Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

140-dostawa: worków do żywienia pozajelitowego dwukomorowych i trzykomorowych albuminy ludzkiej, Omnipaque 300 mgJ -ml

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.lukasz.med.pl

Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa: worków do żywienia pozajelitowego dwukomorowych i trzykomorowych albuminy ludzkiej, Omnipaque 300 mgJ -ml dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 154249 - 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa: worków do żywienia pozajelitowego dwukomorowych i trzykomorowych albuminy ludzkiej, Omnipaque 300 mgJ -ml dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.22.10-2, 33.69.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia, jeśli jest wymagany przez przepisy, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował aktualną koncesją lub zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwoleniem GIF na wytwarzanie produktów leczniczych, (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, 3) oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 31.10.2015 roku.)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98
2 - Termin płatności - 2
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy: a) numeru katalogowego produktu, b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, c) przedmiotowym (produkt zamienny), d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie), e) sposobu konfekcjonowania, f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Trzykomorowy zestaw do całkowitego żywienia pozajelitowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trzykomorowy zestaw do całkowitego żywienia pozajelitowego,.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.22.10-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Worek dwukomorowy do zywienia pozajelitowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Worek dwukomorowy do zywienia pozajelitowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.22.10-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Trójkomorowy worek do wkłucia cenralnego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trójkomorowy worek do wkłucia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.22.10-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ALBUMINA LUDZKA roztwór do inf.20%.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. ALBUMINA LUDZKA roztwór do inf.20% 50 ml ml 48 000 2. ALBUMINA LUDZKA roztwór do inf.20% 100ml.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: OMNIPAQUE 300mgJ/ml - 20ml.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OMNIPAQUE 300mgJ/ml - 20ml Szt. 2000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Trzykomorowy zestaw do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trzykomorowy zestaw do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.22.10-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-10-22 (0151022100834-140-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2015-10-22 (0151022100846-zalacznik nr 1b - opis przedmiotu.xls)
Załącznik - 2015-10-28 (0151028100309-zalacznik nr 1b - opis przedmiotu - modyfikacja.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-10-28
Odpowiedź:dodano: 2015-10-28
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-140-4229/15 Tarnów, dnia 27.10.2015 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa: worków do żywienia pozajelitowego dwukomorowych i trzykomorowych albuminy ludzkiej, Omnipaque 300 mgJ –ml dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 140/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 26.10.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:


Czy Zamawiający potwierdza, iż w pakiecie nr 4 pozycja 5 miał na myśli worek do obwodowego i centralnego żywienia pozajelitowego o objętość 1206 ml a nie 1904 ml?
Odpowiedź: Tak. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1B w zakresie 4 poz. 5

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-10-28
Odpowiedź:dodano: 2015-10-28
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-140-4229/15 Tarnów, dnia 27.10.2015 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa: worków do żywienia pozajelitowego dwukomorowych i trzykomorowych albuminy ludzkiej, Omnipaque 300 mgJ –ml dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 140/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 26.10.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:


Czy Zamawiający w Zakresie 4 w poz. 5 miał na myśli trójkomorowy worek do obwodowego i centralnego żywienia pozajelitowego o pojemności 1206 ml, bowiem wymagana gramatura azotu (6,2g) i energia niebiałkowej (700 kcal) odpowiada tej pojemności worka (SmofKabiven Peripheral 1206 ml).
Odpowiedź: Tak. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1B w zakresie 4 poz. 5


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-10-28
Odpowiedź:dodano: 2015-10-28
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-140-4235/15 Tarnów, dnia 28.10.2015 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa: worków do żywienia pozajelitowego dwukomorowych i trzykomorowych albuminy ludzkiej, Omnipaque 300 mgJ –ml dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 140/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 27.10.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust 1, 2 :
a) W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia, którego zwłoka dotyczy.
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

b) W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w §1 ust. 7 umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 50,00 zł. za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części przedmiotu umowy.
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisała; Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-11-06
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-140-4388/15 Tarnów, 2015-11-04

Dotyczy: sukcesywna dostawa: worków do żywienia pozajelitowego dwukomorowych i trzykomorowych albuminy ludzkiej, Omnipaque 300 mgJ –ml dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 140/2015
Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Wartość zakresu brutto Kryterium oceny ofert/ termin płatności
02 PPHU Specjał sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 80/5, 00-175 Warszawa Zakres 4– 115 844,04 30 dni
03 Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl Zakres 1 – 26 568,00 60 dni
04 Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa Zakres 2 – 236 202,48
Zakres 3 – 7 366,25
Zakres 5 – 87 091,20 60 dni
06 Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź Zakres 6 – 51 991,20 60 dni
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

2. Ocena ofert: Kryterium cena: 98%; Kryterium Termin płatności: 2%

Zakres 1 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
1 Aesculap Chifa 10,00 10,00
Aesculap Chifa 9,80 0,20 20,00
Zakres 2 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
4 BAXTER 10,00 10,00
BAXTER 9,80 0,02 20,00
Zakres 3 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
4 BAXTER 10,00 10,00
BAXTER 9,80 0,20 20,00
Zakres 4 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
2 SPECJAŁ 10,00 5,00
SPECJAŁ 9,80 0,10 15,00
Zakres 5 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
1 BIALMED 9,94 10,00
BIALMED 9,74 0,20 19,94
4 BAXTER 10,00 10,00
BAXTER 9,80 0,20 20,00
5 INTRA 9,94 10,00
INTRA 9,74 0,20 19,94
6 URTICA 9,77 10,00
URTICA 9,57 0,20 19,77
7 ASCLEPIOS 9,60 10,00
ASCLEPIOS 9,41 0,20 19,60
8 CEFARM 9,94 10,00
CEFARM 9,74 0,20 19,94
Zakres 6 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
6 URTICA 10,00 10,00
URTICA 9,80 0,20 20,00


3. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1) Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
2) PPHU Specjał sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 80/5, 00-175 Warszawa
3) Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
4) Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
5) INTRA Spółka z o.o., ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa
6) Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
7) Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław
8) Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A., 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 16

4. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.


Umowa z dnia 09.11.2015 r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-11-24
09.11.2015 r. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firmami:
1. PPHU Specjał sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 80/5, 00-175 Warszawa Zakres 4– 115 844,04
2. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl Zakres 1 – 26 568,00
3. Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
Zakres 2 – 236 202,48; Zakres 3 – 7 366,25; Zakres 5 – 87 091,20
4. Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,
PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź Zakres 6 – 51 991,20