Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

137 - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do koronografii i koronaroplastyki

21/10/2015 S204 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.
II.
III.
IV.
VI.


Polska-Tarnów: Wyroby do angiografii

2015/S 204-370199Ogłoszenie o zamówieniu


Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe


Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznegoI.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności

ZdrowieI.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nieSekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1)

Opis


II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do koronografii i koronaroplastyki.II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kod NUTSII.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznegoII.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej


II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do koronografii i koronaroplastyki.II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nieII.1.8)

Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej częściII.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2)

Wielkość lub zakres zamówienia


II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.II.2.2)

Informacje o opcjach

Opcje: nieII.2.3)

Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nieII.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: 1

1)

Krótki opis

Cewniki diagnostyczne.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: 2

1)

Krótki opis

Prowadnik diagnostyczny.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: 3

1)

Krótki opis

Introduktor naczyniowy.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: 4

1)

Krótki opis

Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: 5

1)

Krótki opis

Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej z hydrofilną końcówką.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: 6

1)

Krótki opis

Introduktor naczyniowy zbrojony.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: 7

1)

Krótki opis

Cewnik prowadzący do PCI.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: 8

1)

Krótki opis

Cewnik balonowy standardowy.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: 9

1)

Krótki opis

Cewnik balonowy do krętych i małych naczyń.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10 Nazwa: 10

1)

Krótki opis

Cewnik balonowy postdylatacji.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11 Nazwa: 11

1)

Krótki opis

Cewnik balonowy do udraznień.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12 Nazwa: 12

1)

Krótki opis

Cewnik balonowy do zapobiegania i leczenia restenozy.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13 Nazwa: 13

1)

Krótki opis

Stent wieńcowy standardowy.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14 Nazwa: 14

1)

Krótki opis

Stent samopozycjionujący sie uwalniający syrolimus.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15 Nazwa: 15

1)

Krótki opis

Stent wieńcowy do małych naczyń.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16 Nazwa: 16

1)

Krótki opis

Stent wieńcowy uwalniający syrolimus.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17 Nazwa: 17

1)

Krótki opis

Stent wieńcowy hybrydowy uwalniający syrolimus.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18 Nazwa: 18

1)

Krótki opis

Stent wieńcowy do dużych prostych naczyń.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19 Nazwa: 19

1)

Krótki opis

Stent wieńcowy do bezpośredniego stentowania.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20 Nazwa: 20

1)

Krótki opis

Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty substancją przyspieszającą gojenie.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 21 Nazwa: 21

1)

Krótki opis

Stent wieńcowy uwalniający syrolimus bez polimeru.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22 Nazwa: 22

1)

Krótki opis

Stentgrafty wieńcowe.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 23 Nazwa: 23

1)

Krótki opis

Protekcje wieńcowe.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 24 Nazwa: 24

1)

Krótki opis

Prowadniki wieńcowe.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 25 Nazwa: 25

1)

Krótki opis

Sytrzykawka wysokocisnieniowa z manometrem.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 26 Nazwa: 26

1)

Krótki opis

Y-Konektor pojedynczy.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 27 Nazwa: 27

1)

Krótki opis

Y-KOnektor pojedynczy bez elementów zakręcanych.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 28 Nazwa: 28

1)

Krótki opis

Torquery.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 29 Nazwa: 29

1)

Krótki opis

Rampa trójdrożna.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 30 Nazwa: 30

1)

Krótki opis

Prowadnik diagnostyczny hydrofilny.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 31 Nazwa: 31

1)

Krótki opis

Cewnik do usuwania skrzeplin.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 32 Nazwa: 32

1)

Krótki opis

Zestaw do inwazyjnego ciśnienia z pojedynczym przetwornikiem.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 33 Nazwa: 33

1)

Krótki opis

Strzykawka nakręcana 3-częściowa z gumowym tłokiem i igłą.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 34 Nazwa: 34

1)

Krótki opis

Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaoratalnej.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 35 Nazwa: 35

1)

Krótki opis

Przedłużacz z kranikiem.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 36 Nazwa: 36

1)

Krótki opis

Przedłużenia wysokocisnieniowe zbrojone.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 37 Nazwa: 37

1)

Krótki opis

Wkłady do strzykawki automatycznej angiomat 6000 150 ml.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 38 Nazwa: 38

1)

Krótki opis

Zamykacze (okludery) do tętnic udowych.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 39 Nazwa: 39

1)

Krótki opis

Zestaw do usuwania ciał obcych.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 40 Nazwa: 40

1)

Krótki opis

Opatrunki hemostatyczne.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 41 Nazwa: 41

1)

Krótki opis

Opaska jednorazowa z punktowym uciskiem.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 42 Nazwa: 42

1)

Krótki opis

Zestaw do koronografii.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 43 Nazwa: 43

1)

Krótki opis

Prowadnik wieńcowy do CTO.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 44 Nazwa: 44

1)

Krótki opis

System stentowy uwalniający lek abtyproliferacyjny.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 45 Nazwa: 45

1)

Krótki opis

Cewniki diagnostyczne długie.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 46 Nazwa: 46

1)

Krótki opis

Y-Konektor pojedynczy typu klik.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 47 Nazwa: 47

1)

Krótki opis

Cewnik prowadzący bezkoszulkowy.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 48 Nazwa: 48

1)

Krótki opis

Uciski promieniowe.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 49 Nazwa: 49

1)

Krótki opis

Cewnik prowadzący dedykowany do dostępu promieniowego.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 50 Nazwa: 50

1)

Krótki opis

Stent wieńcowy bioresorbowalny pokrywany lekiem.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33111710


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)

Warunki dotyczące zamówienia


III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 29 665 PLN lub na poszczególne zakresy
Zakres nr wadium zakres nr wadium
1. 1290,OO 26.. 18,OO
2. 475,OO 27.. 195,OO
3. 160,OO 28.. 35,OO
4. 624,OO 29.. 182,OO
5. 285,OO 30.. 39,OO
6. 90,OO 31.. 624,OO
7. 1620,OO 32.. 560,OO
8. 774,OO 33.. 40,OO
9. 792,OO 34.. 714,OO
10. 435,OO 35.. 28,OO
11. 80,OO 36.. 36,OO
12. 444,OO 37.. 93,OO
13.. 600,OO 38.. 790,OO
14.. 200,OO 39.. 66,OO
15.. 295,OO 40.. 98,OO
16.. 2675,OO 41.. 126,OO
17.. 2210,OO 42.. 2220,OO
18.. 588,OO 43.. 525,OO
19.. 246,OO 44.. 2300,OO
20.. 1079,OO 45.. 80,OO
21.. 1765,OO 46.. 30,OO
22.. 342,OO 47.. 51,OO
23.. 330,OO 48.. 426,OO
24.. 2040,OO 49.. 150,OO
25.. 450,OO 50.. 350,OO.III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Kontrakt NFZ.III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Podmioty występujące wspólnie są zobowiązane złożyć wspólne oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oddzielnie dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3-9 i 11
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale V SIWZ. Ponadto podmioty występujące wspólnie winny ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.III.1.4)

Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nieIII.2)

