Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

95-Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa akcesoriów dla Pracowni Centralnej Endoskopii

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa akcesoriów dla Pracowni Centralnej Endoskopii
Numer ogłoszenia: 106557 - 2015; data zamieszczenia: 17.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa akcesoriów dla Pracowni Centralnej Endoskopii.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres nr 1 Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopów Zakres nr 2 Jednorazowe szczotki do czyszczenia gniazd Zakres nr 3 Elektroda neutralna jednorazowa.

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

•inne dokumenty

polskojęzyczne katalogi, ulotki itp. z których jednoznacznie wynika, że zaoferowane akcesoria spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone w zakresach od Nr 1 do Nr 3 do SIWZ - odpowiednio do zakresu złożonej oferty.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Jednorazowe szczotki do czyszczenia gniazd.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jednorazowe szczotki do czyszczenia gniazd.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Termin płatności - 2

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Elektroda neutralna jednorazowa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Elektroda neutralna jednorazowa.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 98
2. Tarmin płatności - 2

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2015-07-17 (0150717111309-siwz 95.doc)
Zał±cznik - 2015-07-17 (0150717111315-zal nr 1a.xls)
Zał±cznik - 2015-07-17 (0150717111319-zalacznik nr 2.doc)
Zał±cznik - 2015-07-27 (0150727120307-zalacznik nr 5 - modyfikacja.docx)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2015-07-27
OdpowiedĽ:dodano: 2015-07-27
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-95-3073/15 Tarnów, dnia 24.07.2015 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa : sukcesywna dostawa akcesoriów dla Pracowni Centralnej Endoskopii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 95/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 20.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1
Zakres nr 1
Prosimy o wyja¶nienie czy Zamawiaj±cy w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę
na zaoferowanie szczoteczek do czyszczenia kanałów dwustronnych o długo¶ci roboczej 230 cm, pozostałe parametry bez zmian?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza szczotki o długo¶ci 2300 mm z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 2
Zakres nr 2
Prosimy o wyja¶nienie czy Zamawiaj±cy w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę
na zaoferowanie szczoteczek dwustronnych z jednej strony włosie ¶r. 10mm, z drugiej ¶r. 5mm, pozostałe parametry bez zmian?
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-07-27
OdpowiedĽ:dodano: 2015-07-27
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-95-3073/15 Tarnów, dnia 24.07.2015 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa : sukcesywna dostawa akcesoriów dla Pracowni Centralnej Endoskopii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 95/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 20.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres nr 2
1. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie szczotki o ¶rednicy
włosia 10 mm, z drugiej strony 6 mm.
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

2. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zaoferowanie szczotki o ¶rednicy
włosia 12 mm, z drugiej strony 5 mm.
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-07-27
OdpowiedĽ:dodano: 2015-07-27
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-95-3073/15 Tarnów, dnia 24.07.2015 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa : sukcesywna dostawa akcesoriów dla Pracowni Centralnej Endoskopii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 95/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 20.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pyt. 1
Czy Zamawiaj±cy w zakresie 1 dopu¶ci szczotki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopów Pentax serii 90i, dł. 2300mm z włosiem na odcinku końcowym szczotki, ¶rednica włosia 5mm lub taperowane 5-7mm z końcówk± dystaln± zakończon± kulistym elementem chwytnym?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza szczotki o długo¶ci 2300 mm oraz ¶rednicy włosia 5mm z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. 2
Czy Zamawiaj±cy w zakresie 2 dopu¶ci szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia gniazd zaworów endoskopów dwustronna z jednej strony włosie ¶r. 11mm, z drugiej taperowane o ¶r. 5-7mm, kompatybilna z endoskopami Pentax serii 90i?
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-07-27
OdpowiedĽ:dodano: 2015-07-27
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-95-3073/15 Tarnów, dnia 24.07.2015 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa : sukcesywna dostawa akcesoriów dla Pracowni Centralnej Endoskopii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 95/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 21.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie do zakresu nr 3.
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci elektrodę neutraln± jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary 128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegaj±ce przypadkowemu odklejeniu; klej w czę¶ci brzeżnej i hydrożel w czę¶ci przewodz±cej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. Elektrody kompatybilne ze wszystkimi generatorami elektrochirurgicznymi.
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-07-27
OdpowiedĽ:dodano: 2015-07-27
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-95-3073/15 Tarnów, dnia 24.07.2015 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa : sukcesywna dostawa akcesoriów dla Pracowni Centralnej Endoskopii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 95/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 22.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres nr 2
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci szczoteczki jednorazowe dwustronne o ¶rednicach włosia 5 i 10 mm, długo¶ć 230 cm?
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-07-27
OdpowiedĽ:dodano: 2015-07-27
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-95-3073/15 Tarnów, dnia 24.07.2015 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa : sukcesywna dostawa akcesoriów dla Pracowni Centralnej Endoskopii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 95/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 23.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Paragraf 1 ust. 3
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmi±cy:
Zamówienie będzie okre¶lało rodzaj, ilo¶ć produktów ( Zakres ) oraz termin dostawy – nie krótszy niż 3 dni robocze.
OdpowiedĽ: Termin dostawy okre¶la §1 ust. 4 wzoru umowy ( zał±cznik nr 5)

