Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

114/15 - laser okulistyczny, pistolet do oligobiopsji, wanienki dezynfekcyjne, diatermia,fotel ginekologiczny, leżanka i stołek lekarski, wózek do transportu oraz stolik na narzędzia

Tarnów: zakup dostawa , instalacja i uruchomienie aparatury medycznej
Numer ogłoszenia: 245216 - 2015; data zamieszczenia: 18.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup dostawa , instalacja i uruchomienie aparatury medycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zakup dostawa , instalacja i uruchomienie : wg. N/w Zakresu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie dla Zakresu nr 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9 max. Do 30 dni od daty zawarcia umowy. Zakres 1. LASER OKULISTYCZNY SŁUŻĄCY DO FOTOKOAGULACJI SIATKÓWKI SZT.1. - (ODDZIAŁ OKULISTYKI) Zakres 2. PISTOLET DO OLIGOBIOPSJI SZT.1. - (USG) Zakres 3. WANIENKI DO DEZYNFEKCJI SZT. 20. (BLOK OPERACYJNY) Zakres 4. DIATERMIA DO HISTEROSKOPU SZT.1. (GINEKOLOGIA) Zakres 5. FOTEL GINEKOLOGICZNY SZT.1. (PORADNIA GINEKOLOGICZNA) Zakres 6. poz. 1-2 LEŻANKLA LEKARSKA SZT.1. STOŁEK LEKARSKI SZT.1. (PORADNIA GINEKOLOGICZNA ) Zakres 7. WÓZEK DO TRANPORTU NARZĘDZI SZT.1. (STERYLIZACJA) Zakres 8. MONITOR DOTYKOWY SZT.1. (RTG) Zakres 9. STOLIKI DO INSTRUMENTOWANIA SZT.3. ( BLOK OPERACYJNY).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 1 904,00 zł Wadium Zakres 1 343,00 pln Zakres nr 1 60,00 pln Zakres nr 2 55,00 pln Zakres nr 3 194,00 pln Zakres nr 4 60,00 pln Zakres nr 5 10,00 pln Zakres nr 6 60,00 pln Zakres nr 7 55,00 pln Zakres nr 8 67,00 pln Zakres nr 9

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

. Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wpis z Rejestru Wyrobów Medycznych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. b. szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego (np. załączyć ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, zał. Nr 4. 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zał. Nr 5.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana ceny tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena brutto.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Śwa.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Śwa.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: LASER OKULISTYCZNY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LASER OKULISTYCZNY SŁUŻĄCY DO FOTOKOAGULACJI SIATKÓWKI SZT.1. - (ODDZIAŁ OKULISTYKI).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Okres Gwarancji - 5


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PISTOLET DO OLIGOBIOPSJI.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PISTOLET DO OLIGOBIOPSJI SZT.1. - (USG).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Okres gwarancji - 5


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: WANIENKI DO DEZYNFEKCJI.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WANIENKI DO DEZYNFEKCJI SZT. 20. (BLOK OPERACYJNY).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: DIATERMIA DO HISTEROSKOPU.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DIATERMIA DO HISTEROSKOPU SZT.1. (GINEKOLOGIA).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Okres gwarancji - 5


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: FOTEL GINEKOLOGICZNY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: FOTEL GINEKOLOGICZNY SZT.1. (PORADNIA GINEKOLOGICZNA).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Okres gwarancji - 5


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: LEŻANKLA i stołek LEKARSKi.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LEŻANKLA LEKARSKA SZT.1. STOŁEK LEKARSKI SZT.1. (PORADNIA GINEKOLOGICZNA ).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Okres gwarancji - 5


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: WÓZEK DO TRANPORTU.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WÓZEK DO TRANPORTU NARZĘDZI SZT.1. (STERYLIZACJA).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Okres gwarancji - 5


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: MONITOR DOTYKOWY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: MONITOR DOTYKOWY SZT.1. (RTG).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Okres gwarancji - 5


