Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

108-świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl

Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie wymienionego w załączniku nr 1B na okres 24 miesięcy od podpisania umowy.
Numer ogłoszenia: 124467 - 2015; data zamieszczenia: 21.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie wymienionego w załączniku nr 1B na okres 24 miesięcy od podpisania umowy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie wymienionego w załączniku nr 1B na okres 24 miesięcy od podpisania umowy. Przedmiot zamówienia podzielony jest na zakresy (1- 90)..

II.1.5) V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy o maksymalnej wartości nie przekraczającej 20 % wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 90.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobligowany jest dysponować odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca ma obowiązek wykazać że: a) dysponuje określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi b) posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności serwisowych c) dysponuje osobami posiadającymi określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobligowany jest dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wykazać że: - dysponuje osobami posiadającymi określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe W tym zakresie Wykonawca przedłoży: - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98
2 - Termin płatnosci - 2
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub c. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d. potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego f. zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 3, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, g. obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. VAT).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Generator ultradźwiekowy do kruszenia kamieni.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Generator ultradźwiekowy do kruszenia kamieni.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatnosci - 2


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Lancetron.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lancetron.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin Płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kardiotokograf.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kardiotokograf.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kardiotokograf.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kardiotokograf.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatnosci - 2


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Stół operacyjny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stół operacyjny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatnosci - 2


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Wiertarka.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wiertarka.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Tarmin Płatnosci - 2


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Bronchofiberoskop Bronchofiberoskop Procesor wizyjny Procesor wizyjny Videogastroskop Videogastroskop Videokolonoskop Videomonitor Videomonitor Wózek endoskopowy Wózek endoskopowy Zestaw do archiwizacji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bronchofiberoskop Bronchofiberoskop Procesor wizyjny Procesor wizyjny Videogastroskop Videogastroskop Videokolonoskop Videomonitor Videomonitor Wózek endoskopowy Wózek endoskopowy Zestaw do archiwizacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Lancetron przystawka.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lancetron przystawka.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatnosci - 2


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Nawilżacz.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nawilżacz.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Tarmin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Aparat do hemodializ ostrych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat do hemodializ ostrych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Perymetr.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Perymetr.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Tomograf komputerowy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tomograf komputerowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatnosci - 2


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Audiometr.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Audiometr.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termion płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Aparat do badań przesiew. Słuchu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat do badań przesiew. Słuchu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Tympanometr.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tympanometr.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Komora laminarna.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komora laminarna.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatnosci - 2


CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Sztuczna nerka.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sztuczna nerka.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatnosci - 2


CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Wycinarka do osłon.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycinarka do osłon.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Stół operacyjny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stół operacyjny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatnosci - 2


CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Osmometr.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Osmometr.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Nóż ultradźwiękowy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nóż ultradźwiękowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatnosci - 2


CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Laser.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Laser.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Aparat do kriochirurgii (N2O) Aparat Jawalla- unit okulistyczny Elektromagnes okulistyczny Exophthalmometr6330- unit okulistyczny Foropter unit okulistyczny Foropter- unit okulistyczny Frontofokometr Lampa szczelinowa Lampa szczelinowa-unit okulistyczny Oftalmometr unit okulistyczny Polomierz Projektor unit okulistyczny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat do kriochirurgii (N2O) Aparat Jawalla- unit okulistyczny Elektromagnes okulistyczny Exophthalmometr6330- unit okulistyczny Foropter unit okulistyczny Foropter- unit okulistyczny Frontofokometr Lampa szczelinowa Lampa szczelinowa-unit okulistyczny Oftalmometr unit okulistyczny Polomierz Projektor unit okulistyczny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: zbiornik ciekłego tlenu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zbiornik ciekłego tlenu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Filtr antybakteryjny Filtr antybakteryjny Panel kontrolny pomp próżniowych Pompa próżniowa Pompa próżniowa Pompa próżniowa Przetwornik ciśnieniowy Układ zasilania instalacji próżni medycznej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Filtr antybakteryjny Filtr antybakteryjny Panel kontrolny pomp próżniowych Pompa próżniowa Pompa próżniowa Pompa próżniowa Przetwornik ciśnieniowy Układ zasilania instalacji próżni medycznej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatnosci - 2


CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Osuszacz chłodniczy Osuszacz.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Osuszacz chłodniczy Osuszacz.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Symulator parametrów życiowych pacjenta Tester bezpieczeństwa elektrycznego Tester defibr. i ekg.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Symulator parametrów życiowych pacjenta Tester bezpieczeństwa elektrycznego Tester defibr. i ekg.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Monitor płodu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Monitor płodu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płątności - 2


CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Radiometr.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Radiometr.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Dozymetr absolutny Dozymetr Zestaw dozymetryczny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dozymetr absolutny Dozymetr Zestaw dozymetryczny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Bieżnia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bieżnia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: Wirówka.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wirówka.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: Wiertarka Wiertarka-kaseta sterylizacyjna wiertarka-kątnica 20 stopni wiertarka-kątnica krótka wiertarka-końcówka zagięta wiertarka-pedał sterujący wiertarka-perforator wiertarka-prostnica krótka wiertarka-reduktor obrotów wiertarka-silnik.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wiertarka Wiertarka-kaseta sterylizacyjna wiertarka-kątnica 20 stopni wiertarka-kątnica krótka wiertarka-końcówka zagięta wiertarka-pedał sterujący wiertarka-perforator wiertarka-prostnica krótka wiertarka-reduktor obrotów wiertarka-silnik.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: Duplikator.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Duplikator.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: Miernik aktywności izotopów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miernik aktywności izotopów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 36 NAZWA: Urządzenie do badania słuchowych potencjałów wywołanych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Urządzenie do badania słuchowych potencjałów wywołanych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 37 NAZWA: Aparat do urodynamiki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat do urodynamiki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatnosci - 2


CZĘŚĆ Nr: 38 NAZWA: Lampa operacyjna.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lampa operacyjna.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 39 NAZWA: Laser.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Laser.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatnosci - 2


CZĘŚĆ Nr: 40 NAZWA: Komora laminarna.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komora laminarna.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 41 NAZWA: Detektor promieniowania gamma.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Detektor promieniowania gamma.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 42 NAZWA: Densytometr.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Densytometr.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 43 NAZWA: Wanna porodowa Wózek do kąpieli.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wanna porodowa Wózek do kąpieli.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatnosci - 2


CZĘŚĆ Nr: 44 NAZWA: Komora laminarna.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komora laminarna.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 45 NAZWA: Lampa do fototerapii.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lampa do fototerapii.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 46 NAZWA: Lampa szczelinowa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lampa szczelinowa.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatnosci - 2


CZĘŚĆ Nr: 47 NAZWA: Myjnia endoskopów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Myjnia endoskopów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 48 NAZWA: Nasofiberoskop.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nasofiberoskop.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 49 NAZWA: Sterylizator.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sterylizator.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 50 NAZWA: System Nadzoru Położniczego (serwer, klient, monitor szt.2, drukarka szt.2) Telemetria AVALON CTS (stacja bazowa z przetwornikami).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: System Nadzoru Położniczego (serwer, klient, monitor szt.2, drukarka szt.2) Telemetria AVALON CTS (stacja bazowa z przetwornikami).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 51 NAZWA: Kamera laserowa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kamera laserowa.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 52 NAZWA: Sterylizator.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sterylizator.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatnosci - 2


CZĘŚĆ Nr: 53 NAZWA: Sterylizator.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sterylizator.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2


CZĘŚĆ Nr: 54 NAZWA: Litotrypter pneumatyczny Sprężarka do litotryptera.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Litotrypter pneumatyczny Sprężarka do litotryptera.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 55 NAZWA: Myjnia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Myjnia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 56 NAZWA: Myjnia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Myjnia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 57 NAZWA: Myjnia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Myjnia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 58 NAZWA: Myjnia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Myjnia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 59 NAZWA: Myjnia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Myjnia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 60 NAZWA: Laryngofiberoskop.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Laryngofiberoskop.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 61 NAZWA: Stół operacyjny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stół operacyjny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 62 NAZWA: Tester trzeźwości.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tester trzeźwości.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 63 NAZWA: Laser fizykoterapeutyczny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Laser fizykoterapeutyczny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 64 NAZWA: Alkometr.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Alkometr.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 65 NAZWA: Aparat rtg.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat rtg.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 66 NAZWA: Lampa do fototerapii.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lampa do fototerapii.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 67 NAZWA: Mikroskop.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mikroskop.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 68 NAZWA: Mikroskop.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mikroskop.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 69 NAZWA: Mikroskop.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mikroskop.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 70 NAZWA: Aparat usg Zestaw aparatu usg Zestaw aparatu usg.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat usg Zestaw aparatu usg Zestaw aparatu usg.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 71 NAZWA: Generator chirurgiczny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Generator chirurgiczny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 72 NAZWA: Laser fizykoterapeutyczny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Laser fizykoterapeutyczny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 73 NAZWA: Mikroskop.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mikroskop.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 74 NAZWA: Respirator.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Respirator.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 75 NAZWA: Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 76 NAZWA: Lampa do fototerapii.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lampa do fototerapii.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 77 NAZWA: Urządzenie do resuscytacji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Urządzenie do resuscytacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 78 NAZWA: Ciepłe gniazdko.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ciepłe gniazdko.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 79 NAZWA: Strzykawka automatyczna.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Strzykawka automatyczna.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 80 NAZWA: Aparat histopatologiczny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat histopatologiczny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 81 NAZWA: Tonometr.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tonometr.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 82 NAZWA: Drzwi radialne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drzwi radialne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 83 NAZWA: Aparat fizykoterapeutyczny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat fizykoterapeutyczny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 84 NAZWA: Stymulator-kalorymetr.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stymulator-kalorymetr.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 85 NAZWA: Wiertarka -konsola, Wiertarka, wiertarka-pedał sterujący.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wiertarka -konsola, Wiertarka, wiertarka-pedał sterujący.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 86 NAZWA: Aparat do krioterapii.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat do krioterapii.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 87 NAZWA: Aparat usg.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat usg.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 88 NAZWA: Aparat usg.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat usg.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 89 NAZWA: Aparat usg.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat usg.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 90 NAZWA: Autorefraktokeratometr.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Autorefraktokeratometr.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-08-21 (0150821091715-108-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2015-08-21 (0150821091720-108-wzor umowy.doc)
Załącznik - 2015-08-21 (0150821091725-zalacznik nr 1b-opis przedmiotu zamowienia.xls)
Załącznik - 2015-08-21 (0150821091737-kodeks etyki.pdf)
Załącznik - 2015-08-21 (0150821091745-procedura qp-034 akt..pdf)
Załącznik - 2015-08-21 (0150821113512-108-wzor umowy-modyfikacja.doc)
Załącznik - 2015-08-25 (0150825123211-108-wzor umowy-modyfikacja.doc)
Załącznik - 2015-08-28 (0150828125251-wzor umowy-modyfikacja 4.doc)
Załącznik - 2015-08-28 (0150828125804-20150825123211-108-wzor umowy-modyfikacja 3.doc)
Załącznik - 2015-08-28 (0150828140515-28.08-108-wzor umowy-modyfikacja ostateczna.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2015-08-25
Tarnów,2015-08-25


