Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

136/2015 zakup i dostawa obuwia dla pracowników szpitala

Tarnów: zakup i dostawa: obuwia dla pracowników szpitala
Numer ogłoszenia: 269544 - 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i dostawa: obuwia dla pracowników szpitala.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zakup i dostawa: obuwia dla pracowników szpitala w Zakresach: ZAKRES I OBUWIE ROBOCZE MEDYCZNE DAMSKIE ZAKRES II OBUWIE ROBOCZE MEDYCZNE MĘSKIE ZAKRES III OBUWIE ROBOCZE MEDYCZNE DAMSKIE - DHS ZAKRES IV OBUWIE ROBOCZE MEDYCZNE MĘSKIE - DHS Zakres V OBUWIE MĘSKIE GUMOWE ZAKRES VI PÓŁBUTY ROBOCZE MĘSKIE ZAKRES VII DREWNIAKI SKÓRZANE BIAŁE.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.81.00.00-0, 18.83.00.00-6, 18.81.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

1 Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których może być wprowadzany do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP. 2 Katalog w języku polskim opisujący oferowany asortyment wystawiony przez producenta lub podmiot wprowadzający do obrotu na terenie UE z zaznaczeniem w nim każdej oferowanej pozycji asortymentowej. 3 Oświadczenie producenta o zgodności z normą PN EN ISO 20347 2012 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie zawodowe. Obuwie powinno spełniać wymagania normy aktualnej. Dotyczy zakresów I-V,VII. 4 Oświadczenie producenta/dystrybutora skóry, że skóra nie zawiera chloru sześciowartościowego i formaldehydu. Zakres I Wymagania do obuwia 1. Oświadczenie producenta o zgodności z normą PN EN ISO 20347 2012 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie zawodowe. Obuwie powinno spełniać wymagania normy aktualnej. 2. Spody obuwia w kolorze według palety barw RAL- kolor szary -RAL 7035 3. Oznaczenie każdego obuwia znakiem skóra - wierzch, środek i podbicie wewnętrzne 4. Oznaczenie każdego obuwia nazwą producenta obuwia. 5. Instrukcja użytkowania w języku polskim dołączona do każdej pary obuwia. 6. Buty pakowane w pudełka z etykietą producenta - nazwa i adres producenta obuwia, skóra naturalna - wierzch, podszewka, wyściółka , data produkcji, rozmiar. 7. Oświadczenie producenta-dystrybutora skóry, że skóra nie zawiera chloru sześciowartościowego i formaldehydu. 8. Do oferty należy dołączyć wzory obuwia zgodnym ze SIWZ w rozmiarze 38. Zakres II Wymagania do obuwia 1. Oświadczenie producenta o zgodności z normą PN EN ISO 20347 2012 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie zawodowe. Obuwie powinno spełniać wymagania normy aktualnej. 2. Oznaczenie każdego obuwia znakiem skóra wierzch, środek i podbicie wewnętrzne 3. Oznaczenie każdego obuwia nazwą producenta obuwia. 4. Instrukcja użytkowania w języku polskim dołączona do każdej pary obuwia. 5. Buty pakowane w pudełka z etykietą producenta ( nazwa i adres producenta obuwia, skóra naturalna ( wierzch, podszewka, wyściółka ), data produkcji, rozmiar. 6. Oświadczenie producenta/dystrybutora skóry, że skóra nie zawiera chloru sześciowartościowego i formaldehydu. 7. Do oferty należy dołączyć wzory obuwia zgodnym ze SIWZ w rozmiarze 42. Zakres III Wymagania do obuwia 1. Oświadczenie producenta o zgodności z normą PN EN ISO 20347 2012 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie zawodowe. Obuwie powinno spełniać wymagania normy aktualnej 2. Spody obuwia w kolorze według palety barw RAL- kolor szary -RAL 7035 3. Oznaczenie każdego obuwia znakiem skóra ( wierzch, środek i podbicie wewnętrzne 4. Oznaczenie każdego obuwia nazwą producenta obuwia. 5. Instrukcja użytkowania w języku polskim dołączona do każdej pary obuwia. 6. Buty pakowane w pudełka z etykietą producenta ( nazwa i adres producenta obuwia, skóra naturalna ( wierzch, podszewka, wyściółka ), data produkcji, rozmiar. 7. Oświadczenie producenta/dystrybutora skóry, że skóra nie zawiera chloru sześciowartościowego i formaldehydu. 