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: STOLIKI DO INSTRUMENTOWANIA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: STOLIKI DO INSTRUMENTOWANIA SZT.3. ( BLOK OPERACYJNY).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Okres gwarancji - 5
Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-09-18 (0150918131204-siwz spr.114.doc)
Załącznik - 2015-09-18 (0150918131206-forl og. nr 2 spr.114.doc)
Załącznik - 2015-09-18 (0150918131209-kodeks etyki zal. nr 6 spr.114.pdf)
Załącznik - 2015-09-18 (0150918131212-oswiadczenia 4, 5, spr.114.doc)
Załącznik - 2015-09-18 (0150918131216-umowa nr 3- spr.114.doc)
Załącznik - 2015-09-18 (0150918131219-zal.1- 1a spr.114.doc)
Specyfikacja - 2015-09-21 (0150921075805-siwz spr.114-modyfikacja.doc)
Załącznik - 2015-09-25 (0150925135228-zal 1a spr.114 - modyfikacja.doc)
Załącznik - 2015-09-29 (0150929140935-rysunek do pisma z dnia 29.09.2015r.-pytanie 9.doc)
Załącznik - 2015-09-29 (0150929140947-zal 1a spr.114 - modyfikacja-zakres nr 5.doc)
Załącznik - 2015-10-02 (0151002135711-zal.1- 1a spr.114-modyfikacja - zakres nr2.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2015-09-24
Tarnów, dnia 24.09.2015r
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/ 114 /KK/ 380 / 15

Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 114/2015r.

W związku z przygotowywanymi odpowiedziami na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 07.10.2015r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 07.10.2015r. o godz. 11.00. Składający ofertę Wykonawca pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy.
Odpowiedzi na pytania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Otrzymują:
1/ A/a
2/ Adresat
Odpowiedź:dodano: 2015-09-24

Sprostowanie:dodano: 2015-09-24
Numer ogłoszenia: 250852 - 2015; data zamieszczenia: 24.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 245216 - 2015 data 18.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 28.09.2015r. godz. 10.00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 07.10.2015r.godz.10.00.


Odpowiedź:dodano: 2015-09-24

Pytanie:dodano: 2015-09-24
Tarnów, dnia 24.09.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/114 /KK/ 3803 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 114/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.09.2015. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1 dot.: Zakres nr 3 poz. 1 wanienki do dezynfekcji 16L
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do zaoferowania wanienki dezynfekcyjne o wymiarach dł x szerok. x wys. :
- zewnętrzne: 49-53 cm x 28x-32cm x 15-19 cm;
- wewnętrzne: 48cm x 27 cm x 14cm
- sito: 43 cm x24cm x 12 cm,
spełniające wszystkie pozostałe wymogi opisu przedmiotu Zamówienia?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisane wanienki dezynfekcyjne.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-09-24

Pytanie:dodano: 2015-09-24
Tarnów, dnia 24.09.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/114 /KK/ 380 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 114/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.09.2015. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakresie nr 9 – STOLIKI DO INSTRUMENTOWANIA TYPU MAYO
Czy Zamawiający dopuści stolik o poniższych parametrach technicznych:
Wykonanie: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, 1x blat z pogłębieniem, podnoszony hydraulicznie za pomocą pedału nożnego, regulacja w zakresie: 960-1330 mm, podstawa na 3 kołach o średnicy 100 mm, w tym 2 z blokadą
Wymiary całkowite: 800x500x960-1250mm [długość xszerokośćxwysokość]
Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-09-24

Sprostowanie:dodano: 2015-09-25
Tarnów,2015-09-24


Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 114/2015r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 114/15

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zamawiający modyfikuje poniższe zapisy SIWZ w Załączniku nr 1A Zakres nr 1,2,4,5,6,7,8,9 Warunki Gwarancji i Serwisu i poprawia liczbę przyznanych punktów Wykonawcy na:

1 A. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 1,2,4,5,6,7,8,9 – kolumna e

L.p.
a. Nazwa / Opis parametru
b. Parametr wymagany (graniczny) /lub oceniany
c. Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca

d. Zasady oceny
e.
e.
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 Gwarancja
- okres gwarancji na dostarczony sprzęt, elementy ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
min 36 miesięcy

podać
min 36 miesięcy, maksimum 41 miesięcy; za
oferowanie 41 miesięcy Wykonawca otrzyma
5 punktów, pozostali proporcjonalnie mniej.

Zamawiający w postępowaniu zmienił poniższe terminy:

1) Termin składania ofert: 07.10.2015 godz. 10.00, otwarcie 11.00
2) Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni .

Zmodyfikowany załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego pod nazwą: zal 1A – modyfikacja

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się w/w zmodyfikowanym opisem.


