Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

105-Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa implantów ortopedycznych - endoprotez dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

11/08/2015 S153 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.
II.
III.
IV.
VI.


Polska-Tarnów: Implanty ortopedyczne

2015/S 153-282056Ogłoszenie o zamówieniu


Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe


Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: kkrikiel@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: kkrikiel@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: kkrikiel@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl


I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznegoI.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności

ZdrowieI.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nieSekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1)

Opis


II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa implantów ortopedycznych – endoprotez.II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kod NUTSII.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej


II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa implantów ortopedycznych – endoprotez. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze zakresy (1-12).II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33183100


II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nieII.1.8)

Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej częściII.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2)

Wielkość lub zakres zamówienia


II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.II.2.2)

Informacje o opcjach

Opcje: nieII.2.3)

Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nieII.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Cementowe i bezcementowe endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego + umowa użyczenia

1)

Krótki opis

Cementowe i bezcementowe endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33183100


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego i barkowego

1)

Krótki opis

Endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego i barkowego.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33183100


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Endoproteza biodrowa i kolanowa

1)

Krótki opis

Endoproteza biodrowa i kolanowa.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33183100


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: System rewizyjny

1)

Krótki opis

System rewizyjny.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33183100


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Endoprotezy przynasadowe stawu biodrowego

1)

Krótki opis

Endoprotezy przynasadowe stawu biodrowego.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33183100


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: System do rekonstrukcji wiązadła

1)

Krótki opis

System do rekonstrukcji wiązadła.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33183100


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: System do artroskopowej naprawy uszkodzeń łąkotek

1)

Krótki opis

System do artroskopowej naprawy uszkodzeń łąkotek.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33183100


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: Osocze bogatopłytkowe

1)

Krótki opis

Osocze bogatopłytkowe.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33183100


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: Osprzęt do artroskopii stawu kolanowego

1)

Krótki opis

Osprzęt do artroskopii stawu kolanowego.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33183100


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10 Nazwa: System do zespolenia złamań kości

1)

Krótki opis

System do zespolenia złamań kości.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33183100


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11 Nazwa: Cement kostny z antybiotykiem

1)

Krótki opis

Cement kostny z antybiotykiem.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33183100


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12 Nazwa: Membrany do ubytków chrzęstno-kostnych

1)

Krótki opis

Membrany do ubytków chrzęstno-kostnych.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33183100


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)

Warunki dotyczące zamówienia


III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 31 505 PLN lub na poszczególne zakresy:
Zakres Wadium
1 9 270
2 9 300
3 4 390
4 810
5 2 680
6 1 540
7 290
8 580
9 385
10 1 140
11 950
12 170.III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Kontrakt NFZ.III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Podmioty występujące wspólnie są zobowiązane złożyć wspólne oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oddzielnie dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3-9 i 12.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale V SIWZ. Ponadto podmioty występujące wspólnie winny ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.III.1.4)

Inne szczególne warunki


III.2)

Warunki udziału


III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz;
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp;
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10) Oświadczenie oferenta, że oferowane produkty posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami i na potrzeby zamawiającego zostaną dostarczone do siedziby zamawiającego (załącznik nr 4 do SIWZ);
11) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ;
12) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę;
13) potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu /oryginał gwarancji.III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. III.2.3).III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. III.2.3).III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych


III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi


III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu


III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi


Sekcja IV: Procedura


IV.1)

Rodzaj procedury


IV.1.1)

Rodzaj procedury

Otwarta


IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału


IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu


IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia


IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia


Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Termin płatności. Waga 5IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nieIV.3)

Informacje administracyjne


IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

105/2015


IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nieIV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 23.9.2015 - 10:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 80 1020 2892 0000 5102 0572 2451.

IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

23.9.2015 - 10:00IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom


IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert

Data: 23.9.2015 - 11:00


Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia


VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej


VI.3)
Informacje dodatkowe

Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie:
a) numeru katalogowego wyrobu medycznego,
b) nazwy wyrobu medycznego przy zachowaniu jego parametrów,
c) przedmiotowym (produkt zamienny),
d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie),
e) sposobu konfekcjonowania,
f) wystąpienia przejściowego braku wyrobu medycznego z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu wyrobu medycznego zamiennego o parametrach nie gorszych od wyrobu medycznego objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego,
g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, lub
h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub
i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego lub
j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub
k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.