Paragraf 3 ust. 2
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmi±cy:
Braki ilo¶ciowe Zamawiaj±cy może zgłaszać do 3 dni roboczych od daty dostawy. Wykonawca zobowi±zany jest uzupełnić brakuj±c± ilo¶ć w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Paragraf 4 ust. 2
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmi±cy:
Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo odst±pienia od umowy w następuj±cych przypadkach:
a. w razie trzykrotnego niewykonania zamówienia lub nieterminowej realizacji zamówienia,
b. w razie trzykrotnego nienależytego wykonania zamówienia, w tym w szczególno¶ci dostarczenia produktu po upływie terminu jego ważno¶ci lub z terminem krótszym niż umówiony, dostarczenia zbyt małej ilo¶ci produktów, dostarczenia produktów o jako¶ci niezgodnej z umow±.
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Paragraf 4 ust. 5
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmi±cy:
W przypadku wykonania prawa odst±pienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 5 % warto¶ci umowy brutto.
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2015-07-27
OdpowiedĽ:dodano: 2015-07-27
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-95-3073/15 Tarnów, dnia 24.07.2015 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa : sukcesywna dostawa akcesoriów dla Pracowni Centralnej Endoskopii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 95/2015

W odpowiedzi na zapytania z dnia 23.07.2015 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1
Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 1
Zwracamy się z pro¶b± o następuj±ce doprecyzowanie istniej±cego zapisu: „Cenę zgodna z formularzem cenowym, stanowi±cym integraln± czę¶ć niniejszej umowy zał±cznik nr 1, nie stanowi zobowi±zania dla Zamawiaj±cego do realizacji umowy do tej warto¶ci, ani podstawy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę w przypadku faktycznego zmniejszenia zamówień, o ile odstępstwo nie przekroczy 20% warto¶ci umowy.”
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 2
Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 5
Czy Zamawiaj±cy może oszacować procent ewentualnego odstępstwa od umowy?
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie wskazuje jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy. Zamawiaj±cy z należyt± staranno¶ci± oszacował ilo¶ć przedmiotu zamówienia, jednocze¶nie wskazuj±c, że realizacja umowy odbywać się będzie poprzez sukcesywnie składane zamówienia, tym samym oferent nie jest zobowi±zany do posiadania pełnej ilo¶ci towaru okre¶lonego w umowie.

Pytanie 3
Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 6
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:
„W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 5, Wykonawcy nie przysługuj± wobec Zamawiaj±cego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, o ile odstępstwo nie przekroczy 20% warto¶ci umowy.”
OdpowiedĽ: Nie. Zmawiaj±cy nie wyraża zgody.

Pytanie 4
Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 3
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na następuj±c± zmianę istniej±cego zapisu: „W razie dostawy produktu wadliwego Wykonawca zobowi±zany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie póĽniej niż do 14 dni, licz±c od daty uznania reklamacji za zasadn±.”
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian

Pytanie 5
Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 1
Uprzejmie prosimy o zmniejszenie wysoko¶ci kary umownej z 1% na 0,5% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia.
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian

Pytanie 6
Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 2
Prosimy o następuj±ce doprecyzowanie istniej±cego zapisu: „Zamawiaj±cy zastrzega sobie prawo odst±pienia od umowy, po wcze¶niejszym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji kontraktu, w następuj±cych przypadkach:
a. w razie niewykonania zamówienia lub trzykrotnej nieterminowej realizacji zamówienia,
b. w razie nienależytego wykonania zamówienia, w tym w szczególno¶ci dostarczenia produktu po upływie terminu jego ważno¶ci lub z terminem krótszym niż umówiony, dostarczenia zbyt małej ilo¶ci produktów, dostarczenia produktów o jako¶ci niezgodnej z umow±.”
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiaj±cy przed odst±pieniem od umowy wezwie Wykonawcę do należytego wykonania zamówienia.

Pytanie 7
Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5 i 6
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmniejszenie wysoko¶ci kar umownych odpowiednio z 10% na 5% oraz z 1% na 0,5%.
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian

Pytanie 8
Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:
„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelno¶ci wynikaj±cych z umowy bez zgody Zamawiaj±cego, pod rygorem nieważno¶ci, wyrażonej w formie pisemnej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”
OdpowiedĽ: Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiaj±cy nie może bezpodstawnie odmówić zgody Wykonawcy.

