Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

101-dostawa odzieży ochronnej dla personelu Szpitala

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl

Tarnów: dostawa odzieży ochronnej dla personelu Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 113735 - 2015; data zamieszczenia: 30.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa odzieży ochronnej dla personelu Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa odzieży ochronnej dla personelu Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Przedmiot zamówienia podzielono na IX Zakresów. Zakres nr I - bluza damska i męska (personel medyczny- lekarz) Zakres nr II - bluza damska i męska( personel medyczny- pielęgniarka, położna, rehabilitant, masażyści, dietetyczka, laborant, technik, fizyk medyczny), Zakres nr III - bluza damska i męska ( sekretarka medyczna, rejestratorka ) Zakres nr IV - Fartuch ( męski i damski ) Zakres nr V - Odzież robocza drelichowa Zakres nr VI - Odzież dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zakres nr VII - Odzież dla Działu Higieny Szpitalnej, transportu wewnętrznego, Centralnej Sterylizacji, salowych, pozostałych komórek organizacyjnych Szpitala Zakres nr VIII - ubranie robocze (bluza i spodnie) dla portierów Zakres nr IX - polary dla rejestratorek, podkoszulki dla masażystów, bezrękawniki dla transportu wewnętrznego.

II.1.5) V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0, 35.11.34.70-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 12 287,00 zł. lub na poszczególne zakresy: zakres nr wadium I. 1 387 II. 6 465 III. 931 IV. 437 V. 323 VI. 495 VII. 1 834 VIII. 124 IX. 292

