Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. £ukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona g³ówna
Dodaj og³oszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

107-Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych

25/08/2015 S163 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Tarnów: Opatrunki

2015/S 163-298256

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Karolina Strzałba
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Szpital.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze zakresy (1-30).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Kompresy wykonane z gazy bielonej metodą bezchlorową, brzegi kompresów składane do wewnątrz w sposób nieumożliwiający wysnucie się luźnych nitek.
1)Krótki opis
Kompresy wykonane z gazy bielonej metodą bezchlorową, brzegi kompresów składane do wewnątrz w sposób uniemożliwiający wysnucie się luźnych nitek.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Kompresy o strukturze uniemożliwiającej wysnucie się luźnych nitek.
1)Krótki opis
Kompresy o strukturze uniemożliwiającej wysnucie się luźnych nitek.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Kompresy włókninowe o strukturze wykluczającej luźne nitki na powierzchni.
1)Krótki opis
Kompresy włókninowe o strukturze wykluczającej luźne nitki na powierzchni.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Kompresy włókninowe o strukturze wykluczającej luźne nitki na powierzchni.
1)Krótki opis
Kompresy włókninowe o strukturze wykluczającej luźne nitki na powierzchni.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Kompresy wykonane z gazy bielonej metodą bezchlorową, brzegi kompresów składane do wewnątrz w sposób uniemożliwiający wysnucie się luźnych nitek
1)Krótki opis
Kompresy wykonane z gazy bielonej metodą bezchlorową, brzegi kompresów składane do wewnątrz w sposób uniemożliwiający wysnucie się luźnych nitek.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Kompresy wykonane z gazy bielonej metodą bezchlorową, brzegi kompresów składane do wewnątrz w sposób uniemożliwiający wysnucie się luźnych nitek.
1)Krótki opis
Kompresy wykonane z gazy bielonej metodą bezchlorową, brzegi kompresów składane do wewnątrz w sposób uniemożliwiający wysnucie się luźnych nitek.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Opaski gipsowe
1)Krótki opis
1. Opaska gipsowa szybkowiążąca w opakowaniu odpornym na wilgoć szer. 10 cm x 3 m o czasie wiązania od 5 do 6 minut.
2. Opaska gipsowa szybkowiążąca w opakowaniu odpornym na wilgoć szer.12 cm x 3 m o czasie wiązania od 5 do 6 minut.
3. Opaska gipsowa szybkowiążąca w opakowaniu odpornym na wilgoć szer.14-15 cm x 3 m o czasie wiązania od 5 do 6 minut.
4. Opaska gipsowa szybkowiążąca w opakowaniu odpornym na wilgoć szer. 10 cm x 3 m o czasie wiązania do 3 minut.
5. Opaska gipsowa szybkowiążąca w opakowaniu odpornym na wilgoć szer.12 cm x 3 m o czasie wiązania do 3 minut.
6. Wyściółka podgipsowa z włókna wiskozowego, 15 cm x 3 m.
7. Wyściółka podgipsowa z włókna wiskozowego, 10 cm x 3 m.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Tampony gazowe, jałowe, kształt fasolki
1)Krótki opis
Tampony gazowe, jałowe, kształt fasolki: , posiadające element kontrastujący w promieniach RTG (60 % siarczan baru), wykonane z gazy 24-nitkowej, bielonej nadtlenkowo bez użycia chloru, suszonej gorącym powietrzem, opakowanie podwójne typu blister. Wymagana karta techniczna wyrobu.
1. 6 cm x 6 cm x 10 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Gaza z bawełny hydrofilowej bielonej metodą bezchlorową, zabezpieczona przed występowaniem luźnych nitek na jej powierzchni
1)Krótki opis
Gaza z bawełny hydrofilowej bielonej metodą bezchlorową, zabezpieczona przed występowaniem luźnych nitek na jej powierzchni.
1. Gaza 17 nitkowa szer. 90 cm z podwijanymi brzegami; reguła 7 klasa II a.
2. Gaza opatrunkowa bawełniana niejałowa 13n 1 m x 1 m z podwijanymi brzegami; reguła 7 klasa II a.
3. Gaza opatrunkowa bawełniana niejałowa 13n 1 m x 0,5 m z podwijanymi brzegami; reguła 7 klasa II a.
4. Gaza opatrunkowa bawełniana jałowa 13n 1 m x 1 m z podwijanymi brzegami; reguła 7 klasa II a.
5. Gaza opatrunkowa bawełniana jałowa 13n 1 m x 0,5 m z podwijanymi brzegami; reguła 7 klasa II a.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Serwety operacyjne
1)Krótki opis
Serweta operacyjna z nitką radiacyjną i tasiemką 6w 17n 45 cm x 45 cm.
Serweta włókninowa jałowa, przylepna 2W z otworem o śr.7 cm 50 cm x 60 cm.
Sterylna serweta laminowana z włókniną absorbującą na powierzchni oraz folią na stronie tylnej 45 cm x 45 cm.
Sterylna serweta laminowana z włókniną absorbującą na powierzchni oraz folią na stronie tylnej 50 cm x 70 cm.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Setony 2 m x 2 cm.
1)Krótki opis
Setony 2 m x 2 cm.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Przylepce i plastry
1)Krótki opis
1. Przylepiec koloru białego na tkaninie bawełnianej 1,25 cm x 5 m z hipoalergicznym klejem akrylowym rozmieszczonym równomiernie na całej powierzchni przylepnej, ząbkowane brzegi umożliwiające dzielenie bez użycia nożyczek. Informacja od producenta potwierdzająca użycie kleju akrylowego. Wymagana karta techniczna wyrobu.
2. Przylepiec koloru białego na tkaninie bawełnianej 2,5 cm x 5 m z hipoalergicznym klejem akrylowym rozmieszczonym równomiernie na całej powierzchni przylepnej, ząbkowane brzegi umożliwiające dzielenie bez użycia nożyczek. Informacja od producenta potwierdzająca użycie kleju akrylowego. Wymagana karta techniczna wyrobu.
3. Przylepiec koloru białego na tkaninie bawełnianej 5 cm x 5 m z hipoalergicznym klejem akrylowym rozmieszczonym równomiernie na całej powierzchni przylepnej, ząbkowane brzegi umożliwiające dzielenie bez użycia nożyczek. Informacja od producenta potwierdzająca użycie kleju akrylowego. Wymagana karta techniczna wyrobu.
4. Przylepiec koloru białego na jedwabiu 1,25 cm x 9,1 m z hipoalergicznym klejem akrylowym rozmieszczonym równomiernie na całej powierzchni przylepnej, ząbkowane brzegi umożliwiające dzielenie bez użycia nożyczek. Przeznaczony do mocowania ciężkich opatrunków, drenów, rurek. Informacja od producenta potwierdzająca użycie kleju akrylowego. Wymagana karta techniczna wyrobu.
5. Przylepiec koloru białego na jedwabiu 2,5 cm x 9,1 m z hipoalergicznym klejem akrylowym rozmieszczonym równomiernie na całej powierzchni przylepnej,ząbkowane brzegi umożliwiające dzielenie bez użycia nożyczek. Przeznaczony do mocowania ciężkich opatrunków, drenów, rurek. Informacja od producenta potwierdzająca użycie kleju akrylowego. Wymagana karta techniczna wyrobu.
6. Plaster koloru białego z opatrunkiem na tkaninie 6 cm x 1 m z hipoalergicznym klejem akrylowym rozmieszczonym równomiernie na powierzchni przylepnej .Informacja od producenta potwierdzająca użycie kleju akrylowego. Wymagana karta techniczna wyrobu.
7. Plaster włókninowy koloru białego na rolce, 1,25 cm x 9,1 m z hipoalergicznym klejem akrylowym, rozmieszczonym równomiernie na całej powierzchni przylepnej,ząbkowane brzegi umożliwiające dzielenie bez użycia nożyczek. Przeznaczony do mocowania opatrunków pooperacyjnych. Informacja od producenta potwierdzająca użycie kleju akrylowego. Wymagana karta techniczna wyrobu.
8. Plaster włókninowy koloru białego na rolce, 2,5 cm x 9,1 m z hipoalergicznym klejem akrylowym, rozmieszczonym równomiernie na całej powierzchni przylepnej,ząbkowane brzegi umożliwiające dzielenie bez użycia nożyczek. Przeznaczony do mocowania opatrunków pooperacyjnych. Informacja od producenta potwierdzająca użycie kleju akrylowego. Wymagana karta techniczna wyrobu.
9. Plaster włókninowy koloru białego na rolce, 5 cm x 9,1 m z hipoalergicznym klejem akrylowym, rozmieszczonym równomiernie na całej powierzchni przylepnej,ząbkowane brzegi umożliwiające dzielenie bez użycia nożyczek. Przeznaczony do mocowania opatrunków pooperacyjnych. Informacja od producenta potwierdzająca użycie kleju akrylowego. Wymagana karta techniczna wyrobu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Przylepiec chirurgiczny
1)Krótki opis
1. Przylepiec chirurgiczny 5 cm x 10 m,podtrzymujący,niesterylny o wysokiej przylepności,rozciągliwy z białej,mikroporowatej,elastycznej,miękkiej włókniny,dostosowujący się do anatomicznych kształtów ciała,nie powodujący uczuleń i podrażnień,nie pozostawiający śladów i zabrudzeń na skórze,pokryty klejem akrylowym rozłożonym równomiernie oraz papierem wyścielającym. Informacja od producenta potwierdzająca użycie kleju akrylowego. Wymagana karta techniczna wyrobu.
2. Przylepiec chirurgiczny 15 cm x 10 m,podtrzymujący,niesterylny o wysokiej przylepności,rozciągliwy z białej,mikroporowatej,elastycznej,miękkiej włókniny,dostosowujący się do anatomicznych kształtów ciała,nie powodujący uczuleń i podrażnień,nie pozostawiający śladów i zabrudzeń na skórze,pokryty klejem akrylowym rozłożonym równomiernie oraz papierem wyścielającym Informacja od producenta potwierdzająca użycie kleju akrylowego. Wymagana karta techniczna wyrobu.
3. Przylepiec chirurgiczny 20 cm x 10 m,podtrzymujący,niesterylny o wysokiej przylepności,rozciągliwy z białej,mikroporowatej,elastycznej,miękkiej włókniny,dostosowujący się do anatomicznych kształtów ciała,nie powodujący uczuleń i podrażnień,nie pozostawiający śladów i zabrudzeń na skórze,pokryty klejem akrylowym rozłożonym równomiernie oraz papierem wyścielającym Informacja od producenta potwierdzająca użycie kleju akrylowego. Wymagana karta techniczna wyrobu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Pielucho-majtki
1)Krótki opis
Pielucho-majtki dla dzieci bezlateksowe przepuszczające powietrze z rzepem elastycznym i wycięciem na pępowinę, waga 2 – 5 kg.
Pielucho-majtki dla dzieci bezlateksowe przepuszczające powietrze z rzepem elastycznym, waga 5 – 9 kg.
Pielucho-majtki dla dzieci bezlateksowe przepuszczające powietrze z rzepem elastycznym, waga 8 – 18 kg.
Pielucho-majtki dla dzieci bezlateksowe przepuszczające powietrze z rzepem elastycznym, waga 12 – 25 kg.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Pielucho-majtki dla dorosłych
1)Krótki opis
1. Pielucho-majtki dla dorosłych z podwójnym wkładem chłonnym neutralizującym zapach, z elastycznymi ściągaczami obejmującymi uda – rozmiar S. Chłonność nie mniej niż 1600 ml. Wymagana karta techniczna wyrobu.