Warunki udziału


III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz;
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP;
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzający, że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającą spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.2.SIWZ – wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub zdolności kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty Wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert;
11) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę);
12) szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego (np. załączyć foldery, katalogi, instrukcje obsługi oferowanego sprzętu sporządzonymi przez producenta w języku polskim) potwierdzającymi parametry z podaniem nazw sprzętu, numeru strony, spełnienie wymagań określonych w SIWZ.
Potwierdzające wymagane parametry.
13) oświadczenie, Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.06.2010r z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) – zał. Nr 3;
14) załączyć, Instrukcje obsługi w języku polskim dot. Zakresu Nr: Nr 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 43, 44, 45;
15) załączyć, sposób sterylizacji dot. Zakresu Nr: Nr 25, 35, 36;
16) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji.III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzający, że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającą spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.2.SIWZ – wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub zdolności kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty Wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W tym zakresie wykonawca zobligowany jest posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto:
ZAKRES Nr Kwota PLN
1.. 100 00,OO
2.. 40 000,OO
3.. 15 000,OO
4.. 60 000,OO
5.. 20 000,OO
6.. 9 000,OO
7.. 150 000,OO
8.. 70 000,OO
9.. 70 000,OO
10.. 40 000,OO
11.. 7 000,OO
12.. 40 000,OO
13.. 60 000,OO
14.. 20 000,OO
15.. 30 000,OO
16.. 250 000,OO
17.. 200 000,OO
18.. 50 000,OO
19.. 20 000,OO
20.. 100 000,OO
21.. 150 000,OO
22.. 30 000,OO
23.. 30 000,OO
24.. 200 000,OO
25.. 40 000,OO
26.. 1 000,OO
27.. 20 000,OO
28.. 3 000,OO
29.. 15 000,OO
30.. 3 000,OO
31.. 60 000,OO
32.. 50 000,OO
33.. 4 000,OO
34.. 70 000,OO
35.. 2 000,OO
36.. 3 000,OO
37.. 9 000,OO
38.. 70 000,OO
39.. 6 000,OO
40.. 10 000,OO
41.. 10 000,OO
42.. 200 000,OO
43.. 50 000,OO
44.. 200 000,OO
45.. 8 000,OO
46.. 3000,OO
47.. 5000,OO
48.. 40 000,OO
49.. 15 000,OO
50.. 30 000,OO
W przypadku składania ofert na więcej niż jeden zakres n/w dokument pkt. 4 ppkt.10 musi potwierdzić wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równa sumie wysokości wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowej dla poszczególnych zakresów, stanowiących przedmiot oferty.III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 5 do SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych


III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi


III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu


III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi


Sekcja IV: Procedura


IV.1)

Rodzaj procedury


IV.1.1)

Rodzaj procedury

OtwartaIV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału


IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu


IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia


IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia


Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Termin płatności. Waga 5IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nieIV.3)

Informacje administracyjne


IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

137/2015IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nieIV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 10.12.2015 - 10:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30 PLN – przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 80 1020 2892 0000 5102 0572 2451.IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

10.12.2015 - 10:00IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom


IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert

Data: 10.12.2015 - 11:00

Miejscowość:

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Sala Konferencyjna

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie


Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieVI.3)

Informacje dodatkowe


VI.4)

Procedury odwoławcze


VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze


VI.4.2)

Składanie odwołań


VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań


VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16.10.2015

Pliki do pobrania
Zał±cznik - 2015-10-22 (0151022074420-formularz nr 2- spr.137.doc)
Zał±cznik - 2015-10-22 (0151022074425-oswiadcz nr 3 spr.137.doc)
Zał±cznik - 2015-10-22 (0151022074430-oswiadczenia 5, 6, sp.137.doc)
Zał±cznik - 2015-10-22 (0151022074437-siwz- ue spr.137.doc)
Zał±cznik - 2015-10-22 (0151022074440-umowy nr 4 spr.137.doc)
Zał±cznik - 2015-10-22 (0151022074444-zal nr 1a spr 137.doc)
Zał±cznik - 2015-10-22 (0151022074448-zal. nr 1 - cenowy nr sp.137.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-11-17
Tarnów, dnia 16.11.2015r.
WYKONAWCY BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/137/KK/ 4559 /15

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego do koronarografii i koronaroplastyki– nr sprawy 137/2015r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.11.2015r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Pytanie nr 1 dot. Pakietu 40, poz. 1
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci opatrunek hemostatyczny w rozmiarze 5x7,5cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
OdpowiedĽ:
Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymuj±:
1/ Adresat
2/ A/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-11-17

Pytanie:dodano: 2015-11-17
Tarnów, dnia 16.11.2015r.
WYKONAWCY BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/137/KK/ 4559 /15

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego do koronarografii i koronaroplastyki– nr sprawy 137/2015r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.11.2015r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu 45
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci do oceny cewniki diagnostyczne do wyboru krzywizny: Judkins, Amplatz, Multipurpose, Pigtail prosty i zakrzywiony, Sones, Bypass o długo¶ci 100cm gdzie dodatkowo cewniki JL4,0 i JR4,0 oraz Pigtail dostępne o długo¶ci 130cm, cewniki w rozmiarze 4-6 F współpracuj±ce z prowadnikiem 0,038”? Pozostałe parametry bez zmian.
OdpowiedĽ:
Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 dot.: zakres nr.46:
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci do oceny Y-konektor o ¶rednicy wew. zastawki 8 F? Pozostałe parametry bez zmian.
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymuj±:
1/ Adresat
2/ A/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-11-17

Pytanie:dodano: 2015-11-17
Tarnów, dnia 16.11.2015r.
WYKONAWCY BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/137/KK/ 4559 /15

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego do koronarografii i koronaroplastyki– nr sprawy 137/2015r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.11.2015r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie nr 1 Dotyczy: Zakres nr 9 - CEWNIK BALONOWY DO KRĘTYCH I MAŁYCH NACZYŃ.
Zwracamy się z pro¶b± do Zamawiaj±cego o dopuszczenie cewnika balonowego do krętych i małych naczyń:
- Profil balonu 0.025” przy ¶rednicy 3.0mm
- Długo¶ć użytkowa cewnika min. 145 cm,
- Pokrycie hydrofilne.
- ¦rednica końcówki atakuj±cej 0,016”
- ¦rednica balonu od 1,25mm do 4,0mm; 9 różnych ¶rednic
- Długo¶ci balonu w zakresie 10-30mm
- Ci¶nienie dla balonów [non compliant] o ¶rednicy 1,25mm; 1,5mm i długo¶ci 10; 15; 20 mm: nominalne 10 atm, RBP 18 atm
- Ci¶nienie dla pozostałych balonów [semi compliant] nominalne 6 atm, RBP 14 atm
- Szafty: proksymalny 1,9F; dystalny 2,5F
- Możliwo¶ć wykonania techniki „Kisling balloon” dla ¶rednicy 6F
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie nr 2 Dotyczy: Zakres nr 12 - CEWNIK BALONOWY DO ZAPOBIEGANIA I LECZENIA RESTENOZY UWALNIAJˇCY LEK ANTYMIOTYCZNY.
Zwracamy się z pro¶b± do Zamawiaj±cego o dopuszczenie cewnika balonowego do zapobiegania i leczenia restenozy uwalniaj±cego lek antybiotyczny:
- Ci¶nienie nominalne inflacji 6 atm;
Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiaj±cego
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymuj±:
1/ Adresat
2/ A/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-11-17