8. Do oferty należy dołączyć wzory obuwia zgodnym ze SIWZ w rozmiarze 38. Zakres IV Wymagania do obuwia 1. Oświadczenie producenta o zgodności z normą PN EN ISO 20347 2012 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie zawodowe. Obuwie powinno spełniać wymagania normy aktualnej. 2. Oznaczenie każdego obuwia znakiem skóra ( wierzch, środek i podbicie wewnętrzne ) 3. Oznaczenie każdego obuwia nazwą producenta obuwia. 4. Instrukcja użytkowania w języku polskim dołączona do każdej pary obuwia. 5. Buty pakowane w pudełka z etykietą producenta ( nazwa i adres producenta obuwia, skóra naturalna ( wierzch, podszewka, wyściółka ), data produkcji, rozmiar. 6. Oświadczenie producenta/dystrybutora skóry, że skóra nie zawiera chloru sześciowartościowego i formaldehydu. 7. Do oferty należy dołączyć wzory obuwia zgodnym ze SIWZ w rozmiarze 42. Zakres V Wymagania do obuwia : 1. Oświadczenie produceta o zgodności z normą PN EN ISO 20347 2012 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie zawodowe. Obuwie powinno spełniać wymagania normy aktualnej. Zakres VII Wymagania do obuwia 1. Oświadczenie producenta o zgodności z normą PN EN ISO 20347 2012 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie zawodowe. Obuwie powinno spełniać wymagania normy aktualnej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 70
2 - Termin dostawy - 30
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: a. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana w tym Zakresie obowiązuje dopiero po podpisaniu aneksu. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Śa.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: OBUWIE ROBOCZE MEDYCZNE DAMSKIE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OBUWIE ROBOCZE MEDYCZNE DAMSKIE.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.83.00.00-6.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: OBUWIE ROBOCZE MEDYCZNE MĘSKIE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OBUWIE ROBOCZE MEDYCZNE MĘSKIE.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.83.00.00-6.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: OBUWIE ROBOCZE MEDYCZNE DAMSKIE - DHS.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OBUWIE ROBOCZE MEDYCZNE DAMSKIE - DHS.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.83.00.00-6.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: OBUWIE ROBOCZE MEDYCZNE MĘSKIE - DHS.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OBUWIE ROBOCZE MEDYCZNE MĘSKIE - DHS.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.83.00.00-6.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: OBUWIE MĘSKIE GUMOWE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OBUWIE MĘSKIE GUMOWE.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.81.20.00-4.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PÓŁBUTY ROBOCZE MĘSKIE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PÓŁBUTY ROBOCZE MĘSKIE.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.81.00.00-0.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: DREWNIAKI SKÓRZANE BIAŁE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DREWNIAKI SKÓRZANE BIAŁE.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.81.00.00-0.


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-10-12 (0151012131214-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2015-10-12 (0151012131220-formularz-ogolny zal nr 1.xls)
Załącznik - 2015-10-12 (0151012131224-projekt umowy.doc)
Załącznik - 2015-10-12 (0151012131231-zal nr 2 - opis przedmiotu zamowienia.doc)
Załącznik - 2015-10-12 (0151012131236-zalacznik nr 1a-ilosciowo-cenowy.doc)
Załącznik - 2015-10-12 (0151012131239-zalacznik nr 3,4 oswiadczenia.doc)
Załącznik - 2015-10-12 (0151012131403-procedura - nowa.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-10-15
Tarnów, dnia 15.10.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/136/KK/ 4082 /15

Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa obuwia dla personelu Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie nr sprawy 136/2015r

