Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

142/15 - kardiomonitory, łaźnia wodna, miktoskop, procesor tkankowy zamknięty, automatyczny mikrotom rotacyjny

Tarnów: zakup dostawa , instalacja i uruchomienie : aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 287052 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup dostawa , instalacja i uruchomienie : aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zakup dostawa , instalacja i uruchomienie : wg. N/w Zakresu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie dla Zakresu nr 1, 3, 4, 5 max. Do 30 dni od daty zawarcia umowy, dla Zakresu nr 2 max. Do 20 dni od daty zawarcia umowy, Zakres 1. KARDIOMONITOR SZT.3. - (SOR) Zakres 2. ŁAŹNIA WODNA Z WYTRZĄSARKĄ KPL.1. - (ANALITYKA) Zakres 3. MIKROSKOP Z PRZYSTAWKĄ KONSULTACYJNĄ BOCZNĄ SZT.1.- (PATOMORFOLOGIA) Zakres 4. PROCESOR TKANKOWY TYPU ZAMKNIĘTEGO SZT.1. - (PATOMROFOLOGIA) Zakres 5. AUTOMATYCZNY MIKROTOM ROTACYJNY szt.1. (PATOMORFOLOGIA).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

a. Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wpis z Rejestru Wyrobów Medycznych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dot. Zakresu nr 1, 3, 4, 5. b. szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego (np. załączyć ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ. Dot. Zakresu nr 1, 3, 4, 5. c. Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane . Dot. Zakresu nr 2. d. szczegółowy opis oferowanego wyrobu (np. załączyć ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ. Dot. Zakresu nr 2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, zał. Nr 4. 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zał. Nr 5.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95
2 - Okres gwarancji - 5
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana ceny tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena brutto.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Ś.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Ś.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: KARDIOMONITOR SZT.3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KARDIOMONITOR SZT.3.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ŁAŹNIA WODNA Z WYTRZĄSARKĄ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŁAŹNIA WODNA Z WYTRZĄSARKĄ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 20.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: MIKROSKOP Z PRZYSTAWKĄ KONSULTACYJNĄ BOCZNĄ SZT.1.- (PATOMORFOLOGIA).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: MIKROSKOP Z PRZYSTAWKĄ KONSULTACYJNĄ BOCZNĄ SZT.1.- (PATOMORFOLOGIA).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PROCESOR TKANKOWY TYPU ZAMKNIĘTEGO SZT.1. - (PATOMROFOLOGIA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PROCESOR TKANKOWY TYPU ZAMKNIĘTEGO SZT.1. - (PATOMROFOLOGIA.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: AUTOMATYCZNY MIKROTOM ROTACYJNY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: AUTOMATYCZNY MIKROTOM ROTACYJNY.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-10-27 (0151027131416-siwz spr.142.doc)
Załącznik - 2015-10-27 (0151027131419-forl og. nr 2 spr.142.doc)
Załącznik - 2015-10-27 (0151027131422-kodeks etyki zal. nr 6 spr.142.pdf)
Załącznik - 2015-10-27 (0151027131425-oswiadczenia 4, 5, spr.142.doc)
Załącznik - 2015-10-27 (0151027131430-umowa nr 3- spr.142.doc)
Załącznik - 2015-10-27 (0151027131433-zal.1- 1a spr.142.doc)
Załącznik - 2015-11-13 (0151113133904-pytanie nr 1.doc)
Załącznik - 2015-11-13 (0151113140538-forl og. nr 2 spr.142 - modyfikacja.doc)
Załącznik - 2015-11-13 (0151113140543-siwz spr.142 - modyfikacja.doc)
Załącznik - 2015-11-13 (0151113140549-umowa nr 3- spr.142 - modyfikacja.doc)
Załącznik - 2015-11-13 (0151113140552-zal.1- 1a spr.142 - modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2015-11-10
Dot. przetargu nieograniczonego - zakup i dostawa: sprzętu i aparatury medycznej nr sprawy 142/2015

W związku z przygotowywaną modyfikacją do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 19.11.2015r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 19.11.2015r. o godz. 11.00. Składający ofertę Wykonawca pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy.
Modyfikacja zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
Odpowiedź:dodano: 2015-11-10

