Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

97/2015 dzierzawa analizatora do barwiń histopatologicznych wraz z odczynnikami oraz podłoża płynne dla mikrobiologii wraz z analizatorem

Tarnów: dzierżawa analizatora do automatycznego wykonywania barwień histopatologicznych w histologicznych skrawkach parafinowych wraz z dostawą odczynników dla Zakładu Patomorfologii, podłoża płynne dla Pracowni Mikrobiologii wraz z dzierżawą analizatora, podłoża płynne do posiewu płynu mózgowego - rdzeniowego
Numer ogłoszenia: 185460 - 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dzierżawa analizatora do automatycznego wykonywania barwień histopatologicznych w histologicznych skrawkach parafinowych wraz z dostawą odczynników dla Zakładu Patomorfologii, podłoża płynne dla Pracowni Mikrobiologii wraz z dzierżawą analizatora, podłoża płynne do posiewu płynu mózgowego - rdzeniowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres nr 1 - dzierżawa analizatora do automatycznego wykonywania barwień histopatologicznych w histologicznych skrawkach parafinowych wraz z dostawą odczynników dla Zakładu Patomorfologii Zakres nr 2 - Podłoża płynne dla Pracowni Mikrobiologii wraz z dzierżawą analizatora Zakres nr 3 - Podłoża płynne do posiewu płynu mózgowego - rdzeniowego.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

- Deklaracja zgodności CE dla: analizatorów (zakres nr 1 i 2) - Oświadczenie Wykonawcy, że jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz.U.z dnia 17 czerwca 2010r.) uprawniających do wprowadzenia, obrotu i do używania na terenie RP odczynników będących przedmiotem umowy. (zakres nr 1, 2, 3 ). - Oświadczenie, że oferowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. (zakres nr 1 i 2) - Katalogi/Foldery lub ulotki informacyjne w języku polskim lub inne materiały informacyjne, potwierdzające wymagane parametry z zaznaczeniem i podaniem strony dotyczy Zakres nr 1,2,3) - instrukcja producenta potwierdzająca możliwość zastosowania podłozy płynnych do hodowli drobnoustrojów z krwi i normalnie jałowych płynów ustrojowych. (dot.: Zakres nr 2) - metodyka potwierdzająca wymóg zastosowania dodatkowego suplementu niezbędnego do wzrostu drobnoustrojów trudno rosnących (normalnie jałowe płyny ustrojowe)(dot.: Zakres 2 ) - instrukcja producenta/metodyka w formie papierowej dotyczące stosowanych podłoży (zakres nr 2), - instrukcja producenta/metodyka w formie papierowej potwierdzająca możliwość zastosowania do hodowli drobnoustrojów, płynu mózgowo-rdzeniowego (zakres 3)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 4), 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 2 ust. 7. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności , gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego 3.Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiana w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. 4.Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych towaru objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. 5.Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie: numeru katalowego towaru, nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, liczby opakowań , w sytuacji gdy zostanie wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany/udoskonalony produkt powodujący wycofanie dotychczasowego przy zachowaniu cen jednostkowych, oraz po uprzednim zaakceptowaniu towaru przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: odczynniki do badań histopatologicznych wraz z dzierżawą analizatora.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dzierżawa analizatora do automatycznego wykonywania barwień histopatologicznych w histologicznych skrawkach parafinowych wraz z dostawą odczynników dla Zakładu Patomorfologii.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80
2. Termin ważności odczynników - 20


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Podłoża płynne wraz z dzierżawą analizatora.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podłoża płynne dla Pracowni Mikrobiologii wraz z dzierżawą analizatora.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80
2. Parametry techniczne - 20