Podpis: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Stanisław Łata
Odpowiedź:dodano: 2015-09-25

Pytanie:dodano: 2015-09-25
Tarnów, dnia 24.09.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/114 /KK/ 3812 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 114/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.09.2015. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: (zakres 1, pkt. 1.5)
Czy Zamawiający miał na myśli zakres mocy na wyjściu portu lasera max 2 W (2000 mW)?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie nr 2
Czy dopuści zakres mocy na rogówce wynoszący 1500 mW?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-09-25

Pytanie:dodano: 2015-09-25
Tarnów, dnia 24.09.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/114 /KK/ 3812 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 114/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.09.2015. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot. opisu przedmiotu zamówienia Zakres nr 1, pkt 1.4 Parametry techniczne:
Czy Zamawiający dopuści (pkt 1.4) połączenie lasera z lampą za pomocą adaptacji oraz światłowodu?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2, dot. opisu przedmiotu zamówienia Zakres nr 1, pkt 1.6 Parametry techniczne:
Czy Zamawiający dopuści (pkt 1.6) laser z czasem ekspozycji do 2 sekund?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 3, dot. opisu przedmiotu zamówienia Zakres nr 1, pkt 1.7 Parametry techniczne:
Czy Zamawiający dopuści (pkt 1.7) laser z częstotliwością repetycji w następujących zakresach: od 30 ms do 100 ms, skok co 10 ms (100Hz); od 100 ms do 300 ms, skok co 50 ms (20Hz); od 300 ms do 1 sekundy, skok co 100 ms (10Hz)?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 4, dot. opisu przedmiotu zamówienia Zakres nr 1, pkt 1.18 Parametry techniczne:
Czy Zamawiający dopuści (pkt 1.18) laser jedynie z ruchomym filtrem bezpieczeństwa?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 5, dot. opisu przedmiotu zamówienia Zakres nr 1, pkt 9 Warunki gwarancji i serwisu:
Zwracam się z prośbą o skrócenie (do 7 lat od dnia zakupu) wymogu w zakresie dostępności części zastępczych i materiałów eksploatacyjnych.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6, dot. § 2 ust. 1 projektu Umowy:
Zwracam się z prośba o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli poprzez umieszczenie zapisu „+ opłata parkingowa”? Zapis dla Wykonawcy jest niezrozumiały.
Odpowiedź:
Informacja przy dostawie dla Wykonawcy, iż Zamawiający posiada płatny parking .
Pytanie 7, dot. § 5 ust. 1 lit. a) projektu Umowy:
Zwracam się z prośbą o obniżenie poziomu kary umownej wskazanej w § 5 ust.1 lit a) wzoru umowy
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 8, dot. § 5 ust. 1 lit. b) projektu Umowy:
Zwracam się z prośbą o obniżenie poziomu kary umownej wskazanej w § 5 ust.1 lit b) wzoru umowy do 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki i nie więcej niż 10% wartości umowy brutto.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 9, dot. § 3 ust. 5 projektu Umowy:
Zwracam się z prośbą, aby w przypadku zmiany stawki podatku VAT (§ 3 ust. 5), zmiana następowała automatycznie z chwilą wejścia w życie aktu prawnego regulującego zmianę stawki, bez konieczności podpisania aneksu do Umowy.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 10, dot. § 4 ust. 4 projektu Umowy:
Zwracam się z prośbą, aby usunąć zawarte w § 4 ust. 4 wzoru Umowy prawo Zamawiającego do zatrzymania przedmiotu dostawy do czasu uregulowania przez Wykonawcę roszczeń związanych z nałożeniem kary umownej. W przypadku bezprzedmiotowego nałożenia przez Zamawiającego kary umownej Wykonawca, chcąc, aby Zamawiający zwrócił przedmiot dostawy, nie będzie mógł kwestionować zasadności nałożenia kary umownej.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie 11, dot. projektu Umowy:
Zwracam się o uregulowanie kwestii odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu dostawy pozostającego u Zamawiającego w okresie gwarancji.
Odpowiedź:
Nie, zapis Projektu Umowy pozostaje bez zmian. Gwarancja i serwis opisana w załączniku nr 1A.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-09-25

Pytanie:dodano: 2015-09-29
Tarnów, dnia 25.09.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/114 /KK/ 3823 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 114/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.09.2015. Zamawiający wyjaśnia:


Dotyczy DIATERMII DO HISTEROSKOPU SZT.1. (GINEKOLOGIA)
Pytanie nr 1: Czy w p. 1 Zamawiający dopuści aparat mono i bipolarny, który posiada 2 tryby cięcia monopolarnego z regulowaną mocą od 1 do 300 W oraz w każdym z tych trybów posiada automatyczną regulację mocy tak aby proces cięcia był dostosowany do rodzaju tkanki i używanej elektrody z powtarzalnym i wcześniej możliwym do ustawienia efektem tkankowym. Innymi słowy podstawowym parametrem, który nastawia się w diatermii jest efekt tkankowy a aparat tak reguluje moc i inne parametry aby ten elekt utrzymać.
Aparat również posiada koagulację bipolarną z regulowana mocą do 120 W oraz Cięcie bipolarne z mocą do 100 W.
Ponadto posiada 4 tryby koagulacji monopolarnej w tym koagulację natryskową (powierzchniową), forsowną, klasyczną i miękką , z mocą do 200 W. Aparat posiada możliwość zaprogramowania i zapamiętania 9 nastaw (programów użytkownika) i zapisania ich pod nazwą procedury lub lekarza. W trakcie zapisywania tych programów można również zaprogramować opisane ograniczenia mocy np. do 300W, 200W, 150 W i 100W. Ponadto aparat posiada ciągły monitoring elektrody neutralnej, jest starowany mikroprocesorowa i posiada klawiaturę membranową. Parametry techniczne i możliwości sterowania oferowanego aparatu przekraczają wymagane w tym punkcie zarówno co do zakresów mocy jak i różnorodności dostępnych prądów.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2.
Czy w p. 2 Zamawiający dopuści sterownik dwupedałowy bez potencjometrycznego sterowania koagulacją z przewodem o długości 5m? Z uwagi na to, że aparat posiada automatyczną regulację parametrów koagulacji i cięcia we wszystkich trybach pracy tak aby zagwarantować nastawialny elekt tkankowy regulacja mocy za pomocą potencjometru nie jest potrzebna a nawet uniemożliwiałaby prawidłową automatyczną regulację mocy i innych parametrów, jaką dysponuje oferowany aparat.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3
Czy w p. 4 zamawiający dopuści kabel elektrody neutralnej o długości 4m?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4
Czy w p. 5 Zamawiający dopuści przewód elektrod o długości 4m?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5
Czy w p. 6 Zamawiający dopuści zastaw elektrod chirurgicznych śr. 4 mm wraz z pojemnikiem i stojakiem składający się z 16 lub 8 elektrod?Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-09-29

Pytanie:dodano: 2015-09-29
Tarnów, dnia 25.09.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/114 /KK/ 3823 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 114/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.09.2015. Zamawiający wyjaśnia:


Dotyczy Część nr 5- Fotel ginekologiczny
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel ginekologiczny o zakresie regulacji wysokości od 62 –92 i spełniający pozostałe parametry techniczne?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel ginekologiczny o wadze 128kg i spełniający pozostałe parametry techniczne?? Waga fotela nie jest funkcją istotną z punktu widzenia użytkownika.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-09-29

Pytanie:dodano: 2015-09-29
Tarnów, dnia 25.09.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/114 /KK/ 3823 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 114/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.09.2015. Zamawiający wyjaśnia:


Dotyczy Część nr 5- Fotel ginekologiczny
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel ginekologiczny o zakresie regulacji wysokości od 62 –92 i spełniający pozostałe parametry techniczne?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel ginekologiczny o wadze 128kg i spełniający pozostałe parametry techniczne?? Waga fotela nie jest funkcją istotną z punktu widzenia użytkownika.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-09-29

Pytanie:dodano: 2015-09-29
Tarnów, dnia 25.09.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/114 /KK/ 3823 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 114/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21.09.2015. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1 dot.: zadania nr 6
Czy Zamawiający dopuści leżankę lekarską o wymiarach:
wysokość 55 lub 75 cm;
długość 195;
pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-09-29

Pytanie:dodano: 2015-09-29
Tarnów, dnia 29.09.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/114 /KK/ 3825 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 114/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21.09.2015. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1 dot.: zadania nr 5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny z regulacją wysokości od 65 do 100cm? Oferowany zakres zapewnia dostosowanie wysokości do potrzeb pacjenta, personelu operującego oraz umożliwi efektywne prowadzenie reanimacji osobom o różnym wzroście.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-09-29

Pytanie:dodano: 2015-09-29
PYTANIE nr 9

Tarnów, dnia 29.09.2015r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/114 /KK/ 3825 /15
Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 114/2015r.
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21.09.2015. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1 dot.: zadania nr 5 pkt. 1.4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny o całkowitej masie własnej wynoszącej 110kg?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.