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w TarnowieZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 108/2015


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zamawiający modyfikuje projekt umowy poprzez wykreślenie w § 2 ust. 8. W załączeniu zmodyfikowany projekt umowy.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się w/w zmodyfikowanym opisem.
Odpowiedź:dodano: 2015-08-25

Pytanie:dodano: 2015-08-28
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 28.08.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/108/AH/ 3440 /2015


Dotyczy: świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łuka-sza SPZOZ w Tarnowie – spr. 108/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.08.2015 r., Zamawiający wyjaśnia:
1. Dotyczy wzór umowy, par. 3, pkt. 12
Prosimy o wyłączenie z konieczności dostarczenia urządzenia zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni również pakietu 56
Uzasadnienie – myjnie-dezynfektory są urządzeniami stacjonarnymi, wbudowanymi w konstrukcję budynku.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w projekcie umowy w paragrafie 3 pkt. 12. Modyfikowany załącznik znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający wyłącza z konieczności dostarczenia urządzenia zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni również pakiety 55-59.

2. Dotyczy wzór umowy, par. 4
Prosimy o dopisanie punktu o treści: „ W przypadku opóźnień w płatności powyżej terminu wskazanego w pkt. 5, wykonawca ma prawo do wstrzymania świadczenia usług do czasu uregulowania zaległości.”
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

3. Dotyczy wzór umowy, par. 6 pkt. 1c
Prosimy o wydłużenie rozpoczęcia naprawy do 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zapis w projekcie umowy mówiący o tym, że Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy w ciągu 4 godzin liczonych od zgłoszenia awarii przez Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ oznacza, że w tym czasie Wykonawca powinien potwierdzić przyjęcie zgłoszenia awarii (czyli w tym czasie „zareagować”) oraz ustalić z Zamawiającym terminu usunięcia awarii, a maksymalny czas na naprawę gwarancyjną wynosi 3 /4 dni robocze.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.
- Adresat + załącznik
- a/a

Podpisał
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa
Stanisław Łata
Odpowiedź:dodano: 2015-08-28

Pytanie:dodano: 2015-08-28
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 28.08.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/108/AH/ 3440 /2015


Dotyczy: świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łuka-sza SPZOZ w Tarnowie – spr. 108/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.08.2015 r., Zamawiający wyjaśnia:
ZADANIE NR 7

Pytanie nr 1 dotyczy SIWZ rozdział I
„Czy Zamawiający wymaga, żeby zakres usług serwisowych wskazanych w pakiecie nr 7 w SIWZ wykonywał autoryzowany serwis?”

Uzasadnienie: Wskazany sprzęt charakteryzuje się dalece zaawansowaną technologią i naprawy/ usługi związane z jego użytkowaniem/ eksploatacją powinny być świadczone przez wyspecjalizowaną/ autoryzowa-ną jednostkę producenta. Wiąże się z tym szereg korzyści jakie może osiągnąć Zamawiający: pewność, że wymieniane części są oryginalne a usługę na rzecz placówki świadczą wykwalifikowane osoby cyklicznie szkolone u producenta. Świadczenie usługi przez autoryzowany serwis zapewni pełne bezpieczeństwo pa-cjenta podczas przeprowadzania procedury badania endoskopowego. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, żeby zakres usług serwisowych wskazanych w pakiecie nr 7 w SIWZ wykonywał autoryzowany serwis.

Pytanie nr 2 dotyczy umowy paragraf 2 punkt 8 i 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie punktu 8 i 9 umowy i zastąpienie je następującym punktem:
„Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w stanie pełnej sprawności technicznej, w tym- dokonywania niezbędnych napraw oraz konserwacji urządzeń wyspecyfikowanych w pakiecie nr 7 w okresie obowiązywania umowy, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.”
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Usługa świadczona będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku. Usługa przeglądów/napraw świadczona jest w dni robocze.