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
inne dokumenty

Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których może być wprowadzany do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP. Katalog w języku polskim opisujący oferowany asortyment wystawiony przez producenta lub podmiot wprowadzający do obrotu na terenie UE z zaznaczeniem w nim każdej oferowanej pozycji asortymentowej (dotyczy: Zakresu I,II.III,IV,VI, VII,VIII, IX) Tabela,opis rozmiarów dla poszczególnych zakresów. Karty danych technicznych - wystawione przez producenta tkaniny o których mowa w załączniku nr 1B - Wymagania do materiału- dla Zakresu I Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające termoodporność guzików, zamków i zatrzasków Dokument producenta ubrania o sposobie prania i konserwacji tkaniny. Wymagania dla poszczególnych zakresów : zakres I Wymagania do materiału: 1. Elanobawełna o składzie 50 % bawełny i 50 % poliestru, Gramatura materiału 180 m / g 2, Temperatura prania tkaniny: pranie przemysłowe 85 0 C, pranie domowe 60 0 C. Kurczliwość materiału w temperaturze 75 0 C - 5x - max. +/- 2,5 % - dane potwierdzone w załączonej do oferty Karcie danych technicznych - wystawionej przez producenta tkaniny 2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające termoodporność guzików, zamków i zatrzasków 3. producenta ubrania o sposobie prania i konserwacji tkaniny 4. wzór ubrań w kolorze i kroju zgodnym ze SIWZ (dot. Poz. 1) zakres II Wymagania do materiału: 1. Elanobawełna o składzie 50 % bawełny i 50 % poliestru, Gramatura materiału 180 m / g 2, Temperatura prania tkaniny: pranie przemysłowe 85 0 C, pranie domowe 60 0 C. Kurczliwość materiału w temperaturze 75 0 C - 5x - max. +/- 2,5 % - dane potwierdzone w załączonej do oferty Karcie danych technicznych - wystawionej przez producenta tkaniny 2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające termoodporność guzików, zamków i zatrzasków 3.Należy dołączyć dokument producenta ubrania o sposobie prania i konserwacji tkaniny 4. Do oferty należy dołączyć wzory ubrań w kolorze i kroju zgodnym ze SIWZ (dot. Poz. 1) Zakres III Wymagania do materiału: 1.Elanobawełna o składzie 50 % bawełny i 50 % poliestru, Gramatura materiału 180 m / g 2, Temperatura prania tkaniny: pranie przemysłowe 85 0 C, pranie domowe 60 0 C. Kurczliwość materiału w temperaturze 75 0 C - 5x - max. +/- 2,5 % - dane potwierdzone w załączonej do oferty Karcie danych technicznych - wystawionej przez producenta tkaniny 2.Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające termoodporność guzików, zamków i zatrzasków 3.Należy dołączyć dokument producenta ubrania o sposobie prania i konserwacji tkaniny 4.Do oferty należy dołączyć wzory ubrań w kolorze i kroju zgodnym ze SIWZ (dot. Poz. 1). Zakres IV Wymagania do materiału w pozycji 1 i 2 : 1) Elanobawełna o składzie 50 % bawełny i 50 % poliestru Gramatura materiału 180 m / g 2 Temperatura prania tkaniny: pranie przemysłowe 85 0 C, pranie domowe 60 0 C Kurczliwość materiału w temperaturze 75 0 C - 5x - max. +/- 2,5 % - dane potwierdzone w załączonej do oferty Karcie danych technicznych - wystawionej przez producenta tkaniny 2) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające termoodporność guzików, zamków i zatrzasków 3) Należy dołączyć dokument producenta ubrania o sposobie prania i konserwacji tkaniny 4) Do oferty należy dołączyć próbki materiału i koloru o wymiarach 15 x 10 cm Zakres V Wymagania do materiału: 6. Bawełna o składzie 100% Gramatura materiału dla bluzy i spodni 280 g/m2 - dane potwierdzone w załączonej do oferty Karcie danych technicznych - wystawionej przez producenta tkaniny 7. Należy dołączyć dokument producenta ubrania o sposobie prania i konserwacji tkaniny 8. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające termoodporność guzików, zamków i zatrzasków 9. Do oferty należy dołączyć próbki materiału i koloru o wymiarach 15 x 10 cm Zakres VI Wymagania do materiału: 1) Elanobawełna o składzie 33 % bawełny i 67 % poliestru Gramatura materiału 165 m / g 2 Temperatura prania tkaniny 95 0 C Kurczliwość materiału w temperaturze 95 0 C po 1 praniu max. +/- 2 % po 5 praniu max. + 2/- 4 % - dane potwierdzone w załączonej do oferty Karcie danych technicznych - wystawionej przez producenta tkaniny 2) Należy dołączyć dokument producenta ubrania o sposobie prania i konserwacji tkaniny 3) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające termoodporność guzików, zamków i zatrzasków 4) Do oferty należy dołączyć wzory ubrań w kolorze i kroju zgodnym ze SIWZ Zakres VII Wymagania do materiału: 1.Elanobawełna o składzie 50 % bawełny i 50 % poliestru Gramatura materiału 180 m / g 2 Temperatura prania tkaniny 95 0 C Kurczliwość materiału w temperaturze 95 0 C po 1 praniu max. +/- 2 % po 5 praniu max. + 2/- 4 % - dane potwierdzone w załączonej do oferty Karcie danych technicznych - wystawionej przez producenta tkaniny 2.Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające termoodporność guzików, zamków i zatrzasków 3.Należy dołączyć dokument producenta ubrania o sposobie prania i konserwacji tkaniny 4. Do oferty należy dołączyć wzory ubrań w kolorze i kroju zgodnym ze SIWZ (dot. poz. 1) Zakres VIII Wymagania do materiału: 1.Elanobawełna o składzie 50 % bawełny i 50 % poliestru, Gramatura materiału 180 m / g 2, Temperatura prania tkaniny: pranie przemysłowe 85 0 C, pranie domowe 60 0 C. Kurczliwość materiału w temperaturze 75 0 C - 5x - max. +/- 2,5 % - dane potwierdzone w załączonej do oferty Karcie danych technicznych - wystawionej przez producenta tkaniny 2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające termoodporność guzików, zamków i zatrzasków 3. Należy dołączyć dokument producenta ubrania o sposobie prania i konserwacji tkaniny 4. Do oferty należy dołączyć wzory ubrań w kolorze i kroju zgodnym ze SIWZ (dot. Poz. 1) Zakres IX Wymagania do materiału: 1. - poz. 1, 2 i 5 wykonana z 100 % poliestru - poz. 3 i 4 wykonany z tkaniny o składzie 89 % bawełny i 11 % elastanu dane potwierdzone w załączonej do oferty Karcie danych technicznych - wystawionej przez producenta tkaniny. 2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające termoodporność guzików, zamków i zatrzasków 3. Należy dołączyć dokument producenta ubrania o sposobie prania i konserwacji tkaniny