2. Pielucho-majtki dla dorosłych z podwójnym wkładem chłonnym neutralizującym zapach, z elastycznymi ściągaczami obejmującymi uda- rozmiar M. Chłonność nie mniej niż 2400 ml. Wymagana karta techniczna wyrobu.
3. Pielucho-majtki dla dorosłych z podwójnym wkładem chłonnym neutralizującym zapach, z elastycznymi ściągaczami obejmującymi uda – rozmiar L. Chłonność nie mniej niż 2600 ml. Wymagana karta techniczna wyrobu.
4. Pielucho-majtki dla dorosłych z podwójnym wkładem chłonnym neutralizującym zapach, z elastycznymi ściągaczami obejmującymi uda- rozmiar XL. Chłonność nie mniej niż 2800 ml. Wymagana karta techniczna wyrobu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Osłonka na głowice do USG
1)Krótki opis
Osłonka na głowice do USG.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Opatrunki
1)Krótki opis
L.p. opatrunek
Sterylny opatrunek włókninowy do mocowania wkłuć obwodowych, posiadający nacięcie na kaniulę, zaopatrzony w włókninową warstwę chłonną o wymiarach 2 cm x 2 cm (+/- 0,1 cm) i włókninową podkładkę pod port kaniuli o wymiarach 3,5 cm x 2 cm (+/-0,1cm), posiadający zaokrąglone brzegi, pokryty klejem akrylowym rozłożonym równomiernie na całej powierzchni przylepnej. Opakowanie papierowe zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Wymagane potwierdzenie producenta o zastosowaniu kleju akrylowego. Wyrób medyczny, klasy IIa. Wymagana karta techniczna wyrobu.
1. 7,6 cm x 5,1 cm (+/- 0,5 cm)
Sterylny przeźroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych, zapewniający kontrolę wizualną miejsca wkłucia, ramka ułatwiająca aplikację, otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony siateczkowo na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, nierwący się w kierunku otwarcia, opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości. Wymagana karta techniczna wyrobu.
2. 10c m x 12 cm (+/- 1 cm)
Sterylny przeźroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych, zapewniający kontrolę wizualną miejsca wkłucia, ramka ułatwiająca aplikację, otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony siateczkowo na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, nierwący się w kierunku otwarcia, opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości. Wymagana karta techniczna wyrobu.
3. 8,5 cm x 11,5 cm (+/- 1 cm)
Sterylny, przeźroczysty półprzepuszczalny opatrunek 6 cm x 7 cm (+/- 1 cm) z wycięciem, do mocowania kaniul obwodowych, ramka ułatwiająca aplikację, otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczania, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony równomiernie na całej powierzchni przylepnej, nierwący się w kierunku otwarcia, opakowanie folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości. Wyrób medyczny klasy IIa. Wymagana karta techniczna wyrobu.
4. 6cm x 7cm (+/- 1 cm)
Sterylny, przeźroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie pod port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, nierwący się w kierunku otwarcia, opakowanie folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości. Wyrób medyczny klasy IIa. Wymagana karta techniczna wyrobu.
5 5cm x 5,7cm (+/- 1 cm)
Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2 % glukonian chlorheksydyny, sterylny, absorbującym krew i wydzielinę,wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczania, 2 włókninowe paski mocujące, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony równomiernie na całej powierzchni przylepnej. Wyrób medyczny klasy III. Wymagana karta techniczna wyrobu.
6. 8,5 cm x 11,5 cm (okienko 5,5 cm x 6,3 cm, wypełnione folią).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Plastry na wkłucia dializacyjne
1)Krótki opis
L.p. Plastry na wkłucia dializacyjne.
Plaster z opatrunkiem, sterylny, zawierający spongostan do zabezpieczenia miejsca po wkłuciu na przetoce dializacyjnej. Wymagana karta techniczna wyrobu.
1. 72 mm x 30 mm.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Samoprzylepny opatrunek z białej mikroporowatej, elastycznej, miękkiej włókniny
1)Krótki opis
Samoprzylepny opatrunek z białej mikroporowatej, elastycznej, miękkiej włókniny, dostosowujący się do anatomicznych kształtów ciała, sterylny z warstwą chłonną w części centralnej, pokryty mikrosiatką, do zaopatrywania ran pooperacyjnych. Obszar klejący pokryty równomiernie klejem akrylowym. Wymagane potwierdzenie od producenta o zastosowaniu kleju akrylowego. Wymagana karta techniczna wyrobu.
1. 7,2 cm x 5 cm x 50 szt. (+/- 1 cm).
2. 10 cm x 8 cm x 25 szt. (+/- 1 cm).
3. 15 cm x 8 cm x 25 szt. (+/- 1 cm).
4. 20 cm x 10 cm x 25 szt. (+/- 2 cm).
5. 25 cm x 10 cm x 25 szt. (+/- 2 cm).
6. 35 cm x 10 cm x 25 szt. (+/- 2 cm).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Folia operacyjna, samoprzylepna, do operacji długotrwałych, przeźroczysta, antyrefleksyjna o wysokiej paroprzepuszczalności, sterylna
1)Krótki opis
L.P. Opis wyrobu medycznego.
Folia operacyjna, samoprzylepna, do operacji długotrwałych, przeźroczysta, antyrefleksyjna o wysokiej paroprzepuszczalności, sterylna, /trwałość 3 h/ z aplikatorami znaczonymi kolorem, o wymiarach pola klejowego. Wymagana karta techniczna wyrobu potwierdzająca parametry.
1. 15 cm x 20 cm x 30 szt.
2. 45 cm x 49 cm x 15 szt.
3. 56 cm x 74 cm x 10 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Plaster chirurgiczny do nieinwazyjnego zamykania ran.
1)Krótki opis
Plaster chirurgiczny do nieinwazyjnego zamykania ran. Wymagana karta techniczna lub katalogowa wyrobu.
1. 6 mm x 76 mm x 50 saszetek (1 sasz. = 3 plastry).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Sterylna, absorbująca i nierozpuszczalna w wodzie gąbka żelatynowa
1)Krótki opis
L.p. nazwa
Sterylna, absorbująca i nierozpuszczalna w wodzie gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym przeznaczona do zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub sączeniem. Wymagana karta techniczna wyrobu.
1. 80 x 50 x 10 mm.
2. 80 x 50 x 1 mm.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Gąbka do implantacji nasączona 200 mg siarczanu gentamycyny
1)Krótki opis
Gąbka do implantacji nasączona 200 mg siarczanu gentamycyny. Wymagana rejestracja wskazań do stosowania w leczeniu i zapobieganiu zakażeniom podczas zabiegów na kościach i tkankach miękkich.
1. 5 x 5 cm.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Opatrunek oczny z wkładem chłonnym, samoprzylepny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym
1)Krótki opis
Opatrunek oczny z wkładem chłonnym, samoprzylepny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, centralnie umieszczony wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu, rozmiar opatrunku 5 cm x 7,5 cm (+/- 0,5 cm). Wymagana karta techniczna wyrobu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Opatrunek ochronny na oko z nietkanego polipropylenu, zapewniający wilgotność rogówki
1)Krótki opis
Opatrunek ochronny na oko z nietkanego polipropylenu, zapewniający wilgotność rogówki, stosowany w celu ochrony pooperacyjnej, leczeniu niedomykalności powiek i anestezji. Samoprzylepny z przejrzystym okienkiem, antyalergiczny, łatwy do odklejenia, niepozostawiający resztek kleju na skórze, dopasowujący się do warunków anatomicznych oka. Stosowany na prawe i lewe oko. Okres utrzymywania się opatrunku min. 3 dni.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, samoprzylepny, sterylny z przecięciem i otworem o kształcie O
1)Krótki opis
Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, samoprzylepny, sterylny z przecięciem i otworem o kształcie O, rozmiar 9 cm x 10 cm. Wymagana karta techniczna wyrobu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Opaska dziana wiskozowa
1)Krótki opis
Opaska dziana wiskozowa podtrzymująca 4 m x 15 cm pakowana pojedynczo x 1 szt.
Opaska dziana wiskozowa podtrzymująca 4 m x 10 cm pakowana pojedynczo x 1 szt.
Opaska dziana wiskozowa podtrzymująca 4 m x 5 cm pakowana pojedynczo x 1 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Opaska elastyczna tkana z dwiema zapinkami wewnątrz indywidualnego opakowania
1)Krótki opis
Opaska elastyczna tkana z dwiema zapinkami wewnątrz indywidualnego opakowania, pakowana oddzielnie 15 cm x 5 m x 1 szt.
Opaska elastyczna tkana z dwiema zapinkami wewnątrz indywidualnego opakowania, pakowana oddzielnie 12 cm x 5 m x 1 szt.
Opaska elastyczna tkana z dwiema zapinkami wewnątrz indywidualnego opakowania, pakowana oddzielnie 10 cm x 5 m x 1 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: Lignina
1)Krótki opis
Lignina w arkuszach bielona x 5 kg pakowane w opakowania odporne na wilgoć (40 x 60 cm).
Lignina rolki 150 g-1 szt.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: Wata opatrunkowa
1)Krótki opis
Wata opatrunkowa x 0,5 kg bawełniano-wiskozowa (min. 70 % bawełny).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 63 215,49 PLN lub na poszczególne zakresy.
zakres Wadium zakres Wadium
1. 8 710 16. 102
2. 1 545 17. 9 545
3. 3 307 18. 343
4. 186 19. 1 220
5. 2 960 20. 564
6. 7 572 21. 126
7. 3 154 22. 300
8. 143 23. 446
9. 1 109 24. 6
10. 1 693 25. 101
11. 165 26. 83
12. 2 247 27. 1 419
13. 240 28. 939
14. 1 593 29. 5 137
15. 8 216 30. 45.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Kontrakt NFZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 i pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) oświadczenie, że oferowane wyroby/produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji (deklaracja zgodności CE producenta / wpis do rejestru wyrobów medycznych)
10) Zamawiający wymaga aby masa powierzchniowa gazy, z której wykonane są wyroby była zgodna z normą PN- EN14079 i wynosiła min. dla gazy 13 N – 17g/m²; 17N – 23g/m² – dot. Zakresów 1; 2; 5; 6; 9; – w celu potwierdzenia warunku wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnienie normy.
11) Zakres Nr 23 – wymagana rejestracja wskazań do stosowania w leczeniu i zapobieganiu zakażeniom podczas zabiegów na kościach i tkankach miękkich – w celu potwierdzenia warunku wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnienie warunku,
12) Informację od producenta potwierdzającą użycie kleju akrylowego – dot. Zakresu 12; 13; 17; 19;
13) Karta techniczna wyrobu/produktu potwierdzająca wymagania – dot. Zakresu 7; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27;
14) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę).
15) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 98