W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.10.2015r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Zgodnie z wymaganiami w opisie Zamawiający wymaga do wykonania wkładek / wyściółek obuwia skóry podszewkowej licowej. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami i testami materiał typu mikrofibra posiada wszystkie walory użytkowe jak skóra a dodatkowo mikrofibra może być prana w temperaturze do 95˚C. Mikrofibra spełnia wymagania dotyczące materiałów wykończeniowych zgodnie z normami PN EN 20344 i PN EN 20347 – dotyczącymi obuwia zawodowego i bezpiecznego. Zastosowanie materiału typu mikrofibra na wyściółkach znacznie podniesie wydłuży walory estetyczne i higieniczne obuwia oraz poprawi komfort użytkowania zwłaszcza przy wielogodzinnym użytkowaniu. Skóry nie można prać i płukać – natomiast mikrofibra może być prana w temperaturze do 95˚C. Materiał mikrofibra jest powszechnie stosowany w przemyśle obuwniczym zwłaszcza do produkcji obuwia zawodowego, używanego w trudnych warunkach higienicznych np. przemysł spożywczy i mięsny.
Proponowany materiał posiada następujące właściwości użytkowe:
- odporny na pranie w temp. do 95˚C
- nie posiada substancji szkodliwych (w tym chromu chloru sześciowartościowego i formaldehydu) – zgodnie z REACH
- nie powoduje alergii
- możliwość mycia wyściółek pod bieżącą wodą
- materiał posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100.
- przebadany zgodnie z normą 20344:2011 i 20347:2012 ochronne pod kątem takich właściwości jak:
odporność na rozrywanie (une-en 13571:2002)
odporność na otarcia (une-en 13520:2002)
przepuszczalność pary wodnej (wg ISO 20344:2011, 6.6)
współczynnik pary wodnej (wg ISO 20344:2011, 6.8)
W związku z powyższym zwracamy się z następującymi pytaniami dotyczącymi wymagań w przetargu w zakresie nr: 1, 2, 3, 4: Czy Zamawiający do wykonania wkładek/wyściółek obuwia w zakresie 1, 2, 3, i 4 dopuszcza materiał mikrofibra, spełniający wymagania PN EN ISO 20344 i 20347?
Odpowiedź:
Tak w zakresie nr 1,2,3 i 4 Zamawiający dopuszcza materiał mikrofibra, spełniający wymagania PN EN ISO 20344 i 20347.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-10-15

Pytanie:dodano: 2015-10-20
Tarnów, dnia 20.10.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/136/KK/ 4156 /15

Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa obuwia dla personelu Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie nr sprawy 136/2015r

W odpowiedzi na zapytania z dnia 17.10.2015r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza spody obuwia w kolorze według palety barw RAL – kolor szary 7047?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-10-20

Pytanie:dodano: 2015-10-20
Tarnów, dnia 20.10.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/136/KK/ 4156 /15

Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa obuwia dla personelu Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie nr sprawy 136/2015r

W odpowiedzi na zapytania z dnia 16.10.2015r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot. ZAKRESU VI
Czy Zamawiający dopuści obuwie ze skóry naturalnej dwoiny foliowanej ?
Czy Zamawiający dopuści obuwie ze skóry naturalnej dwoiny krytej ?
Czy Zamawiający dopuści obuwie ze skóry naturalnej licowej (najwyższa jakość) ?
W związku z niską jakością wewnętrznych elementów obuwia z importu – podszewka syntetyczna – higieniczna , bardzo niska odporność na ścieranie, brak wzmocnienia od strony wewnętrznej w pięcie „ZAPIĘTKA”. Najlepsza jest skóra naturalna podszewkowa, zero reklamacji, najwyższa chłonność potu, długa żywotność.
Czy Zamawiający będzie wymagał obuwia z podszewką ze skór naturalnych?
Odpowiedź do Zakresu nr 4
Zamawiający potrzymuje wymagania opisane w SIWZ.