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Podłoża płynne do posiewu płynu mózgowego - rdzeniowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podłoża płynne do posiewu płynu mózgowego - rdzeniowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80
2. Parametry techniczne - 20
Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-07-22 (0150722110801-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2015-07-22 (0150722110809-formularz-ogolny zal nr 1.xls)
Załącznik - 2015-07-22 (0150722110814-projekt umowy - dzierzawa.doc)
Załącznik - 2015-07-22 (0150722110818-projekt umowy- odczynniki.doc)
Załącznik - 2015-07-22 (0150722110822-zakres 1 - asortymentowo-cenowy.doc)
Załącznik - 2015-07-22 (0150722110825-zakres 1 - parametry graniczne.doc)
Załącznik - 2015-07-22 (0150722110828-zakres 2 - parametry graniczne.doc)
Załącznik - 2015-07-22 (0150722110831-zakres 2 i 3 - asortymentowo-cenowy.doc)
Załącznik - 2015-07-22 (0150722110835-zakres 2 i 3- parametry oceniane.doc)
Załącznik - 2015-07-22 (0150722110838-zakres 3 - parametry graniczne.doc)
Załącznik - 2015-07-22 (0150722110841-zalacznik nr 4,5 - oswiadczenia.doc)
Załącznik - 2015-07-28 (0150728093943-zalacznik nr 3 - lsi.doc)
Załącznik - 2015-08-05 (0150805072429-20150722110814-projekt umowymod1.doc)
Załącznik - 2015-08-05 (0150805073758-20150722110814-projekt umowymod2.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2015-07-28
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 185460-2015 z dnia 2015-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Zakres nr 1 - dzierżawa analizatora do automatycznego wykonywania barwień histopatologicznych w histologicznych skrawkach parafinowych wraz z dostawą odczynników dla Zakładu Patomorfologii Zakres nr 2 - Podłoża płynne dla Pracowni...
Termin składania ofert: 2015-08-10Numer ogłoszenia: 111505 - 2015; data zamieszczenia: 28.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 185460 - 2015 data 22.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów..

Odpowiedź:dodano: 2015-07-28

Pytanie:dodano: 2015-07-29
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 28.07.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/97/AH/ 3088/2015


Dotyczy: zakup i dostawa: dzierżawa analizatora do barwień histopatologicznych wraz z odczynnikami (zakres Nr 1), podłoża wraz z dzierżawą analizatora ( zakres nr 2), butelka do posiewu płynu mózgowo –rdzeniowego (zakres nr 3) – spr. 97/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.07.2015 r., Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy Zakres 2/ Załącznik nr 2 Parametry graniczne dla analizatora do hodowli i detekcji drobnoustrojów z krwi i normalnie jałowych płynów ustrojowych i podłoży do analizatora:
Z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że podłoża mają być przeznaczone do analizatora do hodowli i de-tekcji drobnoustrojów z krwi i normalnie jałowych płynów ustrojowych.
W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty przetargowej instrukcji podłóż producenta będącej potwierdzeniem, że zaoferowane podłoża w butelkach są przeznaczone do krwi oraz normalnie jałowych płynów ustrojowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Wymaganie zostało zawarte przez Zamawiającego w Rozdziale V pkt. 3 SIWZ.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała
Anna Czech
Dyrektor SzpitalaOtrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2015-07-29

Sprostowanie:dodano: 2015-07-29
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 28.07.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Nasz znak: SWLOG-271/97/AH/3088/2015Dotyczy: zakup i dostawa: dzierżawa analizatora do barwień histopatologicznych wraz z odczynnikami (zakres Nr 1), podłoża wraz z dzierżawą analizatora ( zakres nr 2), butelka do posiewu płynu mózgowo –rdzeniowego (zakres nr 3) – spr. 97/2015
Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie informuje, iż w związku
z umieszczeniem załacznika nr 3 – Podłączenie do systemu LSI (zakres 2) Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu.

Termin składania ofert to 11.08.2015 r godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2015 r o godz. 11:30.
Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala
Odpowiedź:dodano: 2015-07-29

Pytanie:dodano: 2015-08-05
Odpowiedź:dodano: 2015-08-05
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 31.07.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/97/AH/ 3137/2015


Dotyczy: zakup i dostawa: dzierżawa analizatora do barwień histopatologicznych wraz z odczynnikami (zakres Nr 1), podłoża wraz z dzierżawą analizatora ( zakres nr 2), butelka do posiewu płynu mózgowo –rdzeniowego (zakres nr 3) – spr. 97/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.07.2015 r., Zamawiający wyjaśnia:
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby instrukcje/metodyki do zakresu 2 zostały załączone do oferty na CD lub osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę aby instrukcje/metodyki do zakresu 2 zostały załączone do oferty na CD lub osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tych pakietów na które składana jest oferta?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tych pakietów na które składana jest oferta.

3. Zakres 2 poz. 14 Parametrów wymaganych Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego parametru poprzez automatyczne wykonywanie przez aparat kontroli jakości oraz automatyczne sygnalizowanie zgłaszania żądania kalibracji w przypadku jeśli zachodzi konieczność?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna.