VI.4)
Procedury odwoławcze

VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)
Składanie odwołań

VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań


VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

6.8.2015

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-08-11 (0150811121539-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2015-08-11 (0150811121549-zal nr 1a.xls)
Zał±cznik - 2015-08-11 (0150811121557-zalacznik nr 5 -umowa-depozyt,sprzedaz.doc)
Zał±cznik - 2015-08-11 (0150811121601-umowa uzyczenia.doc)
Zał±cznik - 2015-08-11 (0150811121604-zakres 1 n.doc)
Zał±cznik - 2015-08-11 (0150811121613-zakres 3n.odt)
Zał±cznik - 2015-08-11 (0150811121617-zakres 4 n.doc)
Zał±cznik - 2015-08-11 (0150811121621-zakres 5 n.doc)
Zał±cznik - 2015-08-11 (0150811121627-zakres 6 n.doc)
Zał±cznik - 2015-08-11 (0150811121755-zakres 8 n.doc)
Zał±cznik - 2015-08-11 (0150811121759-zakres 9 n.doc)
Zał±cznik - 2015-08-11 (0150811121803-zakres 10 n.xls)
Zał±cznik - 2015-08-11 (0150811121807-zakres 11 n.odt)
Zał±cznik - 2015-08-11 (0150811121811-zakres 12 n.doc)
Zał±cznik - 2015-08-13 (0150813085032-zakres 2.doc)
Zał±cznik - 2015-08-13 (0150813085037-zakres 7.doc)
Zał±cznik - 2015-08-25 (0150825095147-pytanie 1-zakres nr 5.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-08-25
Odpowiedzi na pytania z dnia 12.08.2105r.dotycz±ce Zakresu nr 5 - znajduj± się w pliku do pobrania
OdpowiedĽ:dodano: 2015-08-25

Pytanie:dodano: 2015-09-10
Tarnów, dnia 07.09.2015r.
WYKONAWCY BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/ 105 /KK/ 3609 /15
Dot. Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa implantów, endoprotez dla Szpitala Wojewódzkiego im.¦w.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 105/2015
W odpowiedzi na zapytania z dnia 27.08.2015r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie nr 1
1.1. Czy Zamawiaj±cy, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, w Zakresie nr 8 poz. 1.1 zamiast „zestawu do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego z autologiczn± trombin±” dopu¶ci zestaw do pozyskania z 54 ml krwi obwodowej ok. 7-10 ml koncentratu płytek krwi – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-ßI, VEGF, EGF. Uzyskanie koncentratu wynika z automatycznego procesu, podwójnego odwirowania krwi. Pierwszy proces wirowania polega na oddzieleniu osocza oraz płytek od erytrocytów, a drugi na koncentracji płytek w postaci kożuszka. Koncentracja płytek na poziomie minimum 4 x ponad linię bazow±.
OdpowiedĽ:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Niska koncentracja płytek.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiaj±cy, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopu¶ci w Zakresie nr 8 poz. poz. 1.2 zestaw umożliwiaj±cy uzyskanie z 17ml krwi obwodowej pacjenta ok. 3ml koncentratu płytek krwi – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PGDF-AB, TGF-βI, VEGF, EGF, w procesie jednokrotnego wirowania w czasie max 9 minut.
OdpowiedĽ:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Niska koncentracja płytek.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiaj±cy, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, w Zakresie nr 8 poz. 2.1 zamiast Zestawu do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego z autologiczn± trombin± dopu¶ci zestaw umożliwiaj±cy uzyskanie z 17ml krwi obwodowej pacjenta ok. 3ml koncentratu płytek krwi – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PGDF-AB, TGF-βI, VEGF, EGF, w procesie jednokrotnego wirowania w czasie max 9 minut
OdpowiedĽ:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Niska koncentracja płytek.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiaj±cy, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopu¶ci w Zakresie nr 8 poz. 2.2 zaoferowanie membrany kolagenowej dwuwarstwowej o wymiarach 50x50x0,4mm. Membrana zbudowana z nieusieciowanego kolagenu pochodzenia końskiego. Wchodzi w interakcję z receptorami fibroblastów oraz chondroblastami bior±cymi udział w syntezie struktur tkanki ł±cznej. Jest idealnym substratem dla histologicznej naprawy uszkodzonej tkanki chrzęstnej. Komórki zaczynaj±ce przylegać do heterologicznych, powierzchniowych włókien kolagenowych dziel± się i orientuj± odbudowuj±c uszkodzone struktury. Membrana certyfikowana jest do mikrozłamań i przeszczepów chondrocytów. Produkt sterylny, jednorazowy gotowy do użycia. Do membrany doł±czony jest sterylnie pakowany przymiar z elastomeru.
OdpowiedĽ:
Nie, zgodnie z zapisami Specyfikacji.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiaj±cy, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopu¶ci w Zakresie nr 8 poz. 3 jednorazowy zestaw do pozyskania, ok. 3-4 ml koncentratu bogatego w autogenne komórki macierzyste z 30 ml szpiku kostnego. Koncentracja płytek w 4 ml koncentratu znajduje się na poziomie min. 7 x ponad linię bazow±. Koncentracja komórek j±drzastych w 4 ml koncentratu znajduje się na poziomie ok. 89x10⁶/ml. Koncentracja komórek jedno-j±drzastych w 4 ml koncentratu znajduje się na poziomie ok. 18,8x10⁶/ml. System w pełni bezpieczny, sterylny, ograniczaj±cy do minimum ingerencję personelu i tym samym kontakt personelu z krwi± (szpikiem) pacjenta.
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiaj±cy, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty dopu¶ci w zakresie nr 12 zaoferowanie membrany kolagenowej dwuwarstwowej o wymiarach 50x50x0,4mm. Membrana zbudowana z nieusieciowanego kolagenu pochodzenia końskiego. Wchodzi w interakcję z receptorami fibroblastów oraz chondroblastami bior±cymi udział w syntezie struktur tkanki ł±cznej. Jest idealnym substratem dla histologicznej naprawy uszkodzonej tkanki chrzęstnej. Komórki zaczynaj±ce przylegać do heterologicznych, powierzchniowych włókien kolagenowych dziel± się i orientuj± odbudowuj±c uszkodzone struktury. Membrana stanowi podłoże dla mezenchymalnych komórek szpiku kostnego. Membrana certyfikowana jest do mikrozłamań i przeszczepów chondrocytów. Produkt sterylny, jednorazowy gotowy do użycia. Do membrany doł±czony jest sterylnie pakowany przymiar z elastomeru.
OdpowiedĽ:
Nie, zgodnie z zapisami Specyfikacji.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiaj±cy maj±c na uwadze zapewnienie obsługo na najwyższym poziomie oraz ułatwienie współpracy i usprawnienie komunikacji, wyrazi zgodę na przesyłanie faktur drog± mailow±.
OdpowiedĽ:
Nie, Zamawiaj±cy nie wyraża zgody.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.


