Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

151 - sukcesywna dostawa papieru toaletowego, ręczników i prześcieradeł papierowych, pojemników na ręczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Sukcesywna dostawa papieru toaletowego, ręczników i prześcieradeł papierowych, pojemników na ręczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 165133 - 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa papieru toaletowego, ręczników i prześcieradeł papierowych, pojemników na ręczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa papieru toaletowego, ręczników i prześcieradeł papierowych, pojemników na ręczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2, 33.76.30.00-6, 39.51.44.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP 5) Dokument producenta potwierdzający gramaturę (np. karta charakterystyki, folder, ulotka) dla Zakresów od I do VIII. 7) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ- dot. Zakresu IX i X.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy: a) numeru katalogowego produktu, b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, c) przedmiotowym (produkt zamienny), d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie), e) sposobu konfekcjonowania, f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ROLKA KUCHENNA PAPIEROWA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ROLKA KUCHENNA PAPIEROWA.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2, 33.76.30.00-6, 39.51.44.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 10CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAPIER TOALETOWY SZARY (mały).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAPIER TOALETOWY SZARY (mały).


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2, 33.76.30.00-6, 39.51.44.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 10CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAPIER TOALETOWY SZARY (duży).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAPIER TOALETOWY SZARY (duży).


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2, 33.76.30.00-6, 39.51.44.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 10CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: WKŁADY RĘCZNIKOWE SZARE ZZ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WKŁADY RĘCZNIKOWE SZARE ZZ.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2, 33.76.30.00-6, 39.51.44.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 10CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: WKŁADY RĘCZNIKOWE ZIELONE ZZ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WKŁADY RĘCZNIKOWE ZIELONE ZZ.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2, 33.76.30.00-6, 39.51.44.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 10CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: WKŁADY RĘCZNIKOWE BIAŁE ZZ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WKŁADY RĘCZNIKOWE BIAŁE ZZ.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2, 33.76.30.00-6, 39.51.44.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 10CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PRZEŚCIERADŁA PAPIEROWE W ROLI.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEŚCIERADŁA PAPIEROWE W ROLI.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2, 33.76.30.00-6, 39.51.44.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 10CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PRZEŚCIERADŁA PAPIEROWE W ROLI.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEŚCIERADŁA PAPIEROWE W ROLI.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2, 33.76.30.00-6, 39.51.44.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 10CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: POJEMNIKI NA RĘCZNIKI SKŁADANE ZZ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: POJEMNIKI NA RĘCZNIKI SKŁADANE ZZ.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2, 33.76.30.00-6, 39.51.44.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatnosci - 10CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: POJEMNIKI NA PAPIER TOALETOWY (duży).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: POJEMNIKI NA PAPIER TOALETOWY (duży).


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2, 33.76.30.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. termin płatności - 10
Pliki do pobrania
Zał±cznik - 2015-11-13 (0151113103447-siwz.doc)
Zał±cznik - 2015-12-16 (0151216130406-zawiadomienie o wyborze ofert.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-11-18
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 18.11.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/151/AH/ 4585 /2015


Dotyczy: sukcesywnej dostawy papieru toaletowego, ręczników i prze¶cieradeł papierowych, pojemni-ków na ręczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – spr. 151/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.2015 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
1. Zakres VII i VIII
Prosimy Zamawiaj±cego prze¶cieradło papierowe w roli o gramaturze 2x17 g/m2 z perforacj± co 38 cm?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza perforację co 38 cm ale nie wyraża zgody na inn± gramaturę niż zapisana w SIWZ.
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Podpisał
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa
Stanisław Łata
- Adresat
- a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-11-18

Pytanie:dodano: 2015-11-18
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 18.11.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/151/AH/ 4585 /2015


Dotyczy: sukcesywnej dostawy papieru toaletowego, ręczników i prze¶cieradeł papierowych, pojemni-ków na ręczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – spr. 151/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.2015 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
1. Dotyczy ZAKRES Nr IV - WKŁADY RĘCZNIKOWE SZARE "ZZ". Czy zamawiaj±cy dopu¶ci wkłady ręcznikowe szare „ZZ” o gramaturze 37g/m2, z zachowaniem reszty zapisów SIWZ?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy nie wyraża zgody na inn± gramaturę jak zapisano w SIWZ.

