Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

134 - dostawa wyposażenia dla zadania Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zapleczem techniczno –administracyjnym w Tarnowie dofinansowanego z projektu MRPO.06.03.01-12-121/14

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Dostawa wyposażenia dla zadania Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zapleczem techniczno -administracyjnym w Tarnowie dofinansowanego z projektu MRPO.06.03.01-12-121/14
Numer ogłoszenia: 267790 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia dla zadania Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zapleczem techniczno -administracyjnym w Tarnowie dofinansowanego z projektu MRPO.06.03.01-12-121/14.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wyposażenia dla zadania Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zapleczem techniczno -administracyjnym w Tarnowie dofinansowanego z projektu MRPO.06.03.01-12-121/14.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6, 39.51.54.00-9, 30.20.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 3 296,00 zł. lub na poszczególne zakresy: zakres nr wadium I. 602,00 II. 960,00 III. 1 734,00

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. -oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, -Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji, -zamawiający żąda przedłożenia dla: Wymagania dla Zakresu III Poz. 1.1, 1.2, 1,3 - Deklaracja zgodności CE oraz oświadczenie, iż wszystkie wymagania gwarancyjne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 1.1 - gwarancja i serwis są potwierdzone przez producenta urządzenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w zakresie parametrów technicznych przedmiotu umowy, warunków płatności oraz terminów w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest możliwa, w szczególności gdy: a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Drobny sprzęt pomocniczy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drobny sprzęt pomocniczy.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.11.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rolety okienne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rolety okienne.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.54.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.11.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakres informatyczny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres informatyczny.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.11.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Pliki do pobrania
Zał±cznik - 2015-10-09 (0151009120031-20150717112510--specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2015-10-09 (0151009120036-20150717112523-zalacznik 4.doc)
Zał±cznik - 2015-10-09 (0151009120041-20150811113125-zalacznik nr 1a.doc)
Zał±cznik - 2015-10-09 (0151009120045-kodeks etyki.pdf)
Zał±cznik - 2015-10-09 (0151009120048-qp-o34.pdf)
Zał±cznik - 2015-10-09 (0151009120055-zalacznik 1b - opis przedmiotu zamowienia.xls)
Zał±cznik - 2015-10-09 (0151009120102-zalacznik 1d - rzut i pietra.pdf)
Zał±cznik - 2015-10-09 (0151009120107-zalacznik 1d-rzut ii pietra.pdf)
Zał±cznik - 2015-10-09 (0151009120112-zalacznik 1d-rzut parteru.pdf)
Zał±cznik - 2015-10-09 (0151009120117-zalacznik nr 1c kryteria-gwarancja.xls)
Zał±cznik - 2015-10-09 (0151009120123-zalacznik nr 5 do siwz.doc)
Zał±cznik - 2015-10-13 (0151013150008-zalacznik 1b - opis przedmiotu zamowienia - modyfikacja.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2015-10-13
OdpowiedĽ:dodano: 2015-10-13
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 267790-2015 z dnia 2015-10-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Dostawa wyposażenia dla zadania Budowa O¶rodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczn± Poradni± Konsultacyjn± i zapleczem techniczno -administracyjnym w Tarnowie dofinansowanego z projektu MRPO.06.03.01-12-121/14
Termin składania ofert: 2015-10-22Numer ogłoszenia: 149599 - 2015; data zamieszczenia: 13.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 267790 - 2015 data 09.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysoko¶ci: 3 296,00 zł. lub na poszczególne zakresy: zakres nr wadium I. 602,00 II. 960,00 III. 1 734,00.
W ogłoszeniu powinno być: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysoko¶ci: 3 296,00 zł. lub na poszczególne zakresy: zakres nr wadium I. 348,00 IA 254,00 II. 960,00 III. 1 734,00.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał.I.
W ogłoszeniu jest: CZĘ¦Ć Nr: 1 NAZWA: Drobny sprzęt pomocniczy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Drobny sprzęt pomocniczy. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.11.2015. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
W ogłoszeniu powinno być: CZĘ¦Ć Nr: 1 NAZWA: Drobny sprzęt pomocniczy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Drobny sprzęt pomocniczy. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.11.2015. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘ¦Ć Nr: 1A NAZWA: Drobny sprzęt pomocniczy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Drobny sprzęt pomocniczy. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.11.2015. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

Sprostowanie:dodano: 2015-10-14
OdpowiedĽ:dodano: 2015-10-14
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
Tarnów, 2015-10-14


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla zadania Budowa O¶rodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczn± Poradni Konsultacyjnych i zapleczem techniczno -administracyjnym w Tarnowie dofinansowanego z projektu MRPO.06.03.01-12-121/14 dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 134/2015


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 134/2015

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2013 r poz. 907 ze zm.). działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

W wyniku dokonanej modyfikacji w Zakresie 1 i dodania Zakresu 1A Zamawiaj±cy zmienia zał±cznik nr 1B, wadium dla w/w Zakresów.

Wadium dla Zakresu 1 – 348,00 zł., Zakresu 1A – 254,00 zł. , wadium ogółem 3 296,00 – wadium dla pozostałych zakresów pozostaje bez zmian.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym opisem i zał±cznikiem .

