Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

129-sukcesywna dostawa ścierek, drabin; preparatów nabłyszczająco - odkamieniających oraz części do profesjonalnych maszyn i automatów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: sukcesywna dostawa ścierek, drabin; preparatów nabłyszczająco - odkamieniających oraz części do profesjonalnych maszyn i automatów
Numer ogłoszenia: 144663 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa ścierek, drabin; preparatów nabłyszczająco - odkamieniających oraz części do profesjonalnych maszyn i automatów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa ścierek, drabin; preparatów nabłyszczająco - odkamieniających oraz części do profesjonalnych maszyn i automatów.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.42.00-0, 33.63.12.00-4, 39.80.00.00-0, 44.42.32.00-3, 34.32.40.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty

1) Karty charakterystyki produktu dla zakresów: 5 i 6 2) Dokumenty potwierdzające, że oferowany asortyment w zakresie 3 drabiny i osłony na twarz posiadają wymagane normy i certyfikaty. 3) Dokument potwierdzający nośność drabin. Dot. Zakresu 3 poz. 1-2 4) Instrukcja czyszczenia i prania dot. zakresu 4 5) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż opakowania / kanistry po środkach dezynfekcyjnych nie stanowią odpadu niebezpiecznego i nadają się do przetwarzania / odzysku a w przypadku braku takiej dokumentacji dostawca zobowiązuje się do ich bezpłatnego odbioru wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego odbiór odpadu- Dot. zakresu 5 i 6 6) aktualna rekomendacja producenta lub serwisu myjni MEIKO dot. zakresu 5 7) aktualna rekomendacja producenta lub serwisu myjni Getinge dot. zakresu 6 8) Świadectwa rejestracji preparatów dotyczy zakresów 5 i 6


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Profesjonalne urządzenia elektryczne, Worki do odkurzacza, szczotki, uchwyty, ssawy, gumy do maszyn.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Profesjonalne urządzenia elektryczne, Worki do odkurzacza, szczotki, uchwyty, ssawy, gumy do maszyn.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.32.40.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Profesjonalny asortyment do automatu Columbus.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Profesjonalny asortyment do automatu Columbus.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.32.40.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Drabiny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drabiny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.42.32.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ŚCIERKI DO SPRZĄTANIA Z MIKROFAZY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚCIERKI DO SPRZĄTANIA Z MIKROFAZY.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.42.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 85
2. Wytrzymałośc - 10
3. Absorbcja - 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Preparat nabłyszczająco - odkamieniający do stosowania w myjni - dezynfektorze Meiko pojemników na odpady.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Preparat nabłyszczająco - odkamieniający do stosowania w myjni - dezynfektorze Meiko pojemników na odpady.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Preparaty nabłyszczająco - odkamieniające do stosowania w myjni - dezynfektorze Getinge do pojemników na odpady.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Preparaty nabłyszczająco - odkamieniające do stosowania w myjni - dezynfektorze Getinge do pojemników na odpady.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-10-02 (0151002134441-specyfikacja 129.doc)
Zał±cznik - 2015-10-02 (0151002134446-zalacznik 1b opis przedmiotu zamowienia.xls)
Zał±cznik - 2015-10-02 (0151002134450-zalacznik nr 1c- zestawienie parametrow i warunkow wymaganych.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-10-09
OdpowiedĽ:dodano: 2015-10-09
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-129-4002/15 Tarnów, dnia 09.10.2015 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa ¶cierek, drabin; preparatów nabłyszczaj±co – odkamieniaj±cych oraz czę¶ci do profesjonalnych maszyn i automatów dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 129/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 06.10.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Czy w zakresie V – Zamawiaj±cy mógłby dopu¶cić preparat na bazie kwasu cytrynowego, zawieraj±cy inhibitory korozji, anionowe zwi±zki powierzchniowo czynne, czynnik kompleksuj±cy, zapobiegaj±cy osadzaniu się kamienia kotłowego, nie pozostawiaj±cy smug i zacieków, stosowany w stężeniu od 0,1 do 0,3%, o pH koncentratu 2,0 (+/- 0,5), posiadaj±cy pozytywn± opinię producenta preparatu do stosowania w myjkach Meiko?
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza pod warunkiem, że zawiera również surfaktanty ( tenzydy )


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-10-09
OdpowiedĽ:dodano: 2015-10-09
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-129-4002/15 Tarnów, dnia 09.10.2015 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa ¶cierek, drabin; preparatów nabłyszczaj±co – odkamieniaj±cych oraz czę¶ci do profesjonalnych maszyn i automatów dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 129/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 07.10.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytania dot. Zakresu 5 –
1. Zamawiaj±cy wymaga rekomendacji producenta myjni MEIKO. Czy wystarczaj±cym dokumentem potwierdzaj±cym dopuszczenie produktu w myjniach może być o¶wiadczenie producenta produktu dezynfekuj±cego?
OdpowiedĽ: Nie.

2. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci preparat przeznaczony do termicznego przygotowywania do ponownego użycia basenów, kaczek szpitalnych itp. oraz do zmiękczania wody na bazie niejonowych zwi±zków powierzchniowo czynnych, kwasów organicznych i zwi±zków uzupełniaj±cych oraz zawieraj±cy substancje chroni±ce przed korozj± o pH ok. 1 - 2, w kanistrach o pojemno¶ci 5 kg?
- Jeżeli Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na powyższy preparat prosimy po podanie czy do wyliczeń przyj±ć 1l=1kg, czy wyliczać z gęsto¶ci?
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-11-10
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-129-4470/15 Tarnów, 2015-11-10

Dotyczy: sukcesywna dostawa ¶cierek, drabin; preparatów nabłyszczaj±co – odkamieniaj±cych oraz czę¶ci do profesjonalnych maszyn i automatów dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.”– sprawa nr 129/2015

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto
01 Media-Med. Sp. z o.o., ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków Zakres 5 – 8 748,00
05 „PROFI-TECH” Sp. z o.o., Al. Pisakowa 97, 33-100 Tarnów Zakres 2 – 8 905,20
07 Barbara Szczepaniec Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Perspektywa”
O¶. Kalinowe 4, 31-812 Kraków Zakres 4 – 10 863,36

Uzasadnienie wyboru dla zakresów 2, 5
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższ± cenę spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu odnosz±cych się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

Uzasadnienie wyboru dla zakresów 4
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofert:
Kryterium oceny: Cena 100%

Zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 PROFITECH 100,00
PROFITECH 100,00 100,00
Zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 MEDIA MED. 100,00
MEDIA MED. 100,00 100,00


Kryterium oceny: Cena 85%; Wytrzymało¶ć 10%; Absorbcja 5%
Zakres 4 Cena Wytrzymało¶ć Absorbcja
nazwa Wykonawcy 85% 10% 5% 100%
7 PW PERSPEKTYWA 85,00 10,00 5,00
PW PERSPEKTYWA 1,00 100,00
8 HENRY KRUSE 80,21 5,00 0,00
HENRY KRUSE 0,00 85,21

3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) Media-Med. Sp. z o.o., ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków
2) HIGMA Service Sp. z o.o., ul. Gosławicka 2, 45-446 Opole
3) P.U.H. DEOBOX Zbigniew Stępień ul. Warnowska 1/3/114, 35-205 Rzeszów
4) SIM Urz±dzenia Czyszcz±ce S.C. Agnieszka Szewczyk, Wojciech Mucha, ul. Kazimierza Wielkiego 84,
30-074 Kraków
5) „PROFI-TECH” Sp. z o.o., Al. Pisakowa 97, 33-100 Tarnów
6) Medim Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno
7) Barbara Szczepaniec Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Perspektywa” O¶. Kalinowe 4, 31-812 Kraków
8) Henry Kruse Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

4. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowaniu zostali wykluczeni następuj±cy Wykonawcy:
06 - Medim Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno w zakresie 5 z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
Pismem znak: SWLOG-271-KS-129-4214/15 z dnia 26.10.2015 Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymagany przez Zamawiaj±cego dokumentu tj. aktualnej rekomendacji producenta lub serwisu myjni MEIKO, a tym samym tre¶ć oferty nie odpowiada tre¶ci SIWZ. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.

5. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawców:
02 - HIGMA Service Sp. z o.o., ul. Gosławicka 2, 45-446 Opole w zakresie 4 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiaj±cy wymagał ¶cierek z mikrofazy w kolorze różowym, natomiast Wykonawca zaoferował ¶cierkę w kolorze czerwonym co wynika z zał±czonej do oferty karty charakterystyki, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

03 - P.U.H. DEOBOX Zbigniew Stępień ul. Warnowska 1/3/114, 35-205 Rzeszów w zakresie 4 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Wykonawca zał±czył do oferty niewła¶ciwy ( z poprzedniego postepowania ) zał±cznik nr 1C – zestawienie parametrów i warunków wymaganych/ocenianym, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zakres nr 3 i 6 - unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 „nie wpłyn±ł żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy (...)”

Zakres nr 1- unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4 „cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, któr± zamawiaj±cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia” tj. Zakres 1 – 8 302,50


Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 16.11.2015 r.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Szpitala Stanisław Łata

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-11-25
18.11.2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firmami:
1) Media-Med. Sp. z o.o., ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków Zakres 5 – 8 748,00
2) „PROFI-TECH” Sp. z o.o., Al. Pisakowa 97, 33-100 Tarnów Zakres 2 – 8 905,20
3) Barbara Szczepaniec Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Perspektywa” O¶. Kalinowe 4, 31-812 Kraków; Zakres 4 – 10 863,36