2. Dotyczy ZAKRES Nr V - WKŁADY RĘCZNIKOWE ZIELONE "ZZ". Czy zamawiaj±cy dopu¶ci wkłady ręcznikowe zielone „ZZ” w zgrzewkach 250listków z zachowaniem reszty zapisów SIWZ, oraz z przeliczeniem na ł±czn± ilo¶ć zgrzewek?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian ze względu na zamontowane pojemniki o takiej pojemno¶ci.

3. Dotyczy ZAKRES Nr VI - WKŁADY RĘCZNIKOWE BIAŁE "ZZ". Czy zamawiaj±cy dopu¶ci wkłady ręcznikowe białe „ZZ” w zgrzewkach 200listków z zachowaniem reszty zapisów SIWZ, oraz z przeliczeniem na ł±czn± ilo¶ć zgrzewek?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian ze względu na zamontowane pojemniki o takiej pojemno¶ci.

4. Dotyczy ZAKRES Nr VII- PRZE¦CIERADŁA PAPIEROWE W ROLI. Czy zamawiaj±cy dopu¶ci prze¶cieradła papierowe w roli, z perforacj± co 37,8cm, z zachowaniem reszty zapisów SIWZ?
OdpowiedĽ: Tak, zamawiaj±cy dopuszcza.

5. Zwracamy się z pro¶b± do zamawiaj±cego o okre¶lenie budżetu, jaki zamawiaj±cy chce przeznaczyć na zakresy od 1 do 10.
OdpowiedĽ: Warto¶ć rozpisanego przetargu nie przekracza kwoty okre¶lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisał
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa
Stanisław Łata


- Adresat
- a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-11-18

Pytanie:dodano: 2015-11-18
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 18.11.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/151/AH/ 4585 /2015


Dotyczy: sukcesywnej dostawy papieru toaletowego, ręczników i prze¶cieradeł papierowych, pojemni-ków na ręczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – spr. 151/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.2015 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Czy zamawiaj±cy dopu¶ci:
W zakresie III -gramatura 38-40 g/m2
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Zamawiaj±cy dopuszcza gramaturę minimum 40g/m2.

W zakresie IV -ręczniki ZZ szare 4000 szt w kartonie pakowane 12 zgrzewek po 332 listki reszta parametrów bez zmian.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza ręczniki pakowane po 12 zgrzewek ale nie dopuszcza innej ilo¶ci listków w zgrzewce niż okre¶lona w SIWZ.


W zakresie V -wkłady ręcznikowe zielone pakowane po 250 szt listków w zgrzewce reszta parametrów bez zmian.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian ze względu na zamontowane pojemniki o takiej po-jemno¶ci.


W zakresie VI -wkłady ręcznikowe białe pakowane po 200 szt listków w zgrzewce reszta parametrów bez zmian.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian ze względu na zamontowane pojemniki o takiej po-jemno¶ci.


W zakresie VII -gramatura minimum 2 x 18 g/m2
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisał
Z-ca Dyr. Ds. Lecznictwa
Stanisław Łata

- Adresat
- a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-11-18

Pytanie:dodano: 2015-11-20
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 18.11.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/151/AH/ 4608 /2015