Z-ca Dyrektora Stanisław Łata
(podpis Kierownika Zamawiaj±cego lub osoby,
której Kierownik Zamawiaj±cego powierzył
wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynno¶ci)

Pytanie:dodano: 2015-10-14
OdpowiedĽ:dodano: 2015-10-14
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-134-4072/15 Tarnów, dnia 14.10.2015 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla zadania Budowa O¶rodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczn± Poradni Konsultacyjnych i zapleczem techniczno -administracyjnym w Tarnowie dofinansowanego z projektu MRPO.06.03.01-12-121/14 dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 134/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 13.10.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Uprzejmie proszę o zgodę na wydzielenie poz. 3 i 4 z zakresu nr I
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy wydziela pozycję 3 i 4 do osobnego zakresu nr 1A. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy zmienia zał±cznik nr 1B, wadium dla w/w Zakresów.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-10-30
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-134-4307/15 Tarnów, 2015-10-29

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla zadania Budowa O¶rodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczn± Poradni Konsultacyjnych i zapleczem techniczno -administracyjnym w Tarnowie dofinansowanego z projektu MRPO.06.03.01-12-121/14 dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 134/2015

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto
02 Elmar Anna Karnas ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa Zakres 1A – 7 602,63
03 STOP-SUN Anna Mi±cz-Kopczyńska , ul. Rusałka 10, 20-103 Lublin Zakres 2 – 19 888,44
05 SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów Zakres 3 – 69 987,00

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofert: Cena 100 %
Zakres 1A PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 ELMAR BŁAZOWA 10,00
ELMAR BŁAZOWA 40,00 40,00
4 PERSPEKTYWA KRAKÓW 8,47
PERSPEKTYWA KRAKÓW 33,87 33,87
Zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 VERTI-POL BYDGOSZCZ 5,81
VERTI-POL BYDGOSZCZ 23,23 23,23
2 ELMAR BŁAZOWA 6,24
ELMAR BŁAZOWA 24,98 24,98
3 STOP-SUN LUBLIN 10,00
STOP-SUN LUBLIN 40,00 40,00
Zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 SUNTAR SP. Z O.O. TARNÓW 10,00
SUNTAR SP. Z O.O. TARNÓW 40,00 40,00


3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) „VERTI-POL” Robert Poznań, ul. Wiosny Ludów 8/9, 85-858 Bydgoszcz
2) Elmar Anna Karnas ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa
3) STOP-SUN Anna Mi±cz-Kopczyńska , ul. Rusałka 10, 20-103 Lublin
4) Barbara Szczepaniec PW Perspektywa, o¶. Kalinowe 4, 31-812 Kraków
5) SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów

4. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawców:

02 -Elmar Anna Karnas ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa w zakresie 1 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiaj±cy wymagał aby zestaw na segregowane odpady posiadał antypo¶lizgowe gumowe podstawki zapobiegaj±ce przesuwaniu się kosza i ochronę posadzki przed porysowaniem, natomiast Wykonawca zaoferował asortyment nie posiadaj±cy antypo¶lizgowych gumowych podstawek, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres nr 1 - unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 „nie złożono żadnej oferty niepodlegaj±cej odrzuceniu albo nie wpłyn±ł żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy (...)”

5. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to: 04.11.2015 r.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-11-10
05.11.2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firmami:
1. Elmar Anna Karnas ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa Zakres 1A – 7 602,63
2. STOP-SUN Anna Mi±cz-Kopczyńska , ul. Rusałka 10, 20-103 Lublin -Zakres 2 – 19 888,44
3. SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów - Zakres 3 – 69 987,00

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-11-20
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-134-4611/15 Tarnów, 2015-11-20

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla zadania Budowa O¶rodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczn± Poradni Konsultacyjnych i zapleczem techniczno -administracyjnym w Tarnowie dofinansowanego z projektu MRPO.06.03.01-12-121/14 dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 134/2015


Zawiadomienie o uchyleniu decyzji wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie 2

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a, uchyla decyzję z dnia 29 paĽdziernika 2015 r. znak: SWLOG-271-KS-134-4307/15 dotycz±c± wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie 2 na „dostawę wyposażenia dla zadania Budowa O¶rodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczn± Poradni Konsultacyjnych i zapleczem techniczno -administracyjnym w Tarnowie dofinansowanego z projektu MRPO.06.03.01-12-121/14” - sprawa nr 134/2015
Jednocze¶nie Zamawiaj±cy unieważnia postępowanie w zakresie nr 2 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – ponieważ stwierdzono, że postępowanie obarczone jest niemożliw± do usunięcia wad± uniemożliwiaj±c± zawarcie niepodlegaj±cej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie:
Zamawiaj±cy, po gruntownym zbadaniu całokształtu okoliczno¶ci przedmiotowej sprawy, w tym opisu przedmiotu zamówienia w zakresie 2 oraz przeprowadzeniu wizji lokalnej z udziałem specjalistów stwierdził iż, opis zamieszczony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wadliwy. Montaż żaluzji w sposób wskazany w opisie przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ tj. w sposób bezinwazyjny do kwatery okna PCW jest niemożliwy ze względów technologicznych spowodowanych umieszczonymi wywietrznikami.
Maj±c na uwadze powyższe okoliczno¶ci, uznajemy, iż faktycznie niemożliwe jest zawarcie umowy na warunkach okre¶lonych w w/w postępowaniu przetargowym, ze względu na niewykonalno¶ć umowy w zakresie objętym tym zamówieniem. Dlatego też, w tym stanie rzeczy, Zamawiaj±cy jest zmuszony unieważnić postepowanie w zakresie j. w.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a
Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-11-24
Sprostowanie do informacji o zawarciu umowy
Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a uchylił decyzje wyboru w zakresie 2 i jednocze¶nie unieważnił zakres nr 2 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych - postępowanie obarczone jest niemożliw± do usunięcia wad± uniemożliwiaj±c± zawarcie niepodlegaj±cej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dnia 05.11.2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firmami:
1. Elmar Anna Karnas ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa Zakres 1A – 7 602,63
2. SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów - Zakres 3 – 69 987,00