Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

150 - dostawa, montaż i uruchomienie układu zasilania gwarantowanego dla Sali Intensywnego Nadzoru na Oddziale Noworodków o mocy 16 kVA wraz

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Dostawa, montaż i uruchomienie układu zasilania gwarantowanego dla Sali Intensywnego Nadzoru na Oddziale Noworodków o mocy 16 kVA wraz z kompletem baterii, wykonaniem zasilania do prostownika oraz modernizacją rozdzielni dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 305500 - 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż i uruchomienie układu zasilania gwarantowanego dla Sali Intensywnego Nadzoru na Oddziale Noworodków o mocy 16 kVA wraz z kompletem baterii, wykonaniem zasilania do prostownika oraz modernizacją rozdzielni dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa, montaż i uruchomienie układu zasilania gwarantowanego dla Sali Intensywnego Nadzoru na Oddziale Noworodków o mocy 16 kVA wraz z kompletem baterii, wykonaniem zasilania do prostownika oraz modernizacją rozdzielni dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.15.50.00-7, 31.15.30.00-3, 31.40.00.00-9, 31.43.10.00-6, 45.31.70.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 98.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 4 512,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie warunku Wykonawca powinien przedłożyć: wykaz dostaw potwierdzających, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował: dostawę wraz z montażem minimum 3 systemów zasilania gwarantowanego każdy, składającego się z: prostownika pokrywającego bieżące obciążenie falownika przy jednoczesnym doładowywaniu baterii, falownika oraz kompletu baterii żelowych odpornych na głębokie rozładowanie o wartości brutto minimum 50.000,00 zł (każda). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do ofertyIII.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest na potwierdzenie warunku wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności osobami odpowiedzialnymi za kierowanie pracami tj. powinien dysponować minimum po 1 osobie posiadającej : 1) świadectwa kwalifikacyjne grupy 1 w zakresie dozoru D, 2) świadectwa kwalifikacyjne grupy 1 w zakresie eksploatacji E. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie prac, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. - oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, - Deklarację producenta (w języku polskim), zgodności wykonania oferowanej baterii VRLA z Polską Normą PN-EN 60896-2 lub IEC 896-2, - Certyfikat producenta (w języku polskim) żywotności oferowanych baterii akumulatorów, - Dokumentację techniczną, umożliwiającą ocenę zgodności oferowanych baterii z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. - Potwierdzenie wpłaty/wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 80
2 - okres udzielonej gwarancji na dostarczone urzadzenia i wykonane prace - 20

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Zał±cznik - 2015-11-12 (0151112134905-siwz.doc)
Zał±cznik - 2015-11-12 (0151112134909-zalacznik nr 1a- opis przedmiotu zamowienia.doc)
Zał±cznik - 2015-11-12 (0151112134912-kodeks etyki.pdf)
Zał±cznik - 2015-11-18 (0151118133602-modyfikacja zalacznik nr 1a- opis przedmiotu zamowienia.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-11-17
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 16.11.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/150/AH/ 4558 /2015


Dotyczy: dostawa, montaż i uruchomienie układu zasilania gwarantowanego dla Sali Intensywnego Nadzoru na Oddziale Noworodków o mocy 16 kVA wraz z kompletem baterii, wykonaniem zasilania do prostownika oraz modernizacj± rozdzielni dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – spr. 150/2015


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.11.2015 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
1. Czy Zamawiaj±cy dopuszcza zastosowanie układu falownikowego wykonanego wersji zwarciowej o parametrach: Iwyj=1000%In dla pracy z sieci oraz Iwyj=300%In dla pracy bateryjnej?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza zastosowanie układu falownikowego wykonanego w wersji zwarciowej o parametrach: Iwyj=1000%In dla pracy z sieci oraz Iwyj=300%In dla pracy bateryjnej.


