Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

127-sukcesywna dostawa frezów i wierteł wraz z dzierżawą 2 wiertarek szybkoobrotowych neurochirurgicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl


Tarnów: sukcesywna dostawa frezów i wierteł wraz z dzierżawą 2 wiertarek szybkoobrotowych neurochirurgicznych
Numer ogłoszenia: 144215 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa frezów i wierteł wraz z dzierżawą 2 wiertarek szybkoobrotowych neurochirurgicznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa frezów i wierteł wraz z dzierżawą 2 wiertarek szybkoobrotowych neurochirurgicznych.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.13.23.00-0, 33.14.14.11-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

•inne dokumenty

1) Deklaracja zgodności CE wierteł i dla wiertarki. 2) Katalogi/Foldery w języku polskim lub inne materiały informacyjne, potwierdzające wymagane parametry.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2. oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 98
2 - Termin płatnosci - 2

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy: a. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d. potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-10-02 (0151002072519-siwz127.doc)
Zał±cznik - 2015-10-14 (0151014141329-zalacznik nr 1b- modyfikacja.docx)
Zał±cznik - 2015-10-15 (0151015140226-odpowiedzi na pytania z dnia 07.10.2015.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2015-10-09
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 144215-2015 z dnia 2015-10-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
sukcesywna dostawa frezów i wierteł wraz z dzierżaw± 2 wiertarek szybkoobrotowych neurochirurgicznych
Termin składania ofert: 2015-10-13Numer ogłoszenia: 267862 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 144215 - 2015 data 02.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ¦W. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..

OdpowiedĽ:dodano: 2015-10-09

Sprostowanie:dodano: 2015-10-12
OdpowiedĽ:dodano: 2015-10-12
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 09.10.2015 r
e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/127/KS/4010/2015


Dotyczy: Sukcesywna dostawa frezów i wierteł wraz z dzierżaw± 2 wiertarek szybkoobrotowych neurochirurgicznych – spr. nr 127/2015

Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie informuje, że przesuwa terminy składania, otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.


Termin składania ofert zostaje przesunięty z 13.10.2015 r godz. 10:00 na dzień 20.10.2015 r godz. 10:00. Otwarcie ofert nast±pi w dniu 20.10.2015 r o godz. 11:30.

Wykonawca pozostaje zwi±zany ofert± przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostaj± bez zmian.

- Adresat
- a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-10-14
OdpowiedĽ:dodano: 2015-10-14
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-127-4070/15 Tarnów, dnia 14.10.2015 r.

Dotyczy: Sukcesywna dostawa frezów i wierteł wraz z dzierżaw± 2 wiertarek szybkoobrotowych neurochirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 127/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 07.10.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

"Zał±cznik Nr 1B - Parametry wymagane dla wiertarki, FUNKCJA/PARAMETR,
Wiertarka neurochirurgiczna elektryczna szybkoobrotwa, Parametry ogólne
11) Możliwo¶ć sterylnej wymiany, podczas zabiegu, końcówek (k±tnica, prostnica, kraniotom) mocowanych do silników"
Zamawiaj±cy wymaga również dostarczenia "trepana", czy wobec powyższego Zamawiaj±cy wymaga aby silnik pozwalał na steryln± wymianę oprócz wymienionych również "trepana" ?
OdpowiedĽ: Tak.

"Zał±cznik Nr 1B - Parametry wymagane dla wiertarki, FUNKCJA/PARAMETR,
Wiertarka neurochirurgiczna elektryczna szybkoobrotwa, Parametry ogólne"
Czy Zamawiaj±cy wymaga aby zaoferowane wiertła i ostrza oraz elementy zestawów wiertarkowych były w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiaj±cego zestawem wiertarkowym MidasRex ?
OdpowiedĽ: Tak.

Czy Zamawiaj±cy wymaga aby konsola posiadała wbudowane dwie pompy perystaltyczne obsługuj±ce napędy podł±czone do konsoli i umożliwiaj±ce prawidłow± irygację podczas pracy ?
OdpowiedĽ: Tak.

Jednocze¶nie Zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 1B do SIWZ. Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem .

Otrzymuj±: Adresat
a/a
Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2015-10-15
OdpowiedĽ:dodano: 2015-10-15
odpowiedzi na pytania z dnia 07.10.2015 znajduj± się w plikach do pobrania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-10-28
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-127-4237/15 Tarnów, 2015-10-28

Dotyczy: Sukcesywna dostawa frezów i wierteł wraz z dzierżaw± 2 wiertarek szybkoobrotowych neurochirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 127/2015

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto Kryterium oceny ofert/ Termin płatno¶ci
01 Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101,
04-041 Warszawa Zakres 1 – 205 560,00 60 dni
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofert: Kryterium cena: 98%; Kryterium Termin Płatno¶ci 2%
Zakres 1 Cena Termin płatno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
1 MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. 98,00 2,00
MEDTRONIC POLAND SP. Z O.O. 100,00

3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa

4. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.


Umowa z dnia 02.11.2015 r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a
Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-11-12
02.11.2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firm±:
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa - Zakres 1 – 205 560,00