2. Termin płatności. Waga 2

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
107/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.10.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.10.2015 - 11:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 2 ust. 7,10. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy:
a) numeru katalogowego produktu,
b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
c) przedmiotowym (produkt zamienny),
d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie),
e) sposobu konfekcjonowania,
f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego,
g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych lub
h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu lub
i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego lub
j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub
k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

KIO
Warszawa
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.8.2015

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-08-25 (0150825101111-107-specyfikacja.doc)
Za³±cznik - 2015-08-25 (0150825101117-zalacznik nr 1b-szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.xls)
Za³±cznik - 2015-09-21 (0150921142248-odpowiedzi-8.pdf)
Za³±cznik - 2015-09-21 (0150921142737-modyfikacja-wzor umowy.doc)
Za³±cznik - 2015-11-12 (0151112132255-wezwanie do przystapienia wraz z odwolaniem.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-08-28
Odpowied¼:dodano: 2015-08-28
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-107-3441/15 Tarnów, dnia 28.08.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa materia³ów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 107/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 26.08.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Czy Zamawiaj±cy w zakresie 22 wyrazi zgodź na zaoferowanie g±bek æelatynowych w nastźpuj±cych rozmiarach:
• pozycja 1 – 70 x 50 x 10 mm,
• pozycja 2 – 70 x 50 x 1 mm?
Pozosta³e parametry zgodne z SIWZ.
Odpowied¼: Tak. Pod warunkiem zwiźkszenia ilo¶ci szt. do 1143 dla kaædego z rozmiarów.

2. Czy Zamawiaj±cy w zakresie 22 wyrazi zgodź na za³±czenie do oferty instrukcji uæytkowania produktu zawieraj±cej szczegó³owe informacje dla uæytkowników dotycz±ce wskazań i przeciwwskazań w stosowaniu produktów (zamiast kart technicznych)? Pytanie motywujemy tym, iæ zgodnie z Ustaw± o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. producenci ani dystrybutorzy wyrobów medycznych nie s± zobowi±zani przez przepisy prawa do posiadania kart technicznych. Standardowe dokumenty, którymi pos³uguj± siź w obrocie handlowym producenci i dystrybutorzy g±bek æelatynowych to w³a¶nie instrukcje uæytkowania, które musz± byę aprobowane przez jednostkź notyfikacyjn± która prowadzi nadzór nad produktem, oraz materia³y informacyjne od producenta w postaci folderów czy katalogów.
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza instrukcjź uæytkowania produktu jako dokument równowaæny pod warunkiem, æe instrukcjź uæytkowania produktu bździe potwierdzaę spe³nienie wszystkich zapisów zawartych w SIWZ.

3. Zwracamy siź z pro¶b± do Zamawiaj±cego o wskazanie, jaki bździe rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiaj±cym, bowiem z brzmienia § 2 ustźp 1, 5 i 6 umowy, bźd±cego czź¶ci± siwz wynika, æe Zamawiaj±cy nie ma obowi±zku z³oæenia zamówienia do pe³nej warto¶ci okre¶lonej w formularzu cenowym stanowi±cym integraln± czź¶ę niniejszej umowy. Brak wskazania zakresu zamówienia, choęby minimalnego, który zostanie przez Zamawiaj±cego zrealizowany na 100% powoduje, æe opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilo¶ciowym nie jest jednoznaczny i wyczerpuj±cy, a wykonawca nie moæe w prawid³owy sposób oszacowaę ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy moæe okazaę siź, æe Zamawiaj±cy zamówi 5% towaru objźtego umow±, a zrezygnuje z 95%, w zwi±zku z czym zwracamy siź o wyja¶nienie tre¶ci siwz w ww. zakresie. W zwi±zku z powyæszym pytaniem proponujemy równieæ nastźpuj±c± modyfikacjź postanowień umowy: W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 5, Wykonawcy nie przys³uguj± wobec Zamawiaj±cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytu³u, pod warunkiem, æe niezrealizowana ilo¶ę przedmiotu umowy nie bździe wiźksza niæ 20 % warto¶ci tejæe umowy?
Uzasadnienie: Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywaę w szczególno¶ci zakres zamówienia. Innymi s³owy powinien on okre¶laę „ilo¶ę zamówienia” (por. wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1329/08). Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod wzglźdem ilo¶ciowym umoæliwia bowiem wykonawcom prawid³owe skalkulowanie ceny oferty, bez naraæania siź na ewentualne straty. Odrźbn± kwesti± jest to, æe Zamawiaj±cy tylko wskutek prawid³owego przedmiotu zamówienia bździe móg³ prawid³owo oszacowaę warto¶ę zamówienia z naleæyt± staranno¶ci±. Wskazaę naleæy, æe przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nie daje podstaw do odst±pienia przez Zamawiaj±cego od precyzyjnego i wyczerpuj±cego opisu przedmiotu zamówienia z podaniem jego ilo¶ci/wielko¶ci, nawet w przypadku, gdy jego zapotrzebowanie jest trudno przewidywalne. Powyæsze potwierdza stanowisko Krajowej Izby Odwo³awczej zaprezentowane w wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 458/09, KIO/UZP 460/09), zgodnie z którym „przepis art. 29 ust. 1 ustawy nie daje podstaw do odst±pienia przez Zamawiaj±cego od wyczerpuj±cego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy zapotrzebowanie Zamawiaj±cego jest trudno-przewidywalne. Sam fakt, æe w dacie wszczźcia postźpowania Zamawiaj±cy nie jest w stanie przewidzieę dok³adnych ilo¶ci zamawianych produktów leczniczych, nie moæe prowadzię do utrudnienia uczciwej konkurencji”. Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje siź w sposób jednoznaczny i wyczerpuj±cy, za pomoc± dostatecznie dok³adnych i zrozumia³ych okre¶leń, uwzglźdniaj±c wszystkie wymagania i okoliczno¶ci mog±ce mieę wp³yw na sporz±dzenie oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie moæna opisywaę w sposób, który móg³by utrudniaę uczciw± konkurencjź.
Przedmiot zamówienia naleæy opisaę w sposób wyczerpuj±cy (art. 29 ust.1 in principio ustawy Pzp), co implikuje, iæ z opisu musi wynikaę dok³adny zakres zamówienia i warunki jego realizacji. Tym samym, Zamawiaj±cy nie moæe zastrzec sobie prawa arbitralnego ukszta³towania zakresu zamówienia po jego udzieleniu, a postanowienia w tym zakresie naleæy uznaę za nieskuteczne. Powyæsze znajduje takæe potwierdzenie na gruncie judykatury. Niedopuszczalne jest zatem zastrzeæenie przez Zamawiaj±cego moæliwo¶ci ograniczenia zakresu umowy oraz prawa wy³±czenia z zakresu umowy czź¶ci dostaw, gdyæ takie postanowienia specyfikacji (w tym projektu umowy) sprowadzaj± siź praktycznie do przyznania sobie przez Zamawiaj±cego nieograniczonego prawa do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, co stanowi raæ±ce naruszenie przepisów ustawy Pzp, a w szczególno¶ci z art. 29 tejæe ustawy (arg. z wyroku Zespo³u Arbitrów z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt. UZP/ZO/0-79/05). Ponadto, jak zauwaæy³ S±d Okrźgowy w Warszawie (orzeczenie SO dla Warszawy – Pragi z 23 listopada 2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05), niedopuszczalne jest uzaleænienie moæliwo¶ci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w czź¶ci dotycz±cej ilo¶ci od potrzeby Zamawiaj±cego i odpowiednio od kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, gdyæ jest to sformu³owanie tak ogólne, æe nie stanowi w istocie æadnego realnego ograniczenia. W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przysz³ej umowy powinny zawieraę wyra¼ne i precyzyjne uregulowania dotycz±ce tej czź¶ci zamówienia, która bździe realizowana na pewno oraz równie precyzyjne okre¶lenie tej czź¶ci zamówienia, której realizacja bździe poddana uznaniu Zamawiaj±cego.
Wyszczególnione w ten sposób czź¶ci wchodz± w zakres tego samego zamówienia, s± elementem ¶ci¶le okre¶lonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej ³±cznie warto¶ci szacunkowej zamówienia, na które Zamawiaj±cy przewidzia³ okre¶lone ¶rodki finansowe (por. art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, który okre¶la tzw. „prawo opcji“). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwo³awczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskaza³a, æe niedopuszczaln± praktyk± jest okre¶lenie przez Zamawiaj±cego jedynie górnej granicy swojego zobowi±zania, bez wskazania nawet minimalnej ilo¶ci, czy warto¶ci, któr± na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób okre¶lenia przedmiotu zamówienia nie spe³nia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia by³ opisany w sposób wyczerpuj±cy i konkretny”. Izba uzna³a ponadto w tym przypadku, æe „Zamawiaj±cy zastosowa³ praktykź handlow±, która pozostawia wykonawcź w niepewno¶ci, co do zakresu, jaki uda mu siź zrealizowaę w ramach umowy, oraz uniemoæliwia kalkulacjź ceny umownej. W efekcie na wykonawcź zostaje przerzucone ca³e ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczno¶ci z zasada równo¶ci stron umowy”.
Naleæy mieę przy tym na uwadze tre¶ę art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres ¶wiadczenia wykonawcy wynikaj±cy z umowy powinien byę toæsamy z jego zobowi±zaniem zawartym w ofercie.
Podkre¶lenia wymaga równieæ fakt, æe równieæ zgodnie z dominuj±cym pogl±dem doktryny Zamawiaj±cy moæe zastrzec w umowie, æe wielko¶ę zamówienia moæe ulec zmniejszeniu lub zwiźkszeniu, o ile Zamawiaj±cy wskaæe minimalny próg, do jakiego zobowi±zany bździe wykonaę zamówienia, a który nie bździe w sposób znacz±cy odbiegaę od warto¶ci maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40)
Maj±c na wzglździe powyæsze, jak równieæ jednolite stanowisko doktryny i judykatury w zakresie przedmiotowej kwestii, postulowana zmiana zapisu wzoru przysz³ej umowy jest konieczna i w pe³ni uzasadniona. Wprowadzenie æ±danej modyfikacji spowoduje, æe opis przedmiotu zamówienia bździe jednoznaczny, wyczerpuj±cy i Zamawiaj±cemu nie bździe moæna postawię zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp i poci±gn±ę go z tego tytu³u do odpowiedzialno¶ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przypadku proponowanej zmiany zapisu umownego kaædy wykonawca bździe mia³ moæliwo¶ę prawid³owego skalkulowania warto¶ci oferty. Na Zamawiaj±cym bździe z kolei ci±æy³ wynikaj±cy z umowy o zamówienie publiczne obowi±zek spe³nienia ¶wiadczenia co zakresu okre¶lonego w umowie z wykonawc± jako minimalny (w tym przypadku 80 % warto¶ci umowy) i uprawnienie do zmniejszenia zakresu zamawianych dostaw maksymalnie o 20% warto¶ci umowy w zakresie objźtym opcj±.
Odpowied¼: Nie. Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiaj±cy nie wskazuje jaki bździe rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy. Zamawiaj±cy z naleæyt± staranno¶ci± oszacowa³ ilo¶ę przedmiotu zamówienia, jednocze¶nie wskazuj±c, æe realizacja umowy odbywaę siź bździe poprzez sukcesywnie sk³adane zamówienia, tym samym oferent nie jest zobowi±zany do posiadania pe³nej ilo¶ci towaru okre¶lonego w umowie.