Pytanie nr 2 Dotyczy pakietu 5. Pkt. 1.2.
Czy Zamawiający w opisie zakresu 5. tj. fotel ginekologiczny w punkcie 1.2. nie popełnił błędu, i omyłkowo nie wpisał „podłokietniki”, zamiast „podkolanniki”?
Odpowiedź:
Tak, winno być „podkolanniki”. Modyfikacja załącznika nr 1A – Zakres 5 pkt. 1.2.
Pytanie 3 Dotyczy pakietu 5. Pkt. 1.4.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości w zakresie od 60 do 80cm, uzyskiwaną z pilota przewodowego?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Modyfikacja załącznika nr 1A została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Zal 1A- modyfikacja – Zakres 5

Zdjęcie fotela do pobrania na stronie www.lukasz.med.pl w pliku pod nazwą:
Rysunek do pisma z dnia 29.09.2015r. – Pytanie nr 9

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2015-09-29

Sprostowanie:dodano: 2015-10-02
Tarnów,2015.10.02

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 114/2015r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 114/15

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

1. Zamawiający modyfikuje poniższe zapisy SIWZ w Rozdziałach: I, III, XIX oraz Załączniku nr 1 i 1A w Zakresie nr 2 na:

Rozdział I – Opis przedmiotu zamówienia
Zakres 2. PISTOLET DO OLIGOBIOPSJI SZT.2 (USG)

Rozdział IIII - Termin wykonania zamówienia.
a) dla Zakresu nr 1, 4, 5, 8, max. Do 30 dni od daty zawarcia umowy.
b) dla Zakresu nr 2, 3, 6, 7, 9 max. Do 14 dni od daty zawarcia umowy

Rozdział XIX
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 1 961,00 zł
Wadium Zakres
118,00 PLN Zakres nr 2


Załącznik nr 1 – Zakres nr 2
Postępowanie w sprawie: DOSTAWY – PISTOLET DO OLIGOBIOPSJI szt/kpl. 2.

Załącznik nr 1A – Zakres nr 2
Pkt. 1.6
Wymiary sprzętu winny być: waga 238g, wymiary 118,41x33,04x 35,20

Zmodyfikowany załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego pod nazwą:
zal 1-1A – modyfikacja – Zakres nr 2

2. Zmienia terminy: składania, otwarcia, związania ofertą oraz ważności wadium tj.:
- Termin składania ofert: 08.10.2015r. godz. 10.00, otwarcie 11.00
- Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni tj.: do 06.11.2015r.
- Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż „pieniądz” do 06.11.2015r.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym opisem i załącznikami.

Załączniki:
1 x zal 1-1A – modyfikacja – Zakres nr 2
podpis: Anna Czech – Dyrektor Szpitala

Odpowiedź:dodano: 2015-10-02

Pytanie:dodano: 2015-10-02
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 245216-2015 z dnia 2015-09-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
zakup dostawa , instalacja i uruchomienie : wg. N/w Zakresu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie dla Zakresu nr 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9 max. Do 30 dni od daty zawarcia umowy. Zakres 1. LASER OKULISTYCZNY...
Termin składania ofert: 2015-09-28

--------------------------------------------------------------------------------


Numer ogłoszenia: 260512 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 245216 - 2015 data 18.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zakup dostawa , instalacja i uruchomienie Zakres 2. PISTOLET DO OLIGOBIOPSJI SZT.1. - (USG).
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zakup dostawa , instalacja i uruchomienie Zakres 2. PISTOLET DO OLIGOBIOPSJI SZT.2. - (USG).
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 1 904,00 zł Zakres nr 2 - 60,00 PLN.
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 1961,00 zł Zakres nr 2 - 118,00 PLN.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert:07.10.2015r..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert:08.10.2015r..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zal. nr 1.
W ogłoszeniu jest: CZęśc nr 2 - Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PISTOLET DO OLIGOBIOPSJI SZT.1. - (USG)..
W ogłoszeniu powinno być: CZęśc nr 2 - Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PISTOLET DO OLIGOBIOPSJI SZT.2. - (USG)..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał nr 1.
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: WÓZEK DO TRANPORTU. Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30..
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: WÓZEK DO TRANPORTU. Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

Odpowiedź:dodano: 2015-10-02

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-10-02

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-10-08
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/KK/ 114 / 3985 /15 Tarnów,2015-10-08


Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 114/2015r.


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a informuje, iż unieważnia:
 Zakresy 2, 8 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Otrzymują Adresat
A/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-10-27
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271 /114 /KK/ 4207 /15 Tarnów, 2015-10-23

Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 114/2015r.