Pytanie nr 3 dotyczy umowy paragraf 3 punkt 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktu 12 umowy i zastąpienie je następującą treścią:
„W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy lub wymiany części na nowe/oryginalne Wyko-nawca ma 7 dni roboczych na wykonanie naprawy liczony jest od momentu zdiagnozowania przez serwis uszkodzeń.. Zamawiający dopuszcza naprawę dłuższą niż 7 dni roboczych, jeśli Wykonawca na swój koszt dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie Zamawiającego - z zastrzeżeniem, że powyższe uregulowanie w zakresie urządzenia zastępczego nie dotyczy zakresów nr: 1, 32, 34, 48, 58, 67, 72, 73, 75, 103, 110, 119.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Patrz modyfikacja umowy z dnia 28.08.2015 Załącznik – 2015-08-25 (0150825123211-108-wzor umowy –modyfikacja.doc). Termin 7 dniowy liczony jest od akcep-tacji kosztorysu naprawy przez Zamawiającego.


Pytanie nr 4 dotyczy umowy paragraf 4 punkt 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wliczenie w kwotę ryczałtową również koszty materiałów i części zamien-nych?

Uzasadnienie do pytania 2,3,4:
Kompleksowa opieka nad Państwa sprzętem endoskopowym firmy PENTAX daje Państwu szereg korzyści tj:

1. Wykonywanie napraw wszelkiego rodzaju uszkodzeń mechanicznych i eksploatacyjnych dla wszyst-kich endoskopów.
2. Zoptymalizowanie badań w pracowni endoskopowej zapewniając nieprzerwaną jej pracę, niwelując czas przestoju wynikającego z awarii sprzętu,
3. Skrócenie czasu napraw poprzez pominięcie zbędnych formalności związanych z wysyłką oferty i oczekiwaniem na akceptację ze strony szpitala,
4. Endoskop zastępczy (bez dodatkowych kosztów) na czas naprawy uszkodzonego urządzenia; co powoduje utrzymanie parku maszyn zawsze na tym samy poziomie umożliwiającym wykonywanie zaplanowanej ilości badań,
5. Stały kontakt i doradztwo wykwalifikowanych serwisantów.
6. Wizyty kontrolne ułatwiające wykrycie błędów popełnianych w pracowni i ich zapobieganiu,
7. Szkolenia personelu z zakresu prawidłowej obsługi sprzętu.
8. Pełne bezpieczeństwo oraz płynność użytkowania sprzętu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania pracowni endoskopowej.
Odpowiedź: Nie. Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje koszty przeglądu, natomiast w przypadku naprawy Wykonawca otrzyma odrębne wynagrodzenie za usługę po zaakceptowaniu koszto-rysu przez Zamawiającego i po wykonaniu usługi.

Pytanie nr 5 dotyczy umowy paragraf 4 pkt 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu o następującej treści:
„Warunki płatności:
a) Za stałą obsługę, o której mowa w §3 p.1, Zleceniodawca będzie płacił Zleceniobiorcy miesięczną
kwotę ryczałtu w wysokości …….zł netto + 23% VAT co wynosi ………………….. zł brutto za wszystkie urządzenia.
b) Łączna kwota umowy wynosi ………………………………………… zł brutto
słownie: ……………………..
c) Okres rozliczeniowy dla niniejszej umowy stanowi 1 miesiąc. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury za dany/przyjęty okres na koniec danego miesiąca (ostatniego dnia roboczego)
d) Rozliczenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę,
w terminie 30 dni od momentu otrzymania faktury VAT, za dany miesiąc.”
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 6 dotyczy umowy paragraf 5 pkt 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w punktu na zapis o następującej treści:
a) w wysokości 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pieć złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia w realizacji usługi przeglądu, naprawy.
b) „w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy – w przy-padku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.”
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pytanie nr 7 dotyczy umowy paragraf 5
Czy Zamawiający zgodzi się na zrezygnowanie z naliczania kar umownych za przekroczenie terminów napraw sprzętu za każdy dzień zwłoki jeśli Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy na czas naprawy, co zapewni ciągłość pracy w pracowni?
Odpowiedź: W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych.

Pytanie nr 8 dotyczy umowy paragraf 6 punkt 2 ppkt a) c) d) f)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w punktu na zapis o następującej treści:
a) „w okresie gwarancji Wykonawca świadczy naprawy wymienionych wadliwych części, wraz z konieczną wymianą i transportem części,"
c) Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy w ciągu 24 godzin liczonych od diagnozy uszkodzenia przez serwis.
d) czas zakończenia naprawy będzie wynosił maksymalnie do 5 dni roboczych bez konieczności sprowadzenia części zamiennych oraz do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części, liczonych od dnia zdiagnozowania uszkodzenia przez serwis. Po zakończeniu naprawy Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia funkcjonalności sprzętu i pozostawienia go w gotowości do pracy,
f) w przypadku braku możliwości usunięcia wady części lub trzykrotnej naprawy tej samej usterki Wyko-nawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanej części na nową wolną od wad w terminie do 5 dni ro-boczych od dnia zdiagnozowania usterki przez serwis W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ wzywa Wykonawcę do reali-zacji jego obowiązków w terminie 10 dni roboczych.. Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu uprawnia Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 % kwoty brutto, o której mo-wa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w projekcie umowy w paragrafie 6 ust. 2 d) f) jedynie dla zakresu nr 7. Modyfikacja w załączeniu. Zamawiający wydłuża maksymalny czas naprawy do 5 dni roboczych, do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części oraz zapis w podpunk-cie f) wymianę reklamowanej części na nową wolną od wad w terminie do 5 dni.


Równocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zapis w projekcie umowy mówiący o tym, że Wykonawca zo-bowiązuje się do rozpoczęcia naprawy w ciągu 4 godzin liczonych od zgłoszenia awarii przez Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ oznacza, że w tym czasie Wykonawca powinien potwierdzić przy-jęcie zgłoszenia awarii (czyli w tym czasie „zareagować”) oraz ustalić z Zamawiającym termin usunię-cia awarii na gwarancji i usunięcia jej w maksymalnym terminie określonym w § 6 ust. 2 podpunkt d).


Pytanie nr 3 dotyczy umowy paragraf 3 punkt 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu o następującej treści:
„Czas reakcji na zgłoszenie, polegający na przystąpieniu do usunięcia awarii nie może przekroczyć 24 godzi-ny od momentu dostarczenia aparatu do serwisu (wysłane na koszt Wykonawcy)”
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy projektu umowy paragraf 3 punkt 1.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.
- Adresat + załącznik
- a/a

Podpisał
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa
Stanisław Łata
Odpowiedź:dodano: 2015-08-28

Pytanie:dodano: 2015-08-28
Odpowiedź:dodano: 2015-08-28
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/108/AN/ 3440 /15 Tarnów,2015-08-28

Dotyczy: przetarg nieograniczony - świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, znak sprawy: 108/2015

W odpowiedzi na Zapytanie z dnia 27.08.2015 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pyt. nr 1 dot. zał. nr 1 do siwz
Wnoszę o zmianę ww. załącznika w sposób umożliwiający wykazanie kosztu dojazdu, tj. wykazanie pozycji kosztorysowej występującej w przypadku świadczeń rozliczanych na podstawie kosztorysu powykonawczego realizowanych poza siedzibą wykonawcy.
Zamawiający, zdaniem wykonawcy, nie ma woli ograniczenia postępowania do ofert składanych przez wykonawców mających siedzibę wyłącznie w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Zamawiającego.

Ad 1. Zamawiający wymaga podania w ofercie stawki roboczogodziny z zastosowaniem której będzie wykonywana usługa naprawy. Stawka dla danego zakresu będzie stała przez cały okres trwania umowy.
Wykonanie naprawy nastąpi dopiero po akceptacji przez Zamawiającego kosztów i innych warunków oferty dotyczących naprawy zgodnie z zapisami umowy z uwzględnieniem stawki roboczogodziny podanej w ofercie przetargowej; koszty naprawy będą zawierały również koszt dojazdu.

Pytania szczegółowe dot. zakresu 65 wykazanego w zał. 1b do siwz.

Pyt. nr 2 dot. zał. nr 6 do siwz par. 2 ust. 7
Wnoszę o:
· uzależnienie terminu wykonania naprawy od wpływu do wykonawcy zlecenia z akceptacją oferty na naprawę
· i wprowadzenie stosownych zmian do umowy.

Zgodnie z definicją podaną w umowie naprawa jest to usunięcie nieprawidłowości w działaniu urządzenia. Wykonanie naprawy zgodnie umową następuje po akceptacji kosztów przez Zamawiającego (vide par. 2 ust. 8 - …Wykonanie w/w czynności tj. wykonania naprawy lub wymiany części nastąpi dopiero po akceptacji kosztów przez Zamawiającego z uwzględnieniem stawki roboczogodziny oraz par. 3 ust. 12 tiret trzecie - …wykonanie w/w czynności tj. naprawy lub wymiany części nastąpi dopiero po akceptacji kosztów (…).
Ad.2. Naprawa:
§ usunięcie nieprawidłowości w działaniu urządzenia w tym wymianę uszkodzonych lub zużytych części w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego
§ zamówienie części zamiennych od producenta - naprawa do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę akceptacji kosztorysu.
§ W wyjątkowych sytuacjach tj. zamówienia nietypowych części zamiennych od producenta Zamawiający wydłuży czas naprawy do 14 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia urządzenia zastępczego.

Pyt. nr 3 dot. zał. nr 6 do siwz par. 2 ust. 7 oraz par. 3 ust. 12
Wnoszę o:
· określenie terminu naprawy z wymianą standardowych części zamiennych sprowadzanych od producenta na 14 dni roboczych a części nietypowych – 21 dni roboczych od daty wpływu do wykonawcy, w sposób przewidziany w umowie, zamówienia z akceptacją kosztów oferty
· i wprowadzenie stosownych zmian do umowy.