Pytanie:dodano: 2015-11-17
Tarnów, dnia 16.11.2015r.
WYKONAWCY BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/137/KK/ 4559 /15
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego do koronarografii i koronaroplastyki– nr sprawy 137/2015r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.11.2015r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie nr 1 dot. zakresu 1
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci cewniki diagnostyczne o ¶rednicy wewnętrznej 0,055” dla rozmiaru 6F? Pozostałe parametry bez zmian.
OdpowiedĽ:
Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Pytanie 2, dot. zakresu 2
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci prowadnik diagnostyczny o rdzeniu wykonanym z jednolitego kawałka, o jednolitym splocie bez dozownika i ł±cznika Luer Lock? Pozostałe parametry bez zmian.
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 3, dot. zakres 3
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci koszulki naczyniowe w przedziale od 5F do 11F wyposażone w zawór silikonowy zapewniaj±cy optymaln± szczelno¶ć , który nie posiada budowy sze¶ciopłatkowej? Pozostałe parametry bez zmian.
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 4, dot. zakres 12
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci cewniki balonowe do zapobiegania i leczenia restenozy uwalniaj±ce lek o następuj±cych parametrach;
- dostępne długo¶ci 14, 20, 30, 40 mm
- profil przej¶cia 0,028”
- shaft proksymalny równy 2.0F
- RBP wyższym niż 14 atm ?
Pozostałe parametry bez zmian.
OdpowiedĽ:
Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Pytanie 5, dot. zakresu 13
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci stenty wieńcowe, kobaltowo – chromowe w przedziale 2,25 – 4,0 mm, o pokryciu naczynia na poziomie 19% oraz ci¶nienie RBP: 16 atm. (dla ¶rednic od 2,25 do 3,5 mm), 15 atm. (dla ¶rednicy 4,0 mm)? Pozostałe parametry bez zmian.
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymuj±:
1/ Adresat
2/ A/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-11-17

Pytanie:dodano: 2015-11-17
Tarnów, dnia 16.11.2015r.
WYKONAWCY BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/137/KK/ 4559 /15

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego do koronarografii i koronaroplastyki– nr sprawy 137/2015r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.11.2015r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Pytanie nr 1
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiaj±cy dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust 6:
6. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowi±zku, o którym mowa w § 3 ust. 10 umowy, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 0,5% warto¶ci brutto czę¶ci zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% warto¶ci brutto czę¶ci zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty.
OdpowiedĽ:
Nie, zapisy SIWZ pozostaj± bez zmian.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymuj±:
1/ Adresat
2/ A/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-11-17

Pytanie:dodano: 2015-11-17
Tarnów, dnia 16.11.2015r.
WYKONAWCY BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/137/KK/ 4559 /15
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego do koronarografii i koronaroplastyki– nr sprawy 137/2015r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.11.2015r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie nr 1 dot. zakresu 1
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika diagnostycznego o następuj±cych parametrach:
 ¦wiatło wewnętrzne dla 6F 1.42mm /.056”/, dla 5F lewy 1.19mm /.047”/, 5F prawy 1.14mm /.045”/ (dwie różne ¶rednice przy 5F do prawej i lewej tętnicy: większy przepływ do LCA i lepsze podparcie do RCA)
 Długo¶ci cewnika 100, 110, 125cm, oraz 80 i 90cm
 Maksymalne ci¶nienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200 PSI.
 Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długo¶ci.
 Konstrukcja strefowa: cztery strefy sztywno¶ci na długo¶ci cewnika
 Miękkie pierwsze zagięcie i atraumatyczna końcówka
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie nr 2 Dotyczy zakresu nr 8:
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego o następuj±cych parametrach:
 ¶rednice 1.20 -4.00mm (1.20, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00)
 w ¶rednicy 1.20 oraz 1.50mm dostępne dwie sztywno¶ci szaftu do zmian krętych i CTO (Push)
 długo¶ci 8-20mm (8, 12, 15, 20) oraz 30mm dla ¶rednic 2.0 – 4.0mm
 dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach
 hydrofilne pokrycie shaft’u
 ci¶nienie nominalne 6atm.
 ci¶nienie RBP 18 atm dla 1.20mm, 14atm dla 1.50-3.25 oraz 12atm dla 3.50-4.00
 profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów
 możliwo¶ć zwiększenia ¶rednicy balonu ponad nominaln± w ramach RBP o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Dotyczy zakresu nr 10:
Czy zamawiaj±cy wyrazi zgodę za zaoferowanie cewnika balonowego do postdylatacji o następuj±cych parametrach:
 ¶rednice 2.00 -5.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.0)
 długo¶ci 6-20mm (6, 8, 12, 15, 20) oraz 30mm dla ¶rednic 2.00 – 4.00mm
 dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego
 ci¶nienie nominalne 12atm.
 ci¶nienie RBP 20atm dla 2.00-4.00 18atm dla 4.50-5.00 (RBP dla 3.00 - 20atm)
 profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów
 duża niepodatno¶ć (precyzja doprężenia stentu), przyrost ¶rednicy balonu ponad nominaln± w ramach RBP o mniej niż 5,5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.16mm)
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dotyczy zakresu nr 16:
Czy zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu DES o następuj±cych parametrach:
 ¶rednice 2.25 -4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00)
 długo¶ci 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) z pominięciem rozmiaru 2.25 x 38mm
 stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawarto¶ć platyny 33% wagi.
 pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego
 ci¶nienie nominalne 11 atm
 ci¶nienie RBP 18atm dla ¶rednic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm
 stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,5-15,1 %,
 profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” dla wszystkich rozmiarów
 profil stentu z balonem dla ¶rednicy 3.0 mm max. 0.040”,
 długo¶ć balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm
 recoil max. 3%
 duża siła radialna min. 0.26 N/mm
 możliwo¶ć zwiększenia ¶rednicy stentu ponad nominaln± w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm)
 możliwo¶ć przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury
o 2.25 do 2.75;
o 2.50-2.75 do 3.50;
o 3.00-3.50 do 4.25;
o 4.00 do 5.75;

OdpowiedĽ:
Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymuj±:
1/ Adresat
2/ A/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-11-17

Pytanie:dodano: 2015-11-17
Tarnów, dnia 16.11.2015r.
WYKONAWCY BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/137/KK/ 4559 /15
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego do koronarografii i koronaroplastyki– nr sprawy 137/2015r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.11.2015r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie nr 1
Prosimy o dopuszczenie do przetargu w Pakiecie nr 32 w pozycji 1 zestawu do IBP składaj±cego się z linii infuzyjnej o długo¶ci 150cm, kopułki pomiarowej z urz±dzeniem płucz±cym, dwóch kraników na drenie z pokrętłami w kolorze białym, drenu ci¶nieniowego o długo¶ci całkowitej 150cm (dren o dł. 120cm z przedłużk± o dł. 30cm) o ¶rednicach wew. x zew. 1,5mm x 3mm.
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie nr 2
Prosimy o dopuszczenie do przetargu w Pakiecie nr 32 w pozycjach 1 i 2 systemu IBP w którym układ płucz±cy zrealizowany jest w postaci wygodnej dĽwigni zamiast skrzydełek.
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymuj±:
1/ Adresat
2/ A/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-11-17