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 60
2 - termin dostawy - 40
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy: a) numeru katalogowego produktu, b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, c) przedmiotowym (produkt zamienny), d) sposobu konfekcjonowania, e) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, f) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub g) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub h) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub i) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub j) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: środki własne.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: bluza damska i męska (personel medyczny- lekarz).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: bluza damska i męska (personel medyczny- lekarz).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: bluza damska i męska.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: bluza damska i męska (personel medyczny- pielęgniarka, położna, rehabilitant, masażyści, dietetyczka, laborant, technik, fizyk medyczny),.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Bluza damska i męska (sekretarka medyczna, rejestratorka).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: bluza damska i męska (sekretarka medyczna, rejestratorka ).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Fartuch (męski i damski).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Fartuch ( męski i damski ).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Odzież robocza drelichowa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odzież robocza drelichowa.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.11.34.70-4.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Odzież dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odzież dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Odzież dla Działu Higieny Szpitalnej, transportu wewnętrznego, Centralnej Sterylizacji, salowych, pozostałych komórek organizacyjnych Szpitala.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odzież dla Działu Higieny Szpitalnej, transportu wewnętrznego, Centralnej Sterylizacji, salowych, pozostałych komórek organizacyjnych Szpitala.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0.CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Ubranie robocze (bluza i spodnie) dla portierów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - ubranie robocze (bluza i spodnie) dla portierów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.11.34.70-4.CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: polary dla rejestratorek, podkoszulki dla masażystów, bezrękawniki dla transportu wewnętrznego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: polary dla rejestratorek, podkoszulki dla masażystów, bezrękawniki dla transportu wewnętrznego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0.Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-07-30 (0150730093802-101-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2015-07-30 (0150730093831-procedura qp-034 akt..pdf)
Załącznik - 2015-07-30 (0150730093835-kodeks etyki.pdf)
Załącznik - 2015-07-30 (0150730093906-zalacznik nr 1a.doc)
Załącznik - 2015-07-30 (0150730093910-zalacznik nr 1b - szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.doc)
Załącznik - 2015-08-12 (0150812111808-modyfikacja-zalacznik nr 1a.doc)
Załącznik - 2015-08-12 (0150812111814-modyfikacja-zalacznik nr 1b - szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-08-12
Odpowiedź:dodano: 2015-08-12
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/94/AN/ 3306 /15/3328 Tarnów,2015-08-12


Dotyczy: przetarg nieograniczony - dostawa odzieży ochronnej dla personelu Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, znak sprawy: 101/2015


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.08.2015 Zamawiający wyjaśnia:

W zakresie II – czyli w odzieży dla personelu medycznego – pielęgniarka położna, rehabilitant, masażysta…. W opisie bluzy damskiej są podane szerokości kontrastowej plisy od 4 do 5 cm . Plisa ta ma się znajdować przy dekolcie oraz przy kieszeniach. Firma ,którą reprezentuje ma w ofercie bardzo ładną bluzę która odpowiada opisowi i tylko ma plisy nieco cieńsze.
Moje pytanie brzmi: Jeżeli złożymy w ofercie jako wzór do zakresu II bluzę z plisą o szerokości 2,8 cm czy będzie to powód do odrzucenia naszej oferty? Wszystkie pozostałe wymogi w/w bluza oczywiście spełnia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający modyfikuje Zakres II i Zakres III poprzez zmianę zapisu „plisa 4-5 cm .......” na zapis „plisa 2,5-3,0 cm .......”

Modyfikacja załącznika nr 1 A i 1B w tym zakresie.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-08-31
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
Biorący udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271 / 101 /KK / 3468 /15 Tarnów, 2015-08-31

Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa odzieży ochronnej dla personelu Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy 101/15

Zawiadomienie o wyborze oferty.
Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży ochronnej wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Rewa W.Rewers ul. Kolumba 5, 70-035 Szczecin Zakres 4 – 21.146,16 PLN
02 Zoja BHP Zakład Krawiecki Odzieży roboczej i Ochronnej Z.Markowsdka ul. Nowotki 4, 86-010 Koronowo Zakres 5 – 12.275,40 PLN
03
Eldan Sp.zo.o. S.K. ul. Wojska polskiego 3, 39-300 Mielec

Zakres 1 – 46302,12 PLN
Zakres 2 – 254.050,97 PLN
Zakres 3 – 37.235,79 PLN
Zakres 7 – 73.772,94 PLN
Zakres 8 – 6.331,24 PLN
Zakres 6,9 – unieważniony art. 93.1.1) cyt.:” nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)”.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.