Im krótsze terminy realizacji tym większe ryzyko ich niedotrzymania, co w powiązaniu z wysokimi karami za zwłokę wykonawca bierze pod uwagę dokonując kalkulacji ceny. Dążąc do złożenia Zamawiającemu jak najkorzystniejszej oferty wnosimy jak wyżej.
Ad. 3 Zapis pozostaje bez zmian.

Pyt. nr 4 dot. zał. nr 6 do siwz par. 2 ust. 8
Wnoszę o wyjaśnienie wątpliwości dot. zapisu ww. ustępu umowy i o potwierdzenie, że:
· pod pojęciem „dostarczenie” należy rozumieć usługę transportową, a dostawa części zamiennych dokonywana jest każdorazowo na podstawie zamówienia (zlecenia) do oferty wykonawcy i potwierdzana jest fakturą wystawianą na Zamawiającego
· i wprowadzenie stosownych zmian do umowy.
Ad. 4 Zakup, dostawa części zamienny po stronie Wykonawcy.

Pyt. nr 5 dot. zał. nr 6 do siwz par. 2 ust. 8
Wnoszę o:
· odstąpienie od wymogu wyszczególniania kosztu dojazdu i przysyłki w ofercie na naprawę lub na wymianę części na nowe, jeżeli zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ww. pozycje nie będą wykazywane na fakturze
lub
· odstąpienie od zapisu o pokrywaniu ww. kosztów przez wykonawcę
· i wprowadzenie stosownych zmian do umowy.

Poziom ww. kosztów, w obecnym kształcie siwz, nie stanowi kryterium oceny oferty wykonawcy ani oceny sposobu realizacji umowy przez wykonawcę. Co więcej, brak fakturowania pozycji kosztorysowych związanych z dostawą towaru wykazanych w ofercie może oznaczać z punktu widzenia kontroli skarbowej udzielenie Zamawiającemu darowizny w kwocie netto, z formalno-podatkowymi następstwami z tego tytułu.
Zdaniem wykonawcy, koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi - w przypadku rozliczania umowy nie w oparciu o stały miesięczny ryczałt, tylko zgodnie z kosztorysem powykonawczym - powinien być wykazywany na takich zasadach, jak koszt roboczogodziny.
Ad. 5 Zamawiający nie wymaga przedłożenia w ofercie kosztów dojazdu. Koszty naprawy mają obejmować koszty rzeczywiste.

Pyt. nr 6 dot. zał. nr 6 do siwz par. 2 ust. 8, w powiązaniu z par. 3 ust. 12 tiret pierwsze
oraz par. 4 ust. 1.
Wnoszę o wyjaśnienie wątpliwości dot. zapisu ww. ustępu umowy i o potwierdzenie, że
· czynność serwisowa (usługa naprawy) rozliczana będzie zgodnie z kosztorysem powykonawczym, a nie na podstawie przewidywanej ilości roboczogodzin wykazanej w ofercie wykonawcy składanej Zamawiającemu każdorazowo w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy
· i wprowadzenie stosownych zmian do umowy.
Ad.6. § 4 ust. 1 określa stawkę roboczogodziny, która jest stała przez okres trwania umowy. Dotyczy napraw które będą realizowane na podstawie zaakceptowanego kosztorysu wstępnego nie powykonawczego. Koszty naprawy mają obejmować koszty rzeczywiste.

Pyt. nr 7 zał. nr 6 do siwz par. 3 ust. 4.
Wnoszę o uzupełnienie zapisu ww. ustępu po wyrazie przeglądu o: diagnostyki, napraw i innych czynności związanych z realizacją umowy (…).
Ad. 7 Tak, Zamawiający modyfikuje zapis § 3 ust. 4.

Pyt. nr 8 zał. nr 6 do siwz par 3 ust. 7.
Wnosimy o potwierdzenie, że po stronie wykonawcy nie leży wykonywanie testów specjalistycznych.
Ad.8. Nie.

Pyt. nr 9 zał. nr 6 do siwz par 3 ust. 9.
Wnoszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dołączania do raportu serwisowego po przeglądzie (oraz po istotnych naprawach) dokumentu z kontroli bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 62353.
Ad. 9 Tak, jeśli wymaga tego przepis.

Pyt. nr 10 zał. nr 6 do siwz par 3 ust. 12 tiret pierwsze.
Wnoszę o potwierdzenie, że pod wyrażeniem: „dostarczenie leży po stronie Wykonawcy”
Zamawiający rozumie czynność sprowadzenia, tj. transportu części zamiennych do siedziby Zamawiającego.
Ad. 10. Zakup, dostawa, montaż części zamienny leży po stronie Wykonawcy.

Pyt. nr 11 dot. zał. nr 6 do siwz par. 3 ust. 12 tiret drugie.
Wnoszę o uzupełnienie zapisu po wyrazie diagnostyki o wyrażenie:
· przy czym usługa diagnostyki rozliczana jest na podstawie kosztorysu powykonawczego z zastosowaniem stawki za roboczogodzinę (i za dojazd – w przypadku uwzględnienia wniosku wykonawcy o rozliczanie kosztu dojazdu), o której (których) mowa w umowie.