Pytanie:dodano: 2015-11-19
Tarnów, dnia 17.11.2015r.
WYKONAWCY BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/137/KK/ 4599 /15
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego do koronarografii i koronaroplastyki– nr sprawy 137/2015r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.11.2015r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1 dot. Zakresu 16
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu wieńcowego uwalniaj±cego lek Biolimus A9 na platformie stalowej o długo¶ciach 8, 11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 mm oraz ¶rednicach 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 mm, o profilu stentu 0,045”, RBP 14 atm (dla ¶rednic 3.50 -4.00) oraz 16 atm (dla ¶rednic 2.25 – 3.00)? Pozostałe parametry bez zmian.
OdpowiedĽ:
Nie, zapisy SIWZ pozostaj± bez zmian.
Pytanie 2 dot. Zakresu 21
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu wieńcowego uwalniaj±cego lek Biolimus A9 bez polimeru na platformie stalowej 8, 11, 14, 18, 24, 28, 33, 36 mm oraz ¶rednicach 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 mm, RBP 14 atm (dla ¶rednic 3.50 -4.00) oraz 16 atm (dla ¶rednic 2.25 – 3.00), grubo¶ć ¶cian stentu 0,0047” (0,12 mm)? Pozostałe parametry bez zmian.
OdpowiedĽ:
Nie, zapisy SIWZ pozostaj± bez zmian.
Pytanie 3 Dot. Czę¶ci 31
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do usuwania skrzeplin, jeden zestaw 6F o profilu końcówki 0,020”, kompatybilny z cewnikiem prowadz±cym 6 i 7F o długo¶ci 140 cm, wskaĽnik przepływu 1,77 cc/s? Pozostałe parametry bez zmian.
OdpowiedĽ:
Nie, zapisy SIWZ pozostaj± bez zmian.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymuj±:
1/ Adresat
2/ A/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-11-19

Pytanie:dodano: 2015-11-19
Tarnów, dnia 17.11.2015r.
WYKONAWCY BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/137/KK/ 4599 /15
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego do koronarografii i koronaroplastyki– nr sprawy 137/2015r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.11.2015r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1 Dotyczy pakiet 32, poz. 1
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci wysokiej klasy zestaw do inwazyjnego pomiaru ci¶nienia przetwornik amerykańskiego producenta (dawny ABBOT):
- Linia wykonana z materiału apyrogennego i nietrombogennego;
- Linia przepłukuj±ca 150 cm,
- Długo¶ć linii ci¶nieniowych 120 cm + 30 cm; dwa białe kraniki trójdrożne na linię (długo¶ć całkowita 152 cm), Linia wysokiego ci¶nienia z PVC no-DEHP (bez szkodliwych ftalanów), czerwona, ¶rednica (1,3 x 2,8) mm – grubo¶cienne, odporne na działanie zewnętrznych czynników,
- przetwornik ze zintegrowanym systemem płucz±cym, 3ml/h
- częstotliwo¶ć własna przetwornika > 200 Hz
- Wysoka odporno¶ć na zakłócenia bez konieczno¶ci stosowania elementów koryguj±cych
- Poł±czenie z kablem interfejsowym bezpinowe, wodoszczelne zatrzaskowe zabezpieczone wodoszczelnym kołnierzem;
- Układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek i wypustki
- Wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi (czuło¶ć, liniowo¶ć, stabilno¶ć zera)
- w zestawie trzy kontrastowo żółte koreczki dla uniknięcia pomyłki i przypadkowej kontaminacji.
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza w/w opisany zestaw.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymuj±:
1/ Adresat
2/ A/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-11-19