2. Czy Zamawiaj±cy uzna referencje, o których mowa w Rozdziale V pkt. 2.2 SIWZ, na „dostawę wraz z uruchomieniem minimum 3 systemów zasilania gwarantowanego każdy, składaj±cego się z prostownika, falownika oraz kompletu baterii akumulatorów o warto¶ci brutto minimum 50.000,00 zł (każda)” bez wy-szczególnienia topologii układu oraz technologii wykonania baterii akumulatorów?
Pragniemy nadmienić, iż ze względu na rożnorodne konfiguracje układów zasilania gwarantowanego oraz technologie stosowanych baterii akumulatorów spełnienie tak szczegółowych wymagań technicz-nych zawartych w SIWZ może wykluczyć Wykonawców maj±cych duże do¶wiadczenie w projektowaniu, dostawie i montażu systemów zasilania gwarantowanego. Ponadto listy referencyjne z reguły nie zawie-raj± tak szczegółowych informacji jak sposób działania układu zasilania, co nie pozwoli Zamawiaj±cemu na prawidłow± ocenę zgodno¶ci referencji z wymaganiami SIWZ, a tym samym posiadania przez Wyko-nawcę niezbędnej wiedzy i do¶wiadczenia.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza referencje bez wyszczególnionej topologii układu.
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian
Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa
Stanisław Łata


- Adresat
- a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-11-17

Pytanie:dodano: 2015-11-18
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 17.11.2015 r

e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/150/AH/ 4586 /2015


Dotyczy: dostawa, montaż i uruchomienie układu zasilania gwarantowanego dla Sali Intensywnego Nadzoru na Oddziale Noworodków o mocy 16 kVA wraz z kompletem baterii, wykonaniem zasilania do prostownika oraz modernizacj± rozdzielni dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – spr. 150/2015


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.11.2015 r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
1. Czy w zakresie obowi±zków Wykonawcy leży wymiana okablowania: bateria/zabezpieczenie baterii/prostownik/falownik/bypass serwisowy/odbiory?

OdpowiedĽ: Tak, w zakresie zadania jest także wymiana okablowania: bateria/zabezpieczenie baterii/prostownik/falownik/bypass serwisowy/odbiory, ł±cznie około 70m.
Jednocze¶nie Zamawiaj±cy dokonuje modyfikacji zał±cznika nr 1 A – Opis przedmiotu zamówienia. Zmodyfikowany zał±cznik znajduje się na stronie internetowej Zamawiaj±cego w plikach do pobrania.Pozostała tre¶ć SIWZ pozostaje bez zmian. Przy sporz±dzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.
Podpisał
Z-ca Dyr.ds. Lecznictwa
Stanisław Łata
Otrzymuj±:
Adresat
a/a


OdpowiedĽ:dodano: 2015-11-18

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-12-08
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUNasz znak : SWLOG-271/150/AH/ 4823 /15 Tarnów, 2015-12-07


Dotyczy: dostawa, montaż i uruchomienie układu zasilania gwarantowanego dla Sali Intensywnego Nadzoru na Oddziale Noworodków o mocy 16 kVA wraz z kompletem baterii, wykonaniem zasilania do prostownika oraz modernizacj± rozdzielni dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – spr. 150/2015

Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że:

I. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako ofertę najkorzystniejsz±, ofertę złożon± przez Wykonawcę:

02. Eltek Polska Sp. z o.o. ul. Gorliocka 2, 71-042 Szczecin
cena– 142 975,20 zł
Okres udzielonej gwarancji – 60 m-cy

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przedstawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu . Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacj± o złożonych ofertach.

PUNKTY
nazwa Wykonawcy 80% 20% 100%
1 ETC Plus 77 1
ETC Plus 62 0 78
2 ELTEK 80 20
ELTEK 64 4 100

Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

01. ETC Plus Sp. z o.o. ul. Drukarska 17, 24-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski
01. Eltek Polska Sp. z o.o. ul. Gorliocka 2, 71-042


II. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że w postępowaniu w w/w zakresach nie został wykluczony żaden Wykonawca, nie została odrzucona żadna oferta.

Zamawiaj±cy informuje, że w my¶l art. 94 ust. 3 może zawrzeć umowę przed upływem terminów,
w przypadku przetargu nieograniczonego jeżeli nie została odrzucona żadna oferta. Umowa z dnia 11.12.2015 r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.Podpisał
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa
Stanisław ŁataOtrzymuj±: Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-12-11
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę, montaż i uruchomienie układu zasilania gwarantowanego dla Sali Intensywnego Nadzoru na Oddziale Noworodków o mocy 16 kVA wraz
z kompletem baterii, wykonaniem zasilania do prostownika oraz modernizacj± rozdzielni dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w dniu 11.12.2015 r została zawarta umowa z Wykonawc± Eltek Polska Sp. z o.o. ul. Gorlicka 2, 71-042 Szczecin