Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

63 - usługa diagnostyki i technicznego przeglądu konserwacyjnego zasilaczy bezprzerwowych oraz pomiarów pojemności baterii akumulatorów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Usługi diagnostyki i technicznego przeglądu konserwacyjnego zasilaczy bezprzerwowych oraz pomiarów pojemności baterii akumulatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 243864 - 2015; data zamieszczenia: 17.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi diagnostyki i technicznego przeglądu konserwacyjnego zasilaczy bezprzerwowych oraz pomiarów pojemności baterii akumulatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi diagnostyki i technicznego przeglądu konserwacyjnego zasilaczy bezprzerwowych oraz pomiarów pojemności baterii akumulatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.53.20.00-3, 31.43.00.00-9, 31.43.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 1 950 ,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W szczególności Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą świadectwa kwalifikacyjne grupy 1 w zakresie eksploatacji E. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ).III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. -oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, - Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 97
2 - CERTYFIKAT ISO 9001 - 3

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany, o których mowa w ust. 11 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: a) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, b) zmiana obowiązujących przepisów, d) podniesienie wydajności urządzeń, e) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania prac, f) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, g) zaistnienie wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, h) siła wyższa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Szpital Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Zał±cznik - 2015-09-17 (0150917134124-siwz.2015)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2015-09-22
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 243864-2015 z dnia 2015-09-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Usługi diagnostyki i technicznego przegl±du konserwacyjnego zasilaczy bezprzerwowych oraz pomiarów pojemno¶ci baterii akumulatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Termin składania ofert: 2015-09-25Numer ogłoszenia: 247518 - 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 243864 - 2015 data 17.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Szpital ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Szpital ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów Kancelaria Ogólna..
OdpowiedĽ:dodano: 2015-09-22

Sprostowanie:dodano: 2015-09-23
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 22.09.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/63/AH/ 3796 /2015


Dotyczy: wykonanie usługi diagnostyki i technicznego przegl±du konserwacyjnego zasilaczy bezprzerwowych oraz pomiarów pojemno¶ci baterii akumulatorów dla Szpitala Wojewódzkiego
im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie –nr spr. 63/2015.Zamawiaj±cy Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie informuje, że przesuwa terminy składania, otwarcia ofert oraz termin ważno¶ci wadium w przedmiotowym postępowaniu.


Termin składania ofert zostaje przesunięty z 25.09.2015 r godz. 10:00 na dzień 06.10.2015 r godz. 10:00. Otwarcie ofert nast±pi w dniu 06.10.2015 r o godz. 11:30.

Termin ważno¶ci wadium wnoszonego w innej formie niż “pieni±dz” – do 04.11.2015r.

Wykonawca pozostaje zwi±zany ofert± przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostaj± bez zmian.
Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

- Adresat
- a/a


OdpowiedĽ:dodano: 2015-09-23

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-10-26
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUNasz znak : SWLOG-271/63/AH/4216/15 Tarnów, 2015-10-26


Dotyczy: wykonanie usługi diagnostyki i technicznego przegl±du konserwacyjnego zasilaczy bezprzerwowych oraz pomiarów pojemno¶ci baterii akumulatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 63/2015.


Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że:

I. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w usługę wybrano jako ofertę najkorzystniejsz±, ofertę złożon± przez Wykonawcę:

01. MIFARMA Opa Carbo Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 4, 43-190 Mikołów – 59 901,00 zł brutto

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przedstawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu . Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacj± o złożonych ofertach.

PUNKTY
nazwa Wykonawcy 97% 3% 100%
01 OPA CARBO 10,00 10,00
OPA CARBO 9,70 0,30 10,00


Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

01. MIFARMA Opa Carbo Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 4, 43-190 Mikołów


II. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że w postępowaniu w w/w zakresach nie został wykluczony żaden Wykonawca, nie została odrzucona żadna oferta.

Zamawiaj±cy informuje, że w my¶l art. 94 ust. 2 pkt. 1a) może zawrzeć umowę przed upływem terminów,
w przypadku przetargu nieograniczonego jeżeli złożono tylko jedn± ofertę. Umowa z dnia 02.11.2015 r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza
w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala


Otrzymuj±: Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-11-03
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie usługi diagnostyki i technicznego przegl±du konserwacyjnego zasilaczy bezprzerwowych oraz pomiarów pojemno¶ci baterii akumulatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w dniu 02 listopada 2015 r została zawarta umowa z Wykonawc±
MIFARMA Opa Carbo Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 4, 43-190 Mikołów