4. Zakres 2 poz. 16 Parametrów wymaganych Co Zamawiający rozumie przez „Dostosowanie pomieszczenia i adaptacja stanowiska do pracy analizatora”? Wykonawca prosi o doprecyzowanie wymogu.
Odpowiedź: Zamawiający rozumie przez „Dostosowanie pomieszczenia i adaptacja stanowiska do pracy analizatora” malowanie pomieszczenia i montaż klimatyzatora naściennego.

5. Zakres 2 poz. 17 Parametrów wymaganych: Czy Zamawiający wymaga, aby podłoża dla dorosłych do hodowli bakterii i grzybów przeznaczone były do posiewów krwi i płynów ustrojowych oraz by ta informacja była zawarta w metodykach /instrukcjach użycia, które należy dołączyć do oferty . Uzasadnienie : wg Rozporządzenia Ministra z dnia 2006 roku i 2011 roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (sporządzonym na podstawie m. in. Dyrektywy 98/79 dotyczącej wyrobów medycznych § 8.7 Instrukcja używania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro musi zawierać punkt 6/” rodzaj próbki jakiej należy użyć oraz specjalne warunki jej pobierania, wstępnego przygotowania oraz jeśli to niezbędne warunki przechowywania i instrukcje przygotowanie pacjenta.”? Materiały promocyjne mają wartość jedynie informacyjną i nie stanowią dokumentu wg którego Zamawiający może przygotować wg Rozporządzenia Ministra (cytowanego powyżej) procedurę diagnostyczną bez przeprowadzenia w laboratorium specjalnych metod walidacyjnych.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga.
Wymaganie zostało przez Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V, punkt 3.

6. Zakres 2 poz. 3 Specyfikacji asortymentowo-cenowej Czy Zamawiający dopuści butelkę pediatryczną z podłożem płynnym (możliwość pobierania małej ilości materiału), z możliwością neutralizacji substancji mogących hamować wzrost drobnoustrojów, przeznaczoną do posiewów krwi? Wykonanie badania innych płynów ustrojowych w kierunku drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych jest możliwe przy użyciu podłoży wyspecyfikowanych w poz. 1 i 2.?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.


7. Zakres 2 poz. 20 Parametrów wymaganych Czy Zamawiający wymaga, aby butelki były wykonane nie ze szkła, ale z trwałego nietłukącego plastiku, bezpiecznego w trakcie transportu oraz pracy w laboratorium?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Wymaganie dotyczące wytrzymałości materiału zostało zawarte w punkcie 20 parametrów wyma-ganych.

8. Zakres 2 poz. 22 Parametrów wymaganych oraz w poz. 1-3 Specyfikacji asortymentowo cenowej Czy Zamawiający wymaga, aby w składzie podłoży znajdował się specjalny składnik wykazujący możliwość neutralizacji substancji hamujących wzrost drobnoustrojów?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Wymaganie dotyczące hamowania substancji lub/i antybiotyków mogących hamować wzrost drobnoustrojów zostało zawarte w punkcie 22 parametrów wymaganych.

9. Zakres 2 poz. 24 Parametrów wymaganych Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego punktu, jeśli Wykonawca zaoferuje odpowiednie nasadki i wyceni je w Specyfikacji asortymentowo cenowej w pkt II w odpowiedniej liczbie? Uzasadnienie zaoferowane nasadki, będą kompatybilne z igłami firmy Becton Dicinson i będą umożliwiały pobieranie krwi na posiew w systemie zamkniętym stosowanym w szpitalu
Odpowiedź: Zamawiający uzna.
Zamawiający zabezpiecza materiały stosowane do pobierania w systemie zamknięty: odpowiednie nasadki, w zakresie umowy na system zamknięty do pobierania krwi.
Zamawiający wymaga jedynie możliwości zastosowania systemu zamkniętego.

Pytania do umowy (zał. nr 6):
10. §1 ust. 8 tiret 1– Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia kart charakterystyk substancji niebezpiecznych w zakresie zadania nr 2 jeżeli oferowane odczynniki nie posiadają w swoim składzie substancji niebezpiecznych?
Odpowiedź: Zamawiający odstąpi.
Zamawiający w takim wypadku wymaga dokumentu potwierdzającego, że zastosowane materiały nie są substancjami niebezpiecznymi. Wobec powyższego Zamawiający modyfikuje zapis w projekcie umowy w §1 ust. 8 tiret 1.