4. Czy Zamawiaj±cy w ramach § 3 ustźp 4 projektu umowy wyrazi zgodź na dostarczania faktur w wersji elektronicznej w plikach z rozszerzeniem „.pdf” lub „.rtf”?
Odpowied¼: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyæsze informacje, naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Otrzymuj±: Adresat
a/a
Podpisa³: Z-ca Dyrektora Stanis³aw £ata

Pytanie:dodano: 2015-08-28
Odpowied¼:dodano: 2015-08-28
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-107-3441/15 Tarnów, dnia 28.08.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa materia³ów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 107/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 26.08.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1
Zakres 17, pozycja 1
Zwracam siź z pro¶b± o dopuszczenie sterylnego opatrunku w³ókninowego o wymiarach 8cm x 6cm, do mocowania wk³uę obwodowych, posiada wciźcie na kaniule, zaopatrzony w w³ókninowa warstwź ch³onna, o wymiarach 3 cm x 1,5 cm oraz w³ókninow± podk³adkź pod port kaniuli o wymiarach 2,5 cm x1,8 cm.
Pozosta³e parametry zgodne z siwz.
Odpowied¼: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Pytanie 2
Zakres 17, pozycja 1
Proszź Zamawiaj±cego o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie z niej odrźbnego pakietu. Zgoda na powyæsze pozwoli naszej firmie z³oæyę Państwu atrakcyjn± ofertź cenow±.
Odpowied¼: Nie.

Pytanie 3
Zakres 18, pozycja 1
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci plaster z opatrunkiem w rozmiarze 72mm x 38 mm, sterylny, zawieraj±cy spongostan do zabezpieczenia miejsca po wk³uciu na przetoce dializacyjnej.
Odpowied¼: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 4
Zakres 18, pozycja 1
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci plaster z opatrunkiem w rozmiarze 92mm x 38 mm, sterylny, zawieraj±cy spongostan do zabezpieczenia miejsca po wk³uciu na przetoce dializacyjnej.
Odpowied¼: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.


Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyæsze informacje, naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisa³: Z-ca Dyrektora Stanis³aw £ata

Pytanie:dodano: 2015-08-28
Odpowied¼:dodano: 2015-08-28
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-107-3441/15 Tarnów, dnia 28.08.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa materia³ów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 107/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 27.08.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres 14, poz. 1
1. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie pieluchomajtek dla dzieci o wadze 2-4 kg ?
Odpowied¼: Tak.

Zakres 14, poz. 3
1. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie pieluchomajtek dla dzieci o wadze 7-18 kg ?
Odpowied¼: Tak.

Zakres 14, poz. 4
1. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie pieluchomajtek dla dzieci o wadze 12-22 kg ?
Odpowied¼: Tak.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisa³: Z-ca Dyrektora Stanis³aw £ata

Pytanie:dodano: 2015-09-04
Odpowied¼:dodano: 2015-09-04
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-107-3591/15 Tarnów, dnia 03.09.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa materia³ów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 107/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 03.09.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie nr 1 – dotyczy Zakresu 1 poz. 4-6
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie w zakresie nr 1 poz. 4,5,6 inwazyjnych kompresó1)w gazowych ja³owych 17n 8w w opakowaniach zawieraj±cych 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilo¶ci?
Odpowied¼: Nie. Zamawiaj±cy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2 – dotyczy Zakresu 3 i 4
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie w zakresach nr 3 i 4 inwazyjnych kompresów w³ókninowych o gramaturze 30 g/m2, spe³niaj±cych pozosta³e wymagania SIWZ?
Odpowied¼: Nie. Zamawiaj±cy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 3 – dotyczy Zakresu 9 poz.1
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie w zakresie nr 9 poz. 1 gazy bawe³nianej 17-nitkowej, zer 90cm z podwijanymi brzegami, klasa I regu³a 4?
Odpowied¼: Nie. Zamawiaj±cy podtrzymuje zapisy SIWZ


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisa³: Z-ca Dyrektora Stanis³aw £ata

Pytanie:dodano: 2015-09-04
Odpowied¼:dodano: 2015-09-04
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-107-3591/15 Tarnów, dnia 03.09.2015 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa materia³ów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 107/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 03.09.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytania dotycz±ce pakietu nr 15
1) Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w przedmiocie zamówienia (zakres 15; pozycja 4): z³oæenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160 cm?
Wymiary techniczne oferowanego produktu (szeroko¶ę w górnej czź¶ci pieluchomajtki 80 cm) odpowiadaj± najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawźæania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikaj±cych z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych moæe byę róæna poniewaæ nie podlega ¶cis³ym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje moæliwo¶ę zaproponowania Zamawiaj±cemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, prze³oæy siź na oszczźdno¶ci. Naleæy nadmienię, iæ produkty, które chcemy zaoferowaę Zamawiaj±cemu, by³y uæywane przez ca³y okres umowy z 2014r. W tym czasie nie wyst±pi³y reklamacje, b±d¼ teæ skargi personelu, dlatego teæ nie widzimy powodów dla których mia³yby nie byę dopuszczone do postźpowania produkty o parametrach, które w pe³ni spe³niaj± oczekiwania Państwa personelu medycznego.
Odpowied¼: Nie. Zamawiaj±cy podtrzymuje zapisy SIWZ.

2) Czy Zamawiaj±cy wymaga w przedmiocie zamówienia (zakres: 15): pieluchomajtek dla doros³ych posiadaj±ce jeden ¶ci±gacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ¶ci±gacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do cia³a pacjenta, co wp³ywa na komfort osoby potrzebuj±cej pomocy. Dopasowanie produktu przek³ada siź na brak wycieków zawarto¶ci pieluchomajtki, co przek³ada siź na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilo¶ci zmian produktu na NTM. Naleæy nadmienię, iæ produkty, które chcemy zaoferowaę Zamawiaj±cemu, by³y uæywane przez ca³y okres umowy z 2014r. W tym czasie nie wyst±pi³y reklamacje, b±d¼ teæ skargi personelu, dlatego teæ nie widzimy powodów dla których mia³yby byę dopuszczone do postźpowania produkty o parametrach nie spe³niaj±cych oczekiwaę Państwa personelu medycznego.
Odpowied¼: Zamawiaj±cy dopuszcza ale nie wymaga.

3) Czy Zamawiaj±cy wymaga w przedmiocie zamówienia (zakres: 15): pieluchomajtek dla doros³ych wyposaæonych w falbanki wewnźtrzne skierowane do wewn±trz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi s± g³ównym elementem idealnego dopasowania produktu do cia³a pacjenta. Powinny znajdowaę siź w pachwinach, aby w jak najwiźkszym stopniu uszczelnię miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnźtrze skierowane do wewn±trz tworz± natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodz±cych nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas nape³niania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewn±trz unosz± siź, tworz±c rynne, która kieruje mocz do centralnej czź¶ci wk³adu ch³onnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez wiźkszo¶ę producentów, gdyæ zapewnia lepsz± ochronź przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewn±trz produktu.
Odpowied¼: Zamawiaj±cy dopuszcza ale nie wymaga.

4) Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w przedmiocie zamówienia (zakres 15; pozycja 4): z³oæenie oferty na pieluchomajtki dla doros³ych w rozmiarze L o minimalnej ch³onno¶ci 2772 ml?
Znikoma róænica pomiźdzy oczekiwan± przez zamawiaj±cego ch³onno¶ci± wyrobu tj. 2800 ml, a ch³onno¶ci± oferowanego produktu tj. 2772 ml w æaden sposób nie wp³ywa na komfort oraz funkcjonalno¶ę uæytkowania wyrobu oraz nie zwiźksza ilo¶ci uæywanych produktów. Chcieliby¶my równieæ nadmienię, iæ wg. miźdzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, æe uæytkownik nie jest w stanie zauwaæyę róænicy w zdolno¶ci poch³aniania mniejszej niæ 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metod± badań przedstawion± w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauwaæalna jest róænica: 28 ml. Naleæy nadmienię, iæ produkty, które chcemy zaoferowaę Zamawiaj±cemu, by³y uæywane przez ca³y okres umowy z 2014r. W tym czasie nie wyst±pi³y reklamacje, b±d¼ teæ skargi personelu, dlatego teæ nie widzimy powodów dla których mia³yby nie byę dopuszczone do postźpowania produkty o parametrach, które w pe³ni spe³niaj± oczekiwania Państwa personelu medycznego.
Odpowied¼: Nie. Zamawiaj±cy podtrzymuje zapisy SIWZ.