1. Ocena ofert:
Zakres nr 1: 60 % - Cena 40 % - termin dostawy
Eldan 60,00 40,00
Razem: 36,00 16,00 : 52,00
Zakres nr 2 : 60 % - Cena 40 % - termin dostawy
Eldan 60,00 40,00
Razem: 36,00 16,00 : 52,00
Zakres nr 3 : 60 % - Cena 40 % - termin dostawy
Eldan 60,00 40,00
Razem: 36,00 16,00 : 52,00
Zakres nr 4 : 60 % - Cena 40 % - termin dostawy
Eldan 59,61 20,00
Razem: 35,77 8,00 : 43,77
Rewa 60,00 40,00
Razem: 36,00 16,00 : 52,00
Zakres nr 5 : 60 % - Cena 40 % - termin dostawy
Zoja 60,00 40,00
Razem: 36,00 16,00 : 52,00
Zakres nr 7 : 60 % - Cena 40 % - termin dostawy
Eldan 60,00 40,00
Razem: 36,00 16,00 : 52,00
Zakres nr 8 : 60 % - Cena 40 % - termin dostawy
Eldan 60,00 40,00
Razem: 36,00 16,00 : 52,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Rewa W.Rewers ul. Kolumba 5, 70-035 Szczecin
2. Zoja BHP Zakład Krawiecki Odzieży roboczej i Ochronnej Z.Markowsdka ul. Nowotki 4, 86-010 Koronowo
3. Eldan Sp.zo.o. S.K. ul. Wojska polskiego 3, 39-300 Mielec


W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Umowa z dnia 05.09.2015r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drogą elektroniczną, oryginał wysłano pocztą.

Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-08-31
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
Biorący udział w postępowaniu

Nasz znak : SWLOG-271 / 101 /KK / 3468 /15 Tarnów, 2015-08-31

Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa odzieży ochronnej dla personelu Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy 101/15

Zawiadomienie o wyborze oferty.
Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży ochronnej wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Rewa W.Rewers ul. Kolumba 5, 70-035 Szczecin Zakres 4 – 21.146,16 PLN
02 Zoja BHP Zakład Krawiecki Odzieży roboczej i Ochronnej Z.Markowsdka ul. Nowotki 4, 86-010 Koronowo Zakres 5 – 12.275,40 PLN
03
Eldan Sp.zo.o. S.K. ul. Wojska polskiego 3, 39-300 Mielec

Zakres 1 – 46302,12 PLN
Zakres 2 – 254.050,97 PLN
Zakres 3 – 37.235,79 PLN
Zakres 7 – 73.772,94 PLN
Zakres 9 – 6.331,24 PLN
Zakres 6,8 – unieważniony art. 93.1.1) cyt.:” nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)”.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków tj. wybrano ofertę która przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.


1. Ocena ofert:
Zakres nr 1: 60 % - Cena 40 % - termin dostawy
Eldan 60,00 40,00
Razem: 36,00 16,00 : 52,00
Zakres nr 2 : 60 % - Cena 40 % - termin dostawy
Eldan 60,00 40,00
Razem: 36,00 16,00 : 52,00
Zakres nr 3 : 60 % - Cena 40 % - termin dostawy
Eldan 60,00 40,00
Razem: 36,00 16,00 : 52,00
Zakres nr 4 : 60 % - Cena 40 % - termin dostawy
Eldan 59,61 20,00
Razem: 35,77 8,00 : 43,77
Rewa 60,00 40,00
Razem: 36,00 16,00 : 52,00
Zakres nr 5 : 60 % - Cena 40 % - termin dostawy
Zoja 60,00 40,00
Razem: 36,00 16,00 : 52,00
Zakres nr 7 : 60 % - Cena 40 % - termin dostawy
Eldan 60,00 40,00
Razem: 36,00 16,00 : 52,00
Zakres nr 9 : 60 % - Cena 40 % - termin dostawy
Eldan 60,00 40,00
Razem: 36,00 16,00 : 52,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Rewa W.Rewers ul. Kolumba 5, 70-035 Szczecin
2. Zoja BHP Zakład Krawiecki Odzieży roboczej i Ochronnej Z.Markowsdka ul. Nowotki 4, 86-010 Koronowo
3. Eldan Sp.zo.o. S.K. ul. Wojska polskiego 3, 39-300 Mielec


W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Umowa z dnia 05.09.2015r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drogą elektroniczną, oryginał wysłano pocztą.

Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-09-11
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa odzieży ochronnej dla personelu Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy 101/15w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 10.09 2015r. podpisano umowy z Wykonawcami::

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Rewa W.Rewers ul. Kolumba 5, 70-035 Szczecin Zakres 4 – 21.146,16 PLN
02 Zoja BHP Zakład Krawiecki Odzieży roboczej i Ochronnej Z.Markowsdka ul. Nowotki 4, 86-010 Koronowo Zakres 5 – 12.275,40 PLN
03
Eldan Sp.zo.o. S.K. ul. Wojska polskiego 3, 39-300 Mielec

Zakres 1 – 46302,12 PLN
Zakres 2 – 254.050,97 PLN
Zakres 3 – 37.235,79 PLN
Zakres 7 – 73.772,94 PLN
Zakres 9 – 6.331,24 PLN