Otrzymuj±:
1/ Adresat
2/ A/a
OdpowiedĽ:dodano: 2015-09-10

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-09-10
Tarnów, dnia 07.09.2015r.
WYKONAWCY BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/ 105 /KK/ 3609 /15
Dot. Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa implantów, endoprotez dla Szpitala Wojewódzkiego im.¦w.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 105/2015
W odpowiedzi na zapytania z dnia 27.08.2015r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie nr 1
1.1. Czy Zamawiaj±cy, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, w Zakresie nr 8 poz. 1.1 zamiast „zestawu do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego z autologiczn± trombin±” dopu¶ci zestaw do pozyskania z 54 ml krwi obwodowej ok. 7-10 ml koncentratu płytek krwi – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-ßI, VEGF, EGF. Uzyskanie koncentratu wynika z automatycznego procesu, podwójnego odwirowania krwi. Pierwszy proces wirowania polega na oddzieleniu osocza oraz płytek od erytrocytów, a drugi na koncentracji płytek w postaci kożuszka. Koncentracja płytek na poziomie minimum 4 x ponad linię bazow±.
OdpowiedĽ:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Niska koncentracja płytek.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiaj±cy, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopu¶ci w Zakresie nr 8 poz. poz. 1.2 zestaw umożliwiaj±cy uzyskanie z 17ml krwi obwodowej pacjenta ok. 3ml koncentratu płytek krwi – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PGDF-AB, TGF-βI, VEGF, EGF, w procesie jednokrotnego wirowania w czasie max 9 minut.
OdpowiedĽ:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Niska koncentracja płytek.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiaj±cy, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, w Zakresie nr 8 poz. 2.1 zamiast Zestawu do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego z autologiczn± trombin± dopu¶ci zestaw umożliwiaj±cy uzyskanie z 17ml krwi obwodowej pacjenta ok. 3ml koncentratu płytek krwi – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PGDF-AB, TGF-βI, VEGF, EGF, w procesie jednokrotnego wirowania w czasie max 9 minut
OdpowiedĽ:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian. Niska koncentracja płytek.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiaj±cy, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopu¶ci w Zakresie nr 8 poz. 2.2 zaoferowanie membrany kolagenowej dwuwarstwowej o wymiarach 50x50x0,4mm. Membrana zbudowana z nieusieciowanego kolagenu pochodzenia końskiego. Wchodzi w interakcję z receptorami fibroblastów oraz chondroblastami bior±cymi udział w syntezie struktur tkanki ł±cznej. Jest idealnym substratem dla histologicznej naprawy uszkodzonej tkanki chrzęstnej. Komórki zaczynaj±ce przylegać do heterologicznych, powierzchniowych włókien kolagenowych dziel± się i orientuj± odbudowuj±c uszkodzone struktury. Membrana certyfikowana jest do mikrozłamań i przeszczepów chondrocytów. Produkt sterylny, jednorazowy gotowy do użycia. Do membrany doł±czony jest sterylnie pakowany przymiar z elastomeru.
OdpowiedĽ:
Nie, zgodnie z zapisami Specyfikacji.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiaj±cy, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopu¶ci w Zakresie nr 8 poz. 3 jednorazowy zestaw do pozyskania, ok. 3-4 ml koncentratu bogatego w autogenne komórki macierzyste z 30 ml szpiku kostnego. Koncentracja płytek w 4 ml koncentratu znajduje się na poziomie min. 7 x ponad linię bazow±. Koncentracja komórek j±drzastych w 4 ml koncentratu znajduje się na poziomie ok. 89x10⁶/ml. Koncentracja komórek jedno-j±drzastych w 4 ml koncentratu znajduje się na poziomie ok. 18,8x10⁶/ml. System w pełni bezpieczny, sterylny, ograniczaj±cy do minimum ingerencję personelu i tym samym kontakt personelu z krwi± (szpikiem) pacjenta.
