Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

109-świadczenie ciągłej usługi ochrony fizycznej terenu oraz obiektów szpitalnych (budynki i budowle) zlokalizowanych w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178 a i 178 na działkach o nr 164/21 obr. 213 i 33/24 obr. 221 dzielnica Rzędzin Szpitala Wojewódzkiego im.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: świadczenie ciągłej usługi ochrony fizycznej terenu oraz obiektów szpitalnych (budynki i budowle) zlokalizowanych w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178 a i 178 na działkach o nr 164/21 obr. 213 i 33/24 obr. 221 dzielnica Rzędzin Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Numer ogłoszenia: 126119 - 2015; data zamieszczenia: 25.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie ciągłej usługi ochrony fizycznej terenu oraz obiektów szpitalnych (budynki i budowle) zlokalizowanych w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178 a i 178 na działkach o nr 164/21 obr. 213 i 33/24 obr. 221 dzielnica Rzędzin Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie ciągłej usługi ochrony fizycznej terenu oraz obiektów szpitalnych (budynki i budowle) zlokalizowanych w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178 a i 178 na działkach o nr 164/21 obr. 213 i 33/24 obr. 221 dzielnica Rzędzin Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki w okresie 1 roku od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług stanowiących nie więcej niż 25 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w tym zakresie posiadają Koncesja, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem publicznym

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Oświadczenie o dysponowaniu grupą interwencyjną. - Oświadczenie, że zadeklarowana przez Wykonawcę w ofercie jako przedmiot zamówienia usługa będzie wykonywana przy użyciu osób posiadających niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także spełniać będzie inne wymagania określone obowiązującym prawem oraz określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Oświadczenie o dysponowaniu grupą interwencyjną. - Oświadczenie, że zadeklarowana przez Wykonawcę w ofercie jako przedmiot zamówienia usługa będzie wykonywana przy użyciu osób posiadających niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także spełniać będzie inne wymagania określone obowiązującym prawem oraz określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W tym zakresie wykonawca zobligowany jest: posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. sumę ubezpieczenia 100 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 70
2 - Czas przybycia grupy interwencyjnej - 30

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego f) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 2, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, g) obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-08-25 (0150825141314-specyfikacja109.docx)
Zał±cznik - 2015-08-25 (0150825141319-kodeks etyki.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-09-18
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
Bior±cy udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271 /109 /KK / 3767 /15 Tarnów, 2015-09-18

Dot. Przetarg nieograniczony – ¦wiadczenie ci±głej usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów na Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy 109/2015r

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ¶wiadczeni usługi ochrony fizycznej wybrano jako ofertę najkorzystniejsz± ofertę założon± przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
03
Agencja Ochrony osób i mienia Silver Security Legutko Sp.J. ul. Pomianowska 7, 32-800 Brzesko
Czas przybycia: 5 minut. Brutto: 218. 836,10 PLN

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz±cych się do przedmiotu zamówienia.

1. Ocena ofert:
70% -Cena 30%- Czas przybycia

Impel 26,63 1,00
Razem: 18,64 0,30 : 18,94

Silver Security 70,00 30,00
Razem: 49,00 9,,00 : 58,00

Victor 69,19 30,00
Razem: 48,44 9,00 : 57,44

Kerim 55,59 30,00
Razem: 38,91 9,00 : 47,91

Cent Ochr. Security 35,01 30,00
Razem: 24,51 9,00 : 33,51

Wolf 65,83 15,00
Razem: 46,08 4,50 : 50,58

Security J.Nóżka 53,25 15,00
Razem: 37,27 4,50 : 41,77

Karabela malopolska 38,37 1,00
Razem: 26,86 0,30: 27,16

2. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1. SUPERVISION Bargiel i Wspólnik” Spółka Jawna, ul. Bratnia 7, 56-400 Ole¶nica
2. Impel Security Polska Sp. z o.o., (lider) ul. ¦lężna 118, 53-111 Wrocław; Black Point Group Sp. z o.o. (partner) ul. Łęczycka 12; 53-632 Wrocław
3. Agencja Ochrony Osób i Mienia „SILVER SECURITY” Legutko Spółka Jawna, ul. Pomianowska 7, 32-800 Brzesko
4. „VICTOR” G. Górak i Wspólnicy Spółka Jawna, Al. Pokoju 81, 31-564 Kraków
5. „EKOTRADE” Sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa
6. „KERIM” Mirosław Hendel, ul. Dzielna 11, 26-600 Radom
7. Centrum Ochrony Security Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 5a, 41-200 Sosnowiec
8. FORMACJA EU Ireneusz Krzyżanowski Spółka Komandytowa , ul. Klimasa 2, 41-800 Zabrze
9. WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o., ul. Łokietka 146, 31-334 Kraków
10. Security Service” Jan Nóżka, ul. Chodenicka 30, 32-700 Bochnia
11. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karabela Małopolska Sp. z o.o., Al. Piaskowa 10, 33-100 Tarnów

3. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:
01 - SUPERVISION Bargiel i Wspólnik” Spółka Jawna, ul. Bratnia 7, 56-400 Ole¶nica w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Brak podania czasu przybycia grupy interwencyjnej – Zał±cznik nr 1 – Formularz Oferty pkt. 10.

4. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostali wykluczeni następuj±cy Wykonawcy:
• 05- EKOTRADE” Sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4) Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę pismem z dnia 11.09.2105r. Znak: SWLOG-271/109/KK/368815 do uzupełnienia brakuj±cych dokumentów. Wykonawca w terminie nie uzupełnił dokumentów
 08 - FORMACJA EU Ireneusz Krzyżanowski Spółka Komandytowa, ul. Klimasa 2, 41-800 Zabrze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4) Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiaj±cy wezwał Wykonawcę pismem z dnia 11.09.2105r. Znak: SWLOG-271/109/KK/368815 do uzupełnienia brakuj±cych dokumentów. Wykonawca w terminie nie uzupełnił dokumentów

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucon±.

Umowa z dnia 25.09.2015r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (piecz±tk± i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego poczt± elektroniczn± , oryginał wysłano poczt±.

Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-09-28
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w zwi±zku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony – ¦wiadczenie ci±głej usługi ochrony fizycznej terenu i obiektów na Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy 109/2015r. w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o warto¶ci zamówienia nie przekraczaj±cej wyrażonej w złotych równowarto¶ci kwoty 207 000 euro/ przekraczaj±cej kwotę wyrażon± w zł równowarto¶ci 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 25.09 2015r. podpisano umowy z Wykonawc±::


Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
03
Agencja Ochrony osób i mienia Silver Security Legutko Sp.J. ul. Pomianowska 7, 32-800 Brzesko
Czas przybycia: 5 minut. Brutto: 218. 836,10 PLN