Pytanie 9
Dotyczy Projektu umowy
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższego zapisu:
„W przypadku zwłoki w płatno¶ci (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 30 dni od momentu wymagalno¶ci należno¶ci za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień”.
OdpowiedĽ: Nie. Zapis pozostaje bez zmian

Pytanie 10
Dotyczy Projektu umowy
Zwracamy się z pro¶b± do Zamawiaj±cego o dodanie do projektu umowy zapisu następuj±cej tre¶ci: „Strony ustalaj±, że w wyj±tkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umow± przej¶ciowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiaj±cego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umow±. Zmiany powyższe nie powoduj± zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporz±dzenia aneksu do umowy.”
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy modyfikuje wzór umowy ( zał±cznik nr 5) poprzez dodanie w § 7 pkt. 3 ppkt. f

Pytanie 11
Zwracamy się z uprzejm± pro¶b± o udzielenie informacji czy wobec Zamawiaj±cego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiaj±cy nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?
OdpowiedĽ: Nie.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymuj±: Adresat +zał±czniki
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-08-13
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-95-3344/15 Tarnów, 2015-08-13

Dotyczy: sukcesywna dostawa : sukcesywna dostawa akcesoriów dla Pracowni Centralnej Endoskopii dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 95/2015

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:

Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto/ Kryterium oceny ofert Termin płatno¶ci
03 Pol-Med. Plus Czarnochowice 67, 32-020 Wieliczka Zakres 3 – 2 041,20 60 dni
04 Varimed Sp. z o.o., ul. Powstańców ¦l±skich 5, 53-332 Wrocław Zakres 1 – 23 760,00 60 dni
07 Meditech Sp. z o.o., ul. Wirowska 6; 60-052 Komorniki Zakres 2 – 2 089,80 60 dni
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofert: Kryterium cena: 98%; Kryterium Termin płatno¶ci: 2%

Zakres 1 Cena Termin płatno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
4 VARIMED 10,00 10,00
VARIMED 29,40 0,60 30,00
Zakres 2 Cena Termin płatno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
2 SUN-MED. 4,84 10,00
SUN-MED. 14,22 0,60 14,82
4 VARIMED 1,02 10,00
VARIMED 2,99 0,60 3,59
5 ENDO ELEKTRONIK SP. Z O.O. 7,74 5,00
ENDO ELEKTRONIK SP. Z O.O. 22,76 0,30 23,06
6 PLUS SP. Z O.O. SONOLOGISTIC 8,41 10,00
PLUS SP. Z O.O. SONOLOGISTIC 24,73 0,60 25,33
7 MEDITECH 10,00 10,00
MEDITECH 29,40 0,60 30,00
Zakres 3 Cena Termin płatno¶ci
nazwa Wykonawcy 98% 2% 100%
1 ERBE POLSKA SP. Z O.O. 4,91 10,00
ERBE POLSKA SP. Z O.O. 14,43 0,60 15,03
3 POL-MED. PLUS 10,00 10,00
POL-MED. PLUS 29,40 0,60 30,00


3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) ERBE Polska Sp. z o.o. Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8, 02-972 Warszawa
2) SUN-MED. s. c. ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 ŁódĽ
3) Pol-Med. Plus Czarnochowice 67, 32-020 Wieliczka
4) Varimed Sp. z o.o., ul. Powstańców ¦l±skich 5, 53-332 Wrocław
5) Endo Elektronik Sp. z o.o., ul. Kolejowa 11B, 05-805 Kanie
6) Plus Sp. z o.o. Sonologistic Spółka komandytowa ul. Sadowa 6, 22-400 Zamo¶ć
7) Meditech Sp. z o.o., ul. Wirowska 6; 60-052 Komorniki

4. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawców:

06 - Plus Sp. z o.o. Sonologistic Spółka komandytowa ul. Sadowa 6, 22-400 Zamo¶ć w zakresie 1 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiaj±cy wymagał aby szczotki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopów posiadały potrójne włosie na końcowym odcinku szczotki w postaci włosia podzielonego na trzy oddzielne odcinki , natomiast Wykonawca zaoferował produkt nie spieniaj±cy wymagań Zamawiaj±cego, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

07 - Meditech Sp. z o.o., ul. Wirowska 6; 60-052 Komorniki w zakresie 1 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zamawiaj±cy wymagał aby szczotki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopów posiadały potrójne włosie na końcowym odcinku szczotki w postaci włosia podzielonego na trzy oddzielne odcinki , natomiast Wykonawca zaoferował produkt nie spieniaj±cy wymagań Zamawiaj±cego, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to: 18.08.2015 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.

Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a
Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-09-03
27.08.2015 r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
1. Pol-Med. Plus Czarnochowice 67, 32-020 Wieliczka
Zakres 3 – 2 041,20
2. Varimed Sp. z o.o., ul. Powstańców ¦l±skich 5,
53-332 Wrocław Zakres 1 – 23 760,00
3. Meditech Sp. z o.o., ul. Wirowska 6; 60-052 Komorniki Zakres 2 – 2 089,80