozstrzygniętym przetargu w dniu 23.12.2015 r., wobec czego umowa zostanie przesłana do Państwa firmy celem podpisania. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia jeśli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2 w/w ustawy.
Podpis: Anna Czech Dyrektor Szpitala


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-12-23
23-12-2015 roku Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z:
Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum
REMONDIS Medison Sp. z o. o.
ul. Puszkina 41
42-530 Dąbrowa Górnicza
Konsorcjant
TERMO EKO ENERGIA Sp. z o. o.
Ul. Powstańców Styczniowych 9
32-500 Chrzanów


Zakres nr 1 – 279 536,94
Odbiór w godz. 7:00-8:00
Zakłady Sanitarne w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Dymarek 7,
31-983 Kraków Zakres nr 2 – 8 760,96
Odbiór w godz. 7:00-8:00