Pytanie nr 1 dot.: ZAKRES I
Czy podeszwa powinna posiadać pełny profil ortopedyczny ?
Odpowiedź do Zakresu nr 1
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-10-20

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-11-13
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/136/KK / 4515 /15 Tarnów, 2015-11-13


Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa obuwia dla personelu Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie nr sprawy 136/2015r


Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2007, Nr 223 poz.1655 ze. zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę obuwia dla personelu najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawców:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Medibut Zakład Produkcyjny S.C Janusz Brudz Anna Krystosik-Brudz ul. Gen J. Dąbrowskiego 45, 93-177 Łódź Zakres 7 – 2.324,70 PLN
Termin dostawy: 7 dni roboczych
03 Julex&Spółka E.M.M. Pichur Sp.J.43-391 Mazańcowice 289 Zakres 1 – 190.773,00 PLN
Zakres 2 – 25.571,70 PLN
Zakres 3 – 33.283,80 PLN
Zakres 4 – 6.199,20 PLN
Termin dostawy: 7 dni roboczych
Zakres 5,6 – unieważniony art. 93.1.1) cyt.:” nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)”.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innego kryterium odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

1. Ocena ofert:
zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 70% CENA 30% 100%
3 Julex 70,00 30,00
Julex 49,00 9,00 58,00
4 Świat Dziecka
Świat Dziecka 0,00
zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 70% 30% 100%
2 Eldan 62,11 15,00
Eldan 43,48 4,50 47,98
3 Julex 70,00 30,00
Julex 49,00 9,00 58,00
zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 60% 30% 100%
3 Julex 70,00 30,00
Julex 49,00 9,00 58,00
zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 70% 30% 100%
2 Eldan 62,11 15,00
Eldan 43,48 4,50 47,98
3 Julex 70,00 30,00
Julex 49,00 9,00 58,00
zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 70% 30% 100%
1 Medibut 70,00 30,00
Medibut 49,00 9,00 58,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę
01- Medibut Zakład Produkcyjny S.C Janusz Brudz Anna Krystosik-Brudz ul. Gen J. Dąbrowskiego 45, 93-177 Łódź
02- Eldan Sp.zo.o. SP.K. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
03- Julex&Spółka E.M.M. Pichur Sp.J.43-391 Mazańcowice 289
04- F.H.P. Świat Dziecka Janusz Kowalski ul. Kielecka 76, 26-600 Radom


3. Ponadto, Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

a) Eldan Sp.zo.o. SP.K. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec w Zakresie nr 1,3.
Pismem znak: SWLOG-271-KK-136-4246/15 z dnia 29-10-2015 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganego w SIWZ wzoru obuwia i tym samym Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu.
b) F.H.P. Świat Dziecka Janusz Kowalski ul. Kielecka 76, 26-600 Radom w Zakresie nr 1,6.
Pismem znak: SWLOG-271-KK-136-4246/15 z dnia 29-10-2015 oraz SWLOG-271-KK-136-4220/15 z dnia 27-10-2015 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił wymaganych dokumentów do Zakresu nr 1 i 6 tj.: Katalogu w języku polskim opisującego oferowany asortyment wystawiony przez producenta lub podmiot wprowadzający do obrotu na terenie UE, instrukcje użytkowania w języku polskim do każdej pary obuwia i oświadczenie producenta skóry, że skóra nie zawiera chloru sześciowartościowego i formaldehydu oraz wzoru obuwia do Zakresu nr 1. Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
I.
Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 18.11.2015r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-11-26
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem dot. dostawy obuwia dla pracowników Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 136/2015 wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 23.11 2015r. podpisano umowy z Wykonawcami::


Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Medibut Zakład Produkcyjny S.C Janusz Brudz Anna Krystosik-Brudz ul. Gen J. Dąbrowskiego 45, 93-177 Łódź Zakres 7 – 2.324,70 PLN

03 Julex&Spółka E.M.M. Pichur Sp.J.43-391 Mazańcowice 289 Zakres 1 – 190.773,00 PLN
Zakres 2 – 25.571,70 PLN
Zakres 3 – 33.283,80 PLN
Zakres 4 – 6.199,20 PLN