Pytanie:dodano: 2015-11-13
Tarnów, dnia 13.11.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/142/KK/ 4520 /15
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego: kardiomonitora, mikroskopu, procesora tkankowego, mikrotomu – nr sprawy 142/2015r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.11.2015r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy zakresu nr 5 - Pytanie do wzoru umowy - § 7 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności z tytułu zawartej umowy na zakres 4 i 5 przedmiotu zamówienia na podmiot trzeci będący podmiotem finansującym zakup ww. urządzeń przez Dostawcę ze względu na odroczony termin płatności przewidziany w § 3 ust. 2 wzoru umowy?
Zamawiający w § 7 ust. 3 przewidział zakaz cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, wyrażonej w formie pisemnej. Jednocześnie w zakresie części 3,4,5 zamówienia Zamawiający przewidział odroczone terminy płatności w ratach za zakupiony sprzęt, gdzie najkrótszy termin zapłaty raty to 30 dni a najdłuższy 120 dni od dnia wystawienia faktury. Taka konstrukcja płatności wynagrodzenia jest wysoce niekorzystna dla wykonawcy który ponosząc koszty zakupu urządzeń odczekuje z otrzymaniem zapłaty od Zamawiającego aż do 4 miesięcy. Zakaz cesji masowo eliminuje konkurencję, zaś należności objęte zakazem cesji są poza strefą zainteresowania banków i innych instytucji finansowych, wobec czego przedsiębiorcy nie mogą pozyskać konkurencyjnego i opłacalnego finansowania w sytuacji, gdy same są zmuszone do finansowania kontrahenta. Prawo do stosowania zakazu cesji, czyli zastrzeżenia umownego wyłączającego lub ograniczającego możliwość przeniesienia uprawnienia (należności) z umowy w drodze przelewu, daje Kodeks cywilny. Jednak rzeczywistość gospodarcza pokazała, że jest ono stosowane w celach, które nie były z pewnością intencją prawodawców, a wręcz jest wykorzystywane do ograniczenia konkurencji. Wskazuje się iż takie działania są niezgodne z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów o zakazie „narzucania przez uciążliwych warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści”, w szczególności jeśli ten podmiot ten ma pozycję dominującą. Wobec zastosowanej przez Zamawiającego odroczonej płatności Wykonawca jest zmuszony - w celu utrzymania płynności finansowej – pozyskać finansowanie przez podmiot trzeci i tylko w takim celu byłaby zastosowana cesja wierzytelności. Wobec powyższego wnioskujemy od odstąpienia od zakazu cesji i zmodyfikowanie zapisu § 7 ust. 3 w następujący sposób „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, wyrażonej w formie pisemnej. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia zgody na cesję wierzytelności pieniężnej na podmiot finansujący”
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-11-13

Sprostowanie:dodano: 2015-11-13
UWAGA:
Pytanie z dnia 02.11.2015r. wraz z odpowiedziami dotyczącymi Zakresu nr 1 - Kardiomonitory w plikach do pobrania Załącznik - 2015-11-13 (0151113133904-pytanie nr 1.doc)
Odpowiedź:dodano: 2015-11-13

Sprostowanie:dodano: 2015-11-13
UWAGA:
Zamawiający wykreśla Zakres nr 2 i modyfikuje SIWZ w plikach do pobrania
Odpowiedź:dodano: 2015-11-13

Sprostowanie:dodano: 2015-11-17

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUZamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/142/KK/ 4567 /15 Tarnów, dnia 17.11.2015r


Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego: kardiomonitora, mikroskopu, procesora tkankowego, mikrotomu – nr sprawy 142/2015r