W przypadku odmowy wprowadzenia ww. zapisu lub braku wprowadzenia odnośnych uregulowań w umowie wnoszę o potwierdzenie, że usługi diagnostyczne wykonawca zobowiązany jest wykonywać bez wynagrodzenia.
Ad. 11 Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust. 1 poprzez dodanie słowa „diagnostyczne”.

Pyt. nr 12 dot. zał. nr 6 do siwz par. 3 ust. 14
Wnoszę o uzupełnienie wymogu dostarczania raportów serwisowych również po wykonywaniu czynności diagnostycznych.

Raporty serwisowe dostarczają informacji technicznych, dokumentują zarazem fakt wykonania usługi i stanowią – zgodnie z zapisami umowy – podstawę do wystawienia faktury.
Ad.12 Z każdej czynności Wykonawca sporządza np. raport, notatka itp.

Pyt. nr 13 dot. zał nr 6 do siwz par. 4 ust. 1.
Wnoszę o uzupełnienie zapisu dot. wynagrodzenia za czynności diagnostyczne.
Bez wprowadzenia ww. zmian do wyceny ww. usługi nie mają zastosowania zasady określone w umowie.
Ad. 13 Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust. 1 poprzez dodanie słowa „diagnostyczne”.

Pyt. nr 14 dot. zał nr 6 do siwz par. 4, ust. 1
Wnosimy o sprecyzowanie określenia: „Naprawy nietypowe”.
Ad.14 Naprawy nietypowe – wymagające bardziej skomplikowanych działań / czynności.
Naprawa:
§ usunięcie nieprawidłowości w działaniu urządzenia w tym wymianę uszkodzonych lub zużytych części w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego
§ zamówienie części zamiennych od producenta - naprawa do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę akceptacji kosztorysu.
W wyjątkowych sytuacjach tj. zamówienia nietypowych części zamiennych od producenta Zamawiający wydłuży czas naprawy do 14 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia urządzenia zastępczego.

Pyt. nr 15 dot. zał. nr 6 do siwz par. 4 ust. 3.
Proszę o potwierdzenie, że
· od dnia wystawienia orzeczenia technicznego i podpisania przez Strony pisemnego aneksu wyłączającego dane urządzenie z zakresu umowy wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenia za usługi objęte harmonogramem w stosunku do tego wyrobu, z wyjątkiem wynagrodzenia z tytułu już wystawionych faktur
· i wprowadzenie stosownych zmian do umowy
Ad. 15. Za wykonane usługi wykonawca otrzyma wynagrodzenie.

Pyt. nr 16 dot. zał. nr 6 do siwz par. 4 ust. 4.
Wnoszę o potwierdzenie, że:
· diagnozy, o których mowa w ww. ustępie, odnoszą się wyłącznie do czynności diagnostycznych wykonywanych przez serwis wykonawcy w czasie przeglądu, natomiast czynności diagnostyczne w odpowiedzi na zgłoszenia awarii wykonywane są odpłatnie
· i wprowadzenie stosownych zmian do umowy.
Ad. 16. § 4 ust. 4 dotyczy pierwszej części umowy tj. przeglądów za które Zamawiający będzie płacił zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2 – i ma charakter ryczałtu.

Pyt. nr 17 dot. zał. nr 6 do siwz par. 5 ust. 1a.
Wnoszę o
· uzależnienie wysokości kar za zwłokę od wartości zamówienia netto (podatek VAT nie jest wynagrodzeniem wykonawcy) z zastosowaniem wystarczająco, zdaniem wykonawcy, dyscyplinującej stawki w wys. podwójnych odsetek ustawowych
· i wprowadzenie stosownych zmian do umowy.
Ad. 17. Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pyt. nr 18 dot. zał. nr 6 do siwz par. 5 ust. 1 lit. a.
Wnoszę o zastąpienie wyrazu opóźnienie przez wyraz zwłoka (tj. niedotrzymanie terminu realizacji świadczenia z winy wykonawcy) lub uzupełnienie zapisu dot. opóźnienia o wyrażenie: „powstałe z winy wykonawcy”.
Ad. 18. Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pyt. nr 19 dot. zał. nr 6 do siwz par. 5.
Wnoszę o uzupełnienie ww. paragrafu o zapis, jak niżej:
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w przypadku 30 dni opóźnienia w zapłacie wymagalnej należności z tyt. wykonywania Umowy i braku zapłaty w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, wykazanym w pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty.
Ad. 19. Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pyt. nr 20 dot. zał. nr 6 do siwz par. 6 ust. 2 lit. c.
Wnoszę o wydłużenie czasu rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej do 24 godzin liczonych od następnego dnia roboczego od wpływu zgłoszenia do wykonawcy.
Rygorystyczne zapisy ograniczają konkurencję i mogą uniemożliwić Zamawiającemu dostawę oryginalnych części zamiennych na korzystnych dla Zamawiającego warunkach podanych w umowie.
Pyt. nr 21 dot. zał. nr 6 do siwz par. 6 ust. 2 lit. d i f.
Wnoszę o wydłużenie terminu naprawy gwarancyjnej z wymianą części na nowe do max. 14 dni roboczych.
Krótkie terminy dostawy w powiązaniu z wysokimi karami za zwłokę mogą uniemożliwić złożenie oferty korzystnej dla Zamawiającego.