Dotyczy: sukcesywnej dostawy papieru toaletowego, ręczników i prze¶cieradeł papierowych, pojemni-ków na ręczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – spr. 151/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.11.2015 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Zakres II
Prosimy Zamawiaj±cego o dopuszczenie do oceny papieru toaletowego, dwuwarstwowego, gofrowanego, perforowanego co 25 cm, długo¶ć wstęgi 30 m, szeroko¶ci wstęgi 10 cm i ¶rednicy wstęgi 10 cm, pakowa-nych po 8 rolek w opakowaniu o gramaturze min. 2 x 19 g/m2
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Zakres III
Prosimy Zamawiaj±cego o dopuszczenie do oceny papieru toaletowego wykonanego z dwóch warstw maku-latury bielonej o biało¶ci min. 65%, perforowanego co 25 cm, gofrowanego, długo¶ć wstęgi 135 m, szero-ko¶ć wstęgi 9-10 cm, ¶rednica roli 18 cm, długo¶ć 135 m, pakowanych po 12 rolek w opakowaniu o grama-turze min. 2 x 19 g/m2, ¶rednica tulei 6,5 cm. W przypadku pozytywnej odpowiedzi zwracamy się z pro¶b± o okre¶lenie ilo¶ci rolek jak± należy wycenić.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Zakres IV
Prosimy Zamawiaj±cego o dopuszczenie do oceny ręczników papierowych typu ZZ, wykonanych z jedno-warstwowej makulatury o gramaturze min. 38 g/m2. Dopuszczenie takiego rozwi±zania pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Zakres V
Prosimy Zamawiaj±cego o dopuszczenie do oceny ręczników papierowych typu ZZ, wykonanych z jedno-warstwowej makulatury o gramaturze min. 38 g/m2. Dopuszczenie takiego rozwi±zania pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Zakres VI
Prosimy Zamawiaj±cego o dopuszczenie w w/w pozycji ręczników typu ZZ wykonanych z dwuwarstwowej celulozy o gramaturze 2 x 18 g/m2 w rozmiarze 23 cm x 25 cm, pakowanych po 160 listków w zgrzewie.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Zakres VII
Prosimy Zamawiaj±cego o dopuszczenie do oceny w w/w pozycji podkładów papierowych w roli wykona-nych z dwuwarstwowej celulozy o gramaturze min. 2 x 18 g/m2, spełniaj±cych pozostałe wymagania SIWZ.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Zakres IX
Prosimy Zamawiaj±cego o dopuszczenie do oceny w w/w pozycji dozownika do ręczników papierowych typu ZZ mieszcz±cego do 400 listków, tj. 2 standardowe bindy ręczników.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza.

Zakres X
Prosimy Zamawiaj±cego o dopuszczenie do oceny w w/w pozycji dozownika na ręczniki papierowe w roz-miarze 24 cm szeroko¶ci, 26 cm wysoko¶ci, 13 cm głęboko¶ci, w kolorze białym, zamykany na kluczyk.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Zakres X
Zamawiaj±cy w opisie przedmiotu zamówienia okre¶lił, że dozownik ma być przeznaczony na papier toaleto-wy o szeroko¶ci 19 cm, długo¶ci 240 m i szeroko¶ci 10 cm, natomiast istotnym parametrem przy doborze dozowników jest ¶rednica rolki papieru toaletowego jaka ma się zmie¶cić w opisanym dozowniku, a nie dłu-go¶ć roli, ponieważ papier o długo¶ci 240 m może mieć ¶rednicę zarówno 18 cm jak i 25, co uzależnione jest od sposobu nawoju papieru, warstwowo¶ci papieru oraz jego gramatury.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy okre¶lił ¶rednicę roli 19cm. Pojemniki maj± być dostosowane do papieru o parametrach opisanych w zakresie nr 3.

Dotyczy wzoru umowy – zał. Nr 5 do SIWZ - §4, ust. 1
Zwracamy się z pro¶b± o zmianę zapisów wzoru umowy dotycz±c± zmniejszenia wysoko¶ci kar umownych w przypadku zwłoki w realizacji dostawy zawartych w §4, ust.1 poprzez zmianę zapisu z „Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 1% warto¶ci brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki” na „Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 0,5% warto¶ci brutto niezrealizowanego zamówie-nia za każdy dzień zwłoki”.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisał
Z-ca Dyr. Ds. Lecznictwa
Stanisław Łata- Adresat
- a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-11-20

Pytanie:dodano: 2015-11-20
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 19.11.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/151/AH/ 4608 /2015


Dotyczy: sukcesywnej dostawy papieru toaletowego, ręczników i prze¶cieradeł papierowych, pojemni-ków na ręczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – spr. 151/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.11.2015 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

W zwiażku z odmow± zmiany gramatury(większo¶ć producentów wyrobów papierowych obniża gramaturę swoich produktów z tego względu iż największy producent makulatury w Polsce od którego kupuje się tam-bory wytwarza swoje produkty w gramaturach niższych niż 40 g/m2) niektórych produktów zawartych w spe-cyfikacji przetargowej zwracamy się z zapytaniem w jaki sposób Szpital będzie weryfikował zgodno¶ć para-metrów dostarczonych produktów z warto¶ciami zapisanymi w kartach produktu dostarczonych przez do-stawców a w szczególno¶ci gramatury.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy będzie weryfikował zgodno¶ć parametrów dostarczonych produktów z warto-¶ciami zapisanymi w kartach produktu na podstawie dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt. 3 1) i 2).