5) Czy Zamawiaj±cy wymaga w przedmiocie zamówienia (zakres: 15): produkt posiadaj±cy wska¼nik ch³onno¶ci w postaci minimum jednego paska - wska¼nika ch³onno¶ci, usytu³owanego w centralnej czź¶ci wk³adu ch³onnego, który pod wp³ywem nape³nienia produktu moczem zmienia kolor? Naleæy nadmienię, iæ produkty, które chcemy zaoferowaę Zamawiaj±cemu, by³y uæywane przez ca³y okres umowy z 2014r. W tym czasie nie wyst±pi³y reklamacje, b±d¼ teæ skargi personelu, dlatego teæ nie widzimy powodów dla których mia³yby byę dopuszczone do postźpowania produkty o parametrach nie spe³niaj±cych oczekiwaę Państwa personelu medycznego.
Odpowied¼: Zamawiaj±cy dopuszcza ale nie wymaga.Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisa³a: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-09-09
Odpowied¼:dodano: 2015-09-09
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl


Wykonawcy
bior±cy udzia³ w postźpowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/107/AN/ 3629/15 Tarnów,2015-09-09


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa materia³ów opatrunkowych, znak sprawy: 107/2015


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.09.2014 Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Zakres 5 poz. 1 - Czy moæna zaoferowaę kompresy w rozmiarach 7,5x7,5cm lub kompresy 16-warstwowe spe³niaj±ce wszystkie pozosta³e wymogi s.i.w.z.?
Ad. 1. Nie, zapis pozostaje bez zmian. Proponowany rozmiar znajduje siź w Zakresie 5 poz. 2.

2. Zakres 10 poz. 1 – Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie serwety 4-warstwowej wykonanej z gazy 20-nitkowej w rozmiarach 45x45cm przed praniem wstźpnym – po praniu 40cm x 40cm ?
Ad. 2. Nie, zapis pozostaje bez zmian.
3. Zakres nr 10 poz. 2 – Prosimy o dopuszczenie do z³oæenia oferty na serwetź w rozmiarach 50x60cm z samoprzylepnym otworem o ¶rednicy 6cm
Ad. 3 Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
4. Zakres nr 10 poz. 3 – Czy moæna zaoferowaę serwetź w rozmiarach 38x45cm?
Ad. 4. Nie, zapis pozostaje bez zmian.
5. Zakres 10 poz. 4– Prosimy o dopuszczenie do z³oæenia oferty na serwetź w rozmiarach 45x75cm.
Ad. 5. Nie, zapis pozostaje bez zmian.
6. Zakres 19 poz. 3 – Czy moæna zaoferowaę opatrunek w rozmiarach 15cmx10cm?
Ad. 6 Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
7. Zakres 19 – poz. 1-6 – Czy moæna zaoferowaę opatrunki w opakowaniach_ w poz. 1 a 100sztuk, w pozycjach 2-6 a 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilo¶ci?
Ad. 7 Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
8. Zakres 20 poz. 2 – Czy moæna zaoferowaę foliź w rozmiarach 45x50cm?
Ad. 8 Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
9. Zakres 20 poz. 3 – Prosimy o wyraæenie zgody na zaoferowanie folii operacyjnej w rozmiarach 55x80cm.
Ad. 9 Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

10. Zakres nr 20 poz. 1, 2, 3 – Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania folii w opakowaniach po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilo¶ci opakowań.
Ad. 10 Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
11. Zakres nr 25 – Czy moæna zaoferowaę opatrunek wykonany z tkaniny wiskozowo-poliamidowej przeznaczony do d³ugotrwa³ej terapii, spe³niaj±cy wszystkie pozosta³e wymogi s.i.w.z.?
Ad. 11 Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
12. Zakres nr 26 – Czy moæna zaoferowaę opatrunek w rozmiarach 10cm x 10cm?
Ad. 12 Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza, pod warunkiem spe³nienia pozosta³ych parametrów.
13. Zakres nr 28 – poz. 2 i 3 – Czy moæna zaoferowaę opaski z 1 zapink± ? Przy opisanych szeroko¶ciach 1 zapinka jest wystarczaj±ca dla stabilizacji opaski.
Ad. 13 Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyæsze informacje, naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:dodano: 2015-09-09
Odpowied¼:dodano: 2015-09-09
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
bior±cy udzia³ w postźpowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/107/AN/ 3629/15 Tarnów,2015-09-09


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa materia³ów opatrunkowych, znak sprawy: 107/2015


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.09.2014 Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. Zapisy umowy - § 3 ust. 4 – Czy Zamawiaj±cy odst±pi od wymogu dostarczenia faktury w formie elektronicznej, w standardzie „DATAFARM” lub „MALICKI” i niniejsze zobowi±zanie uzna jako fakultatywne (dodatkowe). Wymaganie przedstawienia faktury w formie elektronicznej w wymaganym przez Zamawiaj±cego standardzie narusza zasadź uczciwej konkurencji poniewaæ ogranicza kr±g wykonawców do tzw. „duæych wykonawców”, posiadaj±cych owe formy elektroniczne faktur. Dodatkowo brak jest wymogu posiadania przez wykonawców szpitalnych systemu tworz±cego faktury elektroniczne.

Ad.1 Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyæsze informacje, naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:dodano: 2015-09-21
Odpowied¼:dodano: 2015-09-21
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/107/AN/ 3771 /15 Tarnów,2015-09-19


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa materia³ów opatrunkowych, znak sprawy: 107/2015


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.09.2015 Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Zakres 12 poz. 4, 5, 7-9 Prosimy o dopuszczenie zaoferowania przylepca o d³ugo¶ci 9,14 m, spe³niaj±cego pozosta³e wymagania SIWZ.
Ad. 1 Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

2. Zakres 19 Prosimy o dopuszczenie opatrunków pakowanych kolejno po: 200, 100, 50, 40, 40 i 40 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilo¶ci, spe³niaj±cych pozosta³e wymagania SIWZ.
Ad. 2 Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

3. Zakres 20 Prosimy o dopuszczenie zaoferowania folii chirurgicznych o wymiarach:
15 x 28 cm
45x55 cm
56x80 cm, pakowanych po 10 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilo¶ci.
Ad. 3. Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza, jeæeli rozmiar dotyczy powierzchni pola klejowego.


Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyæsze informacje, naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:dodano: 2015-09-21
Odpowied¼:dodano: 2015-09-21
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/107/AN/ 3771 /15 Tarnów,2015-09-19


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa materia³ów opatrunkowych, znak sprawy: 107/2015


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.09.2015 Zamawiaj±cy wyja¶nia:

ZAKRES NR 3
1. Poz. nr 1-5 – Czy moæna zaoferowaę kompresy w³ókninowe o gramaturze 30 g/m2?
Reszta parametrów bez zmian.
Ad. 1. Nie, zapis pozostaje bez zmian.

ZAKRES NR 7
2. Poz. nr 4-5- Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wi±zania 4-6 min.?
Ad. 2. Nie, zapis pozostaje bez zmian.

3. Poz. nr 1-3- czy Zamawiaj±cy oczekuje aby gaza no¶na opasek by³a obustronnie pokryta 94% gipsem medycznym ( do potwierdzenia stosownym dokumentem), nawiniźta na tekturowy rulonik ( ulegaj±cy biodegradacji) u³atwiaj±cy wyciskanie i modelowanie opaski?
AD. 3. Zamawiaj±cy dopuszcza ale nie wymaga.

ZAKRES NR 10
4. Poz. 1 – Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie serwety operacyjnej 45 x 45 z kontrastem rtg w postaci chipa pvc 6W20 N ?
Ad 4. Tak.
5. Poz. 3 – Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 50 cm?
Ad. 5 Tak.
6. Poz. 4 – Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie serwety w rozmiarze 45 x 75 cm?
Ad. 6. Nie, zapis pozostaje bez zmian.

ZAKRES NR 12
7. Poz. 1-9 – Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie przylepców pokrytych klejem kauczukowym?
Ad. 7 Tak.
8. Poz. 6 – Czy moæna zaoferowaę plaster wykonany z tkaniny w kolorze cielistym?
Ad. 8. Nie, zapis pozostaje bez zmian.
9. Poz. 4-5,7-9 – Czy moæna zaoferowaę przylepiec o d³ugo¶ci 9,2 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilo¶ci?
Ad. 9 Tak.

ZAKRES NR 13
10. Poz. nr 1-3 -Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci moæliwo¶ę zaoferowania przylepców chirurgicznych pokrytych hipoalergicznym klejem kauczukowym?
Ad. 10 Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
ZAKRES NR 19
11. Poz. 1-6 Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci moæliwo¶ę zaoferowania samoprzylepnych opatrunków pokrytych hipoalergicznym klejem kauczukowym?
Ad. 11 Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

ZAKRES NR 28
12. Poz. 2-3 – Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na zaoferowanie opaski elastycznej pakowanej z jedn± zapink±?
AD. 12. Tak.

Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyæsze informacje, naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:dodano: 2015-09-21
Odpowied¼:dodano: 2015-09-21
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
bior±cy udzia³ w postźpowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/107/AN/ 3771/15 Tarnów,2015-09-19


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa materia³ów opatrunkowych, znak sprawy: 107/2015


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 08.09.2015 Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. Zakres 6 poz. 2-3 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na kompresy gazowe 16 warstwowe?
Ad.1 Tak.

2. Zakres 6 poz. 3 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na kompresy o rozmiarze 10cm x 10cm?
Ad.2 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

3. Zakres 7 poz. 6-7 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na wy¶ció³kź podgipsow± wykonan± z poliestru?
Ad. 3 Tak.

4. Zakres 10 poz. 2 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na serwetź w³ókninow± o rozmiarze 50cm x 75cm o ¶rednicy 7cm?
Ad.4 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

5. Zakres 12 poz. 1,4,7 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na plaster pakowany a’24szt. z odpowiednim przeliczeniem ilo¶ci? Prosimy Zamawiaj±cego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokr±glię do dwóch miejsc po przecinku, czy do pe³nych ilo¶ci?
Ad. 5 Zamawiaj±cy podaje ilo¶ci wyrobu w sztukach, a nie w opakowaniu. Wykonawca powinien podaę cenź jednostkow± 1 sztuki.

6. Zakres 12 poz. 2,5,8 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na plaster pakowany a’12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilo¶ci? Prosimy Zamawiaj±cego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokr±glię do dwóch miejsc po przecinku, czy do pe³nych ilo¶ci?
Ad. 6. Zamawiaj±cy podaje ilo¶ci wyrobu w sztukach, a nie w opakowaniu. Wykonawca powinien podaę cenź jednostkow± 1 sztuki.

7. Zakres 12 poz. 3,9 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na plaster pakowany a’6 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilo¶ci? Prosimy Zamawiaj±cego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokr±glię do dwóch miejsc po przecinku, czy do pe³nych ilo¶ci?
Ad. 7. Zamawiaj±cy podaje ilo¶ci wyrobu w sztukach, a nie w opakowaniu. Wykonawca powinien podaę cenź jednostkow± 1 sztuki.

8. Zakres 12 poz. 5,8 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na plaster o rozmiarze 2,5cm x 9,14cm?
Ad. 8. Tak.

9. Zakres 12 poz. 4,7 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na plaster o rozmiarze 1,25cm x 9,14cm?
Ad. 9. Tak.