11. §1 ust. 8 tiret 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby certyfikaty kontroli jakości były dostępne na stronie wykonawcy (bezpłatnie ) której adres zostanie podany w ofercie i odstąpi od wymogu dostarczania ich z każdą serią?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

12. §3 ust.1– Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy analizatora w zakresie zakresu 2 do 30 dni ? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wskazany termin jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z powyższym Wykonawca prosi jak w pytaniu.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

13. §3 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku stwierdzenia wad sprzętu uniemożliwiających korzystanie zgodnie z przeznaczeniem Wykonawca zobowiązany jest do zbadania sprzętu i w przypadku potwierdzenia zarzutów, zobowiązany jest dokonać niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych wymiany reklamowanego sprzętu na aparat wolny od wad.”?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

14. §3 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Zamawiający ubezpieczy aparaty od wszelkich ryzyk we własnym zakresie i na własny koszt..”? Uzasadnienie: To na dzierżawcy leży kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez niego użytkowanym. Wydzierżawiający nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu np. od kradzieży, ponieważ nie znane są mu warunki przechowywania, jakie państwo posiadają zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Wysoce prawdopodobne jest, że Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia przed kradzieżą będą niewystarczające. To dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy i to w jego domenie winno być zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przed zniszczeniem rzeczy dzierżawionej.
Jeżeli nie to czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku projektu umowy, jeśli Wykonawca przedstawi polisę ubezpieczeniową zniszczenia mienia będącego własnością firmy pokrywającą zniszczenia mienia na skutek: spalenia, wyładowań elektrycznych, wybuchu, przepięć elektrycznych, katastrofy lotniczej, zalania, zadymienia, wichura, gradobicia, zarwania dachu pod wpływem śniegu, zamieszek i strajków?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

15. §3 ust. 7 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, czy wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

16. §3 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Wynagrodzenie za serwis techniczny jest wliczone w dzierżawę przez okres trwania umowy. Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii do 48 godzin w dni robocze (przyjęcie zgłoszenia, przyjazd serwisanta, podjęta naprawa), przy przedłużającej się awarii – naprawa do 72 godz. w dni robocze lub wymiana na sprawny aparat wolny od wad. W okresie od zgłoszenia awarii sprzętu do czasu naprawy Wykonawca zobowiązuje się pokryć różnicę kosztów pomiędzy ceną wynikającą z umowy a wysłania i wykonania badań przez inną jednostkę na zlecenie Zamawiającego. Przy przedłużającej się awarii i niemożliwości naprawy sprzętu wymiana na urządzenie wolne od wad do 7 dni.”?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


17. §5 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

18. §5 ust. 2 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 8,9 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10,00 zł. za każdy dzień opóźnienia.”?
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis §5 ust. 2 projektu umowy. Zapis po modyfikacji brzmi:
,,W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 8,9 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 50,00 zł. za każdy dzień opóźnienia.”

19. §5 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku wykonania prawa rozwiązania z przyczyn opisanych w ust.1 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.”?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

20. §5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku nienależytego wykonania obowiązku określonego w § 3 ust. 4 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej wartości umowy brutto.”?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

21. §5 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto wadliwego towaru, za każdy dzień opóźnienia.”?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

22. §5 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku naruszenia terminów określonych w § 3 ust.1,3,8 umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.”?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Otrzymują:
- Adresat + załącznik
- a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2015-08-05
Odpowiedź:dodano: 2015-08-05
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 31.07.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/97/AH/ 3137/2015


Dotyczy: zakup i dostawa: dzierżawa analizatora do barwień histopatologicznych wraz z odczynnikami (zakres Nr 1), podłoża wraz z dzierżawą analizatora ( zakres nr 2), butelka do posiewu płynu mózgowo –rdzeniowego (zakres nr 3) – spr. 97/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.07.2015 r., Zamawiający wyjaśnia:
Dotyczy Zakres 2:
W związku z zaleceniami producentów analizatorów do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych dotyczącymi stosowania suplementu z krwią do sterylnie jałowych płynów ustrojowych.
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie na okres trwania umowy przybliżonej ilości tego rodzaju materiałów w celu wyceny odpowiedniej ilości suplementu.
Odpowiedź: Przybliżona ilość materiałów wymagających stosowania suplementu to 650 posiewów na rok.