Pytanie:dodano: 2015-11-25
Tarnów, dnia 25.11.2015r.
WYKONAWCY BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/137/KK/ 4636 /15
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego do koronarografii i koronaroplastyki– nr sprawy 137/2015r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.11.2015r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1 Pakiet 1 CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie zbrojonych cewników diagnostyczny renomowanej firmy o nieznacznie odbiegaj±cych parametrach, o długo¶ciach 65, 80, 90, 100, 110cm, dostępnych ¶rednicach 4F; 5F; 6F (0,051”), pokrytych wewnętrznie i zewnętrznie poliuretanem dla poprawy kaniulacji i przepływów 25,6ml/s i 24ml/s dla Pigtaila, z atraumatyczn± zaokr±glon± końcówk±, z duż± gam± kształtów do wyboru: Judkins, Amplatz, Multipurpose, Straight, IM, Bypass, PIG prosty i zakrzywiony, Tiger, BLK, Cobra, J, Simmons, Headhunter, Newton, Bentson, MANI, Vertebral i inne?
OdpowiedĽ:
Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
Pytanie 2 Pakiet 3 INTRODUKTOR NACZYNIOWY
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie introduktorów renomowanej firmy o nieznacznie odbiegaj±cych parametrach, w dostępnych długo¶ciach 10 i 25 cm, z silikonowo gumow± zastawk± cross-cut o optymalnej szczelno¶ci, koszulka pokryta ¶liskim ETFE dla zmniejszenia traumatyzacji, zestaw o wysokiej elastyczno¶ci z możliwo¶ci± ułożenia w pozycji półsiedz±cej bez wyraĽnego potwierdzenia w dokumentacji?
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie 3 Pakiet 4 ZESTAW DO NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie zestawów do nakłucia tętnicy promieniowej renomowanej firmy o nieznacznie odbiegaj±cych parametrach, w zwykłej powłoce wykonanych z atraumatycznego ¶liskiego ETFE, w rozmiarach 4, 5, 6, 7F, długo¶ciach 7 i 10 cm, w zestawach z mini prowadnikiem stalowym typu mini spring 0,018”; 0,021”; 0,025” o długo¶ci 45 cm, z bardzo ostr± igł± odpowiedni± do prowadnika 20G; 21G; 22G ?
OdpowiedĽ:
Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
Pytanie 4 Pakiet 7 CEWNIK PROWADZˇCY DO PCI
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie cewników prowadz±cych PCI renomowanej firmy o nieznacznie odbiegaj±cych parametrach, w rozmiarach 0,058” dla 5F; 0,071” dla 6F;0,082” dla 7F; 0,091” dla 8F, w pełnej gamie 44 krzywizn, dodatkowo cewniki z otworami bocznymi do wyboru, w tym cewnik typu TIGER, o długo¶ci 100 cm oraz 125 cm dla cewnika typu renal, cewniki pokryte hydrofilnie dla obniżenia ryzyka spazmów oraz poprawy kaniulacji?
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie 5 Pakiet 11 CEWNIK BALONOWY DO UDRAZNIEŃ
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie cewników balonowych dedykowanych do udrożnień w tym CTO, w dostępnych ¶rednicach 1,25mm – 3,00mm i długo¶ciach 10mm -20mm, ci¶nienie NP 6 atm, RBP 14 atm, profil balonu 0,026”, zmodyfikowany szaft zapobiegaj±cy załamaniom i poprawiaj±cy dostarczalno¶ć dystalnie 2,4/2,5Fr, proksymalnie 1,9Fr ? Cewnik produkcji renomowanej firmy z bezpo¶redni± dedykacj± do „complex lesions i cto”
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie 6 Pakiet 16 STENT WIEŃCOWY UWALNIAJˇCY SYROLIMUS
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie stentów wieńcowych co-cr uwalniaj±cych sirolimus, w dostępnych ¶rednicach 2,25mm – 4,00mm (6 rozmiarów), długo¶ciach 9mm-38mm, crossing profile 0,044”, z możliwo¶ci± skrócenia DAPT do 1 miesi±ca, ci¶nienie NP 9atm, RBP 16/14 atm ?
OdpowiedĽ:
Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
Pytanie 7 Pakiet 17 STENT WIEŃCOWY HYBRYDOWY UWALNIAJˇCY SYROLIMUS
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie stentów wieńcowych co-cr uwalniaj±cych sirolimus z biodegradowalnego polimeru umieszczonego abluminalnie gradientowo na platformie , w dostępnych ¶rednicach 2,25mm – 4,00mm, długo¶ciach 9mm-38mm, crossing profile 0,044”, z możliwo¶ci± skrócenia DAPT do 1 miesi±ca, ci¶nienie NP 9 atm, RBP 16/14 atm ?
OdpowiedĽ:
Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
Pytanie 8 Pakiet 20 STENT WIEŃCOWY KOBALTOWO-CHROMOWY POKRYTY SUBSTANCJˇ PRZYSPIESZAJˇCˇ GOJENIE
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie stentów wieńcowych co-cr uwalniaj±cych sirolimus z biodegradowalnego polimeru umieszczonego abluminalnie gradientowo na platformie, w dostępnych ¶rednicach 2,25mm – 4,00mm, długo¶ciach 9mm-38mm (, crossing profile 0,044”, z możliwo¶ci± skrócenia DAPT do 1 miesi±ca, ci¶nienie NP 9 atm, RBP 16/14 atm ?
OdpowiedĽ:
Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
Pytanie 9 Pakiet 21 STENT WIEŃCOWY UWALNIAJˇCY SYROLIMUS BEZ POLIMERU
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie stentów wieńcowych co-cr uwalniaj±cych sirolimus z biodegradowalnego polimeru umieszczonego abluminalnie gradientowo na platformie , w dostępnych ¶rednicach 2,25mm – 4,00mm, długo¶ciach 9mm-38mm, crossing profile 0,044”, ci¶nienie NP 9 atm, RBP 16/14 atm, z możliwo¶ci± skrócenia DAPT do 1 miesi±ca?
OdpowiedĽ:
Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
Pytanie 10 Pakiet 26 Y-KONEKTOR POJEDYNCZY
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie Y konektorów kompatybilnych z cewnikami maks. 9F, odpornych na wysokie ci¶nienia 600psi, zapewniaj±cych dobr± szczelno¶ć, wyposażonych w przedłużacz z kranikiem o dł. 20 cm, zastawka typu klik obsługiwana jedn± ręk±, z 3 pozycjami ustawienia?
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie 11 Pakiet 27 Y-KONEKTOR POJEDYNCZY BEZ ELEMENTÓW ZAKRĘCANYCH
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie Y konektorów kompatybilnych z cewnikami maks. 9F, odpornych na wysokie ci¶nienia 600psi, zapewniaj±cych dobr± szczelno¶ć, wyposażonych w przedłużacz z kranikiem o dł. 20 cm, zastawka typu klik obsługiwana jedn± ręk±, z 3 pozycjami ustawienia, przycisk w kształcie grzybka wzdłuż kanału prowadnika?
OdpowiedĽ:
Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.
Pytanie 12 Pakiet 41 OPASKA JEDNORAZOWA Z PUNKTOWYM UCISKIEM
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę w tym zadaniu na porównanie jako¶ciowe wszystkich oferowanych produktów na podstawie sterylnych próbek?
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie 13 Pakiet 46 Y-KONEKTOR POJEDYNCZY TYPU KLIK
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie Y konektorów kompatybilnych z cewnikami maks. 9F? Pozostałe parametry bez zmian.
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie 14 Pakiet 48 UCISKI PROMIENIOWE
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie ucisków promieniowych zbudowanych z przeĽroczystego materiału, zapinanych na rzep, gdzie ucisk dokonywany jest poprzez napompowanie dwóch baloników za pomoc± dedykowanej, umieszczonej w zestawie strzykawki, występuj±cych w dwóch rozmiarach standard 24 cm i dużych 29 cm?
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie 15 Pakiet 49 CEWNIK PROWADZˇCY DEDYKOWANY DO DOSTEPU PROMIENIOWEGO
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym pakiecie cewników prowadz±cych do dostępu promieniowego o jednolitym ¶wietle wewnętrznym na całej długo¶ci w rozmiarach od 5 do 8F, o ¶rednicach wewnętrznych 0,071” dla 6F; 0,082” dla 7F, wykonanych z bardzo wytrzymałego materiału ze zbrojeniem w postaci płaskiego stalowego oplotu o strukturze przeplatanki, z pokryciem hydrofilnym dla poprawy kaniulacji i zmniejszenia ryzyka spazmów tętnicy promieniowej ( czę¶ci dystalna i proksymalna bez pokrycia), dostępne krzywizny typu TIGER – 5 rozmiarów, EBU i XEBU oraz cewnik 125 cm promieniowy dedykowany do tętnicy nerkowej?
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymuj±:
1/ Adresat
2/ A/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-11-25

Pytanie:dodano: 2015-11-25
Tarnów, dnia 25.11.2015r.
WYKONAWCY BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/137/KK/ 4637 /15
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego do koronarografii i koronaroplastyki– nr sprawy 137/2015r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.11.2015r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1
Czy Zamawiaj±cy w Zakresie nr 30 dopu¶ci złożenie oferty z prowadnikami hydrofilnymi o długo¶ci 260 cm, długo¶ci ¶ciętej końcówki 3 cm, kształcie końcówki prosta i zagięta 45 stopni, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobr± kontrol± trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej, trwała powłoka hydrofilna (nie typu M) na całej długo¶ci, atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięci± kształtu, dostępne w wersji o standardowej i sztywnej sztywno¶ci haftu, dostępne w opcji z końcówka kształtowaln±, pozostałe parametry bez zmian?
OdpowiedĽ:
Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymuj±:
1/ Adresat
2/ A/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-11-25

Pytanie:dodano: 2015-11-25
Tarnów, dnia 25.11.2015r.
WYKONAWCY BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/137/KK/ 4638 /15
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego do koronarografii i koronaroplastyki– nr sprawy 137/2015r

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.11.2015r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1, dotyczy Zakresu nr 2
Prosimy o dopuszczenie prowadników diagnostycznych najwyższej jako¶ci, oferujemy ¶rednice: 0,025; 0,032; 0,035; 0,038 (wymagane od 0,030-0,038) oraz 3 długo¶ci: 150, 180 i 260cm (wymagane od 120-260cm). Tak nieznaczne różnice w wymiarach nie wpłyn± na warto¶ć użytkow± produktu.
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie 2, dotyczy Zakresu nr 3
Prosimy o dopuszczenie introducerów naczyniowych najwyższej jako¶ci od producenta ze Stanów Zjednoczonych w rozmiarach 10 i 23cm (wymagane 11 i 23cm). Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie 3, dotyczy Zakresu nr 26
Prosimy o dopuszczenie Y-konektora o małej utracie krwi o ¶rednicy 9Fr (wymagane 9.5Fr). Pragniemy podkre¶lić, że tak mała różnica (0.5Fr) nie wpłynie na warto¶ć użytkow± produktu a poszerzy grono oferentów ubiegaj±cych się zamówienie publiczne, ponieważ w obecnym brzmieniu SIWZ ofertę może złożyć tylko jedna firma, co przeczy zasadom zachowania uczciwej konkurencji. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie 4, dotyczy Zakresu nr 27 i 46
Prosimy o dopuszczenie Y-konektora o małej utracie krwi o ¶rednicy 7Fr (wymagane 9.5Fr). Pragniemy podkre¶lić, że nasze y-connectory z powodzeniem używane s± w wielu placówkach na terenie całego kraju i ta różnica nie wpłynie na warto¶ć użytkow± produktu a poszerzy grono oferentów ubiegaj±cych się zamówienie publiczne, ponieważ w obecnym brzmieniu SIWZ ofertę może złożyć tylko jedna firma, co przeczy zasadom zachowania uczciwej konkurencji. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
OdpowiedĽ:
Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymuj±:
1/ Adresat
2/ A/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-11-25