Zawiadomienie o wyborze ofert w Zakresach nr: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego w zakresach: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto: Kryteria
01 Aesculap Chifa Spz.o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl,
Zakres nr 4 – 22.090,75 PLN
Gwarancja – 24 m-cy
04 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Grovis B.Grochowski ul. Projektowa 1,
. 20-209 Lublin
Zakres nr 6 – 875,88 PLN
Gwarancja – 29 m-cy
05 Consultronix S.A. ul. Racławicka 58, 30-17 Kraków
Zakres nr 1 – 143.500,00 PLN
Gwarancja – 36 m-cy
06 TBK Medical Partner Sp.zo.o. ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec
Zakres nr 5 – 6.480,00 PLN
Gwarancja – 36 m-cy
07 Medilab Sp.zo.o. ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa

Zakres nr 3 – 6.026,40 PLN
Parametry techniczne: 5 pkt.
08 ALVO Sp.zo.o. Sp.K. ul. Południowa 21A,64-030 Śmigiel
Zakres nr 9 – 7.857,00 PLN
Gwarancja – 29 miesięcy
09
Fabryka aparatury rentgenowskiej i urządzeń medycznych FARUM S.A. ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
Zakres nr 7 –5.022,00 PLN
Gwarancja – 29 miesięcy

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (dla Zakresów: 1, 4, 5, 6, 7, 9 – gwarancję i dla Zakresu nr 3 : Parametry techniczne) odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

1. Ocena ofert:
zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
5 Consulronix 95,00 0,00
Consulronix 90,25 0,00 90,25
zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
7 Medilab 95,00 5,00
Medilab 90,25 0,25 90,50
zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
2 Erbe 94,19 5,00
Erbe 89,48 0,25 89,73
1 Aesculap Chifa 95,00 0,00
Aesculap Chifa 90,25 0,00 90,25
zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
3 Videomed 32,28 5,00
Videomed 30,67 0,25 30,92
6 TBK 95,00 5,00
TBK 90,25 0,25 90,50
10 Cezal Lublin 74,37 5,00
Cezal Lublin 70,66 0,25 70,91
zakres 6 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
4 Grovis 95,00 5,00
Grovis 90,25 0,25 90,50
zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
9 Farum 95,00 5,00
Farum 90,25 0,25 90,50
zakres 9 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
5 Alvo 95,00 5,00
Alvo 90,25 0,25 90,50

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:
01- Aesculap Chifa Spz.o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl,
02 – ERBE Polska SP.zo.o. Al. Rzeczpospolitej 14, lok. 2.8, 02-972 Warszawa
03- Zakład Elektroniczny VIDEOMED ul. Klonowa 18, 58-310 Szczawno-Zdrój
04 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Grovis B.Grochowski ul. Projektowa 1,
20-209 Lublin
05 – Consultronix S.A. ul. Racławicka 58, 30-17 Kraków
06 – TBK Medical Partner Sp.zo.o. ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec
07 – Medilab Sp.zo.o. ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa
08 – ALVO Sp.zo.o. Sp.K. ul. Południowa 21A,64-030 Śmigiel
09 – Fabryka aparatury rentgenowskiej i urządzeń medycznych FARUM S.A. ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
010 – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp.zo.o. Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Umowa z dnia 28.10.2015r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drogą elektroniczną, oryginał wysłano pocztą.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-11-09
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony – zakup, dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie nr sprawy 114/2015r.w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 04.11 2015r. podpisano umowy z Wykonawcami::

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto: Kryteria
01 Aesculap Chifa Spz.o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl,
Zakres nr 4 – 22.090,75 PLN
Gwarancja – 24 m-cy
04 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Grovis B.Grochowski ul. Projektowa 1,
. 20-209 Lublin
Zakres nr 6 – 875,88 PLN
Gwarancja – 29 m-cy
05 Consultronix S.A. ul. Racławicka 58, 30-17 Kraków
Zakres nr 1 – 143.500,00 PLN
Gwarancja – 36 m-cy
06 TBK Medical Partner Sp.zo.o. ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec
Zakres nr 5 – 6.480,00 PLN
Gwarancja – 36 m-cy
07 Medilab Sp.zo.o. ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa

Zakres nr 3 – 6.026,40 PLN
Parametry techniczne: 5 pkt.
08 ALVO Sp.zo.o. Sp.K. ul. Południowa 21A,64-030 Śmigiel
Zakres nr 9 – 7.857,00 PLN
Gwarancja – 29 miesięcy
09
Fabryka aparatury rentgenowskiej i urządzeń medycznych FARUM S.A. ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
Zakres nr 7 –5.022,00 PLN
Gwarancja – 29 miesięcy