10. Zakres 12 poz. 9 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na plaster o rozmiarze 5cm x 9,14cm?
Ad. 10 Tak.
11. Zakres 12 poz. 7-9 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na plaster wykończony prostymi brzegami?
Ad.11. Nie, zapis pozostaje bez zmian.

12. Zakres 18 poz. 1 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na plaster o rozmiarze 7,2cm x 3,8cm?
Ad. 12. Tak.

13. Zakres 18 poz. 1 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na plaster : (opis pytania w plikach do pobrania)
Ad. 13. Nie, zapis pozostaje bez zmian.

14. Zakres 19 poz. 1 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na plaster pakowany a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilo¶ci? Prosimy Zamawiaj±cego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokr±glię do dwóch miejsc po przecinku, czy do pe³nych ilo¶ci?
Ad. 14 Tak, przeliczenie do dwóch miejsc po przecinku.

15. Zakres 19 poz. 2,3 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodź na plaster pakowany a’30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilo¶ci? Prosimy Zamawiaj±cego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokr±glię do dwóch miejsc po przecinku, czy do pe³nych ilo¶ci?
Ad. 15 Tak, przeliczenie do dwóch miejsc po przecinku.

16. Zakres 20 poz. 1 Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci foliź operacyjn± o powierzchni lepnej 15x21cm w opakowaniach a’40sztuk? Prosimy Zamawiaj±cego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokr±glię do dwóch miejsc po przecinku, czy do pe³nych ilo¶ci?
Ad. 16 Tak, przeliczenie do dwóch miejsc po przecinku.

17. Zakres 20 poz. 2 Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci foliź operacyjn± o powierzchni lepnej 45x48cm w opakowaniach a’20sztuk? Prosimy Zamawiaj±cego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokr±glię do dwóch miejsc po przecinku, czy do pe³nych ilo¶ci?
Ad. 17. Tak, przeliczenie do dwóch miejsc po przecinku.

18. Zakres 20 poz. 3 Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci foliź operacyjn± o powierzchni lepnej 56x77cm w opakowaniach a’6sztuk? Prosimy Zamawiaj±cego o sprecyzowanie czy zamawiane produkty zaokr±glię do dwóch miejsc po przecinku, czy do pe³nych ilo¶ci?
Ad. 18 Tak, przeliczenie do dwóch miejsc po przecinku.

19. Zakres 30 poz. 1 Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci watź opatrunkow± o sk³adzie 50% bawe³ny i 50% wiskozy?
Ad. 19. Nie, zapis pozostaje bez zmian.Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyæsze informacje, naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymuj±: Adresat
a/a


Pytanie:dodano: 2015-09-21
Odpowied¼:dodano: 2015-09-21
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/107/AN/ 3771 /15 Tarnów,2015-09-19


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa materia³ów opatrunkowych, znak sprawy: 107/2015


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.09.2015 Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. zakres 1 poz. 4-6: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie kompresów w opakowaniu a’3 szt. z przeliczeniem zamawianych ilo¶ci lub z podaniem ceny za opakowanie a’2 szt. w celach porównawczych?
Ad. 1. Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza kompresów w opakowaniu a’3 szt z przeliczeniem zamawianych ilo¶ci.

2. zakres 1 poz. 1-6: Czy Zamawiaj±cy wymaga, aby podwiniźcie w kompresach gazowych mia³o min. 18mm, co zapobiega wysuwaniu siź pojedynczych nitek?
Ad. 2. Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza ale nie wymaga.

3. zakres 4, 5, 6, 9 poz. 4-5: Czy Zamawiaj±cy wymaga, aby kompresy by³y sterylizowane par± wodna jako najbezpieczniejsz± metod± dla pacjenta?
Ad. 3. Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza ale nie wymaga.

4. zakres 7 poz. 6-7: Czy Zamawiaj±cy wymaga, aby wy¶ció³ka by³a wykonana z ig³owego poliestru?
Ad. 4. Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza ale nie wymaga.

5. zakres 10 poz. 2: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie serwety z otworem 8x6cm? Pozosta³e parametry zgodnie z SIWZ.
Ad. 5. Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

6. zakres 10 poz. 3-4: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie serwet laminowanych bez w³ókniny absorbuj±cej? W przypadku negatywnych odpowiedzi prosimy o wy³±czenie w/w pozycji, co umoæliwi³oby z³oæenie bardziej konkurencyjnej oferty. Obecny uk³ad zakresu pozwoli na z³oæenie tylko jednej oferty.
Ad. 6 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

7. zakres 10 poz. 4: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie serwety w rozmiarze 50x60cm?
Ad. 7 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

8. zakres 11 poz. 1-6: Czy Zamawiaj±cy wymaga, aby seton by³ wykonany z gazy o gramaturze 23g/m2 i podzia³ klasź II a regu³ź 7?
Ad. 8. Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza ale nie wymaga.

9. zakres 11 poz. 1-6: Czy Zamawiaj±cy wymaga setonu w wersji ja³owej czy nieja³owej?
Ad. 9 Zamawiaj±cy wymaga setonu w wersji nieja³owej.

10. zakres 12 poz. 4-5, 7-9: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie przylepca o d³ugo¶ci 9,14m?
Ad. 10. Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

11. zakres 12 poz. 1-5, 7-9: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie przylepców bez z±bkowanych brzegów?
Ad. 11 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

12. zakres 15 poz. 1: Czy Zamawiaj±cy wymaga zaoferowania pieluchomajtek o obwodzie 55-80cm?
Ad. 12. Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza ale nie wymaga.

13. zakres 15 poz. 2: Czy Zamawiaj±cy wymaga zaoferowania pieluchomajtek o obwodzie 75-110cm?
Ad. 13. Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza ale nie wymaga.

14. zakres 15 poz. 3: Czy Zamawiaj±cy wymaga zaoferowania pieluchomajtek o obwodzie 100-150cm?
Ad. 14. Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza ale nie wymaga.

15. zakres 15 poz. 4: Czy Zamawiaj±cy wymaga zaoferowania pieluchomajtek o obwodzie 130-170cm?
Ad. 15. Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza ale nie wymaga.

16. zakres 15 poz. 1-4: Czy Zamawiaj±cy wymaga zaoferowania pieluchomajtek wykonanych z materia³u oddychaj±cego na ca³ej powierzchni pieluchomajtki?
Ad. 16. Dopuszcza, opis zgodny ze SIWZ.

17. zakres 15 poz. 1-4: Czy Zamawiaj±cy wymaga zaoferowania pieluchomajtek z os³onkami bocznymi wzd³uæ wk³adu ch³onnego skierowanymi na zewn±trz?
Ad. 17. Dopuszcza, pozosta³e zapisy zgodne ze SIWZ.

18. zakres 15 poz. 1-4: Czy Zamawiaj±cy wymaga zaoferowania pieluchomajtek bez elementów lateksowych?
Ad. 18. Dopuszcza, pozosta³e zapisy zgodne ze SIWZ.

19. zakres 19 poz. 1: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie opatrunku pakowanego a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilo¶ci?
Ad. 19. Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilo¶ci.

20. zakres 19 poz. 2-4: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie opatrunku pakowanego a 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilo¶ci?
Ad. 20. Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilo¶ci.

21. zakres 24: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 5x6cm?
Ad. 21. Nie, tolerancja +/- 0,5 cm.

22. zakres 27: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie opasek dzianych wykonanych z poliestru?
Ad. 22. Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

23. zakres 28 poz.2-3: Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie opasek z jedn± zapink±?
Ad. 23. Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie dot. projektu umowy:
1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy bźd± uwaæane dni od poniedzia³ku do pi±tku, za wyj±tkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Ad.1 Tak.

2. Zwaæywszy na tre¶ę § 1 ust. 3 wzoru umowy, jaki bździe minimalny termin dostawy wskazany w zamówieniu Zamawiaj±cego?
Aktualnie wzór umowy nie okre¶la minimalnego terminu dostawy wynikaj±cego z zamówienia; dlatego wymaga doprecyzowania. Aby ocenię swoj± zdolno¶ę do naleæytego (terminowego) wykonania umowy i naleæycie skalkulowaę cenź oferty wykonawca powinien znaę minimalne terminy dostawy wynikaj±cego z zamówienia. Wykonawca nie moæe naleæycie przygotowaę oferty nie wiedz±c czy obowi±zuj±ce go terminy dostawy bźd± wynosię np. 1 dzień czy 5 dni.
Ad. 2 Minimalny termin dostawy – 24 godz – zamówienie na cito, maksymalny termin realizacji 48 godz.

3. Czy Zamawiaj±cy zgadza siź aby w § 2 ust. 4 wzoru umowy zosta³ dodany podpunkt b. o nastźpuj±cej (lub podobnej) tre¶ci: „przekraczaj±cej 3% zmiany ¶redniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesiźcznych lub kwartalnych wska¼ników cen i us³ug konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%; jednakæe zmiana w tym zakresie obowi±zuje dopiero po podpisaniu aneksu”?
Dodanie powyæszego podpunktu nie zagraæa interesom Zamawiaj±cego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiaj±cy zachowa³ moæliwo¶ę podjźcia w przysz³o¶ci decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okoliczno¶ciach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeæeli Zamawiaj±cy nie bździe akceptowa³ zmiany cen, bździe móg³ odmówię podpisania aneksu o zmianie umowy.
Ad. 3. Dopuszczalne zmiany patrz.: § 7 ust. 3 (wzór umowy).

4. Zwaæywszy na tre¶ę § 2 ust. 5 i 6 wzoru umowy, jak± minimaln± ilo¶ę (jaki procent ilo¶ci wskazanych w SIWZ) Zamawiaj±cy na pewno zamówi?
Odpowied¼ na powyæsze pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z pogl±dem Krajowej Izby Odwo³awczej wyraæonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowi±zek dok³adnego okre¶lenia przez zamawiaj±cego ilo¶ci zamawianych produktów; zamawiaj±cy nie jest zwolniony z tego obowi±zku nawet jeæeli nie jest w stanie przewidzieę dok³adnych ilo¶ci zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwo³awcza stwierdzi³a, æe „nie moæna zaakceptowaę postanowień umowy daj±cych zamawiaj±cemu ca³kowit±, nieograniczon± pod wzglźdem ilo¶ciowym i pozostaj±c± poza wszelk± kontrol± dowolno¶ę w podjźciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw bźd±cych przedmiotem zamówienia”.
Ad. 4. Zamawiaj±cy bździe sk³ada³ zamówienia sukcesywnie przez ca³y okres trwania umowy, tym samym nie naraæa dostawcy na ryzyko strat z tytu³u braku realizacji lub ograniczonej realizacji pozycji objźtych umow± przetargow±.