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-01-19
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
Bior±cy udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271 /137 /KK / 252 /16 Tarnów, 2016-01-19

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego do koronarografii i koronaroplastyki– nr sprawy 137/2015r

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do koronarografii i koronaroplastyki wybrano jako ofertę najkorzystniejsz± ofertę założon± przez Wykonawcę:


Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
02
DRG MedTek Spz.o.o. ul. Wita stwosza 24, 02-661 Warszawa
Zakres nr 39 – 6.750,00 PLN
Zakres nr 41 – 12.960,00 PLN
Zakres nr 46 – 3.672,00 pLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
04
Biotronik Polska Spz.o.o. ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań
Zakres nr 17 – 222.156,00 PLN
Zakres nr 20- 113.832,00 PLN
Zakres nr 22 – 36.720,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
05
Boston Scientific Polska Spz.o.o. Al.Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
Zakres nr 1 – 130.032,00 PLN
Zakres nr 8 – 77.760,00 PLN
Zakres nr 10 – 43.200,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
06
St.Jude Medical Spz.o.o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa

Zakres nr 2 – 48.600,00 PLN
Zakres nr 38 – 84.240,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
07
Medtronic Polska Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
Zakres nr 3 – 14.688,00 PLN
Zakres nr 13 – 3350,40 PLN
Zakres nr 31 – 65.566,80 PLN
Zakres nr 44 – 248.400,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
08
NTM-Med. Jolanta Krysiak Wyszyńskiego 154B/1, 66-400 Gorzów Wlkp.
Zakres nr 25 – 48.038,40 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
09
ProCardia Medical SP.zo.o. ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa
Zakres nr 4 – 73.872,00 PLN
Zakres nr 14 – 19.440,00 PLN
Zakres nr 15 – 31.860,00 PLN
Zakres nr 43 – 54.000,00 PLN
Zakres nr 45 – 6.048,00 PLN
Zakres nr 47 – 5.378,40 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
010

Abbott Laboratories Poland SPz.o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa
Zakres nr 16 – 256.500,00 PLN
Zakres nr 24 – 216.432,00 PLN
Zakres nr 50 – 35.856,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
011
MDS Cardio Sp.zo.o. ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa
Zakres nr 7 – 173.664,00 PLN
Zakres nr 11 – 15.120,00 PLN
Zakres nr 18 – 62.208,00 PLN
Zakres nr 30 – 4.050,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
012
Aesculap Chifa SPz.o.o. ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l
Zakres nr 9 – 77.760,00 PLN
Zakres nr 12 – 43.200,00 PLN
Zakres nr 21 – 102.600,00 PLN
Zakres nr 27 – 19.926,00 PLN
Zakres nr 33 – 2.700,00 PLN
Zakres nr 36 – 3.564,00 PLN
Zakres nr 42 – 259.059,60 PLN
Termin płatno¶ci: 30 dni
013

Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa
Zakres nr 6 – 8.723,16 PLN
Zakres nr 32 – 55.890,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
014
Maquet Polska Spz.o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa
Zakres Nr 34 – 75.600,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
015
Balton Spz.o.o. ul. Nowy ¦wiat 7 m.14, 00-496 Warszawa
Zakres nr 5 – 19.116,00 PLN
Zakres 26 – 1.296,00 PLN
Zakres nr 29 – 10.584,00 PLN
Zakres nr 35 – 2.268,00 PLN
Zakres nr 48- 22.032,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
016
Billmed SP.zo.o. ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa
Zakres nr 40 – 9.936,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
017
Johnson&Johnson Poland Spz.o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Zakres nr 49 – 14.040,00 pLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
018
Agencja Naukowo-Techniczna Symico SPz.o.o. ul. Powstańców ¦l±skich 54A/2, 53-333 Wrocław
Zakres nr 28 – 3.024,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
019
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