Dotyczy Zakres 2 PARAMETRY OCENIANE DLA OFEROWANYCH ANALIZATORÓW DO POSIEWU KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH pkt.3 Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów:

Zapis dotyczący „wizualnej oceny wzrostu Drobnoustrojów w podłożu na podstawie jednoznacznej zmiany zabarwienia czujnika/sensora w charakterystycznym dla oka ludzkiego kolorze pozwalającym na określenie próby preinkubowanej jako wstępnie dodatniej lub ujemnej jest niezgodny z metodyką oraz zastosowaniem podłoży do automatycznych systemów do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz płynów ustrojowych.
Podłoża stosowane do systemów automatycznych mogą być jedynie wykorzystywane i poddawane ocenie wzrostu drobnoustrojów przez system hodowlany, który wykorzystuje specjalną metodę detekcji: kolorymetryczną lub pomiar zmiany ciśnienia gazów w zależności od rodzaju systemu hodowlanego.
Wizualna ocena sensora, który przeznaczony jest do odczytu przez automatyczny system może prowadzić do nieprawidłowej oceny zabarwienia i w takiej sytuacji do uzyskania błędnego wyniku badania.
Jednocześnie pragniemy wskazać, iż w oferowanym przez Naszą firmę systemie hodowlanym możliwa jest ocena wzrostu drobnoustrojów w postaci: oceny zmętnienia podłoża, zmiany zabarwienia podłoża hodowlanego oraz wybrzuszenia przegrody dla podłoży. Takie rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu ocenę podłoży w przypadku kiedy będzie taka konieczność.
Rodzaj metody systemu detekcji nie ma uzasadnienia merytorycznego, ponieważ różne systemy działają w oparciu o różne metody detekcji.

Zwracamy się zatem z prośbą do Zamawiającego o usunięcie tego parametru lub zmianę zapisu na Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów/metoda sensor (kolorymetryczna) lub metoda pomiaru zmiany ciśnienia gazów przez system hodowlany.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
- Adresat
- a/a

Podpisała: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2015-08-05
Odpowiedź:dodano: 2015-08-05
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 04.08.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/97/AH/3137/2015


Dotyczy: zakup i dostawa: dzierżawa analizatora do barwień histopatologicznych wraz z odczynnikami (zakres Nr 1), podłoża wraz z dzierżawą analizatora ( zakres nr 2), butelka do posiewu płynu mózgowo –rdzeniowego (zakres nr 3) – spr. 97/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.07.2015 r., Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy wzoru umowy
DOT.: ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
Par 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu dotyczącego ubezpieczenia w ten sposób, że zmieni wyrażenie ,,ubezpieczenie' na ,,ubezpieczenie do momentu wydania towaru'?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający modyfikuje zapis umowy w paragrafie 2 ust. 2. Zapis po modyfikacji brzmi: „Podane w załączniku nr 1 i nr 1A ceny zawierają podatek vat, cło (o ile występuje), ubezpieczenie do momentu wydania towaru , opłatę wjazdu na Parking Szpitala, koszty transportu, koszty opakowania itp.)”.


Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów ,,48 godzin’’ na ,,48 godzin w dni roboczych’’?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów ,,48 godzin’’ na ,,48 godzin w dni roboczych’’ dla zakresu nr 1. Dla zakresu nr 2 zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy - załącznika nr 6.

Par. 3 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wszelkie terminy określone w niniejszym postanowieniu umowy były liczone w dni robocze?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę aby terminy określone w Par. 3 ust. 9 umowy były liczone w dni ro-bocze dla zakresu 1. Dla zakresu nr 2 zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy - załącznika nr 6.

Par. 3 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego zespołu?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by wysokość kary umownej była liczona od wartości niezrealizowanej umowy?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Par. 5 ust. 2,6,7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Par. 5 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Par. 5 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej’’ ?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Otrzymują:
- Adresat
- a/a

Podpisała: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2015-08-06
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia06.08.2015 r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/97/AH/ 3202/2015