SPROSTOWANIE DO PISMA Z DNIA 13.11.2015R. ZNAK: SWLOG-271/142/KK/4520/15

Zamawiający informuje, iż w nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi dopuszczających sprzęt w Zakresie nr 1 tj.: kardiomonitor marki Philips i postawione wymogi w SIWZ w punktach dotyczących – Pytania nr 5 w tabeli tj.: :
WYMAGAŃ TECHNICZNYCH tj.:
- Możliwość jednoczesnej prezentacji min. 3 kanałów EKG oraz innych krzywych (bez używania trybu 7 EKG bądź 12 EKG).
Oraz
DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA ORAZ KONFIGURACJI OPCJONALNEJ tj.:
- Akcesoria – kompatybilne a kardiomonitorami marki Philips Goldway. Dla 1 kardiomonitora : kabel EKG 3-odprowadzeniowy typu żabka
odpowiedź Zamawiającego brzmi:
Zmawiający, nie dopuszcza.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 20.11.2015r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 20.11.2015r. o godz. 11.00. Składający ofertę Wykonawca pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy.
Modyfikacja zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-11-17

Sprostowanie:dodano: 2015-11-17
Numer ogłoszenia: 309296 - 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 287052 - 2015 data 27.10.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2015 godzina 10:00,.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2015 godzina 10:00,.
Odpowiedź:dodano: 2015-11-17

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-12-11
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271 /142 /KK / 4905 /15 Tarnów, 2015-12-11

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego: kardiomonitora, mikroskopu, procesora tkankowego, mikrotomu – nr sprawy 142/2015r


Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawców:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 EMTEL Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne Waldemar Śliwa ul. A.Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze Zakres 1 – 26.989,20 PLN
Gwarancja 25 miesięcy
02 Olympus Polska Spz.o.o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa
Zakres 2 – 61.074,66 PLN
Gwarancja 24 miesiące
04
ElektroMed Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice
Zakres 3 – 156.600,00 PLN
Zakres 4 – 54.000,00 PLN
Gwarancja 24 miesiące

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

1. Ocena ofert:
zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95%
CENA 5% GWARANCJA 100%
1 Emtel 95,00 1,00
Emtel 90,25 0,05 90,30
zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
2 Olympus 95,00 0,00
Olympus 90,25 0,00 90,25
zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
4 Elektro-Med. 95,00 0,00
Elektro-Med. 90,25 0,00 90,25
zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
4 Elektro-Med. 95,00 0,00
Elektro-Med. 90,25 0,00 90,25

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
01 –EMTEL Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne Waldemar Śliwa ul. A.Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze
02- Olympus Polska Spz.o.o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa
03 – Viridian Polska Spz.o.o. ul. Bielawska 6 lok.9, 02-511 Warszawa
04 – ElektroMed Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice

3. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona w Zakresie nr 1 oferta Wykonawcy:
• 03 - Viridian Polska Spz.o.o. ul. Bielawska 6 lok.9, 02-511 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zakresie nr1 :
Zamawiający wymagał Kardiomonitor kompatybilny w zakresie oprogramowania i czujników pomiarowych z pracującymi na oddziale kardiomonitorami serii FX 3000 i serii FX 2000 oraz kabel EKG 3 żyłowy umożliwiający jednoczesną obserwację 6-odprowadzeń ekg.(Sprostowanie z dnia 17.11.2105r. do pisma z dnia 13.11.2015r. Znak: SWLOG –271/142/KK/4520/15). Wykonawca oferuje urządzenie, które nie spełnia opisu Zamawiającego.

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:
1.
Dotyczy Zakresu nr 1 - termin po upływie którego może być zawarta umowa to 17.12.2015r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów
Dotyczy Zakresów nr 2,3,4 termin po upływie którego może być zawarta umowa to 14.12.2015r. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym nie został wykluczony żaden Wykonawca ani nie odrzucono żadnej oferty. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2 (…)”.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-12-17
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem dot. Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego: kardiomonitora, mikroskopu, procesora tkankowego, mikrotomu – nr sprawy 142/2015r wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 17.12 2015r. podpisano umowe z Wykonawca::
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 EMTEL Przedsiębiorstwo Projektowo-Produkcyjne Waldemar Śliwa ul. A.Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze Zakres 1 – 26.989,20 PLNW dniu 15.12 2015r. podpisano umowe z Wykonawca::


02 Olympus Polska Spz.o.o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa
Zakres 2 – 61.074,66 PLN

04
ElektroMed Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice
Zakres 3 – 156.600,00 PLN
Zakres 4 – 54.000,00 PLN