Zakres nr 37 – 3.888,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
Zakres 19, 23 – brak ofert - unieważniony art. 93.1.1) cyt.:” nie złożono żadnej oferty niepodlegaj±cej odrzuceniu (...)”.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu zamówienia.
1. Ocena ofert:
zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95%CENA 5%
Termin Płatno¶ci 100%
17 Johnson 88,67 5,00
Johnson 84,23 0,25 84,48
5 Boston 95,00 5,00
Boston 90,25 0,25 90,50
zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
6 St.Jude 95,00 5,00
St.Jude 90,25 0,25 90,50
17 Johnson 46,22 5,00
Johnson 43,91 0,25 44,16
18 Symico 71,61 5,00
Symico 68,03 0,25 68,28
zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
7 Medtronic 95,00 5,00
Medtronic 90,25 0,25 90,50
11 MDS 43,65 5,00
MDS 41,47 0,25 41,72
15 Balton 89,72 5,00
Balton 85,24 0,25 85,49
17 Johnnson 53,83 5,00
Johnnson 51,14 0,25 51,39
18 Symico 46,47 5,00
Symico 44,15 0,25 44,40
zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
9 Pro Cardia 95,00 5,00
Pro Cardia 90,25 0,25 90,50
zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
11 MDS Cardio 60,27 5,00
MDS Cardio 57,26 0,25 57,51
15 Balton 95,00 5,00
Balton 90,25 0,25 90,50
zakres 6 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
13 Promed 95,00 5,00
Promed 90,25 0,25 90,50
zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
7 Medtronic 94,30 5,00
Medtronic 89,58 0,25 89,83
11 MDS Cardio 95,00 5,00
MDS Cardio 90,25 0,25 90,50
zakres 8 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
5 Boston 95,00 5,00
Boston 90,25 0,25 90,50
7 Medtronic 93,25 5,00
Medtronic 88,59 0,25 88,84
zakres 9 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
10 Abbott 92,12 5,00
Abbott 87,52 0,25 87,77
12 Aesculap 95,00 2,50
Aesculap 90,25 0,13 90,38
zakres 10 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
5 Boston 95,00 5,00
Boston 90,25 0,25 90,50
7 Medtronic 93,25 5,00
Medtronic 88,59 0,25 88,84
zakres 11 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
11 MDS Cardio 95,00 5,00
MDS Cardio 90,25 0,25 90,50
zakres 12 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
12 Aesculap 95,00 2,50
Aesculap 90,25 0,13 90,38
zakres 13 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
5 Boston 73,68 5,00
Boston 69,99 0,25 70,24
7 Medtronic 95,00 5,00
Medtronic 90,25 0,25 90,50
zakres 14 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
9 ProCardia 95,00 5,00
ProCardia 90,25 0,25 90,50
zakres 15 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
9 ProCardia 95,00 5,00
ProCardia 90,25 0,25 90,50
zakres 16 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
10 Abbott 95,00 5,00
Abbott 90,25 0,25 90,50
zakres 17 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
4 Biotronik 95,00 5,00
Biotronik 90,25 0,25 90,50
zakres 18 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
11 MDS Cardio 95,00 5,00
MDS Cardio 90,25 0,25 90,50
zakres 19 - unieważniony - brak ofert
zakres 20 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
4 Biotronik 95,00 5,00
Biotronik 90,25 0,25 90,50
zakres 21 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
9 ProCardio 69,42 5,00
ProCardio 65,95 0,25 66,20
12 Aesculap 95,00 2,50
Aesculap 90,25 0,13 90,38
zakres 22 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
4 Biotronik 95,00 5,00
Biotronik 90,25 0,25 90,50
zakres 23 - unieważniony - brak ofert
zakres 24 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
10 Abbott 95,00 5,00
Abbott 90,25 0,25 90,50
zakres 25 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
2 DRG MedTek 85,37 5,00
DRG MedTek 81,10 0,25 81,35
7 Medtronic 74,13 5,00
Medtronic 70,43 0,25 70,68
8 NTM Med. 95,00 5,00
NTM Med. 90,25 0,25 90,50
12 Aesculap 61,24 2,50
Aesculap 58,18 0,13 58,30
15 Balton 57,88 5,00
Balton 54,99 0,25 55,24
18 Symico 76,83 5,00
Symico 72,99 0,25 73,24
zakres 26 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
11 MDS Cardio 40,71 5,00
MDS Cardio 38,68 0,25 38,93
12 Aesculap 73,08 2,50
Aesculap 69,42 0,13 69,55
15 Balton 95,00 5,00
Balton 90,25 0,25 90,50
18 Symico 82,61 5,00
Symico 78,48 0,25 78,73
zakres 27 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
12 Aesculap 95,00 2,50
Aesculap 90,25 0,13 90,38
zakres 28 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
1 Color Tr 59,18 5,00
Color Tr 56,22 0,25 56,47
3 Tietze 76,05 5,00
Tietze 72,25 0,25 72,50
12 Aesculap 31,56 2,50
Aesculap 29,98 0,13 30,11
15 Balton 54,11 5,00
Balton 51,40 0,25 51,65
18 Symico 94,69 5,00
Symico 89,95 0,25 90,20
zakres 29 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
3 Tietze 70,15 5,00
Tietze 66,64 0,25 66,89
12 Aesculap 62,15 2,50
Aesculap 59,04 0,13 59,17
15 Balton 95,00 5,00
Balton 90,25 0,25 90,50
8 NTM Med. 66,50 5,00
NTM Med. 63,18 0,25 63,43
zakres 30 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
11 MDS Cardio 95,00 5,00
MDS Cardio 90,25 0,25 90,50
zakres 31 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
7 Medtronic 95,00 5,00
Medtronic 90,25 0,25 90,50
zakres 32 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
12 Aesculap 91,83 2,50
Aesculap 87,24 0,13 87,37
13 Promed 95,00 5,00
Promed 90,25 0,25 90,50
zakres 33 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
12 Aesculap 95,00 5,00
Aesculap 90,25 0,25 90,50
zakres 34 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
14 Maquet 95,00 5,00
Maquet 90,25 0,25 90,50
zakres 35 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
15 Balton 95,00 5,00
Balton 90,25 0,25 90,50
zakres 36 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
12 Aesculap 95,00 2,50
Aesculap 90,25 0,13 90,38
15 Balton 78,38 5,00
Balton 74,46 0,25 74,71
zakres 37 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
8 NTM Med. 81,43 5,00
NTM Med. 77,36 0,25 77,61
19 Asclepios 95,00 5,00
Asclepios 90,25 0,25 90,50
zakres 38 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
6 St.Jude 95,00 5,00
St.Jude 90,25 0,25 90,50
zakres 39 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
2 DRG MedTek 95,00 5,00
DRG MedTek 90,25 0,25 90,50
9 ProCardia 59,38 5,00
ProCardia 56,41 0,25 56,66
16 Billmed 92,05 5,00
Billmed 87,45 0,25 87,70
zakres 40 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
12 Aesculap 92,98 2,50
Aesculap 88,33 0,13 88,45
16 Billmed 95,00 5,00
Billmed 90,25 0,25 90,50
zakres 41 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
2 DRG MedTek 95,00 5,00
DRG MedTek 90,25 0,25 90,50
3 Tietze 77,61 5,00
Tietze 73,73 0,25 73,98
11 MDS Cardio 50,00 5,00
MDS Cardio 47,50 0,25 47,75
zakres 42 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
12 Aesculap 95,00 2,50
Aesculap 90,25 0,13 90,38
zakres 43 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
9 ProCardia 95,00 5,00
ProCardia 90,25 0,25 90,50
zakres 44 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
7 Medtronic 95,00 5,00
Medtronic 90,25 0,25 90,50
zakres 45 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
9 ProCardia 95,00 5,00
ProCardia 90,25 0,25 90,50
zakres 46 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
2 DRG MedTek 95,00 5,00
DRG MedTek 90,25 0,25 90,50
11 MDS Cardio 57,68 5,00
MDS Cardio 54,79 0,25 55,04
12 Aesculap 43,65 5,00
Aesculap 41,47 0,25 41,72
zakres 47 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
9 ProCardia 95,00 5,00
ProCardia 90,25 0,25 90,50
zakres 48 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
9 ProCardia 46,81 5,00
ProCardia 44,47 0,25 44,72
11 MDS Cardio 85,00 5,00
MDS Cardio 80,75 0,25 81,00
15 Balton 95,00 5,00
Balton 90,25 0,25 90,50
zakres 49 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
17 Johnson 95,00 5,00
Johnson 90,25 0,25 90,50
zakres 50 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
10 Abbott 95,00 5,00
Abbott 90,25 0,25 90,50


2. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
01 Color Trading Spz.o.o. ul. Żołny 40, 02-815 Warszawa
02 DRG MedTek Spz.o.o. ul. Wita stwosza 24, 02-661 Warszawa
03 Tietze Medical Spz.o.o. ul. Osiedle 28, 46-060 Prószków
04 Biotronik Polska Spz.o.o. ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań
05 Boston Scientific Polska Spz.o.o. Al.Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
06 St.Jude Medical Spz.o.o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa
07 Medtronic Polska Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
08 NTM-Med. Jolanta Krysiak Wyszyńskiego 154B/1, 66-400 Gorzów Wlkp.
09 ProCardia Medical SP.zo.o. ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa
010 Abbott Laboratories Poland SPz.o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa
011 MDS Cardio Sp.zo.o. ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa
012 Aesculap Chifa SPz.o.o. ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l
013 Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa
014 Maquet Polska Spz.o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa 015 Balton Spz.o.o. ul. Nowy ¦wiat 7 m.14, 00-496 Warszawa
016 Billmed SP.zo.o. ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa
017Johnson&Johnson Poland Spz.o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
018 Agencja Naukowo-Techniczna Symico SPz.o.o. ul. Powstańców ¦l±skich 54A/2, 53-333 Wrocław
019 Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Umowa z dnia 30.01.2016r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (piecz±tk± i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego poczt± elektroniczn± , oryginał wysłano poczt±.Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-02-01
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
Bior±cy udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271 /137 /KK / 411 /16 Tarnów, 2016-02-01

Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego do koronarografii i koronaroplastyki– nr sprawy 137/2015r

Zawiadomienie o uchyleniu decyzji Zamawiaj±cego o wyborze oferty w Zakresach nr 5, 40

Zamawiaj±cy uchyla decyzję wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresach nr 5, 40 z dnia 19.01.2016 r (Znak: SWLOG-271/137/KK/252/16) dotycz±c± postępowania nr 137/2015 na dostawę sprzętu medycznego do koronarografii i koronaroplastyki dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż dokona powtórnej czynno¶ci wyboru oferty najkorzystniejszej
w w/w zakresach.