Dotyczy: zakup i dostawa: dzierżawa analizatora do barwień histopatologicznych wraz z odczynnikami (zakres Nr 1), podłoża wraz z dzierżawą analizatora ( zakres nr 2), butelka do posiewu płynu mózgowo –rdzeniowego (zakres nr 3) – spr. 97/2015.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.07.2015 r., Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie 1 – dotyczy Załącznika nr 2, Zakres 2 - Parametry graniczne dla analizatora do hodowli i detek-cji drobnoustrojów z krwi i normalnie jałowych płynów ustrojowych i podłoży do analizatora.
L. p. 1 Dzierżawa na okres 24 miesięcy nowego analizatora w najnowszej technologii oferowanej przez firmę – automatyczny system do hodowli i detekcji drobnoustrojów krwi i płynów ustrojowych, wypo-sażonego w UPS. Okres gwarancji na cały czas trwania umowy.
Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 możliwość zaoferowania używanego (wyprodukowa-nego nie wcześniej niż w 2012 roku) automatycznego analizatora do hodowli i detekcji wzrostu drobno-ustrojów z krwi i normalnie jałowych płynów ustrojowych przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości wykonywanych badań i niezawodności oferowanego analizatora będącego pod pełną bezpłatną opieką serwisową producenta przez cały okres obowiązywania umowy?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 2 – dotyczy Załącznika nr 2, Zakres 2 - Parametry graniczne dla analizatora do hodowli i detek-cji drobnoustrojów z krwi i normalnie jałowych płynów ustrojowych i podłoży do analizatora.
L. p. 7 Komputer wbudowany w system.
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania aparatu z komputerem zewnętrznym wraz z oprogramowaniem z możliwością podglądu prób w trakcie badania i tworzenia zestawień, którego obsługa nie wymaga stosowania dodatkowych akcesoriów zewnętrznych (w postaci myszki lub klawiatury zewnętrznej), a obsługa systemu odbywa się poprzez dotykowy panel LCD, (posługujący się ikonami). Wymóg dotyczący zaoferowania aparatu z wbudowanym komputerem nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego oraz praktycznego dla procesu hodowli drobnoustrojów w laboratorium mikrobiologicznym i służy jedynie jako parametr uniemożliwiający złożenie oferty pozostałym wykonawcom posiadającym w ofercie aparat z komputerem zewnętrznym, spełniającym wszystkie wymagania w zakresie prawidłowej hodowli drobnoustrojów w systemie automatycznym.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pytanie 3 – dotyczy Załącznika nr 2, Zakres 2 - Parametry graniczne dla analizatora do hodowli i detek-cji drobnoustrojów z krwi i normalnie jałowych płynów ustrojowych i podłoży do analizatora.
L. p. 3 Ilość miejsc inkubacyjno-pomiarowych minimum 240 z możliwością rozbudowy o dodatkowe moduły lub wymiany na analizator z większą ilością miejsc inkubacyjno-pomiarowych w trakcie trwa-nia umowy, bez zmiany jej warunków
Czy Zamawiający dopuści aparat o pojemności 200 miejsc inkubacyjno- pomiarowych z bezpłatną rozbudową o dodatkowy moduł o pojemności 200 miejsc w trakcie trwania umowy, bez zmiany jej warun-ków?
Oferowany analizator o pojemności 200 miejsc inkubacyjno – pomiarowych posiada nominalną wy-dajność hodowli do 14.500 podłoży rocznie co powinno zabezpieczyć możliwość swobodnej pracy na sys-temie przez Zamawiającego, którego zapotrzebowanie opiewa na ok. 5000 podłoży w ciągu 12 miesięcy, nawet w przypadku gwałtownego wzrostu ilości badan posiewów krwi.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.Pytanie 4 – dotyczy Załącznika nr 2, Zakres 2 - Parametry graniczne dla analizatora do hodowli i detek-cji drobnoustrojów z krwi i normalnie jałowych płynów ustrojowych i podłoży do analizatora.
L. p. 24 Możliwość pobierania krwi w systemie zamkniętym stosowanym w szpitalu – obecnie firmy Becton Dickinson.
Czy Zamawiający wymaga aby oferowane podłoża były kompatybilne ze stosowanymi przez Zama-wiającego zestawami do pobierania krwi do badań ( uchwyty o średnicy 16 mm oraz igła motylkowa z węży-kiem) co umożliwi bezpieczne pobranie materiałów bezpośrednio do podłoża hodowlanego?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga możliwości zastosowania do pobierania materiału do podłoży sys-temu zamkniętego zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 5 – dotyczy Załącznik 2A, Zakres 2 PARAMETRY OCENIANE DLA OFEROWANYCH ANALIZA-TORÓW DO POSIEWU KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH
L. p. 1 Ilość minimalna krwi lub płynu ustrojowego wymagana do pobrania do podłoża zarówno dla dorosłych jak i dzieci
Czy zmawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie punktu 1 parametrów ocenianych na 2 niezależne punkty dotyczące podłoży dla dorosłych oraz podłoży dla dzieci zgodnie z poniższą propozycją?