5. Czy Zamawiaj±cy zgadza siź aby w § 4 ust. 9 wzoru umowy wyraæenie „10% warto¶ci umowy brutto” zosta³o zast±pione wyraæeniem „10% warto¶ci brutto niezrealizowanej czź¶ci umowy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odst±pienie od umowy by³a naliczana od warto¶ci niezrealizowanej czź¶ci umowy, nie za¶ od warto¶ci ca³ej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odst±pienia od umowy po zrealizowaniu jej znacz±cej czź¶ci, kara umowna by³aby niewspó³miernie wysoka w stosunku do warto¶ci niezrealizowanej czź¶ci umowy, a nawet mog³aby przewyæszaę warto¶ę niezrealizowanej czź¶ci umowy. Taka kara by³aby raæ±co wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
Ad. 5. Zapis pozostaje bez zmian.

6. Czy Zamawiaj±cy uzupe³ni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?
Ad. 6. Tak Zamawiaj±cy modyfikuje zapis § 2 ust. 4 poprzez dodanie pkt b i c.


Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyæsze informacje, naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:dodano: 2015-09-21
Odpowied¼:dodano: 2015-09-21
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/107/AN/ 3771 /15 Tarnów,2015-09-19


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa materia³ów opatrunkowych, znak sprawy: 107/2015


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.09.2015 Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Pakiet 7 poz 1-3 Zwracamy siź z pro¶b± o dopuszczenie do zaoferowania opaski gipsowej o czasie wi±zania od 4-6min.
Ad. 1. Zamawiaj±cy dopuszcza czasie wi±zania od 4-6min
2. Pakiet 7 poz 6-7 Zwracamy siź z pro¶b± o dopuszczenie do zaoferowania podk³adu podgipsowego syntetycznego.
Ad. 2. Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
3. Pakiet 10 poz 1. Zwracamy siź z pro¶b± o dopuszczenie do zaoferowania serwety 4 warstwowej. Zwracamy siź z zapytaniem czy Zamawiaj±cy wymaga serwety ja³owej czy nieja³owej?
Ad. 3. Nie, oferowany wyrób ma niæsz± ch³onno¶ę. Zamawiaj±cy dopuszcza zarówno serwetź ja³ow± jak i nieja³ow±.

4. Pakiet 10 poz 4 Zwracamy siź z pro¶b± o dopuszczenie do zaoferowania serwety o wymiarach 45x75cm.
Ad.4 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

5. Pakiet 12 poz. 1-3 Zwracamy siź z pro¶b± o dopuszczenie do zaoferowania przylepca na tkaninie wiskozowej bez z±bkowanych brzegów.
Ad. 5 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

6. Pakiet 12 poz. 4-5 Zwracamy siź z pro¶ba o dopuszczenie do zaoferowania przylepca o d³ugo¶ci 9m.
Ad. 6. Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza, z przeliczeniem zamawianych ilo¶ci.

7. Pakiet 12 poz. 7-9 Zwracamy siź z pro¶ba o dopuszczenie do zaoferowania przylepca o d³ugo¶ci 9m bez z±bkowanych brzegów.
Ad. 7. Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza o d³ugo¶ci 9m, z przeliczeniem zamawianych ilo¶ci. Zamawiaj±cy podtrzymuje wymóg z±bkowanych brzegów.

8. Pakiet 19, poz. 1 Zwracamy siź z pro¶b± o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku pakowanego po 100szt, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilo¶ci.
Ad. 8. Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

9. Pakiet 19, poz. 2-6 Zwracamy siź z pro¶b± o dopuszczenie do zaoferowania opatrunków pakowanych po 50szt, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilo¶ci.
Ad. 9. Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytania dotycz±ce zapisów umowy:
1. Prosimy o modyfikacjź zapisu § 2. ust. 4 lit. a projektu umowy poprzez dodanie do niego nastźpuj±cej tre¶ci: „W takim przypadku zmiana nast±pi automatycznie, nie wymaga formy aneksu.”
Ad. 1 Zapis pozostaje bez zmian.


2. Prosimy o modyfikacjź zapisu projektu umowy dotycz±cego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysoko¶ci 0,5% w § 4 ust. 1 oraz ust. 10. Pragniemy podkre¶lię, æe zastrzeæone kary umowne mog± zostaę uznane za wygórowane i naraæaj± Wykonawcź na odpowiedzialno¶ę niewspó³miernie wysok± do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniæenia wysoko¶ci kar umownych interes Zamawiaj±cego nie zostanie zagroæony, poniewaæ ma moæliwo¶ę dochodzenia odszkodowania uzupe³niaj±cego na zasadach ogólnych.
Ad. 2 Zapis pozostaje bez zmian.

3. Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 2. ust. 11 o nastźpuj±cej tre¶ci: „Zamawiaj±cy dopuszcza moæliwo¶ę zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do z³otego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nast±pi w formie aneksu.”
Ad. 3 Zapis pozostaje bez zmian.


Pozosta³a tre¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyæsze informacje, naleæy traktowaę jako integraln± czź¶ę specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Protest:dodano: 2015-11-12
Odpowied¼:dodano: 2015-11-12
Zawiadamiam, æe w trakcie postźpowania, w dniu 12 listopada 2015 roku do Zamawiaj±cego wp³ynź³o odwo³anie do wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie 1 i 9 . Odwo³anie zosta³o wniesione przez Wykonawcź. Przedsiźbiorstwo "TRANS-MED" s.c. Wioleta Pietrzak, Paulina Domaga³a, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P, 42-400 Zawiercie.

Kopiź odwo³ania wraz z Wezwaniem do przyst±pienia do postźpowania odwo³awczego dostźpna w plikach do pobrania 0151112132255-wezwanie do przystapienia wraz z odwolaniem.pdf

Rozstrzygniźcie przetargu z dnia 2015-11-03
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-107-4347/15 Tarnów, 2015-11-03

Dotyczy: sukcesywna dostawa materia³ów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 107/2015

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny z³oæonych w tym postźpowaniu ofert uprzejmie informuje , æe:

1. Dokona³o wyboru niæej wymienionych najkorzystniejszych ofert:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ę zakresu brutto/ Kryterium oceny ofert: termin p³atno¶ci Termin p³atno¶ci
01 Promedica Toruń Sp. z o.o., Sp. K. ul. Grudzi±dzka 159A,
87-100 Toruń Zakres 22 – 9 828,00 60 dni
03 PAUL HARTMANN Polska, Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice Zakres 13 – 6 517,80 60 dni
04 PASO-TRADING Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice Zakres 1 – 338 205,54
Zakres 5 – 106 099,20
Zakres 27 – 50 544,00
Zakres 28 – 29 940,00 60 dni
06 3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 117, Kajetany k/Warszawy, 05-830 Nadarzyn Zakres 17 – 362 437,20 60 dni
07 Toruńskie Zak³ady Materia³ów Opatrunkowych S.A., ul. Æó³kiewskiego nr 20/26,
87-100 Toruń Zakres 2 – 47 044,80
Zakres 4 – 5 292,00
Zakres 6 – 248 184,00 Zakres 11 – 5 940,00
Zakres 14 – 56 041,20 Zakres 15 – 243 164,16 Zakres 29 – 186 678,00 Zakres 30 – 1 610,28 60 dni
12 Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice Zakres 25 – 1 192,32 60 dni
14 POLMIL Sp. z o.o., S.K.A., ul. Przemys³owa 8, 85-758 Bydgoszcz Zakres 9 – 37 471,68 60 dni
15 J. Chodacki, A. Misztal „MEDICA” spó³ka Jawna, ul. Przemys³owa 4A,
59-300 Lubin Zakres 18 – 12 636,00
16 Zarys International Group sp. z o. o., sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze Zakres 3 – 102 081,60
Zakres 7 – 117 212,40
Zakres 16 – 3 456,00
Zakres 19 – 41 221,40
Zakres 20 – 22 774,40
Zakres 24 – 226,80
Zakres 26 – 2 592,00 60 dni
Oferta w/w Wykonawcy zosta³a uznana za najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawiera³a najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofert:
Kryterium oceny: Cena 98%, Termin p³atno¶ci 2%