.
Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-02-02
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w zwi±zku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego do koronarografii i koronaroplastyki– nr sprawy 137/2015r wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o warto¶ci zamówienia nie przekraczaj±cej wyrażonej w złotych równowarto¶ci kwoty 209 000 euro/ przekraczaj±cej kwotę wyrażon± w zł równowarto¶ci 209.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 01.02 2016r. podpisano umowy z Wykonawcami::


Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
02
DRG MedTek Spz.o.o. ul. Wita stwosza 24, 02-661 Warszawa
Zakres nr 39 – 6.750,00 PLN
Zakres nr 41 – 12.960,00 PLN
Zakres nr 46 – 3.672,00 pLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
04
Biotronik Polska Spz.o.o. ul. Murawa 12-18, 61-655 Poznań
Zakres nr 17 – 222.156,00 PLN
Zakres nr 20- 113.832,00 PLN
Zakres nr 22 – 36.720,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
05
Boston Scientific Polska Spz.o.o. Al.Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
Zakres nr 1 – 130.032,00 PLN
Zakres nr 8 – 77.760,00 PLN
Zakres nr 10 – 43.200,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
06
St.Jude Medical Spz.o.o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa

Zakres nr 2 – 48.600,00 PLN
Zakres nr 38 – 84.240,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
07
Medtronic Polska Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
Zakres nr 3 – 14.688,00 PLN
Zakres nr 13 – 3350,40 PLN
Zakres nr 31 – 65.566,80 PLN
Zakres nr 44 – 248.400,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
08
NTM-Med. Jolanta Krysiak Wyszyńskiego 154B/1, 66-400 Gorzów Wlkp.
Zakres nr 25 – 48.038,40 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
09
ProCardia Medical SP.zo.o. ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa
Zakres nr 4 – 73.872,00 PLN
Zakres nr 14 – 19.440,00 PLN
Zakres nr 15 – 31.860,00 PLN
Zakres nr 43 – 54.000,00 PLN
Zakres nr 45 – 6.048,00 PLN
Zakres nr 47 – 5.378,40 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
010

Abbott Laboratories Poland SPz.o.o. ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa
Zakres nr 16 – 256.500,00 PLN
Zakres nr 24 – 216.432,00 PLN
Zakres nr 50 – 35.856,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
011
MDS Cardio Sp.zo.o. ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa
Zakres nr 7 – 173.664,00 PLN
Zakres nr 11 – 15.120,00 PLN
Zakres nr 18 – 62.208,00 PLN
Zakres nr 30 – 4.050,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
012
Aesculap Chifa SPz.o.o. ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l
Zakres nr 9 – 77.760,00 PLN
Zakres nr 12 – 43.200,00 PLN
Zakres nr 21 – 102.600,00 PLN
Zakres nr 27 – 19.926,00 PLN
Zakres nr 33 – 2.700,00 PLN
Zakres nr 36 – 3.564,00 PLN
Zakres nr 42 – 259.059,60 PLN
Termin płatno¶ci: 30 dni
013

Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa
Zakres nr 6 – 8.723,16 PLN
Zakres nr 32 – 55.890,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
014
Maquet Polska Spz.o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa
Zakres Nr 34 – 75.600,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
015
Balton Spz.o.o. ul. Nowy ¦wiat 7 m.14, 00-496 Warszawa
Zakres 26 – 1.296,00 PLN
Zakres nr 29 – 10.584,00 PLN
Zakres nr 35 – 2.268,00 PLN
Zakres nr 48- 22.032,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
017
Johnson&Johnson Poland Spz.o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Zakres nr 49 – 14.040,00 pLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
018
Agencja Naukowo-Techniczna Symico SPz.o.o. ul. Powstańców ¦l±skich 54A/2, 53-333 Wrocław
Zakres nr 28 – 3.024,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni
019
Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

Zakres nr 37 – 3.888,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-02-05
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 6315167

WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/ 137 /KK / 544 /16 Tarnów, 2016-02-05


Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego do koronarografii i koronaroplastyki– nr sprawy 137/2015r

Zawiadomienie o wyborze oferty w Zakresach 5, 40

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że dokonał ponownej czynno¶ci oceny ofert w tych zakresach w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do koronarografii i koronaroplastyki, wybrano jako ofertę najkorzystniejsz± w Zakresach: 5 i 40 ofertę założon± przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
011
MDS Cardio Sp.zo.o. ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa
Zakres nr 5 – 30.132,00 PLN Termin płatno¶ci: 60 dni
016
Billmed SP.zo.o. ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa
Zakres nr 40 – 9.936,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu zamówienia.
1. Ocena ofert:
zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
11 MDS Cardio 95,00 5,00
MDS Cardio 90,25 0,25 90,50
zakres 40 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
12 Aesculap 92,98 2,50
Aesculap 88,33 0,13 88,45
16 Billmed 95,00 5,00
Billmed 90,25 0,25 90,50

2. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych została odrzucona oferta następuj±cego Wykonawcy:

05 - Balton Spz.o.o. ul. Nowy ¦wiat 7 m.14, 00-496 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 5 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 póĽ.zm.),) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiaj±cy wymagał zestaw wraz z metalow± igł± w prowadzaj±c± o krótkim skosie w rozmiarze 21G i 20G - Wykonawca oferuje tylko igłę w rozmiarze 21G.W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 16.02.2016r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.¦w.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dzaił Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów
.
Proszę o odwrotne potwierdzenie (piecz±tk± i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano poczt±.


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-02-09
SPROSTOWANIE DO INFORMACJI O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w zwi±zku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego do koronarografii i koronaroplastyki– nr sprawy 137/2015r – w Zakresie nr 28 nie została zawarta Umowa na skutek odmowy zawarcia umowy ze strony Wykonawcy firmy: Agencji Naukowo-Technciznej Symico SP.zo.o. ul. Powstańców ¦l±skich 54A/2, 53-333 Wrocław

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2016-02-16

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w zwi±zku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego do koronarografii i koronaroplastyki– nr sprawy 137/2015r wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o warto¶ci zamówienia nie przekraczaj±cej wyrażonej w złotych równowarto¶ci kwoty 209 000 euro/ przekraczaj±cej kwotę wyrażon± w zł równowarto¶ci 209.000 euro zawarto umowę w:
Po dokonaniu ponownej czynno¶ci oceny ofert w zakresach 5 i 40 w dniu 16.02 2016r. podpisano umowy z Wykonawcami::


Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
011
MDS Cardio Sp.zo.o. ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa
Zakres nr 5 – 30.132,00 PLN Termin płatno¶ci: 60 dni
016
Billmed SP.zo.o. ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa
Zakres nr 40 – 9.936,00 PLN
Termin płatno¶ci: 60 dni