- Ilość minimalna krwi lub płynu ustrojowego wymagana do pobrania do podłoża dla dzieci
Poniżej 2 ml – 3 pkt
2 ml i więcej – 1 pkt

- Ilość minimalna krwi lub płynu ustrojowego wymagana do pobrania do podłoża dla dorosłych
Poniżej 2 ml – 2 pkt
2 ml i więcej – 1 pkt

Proponujemy przyznanie wyższej punktacji podłożom dla dzieci gdyż naszym zdaniem powinna być bardziej premiowana możliwość pobrania jak najmniejszej ilości materiału od pacjenta pediatrycznego. Dodat-kowo podłoże pediatryczne, które jest podłożem tlenowym, może zostać również użyte w przypadku konieczno-ści pobrania skapych ilości materiałów od pacjenta dorosłego.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający nie wymaga a jedynie ocenia parametr.

Pytanie 6 – dotyczy Załącznik 2A, Zakres 2 PARAMETRY OCENIANE DLA OFEROWANYCH ANALIZA-TORÓW DO POSIEWU KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH
L. p. 3 Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów
Czy zamawiający uzna za spełnienie parametru ocenianego, w przypadku kiedy oferowane podłoże umożliwia wizualną ocenę wzrostu drobnoustrojów poprzez obserwację: zmętnienia, zmiany zabarwienia pod-łoża oraz wybrzuszenia przegrody, co jest opisane wyraźnie w instrukcji oferowanych podłoży hodowlanych.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający nie wymaga a jedynie ocenia parametr.


Pytanie 7 – dotyczy SIWZ Rozdział V Informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Punkt 3 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia w szczególności:
- instrukcja producenta potwierdzająca możliwość zastosowania podłoży płynnych do hodowli drobnoustrojów z krwi i normalnie jałowych płynów ustrojowych. (dot.: Zakres nr 2)
- instrukcja producenta/metodyka w formie papierowej dotyczące stosowanych podłoży (zakres nr 2),

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wyżej opisanych wymagań SIWZ w przypadku kiedy ich potwier-dzenie zawarte będzie w instrukcjach i oświadczeniach producenta, katalogach, folderach lub ulotkach bowiem ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku, w treści art. 2 pkt 27 definiuje przewidziane zasto-sowanie wyrobu medycznego w następujący sposób:
„użycie, do którego wyrób jest przeznaczony zgodnie z danymi dostarczonymi przez wytwórcę w ozna-kowaniu, instrukcjach używania lub materiałach promocyjnych.”
Treść powyższego przepisu nie precyzuje i nie nadaje priorytetu dla żadnego z powyżej wymienionych dokumentów, stąd należałoby wnioskować iż wytwórca ma prawo do zamieszczenia informacji o przewidzianym zastosowaniu w minimum jednym z przytoczonych źródeł informacji o produkcie.
Jednocześnie informujemy, że przedmiotowy parametr jest typowym parametrem umieszczanym w in-nych procedurach o analogicznym przedmiocie zamówienia, mającym na celu ograniczenie konkurencji poprzez wprowadzenie wymogów formalnych dotyczących podłoży, dokładnie odpowiadającym dokumentom posiada-nym przez niektórych tylko Wykonawców, a nie mających żadnego znaczenia merytorycznego dla oferowanego przedmiotu zamówienia.
W związku z powyższymi argumentami wnosimy o korektę wymogu i zamieszczenie następującego zapisu o treści:
„- instrukcja producenta lub materiały promocyjne potwierdzające możliwość zastosowania pod-łoży płynnych do hodowli drobnoustrojów z krwi i normalnie jałowych płynów ustrojowych. (dot.: Zakres nr 2)
- instrukcja producenta/metodyka lub materiały promocyjne w formie papierowej dotyczące sto-sowanych podłoży (zakres nr 2)”
Jednocześnie informujemy, że wymóg dotyczący instrukcji technicznych sporządzonych na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 roku nie może ograniczać się wyłącznie do wymogu dotyczącego rodzaju próbki, jakiej należy użyć ale również, zgodnie z powyższym rozporządzeniem instrukcja powinna zawierać informacje dotyczące specjalnych warunków pobierania próbki, jej wstępnego przygotowania, warunki jej przechowywania i instrukcje przygotowania pacjenta. W związku z powyższym, jeżeli Zamawiający postanowi, pomimo przedstawionych argumentów, pozostać przy pierwotnym wymogu to żądamy aby wymóg pokrywał się z podstawą prawną, którą Zamawiający przytoczył w opisie parametrów przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pytanie 8 – dotyczy załącznika nr 2, zakres 2, L. p. 2 oraz Załącznika nr 3 dla zakresu 2 POTWIERDZE-NIE WARUNKÓW PODŁĄCZENIA ANALIZATORA DO SYSTEMU LSI - PROLAB
Treścią załącznika nr 2 Zamawiający opisał parametry techniczne, którymi ma się cechować przedmiot dzier-żawy, tymczasem w treści załącznika nr 3 dla zakresu nr 2 pkt 4 Zamawiający wymaga od Wykonawców uży-czenia stacji roboczej do obsługi analizatora i dodatkowego zestawu komputerowego. W związku z faktem, że zarówno treść jak i zakres pkt 4 załącznika nr 3 jest dla wykonawcy niezrozumiały prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy wymóg użyczenia stacji roboczej do obsługi analizatora i dodatkowego zestawu komputerowego oznacza konieczność zagwarantowania kolejnej stacji roboczej ponad zestaw komputerowy opisany przez Zamawiającego w załączniku nr 2 pkt 2?
2. Jeżeli Zamawiający odpowie twierdząco na powyższe zapytanie to prosimy o doprecyzowanie czy sta-cja opisana w załączniku nr 3 musi również posiadać zainstalowany moduł ProLab?
3. Jeżeli Zamawiający odpowie twierdząco na pytanie nr 1 to prosimy o wyjaśnienie przeznaczenia dla stacji roboczej przeznaczonej do obsługi analizatora i dodatkowego zestawu komputerowego.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga użyczenia jednego dodatkowego zestawu zgodnie z wymogami SIWZ.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Stanisław Łata