Ad. 20 i 21. Zapis pozostaje bez zmian. Wykonawca zobowiązany jest naprawić aparaturę/sprzęt w terminach określonych w § 2 ust. 7. Na wykonaną czynność naprawy ma udzielić gwarancji min. 3 miesiące, czas naprawy w okresie gwarancji wynosi maksymalnie do 3 dni roboczych bez konieczności sprowadzenia części zamiennych oraz do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części.

Pyt. nr 22 dot. zał. nr 6 do siwz.
Wnoszę o dodanie zapisu dot. wyłączności wykonawcy na realizacje umowy oraz o możliwości odstąpienia przez wykonawcę od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Zamawiającego w przypadku zlecenia przez Zamawiającego innym podmiotom, bez przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wykonywania usług i dostaw w zakresie, o którym mowa w umowie.
Ad. 22. Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pyt. nr 23 do zał. nr 6 do siwz par. 7.
Wnoszę o zastąpienie zdania drugiego w sposób jak niżej:
W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu już wykonanej części umowy.
Ad. 23. Tak, Zamawiający modyfikuje zapis §7.

Pyt. nr 24 dot. zał. nr 6 do siwz.
Wnoszę o dodanie zapisu dot. przyjmowania zgłoszeń (zleceń wykonania naprawy, powiadomień o awarii itp.) przez wykonawcę. Proponuję zapis jak niżej:
Zgłoszenia od Zamawiającego, o których mowa w umowie, wykonawca przyjmuje w dni robocze od godz. 8:30 do godz. 16:00. Zgłoszenie otrzymane przez wykonawcę po godz. 16:00 dla celów umowy przyjmuje datę następnego dnia roboczego.
Ad. 24. Tak Zamawiający wprowadza powyższy zapis.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-09-08
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG-271/108/AH/3611/15 Tarnów, 2015-09-08


Dot.: świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 108/2015.


Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w usługę wybrano jako oferty najkorzystniejsze, oferty złożone przez Wykonawców:

1. MEDICUS Aparatura i Instrumenty Medyczne Sp. z o.o. Sp. K. ul. Grabiszyńska 251 a,
53-234 Wrocław
-zakres 15 – 4 573,14 zł
- termin płatności – 60 dni

- Zakres 73 – 4 081,14 zł
- termin płatności – 60 dni

2. Fresenius Medical Care Polska S.A. 60-118 Poznań, ul. Krzywa 13
-zakres 17 – 16 974,00 zł
- termin płatności – 21 dni

3. Narodowe Centrum Badań Jądrowych Zakład Aparatury Jądrowej ul. Andrzeja Sołtana 7,
05-400 Otwock
- zakres 5 – 22 632,00 zł
- Termin płatności – 30 dni


Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SIWZ spośród przedstawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacją o złożonych ofertach.

Zakres 5 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
03 Narodowe Centrum 10,00 10,00
Narodowe Centrum 9,80 0,20 10,00
Zakres 15 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
01 Medicus 10,00 10,00
Medicus 9,80 0,20 10,00
Zakres 17 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
02 Fresenius Medical 10,00 10,00
Fresenius Medical 9,80 0,20 10,00
Zakres 73 PUNKTY
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
01 Medicus 10,00 10,00
Medicus 9,80 0,20 10,00


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1.MEDICUS Aparatura i Instrumenty Medyczne Sp. z o.o. Sp. K. ul. Grabiszyńska 251 a,
53-234 Wrocław
2. Fresenius Medical Care Polska S.A. 60-118 Poznań, ul. Krzywa 13
3.Narodowe Centrum Badań Jądrowych Zakład Aparatury Jądrowej ul. Andrzeja Sołtana 7,
05-400 Otwock
4.Optimed Pro –Office Piotr Szewczyk ul. Forteczna 5 budynek Fort 47 a , 32-086 Węgrzyce


2. Zamawiający zawiadamia, że w w/w postępowaniu nie został został wykluczony żaden Wykonawca, nie została odrzucona żadna oferta.

Równocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. unieważnia postępowanie w zakresie nr 22 - „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”. tj. w zakresie nr kwotę 1 999,99 zł brutto,


Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresach: 1-4; 6-14; 16; 18-21; 23-72; 74-90- „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu”.


W zakresach 5; 15; 17; 73 Zamawiający w myśl art. 94 ust. 2 pkt. 1a) może zawrzeć umowę przed upływem terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę. Umowa z dnia 14.09.2015r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.


Podpisał
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa
Stanisław ŁataOtrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/aRozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-09-18
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w dniu 14.09.2015 r zostały zawarte umowy z Wykonawcami:
1. MEDICUS Aparatura i Instrumenty Medyczne Sp. z o.o. Sp. K. ul. Grabiszyńska 251 a, 53-234 Wrocław
-zakres 15, 73

2. Fresenius Medical Care Polska S.A. 60-118 Poznań, ul. Krzywa 13 -zakres 17

3. Narodowe Centrum Badań Jądrowych Zakład Aparatury Jądrowej ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock
- zakres 5