Zakres 1 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
03 Paul Hartmann 9,17 10,00
Paul Hartmann 8,99 0,20 19,17
04 Passo- Tarding 10,00 10,00
Passo- Tarding 9,80 0,20 20,00
07 TZMO 8,53 10,00
TZMO 8,35 0,20 18,53
08 Mercator Medical 7,83 10,00
Mercator Medical 7,68 0,20 17,83
14 POLMIL 9,06 10,00
POLMIL 8,88 0,20 19,06
16 ZARYS 9,16 10,00
ZARYS 8,97 0,20 19,16
Zakres 2 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
07 TZMO 10,00 10,00
TZMO 9,80 0,02 20,00
16 ZARYS 8,74 10,00
ZARYS 8,57 0,20 18,74
Zakres 3 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
07 TZMO 7,60 10,00
TZMO 7,45 0,20 17,60
16 ZARYS 10,00 10,00
ZARYS 9,80 0,20 20,00
Zakres 4 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
07 TZMO 10,00 10,00
TZMO 9,80 0,20 20,00
16 ZARYS 8,94 10,00
ZARYS 8,76 0,20 18,94
Zakres 5 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
03 Paul Hartmann 8,88 10,00
Paul Hartmann 8,70 0,20 18,88
04 Paso-Tarding 10,00 10,00
Paaso -Trading 9,80 0,20 20,00
07 TZMO 8,30 10,00
TZMO 8,14 0,20 18,30
08 Mercator Medical 7,13 10,00
Mercator Medical 6,99 0,20 17,13
10 One Med. 6,82 10,00
One Med. 6,69 0,20 16,82
16 ZARYS 9,79 10,00
ZARYS 9,59 0,20 19,79
Zakres 6 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
03 Paul Hartmann 8,35 10,00
Paul Hartmann 8,19 0,20 18,35
07 TZMO 10,00 10,00
TZMO 9,80 0,20 20,00
16 ZARYS 9,64 10,00
ZARYS 9,44 0,20 19,64
Zakres 7 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
07 TZMO 9,46 10,00
TZMO 9,27 0,20 19,46
16 ZARYS 10,00 10,00
ZARYS 9,80 0,20 20,00
Zakres 9 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
03 Paul Hartmann 8,63 10,00
Paul Hartmann 8,46 0,20 18,63
04 Paso-Tarding 9,22 10,00
Paso-Tarding 9,04 0,20 19,22
05 TRANS-MED. 9,28 10,00
TRANS-MED. 9,10 0,20 19,28
07 TZMO 8,71 10,00
TZMO 8,54 0,20 18,71
08 Mercator Medical 8,66 10,00
Mercator Medical 8,48 0,20 18,66
14 POLMIL 10,00 10,00
POLMIL 9,80 0,20 20,00
16 ZARYS 9,19 10,00
ZARYS 9,00 0,20 19,19
Zakres 11 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
07 TZMO 10,00 10,00
TZMO 9,80 0,20 20,00
Zakres 13 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
03 Paul Hartmann 10,00 10,00
Paul Hartmann 9,80 0,20 20,00
06 3M Poland 1,36 10,00
3M Poland 1,33 0,20 11,36
07 TZMO 6,83 10,00
TZMO 6,69 0,20 16,83
08 Mercator Medical 8,48 10,00
Mercator Medical 8,31 0,20 18,48
16 ZARYS 7,89 10,00
ZARYS 7,74 0,20 17,89
Zakres 14 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
07 TZMO 10,00 10,00
TZMO 9,80 0,20 20,00
Zakres 15 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
07 TZMO 10,00 10,00
TZMO 9,80 0,20 20,00
13 Bialmed 7,41 10,00
Bialmed 7,26 0,20 17,41
Zakres 16 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
16 ZARYS 10,00 10,00
ZARYS 9,80 0,20 20,00
Zakres 17 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
06 3M Poland 10,00 10,00
3M Poland 9,80 0,20 20,00
Zakres 18 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
09 NIPRO 7,63 10,00
NIPRO 7,47 0,20 17,63
15 MEDICA J. Chodacki 10,00 10,00
MEDICA J. Chodacki 9,80 0,20 20,00
16 ZARYS 2,73 10,00
ZARYS 2,67 0,20 12,73
Zakres 19 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
03 Paul Hartmann 9,37 10,00
Paul Hartmann 9,18 0,20 19,37
08 Mercator Medical 7,68 10,00
Mercator Medical 7,53 0,20 17,68
16 ZARYS 10,00 10,00
ZARYS 9,80 0,20 20,00
Zakres 20 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
12 Lohmann&Rausher 3,91 10,00
Lohmann&Rausher 3,83 0,20 13,91
16 ZARYS 10,00 10,00
ZARYS 9,80 0,20 20,00
Zakres 22 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
01 Promedica Toruń 10,00 10,00
Promedica Toruń 9,80 0,20 20,00
02 Covimed Sp. z o.o. 7,32 10,00
Covimed Sp. z o.o. 7,17 0,20 17,32
16 ZARYS 8,82 10,00
ZARYS 8,64 0,20 18,82
Zakres 24 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
16 ZARYS 10,00 10,00
ZARYS 9,50 0,50 20,00
Zakres 25 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
12 Lohmann&Rausher 10,00 10,00
Lohmann&Rausher 9,80 0,20 20,00
Zakres 26 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
16 ZARYS 10,00 10,00
ZARYS 9,50 0,50 20,00
Zakres 27 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
03 Paul Hartmann 8,85 10,00
Paul Hartmann 8,67 0,20 18,85
04 Paso-Tarding 10,00 10,00
Paso-Tarding 9,80 0,20 20,00
07 TZMO 9,59 10,00
TZMO 9,40 0,20 19,59
12 Lohmann&Rausher 9,55 10,00
Lohmann&Rausher 9,36 0,20 19,55
Zakres 28 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
03 Paul Hartmann 8,81 10,00
Paul Hartmann 8,64 0,20 18,81
04 Paso -Trading 10,00 10,00
Paso- Tarding 9,80 0,20 20,00
07 TZMO 6,86 10,00
TZMO 6,72 0,20 16,86
08 Mercator Medical 8,78 10,00
Mercator Medical 8,60 0,20 18,78
10 One Med. 6,36 10,00
One Med. 6,23 0,20 16,36
12 Lohmann&Rausher 8,60 10,00
Lohmann&Rausher 8,43 0,20 18,60
Zakres 29 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
03 Paul Hartmann 8,41 10,00
Paul Hartmann 8,24 0,20 18,41
07 TZMO 10,00 10,00
TZMO 9,80 0,20 20,00
16 ZARYS 9,49 10,00
ZARYS 9,30 0,20 19,49
Zakres 30 Cena Termin p³atno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
03 Paul Hartmann 6,67 10,00
Paul Hartmann 6,54 0,20 16,67
07 TZMO 10,00 10,00
TZMO 9,80 0,20 20,00
16 ZARYS 8,63 10,00
ZARYS 8,46 0,20 18,633. Zamawiaj±cy informuje iæ w niniejszym postźpowaniu z³oæono nastźpuj±ce oferty:
1) Promedica Toruń Sp. z o.o., Sp. K. ul. Grudzi±dzka 159A, 87-100 Toruń
2) Covimed Sp. z o. o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa
3) PAUL HARTMANN Polska, Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
4) PASO-TRADING Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice
5) Przedsiźbiorstwo „TRANS-MED.” s.c., Wioleta Pietrzak Paulina Domaga³a, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 P,
42-400 Zawiercie
6) 3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 117, Kajetany k/Warszawy, 05-830 Nadarzyn
7) Toruńskie Zak³ady Materia³ów Opatrunkowych S.A., ul. Æó³kiewskiego nr 20/26, 87-100 Toruń
8) Mercator Medical S.A., ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków
9) NIPRO Poland Sp. z o.o., ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa
10) OneMed Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice
11) INTRA Spó³ka z o.o., ul. Odrow±æa 11, 03-310 Warszawa
12) Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice
13) Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Bia³a Piska
14) POLMIL Sp. z o.o., S.K.A., ul. Przemys³owa 8, 85-758 Bydgoszcz
15) J. Chodacki, A. Misztal „MEDICA” spó³ka Jawna, ul. Przemys³owa 4A, 59-300 Lubin
16) Zarys International Group sp. z o. o., sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

4. Zamawiaj±cy zawiadamia, æe na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zosta³y odrzucone oferty nastźpuj±cych Wykonawców:

05 -Przedsiźbiorstwo „TRANS-MED.” s.c., Wioleta Pietrzak Paulina Domaga³a, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 P, 42-400 Zawiercie w zakresie 1 i 9 w postźpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ę nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiaj±cy wymaga³ w za³±czniku nr 1A w kolumnie 2 podanie kodu produktu, natomiast Wykonawca we skazanej kolumnie wpisa³ jednostki miary, a tym samym tre¶ę oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

16 - Zarys International Group sp. z o. o., sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze w zakresie 21 - w postźpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ę nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiaj±cy wymaga³ w zakresie 21 plastra chirurgicznego do nieinwazyjnego zamykania ran o wymiarach 6 mm x 76 mm, natomiast Wykonawca zaoferowa³ plaster o wymiarach 6 mm x 75 mm, a tym samym tre¶ę oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres nr 10 - uniewaæniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 „nie z³oæono æadnej oferty niepodlegaj±cej odrzuceniu (...)”

Zakres nr 8, 12; 21 i 23- uniewaæniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4 „cena najkorzystniejszej oferty przewyæsza kwotź, któr± zamawiaj±cy zamierza przeznaczyę na sfinansowanie zamówienia” tj. Zakres 8 – 5 151,60; zakres 12 – 80 881,20, zakres 21 – 4 531,68 oraz zakres 23 – 16 070,40


W zakresach 11; 14, 16; 17, 24-26; Zamawiaj±cy w my¶l art. 94 ust. 2 pkt. 1a) moæe zawrzeę umowź przed up³ywem terminów w postźpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przypadku, gdy z³oæono tylko jedn± ofertź. Umowa z dnia 06.11.2015 r zostanie przes³ana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszź o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SP ZOZ w Tarnowie Dzia³ Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


W zakresach nr 1-7; 9, 13; 15; 18-20; 22; 27-30 - termin po up³ywie którego moæe zostaę zawarta umowa z Wykonawc± to 13.11.2015 r.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ę odwo³anie w ci±gu 10 dni od dnia przes³ania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawź jego wniesienia.


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udzia³ w postźpowaniu
a/a

Podpisa³: Z-ca Dyrektora Stanis³aw £ata

Rozstrzygniźcie przetargu z dnia 2015-11-19
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIOR”CY UDZIA£ W POSTŹPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-107-4602/15 Tarnów, 2015-11-18


Dotyczy: sukcesywna dostawa materia³ów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. £ukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 107/2015Sprostowanie do zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie 28

W zawiadomieniu o wyborze z dnia 03-11-2015 r. znak sprawy: SWLOG-271-KS-107-4347/15, Zamawiaj±cy b³źdnie poda³ kwotź wybranej oferty nr 04 PASO-TRADING Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice w zakresie 28. Poprawna kwota wynosi 31 428,00 z³ brutto.
Dokonana poprawa nie ma wp³ywu na decyzjź o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udzia³ w postźpowaniu
a/a


Podpisa³: Z-ca Dyrektora Stanis³aw £ata

Rozstrzygniźcie przetargu z dnia 2015-12-15
06.11.2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza w Tarnowie zawar³ umowy z firmami:
1) 3M Poland Sp. z o.o., al. Katowicka 117, Kajetany k/Warszawy, 05-830 Nadarzyn
Zakres 17 – 362 437,20
2) Toruńskie Zak³ady Materia³ów Opatrunkowych S.A., ul. Æó³kiewskiego nr 20/26, 87-100 Toruń
Zakres 11 – 5 940,00
Zakres 14 – 56 041,20
3) Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice
Zakres 25 – 1 192,32
4) Zarys International Group sp. z o. o., sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
Zakres 16 – 3 456,00
Zakres 24 – 226,80
Zakres 26 – 2 592,00

17.11.2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza w Tarnowie zawar³ umowy z firmami:
1) Promedica Toruń Sp. z o.o., Sp. K. ul. Grudzi±dzka 159A, 87-100 Toruń
Zakres 22 – 9 828,00
2) PAUL HARTMANN Polska, Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
Zakres 13 – 6 517,80
3) PASO-TRADING Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice
Zakres 5 – 106 099,20
Zakres 27 – 50 544,00
Zakres 28 – 31 428,00
4) Toruńskie Zak³ady Materia³ów Opatrunkowych S.A., ul. Æó³kiewskiego nr 20/26, 87-100 Toruń
Zakres 2 – 47 044,80
Zakres 4 – 5 292,00
Zakres 6 – 248 184,00
Zakres 15 – 243 164,16
Zakres 29 – 186 678,00
Zakres 30 – 1 610,28
5) J. Chodacki, A. Misztal „MEDICA” spó³ka Jawna, ul. Przemys³owa 4A, 59-300 Lubin
Zakres 18 – 12 636,00
6) Zarys International Group sp. z o. o., sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
Zakres 3 – 102 081,60
Zakres 7 – 117 212,40
Zakres 19 – 41 221,40
Zakres 20 – 22 774,40

01.12.2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. £ukasza w Tarnowie zawar³ umowy z firmami:
1) PASO-TRADING Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice
Zakres 1 – 338 205,54
2) POLMIL Sp. z o.o., S.K.A., ul. Przemys³owa 8, 85-758 Bydgoszcz
Zakres 9 – 37 471,68