OdpowiedĽ:
Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiaj±cy, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty dopu¶ci w zakresie nr 12 zaoferowanie membrany kolagenowej dwuwarstwowej o wymiarach 50x50x0,4mm. Membrana zbudowana z nieusieciowanego kolagenu pochodzenia końskiego. Wchodzi w interakcję z receptorami fibroblastów oraz chondroblastami bior±cymi udział w syntezie struktur tkanki ł±cznej. Jest idealnym substratem dla histologicznej naprawy uszkodzonej tkanki chrzęstnej. Komórki zaczynaj±ce przylegać do heterologicznych, powierzchniowych włókien kolagenowych dziel± się i orientuj± odbudowuj±c uszkodzone struktury. Membrana stanowi podłoże dla mezenchymalnych komórek szpiku kostnego. Membrana certyfikowana jest do mikrozłamań i przeszczepów chondrocytów. Produkt sterylny, jednorazowy gotowy do użycia. Do membrany doł±czony jest sterylnie pakowany przymiar z elastomeru.
OdpowiedĽ:
Nie, zgodnie z zapisami Specyfikacji.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiaj±cy maj±c na uwadze zapewnienie obsługo na najwyższym poziomie oraz ułatwienie współpracy i usprawnienie komunikacji, wyrazi zgodę na przesyłanie faktur drog± mailow±.
OdpowiedĽ:
Nie, Zamawiaj±cy nie wyraża zgody.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.


Otrzymuj±:
1/ Adresat
2/ A/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-10-22
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/105/KK / 4179 /15 Tarnów, 2015-10-21


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa: implantów ortopedycznych Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr sprawy 105/2015

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..)) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę implantów ortopedycznych ofertę założon± przez Wykonawców:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto: Kryteria
01
Centrum Zaopatrzenia Medycznego Maciej Onufruk Sp.K. ul. Egejska 11/62, 02-764 Warszawa
Zakres 8 – 50.225,40 zł
Termin płatno¶ci – 60 dni
02
Implantcast Polska Sp.zo.o. ul.Postępu 21B 02-676 Warszawa
Zakres 3 – 461.754,40 PLN
Termin płatno¶ci - 60 dni
03
Biotech Sp.zo.o ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów
Zakres 12 – 19.000,01 PLN
Termin płatno¶ci - 60 dni
04
Linvatec Polska Sp.zo.o. ul. Jutrzenki 118,02-230 Warszawa
Zakres 7 –33.426,00 PLN
Termin płatno¶ci - 60 dni
05
Johnson&Johnson Poland Sp. z o,.o. ul. Iłżecka 24 , 02-135 Warszawa
Zakres 2 – 839.494,80 PLN
Zakres 6 - 110.181,60 PL
Zakres 10 – 114.443,28 PLN
Termin płatno¶ci - 30 dni
06
Merete Medical Polska Sp.zo.o. ul. Emil Plater 53, 00-113 Warszawa
Zakres 4 – 88.236,00 PLN
Termin płatno¶ci - 30 dni
07
Heraeus Medical Poland Spz.o.o. ul. B.Prusa 2, 00-493 Warszawa
Zakres 11 –98.539,20 PLN
Termin płatno¶ci – 60 dni
08
Ortocare Sp.zo.o. ul. Ryżowa 33A 02-495 Warszawa
Zakres 5 – 289.872,00 PLN
Termin płatno¶ci – 60 dni
Zakres 1 – unieważniony art. 93.1.4) - oferta z najniższ± cen± przewyższa kwotę, któr± zamawiaj±cy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - .tj kwotę: dla Zakresu nr 1 – 1.001.160,00 PLN (brutto)
Zakres 9 – unieważniony art. 93.1.1) cyt.:” nie złożono żadnej oferty niepodlegaj±cej odrzuceniu (...)”.