Otrzymują:
- Adresat
- a/a


Odpowiedź:dodano: 2015-08-06

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-08-26
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/97/KK / 3423 /15 Tarnów, 2015-08-26


Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatora do automatycznego wykonywania barwień histopatologicznych w histologicznych skrawkach parafinowych wraz z dostawą odczynników dla Zakładu Patomorfologii, zakup podłoża płynnego dla Pracowni Mikrobiologii wraz z dzierżawą analizatora oraz podłoża płynnego do posiewu płynu mózgowego - rdzeniowego- nr sprawy 97/2015

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..)) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników i podłoży wraz z dzierżawą sprzętu ofertę założoną przez Wykonawców:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
03 Roche Diagnostics Polska Sp.zo.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa Zakres nr 1 – 102.351,06 PLN
01 Graso Zenon Sobiecki, 83-200 Starogard Gd. – Krąg 4A Zakres nr 3 - 7.560,00 PLN
Zakres 2 – unieważniony art. 93.1.4) - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - .tj kwotę: dla Zakresu nr 2 – 151.200,00 PLN (brutto)

W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:
zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 80% CENA 20%
Ważność odczynników 100%
3 Roche 80,00 1,00
Roche 64,00 0,20 64,20
zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 80% 20% 100%
1 Graso 80,00 20,00
Graso 64,00 4,00 68,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę
01 – Graso Zenon Sobiecki, 83-200 Starogard Gd. – Krąg 4A
02 – Argenta SP.zo.o. Sp.K. ul. Polska 114, 60-401 Poznań
03 – Roche Diagnostics Polska Sp.zo.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa
04 – bioMerieux Polska Sp.zo.o. ul. Gen.J.Zajączka 9, 01-518 Warszawa


3. Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty Wykonawców:
 Argenta SP.zo.o. Sp.K. ul. Polska 114, 60-401 Poznań w Zakresie nr 2 i 3 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – brak załącznika nr 1 – Formularza Oferty.

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 31.08.2015r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów


Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drogą elektroniczną, oryginał wysłano pocztą.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-09-02
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatora do automatycznego wykonywania barwień histopatologicznych w histologicznych skrawkach parafinowych wraz z dostawą odczynników dla Zakładu Patomorfologii, zakup podłoża płynnego dla Pracowni Mikrobiologii wraz z dzierżawą analizatora oraz podłoża płynnego do posiewu płynu mózgowego - rdzeniowego- nr sprawy 97/2015 w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 01.09. 2015r. podpisano umowy z Wykonawcą::


Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
03 Roche Diagnostics Polska Sp.zo.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa Zakres nr 1 – 102.351,06 PLN
01 Graso Zenon Sobiecki, 83-200 Starogard Gd. – Krąg 4A Zakres nr 3 - 7.560,00 PLN