Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

139/15 zakup pulsoksymetru w ramach narodowego programu wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego POLKARD w zakresie zadania zakupu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonej dla oddz.wewnętrznych

Tarnów: PULSOKSYMETRY SZT.5.
Numer ogłoszenia: 282304 - 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy



Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PULSOKSYMETRY SZT.5..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PULSOKSYMETRY SZT.5. - (ODDZIAŁ I WEW, II WEW.).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

a. Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wpis z Rejestru Wyrobów Medycznych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. b. szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego (np. załączyć ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, zał. Nr 4. 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zał. Nr 5.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95
2 - Gwarancja - 5
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana ceny tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena brutto. Zgodnie z par.9 ust.2. Umowy zawartej z Departamentem Polityki zdrowotnej z programu polityki zdrowotnej pn. NARODOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA DOSTEPNOŚCI DO PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO POLKARD NA LATA 2013-2016., W przypadku podjęcia decyzji przez Ministra Finansów lub Ministra Zdrowia w zakresie blokowania planowanych wydatków budżetu państwa w części 46 - Zdrowie, Strony dokonują zmiany w treści umowy i dostosują umowę do podjęcia decyzji lub nastąpi rozwiązanie umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NARODOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA DOSTEPNOŚCI DO PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO POLKARD NA LATA 2013-2016., W ZAKRESIE ZADANIA ZAKUPU ZESTAWU SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ PRZEZNACZONEGO DLA ODDZIAŁÓW WEWNĘTRZNYCH W ROKU 2015.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-10-22 (0151022135433-siwz spr.139.doc)
Załącznik - 2015-10-22 (0151022135440-kodeks etyki zal. nr 6 spr.139.pdf)
Załącznik - 2015-10-22 (0151022135443-oswiadczenia 4, 5, spr.139.doc)
Załącznik - 2015-10-22 (0151022135448-umowa nr 3- spr.139.doc)
Załącznik - 2015-10-22 (0151022135451-zal.1- 1a spr.139.doc)
Załącznik - 2015-10-22 (0151022135713-forl og. nr 2 spr.139.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-10-26
Tarnów, dnia 26.10.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/139 /KK/ 4215 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa pulsoksymetru dla oddziału wewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 139/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.10.2015. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetry o zakresie pomiarowym częstości pulsu od 18 do 300 P/min?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.




Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-10-26

Pytanie:dodano: 2015-10-26
Tarnów, dnia 26.10.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/139 /KK/ 4215 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa pulsoksymetru dla oddziału wewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 139/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.10.2015. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie pulskosymetru o następujących parametrach: pomiar częstości w zakresie 20-300 bpm, rozdzielczość 1%, akumulator gwarantujący 16 godzin ciągłego użytkowania, waga 200 gram zachowanie pozostałych parametrów.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.




Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-10-26

Pytanie:dodano: 2015-10-26
Tarnów, dnia 26.10.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/139 /KK/ 4215 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa pulsoksymetru dla oddziału wewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 139/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.10.2015. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Pkt. 1.5
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr posiadający zakres pomiarowy częstości pulsu w zakresie 15-300 ud./min? Jest to Wystarczający zakres do monitorowania wszystkich grup wiekowych pacjentów
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 dot.: Pkt. 1,9
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr którego waga wynosi max.1,2 kg? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego i nie mająca wpływu na komfort obsługi urządzenia.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.




Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-10-26

Pytanie:dodano: 2015-10-29
Tarnów, dnia 29.10.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/139 /KK/ 4247 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa pulsoksymetru dla oddziału wewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 139/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.10.2015. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakres 1 – Pulsoksymetr–
Pkt. 1.5
Prosimy o dopuszczenie pomiaru częstości pulsu w zakresie 20-350 bpm/min
Pkt. 1.6
Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru z zapamiętywaniem trendów do 120 godzin pomiarów co 10 s
Pkt. 1.8
Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru z akumulatorem o wydajności do 3,5 h.
Pkt. 1.9
Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru o wadze 2,05 kg
Odpowiedź pkt 1.5, pkt. 1.6, pkt 1.8, pkt 1.9
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2 dot.: Zakres 1 – Pulsoksymetr
Prosimy o dopuszczenie lekkiego, przenośnego i łatwego w użyciu pulsoksymetru, o niewielkich rozmiarach
Pkt. 1.5
Prosimy o dopuszczenie pomiaru częstości pulsu w zakresie 30-350 bpm/min
Pkt. 1.6
Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru z zapamiętywaniem trendów do 120 godzin pomiarów co 1 s
Pkt. 1.8
Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru z akumulatorkami NiMH o wydajności do 20 h, z dołączoną w zestawie ładowarką
Odpowiedź pkt 1.5, pkt. 1.6, pkt 1.8
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.




Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-10-29

Pytanie:dodano: 2015-10-29
Tarnów, dnia 29.10.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/139 /KK/ 4247 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa pulsoksymetru dla oddziału wewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 139/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.10.2015. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakres 1 – Pulsoksymetr
Jako dystrybutor wysokiej klasy Pulsoksymetrów z technologią Masimo Set prosimy Zamawiającego dopuszczenie Pulsoksymetru w technologii MASIMO: Pomiar saturacji krwi włośniczkowej (Sp02) w czasie rzeczywistym w zakresie 1-100%, możliwość przedstawienia krzywej pletyzmograficznej w postaci słupka barycznego, pomiar częstości pulsu w zakresie 25-240 (bpm). Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.
Dodatkowym atutem jest, że technologia Masimo jest dużo bardziej zaawansowana niż jakiekolwiek inne technologie, co potwierdzają niezależne badania na rynku światowym a czujniki Masimo mają za zadanie nie tylko zbierać informację od pacjenta o pomiarze saturacji i pulsu, ale główną cechą jest eliminacja artefaktów ruchowych pacjenta, co wpływa na precyzję pomiaru.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §5 ust. 1b do 0,2% wartości urządzenia dostarczonego ze zwłoką?
Odpowiedź
Nie, zapis pozostaje bez zmian


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.




Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-10-29

Pytanie:dodano: 2015-10-29
Tarnów, dnia 29.10.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/139 /KK/4247 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa pulsoksymetru dla oddziału wewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 139/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.10.2015. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakres 1 – Pulsoksymetr
Prosimy o dopuszczenie do przetargu przenośnego pulsoksymetru bez prezentacji krzywej pletyzmografii, o pomiarze częstości pulsu w zakresie 20-300/min z możliwością pracy na akumulatorze przez 30 godzin. Urządzenie charakteryzuje się dużym czytelnym wyświetlaczem LED.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.




Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-10-29

Pytanie:dodano: 2015-10-29
Tarnów, dnia 29.10.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/139 /KK/4247 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa pulsoksymetru dla oddziału wewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 139/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.10.2015. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakres 1 – Pulsoksymetr
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy pulsoksymetru stacjonarno-transportowego o minimalnie różniących się parametrach:
- pomiar częstości pulsu w zakresie 30-249 min-1
- waga urządzenia 1600 g
Spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.




Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-10-29

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-11-12
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
Biorący udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271/ 139 /KK /4488 /15 Tarnów, 2015-11-12


Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa pulsoksymetru dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w ramach NARODOWEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA DOSTEPNOŚCI DO PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO POLKARD NA LATA 2013-2016., W ZAKRESIE ZADANIA ; ZAKUPU ZESTAWU SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ PRZEZNACZONEGO DLA ODDZIAŁÓW WEWNĘTRZNYCH W ROKU 2015

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pulsoksymetru wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01
MDK Medical Spz.o.o. ul. B.Chrobrego nr 36A, lok.107/108 80-423 Gdańsk
Wartość brutto – 6.642,00 PLN
Gwarancja – 24 miesiące

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

1. Ocena ofert:
zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
1 MDK Medical 95,00 0,00
MDK Medical 90,25 0,00 90,25
2 Promed 50,80 0,00
Promed 48,26 0,00 48,26
3 Empireum 86,56 5,00
Empireum 82,23 0,25 82,48
4 Walmed 75,14 5,00
Walmed 71,39 0,25 71,64
5 BiaMediTek 66,77 5,00
BiaMediTek 63,43 0,25 63,68
6 LM Line 59,92 0,00
LM Line 56,93 0,00 56,93
7 Heraeus Medical 29,25 0,00
Heraeus Medical 27,79 0,00 27,79

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
01 – MDK Medical Spz.o.o. ul. B.Chrobrego nr 36A, lok.107 i 108 80-423 Gdańsk
02 – Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa
03 – Empireum Piotr Dopieralski ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna
04 – Walmed Spz.o.o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie k/Warszawy
05 – Biameditek Sp. zo.o. ul. Składowa 12, 15-399 Białystok
06 – LM Line Spz.o.o. ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin
07 – Medicavera Spz.o.o. Dalhlhausen R Group ul. Wawrzyniaka 6W, 70-392 Szczecin

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Umowa z dnia 16.11.2015r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego pocztą elektroniczną , oryginał wysłano pocztą.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-11-17
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa pulsoksymetru dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w ramach NARODOWEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA DOSTEPNOŚCI DO PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO POLKARD NA LATA 2013-2016., W ZAKRESIE ZADANIA ; ZAKUPU ZESTAWU SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ PRZEZNACZONEGO DLA ODDZIAŁÓW WEWNĘTRZNYCH W ROKU 2015w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 16.11 2015r. podpisano umowy z Wykonawcą::
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01
MDK Medical Spz.o.o. ul. B.Chrobrego nr 36A, lok.107/108 80-423 Gdańsk
Wartość brutto – 6.642,00 PLN