W my¶l art. 2 pkt. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wybrano ofertę Wykonawcy, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i drugiego kryterium tj.: terminu płatno¶ci będ±cego przedmiotem postępowania.

1. Ocena ofert:
zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
5 Johnson&Johnson 95,00 5,00
Johnson&Johnson 90,25 0,25 90,50
zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
2 Implantcast 95,00 10,00
Implantcast 90,25 0,50 90,75
zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
6 Merete Medical 95,00 5,00
Merete Medical 90,25 0,25 90,50
zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
8 Ortocare 95,00 10,00
Ortocare 90,25 0,50 90,75
zakres 6 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
5 Johnson&Johnson 95,00 5,00
Johnson&Johnson 90,25 0,25 90,50
zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
4 Linvatec 95,00 10,00
Linvatec 90,25 0,50 90,75
zakres 8 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
1 M.Onufruk 95,00 10,00
M.Onufruk 90,25 0,50 90,75
zakres 10 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
5 Johnson&Johnson 95,00 5,00
Johnson&Johnson 90,25 0,25 90,50
zakres 11 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
7 Heraeus Medical 95,00 10,00
Heraeus Medical 90,25 0,50 90,75
zakres 12 PUNKTY
nazwa OFERENTA 95% 5% 100%
3 Biotech 95,00 10,00
Biotech 90,25 0,50 90,75

2. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±c± ofertę
01 Centrum Zaopatrzenia Medycznego Maciej Onufruk Sp.K. ul. Egejska 11/62, 02-764 Warszawa
02.Implantcast Polska Sp.zo.o. ul.Postępu 21B 02-676 Warszawa
03 Biotech Sp.zo.o ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów
04 Linvatec Polska Sp.zo.o. ul. Jutrzenki 118,02-230 Warszawa
05 Johnson&Johnson Poland Sp. z o,.o. ul. Iłżecka 24 , 02-135 Warszawa
06 Merete Medical Polska Sp.zo.o. ul. Emil Plater 53, 00-113 Warszawa
07 Heraeus Medical Poland Spz.o.o. ul. B.Prusa 2, 00-493 Warszawa
08 Ortocare Sp.zo.o. ul. Ryżowa 33A 02-495 Warszawa
09Stryker Polska Sp.zo.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 02.11.2015r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.¦w.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów


Proszę o odwrotne potwierdzenie (piecz±tk± i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drog± elektroniczn±, oryginał wysłano poczt±.

Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-11-04
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w zwi±zku z postępowaniem Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa: implantów ortopedycznych Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr sprawy 105/2015 w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o warto¶ci zamówienia nie przekraczaj±cej wyrażonej w złotych równowarto¶ci kwoty 207 000 euro/ przekraczaj±cej kwotę wyrażon± w zł równowarto¶ci 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 03.11 2015r. podpisano umowy z Wykonawcami::
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto:
01
Centrum Zaopatrzenia Medycznego Maciej Onufruk Sp.K. ul. Egejska 11/62, 02-764 Warszawa
Zakres 8 – 50.225,40 zł

02
Implantcast Polska Sp.zo.o. ul.Postępu 21B 02-676 Warszawa
Zakres 3 – 461.754,40 PLN

03
Biotech Sp.zo.o ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów
Zakres 12 – 19.000,01 PLN

04
Linvatec Polska Sp.zo.o. ul. Jutrzenki 118,02-230 Warszawa
Zakres 7 –33.426,00 PLN

05
Johnson&Johnson Poland Sp. z o,.o. ul. Iłżecka 24 , 02-135 Warszawa
Zakres 2 – 839.494,80 PLN
Zakres 6 - 110.181,60 PL
Zakres 10 – 114.443,28 PLN

06
Merete Medical Polska Sp.zo.o. ul. Emil Plater 53, 00-113 Warszawa
Zakres 4 – 88.236,00 PLN

07
Heraeus Medical Poland Spz.o.o. ul. B.Prusa 2, 00-493 Warszawa
Zakres 11 –98.539,20 PLN

08
Ortocare Sp.zo.o. ul. Ryżowa 33A 02-495 Warszawa
Zakres 5 – 289.872,00 PLN