W zakresie V i VI proszę o okre¶lenie ile listków mie¶ci się do dozowników które posiadacie na wyposaże-niu.
OdpowiedĽ: Do dozowników zakłada się jednorazowo po 170 listków ZZ .


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisał
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa
Stanisław Łata


- Adresat
- a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-11-20

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-12-16
Zawiadomienie o wyborze ofert znajduje się w plikach do pobrania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-12-17
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
Faks. 14 621 25 81
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/AH/151/ 4980 /15 Tarnów, 2015-12-17


Dotyczy: sukcesywnej dostawy papieru toaletowego, ręczników i prze¶cieradeł papierowych, pojemników na ręczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie – spr. 151/2015.


Zawiadomienie o uchyleniu decyzji Zamawiaj±cego

Zamawiaj±cy uchyla decyzję wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie nr 6 z dnia 16.12.2015 r znak: SWLOG-271/151/AH/ 4959 /15 dotycz±c± postepowania nr 151/2015 na sukcesywn± dostawę papieru toaletowego, ręczników i prze¶cieradeł papierowych, pojemników na ręczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

Zamawiaj±cy w zawiadomieniu o wyborze odrzucił w zakresie nr 6 ofertę Wykonawcy P.P.H.U. „WÓDKOWSKI” Andrzej Wódkowski 26-070 Łopuszno ul. Włoszczowska 31. W uzasadnieniu odrzucenia Zamawiaj±cy podał, iż wymagał w zakresie nr 6 wkładów ręcznikowych białych, dwuwarstwowych, wykonanych
z celulozy, bez zapachu, gramatura minimum 2x20,5g/m2. Wykonawca zaoferował wkłady ręcznikowe
o gramaturze 2x21g/m2, czyli oferta Wykonawcy spełnia wymogi Zamawiaj±cego opisane w SIWZ.

Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż dokonał powtórnej czynno¶ci badania ofert i dokonał powtórnego wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie nr 6. Zamawiaj±cy niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano w zakresie nr 6 jako ofertę najkorzystniejsz± ofertę złożon± przez Wykonawcę:


02. P.P.H.U. „WÓDKOWSKI” Andrzej Wódkowski 26-070 Łopuszno ul. Włoszczowska 31 zefir@grupazefir.pl

Zakres 6 – 20 387,25 zł
Termin płatno¶ci 60 dni.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryteriów oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacj± o złożonych ofertach w zakresie nr 6.


Zakres 6 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 90% 10%
02 Wódkowski 10 10
Wódkowski 90 10
03 Admor 8 10
Admor 75 10


II. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu w zakresie nr 6 złożono następuj±ce oferty:

02. P.P.H.U. „WÓDKOWSKI” Andrzej Wódkowski 26-070 Łopuszno ul. Włoszczowska 31 zefir@grupazefir.pl
03. Przedsiębiorstwo Handlowe ADMOR Jerzy Moryto 26-600 Radom ul. Wierzbicka 58 m. 1 przetargi@admor.plZamawiaj±cy informuje iż w w/w postępowaniu nie została w zakresie 6 odrzucona żadna oferta, nie został wykluczony żaden Wykonawca.Umowa z dnia 22.12.2015r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Podpisał
Z-ca Dyr. ds. Pielęgniarstwa
Zdzisław Wolak

otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-01-04
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na sukcesywn± dostawę papieru toaletowego, ręczników i prze¶cieradeł papierowych, pojemników na ręczniki i papier toaletowy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w dniu 22.12.2015 r zostały zawarte umowy z Wykonawcami:

02. P.P.H.U. „WÓDKOWSKI” Andrzej Wódkowski 26-070 Łopuszno ul. Włoszczowska 31 - Zakres 1, 3, 4, 5, 6

03. Przedsiębiorstwo Handlowe ADMOR Jerzy Moryto 26-600 Radom ul. Wierzbicka 58 m. 1 - Zakres 2, 9, 10

05. Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe Sebastian Białobrzycki Hurtownia Artykułów Higienicznych JOBIKO Dalki os. Wichrowe 9, 62-200 Gniezno - Zakres 7

11. FH MADO s.c. Jerzy Le¶niak, Mariusz Wardzała 33-100 Tarnów ul. Krzyska 9A - Zakres 8